FaLang Language Switcher

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабырдагы № 264 буйругу менен

бекитилген

 Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

1-бап. Жалпы жоболор

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

     Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

     Мыйзам - «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

     Эрежелер - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого  өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

     Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобо;

     Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Товардык белгилердин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

     Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби;

     Товардык белги – Товардык белги жана тейлөө белгиси;

     Арыз – Өтүнмө ээсин, ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен товардык белги катары белгилемени каттоо жөнүндө арыз;

     Өтүнмө - арызды, билдирилген белгилемени, товарлардын тизмесин камтыган документтердин топтому;

     Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри;

     Мамреестрлер бөлүмү - Отдел государственных реестров;

     Экспертиза бөлүмү- товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

     ТТКЭК – Товарлардын жана тейлөө кызматынын эл аралык классификациялоосу;

     Архив – Кыргызпатенттин архиви.

3. Эксперттик бөлүм жана мамреестрлер бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            - түздөн түз Кыргызпатентте;

            - телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            - электрондук маалымдоо;

            - Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            - Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            - Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын ишенимдүү өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же болбосо почта, же факс (кийин анын оригиналы берилет) аркылуу, же электрондук түрүндө өтүнмөлөрдү электрондук берүү порталы аркылуу жөнөтүлөт, ошондой эле машина окуучу алып жүрүүчүсүндө (бир эле учурда кагаз жүзүндөгүсүн берүү менен), же берүүнүн башка каражаттары аркылуу берилет.

            Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

           - өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санынын эсеби жүргүзүлөт

            - берилген документтердин арызда келтирилген тизмеге туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

- «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналына» жазуу киргизилет;

            - арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

            - кириш номер;

            - келип түшкөн датасы.

Мисалы: 

Кириш № 127                

     Келип түшкөн датасы  14.06.2013

            Өтүнмөнүн бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

            5. Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө документтердин барактарынын санын, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берилет (Эрежелердин 38-п.). Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

            6. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары жалпы бөлүмдө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте Кыргызпатенттин мөөрү, анын катар номери жана келип түшкөн датасы коюлат.

Кошумча материалдарда төмөнкүлөрдүн болуусу текшерилет:

            - өтүнмөнүн номери;

            - өтүнмө ээсинин кол тамгасы;

            - берилген материалдардын тизмеси.

            7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмө бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендигине, өтүнмөгө алдын ала экспертиза, өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүлгөндүгүнө текшерилет.

            Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп төлөнгөндүгү жөнүндө банктын мөөрү коюлган төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү же алымды накталай каражат же өздүк эсептен которуу менен төлөнгөн банктын дүмүрчөгү эсептелет.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Алымдарды каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

            - төлөөчүнүн маалымдаректери;

            -алымдын арналышы;

            - алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

            Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документке Кыргызпатенттин мөөрү коюлат, катар номери ыйгарылат жана анын келип түшкөн датасы коюлат. Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

8. Финансы - экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүнүн эсебин жүргүзөт, алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти сактайт жана Алымдар менен жыйымдардын эсебин алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

            9. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары  эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну алдын ала экспертизаны өткөргөндүгү үчүн жооп берүүчү эксперт жүргүзөт.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

- «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленген санга өткөрүлүп берилген документтердин туура келишине текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

- өтүнмөнүн маалыматтары эксперттик бөлүмдүн «Товардык белгиге өтүнмөлөрдү каттоо журналында» белгиленет.

10. Товардык белгиге өтүнмө боюнча Кыргызпатент алдын ала экспертиза жана билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзөт. 

