FaLang Language Switcher

Порядок ведения делопроизводства по заявке на выдачу патента на Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

 

  

Ойлоп табууга патент берүүгө

өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-глава. Жалпы жоболор 

2. Бул Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам -  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Патент мыйзамы»;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 1998-жылдын 12-июнундагы № 346 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Эрежелер - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эрежелери;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013 жылдын 11 июлдагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

ӨМФИ -  Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча федералдык кызматтын Өнөр жай менчик федералдык институту

ЭПК – эл аралык патенттик классификациялоо;

Өтүнмө - патент алуу жөнүндө арызды, пайдалуу моделдин баяндамасын, пайдалуу моделдин формуласын, чиймелерди, рефератты, алым төлөгөндүгү жөнүндө документти камтыган документтердин топтому;

Арыз – Ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патентин алууга арыз;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестри;

Архив - Кыргызпатенттин архиви. 

3 Эксперттик бөлүм жана мамреестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздө маалымат берет:

- Кыргызпатентке түздөн-түз;

- телефон байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук маалымдоолордо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

- Кыргызпатент тарабынан даярдалган маалыматтык брошюраларында, буклеттеридне, маалыматтык барактарында;

- Кыргызпатенттин расмий сайтында

Кабыл алуу үндү жазып алуу менен видеокөзөмөлдүк камералар менен жабдылган ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жайларда жүзөгө ашырылат. 

2-глава. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс (кийин анын түпнускасын берүү менен), машина окуй турган алып жүргүч менен электрондук түрүндө (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Кагаз жүзүндөгү өтүнмөнү кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

- арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

- “Ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазуу киргизилет;

- арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

- кириш номер;

- келип түшкөн датасы.

Мисалы:

Кириш № 2685

Келип түшкөн датасы  19.04. 2012

Арыздын бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген ойлоп табуунун аталышын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы, документтердин барактарынын саны, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмөнүн кошумча материалдарын кабыл алууда:

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө ээсинин колунун болушу текшерилет.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмөгө формалдуу экспертиза менен алдын ала экспертиза жүргүзүү менен өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган квитанция же Кыргызпатенттин эсебине алым түшкөндүгү жөнүндө көчүрмө эсептелинет.

Өтүнмө ээсинен алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында:

- алымдарды төлөгөндүгүн каттоо журналында алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 - алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөргөндүн Ф.А.А.;

- документтин негизи;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти алымдарды каттоо журналында каттагандан кийин, документте анын кириш номери коюлат жана жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колу менен кабыл алган датасы коюлуп, финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

7. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшкөндүгүнүн эсебин жүргүзөт, алымдарды  төлөгөндүгү жөнүндө документтерди сактайт жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иштерди жүргүзөт.

8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган ойлоп табууга өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисине мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтар камтылгандыгына текшерүү үчүн берилет, андан кийин өтүнмө эксперттик бөлүмгө бир  күндүн ичинде өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

- “Ойлоп табууларга өтүнмөнү каттоо журналында” белгиленген санга өткөрүлүп берилүүчү документтердин туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Ойлоп табууларга өтүнмөлөр келип түшкөн журналында” белгиленет.

9. Мыйзамдын 23-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмөнү берүү менен  бир убакта же аны берген датадан тартып, отуз айдын ичинде өтүнмө ээси маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү менен же маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат бериши керек (1-тиркемеде болжолдуу формасы келтирилген).

Өтүнүч кат “Патент берүү жөнүндө өтүнүч каттар келип түшкөн журналында” кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан белгиленет жана эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эгер өтүнүч кат белгиленген мөөнөттө берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2(П2,НТ2) формасы). Өтүнүч кат берүү мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.

10. Ойлоп табууга өтүнмө боюнча Кыргызпатент формалдуу, алдын ала экспертиза жана маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзөт.  

3-глава. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын өткөрүү

11. Формалдуу экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өткөрүлөт.

