FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык  кеңешинин  2017-жылдын 26-майындагы № 6-чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 8- июнундагы № 128-буйругу менен бекитилген

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын Этика боюнча комиссиясынын жана Апелляциялык комиссиясынын

иштөө тартиби

 

I. Жалпы жобо 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) Этика боюнча комиссиясынын (мындан ары – Комиссия)  жана Апелляциялык комиссиясынын ушул иштөө тартиби (мындан ары – Тартип) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексине  жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

 Бул Тартип менен Комиссияны түзүүнүн жана анын ишинин принциптери жана жол-жоболору белгиленет.  

II. Комиссиянын максаты жана милдеттери 

  1. 1.      Комиссиянын ишинин негизги максаттары:

- мамлекеттик жарандык кызмат жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө мыйзамдардын аткарылышын, Кыргызпатенттин мамлекеттик жарандык кызматкерлеринин (мындан ары – Кыргызпатенттин кызматкерлери)  этикалык ченемдерди сакташын көзөмөлдөө;

- Кыргызпатенттин кызматкерлерине татаал этикалык кырдаалдарды чечүү боюнча консультациялык жардам берүү;

- кесиптик этиканын ченемдерине ылайык чыр-чатактуу кырдаалдардын алдын алуу;

- чыр-чатактуу кырдаалдар пайда болгондо компромистик чечимдерди издөө;

- келип чыккан этикалык көйгөйдү тартипке чакыруучу жаза чарасын колдонбостон чечүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо максатында Кыргызпатенттин кызматкерлери  кесиптик этиканын ченемдерин бузгандыгына алдын ала изилдөө   жүргүзүү;

-  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын негиздери жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн сунуштарды даярдоо.

2. Комиссиянын жана Апелляциялык комиссиянын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- кызматкердин этикалык жүрүш-турушуна арыздарды жана даттанууларды кароо;

- кызматкерлер өзүнүн милдеттерин аткарууда жетекчиликке алышы керек болгон белгилүү этикалык ченемдерди сактоого багытталган ченемдерди кабыл алуу;

- кызматкерлер тарабынан кызматкердин калыстыгына жана адилеттүү аткаруусуна жарандардын шектенүүсүн же ишенбестигин пайда кылуусу мүмкүн болгон иш-аракеттерди жүргүзүү мүмкүндүгүнүн алдын алуу;

- жалпысынан мамлекеттик жарандык кызматка жарандардын керектүү ишенимин камсыздоо. 

III. Комиссияны түзүү жана анын ишин уюштуруу 

3. Комиссия Кыргызпатенттин квалификациялуураак жана кадыр-барктуураак кызматкерлеринен түзүлөт.

4. Комиссиянын курамы Комиссия кабыл алуучу чечимдерге таасирин тийгизе алчу кызыкчылыктардын кагылышы пайда болуу мүмкүнчүлүгү жок болгудай кылып түзүлөт.

5. Комиссиянын курамына жалпы жыйналышта түздөн-түз добуш берүү аркылуу шайлануучу Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 7 өкүлү кирет.

6. Комиссиянын биринчи отурумунда анын мүчөлөрүнүн ичинен тике ачык добуш берүү аркылуу добуштардын көпчүлүгү менен 3 жылдык мөөнөткө төрага, төраганын орун басары, катчы шайланат.

7. Комиссиянын жекече курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет. Комиссиянын иштөө мөөнөтү – 3 жыл.

8.  Комиссиянын төрагасы:

• Комиссиянын ишин уюштурат;

• Комиссиянын отурумдарына чакырат жана өткөрөт;

• Комиссиянын мүчөлөрүнө, тартылган адистерге, эксперттерге тапшырмаларды берет;

• Жетекчилик менен болгон мамилелерде Комиссиянын өкүлү болот;

• Кыргызпатенттин төрагасына Комиссиянын иши жөнүндө жыл сайын жазуу түрүндө отчет берет.

9. Этика боюнча комиссиянын төрагасы  ушул Комиссиядагы ишине байланыштуу ээлеген кызмат ордунан  өз каалоосу боюнча, соттун чечими боюнча, башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу, шайланма кызмат ордуна шайлангандагына байланыштуу учурлардан сырткары, Комиссиянын тиешелүү макулдугусуз бошотулушу мүмкүн эмес.

10. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

11. Комиссиянын катчысы иш кагаздарын жүргүзүүгө, кайрылууларды каттоого, Комиссиянын документтерин сактоого, анын отурумдарын даярдоого жооп берет.