3-бап. Алдын ала экспертиза жүргүзүү 

11. Мыйзамдын 9-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык өтүнмөгө алдын ала экспертиза Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

12. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө эксперттөө бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкүдөй документтердин болушун жана белгиленген талаптарга туура келишин текшеришет:

- арыздын;

- өтүнмө ээсинин толук аталышынын же атынын, анын дарегинын көрсөтүлүшүн (Эрежелердин 17, 19, 20-пункттары);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн же бар болсо, башка өкүлүнүн аты жана дареги (Эрежелердин 21, 29-пункттары). Эгер арыздын бланкында 74 код менен графада эки же андан көп патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн маалыматтары келтирилсе, анда биринчи өтүнмө берген адам көрсөтүлөт, кат алышуу үчүн көрсөтүлгөн дарек ушул патенттик ишенимдүү өкүлдүн дареги болуп эсептелет;

- өтүнмөдө аны каттоо суралган белгинин сүрөтү (Эрежелердин 22-пункту);

- аларды каттоо суралган товарлардын жана/же тейлөө кызматынын тизмеси  (Эрежелердин 25-пункту); Эгер тизме 57 код менен берилген графада азайбаса, анда ал Өтүнмөгө тиркеме катары өзүнчө баракта (барактарда) толугу менен берилет, ал эми графада алардын өсүү тартибинде билдирилген класстардын номери коюлат.

- билдирилген белгилеменин сыпаттамасы (Эрежелердин 23, 24-пункту);

- өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза, билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымды төлөгөндүгү үчүн документти;

- эгер өтүнмө жамааттык белгини каттоо үчүн берилсе, жамааттык белгинин уставы (Эрежелердин 13-пунктунун (б) пунктчасы). Жамааттык белги жөнүндө уставга жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар ишканалардын жана уюмдардын бардык жетекчилер кол коюшу керек, мында колдору тиешелүү мөөрлөр менен бекемделиши керек. Чет өлкөлүк юридикалык жактар үчүн мөөр менен күбөлөндүрүлүшү милдеттүү түрдө эмес:

- патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл аркылуу берилген өтүнмөгө Эрежелерге ылайык таризделген, өтүнмө ээси берген ишеним кат тиркелет (Эрежелердин 13-пунктунун (в) пунктчасы);

- конвенциялык артыкчылык суралганда, биринчи өтүнмөнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, үч айдан кем болбогон мөөнөттө берилет (Эрежелердин 13-пунктунун (г) пунктчасы);

- эгер ал суралса, көргөзмөлүк артыкчылык суроонун укуктуулугун тастыктаган документти, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, үч айдан кем болбогон мөөнөттө берилет (Эрежелердин 13-пунктунун (д) пунктчасы);

- мамлекеттик эмес же расмий эмес тилде берилген өтүнмөгө тиркелген докумменттердин котормосу (эрежелердин 14-пункту). Котормонун тууралыгы өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн  колу менен күбөлөндүрүлөт.

13. Кыргызпатентке өтүнмө берүүнүн датасы төмөнкүлөрдү камтыган өтүнмөнүн материалдары келип түшкөн датасы боюнча аныкталат:

- өтүнмө ээсин (ээлерин), ошондой эле анын турган ордун же жашаган ордун көрсөтүү менен арыз;

- билдирилген белгилеме;

- алар үчүн ТТКЭК класстары боюнча топтолгон товардык белгини каттоо суралган товарлардын тизмеси.

Эгер аталган документтер бир убакта берилбесе, анда берген датасы берилген өтүнмө материалдарынын акыркысы келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

Берилген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында белгиленет.

Мисалы:

(22) Өтүнмө берген датасы 14.06.2013

            Берген датасын белгилөө менен бир эле убакта өтүнмөнүн мамлекеттик каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин үч саны – товардык белгинин шарттуу белгисин билдирет.

Мамлекеттик каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

(21) Мам. каттоо №

 20130339.3        

Мамлекеттик каттоо номери ыйгарылгандан кийин, эксперт товардык белгилер боюнча маалыматтар базасында өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтарына текшерүү, редакциялоо жүргүзөт.

14. Эгер алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө анын документтерине карата коюлган талаптар бузулгандыгы менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине Эрежелердин 41-пунктуна ылайык кошумча материалдарды суроо жөнөтүлөт (ТБ-1 формасы), ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет, кириш катар номери, жооп келген датасы  коюлат. Өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча, жүйөлүү себептер болсо жана тиешелүү алым төлгөн шартта, Кыргызпатент Эрежелердин 35-пунктунун шарттарын сактаганда көрсөтүлгөн мөөнөттү дагы алты айга чейин узарта алат.

