FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен Жактырылган 2014-жылдын 31-январында №7 КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2014-жылдын 19-февралында, № 25

 Ойлоп табууга эл аралык өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

         Бул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында эл аралык өтүнмө берүү, карап чыгуу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара иштешүүсүн ойдогудай уюштуруу үчүн анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

I.       Жалпы жоболор

  1. 1. Кыскартуулардын тизмеси:

         Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

         Мыйзам -  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Патент мыйзамы»;

Эл аралык бюро – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Эл аралык бюросу;

РСТ – Патенттик кооперация жөнүндө келишим;

РСТга нускама - Патенттик кооперация жөнүндө келишимге нускама;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 1998-жылдын 12-июнундагы №346 токтому менен бекитилген Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн патенттегендиги, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттагандыгы, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдаланууга укук бергендиги үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Жашырын ойлоп табуулар, ПМ жана ӨҮ жөнүндө жобо - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн 2000-жылдын 27-апрелиндеги №242 токтому менен бекитилген Жашырын ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө жоболор;

         Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби;

            ЭПК – эл аралык патенттик классификациялоо;

Эл аралык өтүнмө - Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык ойлоп табууга берилген өтүнмө;

Улуттук өтүнмө - ойлоп табууга Кыргыз Республикасында патент алууга өтүнмө;

         Экспертиза бөлүмү – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү;

II. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

2. Эл аралык өтүнмөнүн документтери Кыргыз Республикасында кабыл алуучу ведомствонун милдетин аткаруучу Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө эл аралык өтүнмөнүн документтери келип түшкөндө төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- берилген документтердин РСТ нын арызында келтирилген тизмеге ылайык келишин текшерүү;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин бар экендигин текшерүү;

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү «Эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналына» жазуу киргизилет;

- арыздын «Келип түшкөн күнү» жана «Кириш номери» деген графалары толтурулат.

         Өтүнмө ээсине өтүнмө берилген ойлоп табуунун аталышын камтыган эл аралык өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы, документтердин барактарынын саны, өтүнмөнүн кириш номери менен келип түшкөн датасы жөнүндө тил кат берилет.

         Өтүнмө бергендиги жана формалдуу белгилер боюнча экспертизанын талаптарына ылайык келишин текшергендиги үчүн алымдарды төлөгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, “Алымдарды каттоо журналында” катталат жана финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

    3. Эл аралык өтүнмөнүн документтерин жашырындуулукка текшерүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт, ал төмөнкү шарттарды сакташын текшерет.

Мыйзамдын 38-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасында түзүлгөн ойлоп табууга эл аралык өтүнмө ойлоп табууга же пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патентин алууга тиешелүү өтүнмөнү Кыргызпатентке бергенден кийин, үч айдын ичинде берилет.

Эгер эл аралык өтүнмө Кыргызпатентке улуттук өтүнмө бергенден кийин, үч айдан кийин берилсе, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү  өтүнмөдөн мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтардын бар экендигин текшерүүсүз мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүп берет.

Эгер эл аралык өтүнмө улуттук өтүнмө бергенден кийин, үч айга чейин берилсе, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү Жашырын ойлоп табуулар, ПМ жана ӨҮ жөнүндө жобонун талаптарына ылайык  өтүнмөдөн мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтардын бар экендигин текшерүүнү жүргүзөт.

Эл аралык өтүнмөдө мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтар жок болсо, эл аралык өтүнмөнүн документтери мындан ары кароого эксперттик бөлүмгө өткөрүлүп берилет.

Эл аралык өтүнмөдө мамлекеттик жашырын сырды түзгөн маалыматтар бар болсо, өтүнмө РСТга Нускаманын  22.1(a) эрежесине ылайык эл аралык өтүнмө катары каралбайт жана ойлоп табууну патенттөө  боюнча чет өлкөдө мындан ары иш кагаздары жүргүзүлбөйт.

         4. Эл аралык өтүнмөнүн документтери эксперттик бөлүмгө келип түшкөндө төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

         - берилген документтердин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндөгү “Эл аралык өтүнмөлөрдү” каттоо журналында” белгиленген санына туура келишин текшерүү;

         - жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

         - маалыматтар эксперттик бөлүмдүн «Эл аралык өтүнмөлөр журналына» киргизилет;

- эл аралык өтүнмөнүн номери берилет.

