FaLang Language Switcher

Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11 чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

 

 

Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

1-бап. Жалпы жоболор 

  1. Ушул  Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам -  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Патент мыйзамы»;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 1998-жылдын 12-июнундагы №346 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Эрежелер - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эрежелери;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013 жылдын 11 июлдагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

Өтүнмө - патент алуу жөнүндө арызды, пайдалуу моделдин баяндамасын, пайдалуу моделдин формуласын, чиймелерди, рефератты, алым төлөгөндүгү жөнүндө документти камтыган документтердин топтому;

Арыз - Пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патентин алууга арыз;

ЭПК – эл аралык патенттик классификациялоо;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Мамреестр - Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестри;

Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Эксперттик бөлүм жана мамлекеттик реестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздөгү маалымат берет:

- түздөн-түз Кыргызпатентте;

- телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук түрдө маалымдоо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

- Кыргызпатент даярдап чыгаруучу маалымат китепчелеринде, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

- Кыргызпатенттин расмий сайтында.

Кабыл алуу атайын ушул максаттар үчүн үн жазуу видеобайкоо камералары менен жабдылган атайын бөлүнгөн жайларда жүргүзүлөт. 

2-бап.  Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

 4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс боюнча (кийин анын түпнускасын берүү менен), өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган сактагычта (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санын саноо жүргүзүлөт;

- арызда келтирилген тизмеге берилген документтердин туура келгендигин текшерүү жүргүзүлөт;

- “Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазуу киргизилет;

- арыздын бланкы толтурулат, анда “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына ыйгарылгандар коюлат:

- кириш номер;

- келип түшкөн датасы.

 Мисалы: 

Кириш № 217    

Келип түшкөн датасы  14.01.2012    

Арыздын бланкына Кыргызпатенттин мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери менен өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

 5. Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген пайдалуу моделдин аталышын камтыган өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы, документтердин барактарынын саны, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

 6. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө “Кошумча материалдарды каттоо журналында” белгиленет. Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат.

Өтүнмөнүн кошумча материалдарын кабыл алууда:

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө ээсинин колунун болушу текшерилет.

7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары өтүнмөгө формалдуу экспертиза менен алдын ала экспертиза жүргүзүү менен өтүнмө бергендиги үчүн Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет.

Өтүнмө ээсинен алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт, мында “Алымдарды төлөгөндүгүн каттоо журналында” алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр белгиленет:

 - алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөргөндүн Ф.А.А.;

- негиз;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана суммасы.

Алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналында” каттагандан кийин, документте анын кириш номери коюлат жана жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун колу менен кабыл алган датасы коюлуп, финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

 8. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшкөндүгүнүн эсебин жүргүзөт, алымдарды  төлөгөндүгү жөнүндө документтерди сактайт жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иштерди жүргүзөт.

9. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмө эксперттик бөлүмгө бир  күндүн ичинде өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда эксперттик бөлүм тарабынан:

- “Пайдалуу моделге өтүнмөнү каттоо журналында” белгиленген санга өткөрүлүп берилүүчү документтердин туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда аталган журналга колу жана датасы коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Пайдалуу моделге өтүнмөлөр келип түшкөн журналында” белгиленет.

10. Пайдалуу моделге өтүнмө боюнча Кыргызпатент формалдуу жана алдын ала экспертиза жүргүзөт. 

3-бап. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын өткөрүү 

11. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өткөрүлөт.

Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси керектүү документтердин курамын текшерүүдө төмөнкүлөрдүн болушун текшерет:

- Эрежелердин 4.1-пунктуна ылайык таризделген, мамлекеттик же расмий тилдеги арыздын;

- пайдалуу моделдин мамлекеттик же расмий тилинде сыпаттамасынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- мамлекеттик же расмий тилдеринде пайдалуу моделдин формуласынын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- пайдалуу моделдин маани-маңызын түшүнүү үчүн зарыл болгон чиймелердин жана башка материалдардын;

- мамлекеттик же расмий тилдеринде рефераттын (эгер ал башка тилде берилсе, котормосу тиркелиши керек, ага өтүнмө ээси жооптуу болот);

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин;

- жеңилдикке укугун тастыктаган документтин көчүрмөлөрүн тиркөө менен алымды төлөө боюнча жеңилдикти берүү жөнүндө өтүнүч каттын (эгер болсо, (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмдүн 8-пунктунун (б) пунктчасы):

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун күбөлүгүнүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага теңештирилген жактар;

- пенсия күбөлүгүнүн;

- врачтык-эмгек эксперттик комиссиянын маалымкатынын;

- окуу мекемеси же илимий мекеме берген документтин;

- жеңилдетилген тарифке коммерциялык эмес уюмдун укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 4-пункту);

- жумушчулардын санын көрсөтүү менен, жеңилдетилген тарифке чакан ишкананын укугун тастыктаган документтин (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 5-пункту) (мисалы: социалдык фонддон же салык инспекциясынан же б. маалымкаттар);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн, өкүлдүн ыйгарым укугун ырастаган чет өлкөлүк өтүнмө ээси, Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси берген ишеним каттын же ишеним каттын көчүрмөсүнүн же кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын көчүрмөсүнүн (болжолдуу формалары 2а жана 2б тиркемелеринде келтирилген);

- конвенциялык артыкчылык суралса, биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсү, ал Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, төрт айдан кечиктирбестен берилет. Эгер биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, бардык ушул өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрү тиркелет.

Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө сунуш өтүнмө берилгенде (арыздын тиешелүү графасында белгиленет) же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн (Эрежелердин 3.5-пунктунун (3) пунктчасы).

12. Документтерди тариздөөнүн тууралыгы Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык текшерилет:

- пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө арыз (4.1-пункт);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн (3.5-пункттун (2) пунктчасы), өкүлдүн (8-пункт) ишеним каты;

- репродукция үчүн жарамдуулук (7.1-пункт);

- пайдаланылуучу материал (7.2-пункту);

- өзүнчө барактар, барактардын өлчөмү (7.3-пункт);

- барактарды номерлөө (7.4-пункт);

- текстти жазуу (7.5-пункт);

- химиялык  формулалар (7.6-пункт);

- математикалык формулалар жана символдор (7.7-пункт);

- графикалык материалдар (7.8-пункт);

- библиографиялык маалыматтар (7.9-пункт).

13. Пайдалуу модель катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге билдирилген чечимдин туура келишин текшерүү Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарга ылайык жүргүзүлөт.

 14. Кыргызпатентке өтүнмө берген датасы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

- өтүнмө ээсин көрсөтүү менен арыз;

- пайдалуу моделдин сыпаттамасы же өтүнмө берилген пайдалуу моделдин бардык маанилүү белгилерин камтыган сыпаттаманын бөлүгү же айтылган сыпаттаманын элементи катары чийме же Мыйзамдын 21-статьянын 3, 6, 7, 8, 10-бөлүктөрүндө каралган кайсы болбосун түрүнүн мурда берилген шилтемеси.

Берген датасы (22) коду менен арыздын бланкынын графасында коюлат.

Мисалы:

(22) Берген датасы 14.01.2012    

Бир эле убакта өтүнмөнүн каттоо номери ыйгарылат – чоң разряддардагы төрт сан өтүнмө берген жылын, калган төрт сан- ушул жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийин “эки” саны – пайдалуу моделдин шарттуу белгисин билдирет.

Каттоо номери (21) коду менен арыздын графасында коюлат.

Мисалы:

 (21) Каттоо №  20120001.2

 15. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын процессинде өтүнмө тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптардын бузулгандыгы менен берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган жетишсиздиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде жок же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен Эрежелердин 16.3-пунктуна ылайык сурам жөнөтүлөт (ПМ-Ф1 формасы).

Артыкчылык датасын белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болгон учурда, сурам кечиктирилбестен жөнөтүлөт.

Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же Эрежелердин 14-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен аларды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө кайра сурап алынган болуп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-Ф2 (П2) формасы). Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат жана өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча өткөрүлгөн мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирилбестен калыбына келтирилет (Мыйзамдын 25-ст. 3-б.), бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-3 формасы).

16. Өтүнмөгө экспертиза өткөрүүнүн жүрүшүндө ал боюнча чечим кабыл алганга чейин өтүнмө ээси өз демилгеси же экспертизанын сурамы боюнча пайдалуу моделдин маани-маңызын өзгөртпөстөн өтүнмөнүн материалдарын оңдоого же тактоого укуктуу.

Өтүнмө берген датадан тартып, эки айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөбөстөн өтүнмөнүн материалдарын тактоого же оңдоого укуктуу.

Эгер өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо өтүнмө берген датадан тартып, эки айдан кийин жүргүзүлсө, аларга белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо же тактоо Эрежелердин 10-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

17. Эгер өтүнмөнү бергенден кийин, өтүнмө ээси патент алууга өз укугун башка жакка кайра ыйгарып берсе, Кыргызпатентке Эрежелердин 4.1-пунктунун (3) пунктчасында каралган башка жакка укугун кайра ыйгарып берүүнүн, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ал тууралуу маалыматтардын көрсөтмөсүн камтыган арыз берилет.

Арызга өтүнмөгө патент алууга укугун кайра ыйгарып берген өтүнмө ээси жана Эрежелердин 4.1-пунктунун (15) жана (16) пунктчаларында каралган тартипте ушул укукту алган көрсөтүлгөн жак кол коет. Арызга алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ тиркелет (Эрежелердин 11-пункту).

 18. Эгер өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын натыйжасында ал пайдалуу модель катары корголуучу объектилерге кирбеген чечимге берилгени аныкталса, өтүнмө ээсине патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт (ПМ-Ф3 формасы), ал эксперттик бөлүмдүн “Пайдалуу моделге өтүнмөлөр боюнча баш тартуу жөнүндө чечимдерди журналда” белгиленет.

Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен макул болбогон учурда, чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикирин билдире алат (Эрежелердин 16.5-пункту).

19. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана билдирилген сунуш пайдалуу модель катары корголуучу объектилерге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берген күнүн көрсөтүү менен . өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (ПМ-Ф4 формасы).

Өтүнмөнүн библиографиялык маалыматтары Пайдалуу моделдердин МБсына киргизилет. 

4-бап.  Алдын ала экспертиза өткөрүү 

20. Пайдалуу моделге формалдуу экспертизанын оң натыйжасында формалдуу экспертиза бүткөн датадан тартып, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 1-бөлүгү).

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча жана тиешелүү алымды төлөгөн шартта тездетилген алдын ала экспертиза жүргүзүлүшү мүмкүн (Мыйзамдын 23-2 -статьясынын 2-бөлүгү).

21. Эрежелердин төмөнкүдөй пункттары менен каралган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна талаптардын сакталышы текшерилет:

- пайдалуу моделдин сыпаттамасынын (4.2-4.9-пункт);

- пайдалуу моделдин формуласынын (4.10 – 4.16-пункт);

- чиймелеринин (4.17-пункт);

- рефератынын (4.18-пункт);

- уруксат берилбеген элементтеринин (5-пункт);

- терминологиялардын жана белгилемелеринин (6-пункт).

 22. Экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси тарабынан өтүнмө ээси жүргүзгөн пайдалуу моделдин классификациялоосунун туура экендиги текшерилет. Эгер өтүнмө ээси тарабынан ЭПК классификациялык индекси туура эмес тандалса же ал жок болсо, анда пайдалуу моделдин классификациялоосун экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси жүргүзөт (Эрежелердин 17.3-пункту).

23. Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө эгер өтүнмө боюнча мурдагы артыкчылыгы суралбаса, Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча жүргүзүлөт. Артыкчылык датасы арыздын бланкындагы “Артыкчылык” деген графада коюлат.

