FaLang Language Switcher

Өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

 

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен жактырылган 2013-жылдын 3-майы, № 3

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2013-жылдын 25-июну, № 111

Өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2 августундагы № 164 буйругунун редакциясында)

Бул тартип өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жол-жоболору боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун 1999-жылдагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Женева Актысына жана 1960-жылдагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Гаага Актысына ылайык жөнгө салат жана алардын өз ара аракеттерин оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнөн көрсөтүлүүчү талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

I. Жалпы жоболор

1. Кыскартуулардын тизмеси:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

1999-ж. Акт – 1999-жылдын 2-июлундагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Женева Актысы;

1960-ж. Акт – 1960-жылдын 28-ноябрындагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Гаага Актысы

Нускама – 1999-жылдагы Актыга жана 1960-жылдагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага Макулдашуусунын Актысына Жалпы Нускама

Эл аралык каттоо – 1999-жылдагы Акт боюнча Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жана 1960-жылдагы Акт боюнча эл аралык депонирлөө;

Эл аралык бюро – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Эл аралык бюросу;

Мыйзам – Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Патенттик мыйзам”;

Тартип – Кыргызпатенттин Төрагасынын 2013 жылдын 25 июндгы № 111 буйругу менен бекитилген өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоонун жол-жоболору боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби; от 25 июня 2013 № 111;

Эреже – Кыргыз Республикасы Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Өнөр жай үлгүлөрүнө патент берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежеси;

Бюллетень – Эл аралык үлгүлөрдүн бюллетени;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн экспертизалоо бөлүмү.

II. Кыргызпатентке өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча материалдардын келип түшүшү

2. Гаага Макулдашуусунун Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жол-жоболору боюнча  материалдар ИМБДУнун веб сайтына Эл аралык үлгүлөрдүн бюллетенин жарыялоо жөнүндө ИМБДУнун Эл аралык бюросуна кабарлоо түрүндө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө электрондук почта аркылуу келип түшөт.

Бюллетенди жарыялоо жөнүндө кабарлоону кабыл алууда анын келип түшкөн датасы “Өнөр жай үлгүлөрүнө эл аралык өтүнмө берүүлөрдү жарыялоо жөнүндө кабарлоолорду каттоо журналына” жазылат.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган Бюллетенди жарыялоо жөнүндө кабарлоо Кыргызпатенттин эксперттик бөлүмүнө өткөрүп берилет.

III. Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүлөрүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн экспертизалоо

3. Маани-маңызы боюнча экспертизалоо Мыйзамдын 24 жана 27-статьяларына ылайык жүргүзүлөт.

Эксперттик бөлүм экспертиза жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасында корголуусу суралган Бюллетендин ичинен Кыргыз Республикасы деген көрсөтмөсү менен эл аралык өтүнмөнү тандоону жүргүзөт.

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2 августундагы № 164 буйругунун редакциясында)

Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүлөрүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө анын жаңычылдык (Эреженин 20.3 пункту) шарттарына дал келиши жана түпнускалыгы (Эреженин 20.4 пункту) белгиленет.

4. 1999-ж. Акт боюнча маани-маңызын экспертизалоо он эки ай аралыгында, 1960-ж. Акт боюнча Бюллетендин Кыргызпатентке келип түшкөн күнүнөн тартып эсептегенде, алты айда жүргүзүлөт.

Маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү коргоо көрсөтүүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизалоонун корутундусун жөнөтүү үчүн керектүү убакытты эсепке алуу менен жүзөгө ашырылат.