           5. Эл аралык өтүнмө анык алынган датасы алуучу ведомство толтурушу үчүн коюлган жээктин «Эл аралык өтүнмө анык алынган датасы» 1-пунктундагы РСТ арызынын акыркы бетине коюлат.

         Датасын төмөнкүдөй ырааттуулукта жазылат: ХХ.ХХ.ХХХХ, мында эки сандан турган белгилердин биринчи тобу айдын күнүн билдирет, экинчи топ – айын жана төрт сандан турган белгилердин үчүнчү тобу – жылды билдирет  (мисалы, 2012-жылдын 2-майы кыскартылып жазылганда - 02.05.2012 болот). Ошондой эле чекиттин ордуна жантайган сызык же тире пайдаланылат  (мисалы, 02/05/2012 же 02-05-2012).

           6. Эл аралык өтүнмөгө номер алуучу ведомство толтурушу үчүн коюлган жээкте РСТ арызынын биринчи бетинде коюлуп ыйгарылат, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

- тамга менен белгилөө РСТ/ХХ, мында XX - алуучу ведомствонун идентификациясынын эки тамгалуу коду;

- сан менен белгилөө - 2012/000001. мында биринчи төрт сандар эл аралык өтүнмөнү берген жылды, кийинки алты сан – аны берген жылдагы өтүнмөнүн катар номерин билдирет.

Мисалы:

Эл аралык өтүнмөнүн номери / KG2012/000001

           7. Эгер эл аралык өтүнмөнүн документтери Кыргызпатентке РСТга Нускаманын 92.4-эрежесине ылайык кандайдыр-бир башка каражат менен, мисалы факсимилелик байланыш боюнча берилсе, бул документтерди берген датасы болуп өтүнмө ээси эскертүүсүз берген датадан тартып, Кыргызпатентке бул документтердин түпнускасын же эки көчүрмөсүн  мурдагы бергенин идентификациялоочу кат менен бергнен шартта гана, Кыргызпатентке факс аркылуу байланыш боюнча аларды берген дата эсептелет.

Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө документтин түпнускасын бербесе, өтүнмө алып салынган болуп саналат (РСТ-6 формасы) жана мындай өтүнмө боюнча мындан ары иш кагаздарын жүргүзүү бул Тартиптин 18-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

8. РСТга Нускаманын 20.3- эрежесине ылайык эгер өтүнмө ээси

Эл аралык өтүнмөнү бергенден кийин чогултканга чейинки материалдарды анык алган датадан тартып, эки айдын ичинде берсе (беттер же чиймелер), эксперттик бөлүм бул материалдарды алган датасын РСТ арызындагы акыркы бетине, «Эл аралык өтүнмөнүн чогултулганга чейинки, бирок беттер же чиймелерди өз убагында алганда, кечиктирилген анык алынган оңдолгон датасы» деген 3-пунктта коет, ал алуучу ведомство толтуруу үчүн калтырган жээкке жазылат.

           9. Алымды төлөгөндүгүн финансы-экономикалык сектор текшерет.

           Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүшүнүн эсебин жүргүзөт, алымдарды төлөгөндүгү жөнүндө документтерди сактайт жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иштерди жүргүзөт.

          10. Алымдар жөнүндө жобонун төмөнкү бөлүмдөрүнө ылайык эксперттик бөлүм тарабынан төлөнгөн алымдын суммасынын ылайык келишин текшерүү жүргүзүлөт:

         - өтүнмө бергендиги жана формалдуу белгилер боюнча экспертизанын талаптарына ылайык келишин текшерүү үчүн алым (II (2) бөлүм):

- жөнөткөндүгү үчүн (IV(2) бөлүм);

- артыкчылык документин даярдагандыгы жана бергендиги үчүн (IV (3) бөлүм)  (бар болсо).

Башка алымдар, б.а. бергендиги үчүн алым, издөө үчүн алым, РСТ жана РСТнын Нускамасы менен каралган өлчөмдө жана мөөнөттө төлөнөт.

           11. Өтүнмө ээси алымдын өлчөмүн азайтуу жөнүндө «Алымдын өлчөмүн азайтууга арыз» деген бланкты пайдаланып, ар бир өзүнчө учурда өтүнүшү керек.

12. РСТнын 14(3) статьясына ылайык эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө сумманы толугу менен төлөбөсө, өтүнмө алып салынган болуп саналат (РСТ-6 формасы) жана мындай өтүнмө боюнча мындан ары иш кагаздарын жүргүзүү бул Тартиптин 18-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

13. Эксперттик бөлүм РСТнын 11(1) статьясына ылайык эл аралык өтүнмөнү берген датасын белгилейт.

