FaLang Language Switcher

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын иш регламенти 

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын иш регламенти (мындан ары – Регламент) “Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына (мындан ары –Мыйзам), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 токтому менен бекитилген Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибине ылайык иштелип чыкты.

         2. Бул Регламент Кыргыз Республикасында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун эрежелерин ишке ашыруунун жол-жоболорун белгилейт, Кыргыз Республикасында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын ишине карата негизги талаптарды караштырат, ошондой эле патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлердин аттестациясын өткөрүүнүн ачыктыгын жана объективдүүлүгүн камсыздайт.

1. Жалпы жоболор 

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлерди (мындан ары – талапкерлер) аттестациялоону, кайра аттестациялону жана птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоону жүргүзөт, аларды ишке ашыруу үчүн аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар түзүлөт.
  2. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын ишинин максаты болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- интеллектуалдык менчик жаатында талапкерлердин кесиптик ишин жөнгө салуу;

- аттестация жүргүзүүгө байланышкан талаш жагдайларды чечүү боюнча талапкерлерге консультациялык жардам берүү;

- талаш-тартыш пайда болгондо тил табышуучу чечимдерди издөө.

5. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- интеллектуалдык менчик жаатында кесиптик адистерди даярдоо боюнча иштерди жакшыртуу;

- талапкерлердин деңгээлин жана квалификациясын аныктоо;

- аттестациялык комиссиянын чечимине арыздарды жана даттанууларды кароо;

- алардын кесиптик милдеттеринин талаптагыдай эмес аткарылгандыгына байланыштуу, птенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн аракеттерине жактардын даттануулары; 

- өз артынан калыстыкка, ак ниеттикке жана объективдүүлүккө карата талапкерлердин шектенүүсүн же ишенбестигин алып келүүгө жөндөмдүү болгон аракеттердин Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан болуу мүмкүндүгүнүн алдын алуу. 

6. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын негизги принциптери болуп, мыйзамдуулук, көз карандысыздык, айкындуулук, объективдүүлүк, коллегиалуулук жана кесиптик этиканын нормаларын сактоо эсептелет.

7. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын курамы комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдерге таасир этиши мүмкүн болгон жаңжал пайда болбой тургандай болуп түзүлөт.

Кыргызпатенттин жетекчилиги Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар тарабынан чечимдердин кабыл алынышына кысым көрсөтүүгө укуксуз.

8. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар Кыргызпатенттин кыйла квалификациялуу кызматкерлеринен түзүлөт.

Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын отурумдарына добуш берүү укугусуз, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү катышууга укуктуу.

9. Аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү апелляциялык комиссиянын мүчөлөрү боло алышпайт. 

2. Аттестациялык комиссиянын иш тартиби жана курамы 

         10. Аттестациялык комиссия аттестациялык сынак өткөрүүнүн тартибин бекитет жана уюштурат, сынактын тапшырмаларын бекитет, сынак алуучуларды дайындайт, аттестациялык сынакка, аттестациялоого, ишин чектөө менен аттестациялоого, аттестациялабоого жана кайра аттестациялоого кирүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндө чечимдерди карайт жана кабыл алат, тестирлөөнүн жыйынтыктарын карайт жана талапкерлердин аттестциялык сынакка кирүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алат.

  11. Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо алар тарабынан чектөөлөрдү эске алуу менен, патенттик ишенимдүү өкүлдөр катары каттоого талапкер болуп жатышкан патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлердин кесиптик ишмердүүлүктү ишке ашырууга даярдыктарын аныктоо үчүн берилген документтерди текшерүү жана аттестациялык экзамен түрүндө өткөрүлөт.

12. Талапкерлерди аттестациялоо, патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү кошумча аттестациялоо Кыргызпатент тарабынан аттестациялоо жөнүндө арыздардын келип түшүү өлчөмү боюнча, белгиленген алым төлөнгөн шартта жүргүзүлөт.

Талапкерлерди аттестациялоо Кыргызпатентте арыз катталган учурдан тартып бир жыл ичинде жүргүзүлөт.

