FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 29-мартындагы3 чечими менен жактырылган 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 31-мартындагы69 буйругу менен бекитилген

  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын

Мамлекеттик фонду жөнүндө

жобо 

1. Жалпы жоболор 

            1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду (мындан ары – ИМ Мамфонду) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ведомствого караштуу уюму болуп саналат.

            ИМ Мамфонду өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

            2. ИМ Мамфонду мамлекеттик менчикте турган обочолонгон мүлктү ыкчам башкаруу укугу берилген юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы, казыналык өздүк эсеби, мамлекеттик жана расмий тилдерде өз аталышы менен мөөрү, башка мөөрлөрү жана штамптары, фирмалык бланктары бар. Уюштуруу-укуктук таризи – мекеме.

            3. ИМ Мамфондунун юридикалык дареги: Бишкек ш., 11-кичи району, 10/1-үй. 

2. ИМ Мамфондунун максаты 

            4. ИМ Мамфондунун максаты болуп илимий-техникалык өнүктүрүүнү өбөлгөлөө, Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн бекемдөө, маданиятты, ойлоп табуучулук ишти, техникалык жана көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көмөктөшүү, интеллектуалдык менчик объектилерин жана инновациялык ишти түзүү жана пайдалануу саналат. 

3. ИМ Мамфондунун милдеттери 

            5. ИМ Мамфондунун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

            - Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасын жана инновациялык ишти өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

            - Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулукту жана чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

            - Кыргыз Республикасында ойлоп табуучулукту, рационализатордук ишти жана чыгармачылыкты өнүктүрүүгө дем берүү;

            - жогору технологиялуу продукциянын укук ээлерине жана иштеп чыгуучуларына келечектүү технологияларды жана продукцияларды илгерилетүүгө, интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштырууга көмөктөшүү;

            - ойлоп табуучулардын инновациялык долбоорлорун илгерилетүүгө көмөктөшүү;

            - интеллектуалдык менчик объектилеринин ички жана тышкы рынокторуна маркетингдик изилдөө жүргүзүү;

            - интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо берүү жана баалоо маселелери боюнча консультациялык жана маалымдама-маалыматтык кызмат көрсөтүү.

            - балдар жана жаштар чыгармачылыгын өнүктүрүүдө колдоо көрсөтүү. 

4. ИМ Мамфондунун функциялары 

            6. ИМ Мамфонду ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

            - интеллектуалдык менчик объектилери камтылган натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү маалыматты чогултуу жана жайылтуу, тиешелүү дайындар базасын комплекттөө жана жүргүзүү;

            - Кыргызпатентке авторлордун, ойлоп табуучулардын жана маданият жана искусство ишмерлерин сыйлоо жөнүндө сунуштарды киргизүү;

             - интеллектуалдык менчик объектилерин жана инновацияларды жаратуу жана пайдалануу жаатында системалык талдоо жүргүзүү;

            - интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы көргөзмөлөрдү, семинарларды, симпозиумдарды, илимий-теориялык жана практикалык конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү;

            - аларды экономиканын ар түрдүү секторунда пайдалануу менен кошо, интеллектуалдык менчик жаатындагы маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү;

            - интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу, аларды укуктук коргоо жана пайдалануу жаатында консультациялык жана маалымдама-маалыматтык кызмат көрсөтүү;

            - ойлоп табуучуларга, маданият жана искусство ишмерлерине кайтарымсыз жана кайтарымдуу негизде финансылык жардам берүү;

            - ата мекендик иштеп чыгууларды чет өлкөлүк патенттөөдө жана мамлекеттин атынан патенттерди сатып алууда көмөктөшүү;

            - Кыргызпатентке интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү;

            - акысыз жана/же коммерциялык дайындар базаларын, техникалык журналдарды, (патенттик эмес) дайындар базаларын пайдалануу менен техникалык маалыматты издөөдө көмөктөшүү;

            - байындар базаларынын эл аралык издөө системалары боюнча консультациялык кызмат көрсөтүү;

            - интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоо боюнча консультациялык кызмат көрсөтүү;

            - маалыматтык брошюраларды, методикалык материалдарды жана китептерди чыгаруу жана жайылтуу;

            - ИМ Мамфондунун максаттарына жана милдеттерине карама-каршы келбеген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка иштерди жүзөгө ашыруу. 