Төмөнкүлөрдүн болушу текшерилет:

- Эрежелердин 4.1-пунктуна ылайык таризделген, мамлекеттик же расмий тилдеги арыздын;

- ойлоп табуунун мамлекеттик же расмий тилинде сыпаттамасынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- мамлекеттик же расмий тилдеринде ойлоп табуунун формуласынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- ойлоп табуунун маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

- мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

- мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин;

- жеңилдикке укугун тастыктаган документтин көчүрмөлөрүн тиркөө менен алымды төлөө боюнча жеңилдикти берүү жөнүндө өтүнүч каттын (эгер болсо, (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмдүн 8-пунктунун (б) пунктчасы):

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун күбөлүгүнүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага теңештирилген жактар;

- пенсия күбөлүгүнүн;

- врачтык-эмгек эксперттик комиссиянын маалымкатынын;

- окуу мекемеси же илимий мекеме берген документтин;

- жеңилдетилген тарифке коммерциялык эмес уюмдун укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 4-пункту);

- жумушчулардын санын көрсөтүү менен, жеңилдетилген тарифке чакан ишкананын укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 5-пункту) (мисалы: социалдык фонддон же салык инспекциясынан же б. маалымкаттар);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн, өкүлдүн ыйгарым укугун ырастаган чет өлкөлүк өтүнмө ээси, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси берген ишеним каттын же ишеним каттын көчүрмөсүнүн же кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын көчүрмөсүнүн (болжолдуу формалары 2а жана 2б тиркемелеринде келтирилген);

- конвенциялык артыкчылык суралса, биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, төрт айдан кечиктирбестен берилет. Эгер биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, бардык ушул өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет.

Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө сунуш өтүнмө берилгенде (арыздын тиешелүү графасында белгиленет) же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн (Эрежелердин 3.5-пунктунун (3) пунктчасы).

12. Документтерди тариздөөнүн тууралыгы Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык текшерилет:

- пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө арыз (4.1-пункт);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн (3.5-пункттун (2) пунктчасы), өкүлдүн (8-пункт) ишеним каты;

- репродукция үчүн жарамдуулук (7.1-пункт);

- пайдаланылуучу материал (7.2-пункту);

- өзүнчө барактар, барактардын өлчөмү (7.3-пункт);

- барактарды номерлөө (7.4-пункт);

- текстти жазуу (7.5-пункт);

- химиялык  формулалар (7.6-пункт);

- математикалык формулалар жана символдор (7.7-пункт);

- графикалык материалдар (7.8-пункт);

- библиографиялык маалыматтар (7.9-пункт).

13. Ойлоп табуунун объектилерине билдирилген чечимдин туура келишин текшерүү Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарына ылайык жүргүзүлөт.

14. Кыргызпатентке өтүнмө берген датасы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

- өтүнмө ээсин көрсөтүү менен арыз;

- ойлоп табуунун сыпаттамасы же өтүнмө берилген ойлоп табуунун бардык маанилүү белгилерин камтыган сыпаттаманын бөлүгү же айтылган сыпаттаманын элементи катары чийме же Мыйзамдын 21-статьянын 3, 6, 7, 8, 10-бөлүктөрүндө каралган кайсы болбосун түрүнүн мурда берилген шилтемеси.

Берген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 19.04.2012

Бир эле убакта өтүнмөнүн каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “бир” саны – ойлоп табуунун шарттуу белгисин билдирет.

Каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Каттоо № 20120042.1

15. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын процессинде өтүнмө тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптардын бузулгандыгы менен берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган жетишсиздиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде жок же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен Эрежелердин 18.3-пунктуна ылайык сурам жөнөтүлөт (ОТ-Ф1 формасы).

Артыкчылык датасын белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болгон учурда, сурам кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

16. Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же Эрежелердин 15-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен аларды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2 (П2) формасы). Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат жана өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өткөрүлүп берилет (Эрежелердин 18.3-пункту). В этом случае делопроизводство по заявке прекращается и материалы заявки передаются главным специалистом экспертного отделав архив Кыргызпатента (пункт 18.3 Правил).

Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча Эрежелердин 16-пунктуна ылайык өткөрүлгөн мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирилбестен калыбына келтирилет. Бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-3 формасы).

Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү Кыргызпатент тарабынан өткөрүлгөн мөөнөт калыбына келтирилген учурда улантылышы мүмкүн (Эрежелердин 16-пункту).