Эгер өтүнмө ээси берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, ага кайтадан сурам жиберилет (Эрежелердин 41-пунктунун 13- абзацы).

Алдын ала экспертизанын сурамына жооп болбосо, өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөт бузулганда жана ушул мөөнөттө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп эсептелет, бул тууралуу өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып, төрт айдын ичинде (Эрежелердин 41-пунктунун он төртүнчү абзацы) кабарлоо жиберилет (ТБ-2 формалары). Өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси өтүнмөнү кароонун кайсы баскычында болбосун өтүнмөнү кайра сурап алууга укуктуу. Мындай учурда өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт (ТБ-2а формасы).

15. Өтүнмө ээси өз ыктыяры менен тиешелүү жазуу түрүндөгү арызды берүү аркылуу, ага чечим кабыл алганга чейин (Эрежелердин 31-пункту) өтүнмөгө экспертиза жүргүзүү мезгилинде (алдын ала экспертизада кандай болсо, ошондой элн билдирилген белгилемеге экспертиза жүргүзүүдө) өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

Арызга өтүнмөнүн материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмө ээси Эрежелердин талаптарына ылайык төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

- билдирилген белгилемеге маани-маңызын өзгөртпөгөн өзгөртүүлөр (31-пункттун алтынчы абзацы);

- өтүнмө ээсинин аталышына өзгөртүүнү (31-пункттун жетинчи абзацы);

- өтүнмөгө укукту ыйгарып берген учурда, өтүнмө ээсинин өзгөртүүсү (31-пункттун сегизинчи абзацы);

Өтүнмө ээси ошондой эле төмөнкүлөргө укуктуу:

- баштапкы өтүнмөдө аты аталган товарларды бөлүштүрүү аркылуу өтүнмөнү бөлүү (31-пункттун он бешинчи абзацы);

- жамааттык белгини каттоого өтүнмөнү товардык белгини каттоого өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзүү (31-пункттун он алтынчы абзацы).

Ошондой эле товарлардын тизмесин тактоого жана оңдоого мүмкүндүк берилет. Эгер алар аны кеңейтүүгө алып келбесе, баштапкы тизмеге киргизилбеген жаңы товарлардын тизмеси менен толуктоого болот.

Өтүнмө ээси берген кошумча материалдар Эрежелердин 62-пунктуна ылайык каралат.

Арызга өтүнмөнүн материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (ТБ-2б формасы).

16. Өтүнмөнүн материалдары белгиленген талаптарына ылайык келгенде, ошондой эле суралган маалыматтарды жана документтерди өз убагында берген учурда, өтүнмө ээсине Эрежелердин 42-пунктуна ылайык өтүнмөнү берген датасын көрсөтүү менен өтүнмөнү (ТБ-3 формасы) кароого кабыл алуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн материалдары “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн экспертизасы журналында” белгилөө менен экспертизага өткөрүлүп берилет.

17. Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим (ТБ-4 формасы) Эрежелердин 43-пунктунда каралган негиздер болгондо гана чыгарылат. Бул негиздер өтүнмө ээсине жөнөтүлгөн чечимде келтирилиши керек.

18. Өтүнмө ээси алдын ала экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралат.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 11-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрү). 

4-бап. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү 

19. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он эки айдын ичинде алдын ала экспертиза бүткөндө жүргүзүлөт (Мыйзамдын 10-статьясыынын 1-бөлүгү).

Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын жүрүшүндө белгилеменин товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына, б.а. Мыйзамдын 2-статьясынын 1-бөлүгүндө жана 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга туура келиши текшерилет.

