FaLang Language Switcher

Өнөр жай үлгүсүнө патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ТАРТИБИ

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын Коллегиясынын 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 токтому менен жактырылган

 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы №264 буйругу менен бекитилген

 

 Өнөр жай үлгүсүнө патент берүүгө

өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Ушул тартип Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматында өнөр жай үлгүсүнө патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт. 

1-глава. Жалпы жоболор 

2. Бул Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы;

Мыйзам - Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамы;

Тартип - Өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  тартиби;

Өтүнмө - Өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө;

Арыз - Өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патентин алууга арыз;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер жана лицензиялык келишимдерди каттоо бөлүмү;

Алымдар жөнүндө жобо – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Алымдарды эсепке алуунун тартиби - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматында алымдарды эсепке алуунун тартиби;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестри;

Архив – Кыргызпатенттин архиви.

3 Эксперттик бөлүм жана мамреестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздө маалымат берет:

- Кыргызпатентке түздөн-түз;

- телефон байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук маалымдоолордо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

- Кыргызпатент тарабынан даярдалган маалыматтык брошюраларында, буклеттеридне, маалыматтык барактарында;

- Кыргызпатенттин расмий сайтында

Кабыл алуу үндү жазып алуу менен видеокөзөмөлдүк камералар менен жабдылган ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жайларда жүзөгө ашырылат. 

2-глава. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс (кийин анын түпнускасын берүү менен), машина окуй турган алып жүргүч менен электрондук түрүндө (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Кагаз жүзүндөгү өтүнмөнү кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

- арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

- өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга жазуу киргизилет;

- арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

- кириш номер;

- келип түшкөн датасы.

Мисалы: 

Кириш N 60                 

Келип түшкөн датасы 20.04.2007   

Өтүнмөнүн бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн аталышын кабыл алынган документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары жалпы бөлүмдө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат.

Кошумча материалдарда:

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө ээсинин колунун болушу текшерилет.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмөгө формалдуу экспертиза менен алдын ала экспертиза жүргүзүү менен өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет. Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү, алымдын акчалай каражаттар менен же өздүк эсептен которуу жолу менен төлөнгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы эсептелет.

Өтүнмө ээсинен алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналында” каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

- алым төлөнгндүгү жөнүндө документти берген адамдын аты-жөнү;

            - негиз;

            - алым төлөнгндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

            Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналында” каттагандан кийин, документке мөөр басылат жана кириш номери коюлат, алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алган датасын коюу менен финансы-экономикалык секторуна өткөрүлүп берилет.

7. Финансы-экономикалык сектору алымдардын келип түшүүсүнүн эсебин алууну, алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону жүргүзөт жана төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- Кыргызпатенттин казыналык жеке эсебине алымдар катары төлөнгөн акча каражаттарынын факт жүзүндө келип түшүүсүнсектордун бурч мөөрү менен белгилейт;

- бардык өтүнмөлөр боюнча алымдардын эсебинин маалымдар базасын түзөт;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналында кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен, эксперттик бөлүмгө өткрүп берет;

            - эксперттик бөлүм менен алымдарды төлөө маселесин, ошондой эле алым катары ашыкча төлөнгөн суммаларды кайтаруу же кайра тапшыруу мүмкүндүгү жана зарылдыгы жөнүндө маселелерди макулдашат;

            - ай сайын эксперттик бөлүмдүн юридикалык маанилүү аракеттери жөнүндөгү маалымкаттарынын негизинде төлөмдөрдү жокко чыгаруу актысын түзөт жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнө өткөрүп берет.

8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмө эксперттик бөлүмгө бир сутканын ичинде өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

- “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү каттоо журналында” белгиленген санга өткөрүлүп берилүүчү документтердин туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Өнөр жай үлгүсүнө келип түшкөн өтүнмөлөр журналында” белгиленет.

9. Мыйзамдын 27-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмөнү берүү менен  бир убакта же аны берген датадан тартып, он эки айдын ичинде өтүнмө ээси маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү менен же маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат бериши керек (болжолдуу форма 1-тиркемеде келтирилди). Өтүнүч кат өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Эгер өтүнүч кат көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине кабарланат (Форма ӨҮ-Ф2). Өтүнүч кат берүү мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.

            10. Өнөр жай үлгсүнө өтүнмө боюнча Кыргызпатент формалдуу, алдын ала экспертизаны жана маңызы боюнча экспертизаны жүргүзөт. 

