FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы №11 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

  

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөжана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

1-бап. Жалпы жоболор 

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам - «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Эрежелер - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №153 токтому менен бекитилген Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобо

Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталышынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Арыз – Өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын (алардын) турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү жөнүндө арыз;

 Өтүнмө - арызды, билдирилген белгилемени, аны белгилөө үчүн товардын чыгарылган жердин аталышын каттоо жана пайдаланууга укук берүү жана катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүү суралган товарды көрсөтүүнү, ал  чыгарылган жерди (географиялык объектинин чектери) көрсөтүү менен, товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасын камтыган документтердин топтому;

Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлердин аталышынын мамлекеттик реестри;

Мамреестрлер бөлүмү - Отдел государственных реестров;

 Экспертиза бөлүмү- товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

ТЧЖА – Товар чыгарылган жердин аталышы;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Мамреестрлер сектору жана бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            - түздөн түз Кыргызпатентте;

            - телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            - электрондук маалымдоо;

            - Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            - Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            - Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

            4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын ишенимдүү өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же болбосо почта, же факс (кийин анын оригиналы берилет) аркылуу, же электрондук түрүндө өтүнмөлөрдү электрондук берүү порталы аркылуу жөнөтүлөт, ошондой эле машина окуучу алып жүрүүчүсүндө (бир эле учурда кагаз жүзүндөгүсүн берүү менен), же берүүнүн башка каражаттары аркылуу берилет.

            Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

- арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

 - өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санын саноо жүргүзүлөт;

- «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналына» жазуу киргизилет;

 - арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

 - кириш номер;

 - келип түшкөн датасы.

Мисалы: 

Кириш № 15                

     Келип түшкөн датасы  17.08.2012

 Өтүнмөнүн бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берилет (Эрежелердин 24-п.). Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

 5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары жалпы бөлүмдө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте Кыргызпатенттин мөөрү, анын катар номери жана келип түшкөн датасы коюлат.

Кошумча материалдарда:

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө ээсинин колунун болушу;

- берилген материалдардын тизмеси текшерилет.

 6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендигине, өтүнмөгө алдын ала экспертиза, өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүлгөндүгүнө текшерилет.

 Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган төлөм тапшырмасы же алымды накталай каражат же өздүк эсептен которуу менен төлөнгөн банктын квитанциясы эсептелет.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Алымдарды каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 - төлөөчүнүн маалымдаректери;

 -алымдын арналышы;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

После регистрации документа  об уплате пошлины в «Журнале регистрации пошлин», в документе ставится штамп Кыргызпатента,  

 Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти «Алымдарды каттоо журналында» каттагандан кийин документте Кыргызпатенттин мөөрү коюлат, катар номери ыйгарылат жана анын келип түшкөн датасы коюлат. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

            7. Финансы - экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүнүн эсебин жүргүзөт, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактайт жана Алымдар менен жыйымдардын эсебин алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

 8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары  секторго өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну алдын ала экспертизаны өткөргөндүгү үчүн жооп берүүчү экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт.

Өтүнмөнү кабыл алууда:

- «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленген санга өткөрүлүп берилген документтердин туура келишине текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

- өтүнмөнүн маалыматтары эксперттик бөлүмдүн «ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленет. 

III. Экспертиза

9. Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген белгилемеге алдын ала экспертиза жана экспертиза жүргүзөт. 

3-бап. Алдын ала экспертизаны жүргүзүү 

10. Мыйзамдын 30-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Мыйзамдын 30-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнмө ээси бир ай өткөнгө чейин алдын ала экспертизанын башталышы жөнүндө жазуу түрүндө өтүнө алат. Мында өтүнүч кат берген датадан тартып, өтүнмө ээси кошумча акысыз өз демилгеси менен өтүнмөнү толуктоо, тактоо жана өзгөртүү киргизүүгө укугун жоготот.

11. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкүдөй документтердин болушун жана белгиленген талаптарга туура келишин текшеришет:

- арыздын;

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) толук аталышын же атын, анын (алардын) дарегин (даректерин) көрсөтүү (Эрежелердин 12-пунктунун төртүнчү, жетинчи, сегизинчи, тогузунчу абзацтары);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн же бар болсо, башка өкүлүнүн аты жана дареги (Эрежелердин 12-пунктунун онунчу абзацы). Эгер арыздын бланкында 74 код менен графада эки же андан көп патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн маалыматтары келтирилсе, анда биринчи өтүнмө берген адам көрсөтүлөт, кат алышуу үчүн көрсөтүлгөн дарек ушул патенттик ишенимдүү өкүлдүн дареги болуп эсептелет;

- билдирилген белгилемени (Эрежелердин 12-пунктунун он биринчи абзацы);

- аны белгилөө үчүн ТЧЖАны каттоо жана аны чыгарган ордун көрсөтүү менен аны пайдалануу укугун берүүгө же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүгө товарды көрсөтүү (географиялык объектинин чектери) (Эрежелердин 12-пунктунун он экинчи, он үчүнчү абзацтары);

- товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (Эрежелердин 12-пунктунун он төртүнчү абзацы);

- өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза, билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгү үчүн документти (Эрежелердин 9-пункту);

- өтүнмө ээси көрсөтүлгөн географиялык объектиде тургандыгын жана анын өзгөчө касиеттери бул географиялык объекти үчүн жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары жана адам факторлору менен мүнөздүү болуп белгиленген товарды чыгаргандыгы жөнүндө компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусу (корутундулары) (Эрежелердин 9-пункту, Эрежелердин 12-пунктунун он тогузунчу, жыйырманчы пункту);

- товар чыгарылган өлкөдө ал билдирген ТЧЖАга чет өлкөлүк өтүнмө ээсинин укугун тастыктаган документти (Эрежелердин 12-пунктунун жыйырма биринчи абзацы);

- мамлекеттик эмес же расмий эмес тилде берилген өтүнмөгө тиркелген докумменттердин котормосу (эрежелердин 10-пункту). Котормонун тууралыгы өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн  колу менен күбөлөндүрүлөт.

12. Кыргызпатентке өтүнмө берүүнүн датасы төмөнкүлөрдү камтыган өтүнмөнүн материалдары келип түшкөн датасы боюнча аныкталат:

- өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен арыз;

- билдирилген белгилеме;

- аны белгилөө үчүн ТЧЖАны каттоо жана аны чыгарган ордун көрсөтүү менен аны пайдалануу укугун берүүгө же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүгө товарды көрсөтүү (географиялык объектинин чектери);

- товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы.

Эгер аталган документтер бир убакта берилбесе, анда берген датасы берилген өтүнмө материалдарынын акыркысы келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

Берилген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында белгиленет.

Мисалы:

(22) Өтүнмө берген датасы 17.08.2012

Бир эле убакта өтүнмөнүн мамлекеттик каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “он эки” саны - ТЧЖАнын шарттуу белгисин билдирет.

Мамлекеттик каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Мам. каттоо №

 20120001.12        

13. Мамлекеттик каттоо номери ыйгарылгандан кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси ТЧЖАнын маалыматтар базасында өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтарына текшерүү, редакциялоо жүргүзөт.

Эгер алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө анын документтерине карата коюлган талаптар бузулгандыгы менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине кошумча материалдарды суроо жөнөтүлөт (ТЧЖА-1 формасы), ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурам үчүн негиздер Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасына ылайык келиши керек.

Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет.

Сурамга жооптун коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгү).

Эгер өтүнмө ээси берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, ага кайтадан сурам жиберилет (Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасынын жетинчи абзацы).

Алдын ала экспертизанын сурамына жооп болбосо, өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөт бузулганда жана ушул мөөнөттө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып, төрт айдын ичинде (Эрежелердин 25-пунктунун 5-пунктчасынын сегизинчи абзацы) кабарлоо жиберилет (өтүнмөнүн түрүнө байланыштуу ТЧЖА 1-2 же ТЧЖА2-2 формалары).

Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

14. Өтүнмө ээси өз ыктыяры менен тиешелүү жазуу түрүндөгү арызды берүү аркылуу, өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде кошумча акы төлөбөстөн, толуктоого, тактоого жана өтүнмөнүн маани-маңызын өзгөртпөй турган өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

Өтүнмө ээси берген кошумча материалдар Эрежелердин 27-пунктуна ылайык каралат.

15. Өтүнмөнүн материалдары Эрежелердин 12-пунктунун биринчи-үчүнчү пунктунун абзацтарынын талаптарына ылайык келгенде, ошондой эле суралган маалыматтарды жана документтерди өз убагында берген учурда, өтүнмө ээсине Эрежелердин 25-пунктунун 6-пунктчасына ылайык өтүнмөнү берген датасын көрсөтүү менен товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА1-3 формасы) жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА2-3 формасы) кароого кабыл алуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдары “ТЧЖАга өтүнмөлөрдүн экспертизасы журналында” белгилөө менен экспертизага өткөрүлүп берилет.

16. Өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим Эрежелердин 25-пунктунун 7-пунктчасында каралган негиздер болгондо гана чыгарылат. Бул негиздер өтүнмө ээсине жөнөтүлгөн товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА1-4 формасы) жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү (ТЧЖА2-3 формасы) кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечимде келтирилет.

17. Өтүнмө ээси алдын ала экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралат (Мыйзамдын 31-статьясынын 2-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 31-статьясынын 2-бөлүгү).  

4-бап. Өтүнүлгөн белгилемеге экспертиза жүргүзүү 

18. Кароого кабыл алынган өтүнмө боюнча белгилеменин  Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарыга анын ылайык келишине экспертиза жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн материалдарынын жана ага тиркелген материалдардын алардын мазмунуна жана таризделишине коюлган талаптарга ылайык келиши текшерилет:

- билдирилген белгилеме (Эрежелердин 12-пунктунун он биринчи абзацы);

- товарды жана ал чыгарылган ордун көрсөтүү (Эрежелердин 12-пунктунун он экинчи, он үчүнчү абзацтары);

- товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (Эрежелердин 12-пунктунун он сегизинчи, жыйырманчы абзацтары);

- тиркелген документтердин тизмеси (Эрежелердин 12-пунктунун он сегизинчи, жыйырма биринчи абзацтары);

Мыйзамдын 29-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык өтүнмө ТЧЖАнын бирине кириши керек.

19. Билдирилген белгилеменин Эрежелердин 26-пунктунун 3-пунктчасына ылайык белгиленген талаптарга ылайык келишин аныктоодо төмөнкүлөр текшерилет:

- билдирилген белгилеменин Эрежелердин 4-пунктунун жоболорун эске алуу менен географиялык объектинин расмий заманбап аталышына же анын тарыхый аталышына ылайык келиши;

- географиялык объектинин турган жерин тастыктоочу маалыматтардын болушу, анын аталышы өтүнмөдө анын чектери көрсөтүлгөн так ошол жердеги ТЧЖА катары билдирилет;

- ушул географиялык объектинин табигый шарттары жана/же адам факторлору менен шартталган өзгөчө касиеттерге ээ болгон товарды жекелештирүү үчүн пайдаланылуучу белгилеме катары өтүнмө берилген датага карата географиялык объектинин болушу.

Эгер географиялык объектинин аталышы мурда товарды жекелештирүү үчүн колдонулса, бирок өтүнмө берген убакта товардын анык келип чыккандыгына жана анын өзгөчө касеттерине көрсөтмө болууга өзүнүн баштапкы жөндөмдүүлүгүн жоготкон учурда, ал анын чыгарылган жерине байланыштуу болбогон Кыргыз Республикасында белгилүү бир түрдөгү (түрдүк түшүнүк) товардын белгилемеси катары жалпы колдонууга кирген белгилеме болуп саналат;

- ал чыгарылган жерин көрсөтүү (географиялык объектинин чектери) менен аны белгилөө үчүн ТЧЖА каттоого жана пайдаланууга укук берүү жана катталган ТЧЖА пайдаланууга укук берүү суралган товардын көрсөтмөсүнүн болушу;

- товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасынын болушу жана анын компетенттүү органдын корутундусуна ылайык келиши.

20. Компетенттүү органдын корутундусунун мазмунун текшерүүдө төмөнкүлөрдү тастыктаган маалыматтардын болушу белгиленет:

- өтүнмө ээсинин анын аталышы ТЧЖА катары билдирилген жерде болушу;

- өтүнмө ээсинин анын аталышы ТЧЖА катары билдирилген аймакта өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарды чыгарышы;

- өтүнмө ээси чыгарган товардын өтүнмөдө көрсөтүлгөн табигый шарттары жана/же адам факторлору менен географиялык объектинин өзгөчө же негизинен мүнөздүү болуп белгиленген өзгөчө касиеттеринин болушу.

21. Экспертиза жүргүзүү мезгилинде Кыргызпатент билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбой турган, кошумча материалдарды өтүнмө ээсинен суроого укуктуу (Эрежелердин 26-пунктунун 5-пунктчасы).

Кошумча материалдарды суроо (ТЧЖА-5 формасы) кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жоопто коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат.

 Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Мыйзамдын 30-статьясынын 4-бөлүгү).

22. Билдирилген белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарына ылайык келгенде, бул белгилеменин Реестрде каттоосу жок болгон учурда, ТЧЖА каттоо жана аны пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА1-6 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 6-пунктчасынын экинчи абзацы).

