FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын рационализатордук сунуштарын каттоого арыз боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ТАРТИБИ

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабырдагы № 264 буйругу менен бекитилген

 Кыргыз Республикасынын рационализатордук сунуштарын каттоого арыз боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында рационализатордук сунушту каттоого арыз боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун регламенттейт жана алардын өз ара аракеттерин оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-бап.  Жалпы жоболор 

  1. Ушул  Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 27-майындагы № 336 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында рационализатордук сунуштар жөнүндө жобо;

Жыйым жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-апрелиндеги № 297 токтому менен бекитилген рационализатордук сунуштарды каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобо;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби, Кыргыз Республикасынын маалыматтар базаларынын Мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестри;

Арыз – Рационализатордук сунушту каттоого арыз;

Күбөлүк – Рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө күбөлүк;

Комиссия – Рационализатордук талаш-тартыштар боюнча ишкананын комиссиясы;

Сектор – Селекциялык жетишкендиктер жана салттуу билимдер сектору;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Сектор жана мамлекеттик реестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздөгү маалымат берет:

- түздөн-түз Кыргызпатентте;

- телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук түрдө маалымдоо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

- Кыргызпатент даярдап чыгаруучу маалымат китепчелеринде, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

- Кыргызпатенттин расмий сайтында.

Кабыл алуу атайын ушул максаттар үчүн үн жазуу видеобайкоо камералары менен жабдылган атайын бөлүнгөн жайларда жүргүзүлөт. 

2-бап.   Кыргызпатентке арыздын келип түшүшү 

4. Арыз (РС формасы) жана тиркелген документтер Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс боюнча (кийин анын түпнускасын берүү менен), өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган сактагычта (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Арызды кагаз түрүндө кабыл алууда:

Эгер автор ишканада иштесе, анда арыз сунушту рационализатордук деп таануу жөнүндө ишкананын корутунду менен бирге берилет.

Арызды жана ага тиркелген документтерди кабыл алууда:

- берилген документтердин барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

- арызга тиркелген документтердин арызда келтирилген алардын санына дал келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

- “Рационализатордук сунуштарга арызды каттоо үчүн журналга” жазуу жүргүзүлөт;

- арыздын бланкындагы “Арыз берилген дата” жана “Кириш номер” графасы толтурулат.

Мисалы: 

 Арыз берилген дата 12.08.2013

Кириш № 775             

Арыздын бланкына Кыргызпатенттин бурч мөөрү коюлуп, кириш номери жана берилген датасы коюлат.

Авторго же анын өкүлүнө рационализатордук сунуштун аталышын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын, арыз берилген датаны жана кириш номерди камтыган арыздын жана тиркелген документтердин кабыл алынгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүүнүн кызматкери кол коет жана Кыргызпатенттин кеңсе мөөрү менен коюлат.

5. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган арызда жана тиркелген документтерде арыз берүү жана кароо үчүн белгиленген өлчөмдө жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин бар экендиги текшерилет. Жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын бурч мөөрү бар төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү, же накталай каражаттары же өздүк эсебинен которуу менен жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы саналат (Жыйым жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 3-пунктунун экинчи абзацы).

Жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, мында төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Алымдардын төлөнгөндүгүн каттоо журналына” жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө төлөм документи каттоо;

- төлөм документине Кыргызпатенттин бурч мөөрү коюлат, бөлүмгө документтин келип түшкөн датасы жана катар кириш номер берүү;

- жогоруда көрсөтүлгөн журналга кабыл алуучунун колу жана кабыл алуу датасы коюлуу менен финансы-экономикалык секторуна жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берүү.

Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүн эсепке алууну, алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону жүзөгө ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган арыз жана тиркелген документтер секторго алар келип түшкөн күнү берилет.

Арызды жана тиркелген документтерди кабыл алууда сектор тарабынан:

- берилген документтердин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Рационализатордук сунуштарга арыздарды каттоо журналында” жазылган санына дал келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

- жогоруда аталган журналга датасы жана колу коюлат;

- арыз жөнүндө маалыматтар сектордун “Рационализатордук сунуштарга арыздарды карап чыгуу журналына” жазылат.

Секторго кабыл алынган арызга каттоо номери берилет, жогорку разряддагы төрт сан арыздын берилген жылын билдирет, калган үч сан – ошол жылдын сериясындагы арыздардын катар номери, чекиттен кийинки РС тамгалары – рационализатордук сунуштун шарттуу белгиси.

Каттоо номери арыздын тиешелүү графасына коюлат. 

