FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 26 декабырдагы 2017 жылдагы № 11 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 27 декабырдагы 2017 жылдагы № 264 буйругу менен бекитилген

 Салттуу билимди каттоо жана пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө берүү жана катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

1. Бул Тартип салттуу билимди каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө, алардын өз ара аракеттерин оптималдуу уюштуруу үчүн коюлган талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-бап.   Жалпы жоболор

  1. Ушул  Тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – Кыргыз Республикасынын “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Мыйзамы;

Эреже – Салттуу билимди каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №154 токтому менен бекитилген катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежеси;

Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 15-сентябрындагы № 517 токтому менен бекитилген салттуу билимди каттоо жана пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобо;

Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 154 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

Арыз – Салттуу билимди каттоо жана пайдалануу укугун берүү жөнүндө же өтүнмө ээсин, ошондой эле анын турган ордун жана жашаган жерин көрсөтүү менен катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүү жөнүндө арыз;

Өтүнмө – арызды жана өтүнмө берилген салттуу билимдин конкреттүү жана толук сыпаттамасын (салттуу билимдин чыккан жерин (географиялык объектинин чек арасын); салттуу билимдер менен өз ара байланыштарды пайдалануу учурларында генетикалык ресурстардын сыпаттамасын; колдонуу жана оң натыйжаларга жетүү жаатын; каттоого өтүнмө берилген салттуу билимдер жөнүндө мурда басып чыгарылган жарыялоолор жөнүндө маалыматтарды камтыган) камтыган документтердин пакети;

Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

Сектор – Селекциялык жетишкендиктер жана салттуу билимдер сектору;

Архив - Кыргызпатенттин архиви. 

3. Сектор жана мамлекеттик реестрлер бөлүмү консультациялык мүнөздөгү маалымат берет:

- түздөн-түз Кыргызпатентте;

- телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук түрдө маалымдоо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарында;

- Кыргызпатент даярдап чыгаруучу маалымат китепчелеринде, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

- Кыргызпатенттин расмий сайтында.

Кабыл алуу атайын ушул максаттар үчүн үн жазуу видеобайкоо камералары менен жабдылган атайын бөлүнгөн жайларда жүргүзүлөт. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилет же почта, факс боюнча (кийин анын түпнускасын берүү менен), өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган сактагычта (бир эле убакта кагаз түрүндө дагы берүү менен) же башка ушу сыяктуу каражаттар аркылуу жөнөтүлөт.

Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

            - өтүнмө берилген материалдардын барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

            - берилген документтердин, арызда келтирилген алардын тизмеси менен туура келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

            - “Салтуу билимдерге өтүнмөнү каттоо журналына” жазуу киргизилет;

            - арыздын бланкы толтурулат, “Кириш №” деген графага өтүнмөнүн материалдарына берилгендер коюлат:

            - кириш номери;

            - келип түшкөн датасы.

            Мисалы: 

Кириш № 5

Келип түшкөн датасы 26.07.2011

            Арыздын бланкына Кыргызпатенттин штампы коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери жана өтүнмө келип түшкөн датасы жазылат.

Өтүнмө ээсине салттуу билимдин аталышын, кабыл алынган материалдардын барактарынын санын, келип түшкөн өтүнмөнүн кириш номерин жана датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарынын кабыл алынгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кошумча материалдарды каттоо журналына” жазып коюлат. Кошумча документке анын келип түшкөн датасы коюлат жана өтүнмөнүн номеринин бар экендиги жана өтүнмө ээсинин колу текшерилет.

6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдарынын алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин бар экендиги текшерилет. Алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы бар төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаттары, же өздүк эсеп аркылуу которуу менен алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы саналат (Алымдар жөнүндө жобонун 3-пунктунун экинчи абзацы).

Өтүнмө ээсинен алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, мында төмөндөгүлөр жүргүзүлөт:

            - “Алымдарды каттоо журналына” алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти жогоруда аталган журналга кабыл алуу датасын жана кабыл алуучунун колун коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүп берүү.

7. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүүлөрүнүн эсебин, алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди сактоону жүзөгө ашырат жана Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартибине ылайык башка аракеттерди жүргүзөт.

8. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары секторго бир жумушчу күнүнүн аралыгында өткөрүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда сектор тарабынан:

            - берилген документтердин “Салттуу билимдерге өтүнмөнү каттоо журналына” жазылган санына туура келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

            - жогоруда аталган журналга датасы жана колу коюлат;

            - Өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Салттуу билимдерге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазып коюлат.  

3-бап.  Өтүнмөнү карап чыгуу 

9. Өтүнмөнү карап чыгуу өтүнмө Кыргызпатентке берилген күндөн тартып үч айдын ичинде жүргүзүлөт. Эреженин 25-пунктуна ылайык өтүнмөнү карап чыгуунун жүрүшүндө төмөнкү документтердин бар экендиги текшерилет:

            - Эреженин 12-пунктуна ылайык таризделген мамлекеттик же расмий тилдердеги арыз;

            - өтүнмө берилген салттуу билимдердин сыпаттамасы (Эреженин 14-пункту);

            - өтүнмөнү берүү жана карап чыгуу үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

            - өтүнмө ээсинин өкүлүнө берилген ишеним кат (Эреженин 20-пункту);

            - салттуу билимдердин практикалык колдонуучулугун, ишмердүүлүк чөйрөсүнүн тигил же бул чөйрөсүндө аларды колдонуунун оң натыйжасын тастыктаган компетенттүү орган тарабынан берилген расмий документ (Эреженин 16-пункту);

            - компетенттүү органдын өтүнмө ээси салттуу билимдер таандык болгон жергиликтүү коомдоштуктун мүчөсү болуп саналары жана/же географиялык объектте тургандыгы жөнүндө корутундусу (Эреженин 17-пункту);

            - чет өлкөлүк өтүнмө ээсинин ал тарабынан өтүнмө берилген салттуу билимге укугун тастыктаган документ (Эреженин 18-пункту);

            - мамлекеттик же расмий тилде берилбеген өтүнмөгө тиркелген документтердин котормолору;

            - эгерде өтүнмө берилген салттуу билим буга чейин салттуу билим катары катталган болсо, Мамреестрде камтылган маалыматтарга пайдалануу укугун берүү үчүн суралган салттуу билимдин сыпаттамасынын дал келиши.

10. Кыргызпатентке өтүнмө берилген дата документте төмөнкү камтылгандардын келип түшкөн датасы боюнча белгиленет:

- арыз;

- өтүнмө берилген салттуу билимдин сыпаттамасы.

Эгерде көрсөтүлгөн документтер бир убакта берилбесе, анда берүү датасы берилген документтердин ичинен акыркы келип түшкөнүнүн датасы боюнча белгиленет.

Берилген дата арыздын бланкынын графасына жазып белгиленет.

Мисалы: 

Берилген датасы 26.07.2011

            Берилген датаны белгилөөдө өтүнмөнүн мамлекеттик каттоонун номери бир убакта берилет – төрт сан өтүнмөнүн берилген жылын, калган үч сан – бул жылдагы серияда өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийинки тамга менен белгиленген белгилер – салттуу билимдин шарттуу белгилерин билдирет.

            Мамлекеттик каттоонун номери арыздын графасына коюлат.

            Мисалы: 

мамлекеттик каттоонун  №

2011002. ТРЗ

Мамлекеттик каттоо номерин алгандан кийин өтүнмөнүн номери салттуу билим боюнча маалыматтардын электрондук базасына өтүнмөнүн маалыматтарын киргизүү менен жүзөгө ашырылат.

11. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуу процессинде өтүнмө анын документтерине коюлган талаптарды бузуу менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине Эреженин 26-пунктуна ылайык табылган бузууларды көрсөтүү менен жана аны алган күндөн тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди берүү сунушу менен жок болгон же оңдолгон материалдардын сурамы (ТРЗ-1 формасы) жөнөтүлөт.

