FaLang Language Switcher

Белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 31-январындагы №7 чечими менен

жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 19-февралындагы №25 буйругу менен бекитилген

 

Товардык белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

         Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросунан келип түшкөн  Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун жана Мадрид макулдашуусуна карата протоколдун жол-жобосу боюнча товардык белгини эл аралык каттоого  өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.

I. Жалпы жоболор

1. Кыскартуулардын тизмеси:

Макулдашуу – Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу;

Протокол - Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата протокол;

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ИМБДУ- Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму;

Эл аралык бюро - ИМБДУнун Эл аралык бюросу;

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Жалпы нускама - Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна жана бул Макулдашууга карата Протоколго жалпы нускама;

Тартип – Товардык белгини эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген  товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Кабарлоо – Кыргыз Республикасында коргоону суроо менен белгини Мадрид макулдашуусунун жана Мадрид макулдашуусуна карата протоколдун жол-жобосу боюнча эл аралык каттоо жөнүндө ИМБДУнун Эл аралык бюросунун кабарлоосу;

Өтүнмө - Макулдашууга же Протоколго ылайык берилген эл аралык каттоого өтүнмө;

Негизги өтүнмө - Келишим түзүүчү тараптын ведомствосунда белгини каттоо жана бул белгини каттоого эл аралык өтүнмө үчүн негиз болуп саналат.

Негизги каттоо – белгини каттоо, Кыргызпатент тарабынан жүргүзүлгөн жана белгини каттоого эл аралык өтүнмө үчүн негиз болуп саналат;

Негизги ведомство - өтүнмө берилген же негизги каттоо жүргүзүлгөн ведомство;

Товардык белги жана тейлөө белгиси – бул бир юридикалык же жеке жактардын тиешелүү товарларын жана тейлөө кызматын башка юридикалык же жеке жактардын окшош тиешелүү товарларынан жана тейлөө кызматынан айырмалоого жөндөмдүү белгилер;

Эксперттик бөлүм – товардык белгилерге экспертиза жүргүзүү бөлүмү.

II. Кыргызпатентке кабарлоонун келип түшүшү

         2. Кабарлоо Кыргызпатенттин жалпы бөлүмүнө почта аркылуу келип түшөт. Кабарлоону кабыл алууда кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн «Келип түшкөн документтерди каттоо үчүн журналына» жазылат.

         3. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган кабарлоо келип түшкөн күнү экспертиза бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабарлоону экспертиза бөлүмүнүн эл аралык белгилерге экспертиза жүргүзүүчү эксперти кабыл алат.

Кабарлоону кабыл алууда:

          - кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн «Келип түшкөн документтерди каттоо үчүн журналында» колу жана датасы коюлат;

         - кабарлоодо камтылган өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар экспертиза бөлүмүнүн "Товардык белгиге эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналында" белгиленет;

         - Эл аралык бюрого кабарлоону алгандыгы жөнүндө тастыктоо бланкы жөнөтүлөт.

III.  Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза жүргүзүү

         4. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертиза Эл аралык бюро тарабынан Кыргызпатентке кабарлоо жиберген датадан баштап, он эки айдын ичинде жүргүзүлөт. Нускаманын 18(1)(iii) эрежесине ылайык айтылып өткөн дата ошол эле эл аралык каттоо жөнүндө кабарлоо жиберилген дата болуп эсептелинет. Макулдашуунун 5(2)-статьясына жана Протоколдун 5(2) (а)-статьясына ылайык көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Эл аралык бюрого коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө арыз же коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

         5. Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын милдети - өтүнмө берилген белгилеменин товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына, б.а. Мыйзамдын 2, 4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарга туура келишин текшерүү.

         Өтүнмө берилген белгилемеге экспертизанын жыйынтыктары боюнча белгиге коргоо берүүгө макулдугу же белгиге коргоо берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

         6. Өтүнмө берилген белгилемени Эрежелердин 6-10 жана 53-60-пункттарынын талаптарына ылайык каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук жана башка негиздер боюнча текшерүүдө:

         Ал белгилеме болуп саналабы, аныкталат:

         - айырмалоочу жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогону (Эрежелердин 
6-пунктунун (а) пунктчасы);