Мисалы:

 (22) Берген датасы 14.01.2012    

Артыкчылык        14.01.2012  

24. Кыргызпатентке өтүнмө берген датага караганда, мурдагы дата боюнча пайдалуу моделдин суралган артыкчылыгын белгилөө өтүнмө ээсинин төмөнкүдөй белгилөө шарттарын сактоосунда жүргүзүлөт:

- өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты (17.5-пункт);

- конвенциялык артыкчылыкты (17.6-пункт);

- мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча артыкчылыкты (16.4.3-пункт);

- мурда берген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты (17.7-пункт);

- бөлүнгөн өтүнмө боюнча артыкчылыкты (17.9-пункт);

- бир нече артыкчылыктарды (17.10-пункт).

Төмөндө артыкчылыктар жөнүндө маалыматтарды камтыган тиешелүү бланктардын графаларын толтуруунун варианттары келтирилген  (ПМ-П3, ПМ-П4, ПМ-П5 формалары):

- өтүнмө берген дата боюнча артыкчылыкты белгилеген учурда:

     (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

                 

Артыкчылык белгиленген:

                                                                   

(22) 2012-жылдын 14-январында өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 20__ -ж."___" _________________                           

кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча                 

 (62) 20__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

- кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча :

 (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

                                                                   

Артыкчылык белгиленген:

                                                                     

(22) 2012-жылдын 14-январында өтүнмө берилген дата боюнча                                 

(23) 2012-жылдын 5-мартындагы кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча

(62) 20__ -ж."___" _________________                           

N ___________________баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

- баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча:

      (21) Өтүнмө № 20120001.2          (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

 

Артыкчылык белгиленген:

     

     (22) 20__ -ж. ______________”____” өтүнмө берилген дата боюнча 

     (23) 20__ -ж. ______________”____” кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча 

     (62) 2011-жылдын 16-майындагы № 20110051.2 баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

(31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

 

  - конвенциялык артыкчылык суралган дата боюнча:

     (21) Өтүнмө № 20120001.2                (22) Өтүнмө берген датасы 14.01.2012

 

                    Артыкчылык белгиленген:

                                                                    

(22) 20__ -ж. ______________”____” өтүнмө берилген дата боюнча 

(23) 20__ -ж. ______________”____” кошумча материалдар келип түшкөн дата боюнча 

(62) 20__ -ж. ______________”____” №_________ баштапкы өтүнмө келип түшкөн дата боюнча

 (31) конвенциялык өтүнмөнүн (32) конвенциялык артыкчылыктын (33)

       номери                                                 датасы                     артыкчылык алган өлкөнүн коду

 

              2011128781/28                 2011-ж. 13-декабры                   RU         

Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарын сактоону текшерүү Эрежелердин 17.11-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

 25. Сунушталган формуланы түзүүнүн тууралыгы Эрежелердин  4.10-4.16 жана 17.13- пункттарынын талаптарына ылайык текшерилет.

 26. Билдирилген пайдалуу моделдин патентке жарамдуулугун текшерүүдө анын жаңылыктуулук жана өнөр жайда колдонулуучулук шарттарына ылайык келиши аныкталат.

 27. Билдирилген пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун текшерүү маалыматтардын төмөнкүдөй булактары боюнча жүргүзүлөт:

- өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталгандар;

- артыкчылыктын мурдагы датасы менен кайра пайдалуу моделдерге жана ойлоп табууларга сурап алынбаган өтүнмөлөр;

- жарыяланган евразия өтүнмөлөрү жана патенттери.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле Кыргызпатентте кайрадан каттоодон өткөрүлгөн, пайдалуу моделдерге СССРдин автордук күбөлүктөрү же патенттерин алууга өтүнмөлөр теңештирилет.