Билдирилген белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында белгиленген талаптарына ылайык келгенде, бул белгилеменин Реестрде каттоосу болгон учурда, катталган ТЧЖА пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА2-6 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 6-пунктчасынын үчүнчү абзацы).

Чечимде өтүнмө ээсине чечимди алган датадан тартып, эки ай мөөнөттүн ичинде ТЧЖАны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти берүүсүнүн зарылдыгы жана алымдын өлчөмү жөнүндө кабарланат.

Өтүнмөнүн материалдары ТЧЖА боюнча маалымат базасына киргизилет.

23. Эгер билдирилген белгилемеге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында белгилеме Мыйзамдын 27-статьясында каралган талаптардын эң кеминде бирине ылайык келбесе, бул белгилеме Реестрде катталбаган учурда, ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА1-7 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 7-пунктчасынын экинчи абзацы).

Эгер билдирилген белгилемеге Мыйзамдын 30-статьясынын 10-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлгөн экспертизанын натыйжасында белгилеме Мыйзамдын 27-статьясынын жана 28-статьясынын 4-бөлүгүндө каралган талаптардын эң кеминде бирине ылайык келбесе, бул белгилеме Реестрде катталган учурда, катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (ТЧЖА2-7 формасы) (Эрежелердин 26-пунктунун 7-пунктчасынын үчүнчү абзацы).

ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн же катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана Эрежелерге негизделген ТЧЖАны каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуунун жүйөлөрү келтирилет.

24. Өтүнмө ээси билдирилген белгилемеге алдын ала экспертизанын же экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Мыйзамдын 31-статьясы, Эрежелердин 16-пункту). Каршы пикирди караган учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Каршы пикирдин атайын формасы Эрежелер менен белгиленбейт, бирок ал ТЧЖАга өтүнмөнүн каттоо номерин, каршы пикирин билдирген жеке жактын фамилиясын, атын, атасынын атын же юридикалык жактын аталышын жана кат алышуу үчүн даректи камтышы керек.

Каршы пикирге белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөн документ тиркелиши керек.

Апелляциялык кеңештин жүйөлүү чечими өтүнмө ээсинин дарегине жөнөтүлөт жана жөнөтүлгөн датадан тартып, күчүнө кирет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечимин жокко чыгарууда чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары каттоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда,  өтүнмөнүн материалдары архивге өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 31-статьясы).  

5-бап. ТЧЖА жөнүндө маалыматтарды каттоо жана

 жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо 

25. ТЧЖАны каттоо жөнүндө чечим чыгарууда эксперттик бөлүм чечимдин бланкын үч нускада толтурат (ТЧЖА1-6 формасы) же (ТЧЖА2-6 формасы), “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” чечим чыгарылган фактын белгилейт, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө чечимди өткөрүп берет, анда ар бир нускасына маалымдаректери-чыгыш номери жана датасы көрсөтүлүп, Кыргызпатенттин мөөрү коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экөө эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эксперттик бөлүм өтүнмөнүн материалдарын “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” белгилеп, мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

26. ТЧЖАны каттоо Мамреестрлер жөнүндө жободо белгиленген тартипке ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү эксперттик бөлүмдөн өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат жана “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү жана күбөлүктөрдү берүү журналында” кабыл алуу факты белгиленет.

27. Финансы-экономикалык сектору Алымдардын жана жэыйымдардын эсепке алуу тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

ТЧЖАны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өтүнмө ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө ТЧЖАны каттоо жөнүндө чечим алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алым төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки ай мөөнөт өткөн датадан тартып, үч айдын ичинде берет (Мыйзамдын 32-статьясынын 3-бөлүгү).

            28. Мыйзам менен белгиленген алымды төлөгөн шарттарды сактоодо, мамреестрлер бөлүмү ай сайын:

- ТЧЖАга каттоо номерин ыйгарат жана Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык Мамреестрге ТЧЖАны киргизет;

- Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына кагаз бетинде жана электрондук түрүндө документтердин топтомун жана реестр баракчаларын өткөрүп берет.

29. Каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе, мамреестрлер бөлүмү 2 ай өткөндөн кийин өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтөт (ОГ-1 формасы), 3 ай өткөндөн кийин кабарлоого жооп болбосо, ТЧЖАга каттоо, жарыялоо жүргүзүлбөйт жана күбөлүк берилбейт, өтүнмө архивге өткөрүлүп берилбейт.

30. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгытөмөнкүлөрдү камтыган, документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт:

- кагаз бетинде жана электрондук түрүндө реестр барагы;

- бир сүрөт. Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында” кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- жарыялоо үчүн материалдарды калыпка салуу;

- текстти редакциялоо/оңдоо;

- расмий бюллетендин түпнуска-макетин расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

 Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүбөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетенди нускалайт.

Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы аны жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды маалыматтык технологиялар секторуна электрондук түрүндө берет.

6-бап. Күбөлүк берүү 

31. Расмий бюллетенде ТЧЖАны каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү күбөлүктү даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат. 

32. ТЧЖАны каттоо Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он жылга чейин күчүндө болот.

ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү анын күчүнүн акыркы жылынын ичинде жана күбөлүктүн ээси ушул географиялык объектиде тургандыгын жана күбөлүктө көрсөтүлгөн касиеттери менен товар чыгаргандыгын тастыктаган компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусун берген учурда, күбөлүктүн ээсинин арызы боюнча узартылышы мүмкүн. Каттоо күчүнүн мөөнөтү алымды төлөгөн шартта, ар бир жолу он жылга узартылат.

Эркин түрүндө таризделген күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- ТЧЖАга күбөлүктүн түпнускасы;

- алым төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилсе, күбөлүктүн ээсинин патенттик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты.

33. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин казналык жеке эсебине акчалай каражаттардын келип түшкөндүгүн тастыктоо үчүн финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өзгөртүү киргизет.

Мамреестрге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоонун датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, ТЧЖАнын ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Ээсинин өтүнүч каты боюнча ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн ага кошумча алымды төлөгөн шартта, каттоо күчүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин алты айлык мөөнөт берилет.

Эгер жогоруда көрсөтүлгөн талаптар сакталбаса, ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартылбайт.

ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу ТЧЖАнын мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

34. ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге ТЧЖАга күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

35. ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде 2 главанын 6-тиркемедеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн талаптарына ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизилет. Жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам жөнөтүлгөндө, документтерди кароонун мөөнөтү ылайыгына карата узартылат.

36. ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөр ТЧЖАнын күбөлүгүнүн ээсинин арызынын негизинде киргизилет. Арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Эркин түрүндө таризделген ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- ТЧЖАга күбөлүктүн түпнускасы;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

37. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 2 главанын 6-тиркемесиндеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизет. Мамреестрге күбөлүктөгү өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы эгер алар бир убакта берилбесе, 31-пунктчада саналып өткөн документтер Кыргызпатентке акыркысы келип түшкөнү боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, ТЧЖАнын ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Эгер ээси сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди бербесе, ТЧЖАнын күбөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилбейт.

ТЧЖАнын каттосуна киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор ТЧЖАнын мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

38. Өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар аларды Мамреестрге киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

39. Мыйзамдын 27-статьясына ылайык үчүнчү жак ТЧЖАны каттоону анык эмес деп тааныгандыгы жөнүндө Апелляциялык кеңешке каршы пикирди берген учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылганда, Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизүү жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

ТЧЖАны каттоону күчүндө калтыруу жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечиминде өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

7-бап. ТЧЖАга өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

40. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча кайра сурап алынган өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” белгиленет жана бир жуманын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

41. Өтүнмө ээсине кайра сурап алуу жөнүндө кабарлоо жөнөткөндөн кийин, өтүнмө “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан белгиленет, 4 ай өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

42. ТЧЖАны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечими менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан  “ТЧЖАга өтүнмөлөрдү каттоо журналында” белгиленет жана 5 айдын ичинде/өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

43. Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узарткандыгы үчүн алым төлөбөгөн учурда, күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү мөөнөтү өткөн датадан тартып, алты айдын ичинде күбөлүктүн күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү материалдарды архивге сактоого өткөрүп берет.

44. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө, Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазуу жүргүзөт. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

Өтүнмөнү бергенде архивариус “Архивден ишти берүү журналында” белгилейт. Берүүнүн алдында архивариус бардык тиешелүү документтердин болушун текшерет.

45. Архивге төмөнкүдөй жактар мүмкүндүк ала алышат:

-  Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Апелляциялык кеңештин катчысына;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына тиешелүү бөлүмдүн начальнигинин колу коюлган кызматтык катка берилет.

46. Өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоодо жыйырма беш жылдан ашпаган мөөнөттө болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик реестрге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900