5. Патентке жөндөмдүүлүк критерийлерине өнөр жай үлгүлөрүнүн ылайык келүүсүн белгилөө максатында төмөндөгүдөй минималдык көлөмдө патенттик издөөнү камтыган маалыматтык издөө жүргүзүлөт:

а) патенттик издөөнүн тереңдиги – 15 жыл;

б) патенттик издөөнүн кенендиги:

- өнөр жай үлгүлөрү боюнча Кыргыз Республикасында коргоо документтери катталган жана берилген фонд;

- мурда берилген артыкчылык менен Кыргызпатентке берилген өнөр жай үлгүлөрүнө тааныла элек өтүнмөлөр;

- Россия Федерациясында катталган, Роспатенттин расмий бюллетенинде жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү;

- КМШнын башка өлкөлөрүндө катталган жана алардын патенттик ведомстволорунун расмий бюллетендеринде жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү (Кыргызпатенттин китепканасынын фонду боюнча);

- Гаага Макулдашуусунун жол-жоболоруна ылайык корголгон жана ИМБДУнун Эл аралык бюросунун расмий басылмаларында жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү.

Маалыматтык издөөнүн жыйынтыктары патенттик издөө жөнүндө отчетто чагылдырылат (Форма ӨҮ-1).

6. Эгерде маани-маңызы боюнча экспертизалоонун натыйжасында, өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсү Мыйзамдын 7-статьясында белгиленген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүк шарттарына туура келе тургандыгы аныкталса, эксперттик бөлүм Кыргыз Республикасынын аймагында патентке жөндөмдүүлүк шарттарын таануу жөнүндө чечим чыгарат (Форма ӨҮ-2Г) жана “Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

7. Эгерде маани-маңызы боюнча экспертизалоонун жыйынтыгында эксперттик бөлүм тарабынан өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсү Мыйзамдын 7-статьясында белгиленген патентке жөндөмдүүлүк шарттарына туура келбей тургандыгы аныкталса, анда коргоо көрсөтүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Баш тартуу жөнүндө кабарлоо бир өнөр жай үлгүсүнө тиешелүү болот. Мында 1999-ж. Акт боюнча он эки айга чейин, же 1960-ж. Акт боюнча Бюллетендин Кыргызпатентке келип түшкөн күнүнөн тартып, алты айга чейин эксперттик бөлүм:

- коргоо көрсөтүүдөн баш тартуу жөнүндө кабарлоонун расмий бланкын толтурат;

- Эл аралык бюрого көрсөтүлгөн кабарлоону жөнөтөт;

- “Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

Нускаманын 18 (2) Эрежесине ылайык Эл аралык бюрого жөнөтүлгөн баш тартуу жөнүндө кабарлоодо төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

- баш тартуу жасаган улуттук ведомство;

- өтүнмөнү эл аралык каттоонун номери;

- эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

- улуттук мыйзамдын жоболоруна шилтеме жасоо менен баш тартуунун себептери;

- баш тартууга кирген үлгүнүн каттоо номери (эгерде баш тартуу эл аралык өтүнмөгө кирген бардык өнөр жай үлгүлөрүнө тиешелүү болбогон учурда);

- эгерде эл аралык каттоого бир же андан көп мурдагы улуттук же эл аралык өнөр жай үлгүлөрү карама-каршы коюлган учурда, мурдагы улуттук же эл аралык өнөр жай үлгүлөрүнүн даталары жана номерлери, өнөр жай үлгүлөрүнүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, алардын ээлеринин аттары жана даректери;

- баш тартуу кайра каралары же даттанууга боло тургандыгы, каршы болууну берүүнүн мөөнөтү, каршы болуу патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилишин көрсөтүү менен каршы болуу кайда берилери жөнүндө көрсөтмө;

- эл аралык өтүнмө жарыяланган Бюллетенди Кыргызпатент алган дата;

- баш тартуу чыгарылган дата.

8. Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал тиешелүү кабарлоону алган күндөн тартып үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Аппеляциялык кеңешине каршы болуусун берүүгө укуктуу.

Эл аралык каттоо объектилери болуп саналган өнөр жай үлгүлөрүн коргоо көрсөтүүдөн баш тартуунун чечимине каршы болуу боюнча иштерди жүргүзүү Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу гана жүргүзүлөт (Эреженин 2.3-пункту). Каршы болууну көрсөтүүдө ыйгарым укугун күбөлөндүрүүчү патенттик ишенимдүү өкүлдө өтүнмө ээси тарабынан берилген ишеним каттын, же талаптарга (Эреженин 3.5-пункту) ылайык таризделген ишеним каттын көчүрмөсү бар экендиги текшерилет.