Текшерүү Эрежелердин 4.6, 17.15 жана 17.23 -пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

28. Өтүнмө берилген пайдалуу моделдин өнөр жайда колдонулуучулук шартына ылайык келишин текшерүү Эрежелердин 4.9 жана 17.16 -пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

 29. Эгер өтүнмө берилген пайдалуу модель көп звенолуу формула менен мүнөздөлсө, патентке жарамдуулугун текшерүү Эрежелердин 17.17-пунктунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

30. Өтүнмө ээси жана үчүнчү жактар техника деңгээлин аныктоо үчүн пайдалуу моделге өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүү жөнүндө өтүнүүгө укуктуу, аны менен салыштырылып пайдалуу моделдин патентке жарамдуулугун баалоо жүргүзүлөт.

Жүргүзүлгөн маалыматтык издөө боюнча издөө жөнүндө отчет түзүлөт (ОТ, ПМ-00 формасы).

 31. Маалыматтык издөө төмөнкүдөй маалымат булактары боюнча жүргүзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү Мамлекеттик реестрлеринде катталган ойлоп табуулардын жана пайдалуу моделдердин маалымат базасы:

- артыкчылыктын мындан мурдагы датасы менен ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге кайра сурап алынбаган өтүнмөлөрдүн базасы;

- ойлоп табууларга жарыяланган евразия өтүнмөлөрүнүн жана патенттеринин базасы.

Маалыматтык издөө Эрежелердин 17.14 жана 17.15-пункттарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

 32. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө ээсине кошумча материалдарга, анын ичинде пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласына сурам жөнөтүлөт (ПМ-П1 формасы), аларсыз экспертиза жүргүзүүгө болбойт. Сурам кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналында” белгиленет.

 Сурам боюнча кошумча материалдар сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде сурам боюнча кошумча материалдар берилиши керек жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Сурамдарга жоопторду каттоо журналында” белгиленет.

Кошумча материалдарды текшерүү Эрежелердин 17.20-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

Эгер өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттү бузуу менен берсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 14-пунктуна ылайык узартылбаса (ПМ-2 формасы)), өтүнмө кайра сурап алынган болуп саналат, бул тууралуу өтүнмө ээсине кабарланат (ПМ-Ф2 (П2)формасы)). Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча юридикалык маанилүү аракеттер жүргүзүлбөйт (экспертиза, патент берүү ж.у.с. жүргүзүлбөйт).

 Өтүнмө ээси өткөрүп жиберген мөөнөт өтүнмө ээси тарабынан мөөнөт өткөн күндөн тартып, он эки айдан кечиктирбестен, өтүнүч кат боюнча калыбына келтирилет (Мыйзамдын 25-ст. 3-б.), бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет (ПМ-3 формасы).

33. Оң натыйжа менен алдын ала экспертизадан өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат (ПМ-П3 (ПМ-П5 тездетилген экспертизада) формасы). Чечимде өтүнмө ээсине алдын ала эксперизанын оң натыйжасы жөнүндө жана пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарланат (Эрежелердин 17.21-пункт).

 Төмөндө чечимдин бланктарын толтуруунун варианттары келтирилген, анда өтүнмө ээси(ээлери), автору(лору) жана ээси(ээлери) (ПМ-Ф3, ПМ-Ф4, ПМ-П3, ПМ-П4, ПМ-П5 формалары)жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн,

мисалы:

- эгер өтүнмө ээси, автор, ээси, ар түрдүү жактар болгон учурда, (71), (72), (73) коддору көрсөтүлөт:

(71) Өтүнмө ээси(ээлери): Керимов Э.К.                                     

(72) Автору(лору): Сыдыков М.Б.                                         

(73) Патент ээси(ээлери): Аманов М.Н.                               

- эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болсо, бир гана код көрсөтүлөт (75):

     (75) Пайдалуу моделдин автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналат: Керимов Э.К.                          

     (73) Патент ээси(ээлери): Аманов М.Н.                                

