FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин  2013-жылдын6-августундагы, № 5 чечими менен жактырылган КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2013-жылдын 12-августундагы , № 135

Аудиовизуалдык продукциялардын контрафактылык белгилерин аныктоо боюнча

методикалык сунуш 

Киришүү 

Жаңы технологиялар жана программалык камсыздоолор жаатындагы ийгиликтер интеллектуалдык менчик объектилерин камтыган жаңы товарларды жана жеңил көчүрүп алуу жана продукцияларды жана товарларды репродукциялоого, жеңил көчүрүп алууга мүмкүндүк түзүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү жана жаңы товарларды өндүрүү мүмкүндүгүн камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын (мындан ары-мыйзам) 13-статьясында аудиовизуалдык чыгармалардын авторлору болуп: сценарийдин автору (сценарист), атайын ушул аудиовизуалдык чыгарма үчүн түзүлгөн музыкалык чыгарманын (тексти менен же тексти жок) автору (композитор); режиссер-коюучу; оператор-коюучу; сүрөтчү-коюучу саналары көрсөтүлгөн. Дээрлик бардык тармактарда контрафактылык продукциялардын пайда болушу мыйзамдуу продукцияга жогорку базар сурамына таасир этет. Музыкалык чыгармалар, фильмдер, компьютердик программалар, ошондой эле адабий чыгармалар сыяктуу автордук укук жана чектеш укуктар объектилери оңой көбөйтүлүп, мыйзамсыз пайдаланылат. Интеллектуалдык ресурстарга жетишсиз көңүл буруу мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий коопсуздугунда, коомдун турмуштук деңгээлинде, алардын экспорттук мүмкүнчүлүгүндө, чарба жүргүзүүчү субъектилердин атаандаш позицияларында берилет. Бул жагынан алганда мамлекеттин ролу автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоонун жана башкаруунун натыйжалуу системасын түзүүгө дал келет.

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерине карата укуктук ченемдер укуктук коргоонун төмөндөгүдөй принциптеринин бар болуусун билдирет – укук ээлеринин уруксатысыз эч ким автордук укук жана чектеш укуктар обьъектилерин пайдалануу укугуна ээ эмес, ошондуктан, объектини кандай болбосун уруксатсыз пайдалануу мыйзамды бузуу, ал эми мындай пайдаланууну жасаган жак – мыйзамды бузуучу болуп саналат.

Көрсөтүлгөн чөйрөлөрдө укук бузуулар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык, административдик жана жазык жоопкерчиликтери караштырылган. Автордун жана укук ээлеринин эң кеңири тараган укук бузуулары болуп, контрафактылык продукцияларды мыйзамсыз даярдоо, жайылтуу жана импорттоо саналат.

Контрафакция – фальсификациянын ар түрдүүлүгү, өзүнөн атайын коммерциялык максаттарда Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын күчү жайылтылган объектилерди коммерциялык айлантууга мыйзамсыз ишке киргизүүнү көрөсөтөт.

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин мыйзамсыз пайдалануунун жана жайылтуунун негизги себептери болуп төмөнкүлөр саналат:

- мыйзамсыз даярдоодон же чыгаруудан, пайдалануудан жана жайылтуудан түшкөн жогору пайдалуулук;

- калктын “каракчылык” көчүрүүдөн бир кыйла кымбат турган легалдуу продукцияны сатып алууну каалабоосу; 

- укуктук сабатсыздык жана анын натыйжасы – бул тармактагы укукту регламенттөөчү мыйзамдарды пайдалануунун жетишсиздиги;

- укук ээлери тарабынан автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча укук коргоочу жана контролдоочу органдар менен биргеликте кабыл алынуучу кеңири масштабдагы чаралардын жоктугу;

- иштеп жаткан мыйзамдарды жакшыртпоо. 

Аудиовизуалдык продукциялардын контрафактылык белгилерин аныктоо боюнча сунуштар 

Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын 4-статьясында аудиовизуалдык чыгармалардын негизги түшүнүктөрү белгиленген.