20. Өтүнмөнүн материалдарынын жана ага тиркелген материалдардын алардын мазмунуна жана таризделишине коюлган талаптарга ылайык келиши текшерилет:

- билдирилген белгилеме жана анын сыпаттамасы (Эрежелердин 22-пункту);

- товарлардын жана тейлөө кызматынын тизмеси (Эрежелердин 25-пункту);

- - тиркелген документтердин тизмеси  (Эрежелердин 26-пункту);

- кошумча маалыматтар  (Эрежелердин 27-пункту);

Мыйзамдын 6-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык өтүнмө бир товардык белгиге тиешелүү болушу керек.

21. Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр белгиленет:

- ТТКЭКнын тигил же бул классынын конкреттүү товары же тейлөө кызматы менен товарды же тейлөө кызматын белгилөө үчүн өтүнмө ээси пайдалануучу терминди бир орундуу идентификациялоо мүмкүндүгү;

- өтүнмө ээсинин ТТКЭКнын класстары боюнча товарларды же тейлөө кызматын туура топтоо жүргүзүүсү.

Өтүнмө ээси берген товарлардын же тейлөө кызматынын тизмесинин редакциясына оңддо зарыл болгондо, экспертиза өтүнмө ээсинен тиешелүү тактоолорду суроого укуктуу (Эрежелердин 47-пункту).

22. Товардык белгиге артыкчылыкты белгилөө эгер ал Мыйзамдын 7-статьясынын 2,3 жана 5-бөлүктөрүнө ылайык суралбаса, Кыргызпатенке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт.

Мындай учурда артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” графасында көрсөтүлөт.

Мисалы:

(22) Берген датасы 14.06.2013

Артыкчылык       14.06.2013

Товардык белгинин артыкчылыгын Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча белгилөө өтүнмө ээсинин Эрежелерде көрсөтүлгөн белгилөө шарттарын сактаганда жүргүзүлөт:

- конвенциялык артыкчылыкты (50-пункт);

- көргөзмөлүк артыкчылыкты (51-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган чечимдердин тиешелүү бланктарынын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген (ТБ-5, ТБ-5П, ТБ-6 формалары):

- өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

(21) Өтүнмө № 20130339.3                                            

(22) Өтүнмө берген датасы 14.06.2013                                  

(23) Артыкчылыктын башка даталары                                         

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:     

    

- конвенциялык артыкчылыкты белгилеген учурда:

(21) Өтүнмө № 20130333.3                                            

(22) Өтүнмө берген датасы 12.06.2013                                  

(23) Артыкчылыктын башка даталары                                         

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:     

 

     85801238               12.12.2012                   US            

- көргөзмөлүк артыкчылык белгиленген учурда:

(21) Өтүнмө № 20120330.3                                            

(22) Өтүнмө берген датасы 21.08.2012                                  

(23) Артыкчылыктын башка даталары                                         

(31) Биринчи өтүнмөнүн номери:    (32) Суралган артыкчылыктын датасы: (33) Артыкчылык алган өлкөнүн коду:     

 

                            08.04. 2012                     KG

23. Каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздер боюнча билдирилген белгилемени текшерүү Эрежелердин 54-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

24. Окшоштукка жана бирдейликке текшерүүдө Эрежелердин талаптарына ылайык төмөнкүдөй аракеттер жүргүзүлөт:

- окшош же бирдей белгилемелерге издөө жүргүзүлөт (56-пункт);

- өтүнмө берилген жана издөө жүргүзүүдө табылган белгилемелердин окшоштук деңгээли белгиленет:

- сөз белгилемелердин окшоштугун аныктоо (57-пункт);

- сүрөттүү жана көлөмдүү белгилемелердин окшоштугун аныктоо (58-пункт);

- кошулган белгилемелердин окшоштугун аныктоо (59-пункт);

- алар үчүн табылган окшош же бирдей товардык белгилер (белгилемелер) катталган товарларга билдирилген товарлардын жана тейлөө кызматынын бир түрдүүлүгү аныкталат.