Эл аралык өтүнмө талаптарга ылайык келгенде, өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт (РСТ-1 формасы), анда эл аралык өтүнмөнүн номери жана РСТга Нускаманын 20.2(с) эрежесине ылайык эл аралык өтүнмө тапшырылган дата билдирилет. Ошол эле убакта эгер Эл аралык бюрого РСТга Нускаманын 22.1 (а) эрежесине ылайык эл аралык өтүнмөнүн каттоо нускасы жиберилбесе же кайрадан жиберилбесе, Эл аралык бюрого бул кабарлоонун көчүрмөсү жиберилет.

14. Эгер эксперттик бөлүм эл аралык өтүнмө РСТнын 11(1) статьясынын талаптарын бузуу менен берилгендиги аныкталса, өтүнмө ээсине бул сунушту алган датадан тартып, бир айлык мөөнөттө эл аралык өтүнмөгө оңдоолорду киргизүү тууралуу сунуш жөнөтүлөт (РСТ-2 формасы). Сунушта РСТнын 11(1) статьясында каралган кайсы талап аткарылбагандыгы көрсөтүлөт.

Өтүнмө ээси оңдоолорду өз убагында берген учурда, оңдоолорду алган датасы алуучу ведомство толтуруу үчүн калтырган жээкке «РСТ 11 (2) статьясына ылайык талап кылынган оңдоолорду өз убагында алуу датасы» деген 4-пунктка, РСТ арызынын акыркы бетине жазылат. Эгер бул өтүнмө боюнча башка жетишпестиктер болбосо,  РСТнын  11(1 ) (b) РСТ статьясына ылайык бул дата эл аралык өтүнмө берген датасы боло алат.

Өтүнмө ээси эл аралык өтүнмөнүн документтеринин жетишпестиктерин оңдобогон учурда же өтүнмө ээси сунуштаган оңдоо РСТнын 11(1) статьясынын талаптарын дагы эле канааттандырбаса, РСТнын Нускамасынын 20.4-эрежесине ылайык, эксперттик бөлүм:

- өтүнмө ээсине кечиктирбестен анын өтүнмөсү каралбай тургандыгын жана эл аралык өтүнмсө катары каралбай турганын кабарлайт (РСТ-3 формасы) жана себептерин көрсөтөт;

- өтүнмө ээси менен кабарлашууну кошкондо, эл аралык өтүнмөнүн материалдарын Кыргызпатенттин архивине өткөрүп берет.

15. Эксперттик бөлүм төмөнкүлөрдү текшерет:

- 14(1) жана 14 (2) статьялары менен каралган жетишпестиктердин болушу, аларды оңдоо РСТга Нускаманын 26-эрежеси жана РСТга Администрациялык нускаманын тиешелүү секциялары менен жүргүзүлөт;

- эл аралык өтүнмөнүн акылга сыярдык бирдейлештирилген эл аралык жарыялоо үчүн алардын аткарылышы зарыл болгон чегинде, РСТга Нускаманын 11-эрежесинде айтылган эл аралык өтүнмөнү тариздөөнүн талаптарына туура келиши;

- алардын аткарылышы канааттандырарлык репродуциялоонун максаттары үчүн зарыл болгон чегинде, РСТга Нускаманын 11-эрежесинде айтылган эл аралык өтүнмөнү тариздөөнүн талаптарына ылайык берилген кандай болбосун котормосунун туура келиши.

Эл аралык өтүнмөнүн тариздөөсүнө карата талаптар РСТга Нускаманын 4,11 жана 90-эрежелеринде белгиленген жана негизинен төмөнкүлөрдү камтыйт:

         - РСТ арызы (4-эреже);

         - нускалардын саны (11-эреженин 11.1-пункту);

         - репродуциялоо үчүн жарамдуулук (11-эреженин 11.2-пункту);

         - пайдаланылуучу материал (11-эреженин 11.3-пункту);

         - өзүнчө барактар ж.у.с. (11-эреженин 11.4-пункту);

         - барактардын өлчөмү (11-эреженин 11.5-пункту);

         - жээктери (11-эреженин 11.6-пункту);

         - барактарды номерлөө (11-эреженин 11.7-пункту);