Аудиовизуалдык чыгармалар – тиешелүү техникалык түзүлүштөрдүн жардамы менен көрүү жана угуу (үн менен коштолгон учурларда) кабыл алуусуна арналган өз ара кадрлар менен байланышкан (үн менен коштолгон же коштолбогон) белгиленген сериялардан турган чыгарма; аудиовизуалдык чыгармалар кинематографиялык чыгармаларды жана кинематографиялыкка окшош каражаттар менен көрсөтүлгөн бардык чыгармаларды (теле-, видеофильмдерди, диафильмдерди, слайдфильмдерди жана ушуга окшош чыгармаларды) алардын алгачкы же кийинки белгиленген ыкмасына карабастан, камтыйт.

“Контрафакт” деген сөз же англис тилинин («counterfeit» - окшотуп жасоо, жасалма деген сөзүнөн), же француздун («contrefacon» деген) ошого окшош маанисинен өздөштүрүлгөн болуп саналат. Контрафакт деп окшотуп жасалган продукцияларды (маселен, жасалма валюталарды) аташкан, бул термин менен интеллектуалдык укуктарды бузуу жолу менен чыгарылган продукцияларды дагы атай башташкан.

Контрафактылык нускалар – бул өзүнөн автордук жана чектеш укуктардын бузулуусуна алып келүү менен даярдалган же жайылтылган чыгармалардын же фонограммалардын нускалары. Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын 4-статьясында контрафактылык нускалардын негизги түшүнүктөрү белгиленген

Контрафактылык нускалар – бул өзүнөн автордук жана чектеш укуктардын бузулуусуна алып келүү менен даярдалган же жайылтылган чыгармалардын же фонограммалардын нускалары, ошондой эле Кыргыз Республикасына башка мамлекеттерден автордук жана чектеш укуктарынын ээлеринин макулдугусуз импорттолгон, бул чыгармалар жана фонограммалар эч убакта корголбогон жана корголбой калган чыгармалардын жана фонограммалардын ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында корголуучу нускалары.

Чыгармалардын контрафактылык нускалары жөнүндө 1886-жылдагы “Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча” Берн конвенциясында айтылат. Берн конвенциясынын 16-статьясына ылайык чыгармалардын контрафактылык нускалары бул конвенция ратификацияланган кайсы болбосун өлкөдө камакка алынышы керек, бирок бул укуктук категориянын аныктамасы Берн конвенциясында жок.

Продукциялардын контрафактуулук белгилеринин жалпы кабыл алынган системасы бар:

- полиграфиялык таңгактын жоктугу;

- изилденип жаткан полиграфиялык таңгактын түпнуска продукциянын полиграфиялык таңгагындагы түпнуска дизайнынан айырмаланган дизайны болот;

- окшотуп жасалган полиграфиялык таңгак;

- түпнуска коргоо этикеткасынын жоктугу;

-полиграфиялык таңгакта же продуктынын өзүндө окшотуп жасалган же түпнускага туура келбеген голограмманын бар болушу;

- полиграфиялык таңгакта укук ээсинин өзү эмес башканын көрсөтүлүшү;

- таңгакта автордук же чектеш укуктарды коргоо белгилеринин жоктугу;

-таңгактын түрүнүн жана ыкмасынын түпнуска продукциянын таңгагына дал келбегендиги;

- продукциянын түпнускага дал келбегендиги;

- полиграфиялык таңгакта атайын түшүрүлгөн кооздуктардын жоктугу;

- конкреттүү объектилерди изилдөөдө табыла турган башка айырмалуу белгилер. 

Контрафактылык компакт-дискттердин айырмалоочу белгилерин төмөндөгү белгилер боюнча айырмалоо зарыл: 

- Таңгак;

- Куту;

- Полиграфиялык кошумча барак;

- Кошумча буклет;

- Компакт-дисктердин алдыңкы бети (полиграфиялык тариздөө);

- Компакт-дисктердин арткы бети.