         - мамлекеттик гербдер, желектер жана башка мамлекеттик эмблемалар, мамлекеттердин расмий аталыштары, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштары, алардын гербдери, желектери жана башка эмблемалары, расмий контролдук, кепилдик жана сынамык энтамгалары, мөөрлөрү, сыйлыктары жана башка айырмалоо белгилери же алар менен аралашып кетүү деңгээлине чейин окшош белгилер болуп саналган элементтерден турган белгилөөлөр – компетенттүү органдын же алардын ээлеринин уруксатысыз (Эрежелердин 6-пунктунун (б) пунктчасы);

         Макулдашуунун жана Протоколдун 5 bis статьясына ылайык гербдер, гербдин тирөөчтөрү, портреттер, айырмалоочу белгилер, наамдар, фирмалык аталыштар же өтүнмө ээсинин атынан тышкары, жактардын аттары же Кыргызпатент талап кыла турган башка ушу сыяктуу жазуулар сыяктуу өзүнчө элементтердин белгилеринде камтылган пайдалануу мыйзамдуулугун тастыктаган документтер кандай болбосун легалдаштыруудан, ошондой эле Негизги ведомствонун күбөлүндүрүүсүнөн тышкары, кандай болбосун күбөлүндүрүүсүнөн бошотулат.

         - товарлардын белгилүү түрүнүн белгилемеси катары жалпы колдонууга киргендер (Эрежелердин 6-пунктунун (в) пунктчасы);

         - алар үчүн ушундай терминдерди же символдорду белгилер катары сунушталган товарларга карата жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор (Эрежелердин 6-пунктунун (г) пунктчасы);

         - товарлардын түрүнө, сапатына, санына, касиетине, арналышына, баалуулугуна, ошондой эле алардын убакытына жана келип чыккан жерине, чыгарылышына же сатылышына көрсөтүү (Эрежелердин 6-пунктунун (д) пунктчасы).

         Белгилеме же анын элементи төмөнкүдөй болуп саналабы, аныкталат:

         жалган же керектөөчүнү товарга же аны чыгаруучуга карата адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү (Эрежелердин 7-пунктунун (а) пунктчасы);

         - эгер мындай белгилемелер ошондой эле товардын анык чыгарылган жерин формалдуу көрсөтүп, бирок товар башка аймакта чыгат деген жаңылыш маалыматтуу көрсөтүлгөн жерден келип чыкпаган винолор же күчтүү спирттик ичимдиктер үчүн арналса, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин күчү менен корголуучу винолордун же күчтүү спирттик ичимдиктердин чыгарылган жерин же ага көрсөтмөнү камтыгандар (Эрежелердин 7-пунктунун (б) пунктчасы);

         - коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана жүрүм-турум принциптерине каршы келгендер (Эрежелердин 7-пунктунун (в) пунктчасы).

         7. Эрежелердин талаптарына ылайык бирдейлигин же окшоштугун текшерүүдө:

         - бирдей же окшош белгилемелерге издөө жүргүзүлөт (55-56-пункт);

         - өтүнмө берилген жана белгилемелерге издөө жүргүзүлгөндө табылган окшоштук деңгээли белгиленет:

  • сөз белгилемелердин окшоштугун белгилөө (57-пункт);
  • сүрөт жана көлөм белгилемелердин окшоштугун белгилөө (58-пункт);
  • кошулган белгилемелердин окшоштугун белгилөө (59-пункт);

- алар үчүн аныкталган бирдей же окшош товардык белгилер (белгилемелер)  катталган (билдирилген) товарларга өтүнмө берилген товарлардын бирдейлиги аныкталат (60-пункт).

            8. Өтүнмө берилген белгилеменин ушул Тартиптин 6-10-пункттары боюнча товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына ылайык келишин текшерүүдө маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча издөө жүргүзүлөт:

            - бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата товардык белгилерди каттоого катталган товардык белгилердин жана өтүнмөлөрдүн улуттук маалыматтар базасы;

            - бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата товардык белгилерди каттоого катталган товардык белгилердин жана өтүнмөлөрдүн “ROMARIN” Мадрид системасынын эл аралык маалыматтар базасы;

            - кандай товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата болбосун гербдерди, желектер жана эмблемаларды, мамлекеттердин расмий аталыштарын, эмблемаларды, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштарын камтыган 6 ter статьясы боюнча Мадрид системасынын эл аралык маалыматтар базасы;