5. ИМ Мамфондунун укуктары 

            7. ИМ Мамфонду өз фукнцияларын аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

            - авторлорго жана ойлоп табуучуларга алардын чыгармачылык иштерин кайтарымдуу жана кайтарымсыз негизде ишке ашыруу боюнча финансылык жардам көрсөтүү;

            - мамлекеттин атынан интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды алуу (толук же жарым-жартылай);

            - ИМ Мамфонду тарабынан бөлүнгөн каражаттарды түздөн-түз текшерүү жана отчетторду алуу аркылуу максаттуу пайдаланышын контролдоо, финансылык жардам алган тарап жактан бузуулар болгон учурда, каржылоону токтотуу жана бөлүнгөн каражаттарды кайтарып алуу;

            - интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууда катышуу;

            - авторлордун, ойлоп табуучулардын аларга материалдык жактан колдоо көрсөтүү жана алар боюнча корутунду берүү жөнүндө өтүнмөлөрдү карап чыгуу;

            - конкурстарды, семинарларды, көргөзмөлөрдү жана илимий-техникалык конференцияларды өткөрүүнүн планын, тематикасын жана негизги шарттарын иштеп чыгуу;

            - жеке жана юридикалык жактарга интеллектуалдык менчик объектилеринин наркын баалоо боюнча кызмат көрсөтүү;

            - грант берүүчүлөрдүн шарттарына ылайык ар түрдүү гранттарды алууга конкурстарга катышуу;

            - ИМ Мамфондунун кызматкерлерин сыйлоо жана материалдык жактан колдоо фонддорун түзүү. 

6. ИМ Мамфондунун ишин уюштуруу 

            8. ИМ Мамфондунун ишине жалпы жетекчиликти Кыргызпатент жүзөгө ашырат.

            9. Кыргызпатент ИМ Мамфондунун Башкармалыгын (мындан ары – Башкармалык)

– ИМ Мамфондунун коллегиялык органын түзөт. Башкармалыктын жетекчиси болуп Кыргызпатенттин төрагасы саналат. Башкармалык жетиден кем эмес кишиден түзүлөт, анын жеке курамын Кыргызпатенттин төрагасы бекитет.

            10 . Башкармалыктын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

            - ИМ Мамфондунун иш планын жана программаларын, алардын аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү;

            - ИМ Мамфондунун ишинин башка маселелерин чечүү.

            11. Башкармалыктын отуруму Башкармалыктын сандык курамынын жарымынан көбү болгон учурда, укуктуу болуп саналат.

            12. Чечим ачык добуш берүү аркылуу Башкармалыктын отурумуна катышкандардын добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болгон учурда, ИМ Мамфондунун Башкармалыгынын жетекчисинин добушу чечүүчү болуп эсептелет.

            13. Ар бир каралуучу маселе боюнча чечим кабыл алууда, Башкармалыктын кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болушу мүмкүн, ал Башкармалыктын отурумунун протоколунда чагылдырылат.

            14. Фонддун ишине жетекчиликти Кыргызпатенттин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу ИМ Мамфондунун аткаруучу директору жүзөгө ашырат, Кыргызпатенттин төрагасына түздөн-түз баш ийет жана ИМ Мамфондунун ишин ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде уюштурат.

            15. ИМ Мамфондунун аткаруучу директорунун  компетенциясына төмөнкү маселелер кирет:

            - ИМ Мамфондунун ишин уюштуруу жана ишине жетекчиликти жүзөгө ашыруу;

            - ИМ Мамфондунун компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик, коомдук, чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдар менен өз ара мамиле түзүүдө ИМ Мамфондунун атынан чыгуу;

            - ИМ Мамфондунун кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу;

            - компетенциясынын чегинде ИМ Мамфондунун ишин жөнгө салуучу буйруктарды жана тескемелерди чыгаруу, документтерди бекитүү;

            - банк документтеринде биринчи болуп кол коюу укугу менен, бекитилген сметага ылайык ИМ Мамфондунун акча каражаттары менен кошо, ИМ Мамфондунун мүлкүн башкаруу.

            16. Аткаруучу директор ИМ Мамфондуга жүктөлгөн максаттарды жана милдеттерди аткаргандыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартат. 

7. ИМ Мамфондунун мүлкү жана каражаттары 

            17. ИМ Мамфондунун карамагындагы мүлк ага ыкчам башкаруу укугунда тиешелүү болот.

            18. ИМ Мамфондунун каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

            - республикалык бюджеттин каражаттары;

            - ИМ Мамфондунун атайын каражаттары;

            - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактар. 

8. ИМ Мамфондун кайра уюштуруу жана жоюу 

            19. Кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

            20. ИМ Мамфонду ишин токтоткон учурда, ИМ Мамфондунун бардык мүлкү Кыргызпатентке өтөт.

            21. ИМ Мамфондунун иши токтотулганда анын ишинин жүрүшүндө келип чыккан документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900