12. Комиссиянын кандай болбосун мүчөсүнүн күн тартибине киргизилген маселени кароодо кызыкчылыктардын кагылышына алып келиши мүмкүн болгон тике же кыйыр кызыкчылыгы пайда болгондо, Комиссиянын мүчөсү отурумдун башталышына чейин бул тууралуу билдириши керек. Мындай учурда ал белгиленген маселени кароого катышпайт.

13. Комиссиянын төрагасы керек болгон учурда Комиссиянын ишине эксперт катары кандай болбосун мамлекеттик кызматкерди кеңеш берүүчү добушка акысы жок ишке тартууга укугу бар. Ишке тартылган жактар Комиссиянын курамында иштеп баштаганга чейин ушул Тартип менен кол коюу менен тааныштырылышы керек.

14. Комиссиянын мүчөлөрүнө жана Комиссиянын отурумдарына катышкан жактарга Комиссиянын ишинин жүрүшүндө маалым болгон купуя маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салынат. Иш процессинде алынган маалымат “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында караштырылган тартипте гана пайдаланылышы мүмкүн.

15. Комиссиянын отурумдары муктаждыгына жараша өткөрүлөт. Отурумду өткөрүү үчүн кворум болуп анда Комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3 катышканда саналат.  Чечимдер добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен ачык добуш берүү аркылуу кабыл алынат. Добуштар тең чыккан учурда Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

16. Комиссиянын ишин камсыздоо үчүн жооптуу статс-катчы саналат.

17. Комиссиянын ишин камсыздоо үчүн жооптуу жак Комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз жана анын курамына кирбейт.

18. Комиссиянын бар болушу Кыргызпатенттин жетекчилигине карамагындагы органда этикалык жүрүш-турушту камсыздоого жоопкерчиликтен өздөрүн четтетүүгө мүмкүндүк бербеши керек. Этикалык талаптарды сактоо – бул бардыгынын жана ар биринин милдети. 

IV. Комиссиянын иштөө тартиби

19. Отурумду өткөрүүгө негиз болуп Кыргызпатенттин кызматкерлеринин кесиптик этиканын ченемдерин бузуусу жөнүндө маалыматты камтыган жазуу түрүндөгү Кыргызпатенттин кызматкеринин Комиссияга кайрылуусу саналат.

20. Комиссия кылмыштар жана административдик укук бузуулар жөнүндө билдирүүлөрдү, ошондой эле тоголок каттарды карабайт, эмгек тартибин бузуу фактылары жөнүндө текшерүүлөрдү жүргүзбөйт.

21. Комиссия  Кыргызпатенттин кызматкерлеринин кесиптик этиканын ченемдерин бузуусу жөнүндө маалыматты камтыган кайрылууну өз убагында, объективдүү жана адилет кароону, анын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилишин, ошондой эле кабыл алынган чечимдин аткарылышын камсыздашы керек.

22. Комиссиянын төрагасы ага Комиссиянын отурумун өткөрүү үчүн негиздерди камтыган маалымат келип түшкөндө:

- үч жумушчу күндүн ичинде Комиссиянын отурумунун датасын белгилейт. Ошол эле учурда дата  белгиленген маалымат келип түшкөн күндөн тартып жети жумушчу күндөн кеч белгилениши мүмкүн эмес (белгиленген мезгилде Кыргызпатенттин кызматкеринин жүйөлүү себептер боюнча убактылуу жок болуусу: ооруу, өргүү ж. б. саналбайт);

- Кыргызпатенттин кызматкерин, Комиссиянын мүчөлөрүн жана Комиссиянын отурумуна катышкан башка жактарды келип түшкөн маалымат менен кол коюу менен тааныштырууну уюштурат.

23. Комиссиянын отуруму  ага карата кесиптик этиканын ченемдерин сактоо жөнүндө маселе каралып жаткан Кыргызпатенттин кызматкеринин көзүнчө өткөрүлөт. Белгиленген маселени анын катышуусусуз кароо жөнүндө Кыргызпатенттин кызматкеринин жазуу түрүндөгү өтүнүчү болгон учурда Комиссиянын отуруму ал жок өткөрүлөт. Отурумга Кыргызпатенттин кызматкери келбей койгондо, белгиленген маселени анын катышуусусуз өткөрүү жөнүндө жазуу түрүндөгү өтүнүчү жок болгон учурда маселени кароо кийинкиге калтырылат.

