FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2015-жылдын 15-майындагы № 16-чечими менен жактырылган

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2015-жылдын 21-майындагы
№ 81-буйругу менен бекитилген

Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, салттуу билимдерди пайдаланууга келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 165 буйругунун редакциясында)

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, салттуу билимдерди пайдаланууга келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун регламенттейт жана алардын өз-ара аракеттешүүсүн уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 165 буйругунун редакциясында)

I. Жалпы жоболор

1. Кыскартуулардын тизмеси: 

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы № 118 токтому менен бекитилген Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелери;

Алымдардын жана жыйымдардын эсебинин тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы № 119-буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматындагы Алымдардын жана жыйымдардын эсебинин тартиби;

Өнөр жай менчик объектиси – ойлоп табуу, өнөр жай үлгүсү, пайдалуу модель, товардык белги, тейлөө белгиси, фирмалык аталыш, селекциялык жетишкендик;

Реестр – Кыргыз Республикасынын, евразия патенттеринин, ИМБДУнун Эл аралык товардык белгилеринин өнөр жай менчик объектилеринин, селекциялык жетишкендиктеринин, салттуу билимдеринин реестрлери;

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 165 буйругунун редакциясында)

Коргоо документи - Патент, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патент, күбөлүк;

Технология - Ноу-хау, комплекстүү ишкердик лицензиясы (франчайзинг), консалтингдик кызмат көрсөтүүлөр, инжиниринг, лизинг, опциондук макулдашуулар сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр;

Келишим – өнөр жай менчиги объектисин, селекциялык жетишкендикти коргоо документинен четтөө келишими (өткөрүп берүү актысы), аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим, өнөр жай менчиги объектисине, селекциялык жетишкендикке жана технологияларга өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишим;

Сублицензиялык келишим – лицензиат тарабынан үчүнчү жактарга өнөр жай менчик объектисин, селекциялык жетишкендикти жана технологияны пайдаланууга укуктардын берилиши;

Лицензиар – өнөр жай менчик объектисине, селекциялык жетишкендикке жана технологияга укуктардын ээси;

Лицензиат – өнөр жай менчик объектисин, селекциялык жетишкендикти жана технологияны пайдалануучу жеке же юридикалык жак;

Өтүнмө ээси – өнөр жай менчик объектисине, селекциялык жетишкендикке жана технологияга укуктардын ээси, же келишим түзүүчү тараптардын бири же алардын өкүлдөрү; 

Арыз - өнөр жай менчиги объектисин, селекциялык жетишкендикти коргоо документинен четтөө келишимин (өткөрүп берүү актысын), аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, салттуу билимдерди пайдаланууга келишимди, өнөр жай менчиги объектисине, селекциялык жетишкендикке өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимди, технологияга укукту өкөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо жөнүндө арыз;

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 165 буйругунун редакциясында)

Өтүнмө – Келишимди каттоо жөнүндө арызга тиркелүүчү документтердин топтому;

ROMARIN – Товардык белгилерди эл аралык каттоонун маалымат базасы;

Укук бөлүмү – Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү.

II. Өтүнмөнүн Кыргызпатентке келип түшүшү

2. Өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүмө ээси же патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилет же почто аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнү кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын жалпы санынын эсеби жүргүзүлөт;

- көрсөтүлгөн документтердин арызда келтирилген алардын тизмесине туура келүүсүн текшерүү ишке ашырылат;

- “Өнөр жай менчик объектисине келишимдерди каттоо журналына” жазуу киргизилет;

- арыздын бланкасына Кыргызпатенттин мөөрү басылат жана өтүнмөнүн кириш номери жана өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

3. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Кошумча материалдарды каттоо журналында” чагылдырылат. Кошумча документте Кыргызпатенттин мөөрү басылат жана өтүнмөнүн кириш номери жана келип түшкөн датасы коюлат.

4. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин бар экендигине текшерилет. Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү, же акчалай каражат менен же өздүк эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү эсептелет.

Өтүнмө ээсинен алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ишке ашырат, мында төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- “Алымдарды каттоо журналында” алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти жогоруда аталган журналга кабыл алуучу адамдын кол тамгасын жана кабыл алуу датасын коюу менен, финансы-экономикалык секторго өткөрүп берүү.