Билдирилген белгилеме төмөнкүлөрдү кайта чыгарбайбы, текшерилет:

- бир түрдүү товарларга товардык белгиге өтүнмөнүн артыкчылык датасына чейин ушул аталыштарга укук алган Кыргыз Республикасынын аймагында белгилүү фирмалык аталыштар (же алардын бөлүгү) (Эрежелердин 10-пунктунун (а) пунктчасы);

- автордук укук ээсинин же анын укук мураскорунун макулдугусуз Кыргыз Республикасында илим, адабият жана искусствонун белгилүү чыгармаларынын аталыштары, алардан алынган персонаждарже цитаталар, искусство чыгармалары же алардын фрагменттери (Эрежелердин 10-пунктунун (а) пунктчасы);

- өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп калган учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз белгилүү адамдардын фамилиялары, аттары, (жашырын аттары) жана алардан таралгандар жана алардын портреттери менен факсимелелери (Эрежелердин 10-пунктунун (в) пунктчасы);

- эгер өнөр жай үлгүсү каттоого өтүнмө берилген товардык белги менен салыштырмалуу андан мурда артыкчылыкка ээ болсо, Кыргыз Республикасында аларга укуктар башка жактарга тиешелүү болгон өнөр жай үлгүлөрү (Эрежелердин 10-пунктунун (г) пунктчасы);

25. Эксперттөө бөлүмүнүн башкы адиси экспертиза жүргүзүүнүн кайсы баскычында болбосун өтүнмө ээсинен аларсыз өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбой турган материалдарды суроого укуктуу (Эрежелердин 61-пункту).

Сурам үчүн негиз болуп, төмөнкү жагдайлар эсептелет:

1)      өтүнүлгөн белгинин сыпаттамасын тактоо зарылдыгы;

2)     Эрежелердин 13-26-пункттарында көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди берүү зарылдыгы;

3)     жиктөөнүн же товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин тактоо зарылдыгы;

4)     өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесинин жиктелишин тактоонун натыйжасында төлөнгөн алымдардын суммасы ТКЭЖ класстарынын санына туура келбей тургандыгы табылган учурда кошумча алым төлөө зарылдыгы. Мында өтүнмө ээсине белгиленген мөөнөттө кошумча алым төлөнгөндүгү жөнүндө, же өзүнүн талаптарын чектөөдөн баш тартуу жөнүндө документ берилбеген учурда, бул класстарга тиешеси жок товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү тизмеден алып салуу менен, өтүнүлгөн белгилемеге экспертиза алар үчүн алым төлөнгөн өтүнмөдө көрсөтүлгөн класстарга карата жүргүзүлө тургандыгы тууралуу кабарланат.

5)     товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы же бир бөлүгү үчүн, каттоого мурда өтүнүлгөн товардык белгилердин же белгилемелердин табылышы менен шартталган маселелерди чечүү зарылдыгы.

башкача мүнөздөгү маселелер, ошондой эле өтүнмөнү карап чыгууда келип чыккан, мисалы, артыкчылыкты белгилөөгө байланышкан эскертүүлөр жана сунуштар жогоруда көрсөтүлгөн негиздерде жиберилүүчү сурамга киргизилиши мүмкүн.

Сурамда келтирилген кандайдыр бир маселе боюнча экспертизанын пикири, атап айтканда Мыйзамдын, Эрежелердин жана башка ченемдик укуктук актылардын жоболоруна шилтеме берүү менен аргументтелүүгө тийиш.

Кошумча материалдарды суроо (ТБ-1 формасы) кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жооп өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде берилет жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жооптордун каттоо журналында” белгиленет. Сурамга жоопто коштомо катка мөөр коюлат жана катар номери ыйгарылат, жооп келип түшкөн дата коюлат.

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жүйөлүү себеби болгондо жана тиешелүү алымды төлөгөн шартында Кыргызпатент бул мөөнөттү алты айга чейин узартууга уруксат бере алат (Эрежелердин 35-пункту).

Кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 62-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө берилген белгилемеге корголбогон элементтер киргизилсе, өтүнмө ээсине мындай элементтерди коргоодон чыгаруу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ТБ-У формасы).