Сурам үчүн негиз болуп төмөндөгүлөр саналат:

            - Эрежелерде белгиленген өтүнмөнүн материалдарында маалыматтардын жана/же документтердин жоктугу;

            - каттоо жана пайдалануу укугун берүү, же катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүү суралган салттуу билимдин сыпаттамасын тактоонун зарылчылыгы;

            - компетенттүү органдардын корутундуларында камтылган маалыматтарды тактоонун зарылчылыгы;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин жоктугу;

            - төлөнгөн алымдын суммасынын Алымдар жөнүндө жободо белгиленген өлчөмгө дал келбестиги.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөттө табылган бузууларды оңдоо боюнча аракеттер кылынбаса жана тиешелүү маалыматтар жана/же документтер берилбесе, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелет (Эреженин 26-пункту), ал жөнүндө өтүнмө ээсине кабарландырылат (ТРЗ-2, ТРЗ-2а формалары)

Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат, өтүнмөнүн материалдары сектор тарабынан “Салттуу билимдерге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазуу жүргүзүлөт жана сектор тарабынан архивге өткөрүп берилет.

12. Эгерде өтүнмө Мыйзамдын 9-беренесинде белгиленген талаптарга ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса, сектор төмөндөгүдөй чечим даярдайт:

            - бул салттуу билим Мамреестрде катталбаган учурда салттуу билимди каттоо жана аны пайдалануу укугун берүү (ТРЗ-3) формасы) жөнүндө;

Бул салттуу билим Мамреестрде катталган учурда буга чейин катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүү жөнүндө (ТРЗ-3а формасы).

            Сектор чечимди эки нускада даярдайт, аны “Салттуу билимге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазып белгилеп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага чыгыш номерин жана датасын – реквизитин көрсөтүү менен штамп коет. Бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчи нускасы секторго берилет.

Экспертизанын чечими салттуу билим боюнча маалыматтардын электрондук базасына киргизилет.

13. Өтүнмөнүн материалдарынын, анын ичинде суралган маалыматтардын же документтердин Мыйзамдын 9-беренесинде белгиленген талаптарга дал келбестиги белгиленгенде баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат:

            - бул салттуу билим Мамреестрде катталуусу жок болгон учурда, салттуу билимди каттоодон жана аны пайдалануу укугун берүүдөн (ТРЗ-4 формасы);

            - бул салттуу билимдин Мамреестрде катталуусу бар болгон учурда катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүүдөн (ТРЗ-4а формасы);

Сектор чечимди эки нускада даярдайт, аны “Салттуу билимге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазып белгилеп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага чыгыш номерин жана датасын – реквизитин көрсөтүү менен штамп коет. Бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчи нускасы секторго берилет.  

4-бап.  Салттуу билим жөнүндө маалыматтарды каттоо жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо 

14. Салттуу билимди каттоо жана/же аны пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечимди кабыл алууда сектор өтүнмөнүн материалдарынан файл түзөт.

Файл төмөндөгү документтердин нускаларын камтыйт:

            - арыз;

            - өтүнмө берилген салттуу билимдин сыпаттамасы;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

            - өтүнмө ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат;

            - салттуу билимдердин практикалык колдонуучулугун, аларды ишмердүүлүктүн тигил же бул чөйрөсүндө колдонууда оң натыйжасын тастыктаган компетенттүү орган тарабынан берилген расмий документ;

            - өтүнмө ээси салттуу билим таандык болгон жергиликтүү коомдоштуктун мүчөсү жана/же географиялык объектте тургандыгы жөнүндө компетенттүү органдын корутундусу (Эреженин 17-пункту;

            - эгерде өтүнмө берилген салттуу билим буга чейин салттуу билим катары катталган болсо, Мамреестрде камтылган маалыматтарга пайдалануу укугун берүү үчүн суралган салттуу билимдин сыпаттамасынын дал келиши;

            - Мамреестрде бул салттуу билимдин катталуусу жок болгон учурда салттуу билимди каттоо жана аны пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечим;

            - Мамреестрде бул салттуу билимдин катталуусу бар болгон учурда катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечим.