Мисалы: 

Каттоо номери

2013037.РС

Арызга каттоо номерин бергенден кийин сектор рационализатордук сунуштардын маалыматтарынын электрондук базасына арыздын библиографиялык маалыматтарын киргизүүнү жүзөгө ашырат.  

3-бап. Арызды Кыргызпатентте кароо 

7. Арызды жана тиркелген документтерди Кыргызпатентте кароо Жобонун 12-пунктуна ылайык ал берилген күндөн тартып үч жумушчу күнүнүн ичинде жүзөгө ашырылат.

Сектор тарабынан арызда көрсөтүлгөн тиркелген документтердин ар бир нускасынын барактарынын жана нускалардын санынын бар экендиги текшерилет:

- арыздын туура таризделиши;

- белгиленген өлчөмдө жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- графикалык материалдар (эскиздер, чиймелер, схемалар, графиктер ж.б.у.с.);

- техникалык-экономикалык эсептер, сыпаттамалар, негиздемелер ж.б.у.с.

Эгерде жыйымды төлөө боюнча жеңилдик берүү жөнүндө өтүнүч кат берилген болсо, жеңилдикке укукту тастыктаган документтин көчүрмөсүнүн бар экендиги текшерилет (Жыйымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 5-пункту):

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун же ага теңештирилген жактын күбөлүгү;

- пенсиялык күбөлүк;

- врачтык-эмгек эксперттик комиссиянын маалым каты;

- билим берүү мекемесинен берилген документ.

Эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, анын ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү автор тарабынан берилген ишеним каттын бар экендиги текшерилет.

8. Арыздын жана тиркелген документтердин таризделишинин тууралыгы Жобонун 10-пунктунун талаптарына ылайык текшерилет:

- арыз;

- арызды жана тиркелген документтерди тариздөө;

- арыздын жана тиркелген документтердин тили;

- нускалардын саны.

Арыз өкүл тарабынан берилгенде, анын ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү ишеним каттын туура таризделишин, атап айтканда ишеним катта төмөнкүлөрдүн бар экендигин текшерүү жүзөгө ашырылат:

- ишеним кат берген автордун колунун;

- өкүлдүн ыйгарым укуктарынын көлөмүнүн;

- ишеним каттын иштөө датасынын.

9. сунушту рационализатордук деп таануу жөнүндө ишкананын корутундусу (ал бар болгон учурда) Жобонун 2,4 жана 5-пункттарында белгиленген критерийлерге дал келиши керек жана өз алдынча баракта баяндалышы, ишкананын жетекчисинин жана корутундуну түзгөн кызмат адамынын ээлеген кызматын, кол коюлган датаны көрсөтүү менен колу коюлушу, мөөр басылышы керек.

10. Эгерде кароонун натыйжасында арызда жана тиркелген документтерде керектүү маалыматтар жок болсо, же алар белгиленген талаптарды бузуу менен таризделгендиги аныкталган болсо, авторго Жобонун 12-пунктунун экинчи абзацына ылайык оңдолгон же жок болгон маалыматтардын сурамы, аны алган күндөн тартып он күндүн ичинде оңдолгон же жок болгон маалыматтарды берүү сунушу менен жөнөтүлөт (РС-1 формасы). Оңдолгон же жок болгон маалыматтардын сурамы сектордун “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналына” жазылат.

Эгерде автор белгиленген мөөнөттө суралган маалыматтарды бербесе, арыз берилген жок деп эсептелет, ал жөнүндө авторго кабарланат (РС-2 формасы).

Арыз рационализатордук сунуш деп тааныгандыгы жөнүндө ишкананын корутундусу менен бирге берилген учурда андан ары иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 4-пунктуна ылайык жүзөгө ашырылат.

11. Эгерде арыз жана ага тиркелген документтер тиешелүү түрдө таризделген болсо, алар арызда көрсөтүлгөн ишканага(ларга) корутунду берүүгө жөнөтүлөт. Берүү фактысы сектордун “Рационализатордук сунуштарга арыздарды кароонун журналына” жазылат. Авторго бул жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (РС-3 формасы).

12. Ишканада арызды кароо аны алган күндөн тартып бир айдын ичинде жүзөгө ашырылат.

Жобонун 12-пунктунун алтынчы абзацына ылайык ишканада арызды кароонун тартиби ишкана тарабынан белгиленет.

Кароонун жыйынтыгы боюнча ишкана Кыргызпатентке сунушту рационализатордук деп таануу жөнүндө же сунушту рационализатордук деп таануудан баш тартуу жөнүндө корутунду жөнөтөт.