            - ишмердүүлүктүн бирдей түрлөрүнө же бирдей товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата фирмалык аталыштарды каттоого катталган фирмалык аталыштардын жана өтүнмөлөрдүн улуттук маалыматтар базасы;

            - катталган өнөр жай үлгүлөрүнүн улуттук маалыматтар базасы;

            - Гаага системасы боюнча өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык маалыматтар базасы;

            - кандай товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата болбосун товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын улуттук маалыматтар базасы;

            - кандай товарларга карата болбосун жалпыга белгилүү товардык белгилердин улуттук маалыматтар базасы;

            - дары каражаттарына карата Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо (БСС) маалыматтар базасы;

            - өтүнмө берилген белгилеменин маанисин аныктоо үчүн сөздүктөр, энциклопедиялар жана башка булактар.

Мындан тышкары, өтүнмө берилген белгилеме кайталап чыгарылган белги коюу эмеспи, текшерилет:

- автордук укуктун ээсинин же анын укук мураскорунун макулдугусуз Кыргыз Республикасында белгилүү болгон илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармаларынын, алардан алынган персонаждар же цитаталар, искусство чыгармалары же алардан фрагменттер (Эрежелердин 10-пунктунун (б) пунктчасы);

- белгилүү адамдардын фамилиялары, аттары, жашыруун аттары жана алардын уйкаштары, ошондой эле портреттери менен факсимилелери - өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп эсептелген учурларда - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз(Эрежелердин 10-пунктунун (в) пунктчасы);

            Эгер издөөдө бирдей же окшош товардык белгилер аныкталбаса, андан кийин өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 9-пункту боюнча жүргүзүлөт.

            Башка өтүнмө ээсинин бирдей же окшош товардык белгилери табылган учурда, өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 10-пункту боюнча жүргүзүлөт.

IV. Укук берүү жөнүндө чечим

         9. Өтүнмө берилген белгилеменин Мыйзамдын 2, 4 жана 5-ст. белгиленген талаптарына туура келгенде, өтүнмө ээси көрсөткөн товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесинде көрсөтүлгөн товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн эксперттик бөлүм:

         - ушул тизмеде көрсөтүлгөн бардык товарлар жана тейлөө кызматтары үчүн коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө чечим кабыл алынат;

         - коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө бланк толтурулат [Regle 18 ter.1]; 

         - реестри менен аталган кабарлоо Эл аралык  бюрого жөнөтүлөт (Annexe);

         - Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн Оң чечимдер реестрине тиркейт.

Кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- чечим чыгарган улуттук  ведомство;

- тиешелүү  эл аралык каттоонун номери;

- тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

- эл аралык каттоонун объекти катары белгини коргоодо ведомствонун макулдугу;

- чечим чыгарган датасы;

- ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

V. Коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай

 баш тартуу жөнүндө чечим

         10. Эгер өтүнмө берилген белгилемеге өтүнмө алган датадан тартып, он эки айдын ичинде жүргүзүлгөн алдын ала экспертиза бүткөндүн кийин, белгилеме мыйзамдын 2,4 жана 5-статьялары менен каралган талаптардын эң кеминде бирине туура келбегендиги белгиленсе, эксперттик бөлүм:

            - коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим кабыл алынат;

            - коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоонун бланкы толтурулат - [Regle 17.1]; 

            - каталган кабарлоо тиешелүү реестри менен Эл аралык бюрого жөнөтүлөт;

            - "ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына" тиешелүү жазуу киргизилет.

         Эл аралык бюрого жөнөтүлгөн кабарлоодо Жалпы нускаманын  17(2) Эрежелерине ылайык каршы болууга негизделбеген, баш тартуу учурунда, төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

            - баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук  ведомство;

            - белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

            - улуттук мыйзамдардын тиешелүү негизги жоболоруна таянуу менен бирге каттоодон баш тартуунун себептери;

            - эгер каттоодон баш тартуунун себептери өтүнмөнүн же каттоонун предмети жана эл аралык өтүнмөнүн предмети болуп эсептелген белгиге каршы коюлган болсо, анда өтүнмө берилген күндүн датасы жана номери, артыкчылык датасы (ушундай бар болсо), каттоо датасы жана номери, өтүнмөдө ага тиешелүү бардык товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси менен бирге мурдагы белгинин сүрөтү же мурдагы белгинин каттоосу билдирилет; мында айтылып өткөн тизме өтүнмөнүн же каттоонун тилинде берилет;