17. Өтүнмөгө экспертиза өткөрүүнүн жүрүшүндө ал боюнча чечим кабыл алганга чейин өтүнмө ээси өз демилгеси же экспертизанын сурамы боюнча ойлоп табуунун маани-маңызын өзгөртпөстөн өтүнмөнүн материалдарын оңдоого же тактоого укуктуу.

Өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөбөстөн өтүнмөнүн материалдарын тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгер өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо өтүнмө берген датадан тартып, эки айдан кийин жүргүзүлсө, аларга белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо Эрежелердин 10-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

18. Эгер өтүнмөнү бергенден кийин, өтүнмө ээси патент алууга өз укугун башка жакка кайра ыйгарып берсе, Кыргызпатентке Эрежелердин 4.1-пунктунун (3) пунктчасында каралган башка жакка укугун кайра ыйгарып берүүнүн, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ал тууралуу маалыматтардын көрсөтмөсүн камтыган арыз берилет.

Арызга өтүнмөгө патент алууга укугун кайра ыйгарып берген өтүнмө ээси жана Эрежелердин 4.1-пунктунун (15) жана (16) пунктчаларында каралган тартипте ушул укукту алган көрсөтүлгөн жак кол коет. Арызга алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (Эрежелердин 11-пункту).

19.Ойлоп табуулардын жашырын экендигин белгилөө жана жашырын ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү карап чыгуу Жашырын ойлоп табууга патент алууга өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн нускамасы менен белгиленет.

20. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын натыйжасында ал ойлоп табуу катары корголуучу объектилерге кирбеген чечимге берилгени аныкталса (Мыйзамдын 5-статьясынын 8-бөлүгү), өтүнмө ээсине патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ОТ-Ф4 формасы), ал эксперттик бөлүмдүн “Ойлоп табууга өтүнмөлөр боюнча баш тартуу жөнүндө чечимдерди журналда” белгиленет.

21. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдире алат (Эрежелердин 18.5-пункту).

Каршы пикир ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек.

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбосо, аны алган күндөн тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү).

22. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана билдирилген сунуш ойлоп табуу катары корголуучу объектилерге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берген күнүн көрсөтүү менен . өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ОТ-Ф5 формасы).

Өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтары Ойлоп табуулардын МБсына киргизилет.  

4-глава. Өтүнмөгө алдын ала экспертиза өткөрүү

23. Формалдуу экспертизанын оң натыйжасында формалдуу экспертиза бүткөн датадан тартып, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт.

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча жана тиешелүү алымды төлөгөн шартта тездетилген алдын ала экспертиза жүргүзүлүшү мүмкүн (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 2-бөлүгү).

24. Эрежелердин төмөнкүдөй пункттары менен каралган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна талаптардын сакталышы текшерилет:

- ойлоп табуунун сыпаттамасынын (4.2-пункт);

- ойлоп табуунун формуласынын (4.3-пункт);

- чиймелеринин жана башка материалдарынын (4.4-пункт);

- рефератынын (4.5-пункт);

- уруксат берилбеген элементтеринин (5-пункт);

- терминологиялардын жана белгилемелеринин (6-пункт).

25. Өтүнмө ээси жүргүзгөн ойлоп табуунун классификациялоосунун туура экендиги текшерилет. Эгер өтүнмө ээси тарабынан ЭПК классификациялык индекси туура эмес тандалса же ал жок болсо, анда пайдалуу моделдин классификациялоосун экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт (Эрежелердин 19.3-пункту).

26. Ойлоп табуунун артыкчылыгын белгилөө эгер өтүнмө боюнча мурдагы артыкчылыгы суралбаса, Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт.

 Артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” деген графада коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 19.04.2012

Артыкчылык 19.04.2012

27. Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча ойлоп табуунун суралган артыкчылыгын белгилөө өтүнмө ээсинин төмөнкүдөй белгилөө шарттарын сактоосунда жүргүзүлөт:

- конвенциялык артыкчылыкты (19.6-пункт);

- мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча артыкчылыкты (19.7-пункт);

- ошол эле өтүнмө ээсинин мурда берген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты (19.8-пункт);

- бөлүнгөн өтүнмө боюнча артыкчылыкты (19.9-пункт);

- бир нече артыкчылыктарды (19.10-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган тиешелүү бланктардын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген  (ОТ-П3, ОТ-П4, ОТ-П5, ОТ-П6, ОТ-НТ3, ОТ-НТ4 формалары):

- өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

 (21) Өтүнмө № 20120042.1                                 (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

(22) 2012-жылдын 19-апрелинде өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 20__ -ж."___" _________________                           

кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча                 

 (62) 20__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

  (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

- кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча :

(21) Өтүнмө № 20120042.1                                (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 (22) 20__ -ж."___" _________________                           

өтүнмө берген дата боюнча

(23) 2012-жылдын 15-июнундагы кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча

(62) 20__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

  (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

- баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча:

(21) Өтүнмө № 20120042.1                              (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

(22) 20__ -ж."___" _________________    өтүнмө берген дата боюнча                         

(23) 20__ -ж."___" _________________    кошумча материалдар келип түшкөн  дата боюнча                         

(62) 2012-жылдын 6-январындагы № 20120002.1 баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча          

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

- конвенциялык артыкчылык сураган дата боюнча:

(21) Өтүнмө № 20120042.1                               (22) Өтүнмө берген датасы 19.04.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 (22) 20__ -ж."___" _________________    өтүнмө берген дата боюнча                         

(23) 20__ -ж."___" _________________    кошумча материалдар келип түшкөн  дата боюнча                         

(62) 20__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча по дате поступления

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

      2011128781/28                   2011-ж. 12-майы                         RU

Ойлоп табуунун артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарын сактоону текшерүү Эрежелердин 19.11-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

28. Ойлоп табуунун бирдиктүүлүгүн талаптарын сактоо ойлоп табуунун бир нече көз карандысыз пункттары бар баштапкы формуласына карата же ал өзгөрсө - өтүнмө ээси сунуш кылган бир нече көз карандысыз пункттары бар белгиленген тартипте формуласынын акыркысына карата текшерилет.

Проверка проводится в соответствии с требованиями пунктов 3.3 и 19.12 Правил.

29. Сунушталган формуланы түзүүнүн тууралыгы Эрежелердин  4.3 жана 19.13- пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет.

30. Экспертизанын жүрүшүндө (алдын ала, ошондой эле маани-маңызы боюнча) анын ичинде ойлоп табуунун өзгөртүлгөн формуласы менен, кошумча материалдарга сурам жөнөтүлөт (ОТ-П1 (НТ1), аларсыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн эмес. Сурам кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

Сурам боюнча кошумча материалдар сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде сурам боюнча кошумча материалдар берилиши керек жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет.

Сурамда келтирилген кайсы-бир суроосуна экспертизанын пикири техникалык же укуктук мүнөздөгү далилдер менен бекемделет. Зарыл учурда маалымат булактарына, Мыйзамдын жоболоруна, Эрежелерге жана башка ченемдик укуктук документтерге далил кылып алышат.

Сурам өтүнмө ээсине өтүнмөнү карап чыгуу үчүн канча зарыл болсо, ошончо жолу жөнөтүлөт (Эрежелердин 19.19-пункту).

Экспертизанын сурамы же өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча берилген кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 21-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен  берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаса (ОТ-2 формасы)), өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-Ф2 (П2, НТ2 формасы)). Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер  мындан ары жүргүзүлбөйт (экспертиза, патент берүү ж.у.с. жүргүзүлбөйт).

 Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээси тарабынан мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирбестен, өтүнүч кат боюнча калыбына келтирилет, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ОТ-3 формасы).

31. Алдын ала экспертизанын баскычында өткөрүлүүчү өтүнмө берилген ойлоп табуунун патентке жарамдуулугун текшерүүдө анын өнөр жайда колдонуучулугуна, жаңылыктуулугуна жана ойлоп табуучулук деңгээлге (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 1-бөлүгү) ылайык келиши аныкталат.

32. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун өнөр жайда колдонуучулук шартына ылайык келишин текшерүү Эрежелердин 4.2 жана 19.15-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

33. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун жаңылыктуулугун текшерүү төмөнкүдөй булактар боюнча жүргүзүлөт:

- өтүнмө ээси формалдуу экспертиза бүткөн учурда берген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталгандар;

- жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери;

- артыкчылыктын мурдагы датасы менен пайдалуу моделдерге жана ойлоп табууларга сурап кайра алынбаган өтүнмөлөр.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө, ошондой эле Кыргызпатентте кайра каттоодон өткөн Ойлоп табууларга СССРдин автордук күбөлүктөрүн же патенттерин алууга өтүнмөлөр дагы теңештирилет.

Текшерүү Эрежелердин 4.2.4, 19.16 жана 22-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

34. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээлин текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдары боюнча эң жакын окшошун  табууну;

- өтүнмө берилген ойлоп табуунун эң жакын окшошунан айырмаланган белгилерин табууну (айырмаланган белгилерин);

- ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин артыкчылык датасына чейин берилген фонд, ошондой эле каралып жаткан ойлоп табуунун айырмаланган белгилери менен дал келген белгилери бар жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери боюнча чечимдерди аныктоо.

Текшерүү Эрежелердин 4.2.5 жана 19.7-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

35. Маалыматтык издөө маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча жүргүзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү Мамлекеттик реестрлеринде катталган ойлоп табуулардын жана пайдалуу моделдердин маалымат базасы;

- мындан мурдагы артыкчылык датасы менен ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге кайра сурап алынбаган өтүнмөлөрдүн маалымат базасы;

- ойлоп табууларга жарыяланган евразия өтүнмөлөрүнүн жана патенттердин маалымат базасы.

Жүргүзүлгөн маалыматтык издөө боюнча издөө жөнүндө отчет түзүлөт (ОТ формасы; ПМ-00).

Маалыматтык издөө Эрежелердин 19.16-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

36. Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча, маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болсо,  өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим чыгарылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча, маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат болсо же аталган өтүнүч кат же  маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болбосо, өтүнмө ээсине алдын ала экспертизанын оң натыйжасы жөнүндө кабарлоо жиберилет (ОТ-П4 формасы). Чечимде жана кабарлоодо өтүнмө ээси ойлоп табуунун артыкчылыгын аныктоо жөнүндө кабарланат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү

Төмөндө чечимдин бланктарын толтуруунун варианттары келтирилген, анда өтүнмө ээси(ээлери), автору(лору) жана ээси(ээлери) (ОТ-Ф4, ОТ -П3, ОТ-П4, ОТ-П5, ОТ-П6, ОТ-НТ3, ОТ-НТ4 формалары)жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн, мисалы:

- - эгер өтүнмө ээси, автор, ээси, ар түрдүү жактар болсо, (71), (72), (73) коддору көрсөтүлөт:

 (71) Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Э.К.

(72) Автору(лору): Сыдыков М.Б.

(73) Патент ээси(ээлери):  Аманов М.Н.

- в случае, если автор и заявитель одно и то же лицо, указывается один код (75)

(75) Автор(ы) изобретений, который(е) является также заявителем: Керимов Э.К.

(73) Владелец(ы) патента: Аманов М.Н.

- эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болсо, бир гана код көрсөтүлөт (76):

 (76) Ойлоп табуунун автору(лору)- ошол эле өтүнмө ээси(ээлери) жана патент ээси(ээлери):                │

Аманов М.Н.

37. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун Мыйзамдын 23-2-статьянын 1-бөлүгү менен белгиленген патентке жарамдуулук критерийлеринин эң кеминде бирине ылайык келбесе, тиешелүү негиздемелерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат (ОТ-П5 формасы).

Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгаруу негиздерди баяндоодо милдеттүү шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: далилдөөдө логикалуулук, ырааттуулук менен баяндоо, жыйынтыкты аргументтөө. Негизделген жүйөлөрдү жана далилдерди четке чыгаруучу жыйынтыктарды баса белгилеген категориялуулук жана далилдөөнүн апелляцияланбагандыгына мүмкүндүк берилбейт.

38. Өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдире алат.