         - саптарды номерлөө (11-эреженин 11.8-пункту);

         - текстти жазуу (11-эреженин 11.9-пункту);

         - тексттеги чиймелер, формулалар жана таблицалар (11-эреженин 11.10-пункту);    

         - чиймелердеги жазуулар (11-эреженин 11.11-пункту);

         - оңдоолор ж.у.с. (11-эреженин 11.2-пункту);

         - чиймелерге карата атайын талаптар (11-эреженин 11.3-пункту);

         - өзүнчө ишеним кат (90.4-эреже);

         - жалпы ишеним кат (90.5-эреже);

Зарыл болсо, эксперттик бөлүм тарабынан төмөнкүлөрдүн болушу текшерилет:

         - эгер патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, ишеним каттын;

         - эгер РСТ арызда артыкчылыкты талап кылуу көрсөтүлсө, мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөлөрү.

16. Эксперттик бөлүм РСТнын арызынын VI графасын толтургандыгын жана артыкчылык суроо укуктуулугун тастыктаган документтердин болушун текшерет.

        

         РСТнын арызынын VI графасында төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

- эл аралык өтүнмө берген датанын мурдагы он эки айлык мөөнөтүнө туура келген датасы болуп эсептелген, мурдагы өтүнмөнүн датасы;

-   мурдагы өтүнмөнүн номери;

- анда мурдагы өтүнмө берилген, ушул Конвенцияга кошулбаган, Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучу-өлкөсү же БСУга мүчө-өлкө;

- эгер мурдагы өтүнмө аймактык болуп эсептелсе, аймактык ведомство;

- эгер мурдагы өтүнмө эл аралык болуп эсептелсе, алуучу ведомство.

Артыкчылык документтерине өтүнмө улуттук, аймактык же эл аралык экендигине карабастан, артыкчылык суралып жаткан мурдагы өтүнмөнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кирет.

Артыкчылык документи өтүнмө ээси тарабынан артыкчылык алган датасынан тартып, он алты айдан кечиктирбестен Кыргызпатентке бериши керек. Эл аралык бюро тарабынан он алты айлык мөөнөт өткөндөн кийин, бирок эл аралык жарыялоо датасына чейин алынган кандай артыкчлык документи болбосун бул мөөнөттүн акыркы күнү алынган болуп каралат (РСТга Нускаманын 17.1 (а) эрежеси).

Эгер өтүнмө ээси Кыргыз Республикасынын артыкчылыгын сураса, эксперттик бөлүм артыкчылык документин даярдагандыгы жана бергендиги үчүн алым төлөгөн шартта (Алымдар жөнүндө жобонун IV(3) бөлүмү), Эл аралык бюрого мурдагы өтүнмөнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жөнөтөт.

17. Эксперттик бөлүм тарабынан ушул Тартиптин 15 жана
16-пункттарынын талаптары бузулгандыгын белгилегенде (чиймеси жок болгон учурдан тышкары), өтүнмө ээсине белгиленген жетишпестиктери көрсөтүлүп жана аны алган датадан тартып, эки айдын ичинде болбогон же оңдолгон материалдарды берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт (РСТ-4 формасы).

Эгер өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды бербесе, мындан ары иш кагаздарын жүргүзүү ушул Тартиптин 18-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

РСТнын 14(2) статьясына ылайык чиймелер жок болгон учурда, эксперттик бөлүм бул тууралуу өтүнмө ээсине аларды кабарлоо алган датадан тартып, эки айлык мөөнөттө берүү сунушу менен билдирет (РСТ-5 формасы).

Өтүнмө ээси чиймелерди өз убагында берген учурда, чиймелерди алган датасы алган ведомство тарабынан РСТнын арызынын акыркы бетиндеги толтуруу үчүн арналган жээктеги 2-пункттагы “Чиймелер” деген чарчыга «алынды» деп белгиленет.

Эгер өтүнмө ээси чиймелерди бербесе, анда көрсөтүлгөн чиймелерге шилтеме анык эмес болуп эсептелет жана РСТнын Нускамасынын 20.5 (а)   эрежесине ылайык чиймелер жок болгон учурда, эксперт алган ведомство тарабынан РСТнын арызынын акыркы бетиндеги толтуруу үчүн арналган жээктеги 2-пункттагы “Чиймелер” деген чарчыга «алынган жок» деп белгилейт.

