FaLang Language Switcher

 

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Авторлор кеңешинин Президиуму менен макулдашылган

 

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коллегиясынын 2015-жылдын 25-декабрындагы № 18

токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Авторлор кеңеши жөнүндө

ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

II. Авторлор кеңешинин негизги максаттары

III. Авторлор кеңешинин ишин уюштуруу

IV. Авторлор кеңешинин Президиумунун иш-милдеттери

V. Авторлор кеңешинин Президиумунун укуктары

                                                           I. Жалпы жоболор 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Авторлор кеңеши жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

            Авторлор кеңеши авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууну координациялоо максаттарында түзүлгөн кеңеш берүүчү орган болуп эсептелет.

            Авторлор кеңеши өз ишинде автордук укук жана чектеш укуктар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргызпатент жөнүндө Жобону жана ушул Жобону жетекчиликке алат. 

II. Авторлор кеңешинин негизги максаттары 

            2. Авторлор кеңешин түзүүнүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- өздөрүнүн мүлктүк укуктарын ишке ашыруу боюнча авторлордун жана укук ээлеринин ишин жигердендирүү;

            - автордук укук жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу боюнча ишке авторлорду жана укук ээлерин тартуу;

            - Кыргызпатенттин ишинде Автордук кеңештин мүчөлөрүнүн практикалык сунуштарынын эсебин алуу. 

III. Авторлор кеңешинин ишин уюштуруу 

3. Авторлор кеңеши Кыргыз Республикасынын чыгармачыл союздарынын мүчөлөрү болуп эсептелген авторлордон жана укук ээлеринен түзүлөт.

Автордук укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча ыйгарым укуктарын Кыргызпатентке өткөрүп берген авторлор жана укук ээлери Авторлор кеңешинин мүчөлөрү боло алышат.  

Авторлор кеңешинин жалпы чогулушу зарылдыгына жараша, бирок беш жылда бир жолудан кем эмес чакырылат. Шашылыш маселелерди чечүү үчүн кезексиз чогулуштар Авторлор кеңешинин Президиуму (мындан ары - Президиум) тарабынан чакырылышы мүмкүн.

Авторлор кеңешинин чечимдери сунуштоочу мүнөздү алып жүрүшөт.

            Авторлор кеңешинин чечимдери ачык добуш берүү аркылуу жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Авторлор кеңешинин ар бир мүчөсү бирден добушка ээ. Добуштардын саны тең чыккан учурда Авторлор кеңешинин отурумунун төрагасынын добушу чечүүчү болуп эсептелет.

            Жалпы чогулуштардын отурумдарынын ортосунда Авторлор кеңешинин ишин жетектөөчү орган болуп Авторлор кеңешинин Президиуму эсептелет. Президиумдун персоналдык жана сандык курамы Авторлор кеңешинин Президиумунун Төрагасы тарабынан бекитилет.

4. Президиумду жетектөөнү Президиумдун Төрагасы ишке ашырат. Президиумдун Төрагасы болуп Кыргызпатенттин жетекчиси эсептелет.

            Төраганын эки орун басары болот, алардын бири болуп Кыргызпатенттин статс-катчысы эсептелет, экинчи орун басар Президиумдун макулдугу менен Төрага тарабынан бекитилет.

Президиумдун Төрагасы:

            - башка уюмдар менен өз-ара мамиледе Авторлор кеңешин көрсөтөт;

            - Президиумдун курамын бекитет;

            - Президиумдун жана бүтүндөй Авторлор кеңешинин ишин жалпы жетектөөнү ишке ашырат;

            - Авторлор кеңешинин Жалпы чогулушунун талкуусуна алып чыгарыла турган маселелердин тизмесин бекитет;

            - Жалпы чогулуштун, Авторлор кеңешинин Президиумунун жана жумушчу топтордун отурумдарын өткөрүү датасын жана ордун дайындайт;

            - Кеңештин Президиумунун Катчылыгынын чечимдерин бекитет;

            - Авторлор кеңешинин ишине байланышкан башка маселелерди чечет.

Президиумунун Катчылыгынын иш-милдеттери Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгына жүктөлөт. Президиумдун Катчылыгынын иш-милдеттерине уюштуруу-техникалык камсыздоо кирет.

Авторлор кеңешинин Президиуму коомдук башталыштарда иш жүргүзөт.

Жалпы чогулуштун отурумдарынын ортосундагы мезгилде Президиумдун мүчөлөрү чыгып кеткен учурда Президиумдун жаңы мүчөлөрүнүн талапкерлери Президиумдун төрагасы тарабынан бекитилет.

Авторлор кеңешинин Президиумунун отурумдары зарылдыгына жараша, бирок бир жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Авторлор кеңешинин Президиумунун отуруму, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышса укуктуу болот,.

5. Авторлор кеңешинин ишин токтотуу жөнүндө маселени чечүү Кыргызпатенттин коллегиясынын компетенциясына кирет. 

IV. Авторлор кеңешинин Президиумунун иш-милдеттери 

6. Авторлор кеңешинин Президиумунун негизги иш-милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

            - авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууну ишке ашырууга байланышкан маселелерди чечүү;

            - Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө автордук укук жөнүндө мыйзамдарды колдонуунун практикасын изилдөө жана жалпылоо;

            - автордук укук жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

            - типтүү автордук келишимдерге жана лицензиялык келишимдерге карата сунуштарды киргизүү;

            - автордук сый акыларды чогултуу жана бөлүштүрүү механизмин жакшыртуу боюнча практикалык сунуштарды киргизүү;

            - алардын чыгармаларын басып чыгарууга жардам берүү жөнүндө Кыргызпатентке караштуу ИМ Мамфондуна арыз берген авторлордун чыгармаларын рецензиялоо; 

            - Кыргызпатенттин Комиссиясынын сунуштамасы менен автордук сый акылар боюнча ишенимсиз дебютордук карыздарды эсептен чыгаруу тууралуу чечимдерди кабыл алуу;

            - Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун “Чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн” Алтын медалын ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

- Авторлор кеңешинин ушул Жободо караштырылган максаттарына ылайык башка иштерди ишке ашыруу. 

V. Авторлор кеңешинин Президиумунун укуктары 

7.Авторлор кеңешинин Президиуму төмөнкүлөргө укуктуу:

            - өз иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн кызыкдар болгон тараптардан зарыл болгон маалыматтарды суроого;

            - ушул Жобонун 6-пунктунда караштырылган маселелер боюнча сунуштарды жазуу жүзүндө Кыргызпатентке киргизүүгө;

            - автордук укук маселелери боюнча белгилүү бир тармактардын адистеринен турган атайын жумушчу топторду түзүүгө. 

                                                                                                          /документтин аягы/ 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900