FaLang Language Switcher

Кыргызпатентке товардык белгини эл аралык каттоого берилген өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 31-январындагы №7 чечими менен

жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 19-февралындагы №25 буйругу менен

бекитилген

 

 Кыргызпатентке товардык белгини эл аралык каттоого берилген өтүнмө боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө боюнча алдын ала экспертиза жүргүзүү жана ИМБДУнун Эл аралык бюросуна жөнөтүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.

Кыскартуулардын тизмеси

Макулдашуу – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу;

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Эл аралык бюро - Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросу (ИМБДУ);

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентство;

Нускама - Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна нускама, кайра каралып чыккан жана 1998-жылдын 1-январынан баштап колдонулуп келе жатат;

Тартип – Кыргызпатентке белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби;

Эрежелер – Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Өтүнмө – Макулдашууга ылайык эл аралык каттоого берилген өтүнмө;

Негизги өтүнмө - Кыргызпатентке белгини эл аралык каттоого келип түшкөн өтүнмө жана эл аралык өтүнмө үчүн бул белгини каттоого негиз болуп эсептелинет;

Негизги каттоо – Кыргызпатент тарабынан белгини каттоо жана аралык өтүнмө үчүн бул белгини каттоого негиз болуп эсептелинет;

Белги (товардык белги) - товардык белги жана тейлөө белгиси;

Эксперттик бөлүм – товардык белгилерди (тейлөө белгилерин) географиялык көрсөтмөлөрдү, фирмалык аталыштарды экспертиза жүргүзүү бөлүмү.

Алымдар жөнүндө жобо – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Алымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агентствосунда (Кыргызпатент) алымдарды эсепке алуунун тартиби;

Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри. 

1. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

1.1. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу

Өтүнмө Кыргызпатенттин жалпы бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

- "Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга" жазылат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кабыл алынган документтердин барактарынын санын жана келип түшкөн датасын көрсөтүү менен өтүнмөнүн материалдары кабыл алынгандыгы жөнүндө тилкат берилет. Тил катка жалпы бөлүмдүн начальниги кол коëт.

1.2. Өтүнмөнүн материалдарын эксперттик бөлүмгө өткөрүп берүү

Жалпы бөлүмдө катталган өтүнмөнү эксперттик бөлүмгө өткөрүп берүү ал келип түшкөн күнү жүргүзүлөт.

Кабарлоону кабыл алууда:

- " Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналда" белгиленген кабарлоонун барактарынын санынын туура экендигин текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

- өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар эксперттик бөлүмдүн тиешелүү журналында" белгиленет.

2. Өтүнмө берген датасы

Өтүнмө берген датасы болуп Эл аралык бюро ушул берген датадан тартып эсептегенде, эки айдын ичинде өтүнмөнү алган шартта, Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн датасы эсептелинет. Эгер өтүнмөнү Эл аралык бюро көрсөтүлгөн мөөнөттө албаса, өтүнмө берген датасы болуп анын Эл аралык бюрого келип түшкөн датасы эсептелинет.

3. Алымды төлөгөндүгүн текшерүү

Жалпы бөлүмдө катталган өтүнмөнүн материалдары Макулдашууга ылайык өтүнмөнү бергендиги жана алдын ала экспертиза өткөргөндүгү үчүн алымды жана Эрежелердин 13.2-п. талаптарын сактоо менен белгиленген өлчөмдө Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жибергендиги үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документтердин бар экендиги текшерилет. Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын штампы же накталай каражаттар же өздүк эсептен которуу менен алым төлөгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын квитанциясы менен төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү эсептелет (Алымдар жөнүндө жобонун 11-п.).

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти кабыл алууда жалпы бөлүм:

- "Алымдарды төлөгөндүгүн каттоо үчүн журналда" алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттайт;

- алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти алымдарды эсепке алуу секторуна өткөрүп берет (Алымдарды эсепке алуунун тартибинин 2-п. 2.1.-п.); 

- жогоруда аталган журналга колун жана датасын коëт.

Алымдарды эсепке алуу сектору алымды төлөгөндүгүнүн борбордоштурулган эсебин, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактоону жүргүзөт жана төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алат жана аталган документти "Алымдарды эсепке алуу секторунун алымдарды төлөгөндүгүн каттоо үчүн журналда" каттайт;

- финансы бөлүмү менен бирге Кыргызпатенттин эсебине акча каражаттарынын түшүүсүн текшерет;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсүн эксперттик бөлүмгө өткөрүп берет.