18. Эксперттик бөлүм РСТнын Нускамасынын 29.1-эрежесине ылайык эл аралык өтүнмөнү төмөнкүдөй учурларда, алып салынган деп белгилейт:

         - сурам жооп бербегенде;

- белгиленген алымды төлөбөсө;

- документтин түп нускасын бербесе.

         Алып салынган эл аралык өтүнмө боюнча эксперттик бөлүм төмөнкүдөй аракеттерди жүргүзөт:

         - Эл аралык бюрого каттоо нускасын (эгер ал жөнөтүлө элек болсо) жана өтүнмө ээси берген кандай болбосун оңдоолорду жөнөтөт;

         - өтүнмө ээсине жана Эл аралык бюрого алып салынгандыгы тууралуу кабарлайт (РСТ-6 формасы);

         - Ушул Тартиптин 20-пунктунда каралгандай, издөө үчүн көчүрмөсүн кайра жиберет же бул көчүрмө жөнөтүлгөн болсо, ал алып салынгандыгы тууралуу Эл аралык издөө органына кабарлайт;

         - өтүнмө ээси менен кат жазышуу материалдары менен бирге, эл аралык өтүнмөнүн материалдарын Кыргызпатенттин архивине өткөрүп берет.

         19. Эл аралык өтүнмө РСТнын 11(1) статьясында белгиленген талаптарга жана ушул Тартиптин 3-пунктунда белгиленген улуттук коопсуздук талаптарына ылайык келгенде, эксперттик бөлүм:

         - алуучу ведомство РСТнын арызынын биринчи бетиндеги толтуруу үчүн арналган “алуучу ведомствонун аталышы” деген жээкти толтурат;

         - РСТнын арызында “РСТнын Эл аралык өтүнмөсү” деген мөөрдү коет;

         - алуучу ведомство РСТнын арызынын биринчи бетиндеги толтуруу үчүн арналган “Эл аралык өтүнмө берүү датасы” деген жээкке толтурат;

         - Эл аралык бюрого Кыргызпатенттин коштомо каты менен  бирге эл аралык өтүнмөнүн каттоо нускасын жөнөтөт (1-тиркеме).

         Кайсынысы кеч берилгенине байланыштуу, эл аралык өтүнмөнүн датасы төмөнкү пункттагы РСТнын арызынын акыркы бетиндеги дата боло алат:

         -   «1. Эл аралык өтүнмөнү анык алган датасы»;

         - «3. Эл аралык өтүнмөнүн топтолгонго чейинки беттерин же чиймелерин кеч, бирок өз убагында алганда, анык алган оңдолгон датасы»;  

         -  «4. РСТнын 11 (2) статьясына ылайык талап кылынган оңдоолорду өз убагында алган датасы»;

         -  чарчыдагы «2. Чиймелер» «алынды».

20. Эксперттик бөлүм эгер РСТнын Нускамасынын 12.3(a) эрежесине ылайык эл аралык өтүнмөнүн эч кандай котормосу талап кылынбаса, эл аралык бюрого каттоо нускасын жөнөткөн күндөн кечиктирбестен, РСТнын арызынын VII графасында белгиленген, Эл аралык издөө органына ушул өтүнмө боюнча эл аралык издөө жүргүзгөндүгү үчүн тиешелүү алымды төлөгөн шартта эл аралык өтүнмөнүн нускасын – «издөө үчүн нуска» жөнөтөт.

Эгер каттоо нускасы Эл аралык бюрого жөнөтүлсө, бирок ал боюнча «издөө үчүн тариф» төлөнбөсө, издөө үчүн нуска Эл аралык издөө органына жөнөтүлбөйт, ал эми 6-пункттагы алуучу ведомство РСТнын арызынын акыркы бетиндеги толтуруу үчүн арналган жээкте каттоо нускасы боюнча «Издөө үчүн нусканы жөнөтүү алымды төлөгөнгө чейин кармалды» деген тиешелүү белги коюлат.

21. Эл аралык өтүнмөнүн нускасы – Кыргызпатент үчүн эл аралык өтүнмөнүн нускасы жана ал боюнча иш кагаздардын материалдары Эл аралык бюрого эл аралык өтүнмөнү жөнөткөн датадан тартып эксперттик бөлүмдө сакталат.