26. Издөө жөнүндө отчетко каралган маалымат булактары, ошондой эле мындан ары салыштырып талдоо үчүн тандалган объектилер жөнүндө маалыматтар киргизилет (ТБ-7 формасы).

27. Өтүнмө берилген белгилеме Мыйзамдын 2-статьянын 1-бөлүгү жана 4 жана 5-статьялары менен белгиленген талаптарга ылайык келгенде, ушул тизмеде көрсөтүлгөн бардык товарлар жана тейлөө кызматы үчүн товардык белгинин каттоо жөнүндө чечим чыгарылат (тейлөө белгиси) (ТБ-5 формасы) (Эрежелердин 63-пунктунун 1-абзацы).

Чечимде өтүнмө ээсине чечимди алган датадан тартып, эки ай мөөнөттө товардык белгини каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берүү зарыл экендиги жөнүндө билдирилет.

Эгер өтүнмө берилген белгилеме билдирилген товарлар жана тейлөө кызматынын бөлүгү үчүн гана жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келсе, анда товарлар жана тейлөө кызматынын ушул бөлүгүнө карата гана товардык белгини каттоо жөнүндө чечим чыгарылат (Эрежелердин 63-пунктунун экинчи абзацы).

Өтүнмөнүн материалдары товардык белгилер  боюнча маалымат базасына киргизилет.

28. Мыйзамдын 10-статьясына ылайык, өтүнүлгөн белгилеме ушул Мыйзамдын  2-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга ылайык келбеген учурда, экспертизанын жүрүшүндө товарлардын жана тейлөө кызматынын бардык тизмесине (тейлөө белгилери) же товарлардын жана тейлөө кызматынын бөлүгүнө карата товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө  алдын ала чечим чыгарылышы мүмкүн (ТБ-5П формасы).

Каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим өтүнмө ээсине алдын ала чечимди алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө жүйөлүү каршы пикир жана/же кошумча материалдарды берүүгө мүмкүндүк берилет, алардын негизинде экспертиза өз чечимин өтүнмө ээсинин пайдасына өзгөртө алмак. Жоопту берүү мөөнөтү Эрежелердин 35-пунктундагы шарттарды сактаганда он эки айдан кем болбогон убакытка узартылса болот.

Эгер Мыйзамдын 10-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык билдирилген белгилемеге экспертизанын натыйжасында товарлардын жана тейлөө кызматынын бардык тизмеси үчүн Эрежелердин 6-10-пункттарда каралган талаптардын эң кеминде бирине белгилеме ылайык келбегендиги аныкталса, өтүнмө ээсине товардык белгинин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ТБ-6 формасы).

29. Өтүнмө ээси билдирилген белгилемеге алдын ала экспертизанын же экспертизанын чечими менен макул болбогондо, ал чечимди алган датадан тартып, бир айдын ичинде экспертизанын чечиминде көрсөтүлгөн материалдардын көчүрмөлөрүн суроого жана чечимди алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Эрежелердин 65-пункту). Каршы пикирди караган учурда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Каршы пикирдин атайын формасы Эрежелер менен белгиленбейт, бирок ал товардык белгиге өтүнмөнүн каттоо номерин, каршы пикирин билдирген жеке жактын фамилиясын, атын, атасынын атын же юридикалык жактын аталышын жана кат алышуу үчүн даректи камтышы керек.

Каршы пикирге белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди бергендиги үчүн белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөн документ тиркелиши керек.

Апелляциялык кеңештин жүйөлүү чечими өтүнмө ээсинин дарегине жөнөтүлөт жана жөнөтүлгөн датадан тартып, күчүнө кирет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечимин жокко чыгарууда чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары каттоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда,  өтүнмөнүн материалдары архивге өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимин өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттана алат (Мыйзамдын 11-статьясы). 