Ишкананын негизделген зарылчылыгына, маселен, тажрыйбалуу текшерүү зарылчылыгына, тажрыйбалуу үлгүнү даярдоого ж.б.у.с. байланышкан арызды кароонун белгиленген мөөнөтүн четке каккан учурда, бул сунуш боюнча акыркы натыйжаны алуу үчүн зарыл болгон убакытка сунушту кароо токтотулат.

Ишкана авторго жана Кыргызпатентке кароонун мөөнөтүн узарткандыгы жана анын себептери жөнүндө билдириши керек.

Белгиленген мөөнөттө ишкана тарабынан корутундуну бербөө сунушту рационализатордук деп таануудан баш тартканга барабар, ал жөнүндө авторго кабарланат (РС-4 формасы).

13. Ишкананын корутундусу бөлүмгө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу келип түшөт.

Сунушту рационализатордук деп таануу жөнүндө ишкананын корутундусунун негизинде сектор аны алган күндөн тартып беш күндүн ичинде рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечим чыгарат (РС-5 формасы) жана Жобонун 12-пунктунун онунчу абзацына ылайык чечимди чыгарган күндөн тартып беш күндүн ичинде бул жөнүндө авторго билдирет.

Чечимде авторго төмөнкүлөр жөнүндө кабарланат:

- чечимди алган күндөн тартып он төрт күндүн ичинде рационализатордук сунушту каттоо жана аны каттоо жөнүндө күбөлүктү берүү үчүн жыйымды төлөө зарылдыгы;

- ишкананын уруксаты, анын өтүнүч каты бар болгондо жана каттоо жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн жыйымды төлөө шарттарында Кыргызпатенттин расмий бюллетенине рационализатордук сунушту каттоого тиешелүү маалыматтарды жарыялоо мүмкүндүгү.

Сектор рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечимди 2 нускада даярдайт, аны сектордун “Рационализатордук сунушка арыздарды кароо журналына” жазып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет, анын ар бир нускасына маалым даректерди – кириш номери жана датасы көрсөтүлүү менен Кыргызпатенттин бурч мөөрү коюлат жана чечимдин бир нускасы авторго, экинчиси секторго жөнөтүлөт.

Арыздын жана тиркелген документтердин материалдары рационализатордук сунуштар боюнча маалыматтар базасына киргизилет.

14. Рационализатордук сунушту таануудан баш тартуу жөнүндө ишкананын корутундусунун негизинде Кыргызпатент аны алган күндөн тартып беш күндүн ичинде рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу тууралуу чечим чыгарат (РС-6 формасы), көрсөтүлгөн чечимди 2 нускада даярдайт, аны сектордун “Рационализатордук сунушка арыздарды кароо журналына” жазып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага маалым даректерди – кириш номерин жана датасын көрсөтүү менен Кыргызпатенттин бурч мөөрүн коет жана рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимдин бир нускасын авторго, экинчисин - секторго жөнөтөт.

Сектор арызга жана тиркелген документтерге рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди тиркейт жана “Рационализатордук сунушка арыздарды архивге өткөрүп берүү журналына” фактыны жазуу менен, көрсөтүлгөн материалдарды архивге өткөрүп берүүнү ар жумада бир жүзөгө ашырат.

15. Жобонун 13-пунктуна ылайык рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимге жана келтирилген далилдерге макул болбогон учурда автор аны алган күндөн тартып эки айдын ичинде Кыргызпатентке каршы пикир берүүгө укуктуу.

Каршы пикир кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнөн секторго берилет, анда:

- сектордун “Рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимге каршы пикирлерди кароо журналына” каршы пикир келип түшкөн факт жазылат;

- Кыргызпатентке каршы пикир келип түшкөн күндөн тартып үч күндүн ичинде аны рационализатордук сунушту таануудан баш тартуу жөнүндө корутунду чыгарган ишканага жөнөтөт.

Каршы пикир ишкананын Рационализатордук талаш-тартыш боюнча комиссиясы тарабынан аны алган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө каралышы керек.

Комиссия Ойлоп табуучулар жана рационализаторлор коомдорунун жана Кыргызпатенттин өкүлдөрүнүн катышуусу менен ишкананын администрациясынын өкүлдөрүнөн түзүлөт. Каршы пикирдин маңызына жараша интеллектуалдык менчик укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча сектордун жана/же бөлүмдүн кызматкери Кыргызпатенттин өкүлү болот.

Комиссиянын корутундусу Кыргызпатентке жөнөтүлүшү керек.

Корутунду кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнөн секторго берилет, анда:

- сектордун журналына корутунду келип түшкөн факт жазылат;

- корутундунун негизинде рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди күчүндө калтырат, аны авторго кабарлайт (РС-7 формасы) же рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечим чыгарат (РС-8 формасы).