- эгер автор менен өтүнмө ээси бир эле жак болгон учурда, бир гана код көрсөтүлөт (76):

     (76) Пайдалуу моделдин автору(лору) ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналат:   Аманов М.Н.                                                         

34. Эгер алдын ала экспертизанын натыйжасында өтүнмө берилген сунуш Мыйзам менен белгиленген патентке жарамдуулук критерийлерине ылайык келбесе, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат (ПМ-П4 формасы).

 35. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө формалдуу же алдын ала экспертизанын чечими менен  макул болбогон учурда, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирет. Каршы пикир аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде Апелляциялык кеңеш тарабынан каралышы керек (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 14-бөлүгү).

Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, өтүнмө ээси аны алган датадан тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат (Мыйзамдын 23-2-статьясынын 15-бөлүгү). 

5-бап. Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү 

 36. Пайдалуу моделге өтүнмө Мыйзамдын 26-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык тиешелүү өтүнүч кат берүү аркылуу ойлоп табууга өтүнмөгө кайра өзгөртүп түзсө болот. Өтүнүч кат келип түшкөндө ал өтүнмө боюнча патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин берилгенби жана өтүнүч катка белгиленген өлчөмдөгү тиешелүү алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелгенби, аныкталат.

Өтүнмөнү кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч каттын болжолдуу формасы 3-тиркемеде көрсөтүлгөн.

Эгер өтүнүч кат көрсөтүлгөн мөөнөттү сактоо менен жана аны менен бирге белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилсе, өтүнмө ээсине боло турган кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө билдирилет (ПМ-Ф5 формасы).

Кайра өзгөртүп түзүү болбой калган өтүнмө пайдалуу моделге өтүнмө бойдон калат (Эрежелердин 18-пункту). 

6-бап.Пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдарын каттоо жана жарыялоо 

37. Пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда эксперттик бөлүм чечимди эки нускада даярдайт, аны “Пайдалуу моделге берилген өтүнмөлөрдүн журналында” белгилейт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет, анда ар нускасына маалымдаректерин-чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен мөөр коюлат. Чечимдин бир нускасы өтүнмө ээсине, экинчиси эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Өтүнмөнүн материалдарынан эксперттик бөлүм файл түзөт.

Файл төмөнкүдөй документтерди камтыйт:

- арыз;

- пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимдин экинчи нускасы;

- пайдалуу моделдин сыпаттамасы;

- пайдалуу моделдин рефераты;

- формуланын кыргыз тилге котормосу;

- сүрөттүү материал;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөлөрү;

- өтүнмөгө экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн өтүнүч каттар.

Эксперттик бөлүм ар жума сайын өтүнмөнүн материалдарын -файлды “Өтүнмөнүн материалдарынын эсебин алуу журналында” өткөрүп берген фактысын белгилөө менен мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. 

 38. Мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын кабыл алат.

Патент берүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, Мыйзамдын 28-статьясына ылайык патентти каттагандыгы жана бергендиги үчүн алым төлөнгөн шартта, мамреестрлер бөлүмү Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине киргизет.

39. Пайдалуу моделди каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечимди алган датадан тартып, эки айдын ичинде же кошумча алымды төлөгөн шартта көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып, үч айдын ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. Бөтөнчө учурларда Кыргызпатенттин чечими боюнча алымды төлөөнүн көрсөтүлгөн үч айлык мөөнөтү Алымдар жөнүндө жобого ылайык алымды эки эсе өлчөмдө төлөгөн шартта, үч айлык мөөнөт өткөн датадан тартып, кошумча дагы алты айга узартылышы мүмкүн.

 40. Эгер мыйзамдар менен белгиленген алымдарды төлөөнүн шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү төмөнкүдөй маалыматтарды киргизет:

- Мамреестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Пайдалуу моделдердин мамреестринде пайдалуу моделди каттоону жүргүзөт;

- алынган документтердин топтомдорун ЭПКнын колдонулуп жаткан редакциясындагы бөлүмдөр боюнча бөлүштүрүүгө ылайык патентке номер ыйгарат;

- реестр барактарын ачат;

- документтердин топтомдорун жана реестр баракчаларын Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына өткөрүп берет.

41. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы төмөнкүлөрдү камтыган документтердин топтомун кабыл алат:

документтердин топтомун кабыл алат:

- пайдалуу моделдин реестр баракчасы;

- пайдалуу моделдин рефераты;

- пайдалуу моделдин сыпаттамасы;

- формуланын на кыргыз тилине котормосу;

- сүрөттүү материал.

Документтерди кабыл алуу “Жарыялоо үчүн материалдардын эсебин алуу жана контролдоо журналында”  кабыл алуу фактын белгилөө менен ар бир айдын алтысына чейин жүргүзүлөт.

Материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

-  жарыялоо үчүн материалдарды калыпка келтирет;

-   текстти редакциялайт;

- формуланын расмий тексти мамлекеттик тилдеги текстине дал келбесе, мамлекеттик тилге которот;

- эксперттер менен макулдашат;

- Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берет;

- расмий бюллетендин макетин Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмүнө өткөрүп берет.

Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алат, ай сайын расмий бюллетендин номерин нускалайт.

Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин, өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө кайтарып берет  жана жарыяланган материалдарды электрондук түрүндө Кыргызпатенттин сайтына кезектеги бюллетенди жайгаштыруу үчүн маалыматтык технологиялар бөлүмүнө өткөрүп берет. 

7-бап. Патент берүү 

42. Пайдалуу моделди  каттоо жөнүндө маалыматтарды  расмий бюллетенге жарыялагандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди даярдайт, алар 2 нускада түзүлүп,  документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү документтеринин бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат.  Патентти ээсине берүүнү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына колун койдуруу менен жүзөгө ашырат же почта аркылуу жиберет, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коюп, бул тууралуу тиешелүү жазууну киргизет.

43. Пайдалуу моделге патент Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып, беш жылдын ичинде күчүндө болот. Пайдалуу моделге патенттин күчү патент ээсинин өтүнүчү боюнча, үч жылдан ашык эмес жылга Кыргызпатент тарабынан узартылат.

Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат патенттин күчүнүн бешинчи жылынын акыркы эки айынын ичинде берилет.

 44. Өз алдынча таризделген патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу мамреестрлер бөлүмүнө берилет. Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катка төмөнкүлөр тиркелет:

- пайдалуу моделге патенттин түпнускасы;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер өтүнүч кат патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ээси берген ишеним кат.

45. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти Кыргызпатенттин казыналык жеке эсебине акча каражаттарынын түшүшүн тастыктоо үчүн экономика жана финансы-экономикалык секторуна, калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

46. Финансы-экономикалык сектору алымды төлөгөндүгү жөнүндө документти текшерет жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет. Документтерди карап чыгуу Кыргызпатентке документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн талаптарына ылайык Мамреестрге каттоо күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизет. Патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу боюнча документтер өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 47. Мамреестрге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө толуктоолорду киргизүү датасы Кыргызпатентке документтер келип түшкөн дата боюнча же Эгер алар бир убакта берилбесе, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

 Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын кайсы-бири жок болгон учурда, пайдалуу моделдин ээсине тиешелүү сурам жиберилет.

Эгер талаптар сакталбаса, патенттин күчүнүн мөөнөтү узартылбайт, ошондой эле пайдалуу моделдин ээси сурам алган датадан тартып, эки ай өткөнгө чейин же кайсы мөөнөт кечирээк өткөндүгүнө байланыштуу каттоо күчү токтотулгандан кийин алты айда жетишпеген же оңдолбогон материалдарды бербесе, патенттин каттоо күчүнүн мөөнөтү узартылбайт.

Пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде белгиленет жана патенттин кошумча барагында чагылдырылып, өтүнмө ээсине жөнөтүлөт. Кошумча барактын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 48. Пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтар Мамреестрге пайдалуу моделге патенттин күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 49. Пайдалуу моделди каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин талаптарына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып, бир айдын ичинде мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

 50. Пайдалуу моделди каттоого өзгөртүүлөр пайдалуу моделдин ээсинин арызынын негизинде киргизилет.