         - баш тартылган  товарлар жана тейлөө кызматтары  же баш тартылбаган тейлөө кызматтары – эгер баш тартуу бардык товарларга же тейлөө кызматтарына тиешелүү болбосо;

            - каршылыгын билдирүү мөөнөтү жана каршылыгын билдирүү жергиликтүү патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу бериле тургандыгы көрсөтүлүп, ушул каршылыгын билдирүү жөнөтүлө турган орган;

            - баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган датасы;

            - ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

Ошондой эле, кабарлоодо аты жана ээсинин эл аралык каттоого тиешелүү дареги көрсөтүлөт.

         11. Мыйзамдын 10-статьясынын 7-бөлүгүнө ылайык коргоо берүүдөн баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим өтүнмө ээсине коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, эки ай мөөнөттө жүйөлүү каршы болгондугун билдирүүгө жана/же кошумча материалдарды берүүгө мүмкүндүк берет, алардын негизинде экспертиза өз чечимин өтүнмө ээсинин пайдасына өзгөртө алат. Өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча алдын ала чечимге жооп берүү мөөнөтү өтүнүч көрсөтүлгөн кабарлоо алган датадан тартып, 2 ай өткөнгө чейин келип түшкөн шартта, он эки айга чейин узартылса болот.

         Бул мөөнөт узартылбаса, мындан аркы иш кагаздарын жүргүзүү ушул Эрежелердин 13-пунктундагыдай жүргүзүлөт.

         12. Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын  аймагынан тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же патенттик ишенимдүү өкүлдөр эгер Кыргыз Республикасы анын катышуучусу болгон, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен башка тартип белгиленбесе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу товардык белгини каттоого байланыштуу иштерди жүргүзүшөт.

VI. Биротоло чечим

         13. Эгер өтүнмө ээси коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, 2 айдын ичинде Кыргызпатентке  жүйөлүү каршы болгондугун же көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүчтү Кыргызпатентке бербесе, эксперттик бөлүм:

         - коргоо берүүдөн толук [Regle 18ter.3]   же жарым-жартылай [Regle 18ter.2)ii)]   баш тартуу жөнүндө биротоло чечим кабыл алат;

         - аталган кабарлоону тиешелүү реестри менен Эл аралык бюрого жөнөтөт;

         - "ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына" тиешелүү жазууну киргизет;

         - баш тартуу жөнүндө биротоло чечимдердин файлына Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн көктөйт.

         Коргоо берүүдөн баш тартылган учурда биротоло чечим жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

            - баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук  ведомство;

            - белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

            - тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

            - белгиге коргоо берүүдө ведомствонун баш тартуусу; эгер баш тартуу бардык товарларды жана тейлөө кызматтарын козгобосо, анда  баш тартуу тиешелүү болгон товарлар жана тейлөө кызматтары же баш тартуу тиешелүү болбогондор;

         - чечим чыгарган датасы;

         - ведомствонун колу жана расмий мөөрү.

         14. Эгер өтүнмө ээси коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө кабарлоо алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатентке  жүйөлүү каршы болгондугун жана/же экспертиза анын негизинде өз чечимин өзгөртө ала турган  кошумча материалдарды берсе, эксперттик бөлүм:

            - коргоо берүү жөнүндө биротоло  чечим кабыл алат;

            - биротоло чечим жөнүндө кабарлоонун бланкын толтурат  [Regle 18ter.2)i)]  

            - өтүнмө ээси менен кат алышуу бүткөндөн кийин коргоо берүүгө макулдугу жөнүндө акыркы чечим же коргоо берүүдөн толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат (каршы болууга негизделген баш тартуу);

            - акыркы чечим жөнүндө кабарлоо бланкын толтурат – 4-тиркеме, ал эми белгинин элементтеринин биринин жана кабарлоонун дискламациясында 5-тиркеме;

            - Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            - реестри менен кабарлоону Эл аралык бюрого жөнөтөт;

          - "ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына" тиешелүү жазууну киргизет;

         -  баш тартуу жөнүндө алдын ала чечимди жокко чыгаруучу биротоло чечимдердин файлына Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн мөөрү менен кабарлоо менен реестрдин көчүрмөлөрүн көктөйт.