4. Алдын ала экспертиза 

4.1. Алдын ала экспертизаны өткөрүүнүн мөөнөтү

Алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн датадан тартып, 1 жуманын ичинде жүргүзүлөт.

4.2. Алдын ала экспертизанын мазмуну

Эл аралык өтүнмө боюнча алдын ала экспертизаны өткөрүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр текшерилет:

- өтүнмөнүн комплекттүүлүгү;

- өтүнмөнүн материалдарынын коюлган талаптарга туура келиши;

- белгинин сүрөтүнүн жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесинин негизги каттоодо камтылган сүрөткө жана тизмеге туура келиши;

- өтүнмө ээсинин өтүнмө берүүгө укугу. 

4.3. Өтүнмөнүн комплекттүүлүгүн текшерүү  

Алдын ала экспертизанын бул этабында өтүнмө төмөнкүлөрдү камтыгандыгы текшерилет:

- толтурулган эл аралык өтүнмөнүн бир нускасы (1-тиркеме);

- эгер белги кара-ак болсо, белгинин үч кара-ак сүрөтү (бланктагы сүрөттөн тышкары);

- эгер белги түстүү болсо, белгинин үч түстүү сүрөтү (бланктагы сүрөттөн тышкары);

- белгиге Кыргыз Республикасынын күбөлүгүнүн көчүрмөсү (же эгер өтүнүч белгини Мамреестрге киргизгенге чейин билдирилсе, белгини каттоо жөнүндө чечимди же негизги өтүнмөнүн көчүрмөсү);

- Эл аралык бюронун эсебине валюталык алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

- Макулдашууга ылайык өтүнмөнү бергендиги жана алдын ала экспертиза өткөргөндүгү жана Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жибергендиги үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ;

- эгер эл аралык өтүнмөнүн материалдары өкүл аркылуу берилсе, анын ыйгарым укугун ырастаган ишеним кат.

4.4. Өтүнмөнүн материалдарынын коюлган талаптарга туура келгендигин текшерүү

9(4) Эрежесине жана Нускаманын 9(5)(а) ылайык өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

- өтүнмө ээсинин аты; эгер өтүнмө ээси жеке жак болуп эсептелсе, анда анын фамилиясы же негизги фамилиясы жана аты же кошумча аты же бул жактын аттары көрсөтүлөт; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе – анда ушул юридикалык жактын толук расмий аты көрсөтүлөт; эгер өтүнмө ээсинин аты латындан башка тамгалардан турса, мындай аты  латын тамгалары менен транслитерация аркылуу көрсөтүлөт, мында эл аралык өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелерине ылайык берилиши керек; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

- өтүнмө ээсинин дареги; бул дарек почта аркылуу тез жеткирүүнүн адаттагы талаптарын канааттандыруу үчүн көрсөтүлүшү жана бар болсо, үйдүн номерин кошо, административдик бирдиктер жөнүндө бардык зарыл маалыматтар болушу керек; мындан тышкары, даректи көрсөтүү телефон жана телефакстын номерин, ал эми кат алышуу максаттары үчүн ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн даректен айырмаланган, даректи камтыйт. Ар түрдүү даректери бар эки же бир нече өтүнмө ээлери болсо, кат алышуу үчүн бир гана дарек көрсөтүлөт; мындай дарек көрсөтүлбөсө, кат алышуу үчүн дарек болуп эл аралык өтүнмөдө кайсы өтүнмө ээси биринчи көрсөтүлсө,ошонун дареги эсептелет; эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

- бар болсо, өкүлдүн аты жана дареги; мындан тышкары, даректи көрсөтүү телефон жана телефакстын номерин камтышы мүмкүн; эгер өкүлдүн аты латындан башка тамгалардан турса, мындай аты  латын тамгалары менен транслитерация аркылуу көрсөтүлөт, мында эл юридикалык жак болуп эсептелсе жана анын аталышы латындан башка тамгалардан турса, көрсөтүлгөн транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилине которуу менен алмаштырылса болот;

- эгер өтүнмө ээси Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык, мурда берилген өтүнмөнүн артыкчылыгын пайдалангысы келсе - ушундай өтүнмө берилген ведомствонун аталышын көрсөтүү менен бирге, мурда берилген өтүнмөнүн артыкчылыгын сураган арыз жана бар болсо, ушул өтүнмөнүн номери жана эгер эл аралык өтүнмөдө аталган бардык товарларга жана тейлөө кызматтарына карата артыкчылык суралбаса, аларга карата артыкчылык суралган, товарларды жана тейлөө кызматтарын көрсөтүү;