Сектор “Салттуу билимге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” тиешелүү жазуу жүргүзүү менен мамреестрлер бөлүмүнө файлды – өтүнмөнүн материалдарын өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырат.

15. Мамреестрлер бөлүмү сектордон өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну жүзөгө ашырат жана “Салттуу билимдерди каттоо журналына” тиешелүү жазуу киргизет.

Мыйзамдын 11-беренесине ылайык оң чечимдин негизинде салттуу билимди каттоо жана күбөлүк алуу үчүн алымды төлөөнүн шарттарында Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрине салттуу билимди каттоо жөнүндө же пайдалануу укугун берүү жөнүндө маалыматтар киргизилет.

Өтүнмө ээсинин каалоосу боюнча салттуу билимди каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө жаткан маалыматтар алымды төлөөнүн шарттарында Кыргызпатенттин расмий бюллетенине жарыяланышы мүмкүн. Жарыялануучу маалыматтардын көлөмү жана мазмуну салттуу билимдердин ээсинин макулдугу боюнча Кыргызпатент тарабынан белгиленет.

Финансы-экономикалык сектор салттуу билимди Мамреестрде каттоо, күбөлүк берүү жана алар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну жүзөгө ашырат, “Алымдарды төлөөлөрдү каттоо үчүн алымдардын эсеп журналына” кабыл алуу фактыларын жазып белгилейт жана алымдардын жана жыйымдардын эсебинин тартибине ылайык иш жүргүзөт.

Салттуу билимди Мамреестрде каттоо, күбөлүк берүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан салттуу билимди каттоо жана/же пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки айдын ичинде, же көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт бүткөн күндөн тартып үч айдын ичинде кошумча алымды төлөөнүн шарттарында өтүнмө ээси тарабынан берилет.

Эгерде алымды төлөөнүн мыйзамда белгиленген шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү:

            - салттуу билимди каттоонун номерин берет жана Мамлекеттик реестрлер киргизүүнүн Тартибине ылайык Мамреестрге салттуу билимди киргизет;

            - документтердин топтомун жана реестрлик баракты Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына берет.

            Өтүнмө ээси тарабынан салттуу билимди каттоо жана күбөлүк берүү үчүн алым төлөнбөгөн учурда мамреестрлер бөлүмү “Салттуу билимге өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналына” тиешелүү жазуу киргизүү менен өтүнмөнүн материалдарын архивге өткөрүп берет.

16. Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы ар бир айдын алтысына чейин реестрлер барактарын жана документтердин топтомун кабыл алууну жүргүзөт, “Жарыялоо үчүн материалдардын эсеби жана контролу журналына” кабыл алуу фактысын жазып белгилейт.

            Материалдарды даярдоожана которуу бөлүмү төмөндөгүлөрдү ишке ашырат:

            - мамлекеттик тилге которуу;

            - текстти редакциялоо/оңдоо;

            - сектор менен макулдашуу;

            - макетти Кыргызпатенттин жетекчилигине карап чыгууга берүү;

            - расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмүнө расмий бюллетендин макетин өткөрүп берүү.

Расмий басылмаларды чыгаруу бөлүмү материалдарды кабыл алууну жүзөгө ашырат, ай сайын расмий бюллетендин чыгарылышын нускалайт.

            Кезектеги бюллетенди Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу үчүн Материалдарды жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялагандан кийин маалымат технологиялары секторуна электрондук түрдө жарыяланган материалдарды өткөрүп берет.  