Рационализатордук сунушту каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылганда сектор арыздын материалдарын “Рационализатордук сунушка арыздарды архивге өткөрүп берүү журналына” жазуу менен, архивге берет.  

4-бап. Рационализатордук сунуштар жөнүндө маалыматтарды каттоо жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо 

16. Мамреестрлер бөлүмү рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечимди кабыл алууну жүзөгө ашырат.

Жобонун 14-пунктуна ылайык рационализатордук сунушту каттоо жана аны каттоо жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйымдарды төлөө шарттарында рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечим кабыл алуудан кийин мамлекеттик реестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестрине рационализатордук сунушту киргизет.

17. Автордун каалоосу боюнча, рационализатордук сунушту каттоого тиешелүү маалыматтар, ишкананын уруксаты бар болгондо жана каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн жыйымды төлөөнүн шарттарында Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн. Жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун автор менен макулдашуу боюнча Кыргызпатент аныктайт.

Мындай учурда автор Кыргызпатентке рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоо жөнүндө өтүнүч кат бериши керек. Өтүнүч катка рационализатордук сунуштарды таануу жөнүндө корутунду киргизген ишкананын ар биринин рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоого уруксаты, рационализатордук сунуштун сыпаттамасынын кыскача баяндоосун өзүнө камтыган реферат жана көрсөтүлгөн маалыматтарды жарыялоо үчүн жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Рационализатордук сунушту каттоо, анын катталгандыгы жөнүндө күбөлүктү берүү жана алар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ өтүнмө ээси тарабынан чечимди алган күндөн тартып он төрт күндүн ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

18. Мамреестрлер бөлүмү ар бир айдын алтысына чейин:

- Мамлекеттик реестрди жүргүзүү тартибинин 14-тиркемесине ылайык рационализатордук сунушту Рационализатордук сунуштардын мамреестрине каттоону жүргүзөт;

- рационализатордук сунушка күбөлүктүн номерин берет;

- реестрлик барактарды басып чыгарат;

- документтердин топтомун жана реестрлик барактарды Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына берет.

19. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы документтердин топтомун жана реестрленген барактарды кабыл алууну жүргүзөт, “Жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналына” кабыл алуу фактысын жазат.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- мамлекеттик тилге которуу;

- текстти редакциялоо/оңдоо;

- сектор менен макулдашуу;

- макетти Кыргызпатенттин жетекчилигине кароого берүү;

- расмий бюллетендин макетин расмий материалдарды чыгаруу бөлүмүнө берүү.

Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алууну жүзөгө ашырат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет жана Кыргызпатенттин расмий сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн маалымат технологиялар секторуна жарыяланган материалдарды электрондук түрдө өткөрүп берет.

Рационализатордук сунушту каттоо жана күбөлүк берүү үчүн алым өтүнмө ээси тарабынан төлөнбөгөн учурда мамреестрлер бөлүмү “Рационализатордук сунуштарга арыздарды архивге өткөрүп берүү журналына” тиешелүү жазуу жүргүзүү менен материалдарды архивге өткөрүп берет.  

5-бап. Күбөлүк берүү 

20. Рационализатордук сунушту каттоо жөнүндө чечимдин негизинде мамреестрлер бөлүмү күбөлүктөрдү даярдайт, алар 2 нускада түзүлүп,  документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү документтеринин бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат.  Күбөлүк берүүнү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына колун койдуруу менен жүзөгө ашырат же почта аркылуу жиберет, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коюп, бул тууралуу тиешелүү жазууну киргизет. 

Автордун укугу автордун жеке мүлктүк эмес укуктарынан ажыратылбас болуп саналат жана мөөнөтсүз корголот.

Рационализатордук сунуштун авторлошторуна таандык укуктарды пайдалануунун тартиби алардын ортосундагы макулдашуу менен аныкталат. 

6-бап. Рационализатордук сунушка өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

21. Архивге документтерди өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү “Арыздарды архивге өткөрүп берүү журналына” жазууну жүзөгө ашырат. Архив кызматкери өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштерди эсепке алуу журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

Өтүнмөнү берүүдө архив кызматкери “Архивден иштерди берүү журналына” жазып коет. Берүүнүн алдында архив кызматкери бардык тиешелүү документтердин бар экендигин текшерет.

Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөнкү жактарга берилет:

- Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Комиссиядагы Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Арыз боюнча материалдар тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин колу коюлган, Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына кызматтык кат бар болгондо берилет.

22. Өтүнмөнүн материалдары архивде жыйырма беш жылдан ашык эмес узак мөөнөттүү сактоодон турат, андан кийин “Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесине ылайык Борбордук Мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүп берилет. 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900