13. Аттестациялык комиссиянын жеке курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен 7 (жети) адамдык курамда бекитилет.

Комиссия төрагадан, төраганын орун басарынан, комиссия мүчөлөрүнөн жана катчыдан турат. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

14. Аттестациялык комиссиянын отуруму, эгерде ага комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3ден аз эмес бөлүгү катышса укуктуу болуп эсептелет. Чечимдер комиссиянын отурумуна катышып отургандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда аттестациялык комиссиянын төрагасынын же төраганын милдетин аткарган учурда анын орун басарынын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет.

15. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен төрага шайланат

Аттестациялык комиссиянын төрагасы:

         - аттестациялык комиссиянын ишин уюштурат;

- комиссиянын отурумдарын чакырат жана өткөрөт;

- аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

         - кабарлоолорго, аттестациялык комиссиянын отурумдарынын чечимдерине жана протоколдорго кол коет;

         - аттестациялык комиссиянын иши жөнүндө Кыргызпатенттин төрагасына отчет берет.

         16. Талапкерлерди аттестациялоонун жыйынтыктары боюнча аттестациялык комиссия Кыргызпатенттин жетекчилигине отурумдардын жана чечимдердин протоколдорун тааныштыруу үчүн берет. 

3. Аттестациялык комиссиянын отурумун даярдоо

17. Аттестациялык комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарын алып баруу катчы тарабынан ишке ашырылат.

18. Аттестациялык комиссиянын катчысы отурумдун башталышына чейин эки жума мурда аттестациялык комиссиянын төрагасына аттестациялык комиссиянын кароосуна алып чыга турган документтердин келип түшкөн саны жөнүндө баяндайт.

19. Аттестациялык комиссиянын катчысы 3 (үч) күн мурун аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусун жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн жана катышуусу зарыл болгон адамдарды отурум боло турган убакыт жана өтүлө турган орду жөнүндө кабардар кылат.

         20. Аттестациялык комиссиянын мүчөсү кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен отурумга катышпай турган болсо, ал отурум башталганга чейин аттестациялык комиссиянын катчысына маалымдоого тийиш.

         21. Аттестациялык комиссиянын катчысы аттестациялык комиссиянын ишин уюштурууну жана маалыматтык камсыздоону, аттестациялык комиссиянын отурумун өткөрүүгө даярдыкты, анын ичинде төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

         - аттестациялык комиссиянын төрагасына талапкерлердин берилген документтерин түзөт жана берет;

         - аттестациялык комиссия тарабынан кабыл алынган кабарлоолордун (сурамдардын) жана чечимдердин долбоорлорун даярдайт;

         - аттестациялык комиссиянын отурумунун протоколун алып барат жана кол койдурат;

         - аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү же талапкерлер менен аттестациялык комиссиянын ишмердүүлүк маселелери боюнча ыкчам өз ара аракеттерди ишке ашырат, ошондой эле аттестациялык комиссиянын төрагасынын аттестациялык комиссиянын ишмердүүлүгүнө киргизген тапшырмаларын аткарат. 

4. Талапкерлерге карата коюлган документтерди, талаптарды кабыл алуунун тартиби

         22. Патенттик ишенимдүү өкүл катары төмөнкү талаптарга жооп берген адамдар аттестацияланышы, кайра аттестацияланышы жана катталышы мүмкүн:

         - Кыргыз Республикасынын жараны болгон;

         - арыз берген учурга Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашап турган орду жана патенттик ишенимдүү өкүл катары ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн юридикалык дареги бар болгон;

         - жогорку билими жөнүндө диплому бар болгон;

         - Кыргызпатент тарабынан аныкталган көлөмдө өнөр жай менчик объетилерине, селекциялык жетишкендикке укуктарды коргоо боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, эл аралык келишимдерди билген.

         23. Патенттик ишенимдүү өкүл катары төмөнкүлөр аттестацияланбайт:

         - Кыргызпатенттин жана ага караштуу уюмдардын кызматкерлери;

         - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкердик иш менен алектенүүгө тыюу салынган кызмат адамдары жана кызматкерлер.