Каршы пикир аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 14-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү).

39. Өтүнмө берген датадан тартып, он сегиз айдын ичинде же эгер артыкчылык суралса, артыкчылык датасынан тартып, Кыргызпатент качан өтүнмө кайра сурап алынган же патент берүү же патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган учурлардан тышкары, расмий бюллетенде өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялайт.  

5-глава. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү 

 40. Маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүүнүн шарттары Эрежелердин 20-пунктунда келтирилген.

Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты болсо, Кыргызпатент өтүнүч кат берген датадан тартып, он сегиз айдын ичинде өтүнмөгө маани-маңызы боюнча экспертиза өткөрөт. Өтүнүч кат өтүнмө менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген датадан тартып, отуз айдын ичинде берилиши мүмкүн (Мыйзамдын 23-статьясынын 2-бөлүгү). Эгер өтүнүч кат үчүнчү жактардан келип түшсө, өтүнмө ээси бул тууралуу кабарланат. Өтүнүч кат менен бирге маани-маңызы боюнча экспертиза өткөргөндүгү үчүн алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берилет.

41. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертизанын жүрүшүндө Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына өтүнмө берилген ойлоп табуунун ылайык келиши текшерилет:

- өнөр жайда колдонулуучулугу (20.3- пункт);

- жаңылыктуулук (20.9- пункт);

- ойлоп табуучулук деңгээли (20.10-пункт).

Текшерүү өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөнүн баштапкы материалдарында же өтүнмөнү карап чыгууда эске алынган кошумча материалдарда сунушталган формулада мүнөздөлгөн патент суроонун көлөмүндө жүргүзүлөт.

42. Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси ойлоп табуунун патентке жарамдуулугуна баалоо жүргүзгөнүнө салыштырмалуу техника деңгээлин аныктоо үчүн маалыматтык издөө жүргүзөт. Маалыматтык издөө өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча жүргүзүлөт.

Маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүүдө маалыматтык издөө Өнөр жай менчик федералдык институту (ӨМФИ) менен келишимдин негизинде өткөрүлөт. Өзгөчө учурларда, зарыл болгондо, ойлоп табууга өтүнмө боюнча экспертиза өткөрүү суралышы мүмкүн.

Маалыматтык издөө же ӨМФИ менен келишимдин негизинде экспертиза өткөрүүдө эксперттик бөлүм ойлоп табуунун аталышын, өтүнмө ээсинин өлкөсүн көрсөтүү менен ӨМФИге заказ жөнөтөт.

Заказды алуу боюнча ӨМФИ Кыргызпатентке маалыматтык издөө жана (же) экспертиза өткөргөндүгү үчүн төлөмдүн суммасын көрсөтүү менен төлөм тапшырыгын жөнөтөт.

Кыргызпатентте төлөөнүн ырааттуулугун жана тууралыгын текшерүү Алымдарды эсепке алуунун тартибинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Андан кийин ӨМФИге төлөм документи менен бирге өтүнмөнүн материалдарынын эки нускасы жөнөтүлөт.

ӨМФИнин издөө жыйынтыгы боюнча түзүлгөн келишимдин шарттарына байланыштуу, Кыргызпатентке издөө жөнүндө отчет жана (же) экспертизанын корутундусун берет.

43. Эгер экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси маани-маңызы боюнча өтүнмөгө илимий-техникалык экспертизанын натыйжасында, өтүнмө берилген ойлоп табуу өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоонун көлөмү Мыйзамдын 5-статьясы менен белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келсе, өтүнмө ээси сунуштаган жана аны менен макулдашылган ойлоп табуунун формуласы менен патент берүү жөнүндө(ОТ-НТ3 формасы) чечим чыгарылат (Эрежелердин 20.12-пункту).

44. Өтүнмө берилген ойлоп табуунун өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоонун көлөмү Мыйзамдын 5-статьясы менен белгиленген патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келбегендиги аныкталса, тиешелүү негиздерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө (ОТ-НТ4 формасы) чечим чыгарылат. (Эрежелердин 20.13-пункту).