            Коргоо берген учурда биротоло чечим жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

         - чечим чыгарган улуттук  ведомство;

         - белгинин сөз менен берилген элементтери же базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун номери сыяктуу эл аралык каттоонун аныктыгын тастыктоого мүмкүндүк берген башка көрсөтмөлөр менен бирге артыкчылыктуу эл аралык каттоонун номери;

         - каршы болгон тараптын тиешелүү  эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

         - белгини коргоодо ведомствонун макулдугу;

         - чечим чыгарган датасы;

         - ведомствонун колу же расмий мөөрү.

         Эгер экспертиза өтүнмө ээсинин каршы пикиринде келтирилген жүйөлөрү менен макул болбосо, мындан ары өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 13-пунктундагыдай жүргүзүлөт. 

VII. Өтүнмө боюнча чыгарылган чечимге даттануу

         15. Өтүнмө ээси экспертизанын алдын ала же биротоло чечими менен макул болбосо, ал тиешелүү кабарлоону алган датадан тартып, үч айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Каршы пикири Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде каралышы керек (Эрежелердин 16-пункту).

         Апелляциялык кеңештин иши Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №117 токтому менен бекитилген Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды карап чыгуунун эрежелери менен жөнгө салынат.

         Каршы пикирди билдирүүгө белгиленген тартипте таризделген жана каршы пикирди билдирүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ тиркелиши керек.

         Апелляциялык кеңеш өтүнмө ээсине экспертизанын чечимин жокко чыгарган чечимди чыгарганда далилдүү чечим жиберет. Апелляциялык кеңеш чыгарган чечимдин негизинде эксперттик бөлүм:

            - кабарлоо бланкын толтурат;

            - Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            - "ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына" тиешелүү жазууну киргизет.

         16. Апелляциялык кеңеш экспертизанын чечимин күчүндө калтырган чечимди чыгарганда Апелляциялык кеңеш тарабынан өтүнмө ээсине далилдүү чечим жиберет, анда өтүнмө ээси чыгарылган чечимди алган датадан тартып,Мыйзамдын 11-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык 6 айдын ичинде сотко даттана алат.

         Апелляциялык кеңештин чечимин сот жокко чыгарганда, эксперттик бөлүм:

            - кабарлоо бланкын толтурат;

            - Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт;

            - "ИМБДУга жиберилген кабарлоолорду каттоо журналына" тиешелүү жазууну киргизет. 

VIII. Эл аралык каттоону анык эмес деп табуу

         17. Товардык белгини каттоо эгер ал Мыйзамдын 3,4 жана 5-статьяларында белгиленген талаптарын бузуу менен жүргүзүлсө, анын күчүнүн бүткүл мөөнөтүнүн ичинде же Мыйзамдын 5-статьясында белгиленген негиздер боюнча белгинин каттоо жөнүндө маалыматтарды Эл аралык бюро тарабынан жарыялаган датадан тартып, беш жылдын ичинде толук же жарым-жартылай анык эмес деп табылышы мүмкүн.

         Товардык белгини каттоого каршы пикирди Апелляциялык кеңешке  кайсы жак болбосун бере алат.

         Апелляциялык кеңеш ал түшкөн датадан тартып, төрт айдын ичинде карап чыгат.

         Апелляциялык кеңеш эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечимди кабыл алган учурда, ал өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Чечимде өтүнмө ээсине аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттануу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кабарлоо берилет.

         Эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө Апелляциялык кеңештин же соттун чечиминин негизинде (эгер ал чечим чыгарылган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко даттанбаса) эксперттик бөлүм:

         - кабарлоо бланкын толтурат;

         - Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөтөт.

         Жалпы нускаманын 19(1) эрежелерине ылайык кабарлоодо төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:

         - эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган орган;

         - эл аралык каттоо номери;

         - эл аралык каттоо ээсинин аты;

         - эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечимге мындан ары даттанууга болбой тургандыгын көрсөтүү;

         - эгер эл аралык каттоону анык эмес деп табуу бардык товарларга жана тейлөө кызматтарга тиешелүү болбосо, аларга карата белгинин каттоо анык эмес деп табылгандар же аларга карата каттоо анык эмес деп табылгандар;

         - эл аралык каттоону анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарылган дата жана мүмкүн болушунча, анын күчүнө кирген датасы.

         18. Өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмдө сакталат.

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900