Таңгак 

Контрафактылык компакт-дискттердин нускалары, эреже катары, өз алдынча полиэтилен таңгагы жок жайылтылат. Бул продукцияны өндүрүүчүлөр же сатуучулар контрафактылык продукцияларга товардык түр берүүгө аракеттенип, ачылуучу “жабышкак” капкагы менен атайын полиэтилен пакет-конвертин пайдаланышат. Мындай таңгак бир нече жолу пайдаланылышы мүмкүн. Айрыкча ири эл аралык компаниялардын лицензиялык продукциялардын нускалары сатууга өнөр жай ыкмалары менен жасалган полиэтилен таңгагында түшөт.

Продукциялардын контрафактуулугу жөнүндө күбөлөндүргөн белгилердин негизги тобу, мисалы, таңгактын стандарттуу эмес полиграфиялык сапаты жана атайын “каракчылык” фирмалык белгилердин болушу же мыйзамдуу товардык белгилерди туура эмес чыгаруу сыяктуу, маалыматтык-программалык продуктылар.

Куту 

Мындай продукциянын картон мукаба-кутусу, же өндүрүүчү-фирманы көрсөтпөө менен, же ойлоп табылган аталышты көрсөтүү менен эркин шөкөткө ээ болот. Автордук укуктар жөнүндө маалымат же жок болот, же ката берилет.

Эреже катары, мыйзамсыз чыгарылган продукциянын картон мукаба-кутусунда сатып алуучуларды адаштыруу жана продукциянын мыйзамдуулугуна окшоштуруу үчүн кайсы-бир юридикалык жактын аталышы жана анын маалымдаректери көрсөтүлөт. Бул жагдай контрафактылык продукцияны чыгаруу же жайылтуу үчүн жоопкерчиликке тартуу үчүн тоскоол болуп саналбайт. Кадимки пластмасса кутучаларында төмөнкү сапаттагы иштеп чыгарылгандар сатылат. Иш жүзүндө “диджипак” түрүндөгү куту жок, (диджипак - (англ. digipak) кутусу өзүнөн ичинде “трей” (англ. tray) компакт-дискти кармоочу пластикалык ноо-кармагыч бекитилген чапталган картон мукабаны көрсөтөт. Таңгактын негизги идеясы полиграфиялык картон мукабанын сапаты менен пластикалык кармагычтын иштөө мүмкүнчүлүгүн бириктирүүдө турат. Диджипак кадимки пластикалык кутуга альтернативалуу болуп саналат). 

Полиграфиялык кошумча барак эки элементтен турат – кошумча буклеттен (кутунун капкагына жайгаштырылат) жана инлей-жасалгадан (кутунун негизи менен түбүнө жайгаштырылат) (инлей-жасалга – компакт-диск үчүн басма кыстырма) турат. 

Кошумча буклет, эреже катары, түпнускага биринчи жана акыркы беттери боюнча гана окшошот, түпнускадан сүрөттөрүнүн жана иллюстрацияларынын сапатынын төмөндүгү менен айырмаланат. Мындай буклет кагаздын барагы экиге бүктөлгөн түрүндө даярдалат, ички тарабында ар түрдүү жасалгалар жок болот, же мыйзамсыз көчүрүүнүн анык белгилери менен сүрөттөрүнүн жана иллюстрацияларынын кара-ак аткарылышы болот (майда тексттер окулбайт, сүрөттүн четтери так эмес, көчүрүүчү түзүлүштүн кара сызыктары ж.б.у.с.). Ички беттери түстүү жасалган буклеттер дагы кездешет, түшүндүрмө тексти жана фонограммада аткарылган чыгарманын авторлору жана аткаруучулары жөнүндө маалыматтары жок, жөнөкөй сүрөттөр, ошондой эле текстте каталар болот ж.б.у.с.

Контрафактылык полиграфиялык кошумча барактын айырмалоочу өзгөчөлүктөрү болуп, иллюстрациялардын жана тексттердин сапатынын төмөндүгү, карама-каршылууктун жана сүрөттүн тазалыгынын жоктугу саналат. Тексттик маалыматтын, айрыкча майда тексттердин өз алдынча фрагменттери кыйынчылык менен окулат, же таптакыр окулбайт.