3-глава. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын жүргүзүү 

            11. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

            Зарыл болгон документтердин курамын текшерүүдө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкүлөрдүн болушун текшерет:

            - Эрежелердин 4.1 пунктуна ылайык таризделген арыздын;

            - буюмдун сырткы көрүнүшүн толук элестетүүчү буюмдун (макеттин) сүрөттөрүнүн топтомунун;

            - эгер алар өнөр жай үлгүсүнүн маани-маңызын ачуу үчүн зарыл болсо, буюмдун сырткы көрүнүшүнүн, чиймесинин, эргономикалык схемасынын, конфекциялык картасынын;

            - өнөр жай үлгүсүнүн мамлекеттик же расмий тилдердеги сыпаттамасынын (эгерде ал башка тилде берилген болсо, котормосу тиркелүүгө тийиш, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

            - кыргыз жана орус тилдеринде анын маанилүү белгилеринин тизмесинин;

            - алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн, өкүлдүн ыйгарым укугун ырастаган чет өлкөлүк өтүнмө ээси, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси тарабынан берилген ишеним каттын же кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлумү тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын көчүрмөсүнүн (болжолдуу формалар 2а жана 2б тиркемелеринде келтирилди);

            - эгерде конвенциялык артыкчылык суралса, Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан тартып төрт айдан кечиктирбестен берилген биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсүнүн. Эгерде биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, бардык өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет.

Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө сураныч өтүнмө берилгенде (арыздын тиешелүү графасында келтирилет) же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн (Эрежелердин 2.5-пунктунун (3) пунктчасы).

12. Документтерди тариздөөнүн тууралыгы Эрежелердин төмөнкү пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет:

- патент берүү жөнүндө арыз (4.1-пункт);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн (3.5-пункттун (2) пунктчасы), өкүлдүн (8-пункт) ишеним каты;

- төлөнгөн алымдардын белгиленген өлчөмдөргө ылайык келүүсү (3.5 пункттун 1пунктчасы);

- репродукция үчүн жарамдуулук (7.1-пункт);

- пайдаланылуучу материал (7.2-пункту);

- өзүнчө барактар, барактардын өлчөмү (7.3-пункт);

- барактарды номерлөө (7.4-пункт);

- текстти жазуу (7.5-пункт);

- библиографиялык маалыматтар (7.6-пункт).

13. Өнөр жай үлгүсү катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге билдирилген чечимдин туура келишин текшерүү Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарына ылайык жүргүзүлөт.

14. Кыргызпатентке өтүнмө берген датасы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

- өтүнмө ээсин көрсөтүү менен арыз;

- буюмдун (макеттин) сүрөттөрүнүн топтому;

- өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси.

Берген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 25.04.2007    

Бир эле убакта өтүнмөнүн каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “төрт” саны - өнөр жай үлгүсүнүн шарттуу белгисин билдирет.

Каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Каттоо N          20070060.4  

15. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын процессинде өтүнмө тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптардын бузулгандыгы менен берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган жетишсиздиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде жок же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен Эрежелердин 18.3-пунктуна ылайык сурам жөнөтүлөт (ӨҮ-Ф1 формасы). Артыкчылык датасын белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болгон учурда, сурам кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

16. Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же Эрежелердин 15-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен суралган материалдарды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты (ӨҮ-П6 формасы) бербесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат (Мыйзамдын 27-статьянын 3-бөлүгү, 23-1- статьянын 4-бөлүгү), бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ӨҮ-Ф2 формасы).

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлүп жиберилген мөөнөт Эрежелердин 16 пунктуна ылайык өткөрүлгөн мөөнөт бүткөн күндөн тартып он эки айдан кечиктирбестен берилген өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча калыбына келтирилет. Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат (ӨҮ-П2 формасы).

17. Өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөбөстөн өтүнмөнүн материалдарын тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгер өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо өтүнмө берген датадан тартып, эки айдан кийин жүргүзүлсө, аларга белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо Эрежелердин 10-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

18. Эгер өтүнмөнү бергенден кийин, өтүнмө ээси патент алууга өз укугун башка жакка кайра ыйгарып берсе, Кыргызпатентке Эрежелердин 4.1-пунктунун 3 пунктчасында каралган башка жакка укугун кайра ыйгарып берүүнүн, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ал тууралуу маалыматтардын көрсөтмөсүн камтыган арыз берилет. Өтүнмөгө патент алууга укугун кайра ыйгарып берген өтүнмө ээси жана Эрежелердин 4.1-пунктунун 15 жана 16 пунктчаларында каралган тартипте ушул укукту алган көрсөтүлгөн жак кол коет. Арызга алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (Эрежелердин 11 пункту).

19. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын натыйжасында ал өнөр жай үлгүлөрү катары корголуучу объектилерге кирбеген сунушка таризделгени аныкталса, өтүнмө ээсине эгер зарыл болсо, маалыматтардын тиешелүү булактарына таянуу менен патент берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуучу далилдерди келтирүү жана тизмеге киргизилген маанилүү белгилердин топтомун тастыктоо менен келтирилген далилдерди жокко чыгаруу же тизмеге зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү же кошумча түрдө ошол эле буюмдун башка сүрөттөрүн берүү сунушу менен өтүнмө кароого кабыл алынбай тургандыгы жөнүндө кабарлоо (ӨҮ-Ф3 формасы) жиберилет.

Кабарлоодо берилген далилдердин ишенерлик эмес жокко чыгаруу учурунда же эки ай мөөнөттүн ичинде жооп бербесе, Эрежелердин 18.4-пунктуна ылайык патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ӨҮ-Ф4 формасы).

20. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдире алат.

Апелляциялык кеңештин чечими менен өтүнмө ээси макул болбосо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 27-статьясынын 3-бөлүгү, 23-2-статьянын 15-бөлүгү).

21. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана билдирилген сунуш өнөр жай үлгүсү катары корголуучу объектилерге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берген күнүн көрсөтүү менен өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ӨҮ-Ф5 формасы). Өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтары ойлоп табуулардын маалымат базасына киргизилет. 

4-глава. Алдын ала экспертиза өткөрүү 

22. Алдын ала экспертиза формалдуу экспертизанын оң натыйжасында төрт айдын ичинде жүргүзүлөт (Мыйзамдын 27-статьясынын 4-бөлүгү).

23. Эрежелердин төмөнкүдөй пункттары менен каралган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна талаптардын сакталышы текшерилет:

- буюмдун (макеттин) сүрөттөрүнүн топтому (4.2-пункт);

- өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасы (4.7-4.16- пункт);

- чиймелери, эргономикалык схемасы (4.17-пункт);

- конфекциялык картасы (4.18- пункт);

- уруксат берилбеген элементтер (5- пункт);

- терминологиялар жана белгилемелер (6- пункт).

24. Өтүнмө ээси жүргүзгөн өнөр жай үлгүсүнүн классификациялоосунун туура экендиги ӨҮЭК боюнча текшерилет. Эгер өтүнмө ээси тарабынан классификациялоо жүргүзүлбөсө, анда аны экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт.

Классификациялоодо классификациялык индексти тандоо үчүн негиз болуп өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, анын сүрөтү жана сыпаттамасы, ошондой эле чиймелер, эргономикалык схема жана конфекциялык карта эсептелет (эгер алар өтүнмөдө бар болсо).

25. Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө эгер өтүнмө боюнча мурдагы артыкчылыгы суралбаса, Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт.

Артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” деген графада коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 27.07.2012     

Артыкчылык        27.07.2012     

26. Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча өнөр жай үлгүсүнүн суралган артыкчылыгын белгилөө өтүнмө ээсинин Эрежелерде көрсөтүлгөн белгилөө шарттарын сактоосунда жүргүзүлөт:

- конвенциялык артыкчылыкты (19.6- пункт);

- мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча артыкчылыкты (19.7- пункт);

- мурда берген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты (19.8- пункт);

- бөлүнгөн өтүнмө боюнча артыкчылыкты (19.9- пункт);

- бир нече артыкчылыктарды (19.10- пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган тиешелүү бланктардын графаларын толтуруунун варианттары келтирилди  (ӨҮ-П3, ӨҮ-П4, ӨҮ -П5, ӨҮ -НТ3, ӨҮ -НТ4 формалары):

- өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

(21) Өтүнмө N 20120012.4           (22) Өтүнмө берген датасы 27.07.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

(22) 2007-ж. 27-июлундагы өтүнмө берилген дата боюнча             

(23) 200__ -ж."___" _________________                           

кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча                 

(62) 200__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

- кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча :

(21) Өтүнмө N 20120012.4           (22) Өтүнмө берген датасы 27.07.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 

(22) 200__ -ж."___" _________________өтүнмө берген дата боюнча           

(23) 2012-жылдын 30-августунда кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча  