 45. Өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, үч ай мөөнөттө патент берүү жөнүндө баш тартуу жөнүндө чечимге каршы пикирин Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине бере алат. Каршы пикир тиешелүү алым төлөгөн шартта аны алган датадан тартып, төрт ай мөөнөттө Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 24-статьясынын 8-бөлүгү).

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, ал аны алган күндөн тартып, алты ай мөөнөттө сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 24-статьясынын 9-бөлүгү).  

6-глава. Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү

46. Мыйзамдын 26-статьясына ылайык өтүнмө ээси ойлоп табууга өтүнмөнү патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан кечиктирбестен, ойлоп табууга өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга чейин тиешелүү арыз берүү аркылуу пайдалуу моделге өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзүүгө укуктуу.

Ушундай кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө арыз келип түшкөндө, Эрежелердин 9-пунктуна ылайык анын таризделишинин тууралыгы текшерилет, ошондой эле ал ойлоп табууга өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга чейин берилгенби жана арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө тиешелүү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилдиби, аныкталат.

 Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч каттын болжолдуу формасы 3-тиркемеде келтирилген.

Кайра өзгөртүп түзүлбөй калган өтүнмө ойлоп табууга өтүнмө боюнча калат (Эрежелердин 23-пункту). 

7-глава. Регистрация, публикация материалов заявки изобретения 

 47. Ойлоп табууга патент берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм эки нускада чечим даярдайт, аны эксперттик бөлүмдүн тиешелүү журналында каттайт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү журналында белгилейт, анын ар бир нускасында чыгыш номери жана датасы-маалымдаректерин көрсөтүү менен мөөр коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине, ал эми экинчиси эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнүн материалдарынан эксперттик бөлүм файл түзөт.

Файл төмөнкүдөй документтерди камтыйт:

- арыз;

- ойлоп табуунун сыпаттамасы;

- ойлоп табуунун рефераты;

- патент берүү жөнүндө чечимдин экинчи нускасы;

- сүрөттүү материал;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөлөрү;

- өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн өтүнүч каттар.

Эксперттик бөлүм ар жума сайын өтүнмөнүн материалдарын -файлды “Өтүнмөнүн материалдарынын эсебин алуу журналында” өткөрүп берген фактысын белгилөө менен мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. 

48. Мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат.

Патент берүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, Мыйзамдын 28-статьясына ылайык патентти каттагандыгы жана бергендиги үчүн алым төлөнгөн шартта, мамреестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрине киргизет.

49. Ойлоп табууну каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан ойлоп табууга  патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алымды төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып, үч айдын ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. Бөтөнчө учурларда Кыргызпатенттин чечими боюнча алымды төлөөнүн көрсөтүлгөн үч айлык мөөнөтү Алымдар жөнүндө жобого ылайык алымды эки эсе өлчөмдө төлөгөн шартта, үч айлык мөөнөт өткөн датадан тартып, кошумча дагы алты айга узартылышы мүмкүн.

50. Эгер мыйзамдар менен белгиленген алымдарды төлөөнүн шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү төмөнкүдөй маалыматтарды киргизет:

- Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Ойлоп табуулардын мамреестринде ойлоп табууну каттоону жүргүзөт;

- алынган документтердин топтомдорун ЭПКнын колдонулуп жаткан редакциясындагы бөлүмдөр боюнча бөлүштүрүүнү жүргүзөт;

-патентке номер ыйгарат;

- реестр барактарын ачат;

- документтердин топтомдорун жана реестр баракчаларын Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына өткөрүп берет.

51. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин топтомун кабыл алат:

- ойлоп табуунун реестр баракчасы;

- ойлоп табуунун рефераты;

- ойлоп табуунун сыпаттамасы;

- сүрөттүү материал.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында”  кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

-  жарыялоо үчүн материалдарды калыпка келтирет;

-   текстти редакциялайт;

- формуланын расмий тексти мамлекеттик тилдеги текстине дал келбесе, мамлекеттик тилге которот;

- эксперттер менен макулдашат;

- Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берет;

- расмий бюллетендин макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин, өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет  жана жарыяланган материалдарды электрондук түрүндө Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн маалыматтык технологиялар бөлүмүнө өткөрүп берет. 