5. Финансы-экономикалык сектору алымдардын келип түшүүсүнүн эсебин алууну, алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону ишке ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартибине ылайык башка аракеттерди жүргүзөт.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары бир жумушчу күндүн ичинде укук бөлүмүнө берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда укук бөлүмү тарабынан:

- өткөрүлүп берилген документтердин Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Өнөр жай менчик объектисине келишимдерди каттоо журналында” чагылдырылгандардын санына туура келе тургандыгын текшерүү ишке ашырылат;

- жогоруда аталган журналда дата жана кол тамга коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар укук бөлүмүнүн “Келишимди каттоо жөнүндөгү арыздарды каттоо журналында” чагылдырылат.

7. Кыргызпатентке өтүнмө берүү датасы Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө келип үшкөн дата боюнча белгиленет.

III. Келишимди карап чыгуу жана каттоо

8. Арыздын Кыргызпатентке келип түшкөн датасынан тартып он жумуш күнүнүн ичинде өтүнмөнүн толуктугу зарыл документтердин болуусуна жана алардын таризделишине карата Эрежелерде караштырылган талаптардын сакталышына текшерилет.

9. Келишимди карап чыгуу өтүнмө берилген күндөн тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

Эрежелердин 4-пунктуна ылайык өтүнмөнү карап чыгуунун жүрүшүндө төмөнкү документтердин болуусу текшерилет:

а) Эрежелердин 3-пунктуна ылайык таризделген, мамлекеттик же расмий тилдеги арыздын;

б) документ келип чыккан өлкөнүн мыйзамдары боюнча күбөлөндүрүлгөн келишим (түп нуска) же андан көчүрмө бөлүк, үч нускада (алардын экөө көчүрмө болушу мүмкүн).

Келишим төмөнкү негизги шарттарды камтууга тийиш:

- келишимдин предмети;

- өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

- укук өткөрүлүп берилген аймак;

- келишимдин күчүнүн мөөнөтү;

- келишимдин тараптарын жана алардын юридикалык даректерин көрсөтүү;

- тараптар зарыл деп эсептеген башка шарттар.

Товардык белгиге карата лицензиялык келишим лицензиаттын товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапаты лицензиардын товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатынан кем болбой тургандыгы жана лицензиар бул шарттын аткарылышына контролду ишке ашыра тургандыгы жөнүндөгү шартты камтууга тийиш;

Салттуу билимдерди пайдаланууга келишим сөзсүз түрдө салттуу билимдерди пайдалануу үчүн Жергиликтүү коомдоштуктарды өнүктүрүү фондуна же Салттуу билимдерди пайдалануу тутумун өнүктурүүнүн мамлекеттик фондуна төлөмдөрдү чегерүүлөр жөнүндө жобону караштырууга тийиш.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 165 буйругунун редакциясында)

в) коргоо документинин көчүрмөсү.

Эл аралык товардык белгиге карата келишимди каттоодо "ROMARIN" товардык белгилерин эл аралык каттоонун маалымат базасынан көчүрмө берилет.

Евразия патентине карата келишимди каттоодо Евразиялык патенттердин реестринен көчүрмө берилет.

г) келишимди каттоо үчүн алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

Арыз менен бирге белгиленген өлчөмдөгү алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбеген учурда өтүнмөнү кароо жүргүзүлбөйт.

д) укук ээсинин мураскору же укук улантуучусу болуп эсептелген өтүнмө ээсинин укугун тастыктаган, ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн документтин көчүрмөсү;

е) эгер келишимди каттоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн укук ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл дайындалган болсо, документ келип чыккан өлкөнүн мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте таризделген ишеним кат;

ж) сублицензиялык келишимди каттоо учурунда, негизги келишимдин түп нускасы же анын ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

Эгер документтер бир учурда тапшырылбаса, мындай учурда, берүү датасы берилген документтердин акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

10. Эгер өтүнмөнү карап чыгуу процессинде өтүнмө анын документтерине карата талаптардын бузулушу менен таризделгендиги белгиленсе, өтүнмө ээсине Эрежелердин 9-пунктуна ылайык, табылган мыйзам бузууларды көрсөтүп жана аны алган күндөн тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди берүү сунушу менен сурам (ЛК-1 формасы) жөнөтүлөт. Мында документтерди берүүнүн жана келишимди карап чыгуунун мөөнөттөрү, бул убакыттын ичинде өтүнмө ээси табылган кемчилдиктерди жоё тургандай кылып убактылуу узартылат.

