FaLang Language Switcher

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы №11    чечими менен жактырылган      

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын   2017-жылдын 27-декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) инспекторунун кызматтык жүрүм-турум этикасынын кодекси 

1. Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын инспекторунун кызматтык жүрүм-турум этикасынын кодекси (мындан ары –Этика кодекси) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикасынын кодексине, 2017-жылдын 28-февралындагы №126 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Этика кодекси кесиптик кызматтык этиканын жалпы принциптеринин жана кызматтык жүрүм-турумдун негизги эрежелеринин жыйындысын билдирет.

3. Кодекстин максаты болуп инспектордун кесиптик ишин ишенимдүү аткарышы жана Кыргызпатенттин кадыр-баркын бекемдөө үчүн анын этикалык ченемдерин жана кызматтык жүрүм-турумунун эрежелерин белгилөө саналат.

4. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси жана инспекторунун билими жана Кодекстин жоболорун сакташы алардын кесиптик ишинин сапатын жана кызматтык жүрүм-турумун баалоонун чен белгилеринин бири болуп саналат.

5. Ушул Этика кодексинин иш-аракети Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн кызматкерлерине жайылтылат. 

1-бап. Жалпы жоболор 

6.Ушул  Кодексте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Лицензиялык келишим – автордук укук жана чектеш укуктар объектин (көңүл ачуу жайлары, коомдук тамактануу ишканалары, адистештирилген соода ишканалары үчүн; мезгилдүү коомдук тамактануу ишканалары жана көңүл ачуу жайлары үчүн) пайдалануу укун алуу үчүн пайдалануучу менен түзүлгөн лицензиялык келишим;

Пайдалануучу – автордук укук жана чектеш укуктар объектин пайдалануучу кандай болбосун жеке жана юридикалык жактар.

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси – Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги, инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы.

Инспектор – Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору. 

2-бап. Инспектордун этикасынын негизги принциптери 

7. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун жүрүм-турумунун этикалык принциптери болуп төмөнкүлөр саналат:

- чынчылдык жана калыстык;

- жөнөкөйлүк жана токтоо жүрүм-туруму;

- кызматтык милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк, жооптуулук, кесипкөйлүк;

- этика ченемдерин бузууда келишпестик.

8. Ушул Этика кодекси менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикасынын кодекси жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум ченемдери менен жөнгө салынат. 

3-бап. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспектордун укуктары жана милдеттери 

9. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызматтык милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө укуктуу:

- маалымат жана материалдарды алуу;

- уюштуруу-техникалык шарттар;

- инспекторлордун ишин өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды киргизүү;

- өз укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо.

10. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызматтык милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Ушул Этика кодексинин жоболорун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алуу;

- кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаруу, жогорку кесиптик деңгээлде аткарууга умтулуу;

- саясий партиялар менен коомдук бирикмелердин чечимдеринин кызматтык ишке таасир берүү мүмкүндүгүн болтурбай, калыс болуу;

- кызматтык ыйгарым укуктардын чегинен чыкпоо;

- пайдалануучулар менен иш алып барууда сылык болуу, көңүл буруу, кылдат мамиле кылуу;

- кызматтык жашырын маалыматты жайылтпоо жана сактоо жана кызматы токтогондон кийин дагы мыйзам менен белгиленген тартипте, белгиленген мөөнөттүн ичинде  сактоо;

- алардын кызматтык милдеттерин ак ниет аткарууга тоскоолдук кылуучу кандай болбосун жеке, мүлктүк (финансылык) жана башка кызыкчылыктарга байланыштуу иш-аракеттерди жоюу;

- эл алдында чыгуунун жана кызматтык маалымат берүүнүн Кыргызпатентте белгиленген эрежелерин сактоо;

- жалпы кабыл алынган моралдык-этикалык ченемдерди сактоо;

- башка инспекторлордун этика ченемдеринин фактыларын билдирүү. 