- расмий бланкта каралган квадраттын өлчөмдөрүнө ылайык келген белгинин сүрөтү; сүрөт негизги каттоодо кара-ак же түстүү болуп эсептелеби, ошого байланыштуу мындай сүрөт кара-ак же түстүү болушу керек;

- эгер өтүнмө ээси белгинин стандарттуу шрифттик аткарылышындагы белги катары каралышын кааласа - белгинин стандарттуу шрифттик аткарылышы жөнүндө арызы;

- эгер өтүнмө ээси ушундай коргоону Макулдашуунун 3(3) статьясына ылайык сурагысы келсе - белгинин айырмалоочу элементи катары түстүү коргоону суроо жөнүндө арыз, ошондой эле аларга коргоо суралган, түстүн же түстөрдүн айкалышынын аталышы жана эгер белгинин сүрөтү кара-ак болсо, түсү менен берилген белгинин сүрөтү;

- "көлөмдүү белгини" көрсөтүү, - эгер негизги каттоо көлөмдүү белгиге тиешелүү болсо;

- "жамааттык белгини" көрсөтүү, - эгер негизги каттоо ушул белгилердин бирине тиешелүү болсо;

- эгер негизги каттоо белгинин сөз менен сыпаттоосун камтыса- белгинин сөз менен сыпаттоо; эгер мындай сыпаттоо эл аралык өтүнмөнүн тилинен айырмаланган тилде түзүлсө, ал эл аралык өтүнмөнүн тилинде берилиши керек;

- эгер белги же белгинин бөлүгү латындан башка тамгалардан же араб же рим цифраларынан башка цифралардан турса, белги же белгинин бөлүгүн латын тамгалары менен транслитерациясын жана араб цифралары менен берилиши керек; латын тамгалары менен транслитерация эл аралык өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелерине ылайык келиши керек;

- аларга карата белгинин эл аралык каттоо суралып жаткан товарлардын жана тейлөө кызматтарынын Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтолгон жана аталган Классификациялоонун тартибинде аталышы, мында ар бир топко алардан мурда товарлардын жана тейлөө кызматтарынын ушул тобу тиешелүү болгон класстын номери болушу керек; товарлар жана тейлөө кызматтары аталган классификациялоонун алфавиттик тизмесинде берилген терминдерди пайдаланууга артыкчылык берүү менен так терминдер менен көрсөтүлүшү керек; эл аралык өтүнмө көрсөтүлгөн бир же бир нече Макулдашуучу тараптарга карата товарлар жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөнү камтый алат; ар бир Макулдашуучу тарапка карата тизмени чектөө ар түрдүү болушу мүмкүн;

- төлөөгө тиешелүү бөлгөн алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөмдүн ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен зарыл болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасын дебеттөө жөнүндө нускамасы жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген жактын идентификациясы;

- Макулдашуунун Макулдашуучу катышуучу-мамлекетинин аталышы, анда өтүнмө ээси анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы; ушундай Макулдашуучу мамлекет болбосо- анда өтүнмө ээсинин жашаган орду болгон, Макулдашуунун катышуучу-мамлекети; мындай Макулдашуучу мамлекет болбосо –өтүнмө ээси анын жараны болуп эсептелген, Макулдашуунун Макулдашуучу катышуучу-мамлекетинин аталышы;

- эгер өтүнмө ээсинин дареги анын Ведомствосу келип чыккан ведомствосу болуп эсептелген мамлекетте эмес, башка мамлекетте болсо - мурунку пунктчасында айтылган ишкананын же жашаган ордунун дареги;

- Макулдашууга ылайык көрсөтүлгөн мамлекеттин аталышы;

- негизги каттоонун датасы жана номери.

Эл аралык өтүнмө ошондой эле төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- эгер өтүнмө ээси жеке жак болуп эсептелсе, өтүнмө ээси анын жараны болуп эсептелинген, мамлекетти көрсөтүү;

- эгер өтүнмө ээси юридикалык жак болуп эсептелсе, юридикалык жактын уюштуруу-укуктук мүнөзү жана мамлекетин, ал эми зарыл учурда, анын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн жак түзүлгөн, ушундай мамлекеттин курамындагы аймактык бирдикти көрсөтүү;

- эгер белги которула турган сөздү же сөздөрдү камтыса, ушул сөздүн же сөздөрдүн француз тилине котормосу;

- эгер өтүнмө ээси белгинин айырмалоочу элементи катары түстү коргоону сураса – ар бир түстү сөз менен баяндап көрсөтүү жана ар бир түскө карата ошол түстө аткарылган белгинин негизги бөлүктөрүн көрсөтүү.

