FaLang Language Switcher

 

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин жалпы эл алдында пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ жөнүндө Жобонун 1-4 Тиркемелерине ылайык, сый-акылардын минималдык  өлчөмдөрү төмөндөгүчө:

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Чыгарманын түрү

Спектаклге, концертке (ж.б. программаларга) сатылган билеттерден түшүүчү дүң жыйымдардын суммасынан про- цент менен коюлуучу авторду сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Жаңы жана которулган драмалык чыгар- малар (кара сөз жана ыр менен жазыл- ган пьесалар, балдар үчүн пьесалар, куурчак менен аткарылуучу пьесалар)

15

2

Сахналаштыруу (инсценировкалоо)

10

3

Музыкалык-драмалык чыгармалар (опера, оперетта, музыкалык комедия, мюзикл, балет)

15

4

Симфониялык, вокалдык-симфониялык, камералык чыгармалардан жана эл ас- паптары үчүн чыгармалардан концерт

9 (бүт программа үчүн)

5

4-пунктта көрсөтүлгөндөрдөн бөлөк чыгармалардан концерттер, анын ичинде эстрадалык концерттер (театр- лаштырылган жана жаңы жылдык балаты оюн-зооктор, бал, варьете программалары ж.б.)

6 (бүт программа үчүн)

7

Цирк программасы

2 (бүт программа үчүн)

8

Акы төлөп кирүүчү спорт мелдештерин, спортсмендердин көрсөтмө мелдештерин, мода көрсөтүүлөрдү коштоо катары музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн

3 (бүт программа үчүн)

9

Акы төлөп кирүүчү бий аянтчаларында, дискотекаларда, клубдарда, барларда, кафелерде, ресторандарда жана башка коомдук жерлерде музыкалык чыгарма- ларды аткаргандыгы үчүн

5 (бүт программа үчүн)

10

Ушул Жобонун 1-бөлүмүнүн 4-пунктунун д), е), ж), з), и) пунктчаларында көрсөтүлгөн пайдалануучулардын му- зыкалык чыгармаларды колдонгондугу үчүн белгиленген (макулдашылган) өлчөмдө

 

11

Аудиовизуалдык чыгармалар үчүн атайын түзүлгөн музыкалык чыгармаларды (тексти менен же тексти жок) кинотеатрларда пайдалангандыгы үчүн

1

 

 

 

2-тиркеме

Эфирдик жана кабелдик уктуруучу уюмдарда автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Жылдык жыйынды кирешеден пайыз менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Эфирдик уктуруунун (радио, теле- көрсөтүү) берүүлөрүндө автордук жана чектеш укуктардын объектиле- рин пайдалангандыгы үчүн, анда уктурулган музыкалык чыгармалардын үлүшү уктуруунун жалпы көлөмүнүн 50 %нен азын түзсө, 50 %нен көбүн түзсө

12

2.

Кабелдик телекөрсөтүүнүн берүүлө- рүндө автордук жана чектеш укук- тардын объектилерин пайдаланган- дыгы үчүн

3

 

 

 

3-тиркеме

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында үн- жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) жолу менен кайра чыгаруу жана жайылтуу үчүн, үн-жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) нускаларын жана прокатка берилүүчү компьютердик программаларга интерактивдүү типтеги ("мультимедиа") программаларды берүү үчүн автордук сый акылардын
ЧЕНДЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы N 339, 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Автордук сый акынын өлчөмү процент менен

1

2

3

1.

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин сериялап даярдоодо аларды кайталап чыгаруу

8-чыгарылган ар бир нуска- нын сатыкка чыгарылгандагы баасынан (сактагычка (носителге) жазылган чыгармалардын санына карабастан)

2.

Үн жана видеожазуулардын (фонограмма- лардын, видеофильмдердин) нускаларын прокатка берүү

8-үн жазуулардын нускала- рын прокатка берүүдөн алынган кирешеден

3.

Автордук укук объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында жайылтуу:

 

 

- Интернет жана уюлдук байланыш операторлору аркылуу жайылтууда;

10 - чыгармаларды жайылтуунун ар бир учуру үчүн берүү базасынан;

 

- чекене соода (уюлдук телефондор үчүн обондорду көчүрүп алуу пункттары) аркылуу жайылтууда

белгиленген өлчөм

Эскертүү: Сатыкка чыгарылгандагы баа деп, үн жазууларынын нускаларына даярдоочу тарабынан сатуу үчүн коюлган баа эсептелет.

Киреше деп жекече кардардан (клиенттен) алынган сумма эсептелет.

 

 

 

4-тиркеме

Архитектуранын, шаар курулушунун, сейил бак, көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын, аудио-визуалдык чыгармалардын кадрларын кайталап чыгаргандыгы жана аларды өнөр жайында нускалагандыгы (колдонгондугу) үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

N

Көркөм сүрөт искусство чыгармаларынын түрлөрү

Буюмдардын партиясынын сатыкка чыгарылган баасынан процент менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Майда пластикалар менен миниатюрдук скульптуранын чыгармалары, скульптура чыгармалары

1

2

Көркөм сүрөт искусствосунун чыгар- малары, анын ичинде өнөр жай буюм- дарындагы (сувенирлерде, галантерея буюмдарында, текстиль жана трикотаж буюмдарында ж.б.) аудио-визуалдык чыгармалардан фотолор жана кадрлар

0.5

 Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө ЖОБО

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900