4-бап. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун этикасына байланыштуу чектөөлөр 

11. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору төмөнкүлөргө укугу жок:

- жеке ишкердик иш менен иштегенге, ошондой эле өз кызматтык абалын кандай түрдө болбосун сый акы алуу менен жеке жана юридикалык жактарга алардын ишкердин ишин жүргүзүүгө көмөктөшүү үчүн пайдаланууга;

- кызматтык маалыматты жана кызматтык абалды жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга;

- лицензиялык келишимди түзүүдө кайсы бир айрым пайдалануучуларга артыкчылык берүүгө;

- макулдашылбаган жана ыйгарым укук берилбеген милдеттерди жана убада берүүгө;

- пайдалануучулар жана башка жактар менен өз жетекчисин же карамагындагы кызматкерди, ошондой эле мамлекеттик кызматта өзүнүн жеке иш-аракеттерин талкуулоого;

- жынысы, жашы, расасы, улуту, тили, жарандыгы, социалдык, мүлктүк же үй-бүлөлүк абалы, саясий же диний багыты боюнча дискриминациялык айтуулар же иш-аракет жүргүзүүгө;

- пайдалануучуларга одоно кайрылууга, кемсинтүүгө жана чагымчылык кылып, укукка каршы жүрүм-турумга. 

5-бап. Коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чаралар 

12. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактын жана кызматта коррупциянын алдын алуу үчүн көмөктөшүүгө милдеттүү.

Кызыкчылыктар боюнча чыр-чатак инспектордун жеке кызыкчылыгы алардын кызматтык милдеттерине же функцияларына таасир бергенде келип чыгат, бул Кыргызпатенттин, пайдалануучунун, жеке жарандын же коомдун кызыкчылыгын бузууга алып келет.

13. Инспекторго башка инспектордун коррупциялык иш-аракети белгилүү болсо, ал бул тууралуу кечиктирбестен башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисине, ошондой эле аталган чөйрөдөгү коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктууга, укук коргоо органдарына жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү.  

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси коррупциянын аныктыгын билдирген кызматкерди укук коргоо органдарына кайрылып, коргоону камсыздоого милдеттүү.

14. Эгер инспектор башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси же үчүнчү жак тарабынан туура эмес чечим кабыл алуга багытталган жана кызыкчылыкка же коррупцияга алып келген кысымга дуушар болсо, ал бул тууралуу кечиктирбестен коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктууга,  жана Кыргызпатенттин жетекчилигине жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү.  

15. Кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактар келип чыккан учурда же коррупциялык көрүнүштөр белгилүү болгондо башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси төмөнкүлөргө милдеттүү:

- кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактын алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча чара көрүү;

- коррупциянын алдын алуу боюнча чара көрүү;

- укук коргоо органдарына чейин коррупциялык көрүнүштөрдүн аныктыгы жөнүндө билдирген инспекторду коргоону камсыздоо;

- инспекторлорду саясий партиялардын жана коомдук бирикмелердин ишине мажбурлап катыштырууга жол бербөө.

16. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси өзүнүн жеке жүрүм-туруму, чынчылдыгы, калыстыгы жана акыйкаттыгы менен үлгү болушу керек. 

 6-бап. Белектерди алуу жана башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун сырткы көрүнүшү 

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору  пайдалануучулардан же башка жактардан белек (акча, товар, кызмат көрсөтүү, акысыз көңүл ачуулар, эс алуу ж.у.с.) алуу үчүн кызматтык абалын пайдаланууга, Кыргызпатенттин кадыр-баркына шек туудурган кырдаалдан качууга укуксуз.

18. Пайдалануучуга белек, сыйакы үчүн кандайдыр бир жардам же башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун  кызматтык милдеттерин аткарууда ишин токтотуу түрүндө жеке пайда алууга тыюу салынат.

Туулган күнүнө, үй-бүлөлүк салтанаттарга карата кызмат боюнча коллегаларынан белек алууга жол берилет.

19. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору  кызматтык иш сапар убагында, расмий жана башка иш-чараларга байланыштуу алган белектери акт боюнча Кыргызпатенттин жеке менчигине өткөрүлүп берилет.

20. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун алардын кызматтык милдеттерин аткарууда сырткы көрүнүшү (чач жасалгасы, кийими) жалпы кабыл алынган ишкер стилине ылайык келиши керек, бул расмийлүүлүгүн, токтоолугун, тыкандыгын айырмалап турат. 

7-бап. Этика кодексинин жоболорун бузгандыгы үчүн жоопкерчилик 

21. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун ушул Кодекстин жоболорун бузгандыгы үчүн Этика боюнча комиссия жана Кыргызпатенттин Апелляциялык комиссиясы карайт.

22. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун ушул Кодекстин жоболорун сактагандыгы аттестация өткөрүүдө, жогору турган кызмат ордуна жылдыруу үчүн кадрдык резервди түзүүдө, ошондой эле тартип жазасын колдонууда эске алынат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900