         24. Аттестациялык комиссия кароого тийиш болгон документтер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт. Келип түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү түрдө катталууга тийиш жана аттестациялык комиссиянын катчысына берилет.

         25. Талапкер белгиленген форма (1-тиркеме) боюнча патенттик ишенимдүү өкүлдүккө аттестациядан өтүүгө арыз берет.

         26. Арыз мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Арыз жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилде берилсе, алардын котормосу тиркелүүгө тийиш.

         27.Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

         - тиешелүү жогорку билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

         - аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ;

- талапкерди кошумча мүнөздөөчү башка документтер (эмгек китепчесинин талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо же кесиптик укуктук өкүлчүлүк жаатындагы иштердин мүнөзү, көлөмдөрү жана натыйжалуулугу жөнүндө маалымдарды камтыган иштеген жеринен алынган мүнөздөмө), эгер ушундайлар болсо.

  28. Аттестациялык комиссия патенттик ишенимдүү өкүлдөргө талапкерлердин көрсөтүлгөн документтерин карап чыгып, төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алууга укуктуу:

Аттестациялык комиссия, талапкерлердин көрсөтүлгөн документтерин карап чыгып, төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алууга укуктуу:

         - эгерде талапкер тарабынан арыздын формасынын бардык графалары толтурулбаган болсо, же сынакка киргизүү үчүн зарыл болгон кандайдыр бир документтер берилбеген болсо, же берилген документтердин жана маалымдардын далилдүүлүгүнөн шектенүү болсо, аттестациялык комиссиянын төрагасы же анын орун басары талапкерге сурамды алган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде аттестациялык комиссияга жетишпеген документтерди, маалымдарды же берилген маалымдарды тастыктоочу документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтөт. Эгерде талапкер бул маалымдарды жана документтерди көрсөтүлгөн мөөнөттө бербесе, арыз берилген жок деп таанылат;

         - эгерде талапкер аттестациядан өтө турган адамга коюлган талаптарга ылайык келбесе, аттестациялык комиссия талапкерди сынакка киргизбөө жөнүндө чечим кабыл алат.

         29. Эгерде талапкер сынак болгонго чейин айрым өнөр жай менчик объектилери жана селекциялык жетишкендиктер боюнча ишмердүүлүктү чектөө жөнүндө билдирсе, анда сынак бул чектөөлөрдү эске алуу мене кабыл алынат.

         30. Берилген документтер боюнча коюлган талаптарга талапкердин ылайыктуулугу боюнча эскертүүлөр жок болгон учурда, ага аттестациялык сынакка кирүүгө уруксат берилет.

         31. Аттестациялык комиссия талапкерге сынакка чейин эки жумадан кеч эмес убакыт ичинде аттестациянын өтүүчү убактысы жана орду жөнүндө маалымдайт.

         32. Аттестациялык сынак бериле турган күнү талапкер паспортун же өздүгүн күбөлөндүрүүчү документин ала келүүгө тийиш.

         33. Аттестацияга киргизилбеген же арызы берилген жок деп таанылган талапкерлерге алар тарабынан төлөнгөн алым алардын арызы боюнча кайтарылып берилет.

  34. Арызды берилген жок деп таануу жөнүндө же талапкерди сынакка киргизбөө жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечимдери мындай чечим чыккан күндөн тартып үч айлык мөөнөттө апелляциялык комиссияга даттанылышы мүмкүн.

35. Апелляциялык комиссия ал келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө апелляция боюнча чечим кабыл алат.

36. Сынакка кирүү мүмкүндүгүнөн баш тартылган же арыздары берилген жок деп таанылган талапкерлер аттестациялык комиссия тарабынан чечим кабыл алынган датадан же даттануу учурунда апелляциялык комиссиянын чечими кабыл алынган датадан тартып 6 (алты) айдан эрте болбогон убакытта аттестация жөнүндө кайрадан арыз бере алышат. 