Мындай окшотуп жасоо полиграфиялык кошумча барактын буклетинин биринчи жана акыркы беттерин түпнускадан, ошондой эле инлей-жасалгадан сканерлөө жолу менен жетишилет. Мындай учурда продукциянын контрафактылык нускаларында көп түстүү басууда боектордун дал келбөөлөрү байкалат. Натыйжада сүрөт жана текст күңүрт болуп калат, бул айрыкча майда тамгалар менен басууда даана билинет. Бул түрдүү түстөгү чекиттер тамганын же кандайдыр-бир графикалык объектинин чеги боюнча бирдей бөлүштүрүлбөй, четине жайылып кеткен түрдө көрүнөт.

Окшотуп жасоонун окшош белгилер инлей-жасалгада да кездешет. Мындан сырткары, инлей-жасалганын мыйзамсыз көчүрмөсүндө автордук жана чектеш укуктарды коргоо белгилери, товардык белгилер жана укук ээси болгон компаниянын аталышы жок болот, же укук ээлери жана алардын товардык белгилери, фонограмманын нускасын чыгаруучулары, аларга бул ишмердүүлүгүнүн түрүнө берилген лицензиянын номерлери ж.б. жөнүндө туура эмес маалыматтар көрсөтүлөт.

Буклеттерде жана полиграфиялык кошумча барактын инлей-жасалгаларында пайдаланылган чыгарманын авторлору (сөзүнүн жана музыкасынын) жөнүндө маалыматтар жок болот. 

Эскертүү. Жогоруда келтирилген мыйзамдуу полиграфиялык кошумча барактар менен контрафактылык көчүрмөлөрдү айырмачылыгы аларды даярдоонун жана офсеттик басуу технологиясынын негизги принциптери менен байланышкан.

Мыйзамдуу полиграфиялык кошумча баракта офсеттик басуунун түпнускасы болуп, эреже катары, мурда растрга туш келбеген сүрөттөр, слайддар жана башка графикалар пайдаланылат. Растрлоо – бул жарым түстүү жана штрихтүү сүрөттөрдү аппараттык жана программалык каражаттарды пайдалануу, растрдын жардамы менен микроштрихтүү сүрөткө айландыруу. Растрланган полиграфиялык сүрөттөрдү полиграфиялык ыкмалар менен кайталоо, мурда растрланган сүрөттү кайра растрлоого аракет жасоо растрга салынган бурчтардын жана эки растрдын чекиттеринин борборлорунун ортосундагы аралыктардын дал келбөөсүнүн муар-натыйжасын пайда кылууга байланыштуу абдан көйгөйлүү. 

Муар – түпнускада болгон (басуу оттискинин же үзгүлтүксүз майда оймо-чиймелердин ж.б. растрдык түзүлүшү) мейкиндик жыштыктарынын жана санариптик түзүлүштүн растрынын мейкиндик жыштыгынын интерференциясынын натыйжасында пайда болуучу начар оймо-чиймелер. 

Компакт-дискттердин алдыңкы бети (полиграфиялык жасалгалоо)

Контрафактылык компакт-дисктерде керектүү көркөм жасалгалоонун жетишсиздиги, дисктин борбордук огунан тексттердин салыштырмалуу жылышуусу, боектордун тегиз эмес, өйдө-ылдый түшүрүлүшү автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо белгилеринин, укук ээлери жана алардын товардык белгилери жөнүндө маалыматтардын жоктугу, же укук ээлери жана алардын товардык белгилери ж.б. жөнүндө туура эмес маалыматтардын көрсөтүлүшү байкалат. 