4.5. Негизги каттоодо камтылган белгинин сүрөтүнүн жана сүрөткө жана тизмеге товарлар жана/же тейлөө кызматынын тизмесинин ылайык келишин текшерүү

Өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белгинин сүрөтү жана өтүнмөдө камтылган товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмеси Мамреестрде камтылган белгинин сүрөтүнө жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесине толугу менен ылайык келиши керек.

4.6. Өтүнмө ээсинин өтүнмө берүүгө укугун текшерүү

Макулдашуунун1-статьясынын 3-пунктуна ылайык белгинин эл аралык каттоосун Кыргыз Республикасынын кайсы жараны болбосун, ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган жери (же турган орду) болгон кайсы жеке же юридикалык жак болбосун же анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы сурай алат.

4.7. Кошумча материалдарды суроо

Эгер өтүнмөнү кароодо же тариздөөдө өтүнмө ээси менен өтүнмөнүн мазмунун кошумча макулдашуу талап кылынса, Кыргызпатент кечиктирбестен ага тиешелүү сурам жиберет.

Сурам төмөнкүдөй талаптарды камтый алат:

- сунушталган белгинин сүрөтүн жана товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмесин негизги улуттук каттоодо камтылган сүрөттөр жана тизме менен ылайык келтирүү;

- белгинин сүрөтүнүн көчүрмөлөрүнүн жетишпеген сандарын жиберүү;

- өтүнмө ээсинин юридикалык аталышын тактоо;

- Эл аралык бюронун эсебине белгинин эл аралык каттоо үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

- Макулдашууга ылайык өтүнмө бергендиги жана алдын ала экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымдын жетпеген суммасын жана/же Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын кайра жөнөткөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

- алардын жоктугу Кыргызпатентте алдын ала экспертизанын этабын бүтүрүүгө тоскоолдук кылган, кайсы болбосун башка маалыматтарды жана документтерди берүү.

Сурам тиешелүү журналда белгиленет.

Өтүнмөдө Кыргызпатенттин компетенциясынын чегинен тышкары чыкпаган каталарды же дал келбестиктерди оңдоо болсо жана өтүнмө ээси менен макулдашууну талап кылбаса, Кыргызпатент өзү ушундай каталарды же дал келбестиктерди оңдойт.

 4.8. Кыргызпатенттин арызы

Кыргызпатент өтүнмөдө төмөнкүлөрдү ырастоочу арыз берет:

- Ведомство  алган же Эл аралык бюрого эл аралык өтүнмөнү берүү жөнүндө өтүнмө ээсинин өтүнүчүн алган болуп эсептелген датасын;

- эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн өтүнмө ээси негизги каттоонун ээси болгон–ошол эле жак болуп эсептелинет;

- Нускама (xi) боюнча 4(а)(vii) пунктчаларында айтылган кайсы көрсөтмө болбосун негизги каттоодо дагы камтылат;

- эл аралык каттоого өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белги негизги каттоонун предмети болуп эсептелген белгиге окшош болуп эсептелинет;

- эл аралык өтүнмөдө түстү коргоо суралган учурда, түстү коргоо негизги каттоодогу түстөр үчүн суралат.

4.9. Өтүнмөнү Эл аралык бюрого жөнөтүү

Алдын ала экспертиза бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызпатент өтүнмөнү Эл аралык бюрого жөнөтөт. Жөнөтүү факты тиешелүү журналда белгиленет.   

5. Эл аралык бюронун кабарлоосу боюнча оңдоо

11(4) Эрежесине ылайык, эгер  Эл аралык бюро өтүнмө туура эмес таризделгенин белгилесе, негизинен:

- өтүнмө расмий бланкта берилбесе, өтүнмө машинкада толтурулбаса;

- өтүнмө Нускаманын 15(1)(а) Эрежесинде айтылган бир же бир нече кемчиликтер болсо;

- өтүнмөдө эл аралык өтүнмөнү берүүгө өтүнмө ээсинин укугуна кирген, эрежелер сакталбаса;

- өтүнмөдө Тартиптин 4.8-пунктунда айтылган Кыргызпатенттин арызына тиешелүү эрежелер сакталбаса;

- Эл аралык бюро тарабынан факс боюнча билдирүү алгандан кийин бир айлык мөөнөттүн ичинде белгинин сүрөтүн камтыган барактын түп нускасы (качан Эл аралык бюрого факс менен өтүнмө берилген учурда);

- Кыргызпатент тарабынан өтүнмөгө кол коюлбаса;

Ал бул тууралуу Кыргызпатентке кабарлайт жана ошол эле убакта өтүнмө ээсине маалымдайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо тиешелүү журналда белгиленет. Кыргызпатент Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде көрсөтүлгөн документтерди оңдоосу керек. Жөнөтүлгөн датасы тиешелүү журналда белгиленет.