5. Аттестациялык сынактын өткөрүлүшү

         37. Аттестациялык сынак видеобайкоо жана үн жазуу жабдуулары менен жабдылган жайда өтөт. Эки этаптан турат: тестирлөөдөн жана сынактан.

         38. Аттестациялык комиссиянын төрагасы жана анын орун басары аттестациялык сынак берүү үчүн талапкерлердин топторун түзөт (зарлдыгына жараша).

         39. Аттестациялык комиссия аттестациянын бардык талапкерлери үчүн бирдей шарттарды камсыздайт.

         40. Тестирлөө аттестациялык комиссия тарабынан иштелип чыккан тесттердин базасында жүргүзүлөт. Тестирлөө бланкалык негизде ишке ашырылат жана бир нече варианттарды караштырат. Жооптордун тууралыгын текшерүү аттестациялык комиссия тарабынан жүргүзүлөт.

  41. Тестирлөөнүн жүрүшүндө талапкер анын анкеталык маалыматтары жана суроолорго жооптору чагылдырылган атайын  «Жооптор баракчасын» толтурат.

         42. 30 суроодон турган тестирлөөнү аткаруу үчүн 40 минут берилет. Аттестациялануучу ар бир суроого сунушталган жооптордун варианттарынын ичинен бир жоопту тандоого тийиш. Мында сунушталган варианттардын ичинен бир гана жооп туура болуп эсептелет.

         43. Эгерде аттестациялануучу талапкер ар бир ишмердүүлүк боюнча 20дан кем эмес суроого туура жооп берсе, тестирлөөнүн жыйынтыктары канааттандырарлык болуп эсептелет.

         44. Өткөрүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча протокол түзүлүп, ага төрага, катчы жана аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

         Тестирлөөнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун негизинде аттестациялык комиссия тарабынан талапкерге аттестациялык сынакка киргизүүгө уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.

         45. Тестирлөөнүн жыйынтыктары тестирлөө жүргүзүлгөн убактысынан тартып 2 күндөн кеч эмес мөөнөттө чыгарылат жана тестирлөөнүн жыйынтыктары чыгарылган датадан тартып үч күндүн ичинде талапкерлерге маалымдалат.

         46. Тестирлөөнү аткаруу учурунда аудиториядан чыгууга, сүйлөшүүлөргө, ордунан турууга, аттестациялык комиссиянын мүчөсүнүн уруксатысыз орун которууга, кандай болбосун басма материалдарын, жазууларды, караштырылбаган техникалык каражаттарды (мобилдик телефонду, фотоаппаратураны ж.б.) же жазуу материалдарын колдонууга жол берилбейт.

         Биринчи эскертүүдөн кийин, талаптарды экинчи жолу бузган талапкер тестирлөө өтүп жаткан жайдан чыгарылат. Мындай учурда талапкердин тести жараксыз деп таанылат. Тестти аткаруудан четтетүү жөнүндө протокол түзулүп, ага төрага жана катчы кол коет.

         47. Аттестациянын андан кийинки этабы болуп сынак (жазуу иши) эсептелет, ага тестирлөөнү ийгиликтүү тапшырган талапкерге жол берилет.

         48. Сынак ишмердүүлүктүн билдирилген түрлөрүнө ылайык аттестациялык комиссия тарабынан бекитилген сынактык тапшырмалар боюнча төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт:

         - ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер;

         - өнөр жай үлгүлөрү;

         - товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары;

         - селекциялык жетишкендиктер.

         Талапкер ишмердүүлүктүн жогоруда саналып өткөн багыттарынын ичинен тандалып алынган ар бир түрү боюнча бир сынактык билет боюнча тапшырат.

         Төрт теориялык суроодон жана бир практикалык маселеден турган суроолорго жооптор жана экзамендик билеттердин тапшырмаларынын аткарылышы жалпы жыйынтыкталып беш баллдык тутум менен бааланат. Сынакка жалпы баа берүү орточо арифметикалык баалоодон чыгарылат, мында өтө турган балл 3,7 баллдан кем эмес өлчөмдү түзөт. 