5-бап. Товардык белги жөнүндө маалыматтарды каттоо

жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо

30. Товардык белгини каттоо жөнүндө чечим чыгарууда эксперттик бөлүм чечимдин бланкын үч нускада толтурат, аны “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” чечим чыгарылган фактын белгилейт, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө чечимди өткөрүп берет, анда ар бир нускасына маалымдаректери-чыгыш номери жана датасы көрсөтүлүп, Кыргызпатенттин мөөрү коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экөө эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эксперттик бөлүм өтүнмөнүн материалдарын “Товардык белгилерге өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүү журналында” белгилеп, мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

31. Товардык белгилерди каттоо Мамреестрлер жөнүндө жободо белгиленген тартипке ылайык мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү эксперттик бөлүмдөн өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат жана “Товардык белгилерди каттоо жана күбөлүктөрдү берүү журналында” кабыл алуу факты белгиленет.

32. Финансы-экономикалык сектору Алымдардын жана жэыйымдардын эсепке алуу тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

Товардык белгини каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өтүнмө ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө товардык белгини каттоо жөнүндө чечим алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алым төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки ай мөөнөт өткөн датадан тартып, үч айдын ичинде берет.

33. Мыйзам менен белгиленген алымды төлөгөн шарттарды сактоодо, мамреестрлер бөлүмү ай сайын:

- товардык белгиге каттоо номерин ыйгарат жана Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык товардык белгини Мамреестрге киргизет;

- Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгына кагаз бетинде жана электрондук түрүндө документтердин топтомун жана реестр баракчаларын өткөрүп берет.

34. Каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе, мамреестрлер бөлүмү 2 ай өткөндөн кийин өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтөт (ОГ-1 формасы), 3 ай өткөндөн кийин кабарлоого жооп болбосо, ТЧЖАга каттоо, жарыялоо жүргүзүлбөйт жана күбөлүк берилбейт, өтүнмө архивге өткөрүлүп берилбейт.

35. Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган, документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт:

- кагаз бетинде жана электрондук түрүндө реестр барагы;

- бир сүрөт.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында” кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- жарыялоо үчүн материалдарды калыпка салуу;

- текстти редакциялоо/оңдоо;

- расмий бюллетендин түпнуска-макетин полиграфия бөлүмүнө өткөрүп берет.

Полиграфия бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетенди нускалайт.

Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы аны жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды маалыматтык технологиялар секторуна электрондук түрүндө берет. 

6-бап. Күбөлүк берүү 

36. Расмий бюллетенде товардык белгини каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү күбөлүктөрдү даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктөрдү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат. 

37. Товардык белгини каттоо Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып эсептегенде, он жылга чейин күчүндө болот.

Эркин түрүндө таризделген көбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- товардык белгиге күбөлүктүн түпнускасы;

- төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилсе, күбөлүктүн ээсинин патенттик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты.

38. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Кыргызпатенттин эсебине акчалай каражаттардын келип түшкөндүгүн тастыктоо үчүн финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 6-пункттун 2-главасынын 4-тиркемесинде Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге каттоонун күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымат киргизет.

Мамреестрге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоонун датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, товардык белгинин ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Ээсинин өтүнүч каты боюнча товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн ага кошумча алымды төлөгөн шартта, каттоо күчүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин алты айлык мөөнөт берилет.

Эгер жогоруда көрсөтүлгөн талаптар сакталбаса, товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартылбайт.

Товардык белгиге күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

39. Товардык белгини каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге товардык белгини каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

40. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү мамреестрлер бөлүмү тарабынан товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде 4-тиркеме, 2-глава боюнча Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибине ылайык жүргүзүлөт. Жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам жөнөтүлгөндө, документтерди кароонун мөөнөтү ылайыгына карата узартылат.

41. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилген товардык белгинин ээсинин арызынын негизинде киргизилет. Арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Эркин түрүндө таризделген товардык белгини каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- товардык белгиге күбөлүктүн түпнускасы;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

Товардык белгинин ээсинин аталышын, фамилиясын, атын же атасынын атын өзгөртүү жөнүндө арызга ушул өзгөртүүлөрдү тастыктаган документ тиркелет.