Тиешелүү өтүнүч кат берилген учурда жана мөөтөтүн узартуу үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндө өтүнмө ээси тарабынан суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат өтүнмө ээси сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилет.

Суралган материалдар же аларды карап чыгуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбеген учурда жана келишимде бири-бирин жоюучу жоболор же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген жоболор табылган учурда жана аларды жоюудан тараптар баш тарткан учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат. Кыргызпатент келишимди каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат, бул жөнүндө өтүнмө ээси кабардар болот (ЛК-2 формасы). Өтүнмө ээсине келишимдин эки нускасы кайтарылып берилет. Келишимдин бир нускасы (түп нуска) иш кагаздарынын материалдары менен укук бөлүмүндө калат.

11. Технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишим арыз берилгенден жана каттоо үчүн зарыл болгон документтер берилгенден кийин Кыргызпатентте катталышы мүмкүн. Технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо Эрежелердин III бөлүмүнүн талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

12. Эгер өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык зарыл болгон документтерди камтыса, укук бөлүмү берилген материалдардын талапка ылайыктуулугу жөнүндө корутунду чыгарат (ЛК-3формасы). Корутундуга каттоо номери берилет – төрт сан каттоо номерин билдирет, андан ары каттоо жылы, калган сандар – келишимдин түрү жана категориясы.

Мисалы:

 № 1299. 2013-4/1

Корутунду Кыргызпатенттин статс-катчысы тарабынан бекитилет.

13. Корутундунун негизинде Кыргызпатент келишимди каттоо жөнүндө чечим кабыл алат (ЛК -4 формасы). Чечим үч нускада чыгарылат жана корутундуга берилген каттоо номери коюлат. Чечимге Кыргызпатенттин төрагасы кол коёт. Кол коюлган чечимдер “Келишимдерди каттоо тизмеленген журналда” катталат.

14. Катталган келишим, ошондой эле катталган ага киргизилген өзгөртүүлөр боюнча укук бөлүмү:

- үч нускада келишим менен чечимди тигет, ошондой эле контролдук нускада арызды, алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти, коргоо документинин көчүрмөсүн, ишеним катты жана башка материалдарды тигет;

- келишимдин (өзгөртүүлөрдүн) акыркы барагынын арткы бетине каттоо номерин, каттоо датасын, келишимдин (өзгөртүүлөрдүн) барактарынын жана анын тиркемелеринин санын көрсөтүү менен штамп коёт, ошондой эле шампта укук бөлүмүнүн адисинин фамилиясы, аты-жөнү жана кол тамгасы көрсөтүлөт;

- өтүнмө эээсине эки нускада коштомо кат даярдайт;

- чечимдин эки нускасын коштомо кат менен бирге кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өкөрүп берет;

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү коштомо каттын ар бир нускасында чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коёт. Чечимдин эки нускасы коштомо кат менен бирге өтүнмө эээсине жөнөтүлөт, коштомо каттын бир нускасы укук бөлүмүнө кайтарылат.

15. Катталган келишимдин түп нускасы контролдук нуска болуп эсептелет жана укук бөлүмүндө сакталат.

IV. Катталган келишимдер жана өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтарды

Мамреестрге киргизүү жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо

16. Укук бөлүмү эки нускада коштомо катты, ар бир чечимдин көчүрмөсүн, келишимди каттоо үчүн алым төлөнгөндүгүн тастыктоочуу документтин көчүрмөсүн даярдайт жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет.

17. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү коштомо каттын ар бир нускасына кириш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп басат. Коштомо каттын бир нускасы чечимдердин көчүрмөлөрү жана алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ менен бирге Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, коштомо каттын бир нускасы укук бөлүмүнө кайтарылат.

18. Мамреестрлер бөлүмү Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнөн материалдарды кабыл алууну ишке ашырат жана “Келишимдерди каттоо журналына” тиешелүү жазууларды киргизет. Эрежелердин 17-пунктуна ылайык, келишимди каттоо жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге жана базага киргизет.