Эгер белгиленген мөөнөттө кемчиликтер оңдолбосо, эл аралык өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулган болуп эсептелет жана Эл аралык бюро ошол эле убакта бул тууралуу Кыргызпатентке жана өтүнмө ээсине кабарлайт.

12(1) Эрежесине ылайык, эгер Эл аралык бюро эл аралык каттоого өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар жана тейлөө кызматтары класстар боюнча топтолгондугун же эгер көрсөтүлгөн классификациялоо туура эмес экендигин белгилесе, анда ал классификациялоо боюнча өз сунуштарын берет жана бул тууралуу Кыргызпатентке, ошол эле учурда өтүнмө ээсине кабарлайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо датасы тиешелүү журналда белгиленет. Эгер мындай зарылчылык сунушталган классификациялоого жана класстар боюнча бөлүштүрүүгө байланыштуу келип чыкса, Сунуш жөнүндө кабарлоо ошондой эле алымдарды жана төгүмдөрдү төлөөгө тиешелүү суммасын көрсөтөт.

Кыргызпатент сунуш жөнүндө кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде, эл аралык бюрого сунушталган классификациялоо жана класстар боюнча бөлүштүрүү боюнча пикирин билдире алат.

6. Эл аралык каттоодон кийин жасалган көрсөтмө

Нускаманын 24(1) Эрежесине ылайык кайсы Макулдашуучу тарап болбосун эл аралык каттоодон кийин жасалган көрсөтмөнүн предмети боло алат (мындан ары – кийинки көрсөтмө).

Кыргызпатент аркылуу Эл аралык бюрого берилүүчү кийинки көрсөтмө бир нускада расмий бланкта берилет.
Нускаманын 24(3) Эрежесине ылайык кийинки көрсөтмө төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

- тиешелүү эл аралык каттоонун номери;

- ээсинин аты жана дареги;

- көрсөтүлгөн Макулдашуучу тарапты;

- кийинки көрсөтмө тиешелүү эл аралык каттоодо саналып өткөн бардык товарларга жана тейлөө кызматтарга кирген фактыны көрсөтүү; эгер кийинки көрсөтмө товарлардын жана тейлөө кызматтарынын айрым бөлүгүнө гана тиешелүү болсо,  же аларга кийинки көрсөтмө кирген, тиешелүү эл аралык каттоодо саналып өткөн бардык товарлар жана тейлөө кызматтары гана;

- төлөөгө тиешелүү болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөө ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен алымдардын жана жыйымдардын зарыл болгон суммасын дебеттөө жөнүндө нускамалары жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген  жакты идентификациялоо;

- Кыргызпатент кийинки көрсөтмө алган датасы;

- Кыргызпатенттин колу.

Кийинки көрсөтмө менен туура таризделген  бланк Эл аралык бюрого жөнөтүлөт. Жөнөтүлгөн бланк жөнүндө тиешелүү журналда белги коюлат.

Нускаманын 24(3) Эрежесине ылайык,  эгер Эл аралык бюро кийинки көрсөтмө коюлган талаптарга туура келбегендигин белгилесе, ал бул тууралуу ээсине жана Кыргызпатентке кабарлайт. Эл аралык бюродон келип түшкөн кабарлоо тиешелүү журналда белгиленет.

Эгер Эл аралык бюро тарабынан эрежелерди сактабагандыгы жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, үч айдын ичинде сакталбагандыгы оңдолбосо, анда кийинки көрсөтмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулган болуп эсептелет жана Эл аралык бюро бул тууралуу ээсине жана Кыргызпатентке кабарлайт.

7. Эл аралык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү

Эл аралык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү эл аралык каттоонун ээсинин арызынын негизинде жүргүзүлөт, ал Эл аралык бюрого бир нускада тиешелүү расмий бланкта берилет. Арыз Кыргызпатент аркылуу деле берилсе болот.