5-бап.  Күбөлүк берүү 

17. Салттуу билимди каттоо жана/же пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечимдин негизинде мамреестрлер бөлүмү күбөлүктөрдү даярдайт, алар 2 нускада түзүлүп,  документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.  Кабыл алуу-өткөрүп берүү документтеринин бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат.  Күбөлүк берүү  кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына колун койдуруу менен жүзөгө ашырылат же почта аркылуу жиберилет, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коюп, бул тууралуу тиешелүү жазууну киргизет.

            Документтерди өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү ээсине берүү кадрлар жана иш кагаздарын даярдоо бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат.

18. Салттуу билимди каттоо Кыргызпатентке өтүнмөнү берген күндөн тартып эсептегенде, беш жыл аралыгында күчүндө болот.

Салттуу билимди каттоонун күчүнүн мөөнөтү акыркы жылдын аралыгында берилген күбөлүктүн ээсинин арызы боюнча алымды төлөө шарттарында анын күчү он жылга узартылышы мүмкүн.

            Күбөлүктүн мөөнөтүн узартуу үчүн күбөлүктүн ээсинин күчүнүн өтүнүч каты боюнча, кошумча алымды төлөөнүн шарттарында ага кошумча алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн (Мыйзамдын 12-беренеси).

            Эркин формада таризделген каттоонун күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

            - салттуу билимдин күбөлүгүн көчүрмөсү;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

            - арыз өкүл тарабынан берилген учурда күбөлүктүн ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат.

19. Мыйзамдын 13-беренесине ылайык салттуу билимди каттоого өзгөртүү мамреестрлер бөлүмү тарабынан өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документтер келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде Мамреестрлерди жүргүзүүнүн Тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.

20. Салттуу билимди каттоого өзгөртүү Мамреестрлерди жүргүзүүнүн тартибинин тиркемесинде караштырылган, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилген салттуу билимдин ээсинин арызынын негизинде киргизилет.

Каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

            - күбөлүктүн көчүрмөсү;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

            - арыз өкүл тарабынан берилген учурда күбөлүктүн ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат.

            Өзгөртүп уюштурууга, укук мураскорлугуна байланыштуу күбөлүктүн ээсинин аталышын өзгөртүү жөнүндө арызга бул өзгөртүүнү тастыктаган документ тиркелет.

Күбөлүктүн ээсинин турган ордун же жашаган жерин өзгөртүү жөнүндө арызга компетенттүү органдын(дардын) салттуу билим тиешелүү катталган бул географиялык объектиде күбөлүктүн ээси турганын тастыктаган корутундусу тиркелет.

21. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы-экономикалык секторуна, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

22. Финансы-экономикалык сектор алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти текшерүүнү жүзөгө ашырат жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө берет.

23. Каттоого өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды Мамреестрге киргизүү датасы ушул Тартиптин 22-пунктунда саналган документтер Кыргызпатентке келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

24. Салттуу билимди каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар тиешелүү жазуу Мамреестрге киргизилген датадан тартып бир айдын ичинде Кыргызпатент тарабынан чыгарылган расмий бюллетенге жарыяланат.  

6-бап. Салттуу билимге өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

25. Салттуу билимге каттоодон баш тартуу чечими менен өтүнмө “Салттуу билимге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” сектор тарабынан жазып белгиленет жана сектор тарабынан архивге өткөрүп берилет.

26. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү “Өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналына” жазууну жүзөгө ашырат. Архив кызматкери өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштердин эсебинин журналына” тиешелүү жазуу киргизет.

Өтүнмөнү берүүдө архив кызматкери “Архивден иштерди берүү журналына” жазып белгилейт. Берүүнүн алдында архив кызматкери бардык тиешелүү документтердин бар экендигин текшерет.

27. Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөндөгү жактарга берилет:

- Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

- мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына кызматтык катка тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин коюлган колу бар болгондо берилет.

28. Өтүнмөнүн материалдары архивде жыйырма беш жылдан ашык эмес узак мөөнөттүү сактоодо турат, андан кийин “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесине ылайык Борбордук Мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүп берилет. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900