Даярдануу үчүн убакыт талапкер тарабынан билдирилген анын келечектеги ишмердүүлүгүнүн чектөөлөрүнүн көлөмүнө жараша 120 мүнөттөн ашпагандай өлчөмдө аттестациялык комиссиянын төрагасы тарабынан белгиленет.

49. Ар бир жазуу жүзүндөгү тапшырма талапкер тарбынан өзүнчө экзамендик барактарда сынактык маалыматтарды көрсөтүү менен, тыкан, даана аткарылат.

         50. Кандайдыр бир басма материалдарын, жазууларды, ошондой эле техникалык каражаттарды (мобилдик телефондорду, фотоаппаратураларды ж.б.) пайдаланууга тыюу салынат. Мобилдик телефондор өчүрүлүүгө жана аттестациялык сынак өтүп жаткан учурда аттестациялык комиссиянын катчысына тапшырылууга тийиш.

         51. Жазуу ишин аткарып жаткан учурда талапкер аттестациялык сынак өтүп жаткан жайдан чыгууга укуксуз. Билип туруп талаптарды бузган талапкер тапшырманы аткаруудан четтетилет жана сынакты канааттандырарлык эмес тапшырган катары таанылат.

         52. Эгерде талапкер, ден-соолугуна байланыштуу же башка жүйөлүү себептер менен дайындалган күнү сынакка катыша албай калса, ал сынакка чейин үч күн мурда жазуу жүзүндө аттестациялык комиссияга маалымдайт. Мындай учурда талапкер сынактын башка убакытта өтүүсү жөнүндө кабардар болот.

         Белгиленген убакытка экинчи жолу келбеген учурда, талапкер аттестациялык сынакты канааттандырарлык эмес натыйжа менен тапшырган катары таанылат.

         53. Аттестациялык комиссия аттестациялык сынактын жыйынтыктары боюнча сынактын канааттандырарлык натыйжасы же сынактын канааттандырарлык эмес натыйжасы жөнүндө чечим кабыл алат.

         Сынактын жыйынтыктары жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечими ал кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

         Аттестациялык комиссиянын чечими ал кабыл алынган күндөн тартып үч күндүк мөөнөттө талапкерге жөнөтүлөт.

         54. Эгерде тестирлөөнүн натыйжасы жана сынактык тапшырма канааттандырарлык деп бааланса, анда аттестациялык комиссия талапкерди аттестациялоо жөүндө чечим кабыл алат.

         55. Сынакты ийгиликтүү тапшырган талапкер патенттик ишенимдүү өкүл катары катталууга укуктуу.

         56. Аттестациялык комиссия төмөндөгүдөй учурларда аттестациядан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат, эгерде:

         - 26, 27-пункттардын талаптарына ылайык келбеген документтер тапшырылган болсо;

         - тестирлөөнүн натыйжалары “канааттандырарлык эмес” деп бааланса;

         - жазуу жүзүндөгү иштердин бир же андан көп тапшырмаларынын аткарылышы “канааттандырарлык эмес” деп бааланса;

         - талапкер ушул Регламенттин 46, 51-пункттарынын талаптарын бузса жана аттестациялык сынакты берүүдөн четтетилген болсо.

  57. Сынактын канааттандырарлык эмес натыйжасы аттестациялык комиссия тарабынан чечим чыгарыылган күндөн тартып үч айдын ичинде апелляциялык комиссияга даттанылышы мүмкүн.

58. Аттестациялык комиссиянын чечими боюнча экзаменди канааттандырарлык эмес натыйжа менен берген талапкерлер  аттестациялык комиссия чечим кабыл алган учурдан тартып алты ай өткөндөн кийин аттестацияга кирүүгө уруксат алышы мүмкүн.

59. Эгерде апелляциялык комиссияга даттанылган аттестациялык комиссиянын чечими күчүндө калтырылган болсо, мындай учурда жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт апелляциялык комиссия чечим чыгарган датадан тартып эсептеле баштайт.

60. Кошумча аттестациялоо (патенттик ишенимдүү өкүл өз ишмердүүлүгүн чектөөдөн баш тарткан учурда) алым төлөнгөн шартта аттестация жөнүндө арыздын келип түшүүсү боюнча ишке ашырылат.