(62) 200__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

- баштапкы өтүнмөнүн келип түшкөн датасы боюнча:

(21) Өтүнмө N 20120012.4           (22) Өтүнмө берген датасы 27.07.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

 (22) 200__ -ж."___" _________________өтүнмө берген дата боюнча           

(23) 200__ -ж."___" _________________кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча  

(62) 2012-жылдын 02-апрелиндеги

N 20120004.4  баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

                                  

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

- конвенциялык артыкчылык алган дата боюнча:

(21) Өтүнмө N 20120012.4           (22) Өтүнмө берген датасы 27.07.2012

                                                                   

                      Артыкчылык белгиленген:

 (22) 200__ -ж."___" _________________өтүнмө берген дата боюнча           

(23) 200__ -ж."___" _________________кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча  

 (62) 200__ -ж."___" _________________ N ___________________ баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

 31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

       29/071,629                         2012-ж. 20-февралы              US         

Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарынын сакталышын текшерүү Эрежелердин 19.11-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

27. Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүк талабынын сакталышы сүрөт менен берилген, баштапкы берилген маанилүү белгилердин тизмесине карата текшерилет. Эгер маанилүү белгилердин тизмеси өзгөртүлсө, анда текшерүү өтүнмө ээси сунуштаган маанилүү белгилердин тизмесинин белгиленген тартиптеги редакциясынын акыркысына карата жүргүзүлөт.

Текшерүү Эрежелердин 3.3 жана 19.12-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

28. Өтүнмө ээси аналогун берген жана сунушталган көркөм-конструктордук чечимди салыштырып талдоонун негизинде алынган, берилген маанилүү белгилердин тизмесин түзүүнүн тууралыгы Эрежелердин 4.16 жана 19.13 -пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет.

29. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө ээсине кошумча материалдарга сурам жөнөтүлөт (ӨҮ-П1 (НТ1), ал кабарлоолорду “Чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси тарабынан сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилиши жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдардын жоопторун каттоо журналында” белгилениши керек.

Кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 21-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттү бузуу менен берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаса) (ӨҮ-П6 формасы), өтүнмө кайра сурап алынган болуп саналат, бул тууралуу өтүнмө ээсине кабарланат (ӨҮ-Ф2 формасы).

Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт Эрежелердин 16-пунктуна ылайык, өткөрүп жиберген мөөнөт бүткөн күндөн тартып он эки айдан кечиктирбестен өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча калыбына келтирилет. Өткөрүп жиберген мөөнөтту калыбына келтирүү жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат (ӨҮ –П2).

Кайра чакыртылып алынга өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер жүргүзүлбөйт (Экспертиза, патент берүү).

30. Алдын ала экспертизанын баскычында жүргүзүлүүчү өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жарамдуулугун текшерүүдө Эрежелердин 19.4-пунктунун талаптарына ылайык жаңылыктуулук жана өзгөчөлүктүүлүк шартына ылайык келиши белгиленет.

31. Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугу маалыматтын төмөнкүдөй булактары боюнча текшерилет:

- формалдуу экспертиза бүткөн учурда өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү;

- артыкчылыктын мурдагы датасы менен кайра сурап алынбаган өтүнмөлөр.

Текшерүү Эрежелердин 4.11 жана 19.15 -пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

32. Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн өзгөчөлүктүүлүк шартына ылайык келишин текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Эрежелердин 4.11 -пунктуна ылайык эң жакын окшошун аныктоо;

- өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөнүн материалдарында көрсөтүлгөн эң жакын окшошунан өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүн айырмалоочу маанилүү белгилерин табуу;

- фонд боюнча артыкчылык датасына чейин берилген каралуучу өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилери менен дал келген белгилери бар Кыргыз Республикасынын көркөм-конструктордук чечимдердин коргоо документтерин табуу.

Текшерүү Эрежелердин 4.13, 4.14 жана 19.16-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

33. Маалыматтык издөө маалыматтын төмөнкүдөй булактары боюнча жүргүзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Мамреестринде катталган өнөр жай үлгүлөрүнүн маалымат базасында;

- мурдагы артыкчылыгы менен өнөр жай үлгүлөрүнө кайра сурап алынбаган өтүнмөлөр.

Жүргүзүлгөн маалыматтык издөө боюнча издөө жөнүндө отчет түзүлөт (ӨҮ-1 формасы).

34. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспериза өткөрүүсүз патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болгондо, оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган тизмеге киргизилген сүрөттөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилердин топтому менен мүнөздөлгөн өнөр жай үлгүсүнө (ӨҮ-П3 формасы) патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.

35. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспериза өткөрүү жөнүндө өтүнүч кат болгондо, оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча же аталган өтүнүч кат же маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспериза өткөрүүсүз патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болбогондо, өтүнмө ээсине алдын ала экспертизанын оң натыйжасы жөнүндө кабарлоо жиберилет (ӨҮ-П4 формасы).

Чечимде же кабарлоодо өтүнмө ээси өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарланат.

Төмөндө чечимдин бланктарын толтуруунун варианттары келтирилген, анда өтүнмө ээси(ээлери), автору(лору) жана ээси(ээлери) (ӨҮ-П4, ӨҮ-П5, ӨҮ -П3, ӨҮ -П4, ӨҮ -П5, ӨҮ -НТ3, ӨҮ -НТ4 формалары )жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн; мисалы:

- эгер өтүнмө ээсинин, автордун, ээсинин, ар түрдүү жактардын коддору көрсөтүлгөн учурда (71), (72), (73):

 (71) Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Эмиль Канатович                          

(72) Автору(лору): Сыдыков Марат Бакытович                              

(73) Патент ээси(ээлери): Аманов Максат Нурдинович

- эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болгон учурда, бир гана код көрсөтүлөт (75):

(75) Өнөр жай үлгүсүнүн автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээси болуп эсептелет - Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Эмиль Канатович               

(73) Патент ээси(ээлери): Аманов Максат Нурдинович 

- эгер автору, өтүнмө ээси жана патент ээси бир эле жак болсо, анда бир код көрсөтүлөт (76):

(76) Өнөр жай үлгүсүнүн автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээлери жана патент ээлери болуп эсептелет - Өтүнмө ээси(ээлери) - Патент ээси(ээлери): 

Аманов Максат Нурдинович                                                            

36. Өтүнмө ээси сунуштаган тизмеге киргизилген сүрөттөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилердин топтому менен мүнөздөлгөн өнөр жай үлгүсүнүн патентке жарамдуулук шарттарынын эң кеминде бирине ылайык келбегенде, тиешелүү негиздерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ӨҮ-П5).

Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгаруу үчүн негиздерди баяндоодо милдеттүү шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: далилдөөдөгү логикалуулук, баяндоодогу ырааттуулук, жыйынтыкты аргументтөө. Негизделген далилдерди жана тастыктоолорду алмаштыруучу жыйынтыктардын айрыкча белгиленген чечкиндүүлүккө жана далилдөөгө апелляция өткөрүлбөгөндүгүнө уруксат берилбейт.

Чечимде келтирилген далилдерди жана негиздерди тастыктоо үчүн Мыйзамдын жана Эрежелердин тиешелүү пункттарына шилтеме келтирилиши мүмкүн.

37. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршы болгон учурда, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдире алат.

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде доо арызы менен сотко кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү, 27-статьясынын 3-бөлүгү). 

5-глава. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү 

38. Алдын ала экспертизаны оң натыйжа менен өткөн өтүнмө боюнча, өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты болгондо, Кыргызпатент аталган өтүнүч катты берген датадан тартып, 12 айдын ичинде маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрөт (Мыйзамдын 27-статьясынын 6-бөлүгү). Өтүнүч кат өтүнмө менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген датадан тартып, он эки айдын ичинде берилет. Эгер өтүнүч кат үчүнүч жактардан келип түшсө, өтүнмө ээсине бул тууралуу кабарланат. Өтүнүч кат менен бирге алым төлөгөндүгү тууралуу документ берилет.

39. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертизанын жүрүшүндө мыйзамдын 7-статьясынын талаптарынын көлөмүндө өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келиши текшерилет:

- жаңылыктуулук (20.3-пункт);

- оригиналдуулук (20.4-пункт).

Текшерүү өтүнмө ээси тарабынан биринчи материалдарда сунушталган маанилүү белгилердин тизмесинде мүнөздөлгөн же өтүнмөнү кароодо эске алынган кошумча материалдардагы өнөр жай үлгүсүнө карата жүргүзүлөт.