Компакт-дисктердин арткы жагы

Компакт-дисктин бул бөлүгүнө контрафактуулуктун белгилерин карап чыгуу үчүн алып жүрүүчүнүн бул түрүн чыгарган жерге карата лицензиялык компакт-дисктерге түшүрүлүүчү өз алдынча милдеттүү белгилерди кыскача сыпаттама жасоо максатка ылайыктуу:

1. Музыкалык альбомдордун англис тилдеги версиялары жазылган компакт-дисктери Европанын дүйнөлүк алдыңкы музыкалык компанияларында даярдалат (Германия, Голландия, Улуу Британия ж.б.). Бул компакт-дискттердин айырмалуу өзгөчөлүктөрү болуп, булар саналат: полиграфиялык кошумча барактагы жана компакт-дисктердин өзүндөгү бардык тексттер англис тилинде берилет, чыгаруучу-өлкө көрсөтүлөт. Дисктин арткы жагындагы ички айланасынын жээгине (саноо катмары тарабында) компакт-дискти чыгаруучу же фонограмманын укук ээси жөнүндө маалыматтан сырткары, альбомдун же топтомдун каталогдук номеринде милдеттүү түрдө куюу машинасынын жана матрица менен атайын коддун (SIDCodesIFPI – компакт-дисктерди чыгаруучунун идентификациялык коду) эки түрү болот.

2. Лицензиялык компакт-дискттин алдыңкы бети даана, карама-каршылыктуу иллюстрациялар жана тамгалар менен полиграфиялык жасалгаларга ээ. Компакт-дисктин алдыңкы бетинде инлей-жасалгада камтылган маалыматтардын айрымдары кайталанат.

Компакт-дискттин арткы бетинин ички айланасынын жээгинде: «W» компаниянын товардык белгиси, каталогдук номери; төрт белги (англис алфавитиндеги цифраларды жана тамгаларды, же жөн эле цифраларды, маселен, IFPIL047, IFPI 0503 комбинациялоо) жана IFPI фонограммасын чыгаруучу Эл аралык федерациясынын аббревиатурасынан турган SIDCodeIFPI берилген. Көрсөтүлгөн белгилөө дискти матрица менен даярдоодо түшүрүлөт. Көрсөтүлгөн код боюнча матрица даярдоочу завод белгиленет. № 3 тиркемени кароо керек.

Компакт-дисктин арткы жагындагы ички айланасынын пластмасса бөлүгүндө дагы ички айлананын жээгинде окшош белгилөөдөн айырмалаган IFPI аббревиатурасынан жана төрт белгиден турган, пластмассага куюлган куюу машинасынын SIDCodeIFPI болот. Бул код ар бир конкреттүү дискттин көчүрмөсү даярдалган заводду көрсөтөт. №1 тиркемени кароо керек.

Жогоруда келтирилген атайын белгилердин жоктугу, же чыгаруучулардын белгилеринин принтердин жардамы менен боегуч заттар аркылуу түшүрүлүшү, же болбосо дисктин арткы жагынын ички айланымынын жээгине түшүрүлүшү (чыгаруучуга же заказ берүүчүгө “керектүү” белги аны даярдоодо чыгарылып жаткан дисктин ар бир конкреттүү аталышынын алдындагы матрицага түшүрүлөт, андан кийин аларды кайталоо учурунда дисктердин нускаларына көчүрүлөт) анын контрафактуулугу жөнүндө тастыктайт. 

Контрафактылык продукциялардын башка белгилери 

Керектүү баштапкы материалдар мыйзамдуу чыгаруучуга гана жеткиликтүү, мыйзамсыз чыгарылган компакт-дисктерди кайра чыгаруудан алынган үндүн жана сүрөттүн сапаты стандартка дал келбейт. Бул түргө мыйзамдуу чыгарылган продукцияларды толук жана анча-мынча кайталоо кирет. Мында контрафактылык продукциялар үчүн мукаба автордук укуктарды коргоонун бардык белгилерин, шөкөттөрүн сактоо менен мыйзамдуу чыгаруучулардын мукабасын сканерлөө (кээде бир катар редакциялоолор менен) жолу менен даярдалат. Мындай учурда фотографияда жана шрифттин алмашуусунда сүрөттүн дааналыгы начарлашы мүмкүн. Фонограмманын айрым бөлүктөрүн коюуда ойноочу түзүлүш окубай коюшу мүмкүн, өз алдынча тректерди коюуда үзгүлтүк белгиленет, полиграфияда көрсөтүлгөн жана дискте чынында коюлган музыкалык катардагы фонограммалардын аталыштары, ырааттуулуктары жана  саны боюнча дал келбөөлөр кездешет.

Тиркеме

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900