  61. Кайталап аттестациялоо жүргүзүү (апелляциялык комиссиянын дайындоосунда) ушул бөлүктө караштырылган тартипте, апелляциялык комиссия чечим чыгарган күндөн тартып, алты айдын ичинде жүргүзүлөт. 

6. Апелляциялык комиссиянын иш тартиби жана курамы 

62. Апелляциялык комиссия патенттик ишенимдүү өкүлдүккө аттестациялоого, аттестациялык сынакка, ишмердүүлүгүн чектөө менен аттестациялоого, аттестациялабоого жана кайра аттестациялоого талапкерлерди киргизүүдөн баш тартуу жөнүндөгү, же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндөгү аттестациялык комиссиянын чечимине даттанууларды, ошондой эле алар тарабынан кесиптик милдеттенмелердин талапка ылайыксыз аткрылышына байланыштуу патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн аракеттерине жактардын даттанууларын карайт.

  63. Апелляциялык комиссия даттануу боюнча чечимди ал келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде кабыл алат.

64. Аттестациялык комиссиянын чечимине даттанууну кароонун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссия төмөндөгүлөргө укуктуу:

         - аттестациялык комиссиянын чечимин күчүндө калтырууга;

         - аттестациялык комиссиянын чечимин жокко чыгарууга;

- кайталап аттестациялоону дайындоого;

- аттестациялык комиссияны келип түшкөн даттануулар боюнча маселени кайрадан карап чыгууга милдеттендирүүгө.

         65. Келип түшкөн даттанууларды толук жана ар тараптуу карап чыгуу үчүн апелляциялык комиссия төмөндөгүлөргө укуктуу:

         - аттестациялык комиссиядан аттестациялык сынакка киргизүүдөн баш тартуу жөнүндө же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндө аттестациялык комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча түшүндүрмө (материалдарды) суроого;

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине, ушундай даттануу берилген адамга карата, даттанууну берген адамдан апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтарды (материалдарды) суроого;

         - өз отурумдарында апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн угууга.

66. Апелляциялык комиссиянын жеке курамы: төрагадан, төраганын орун басарынан, комиссиянын мүчөлөрүнөн, катчыдан турган 5 (беш) адамдык курамда Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет.

Апелляциялык комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

         67. Апелляциялык комиссиянын отуруму, эгерде ага комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3ден аз эмес бөлүгү катышса укуктуу болуп эсептелет. Чечимдер комиссиянын отурумуна катышып отургандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда апелляциялык комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет. 

68.Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен төрага шайланат.

         69. Апелляциялык комиссиянын төрагасы:

- апелляциялык комиссияны жалпы жетектөөнү ишке ашырат;

- апелляциялык комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитет;

- апелляциялык комиссиянын отурумдарын чакырат жана алып барат;

         - апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттенмелерди бөлүштүрөт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумдарынын кабарлоолоруна, чечимдерине жана протоколдоруна кол коет.

         70. Апелляциялык комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарын алып баруу катчы тарабынан ишке ашырылат. Апелляциялык комиссиянын катчысы апелляциялык комиссиянын ишин уюштурууну жана маалыматтык камсыздоону, апелляциялык комиссиянын отурумдарын өткөрүүгө даярдыкты, анын ичинде төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүн, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн жана катышуусу зарыл болгон адамдарды отурум боло турган убакыт жана өтүлө турган орду жөнүндө кабардар кылат;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунун күн тартибинин долбоорун түзөт жана апелляциялык комиссиянын төрагасына сунуштайт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунда кабыл алынган чечимдердин жана кабарлоолордун (сурамдардын) долбоорлорун даярдайт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунун протоколун алып барат жана кол койдурат;

         - апелляциялык комиссиянын ишмердүүлүк маселелери боюнча арыз берүүчүлөр, апелляциялык комиссиянын мүчөлөрү менен өз ара ыкчам аракеттерди ишке ашырат, ошондой эле апелляциялык комиссиянын ишмердүүлүгүнө киргизилген маселелер боюнча апелляциялык комиссиянын төрагасынын жана анын орун басарынын тапшырмаларын аткарат;

         - отурумду өткөрүүгө чейин күн мурун иштердин материалдардын көчүрмөсүн апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнө жөнөтөт.