40. Өнөр жай үлгүлөрүнүн патентке жөндөмдүүлүк критерийлерине ылайыктуулугн белгилөө максаттарында, патенттик издөөнүн төмөнкүдөй минималдык көлөмүн камтыган маалыматтык издөө жүргүзулөт:

            а) патенттик издөөнүн тереңдиги – 15 жыл;

            б) патенттик издөөнүн кеңдиги:

            - өнөр жай үлгүлөрү боюнча Кыргыз Республикасында катталган жана берилген коргоо документтеринин фонду;

            - кыйла мурдагы артыкчылык менен Кыргызпатентке берилген өнөр жай үлгүлөрүнө чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр;

            - Росия Федерациясында катталган жана Роспатенттин расмий бюллетенинде жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү;

            - КМШнын башка өлкөлөрүндө катталган жана алардын патенттик ведомстволорунун расмий бюллетендеринде жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү (Кыргызпатенттин китепканасынын фонду боюнча);

            - Гаага макулдашуусунун жол-жоболоруна ылайык корголгон жана ИМБДУнун Эл аралык бюросунун расмий басылмаларында жарыяланган өнөр жай үлгүлөрү. Издөөнүн натыйжалары издөө жөнүндө отчетто чагылдырылат (ӨҮ-1 формасы).

41. Маани-маңызы боюнча экспертиза өткөрүү мезгилинде өтүнмө ээсине аларсыз экспертиза өткөрүү мүмкүн болбогон анын ичинде маанилүү белгилердин өзгөртүлгөн тизмеси болгон, кошумча материалдардын сурамы жиберилиши мүмкүн (ӨҮ –П1 (НТ1) формасы). Сурам “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

Сурам боюнча кошумча материалдар сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилиши жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптор журналында” белгилениши керек.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаса) (ӨҮ-П6 формасы), өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине кабарлашат (ӨҮ-П2 формасы).

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлүп жиберилген мөөнөт Эрежелердин 16-пунктуна ылайык, өткөрүлүп жиберилген мөөнөт бүткөн күндөн тартып он эки айдан кечиктирилбестен өтүнмө ээсинин өүнүч каты боюнча калыбына келтирилет. Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнмө ээсине кабарлашат (ӨҮ-П2 формасы).

Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер жасалбайт (экспертиза, патент берүү).

42. Эгер маани-маңызы боюнча экспертизанын натыйжасында экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсү өтүнмө ээси сураган укуктук коргоо көлөмүнө Мыйзамдын 7-статьясы менен аныкталган патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келсе,  өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө (ӨҮ-НТ3 формасы) чечим чыгарылат (Эрежелердин 20.6-пункту).

Өтүнмө ээси чечимде өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарланат.

43. Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсү Мыйзамдын 7-статьясы менен аныкталган патентке жарамдуулук шарттарына укуктук коргоо көлөмүнө ылайык келбегендиги аныкталса,  патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө (ӨҮ-НТ4 формасы) чечим чыгарылат (Эрежелердин 120.7-пункту).

44. Өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, үч айлык мөөнөттө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдире алат.

Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, ал аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде доо арызы менен сотко кайрыла алат (Мыйзамдын 27-статьясынын 3-бөлүгү, 23-2-статьясынын 15-бөлүгү). 

6-глава. Өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмөлөрүнүн материалдарын каттоо,

жарыялоо, патент берүү

45. Өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм эки нускада чечим даярдайт, аны “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” белгилейт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет, анда ар бир нускасына маалымдаректерин, чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен мөөр коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчиси эксперттик бөлүмгө берилет.

Өтүнмөнүн материалдарынан эксперттик бөлүм файл түзөт.

Файл төмөнкүдөй документтерди камтыйт:

- арыз;

- патент берүү жөнүндө чечимдин экинчи нускасы;

- өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси;

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөрү;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

- кат жазышуулар боюнча ж.б. материалдар.

Эксперттик бөлүм жума сайын “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнүн экспертизасын өткөрүү журналында” өткөрүп берүүнү белгилөө менен Мамреестрлер бөлүмүнө өтүнмөнүн материалдарын - файлды өткөрүп берүүнү жүргүзөт.

46. Мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну ишке ашырат.

            Мыйзамдын 28-статьясына ылайык, патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин, каттоо, жарыялоо жана патент берүү үчүн алымдар төлөнгөн шартта Мамлекеттик реестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестрине өнөр жай үлгүсүн киргизет.

47.Өнөр жай үлгүсүн каттоо, жарыялоо жана патент берүү үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алымды төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып, үч айдын ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. 

48. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүүсүнүн эсебин алуну, алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону ишке ашырат жана төмөнкү аракеттерди жүргүзөт:

            - алымдар катары төлөнгөн акча каражаттарынын Кыргызпатенттин казналык жеке эсебине факт жүзүндө келип түшүүсүн сектордун бурч мөөрү менен белгилейт;

            - бардык өтүнмөлөр боюнча алымдардын эсебинин маалымдар базасын түзөт;

            - “Алымдарды каттоо журналында” кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен, алымдар төлөнгөндүгү жөнүндө документти мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет;

            - алым төлөө маселелерин, ошондой эле алымдар катары ашыкча төлөнгөн суммаларды кайтаруу же кайра тапшыруу мүмкүндүгү жана зарылдыгы жөнүндө маселелрди мамреестрлер бөлүмү менен макулдашат;

            - ай сайын мамреестрлер бөлүмү жасаган юридикалык маанилүү аракеттер жөнүндө маалымкаттардын негизинде төлөмдөрдү жокко чыгарууга акты түзөт жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнө өткөрүп берет.

49. Эгерде мыйзам менен белгиленген алымдарды төлөөнүн шарттары сакталган болсо, мамреестрлер бөлүмү ай сайын төмөнкү маалыматтарды киргизет:

            - патентке номер берет;

            - Мамреестрди жүргүзүү тартибинин талаптарына ылайык өнөр жай үлгүсүн Мамреестрге киргизет;

            - реестрдик барактарды басып чыгарат;

            - документтердин топтомун жана реестрдик барактарды Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына өткөрүп берет.

            Өткөрүп берүү ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

            Тиешелүү мөөнөт өткөнгө чейин өтүнмө ээси тарабынан алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбеген учурда каттоо, жарыялоо жана коргоо документин берүү жүргүзулбөйт, өтүнмо кайра чакыртылып алынды деп эсептелет.

50. Материалдарды жана расмий материалдарды даярдоо башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин топтомун кабыл алат:

- реестр баракчасы;

- өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси;

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөтү.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо” журналында кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

            - жарыялоо үчүн материалдарды калыпка салуу;

            - текстти редакциялоо, которуу;

            - экспертиза бөлүмүнүн башкы адистери менен макулдашуу;

            - Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна сунуштоо;

            - расмий бюллетендин макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берүү.

Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алууну ишке ашырат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

            Жарыялагандан кийин Материалдарды жана расмий материалдарды даярдоо башкармалыгы өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет, Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн жарыяланган материалдарды электрондук түрүндө маалыматтык технологиялар секторуна өткөрүп берет. 

7-глава. Патент берүү 

51. Өнөр жай үлгүсүн каттоо жөнүндө маалыматтар расмий бюллетенге жарыялангандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди даярдайт, ал эки нускада түзүлгөн документтер кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Патент берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу аркылуу жүргүзүлөт, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колун коюу менен бул тууралуу тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Берилген патентке патент ээсинин талабы боюнча анык жана техникалык каталарды оңдоолор киргизилет (Мыйзамдын 28-статьясы).

52. Өнөр жай үлгүсүнө патент Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, он жылдын ичинде күчүндө болот. . Өнөр жай үлгүсүнө патенттин күчү патент ээсинин өтүнүчү боюнча, беш жылдан ашык эмес жылга Кыргызпатент тарабынан узартылат (Мыйзамдын 4-статьясынын 3-бөлүгү).

Өнөр жай үлгүсүнө патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат Кыргызпатентке патент күчүндө болгон онунчу жылдын акыркы эки айынын ичинде берилет.

53. Өнөр жай үлгүсүнө патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуунун жол-жобосу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январыындагы № 7 токтому менен бекитилген Өнөр жай үлгүсүнө патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуунун эрежелеринин талаптарына ылайык ишке ашырылат.

54. Өнөр жай үлгүсүн каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин 3-тиркемесине ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

55. Өнөр жай үлгүсүнүн ээсинин аталышына, фамилиясына, атына же атасынын атына тиешелүү өзгөртүүлөр, каттоого кирген башка өзгөртүүлөр кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилген өнөр жай үлгүсүнүн ээсинин арызынын негизинде киргизилет.

Ыктыярдуу түрдө таризделген каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл аркылуу берилсе, ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат.

56. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө документтерди Мамреестрлер бөлүмүнө, алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти Кыргызпатенттин казналык жеке эсебине акча каражаттарынын келип түшкөндүгүн тастыктоо үчүн финансы-экономикалык секторго өткөрүп берет.