Эл аралык каттоого өзгөртүүлөр төмөнкүлөргө тиешелүү болушу мүмкүн:

- бардык же айрым, ошондой эле Макулдашуучу тараптардын бардык же айрым көрсөтүлгөн  товарлар жана тейлөө кызматтарына карата эл аралык каттоонун ээсинин өзгөртүүлөрү;

- Макулдашуучу тараптардын бардык же айрым көрсөтүлгөн  товарлар жана тейлөө кызматтарына карата товарлар жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөлөр;

- бардык товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн айрым Макулдашуучу тараптарга карата коргоодон баш тартуу;

- эл аралык каттоонун ээсинин жана дарегинин өзгөртүлүшү;

- бардык көрсөтүлгөндөргө карата эл аралык каттоону жокко чыгаруу.

Нускаманын 25(2) Эрежесине ылайык,  суралуу өзгөртүү менен катар, өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

- тиешелүү эл аралык каттоонун номери;

- эгер өзгөртүү өкүлдүн атына же дарегине тиешеси болбосо, ээсинин аты;

- эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, арызда эл аралык каттоонун жаңы ээси катарында айтылган жеке же юридикалык жактын 9(4)(а)(i) жана (ii) Эрежеге ылайык көрсөтүлгөн аты же дареги;

- эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, - эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелиши үчүн Макулдашуучу тарапты же Макулдашуунун 1(2) жана 2-статьяларына ылайык аларга карата укук мураскору шарттарды аткарып жаткан тараптар;

- эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, эгер укук мураскордун дареги Макулдашуучу тараптын же Макулдашуучу тараптын биринин аймагында болбосо жана эгер укук мураскору ал Макулдашуучу мамлекеттин жараны болуп эсептелингенин көрсөтпөсө - макулдашуучу тарапта же макулдашуучу тараптын биринде ишканасынын дареги же укук мураскорунун жашаган жери, ага карата укук мураскору эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелиши үчүн зарыл болгон шарттарды аткарат;

- бардык товарлар жана тейлөө кызматтарына жана бардык көрсөтүлгөн Макулдашуучу тараптарга тиешелүү болбогон, эл аралык каттоонун ээси өзгөртүлгөн учурда, ээсин өзгөртүү кирген, бардык товарлар жана тейлөө кызматтары, ошондой эле көрсөтүлгөн Макулдашуучу тараптар;

- төлөөгө тиешелүү болгон алымдардын жана жыйымдардын суммасы жана төлөө ыкмасы же Эл аралык бюродо ачылган эсептен алымдардын жана жыйымдардын зарыл болгон суммасын дебеттөө жөнүндө нускамалары жана төлөм жүргүзгөн же нускама берген  жакты идентификациялоо.

Нускаманын 25(2)(b) Эрежесине ылайык,  эл аралык каттоонун ээсин  өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз төмөнкүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

- эгер укук мураскору жеке жак болсо, укук мураскору анын жараны болуп эсептелинген, мамлекетти көрсөтүү;

- эгер укук мураскору юридикалык жак болсо, юридикалык жактын жана мамлекеттин уюштуруу-укуктук мүнөзүнө, ал эми зарыл учурда, мамлекеттин ичинде аймактык бирдикке, анын мыйзамы боюнча ушул юридикалык жак уюшулган тиешелүү көрсөтмөлөр.

Эгер Кыргызпатентке берилген арызды карап чыгуунун натыйжасында, суралган өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасында товардык белгини каттоого киргизилбегендиги билинсе, Кыргызпатент товардык белгинин ээсине улуттук каттоого ушундай өзгөртүүлөрдү алдын ала киргизүүнүн зарылчылыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтөт.

Эгер белгини эл аралык каттоо үчүн алымдар жетишсиз өлчөмдө төлөнсө, Кыргызпатент өтүнмө ээсине талап кылынган сумманы төлөө жана тиешелүү документти берүү зарылчылыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтөт.

Текшерүүдөн кийин Кыргызпатент Эл аралык бюрого өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз жөнөтөт. Жөнөтүлгөн кабарлоо жөнүндө тиешелүү журналда белгиленет.

8. Эл аралык өтүнмөлөрдү сактоо

Белгинин эл аралык каттоо жөнүндө Кыргызпатент кабарлоо алган өтүнмөлөр, ушул өтүнмөлөр, коргоо берүүдөн алдын ала баш тартуу, баш тартуудан кийин акыркы чечимдер боюнча сурамдардын көчүрмөлөрү, каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө кабарлоолор келип түшөрү менен архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет. Өткөрүп берүү факты "Эл аралык өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында" белгиленет.

Архивге эксперттер гана мүмкүндүк алышат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900