Келишимди каттоо жөнүндөгү чечимдин негизинде Мамреестрлер бөлүмү коргоо документине карата кошумча барак даярдап, ал эки нускада түзүлгөн документтерди өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет. Өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө сакталат. Кошумча баракты ээсине тапшыруу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан ишке ашырылат.

19. Укук бөлүмү катталган келишимдер жана аларга өзгөртүүлөр жөнүндөгү маалыматтарды Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгына төмөнкүдөй көлөмдө өткөрүп берет: өткөрүп берилүүчү укуктардын көлөмү, келишимдин предмети, тараптардын аныктамасы, күчүндө болуунун аймагы, күчүнүн мөөнөтү, алардын күчүн мөөнөтүнө жетпей токтотуу же узартуу жөнүндө маалыматтар.

20. Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы ар бир айдын алтысына чейин документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт, “Жарыялоо үчүн материалдардын эсеби жана контролдоо журналында” чагылдырат.

Материалдарды даярдоо бөлүмү тарабынан төмөнкүлөр ишке ашырылат:

- мамлекеттик тилге которуу;

- текстти редакциялоо/ корректировкалоо;

- укук бөлүмү менен макулдашуу;

- макетти Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна коюу;

- расмий бюллетендин бекитилген макетин полиграфия бөлүмүнө өткөрүп берүү.

Полиграфия  бөлүмү материалдарды кабыл алууну ишке ашырат, ай сайын расмий бюллетендин чыгарылышын нускалайт.

Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы кезектеги бюллетенди Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу үчүн, жарыяланган материалдарды электрондук түрдө маалымат технологиялар секторуна берет.

V. Катталган келишимдеги өзгөртүүлөрдү каттоо

21. Эрежелердин 12-пунктуна ылайык лицензиялык келишимдин өзгөртүүлөрү каттоого жатат, атап айтканда төмөнкүлөргө карата:

- тараптардын аныкталышына;

- келишимдин предметине;

- күчүнүн мөөнөтүнө;

- күчүндө болуу аймагына ;

- өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмүнө.

Тараптардын макулдашуусу боюнча келишимдин башка өзгөртүүлөрү да катталышы мүмкүн.

Келишимдердин өзгөртүүлөрүн каттоонун сакталбашы алардын жараксыздыгына алып келет.

Өтүнмө ээси Кыргызпатентке катталган келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү каттоо жөнүндө арыз берет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- кошумча макулдашуу же катталган келишимге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө тараптардын макулдугун тастыктоочу, документ келип чыккан өлкөнүн мыйзамы боюнча күбөлөндүрүлгөн анын (түп нусканын) көчүрмө бөлүгү, үч нускада (алардын экөө көчүрмө болушу мүмкүн);

- катталган келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

Киргизилген өзгөртүүлөрдү каттоо Эрежелердин III бөлүмүнүн талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

Катталган өзгөртүүлөр келишимге тиркелет.

Эгер өзгөртүүлөр келишимдин тараптарын аныктоого тиешелүү болсо, мындай учурда көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгына жана/же ишенимдүүлүгүнө негиздүү шектенүүлөр бар болгон учурда, укук бөлүмү, өтүнмө ээсинен зарыл болгон документтерди суроого укуктуу.

22. Укук бөлүмү квартал ичинде Евразия патенттик конвенциясына карата 13-Патенттик нускаманын Эрежелеринин (11) пунктуна ылайык, евразия патентин пайдалануу жөнүндө лицензиялык келишимди каттоо тууралуу Евразия патенттик ведомствосун кабардандырат.

23. Эл аралык товардык белгиге лицензия жөнүндө жазуу киргизүү өтүнүчү, Мадрид Протоколуна жана Макулдашуусуна карата Нускамасынын 20bis Эрежелерине ылайык, тиешелүү расмий бланкта, Товардык белгинин ээси тарабынан же эгер Ведомство мындай берүүгө макул болсо, ээсинин Келишим түзгөн тарабынын Ведомствосу тарабынан, же ага карата лицензия берилген Келишим түзгөн тараптын ведомствосу тарабынан Эл аралык бюрого берилет.

VI. Өтүнмөнүн материалдарын сактоо

24. Өтүнмөнүн материалдары укук бөлүмүндө сактоодо турат.

 

Тиркеме:

1. ЛК –1 формасы

2. ЛК –2 формасы

3. ЛК –3 формасы

4. ЛК – 4 формасы

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900