Эркин таризделген каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- пайдалуу моделге патенттин түпнускасы;

- белгиленген алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- эгер арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат.

51. Пайдалуу моделди каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазуу киргизилген датадан тартып, бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат. 

8-бап. Пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

52. Кошумча материалдарды бербегендигине байланыштуу, кайра сурап алынган болуп таанылган өтүнмө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлгөндөн кийин, экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси  тарабынан “Пайдалуу моделге өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлгөн мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары экспертиза бөлүмүнүн башкы адисинин кызматтык каты боюнча эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

53. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим менен өтүнмө экспертиза бөлүмүнүн башкы адиси  тарабынан “Пайдалуу моделге өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленет жана үч айдын ичинде архивге өткөрүлүп берилет.

Өтүнмө ээси экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге Кыргызпатентке караштуу Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирүүгө укуктуу. Өтүнмө ээси каршы пикирин билдирген учурда, өтүнмөнүн материалдары архивден Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими жокко чыгарылган учурда, өтүнмөнүн материалдары мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын чечими калтырылган учурда, өтүнмөнүн материалдары эксперттик бөлүмгө кайтарылып берилет.

 Өтүнмө ээсинин доо арызы сотко келип түшкөн учурда, архивден өтүнмөнүн материалдары соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

Сот экспертизанын чечимин жокко чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

 Сот экспертизанын чечимин калтырган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого кайтарылып берилет.

 54.  Өтүнмө ээси каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алым төлөбөгөн учурда, мамреестрлер бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” белгиленген өтүнмөнүн материалдарын архивге ай сайын өткөрүп берет.

 55. Патентти күчүндө кармап туруу үчүн алым төлөбөгөн учурда, алымды төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан тартып, он сегиз айдын ичинде патенттин күчү токтотулат. Өтүнмөнүн материалдары архивге сактоого өткөрүлүп берилет.

 Эгер баш тартуу үчүнчү жактардын кызыкчылыгын бузбаса, патент ээси анын күчүн токтотуу жөнүндө арыз берген учурда, патенттик күчү токтотулат. Мамреестрлер бөлүмү аталган арыздын негизинде Мамреестрге патенттин күчүн токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет. Арыз өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

 Анын күчүнүн мөөнөтү өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу, патенттин күчү токтотулган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

56. Патентти анык эмес деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңешке үчүнчү жак тарабынан каршы пикир берилген учурда, Мыйзамдын 31-статьясына ылайык, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин катчысына берилет.

 Апелляциялык кеңеш патентти анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

 Сотко доо арыз берилген учурда, өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин соттогу өкүлүнө берилет.

Сот патенттин күчүн анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары архивге узак мөөнөттүү сактоого өткөрүлүп берилет.

 Сот патенттин күчүн анык деп таануу жөнүндө чечим чыгарган учурда, өтүнмөнүн материалдары мамреестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

57. Патент ээсинин демилгеси боюнча пайдалуу моделге патентке алар жөнүндө маалыматтарга байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилген учурда, мамреестрлер бөлүмү тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн текшерип, Мамреестрге өзгөртүү киргизет жана патентке карата кошумча баракчасында аларды чагылдырат. Кошумча баракчанын көчүрмөсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

58. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналында” жазышат. Архивариус өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебин алуу журналында” тиешелүү жазууларды киргизет.

Архивариус өтүнмөнү берүүдө “Архивден иштерди берүү журналына” белгилейт. Берүү алдында архивариус тиешелүү документтердин болушун текшерет.

59. Төмөнкүдөй жактарга архивге мүмкүндүк берилет:

- Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Апелляциялык кеңештин катчысына;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин директорунун же директордун орун басарынын атына жазылган, тиешелүү башкармалыктын начальниги тарабынан кол коюлган кызматтык кат болсо, берилет.

60. Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл болот, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет. 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900