III.    Улуттук фаза

22. Эл аралык өтүнмөнүн документтери Кыргыз Республикасында тандалган ведомствонун милдетин аткаруучу, Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет (РСТнын 2-статьясы). Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө эл аралык өтүнмөнүн документтери келип түшкөндө:

- берилген документтердин РСТнын арызында келтирилген тизмесине туура келиши;

- алымды төлөгөндүгү жөнүндө документтин бар экендиги текшерилет;

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн «Эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналында» катталат;

- арыздын «Келип түшкөн датасы» жана «Кириш номери» деген графалар толтурулат.

         «Алымдарды каттоо журналында» алымдарды төлөгөндүгү жөнүндө документ катталат жана финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет;

         - эксперттик бөлүмгө эл аралык өтүнмөнүн документтери берилет.

         23. Эксперттик бөлүм эл аралык өтүнмөлөрдө төмөнкүлөр камтылганбы, текшерилет:

- РСТнын арызынын мамлекеттик же расмий тилге котормосу;

- өтүнмөнү бергендиги үчүн алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ.

Эл аралык өтүнмөгө төмөнкүлөр тиркелгенби, текшерилет:

- эгер өтүнмө ээси тарабынан РСТнын 23(2) статьясына жана 40(2) статьясына ылайык эл аралык өтүнмөнү карап чыгууну баштоо жөнүндө өтүнүч анын эл аралык жарыяланышына чейин берилсе же РСТнын 20-статьясында каралган эл аралык өтүнмө жөнөтүлбөсө, ага карата анын эл аралык берүү датасы белгиленген, тиешелүү алуучу ведомстводо күбөлөндүрүлгөн эл аралык өтүнмөнүн көчүрмөсү;

- эгер эл аралык өтүнмө конвенциялык артыкчылыкка талап кылууну камтыса жана Эл аралык бюро аны алгандыгы жөнүндө кабарласа, артыкчылык документтин көчүрмөсү;

         - эгер эл аралык өтүнмө бул тилдерде берилбесе, эл аралык өтүнмөнүн мамлекеттик же орус тилине котормосу (алар алгачкы берилген түрүндө);

         - ойлоп табуунун сыпаттамасы;

         - ойлоп табуунун формуласы;

         - чиймелерге кирген кандай болбосун тексттин;

         - реферат;

         - РСТнын 19-статьясына жана/же 34(2)(b) статьясына ылайык киргизилген өзгөртүүлөр:

         - эгер өтүнмө ээси РСТнын 19-статьясына ылайык өзгөртүлгөн формуласы менен эл аралык өтүнмөнү карап чыгууну улуттук фазага которсо, бир эле убакта өтүнмө ээси киргизген өзгөртүүлөргө байланыштуу түшүндүрүүлөрдүн мамлекеттик же орус тилине котормосу менен ойлоп табуунун өзгөртүлгөн формуласы;

         - эгер өтүнмө ээси эл аралык өтүнмөнү РСТнын 34(2) (b) статьясына ылайык киргизилген ойлоп табунун формуласынын, сыпаттасынын жана чиймелеринин өзгөртүүлөрүн эске алып, карап чыгуунун улуттук фазага которсо, Эл аралык алдын ала экспертиза органы тарабынан кабыл алынган өзгөртүүлөрдү.

         24. Эл аралык өтүнмөнүн төмөнкүдөй документтери жок болгон учурда, эксперттик бөлүм Эл аралык бюродон (РСТнын 13(1) статьясы) көчүрмөлөрүн сурайт:

- эгер аны албаса, эл аралык өтүнмөнү;

- эгер Эл аралык бюро аны алгандыгы жөнүндө билдирсе, эгер РСТнын 13(2) статьясына ылайык өтүнмө ээси өзү Кыргызпатентке жибербесе же РСТнын 13(2)(b) статьясына ылайык бул тууралуу Эл аралык бюродон сурабаса, артыкчылык документти.

Эл аралык өтүнмөгө тиркелүүчү калган документтери жок болгон учурда, эксперттик бөлүм өтүнмө ээсинен сурайт (РСТ-8 формасы), ал артыкчылык документинин котормосунан тышкары, сурам алган датадан тартып, эки айдын ичинде берет, ал эми өтүнмө ээси артыкчылык датасынан тартып, отуз ай өткөнгө чейин РСТнын Нускамасынын 76.4-эрежесине ылайык берет.

25. Эксперттик бөлүм «Ойлоп табууга патент алууга өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибинин» жоболоруна ылайык улуттук фазага эл аралык өтүнмөнү карайт.

Формалар

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900