Комиссиянын отурумуна Кыргызпатенттин кызматкеринин жүйөлүү себептерсиз кайра келбей коюшу  маселени карап чыгууну кийинкиге калтырууга негиз болуп саналбайт.  Бул учурда Комиссия болгон материалдар жана отурумга катышкандардын чыгып сүйлөөлөрү боюнча маселенин маңызы боюнча чечим кабыл алат.

24. Комиссиядагы териштирүү кайрылууда баяндалган негиздердин жана талаптардын чегинде жүргүзүлөт. Маселени карап чыгууда кайрылуунун предметин жана (же) негизин өзгөртүүгө жол берилбейт.

25. Комиссиянын отурумдарында Кыргызпатенттин кызматкеринин (анын макулдугу менен) жана башка жактардын түшүндүрүүлөрү угулат, коюлган дооматтардын мааниси боюнча материалдар, ошондой эле кошумча материалдар каралат.

26. Маселени карап чыгуунун жыйынтыгында Комиссия төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алат:

а) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин сактагандыгы белгиленсин;

б) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин сактабагандыгы белгиленсин жана Кыргызпатенттин төрагасына Кыргызпатенттин кызматкери белгиленген ченемдерди  бузуусуна жол берилбестигин көрсөтүү сунушталсын.

в) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин одоно бузгандыгы белгиленсин жана Кыргызпатенттин төрагасына Кыргызпатенттин кызматкерине карата тиешелүү тартипке чакыруучу жаза чарасын көрүү мүмкүндүгүн кароо сунушталсын. 

V. Комиссиянын чечимдерин тариздөөнүн тартиби 

27. Комиссиянын чечимдери Комиссиянын катышкан мүчөлөрү кол койгон протоколдор менен таризделет. Комиссиянын чечимдери Кыргызпатенттин төрагасына сунуштоочу мүнөздө болот. 

28. Чечим менен макул эмес Комиссиянын мүчөсү өз пикирин жазуу түрүндө баяндоого укуктуу, ал протоколго милдеттүү түрдө тиркелүүгө тийиш жана ага карата чечим кабыл алынган Кыргызпатенттин кызматкери тааныштырылышы керек.

29. Протоколдун көчүрмөлөрү 3 жумушчу күндүн ичинде Кыргызпатенттин төрагасына жана маселеси каралган Кыргызпатенттин кызматкерине берилет. Эгер Комиссиянын отурумунда бир нече маселе каралса, анда Кыргызпатенттин кызматкерине протоколдон көчүрмө бөлүк берилет. Комиссиянын чечими менен протоколдун көчүрмөлөрү (протоколдон көчүрмө бөлүктөр) башка кызыкдар тараптарга берилет.

30. Комиссиянын отурумунун протоколунун көчүрмөсү же анын көчүрмө бөлүгү  кесиптик этиканын ченемдерин сактоосу жөнүндө маселеси каралган Кыргызпатенттин кызматкеринин жеке көктөмөсүнө көктөлөт.

31. Комиссиянын ишин уюштуруучулук-техникалык жана документтер менен камсыздоо, ошондой эле анын мүчөлөрүн күн тартибине киргизилген маселелер жөнүндө,  отурумду өткөрүүнүн датасы, убактысы, орду жөнүндө маалымдоо, Комиссиянын мүчөлөрүн отурумда талкуулоо үчүн сунушталган материалдар менен тааныштыруу Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт. 

VI. Апелляциялык комиссиянын ишин уюштуруу 

32. Муктаждыгы келип чыккан учурда Кыргызпатенттин төрагасы Кыргызпатенттин кызматкеринин жазуу түрүндөгү арызынын негизинде даттанууну карап чыгуу боюнча курамы 3 кишиден турган Апелляциялык комиссия түзөт.

33. Апелляциялык комиссиянын курамына Комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле Кыргызпатенттин даттануу берген кызматкеринен кызматтык көз каранды абалдагы жактар кириши мүмкүн эмес. 

  1. 34.  Апелляциялык кеңештин чечими Комиссия үчүн милдеттүү болуп саналат.

35. Апелляциялык кеңеш өзүнүн чечимин 5 жумушчу күндүн ичинде чыгарат. 

VII. Корутунду жобо 

36. Кыргызпатенттин кызматкери ага көрүлгөн тартипке чакыруучу жаза чарасы менен макул эмес болгон учурда, ал Кыргызпатенттин төрагасынын тартипке чакыруучу жаза чарасын көрүү жөнүндө буйругуна Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

37. Чечим чыгарууда Комиссия жана Апелляциялык комиссия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алат. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900