8-глава. Патент берүү 

52. Ойлоп табууну каттоо жөнүндө маалыматтар расмий бюллетенге жарыялангандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди даярдайт, алар эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Патент берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу аркылуу жүргүзүлөт, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колун коюу менен бул тууралуу тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Берилген патентке патент ээсинин талабы боюнча анык жана техникалык каталарды оңдоолор киргизилет (Мыйзамдын 28-статьясы).

53. Ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү 1-тиркеменин 2-пунктундагы Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык, өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде мамреестрлер  бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

54. Ойлоп табуунун ээсинин арызынын негизинде ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөр.

Өз алдынча тариздеген каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- ойлоп табууга патенттин түпнускасы;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер өтүнүч кат патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

55. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти Кыргызпатенттин казыналык өздүк эсебине акча каражаттарынын түшүшүн тастыктоо үчүн экономика жана финансы-экономикалык секторуна, калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

56. Финансы-экономикалык сектору алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

57. Мамреестрлер бөлүмү 1-тиркемедеги Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык, Мамреестрге ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтарды киргизет.

Мамреестрге ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы ушул Тартиптин 52-пунктундагы саналып көрсөтүлгөн документтердин келип түшкөн датасы боюнча же эгер ал бир убакта тапшырылбаса, алардын ичинен акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

58. Ойлоп табууну каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазууну киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.  

9-глава. Ойлоп табууга өтүнмөнүн материалдарын сактоо

59. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмөлөрдү сактоо.

Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлгөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан ойлоп табууга өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлгөн мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилген учурда, экспертиза бөлүмүнүн башкы адисинин кызматтык каты боюнча өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

60. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү же өткөрбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат берилбегендигине байланыштуу, кайра сурап алынды деп таанылган өтүнмө аны ушундай деп таануу жөнүндө кабарлоону өтүнмө ээсине жөнөткөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Ойлоп табууга өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивдин узак мөөнөттүү сактоосуна өткөрүп берилет.

61. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Ойлоп табууга өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге Кыргызпатентке караштуу Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Өтүнмө ээси каршы пикирин билдирген учурда, өтүнмөнүн материалдары архивден Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан ойлоп табууга патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечими жокко чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары кайрадан кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда, өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет, андан кийин архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээсинин доо арызы сотко келип түшкөн учурда, архивден өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

 Сот экспертизанын чечимин жокко чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары кайрадан кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Сот экспертизанын чечимин калтырган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого кайтарылып берилет.

62. Өтүнмө ээси каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алым төлөбөгөн учурда, мамреестрлер бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленген өтүнмөнүн материалдарын архивге  ай сайын өткөрүп берет.

 63. Патентти күчүндө кармап туруу үчүн алым төлөбөгөн учурда, алымды төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан тартып, он сегиз айдын ичинде патенттин күчү токтотулат, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

Эгер баш тартуу үчүнчү жактардын кызыкчылыгын бузбаса, патент ээси анын күчүн токтотуу жөнүндө арыз берген учурда, патенттик күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү аталган арыздын негизинде Мамреестрге патенттин күчүн токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет. Арыз өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 Анын күчүнүн мөөнөтү өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу, патенттин күчү токтотулган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

 64. Патентти анык эмес деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңешке үчүнчү жак тарабынан каршы пикир берилген учурда, Мыйзамдын 31-статьясына ылайык, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш патентти анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет. Сотко доо арыз берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин соттогу өкүлүнө берилет. Сот патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет. Сот патенттин күчүн анык деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

 65. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазышат. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууларды киргизет.

Архивариус өтүнмөнү берүүдө “Архивден иштерди берүү журналында” белгилейт. Берүү алдында архивариус тиешелүү документтердин болушун текшерет.

66. Төмөнкүдөй жактарга архивге мүмкүндүк берилет:

- Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Апелляциялык кеңештин катчысына;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин директорунун же директордун орун басарынын атына жазылган, тиешелүү башкармалыктын начальниги тарабынан кол коюлган кызматтык кат болсо, берилет.

67. Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет. 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900