  71. Карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссия Кыргызпатенттин жетекчисине тааныштыруу үчүн отурумдардын протоколдорун жана чечимдерин сунуштайт. 

7. Апелляциялык комиссияга даттанууларды берүүнүн тартиби

         72. Апелляциялык комиссиянын кароосуна арналган даттануу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

         Даттануу ал келип түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү турдө катталууга тийиш жана апелляциялык комиссиянын катчысына берилет.

         73. Апелляциялык комиссияга берилген даттануу апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирбесе, кароого кабыл алынбайт, ал эми даттанууну берген адам ал келип түшкөн күндөн тартып 3 күндүн ичинде кабардар болот.

         74. Даттануу апелляциялык комиссияга төмөнкүлөргө берилет:

         - аттестациялык комиссиянын чечимине;

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракетине.

         75. Даттануулар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Даттануулар жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилдерде берилген учурда, алардын котормолору тиркелүүгө тийиш.

Даттанууларды берүү жеке өзү тарабынан же ыйгарым укуктуу өкүлдөр аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Даттанууларды өкүл аркылуу берүүгө байланышкан аракеттерди ишке ашыруу учурунда өкүлдүн ыйгарым укуктары ишеним кат менен тастыкталат. Ишеним кат даттануга тиркелет.

         Даттануу жазуу жүзүндө, эркин формада, андагы укук бузууларды жана башка маалымдарды көрсөтүү менен түзүлөт.

         Даттанууда аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, чечим, кабарлоо же башка корреспонденция жөнөтүлө турган почтолук дареги көрсөтүлөт, даттануунун маңызы баяндалат, жеке кол тамгасы жана датасы коюлат.

         76. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине карата апелляциялык комиссияга даттануу келип түшкөндө, ага даттануу келип түшкөн күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде, Мамреестрде көрсөтүлгөн дарек боюнча анын аракетине келип түшкөн даттануу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт. Кабарлоодо бул даттануу карала турган апелляциялык комиссиянын отурумунун өтө турган убактысы, датасы жана орду жөнүндө маалымат келтирилет.

         77.Патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине даттанууну карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулгандыгынын натыйжасында аларды берген жактардын укуктары жана/же мыйзамдык кызыкчылыктары бузулган учурда, клтирилген кесепеттерди эске алуу менен апелляциялык комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

         - патенттик ишенимдүү өкүлгө эскертүү берүүгө;

         - патенттик ишенимдүү өкүлгө Мыйзамдын 13-статьясына ылайык жаза-чара колдонуу сунушу менен Кыргызпатенттин жетекчисине кайрылууга. 

8. Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоонун тартиби 

         78. Каттоо жөнүндө арыз белгиленген формага (2-тиркеме) ылайык Кыргызпатентке, аттестация жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечими кабыл алынган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө, аттестациялоо жөнүндө чечимди жана каттоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти тиркөө менен берилет.  

         79. Арыз мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Арыз жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилдерде берилген учурда, алардын расмий тилге котормолору тиркелүүгө тийиш.

80. Берилген документтердин негизинде документтер келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестрине (мындан ары – Реестр) зарыл болгон маалымдарды киргизет жана белгиленген үлгүдөгү «патенттик ишенимдүү өкүлдү» каттоо жөнүндө күбөлүк (мындан ары – күбөлүк) берет.

         81. Күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлдүн өз колуна, кол койдуруу аркылуу ишке ашырылат.  

         82. Реестрге төмөнкүдөй маалымдар киргизилет:

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн катталган датасы;

- каттоо номери, ошондой эле күбөлүк номери болуп саналат;

         - аттестациялык комиссиянын чечиминин номери жана датасы;

         - интеллектуалдык менчик объектилери боюнча патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгүндөгү чектөөлөр;

         - кат жазышуу үчүн дареги, телефондун, телефакстын номери, электрондук почто дареги, эгер мындайлар болсо.