57. Финансы-экономикалык сектору алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана анын көчүрмөсүн Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. Мамреестрлер бөлүмүндө документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди кароодо оң натыйжа чыкканда, Мамреестрлер бөлүмү Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин 2-бабынын 1-тиркемесинин 6-пунктунун 1-7 пунктчаларынын талаптарына ылайык Мамреестрге өнөр жай үлгүсүн каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизет. Каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө документтер файлга тиркелет.

Мамреестрге каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы ушул Тартиптин 53-пунктунда саналып өткөн документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири жок болгон учурда, өнөр жай үлгүсүнүн ээсине тиешелүү сурам жиберилет.

Эгер сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде ээси жетишпеген же оңдолбогон материалдарды бербесе, өнөр жай үлгүсүн каттоого өзгөртүүлөр киргизилбейт.

            58. Өнөр жай үлгүсүн каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат. 

8-глава. Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

59. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлгөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү архивге өткөрүп берүүжурналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлгөн мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилген учурда өтүнмөнүн материалдары экспертиза бөлүмүнүн башкы адисинин кызматтык каты боюнча эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

60. Маани-маңызы боюнча өтүнмөгө экспертиза өткөрүү же өткөрбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч берилбегендигине байланыштуу кайра сурап алынган деп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине тиешелүү кабарлоо жиберилгенден кийин экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде  архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

61. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси тарабынан Апелляциялык кеңешке каршылык берилген учурда өтүнмөнүн материалдары архивден Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын өнөр жай үлгүсүнө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечими жокко чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары жаңыдан кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда, өтүнмөнүн материалдары экспертиза бөлүмүнө, андан кийин архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээсинин доо арызы сотко келип түшкөн учурда, архивден өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

Сот экспертизанын чечимин жокко чыгаруу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары каттоо боюнча аракеттерди ишке ашыруу үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Сот экспертизанын чечимин калтырган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого кайтарылып берилет.

62. Өтүнмө ээси тарабынан каттоо, жарыялоо жана патент берүү үчүн алым төлөнбөгөн учрда мамреестрлер бөлүмү ай сайын “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” блгиленген өтүнмөнүн материалдарын архивге өткөрүп берет.

63. Патенттин күчүнүн мөөнөтү узартылган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүндө сакталат жана 5 жыл өкөндөн кийин өтүнмөнүн материалдары архивге өткөрүлүп берилет.

64. Патентти күчүндө кармап туруу үчүн өтүнмө ээси тарабынан алым төлөнбөгөн учурда, алымды төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан тартып, алты айдын ичинде патенттин күчү токтотулат, өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Эгер баш тартуу үчүнчү жактардын кызыкчылыгын бузбаса, патент ээси анын күчүн токтотуу жөнүндө арыз берген учурда, патенттик күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү аталган арыздын негизинде Мамреестрге патенттин күчүн токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет. Арыз архивге өткөрүлүп берилүүчү өтүнмөнүн материалдарына кошулат.

Анын күчүнүн мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу патенттин күчү токтотулган учурда өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

65. Мыйзамдын 29-статьясына ылайык патентти толугу менен анык эмес деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңешке үчүнчү жак тарабынан каршы пикир берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары Мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

Сотко доо арыз берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

Сот патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, аталган өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

Сот патенттин күчүн анык деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары Мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

66. Автордун, патент ээсинин демилгеси боюнча алар тууралуу маалыматтарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген учурда, Мамреестрлер бөлүмү тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн текшерип, Мамреестрге өзгөртүү киргизет жана патентке карата өзгөртүүлөр баракчасында аларды чагылдырат. Патенттин кошумча барагынын көчүрмөсү өтүнмө ээсине жиберилет.

67. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү” журналында жазууну ишке ашырышат. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Иштердин келип түшүү эсеби журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

Өтүнмөлөрдү берүүдө архивариус “Иштерди архивден берүү журналында” чагылдырат. Берүү алдында архивариус бардык тиешелүү документтердин бар экендигин текшерет.

            Материалы заявки выдаются при наличии служебной записки на имя  руководства Кыргызпатента,  подписанной начальником соответствующего  подразделения.

68. Архивге төмөнкүдөй жактарга кирүү мүмкүндүгү берилет:

- Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Апелляциялык кеңештин катчысына;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- Мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн начальниги тарбынан кол коюлган Кыргызпатенттин директорунун же директордун орун басарынын атына жазылган кызматтык кат болгондо берилет.

69. Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл болот, андан кийин Борбордук мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900