Аппеляциялык кеңештин ишмердүүлүгү Убактылуу Өкмөттүн 2010-жылдын 9-июлундагы № 117 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Каршы болууларды, арыздарды берүүнүн жана аларды Аппеляциялык кеңеште кароонун эрежелери менен тартипке салынган.

9. Экспертизанын чечиминен баш тартуу жөнүндөгү Аппеляциялык кеңештин чечиминин негизинде өтүнмө ээсине жүйөлөнгөн чечим жөнөтүлөт. Ушул негиздеме менен эксперттик бөлүм:

- баш тартууну чакырып алуу жөнүндө кабарламанын расмий бланкын толтурат;

- баш тартууну чакырып алуу жөнүндө кабарламаны Эл аралык бюрого жөнөтөт;

- “Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

Аппеляциялык кеңештин чечиминен сот тарабынан баш тартууда соттун чечиминин негизинде эксперттик бөлүм:

- баш тартууну чакырып алуу жөнүндө кабарламанын расмий бланкын толтурат;

- баш тартууну чакырып алуу жөнүндө кабарламаны Эл аралык бюрого жөнөтөт;

- “Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

IV. Өнөр жай үлгүлөрүн коргоону жараксыз деп табуу

10. Эл аралык каттоонун объектиси болуп саналган өнөр жай үлгүлөрүн коргоо анын күчүнүн бардык мөөнөтүнүн ичинде Мыйзамдын 31-статьясынын 1-бөлүгүндө каралган учурларда аны берүүгө каршы болуулар боюнча толугу менен же айрым бөлүгү жараксыз деп таанылышы мүмкүн.

Каршы болуу Аппеляциялык кеңешке кайсы болбосун жак тарабынан берилиши мүмкүн. Каршы болууну берүү Мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылат.

11. Аппеляциялык кеңештин чечиминин (эгерде ал даттанылган болбосо) же өнөр жай үлгүсүн коргоону жараксыз деп таануу жөнүндө соттун чечиминин негизинде эксперттик бөлүм:

- Эл аралык бюрого каттоого баш тартуу жөнүндө билдирүү жөнөтөт.

- “Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүн каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

V. Эл аралык өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө материалдарды даярдоо, жарыялоо жана маалыматтарды сактоо

12. Эл аралык өнөр жай үлгүлөрүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында патентке жөндөмдүүлүк шарттарына туура келүүсүн таануу жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм “Гаага Макулдашуусуна ылайык Кыргыз Республикасында корголуучу өнөр жай үлгүлөрүнүн” таблицасын даярдайт (Форма ӨҮ-3Г).

Эксперттик бөлүм ай сайын “Гаага Макулдашуусуна ылайык Кыргыз Республикасында корголуучу өнөр жай үлгүлөрүнүн” таблицасын материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмүнө берүүнү жүзөгө ашырат.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү “Жарыялоо үчүн материалдарды контролдоо жана эсепке алуу журналына” кабыл алынган фактысын жазуу менен жылдын ар бир айынын алтынчы числосуна чейин файлды (көчүрмөсүн) кабыл алууну жүргүзөт. 

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү жарыялоо үчүн материалдарды топтоону, текстти адабий редакциялоону, экспертиза бөлүмүнүн башкы адистери менен макулдашууну жүзөгө ашырат, Кыргызпатенттин жетекчилигине кароого берет жана расмий бюллетендин макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алууну жүзөгө ашырат, расмий бюллетендин номерин ай сайын нускалайт.

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2 августундагы № 164 буйругунун редакциясында)

13. Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо боюнча өтүнмөнүн материалдарын сактоо эксперттик бөлүмдө жүзөгө ашырылат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900