  - күбөлүк берүү жөнүндө маалымдар.

         83. Кыргызпатент төмөнкүдөй учурларда патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоодон баш тартат:

         - Мыйзамдын 5-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүнүн 1-3-пункттарына ылайык каттоого тоскоол болгон жагдайлар пайда болгондо;

         - каттоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбегенде.

         84. Аларга карата каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган жактарга каттоо үчүн алар тарабынан төлөнгөн алым алардын арызы боюнча кайтарылып берилет.

         85. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн кесиптик ишин ишке ашырууга карата укук анын Реестрде катталган датасынан тартып пайда болот.

         86. Патенттик ишенимдүү өкүл катары катталбаган жактар Мыйзамдын талаптарына ылайык, “патенттик ишенимдүү өкүл” деген аталыш менен Кыргыз Республикасынын аймагында өз ишмердүүлүгүн пайдаланууга укуксуз.

         87. Патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоо жөнүндө Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыялоо жүргүзүлөт. Каттоого карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор, ошондой эле юридикалык жактын уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө маалымдар расмий бюллетенинде жарыяланат.

88. Патенттик ишенимдүү өкүл Кыргызпатент тарабынан Реестрден Мыйзамдын 10-статьясынын негизинде чыгарылат. Патенттик ишенимдүү өкүлдү Реестрден чыгарууда күбөлүк күчүн жоготот жана Кыргызпатентке тапшырылууга тийиш. Патенттик ишенимдүү өкүлдү Реестрден чыгаруу жөнүндө маалымат Кыргызпатент тарабынан чыгаруунун себептерин көрсөтүү менен расмий бюллетендерде жарыяланат.

Патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан ага коюлган талаптар бузулган учурда, Кыргызпатент тарабынан Мыйзамдын 13-статьясынын 3-бөлүгүндө караштырылган чаралар колдонулат. 

9. Жеке иштерди жүргүзүү жана сактоо

Ведение и хранение личных дел

         89. Аттестация жөнүндө арыз берген ар бир талапкерге жеке иш таризделет. Патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкердин жеке ишине жеке маалымдарын камтыган документтер жана аттестациялоодо, каттоодо жана патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүк мезгилинде берилген башка документтер кирет.

         90. Документтер атайын папкага – жеке ишке көктөлөт..

         Жеке иштин мукабасында патенттик ишенимдүү өкүл статусун арууга каалоосун билдирген жарандын толук аты-жөнү, жеке иштин номери, жеке ишти жүргүзүүнүн башталыш датасы, ишти сактоонун номенклатуралык мөөнөтү көрсөтүлөт.

         91. Жеке иштер адегенде талапкер тарабынан берилген документтерди камтыйт. Жеке ишти тариздөөдө документтер төмөндөгүдөй тартипте жайгаштырылат:

         - аттестациялоо жөнүндө арыз;

         - жогорку билими жөнүндө дипломдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

         - эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

         - адистештирүүгө ылайык патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасын тастыктаган башка документтер же алардын көчүрмөлөрү;

         - аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

         92. Жеке ишке төмөнкү мезгилдерде берилген жана пайда болгон бардык документтер хронологиялык тартипте көктөлөт:

         - аттестациялоо (сынактык иштер жана аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн корутундусу; аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын чечимдери; аттестациялык комиссиянын аттестациялык сынакка киргизүүдөн баш тартуу жөнүндөгү же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндөгү чечимдерине даттануулар);

         - каттоо (каттоо жөнүндө арыз, мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ);

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгү (Реестрдин маалымдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз жана башка арыздар; патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракетине, апелляциялык комиссиянын чечимине даттануулар ж.б.).

93. Ушул Регламенттин ишинин жүрүшүндө келип чыккан документтер Кыргызпатенттин мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө пайдаланылат жана сакталат, ал эми сактоо мөөнөтү өткөндөн кийин Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900