Товарлардын тизмесин (эксперттик бөлүм менен макулдашылган) кыскартуу жөнүндө арызга товарлардын өзгөртүлгөн тизмеси тиркелет.

Катталган товардык белгинин айрым элементтерин өзгөртүү жөнүндө (эксперттик бөлүм менен макулдашылган) арызга билдирилген белгилеменин сүрөтүнүн 25 нускасы, эгер товардык белги катары көлөмдүү белгилеме билдирилсе- көлөмдүү белгилеменин сүрөтү жана бардык зарыл болгон проекциялардын сүрөтү тиркелет.

42. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү финансы-экономикалык секторго алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана аны мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң жыйынтыгында мамреестрлер бөлүмү 2 главанын 4-тиркемесиндеги Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык Мамреестрге өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизет. Товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө документтер өтүнмөгө салынып коюлат.

Мамреестрге товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн датасы эгер алар бир убакта берилбесе, ушул Тартиптин 31-пунктчада саналып өткөн документтер Кыргызпатентке акыркысы келип түшкөнү боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири болбогон учурда, товардык белгинин ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Эгер ээси сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди бербесе, товардык белгини каттоого өзгөртүүлөр киргизилбейт.

Товардык белгини каттоого киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана күбөлүктүн кошумча барагында чагылдырылат, ал кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

43. Товардык белгини каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазууну киргизген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат.

44. Мыйзамдын 3-статьясынын 2-бөлүгүнө, 4 жана 5-статьяларга  ылайык үчүнчү жак товардык белгини каттоону анык эмес деп тааныган учурда, өтүнмө мамреестрлер бөлүмүнөн Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылганда, Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизүү жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Товардык белгини каттоону күчүндө калтыруу жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечиминде өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет. 

7-бап. Товардык белгилерге өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

45. Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча кайра сурап алынган өтүнмө эксперт тарабынан “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертиза жүргүзүү журналында” белгиленет жана бир жуманын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

46. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган өтүнмө өтүнмө ээсине кайра сурап алуу жөнүндө кабарлоо жөнөткөндөн кийин, “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертизасынын журналында” эксперт тарабынан белгиленет жана 4 ай өткөндөн кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

47. Товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечими менен өтүнмө эксперт тарабынан “Товардык белгилерге өтүнмөлөргө экспертизасынын журналында” белгиленет жана 5 айдан кийин архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

Апелляциялык кеңештин чечимине өтүнмө ээси сотко даттанган учурда (даттануу мөөнөтү алты айды түзөт), өтүнмөнүн материалдары Сотто Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

48. Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узарткандыгы үчүн алым төлөбөгөн учурда, күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтү мөөнөтү өткөн датадан тартып, алты айдын ичинде күбөлүктүн күчү токтотулат. Өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

49. Эгер товардык белгинин каттоо күчү соттун чечиминин негизинде мөөнөтүнөн мурда токтотулса, ушундай арызды берилгенден мурунку кайсы болбосун үч жылдын ичинде  товардык белгинин үзгүлтүксүз пайдаланылбагандыгына байланыштуу, мамреестрлер бөлүмү соттун чечимин алганда Мамреестрге тиешелүү өзгөртүү киргизет, расмий бюллетендин кезектеги номерине жарыялоо үчүн материалдарды өткөрүп берет, андан кийин өтүнмө архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

50. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө, Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазуу жүргүзөт. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналына” тиешелүү жазууну киргизет.

Өтүнмөнү бергенде архивариус “Архивден ишти берүү журналында” белгилейт. Берүүнүн алдында архивариус бардык тиешелүү документтердин болушун текшерет.

51. Архивге төмөнкүдөй жактар мүмкүндүк ала алышат:

-  Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Апелляциялык кеңештин катчысына;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына тиешелүү бөлүмдүн начальнигинин колу коюлган кызматтык катка берилет.

52. Өтүнмөнүн материалдары узак мөөнөттүү сактоодо жыйырма беш жылдан ашпаган мөөнөттө болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик реестрге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900