FaLang Language Switcher

 

 

 

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коллегиясынын 2015-жылдын 25-декабрындагы № 18

токтому менен бекитилген

  КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Ойлоп табуучулар кеңеши жөнүндө 

ЖОБО 

I. Жалпы жоболор 

II. Ойлоп табуучулар кеңешинин негизги максаттары 

III. Ойлоп табуучулар кеңешинин ишин уюштуруу 

IV. Ойлоп табуучулар кеңешинин иш-милдеттери 

V. Ойлоп табуучулар кеңешинин укуктары 

I. Жалпы жоболор 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Ойлоп табуучулар кеңеши жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы № 126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан. 

Кыргызпатенттин ойлоп табуучулар кеңеши (мындан ары – Кеңеш) ойлоп табуучуларга жана рационализаторлорго алардын укуктарын ишке ашырууда көмөк көрсөтүү максаттарында түзүлгөн кеңеш берүүчү орган болуп эсептелет. 

Ойлоп табуучулар кеңеши өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргызпатент жөнүндө Жобону жана ушул Жобону жетекчиликке алат. 

II. Ойлоп табуучулар кеңешинин негизги максаттары  

2. Кеңештин ишинин негизги максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

- алардын өз укуктарын ишке ашыруу боюнча ойлоп табуучулардын жана рационализаторлордун ишин жигердендирүү; 

- патент мыйзамын өркүндөтүү боюнча ишке ойлоп табуучуларды жана рационализаторлорду тартуу; 

- Кыргызпатенттин ишинде Ойлоп табуучулар кеңешининмүчөлөрүнүн практикалык сунуштарынын эсебин алуу. 

III. Кеңештин ишин уюштуруу  

3. Кеңешке ойлоп табуучулар, рационализаторлор жана катталган ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин жана өнөр жай үлгүлөрүнүн авторлору мүчө боло алышат. 

Мүчөлүк Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун төрагасынын атына эркин формада арыз берүү жолу менен таризделет. 

Кеңештин жалпы чогулушу зарылдыгына жараша, бирок беш жылда бир жолудан кем эмес чакырылат. Кезексиз чогулуштар шашылыш маселелерди чечүү үчүн Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиуму (мындан ары - Президиум) тарабынан чакырылышы мүмкүн. 

Кеңештин чечимдери сунуштоочу мүнөздү алып жүрөт. 

Кеңештин чечимдери жашыруун добуш берүү аркылуу, жөнөкөй көпчүлүк добуштар менен кабыл алынат. Добуштардын саны тең чыккан учурда Кеңештин отурумунун төрагасынын добушу чечүүчү болуп эсептелет. 

Жалпы чогулуштардын отурумдарынын ортосунда Кеңештин ишин жетектөөчү орган болуп, Жалпы чогулуш тарабынан шайланган Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиуму эсептелет. Президиумдун персоналдык жана сандык курамы Президиумдун Төрагасы тарабынан бекитилет.  

4. Президиумду жетектөөнү Президиумдун Төрагасы ишке ашырат. Президиумдун Төрагасы болуп Кыргызпатенттин жетекчиси эсептелет. 

Төраганын эки орун басары болот, алардын бири болуп Кыргызпатенттин статс-катчысы эсептелет, экинчи орун басар Президиумдун макулдугу менен Төрага тарабынан бекитилет. 

Кеңештин Президиумунун Төрагасы: 

- башка уюмдар менен өз-ара мамиледе Ойлоп табуучулар кеңешин көрсөтөт; 

- Президиумдун курамын бекитет; 

 - Президиумдун жана бүтүндөй Кеңештин ишин жалпы жетектөөнү ишке ашырат; 

 - Кеңештин Жалпы чогулушунун талкуусуна алып чыгарыла турган маселелердин тизмесин бекитет; 

- Жалпы чогулуштун жана Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун отурумдарын өткөрүү датасын жана ордун дайындайт; 

 - Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун Катчылыгынын чечимдерин бекитет; 

- Кеңештин ишине байланышкан башка маселелерди чечет. 

 Президиумдун Катчылыгынын иш-милдеттери Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондуна жүктөлөт. Президиумдун Катчылыгынын иш-милдеттерине уюштуруу-техникалык камсыздоо кирет. 

Жалпы чогулуштун отурумдарынын ортосундагы мезгилде Президиумдун мүчөлөрү чыгып кеткен учурда Президиумдун жаңы мүчөлөрүнүн талапкерлери Президиумдун төрагасы тарабынан бекитилет. 

Кеңештин Президиумунун отурумдары зарылдыгына жараша, бирок бир жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Кеңештин Президиумунун отуруму, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышса укуктуу болот,. 

5. Кеңештин ишмердигин токтотуу жөнүндө маселени чечүү Кыргызпатенттин коллегиясынын компетенциясына кирет. 

IV. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун иш-милдеттери  

6. Кеңештин негизги иш-милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

- Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө патенттик мыйзамдарды колдонуу практикасын изилдөө жана жалпылоо; 

- Кыргыз Республикасынын патенттик мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү; 

- типтүү лицензиялык жана автордук келишимдердин, ноу-хауну өткөрүп берүүгө келишимдердин формаларын жана мазмундарын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү; 

- илимдин жана техниканын артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалыматтарды чогултуунун жана жайылтуунун механизмин өркүндөтүү боюнча практикалык сунуштарды киргизүү; 

- В. И. Блинников атындагы Алтын медалды ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүүнүн тартибин жана ИМБДУнун Алтын медалын жана/же ИМБДУнун сыйлыктарын ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүүнүн тартибин эске алуу менен кабыл алуу; 

- “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” ардак наамын ыйгарууга сунуштоолор жөнүндө чечимдерди ушул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык кабыл алуу; 

- Кеңештин ушул Жободо караштырылган максаттарына ылайык башка иштерди ишке ашыруу. 

V. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун укуктары 

7. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиуму төмөнкүлөргө укуктуу: 

- өз иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн кызыкдар болгон тараптардан зарыл болгон маалыматтарды суроого; 

- ушул Жобонун 6-пунктунда караштырылган маселелер боюнча сунуштарды жазуу жүзүндө Кыргызпатентке киргизүүгө; 

- патенттик укук маселелери боюнча белгилүү бир тармактардын адистеринен турган атайын жумушчу топторду түзүүгө. 

/Документтин аягы/

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900