FaLang Language Switcher

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 11-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 3-октябрындагы № 146-буйгугу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңештин кароосуна келип түшкөн каршы пикирлер жана арыздар боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

            Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңештин кароосуна келип түшкөн каршы пикирлер же арыздар боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун регламенттейт жана алардын өз-ара аракеттешүүсүн уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт. 

I. Жалпы жоболор 

            1. Кыскартуулардын тизмеси:

            Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

            Апелляциялык кеңеш – Кыргызпатенттин алдындагы

Апелляциялык кеңеш;

            Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы № 117 токтому менен бекитилген Кыргызпатенттин алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун Эрежелери;

            Каршы пикир – Эрежелердин 3-пункту менен караштырылган учурларда Апелляциялык кеңешке кайсы болбосун жак тарабынан берилген каршы пикир;

Арыз – 4-пункттун 1-пунктчасы менен караштырылган учурда өтүнмө ээси тарабынан жана Эрежелердин 4-пунктунун 2-пунктчасы менен караштырылган учурда кайсы болбосун жак тарабынан берилген арыз. 

II. Апелляциялык кеңешке каршы пикирлердин жана арыздардын келип түшүшү

            2. Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз Эрежелердин 5-пунктуна ылайык, түздөн-түз өтүнмө ээси, анын өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Каршы пикирди же арызды кабыл алууда, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

1) “Апелляциялык кеңешке келип түшкөн документтерди каттоо журналына” жазуу киргизет, анда кириш номери, келип түшкөн датасы, өтүнмө ээсинин фамилиясы, аты-жөнү/аталышы жана каршы пикирдин же арыздын аталышы көрсөтүлөт;

2) каршы пикирге же арызга кириш номерин жана келип түшкөн датасын коюу менен, Кыргызпатенттин бурч мөөрүн басат. Зарыл болгон учурда кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү каршы пикирдин же өтүнмө ээсинин арызынын көчүрмөсүнө келип түшкөн каршы пикирдин же арыздын кириш номери менен Кыргызпатенттин бурч мөөрүн басат.

3) Каршы пикирди же арызды Укук башкармалыгынын Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнө, Апелляциялык кеңештин катчысына өткөрүп берет. Каршы пикирди же арызды Апелляциялык кеңештин катчысы алганда ал “Апелляциялык кеңешке келип түшкөн документтерди каттоо журналынын” тиешелүү графасына өзүнүн фамилиясын жана аты-жөнүн, каршы пикирди же арызды алган датаны жана кол тамгасын киргизет.

Апелляциялык кеңештин отурумунан тышкары каршы пикирге же арызга карата кошумча материалдар берилген учурда, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ушул пункттун экинчи абзацынын 1-3-пунктчалары менен караштырылган аракеттерди жургүзөт.

3. Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ишке ашырат, мында “Алымдарды каттоо журналында” алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда төмөнкүлөр чагылдырылат:

- төлөөчүнүн маалымдаректери;

- төлөмдүн арналышы;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин датасы жана төлөмдүн суммасы.

Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документте Кыргызпатенттин бурч мөөрү басылат жана катар кириш номери жана анын келип түшкөн датасы коюлат. Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ жогоруда аталган журналда кабыл алуу датасын жана кабыл алган адамдын кол тамгасын коюу менен, финансы-экономикалык секторго өткөрүлүп берилет.

4. Финансы-экономикалык сектору Кыргызпатенттеги Алымдардын жана жыйымдардын эсебинин тартибине ылайык иш жүргүзөт. 

III. Апелляциялык кеңештин катчысынын ишмердиги 

5. Каршы пикирди жана арызды алууда, Апелляциялык кеңештин катчысы:

- каршы пикирди же арызды бергендиги үчүн мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин бар экендигине текшерүүнү ишке ашырат.

Алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын бурч мөөрү бар төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү, же акчалай каражат же өздүк эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү (Алымдар жөнүндө жобонун 1-бөлүмүнүн 11-пункту) же алымдын Кыргызпатенттин эсебине келип түшүүсү жөнүндө көчүрмө бөлүк эсептелет.

- каршы пикир же арыз өкүл же патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилген учурда, ишеним каттын түп нускасынын же ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн анын көчүрмөсүнүн бар экендигине текшерүүнү ишке ашырат. 

- каршы пикирдеги же арыздагы келтирилген тизмеге тиркемеде көрсөтүлгөн документтердин ылайык келүүсүнө текшерүүнү ишке ашырат.

6. Каршы пикир же арыз ушул Тартиптин 5-пунктунун талаптарына ылайык келген учурда Апелляциялык кеңештин катчысы:

- каршы пикирдин же арыздын келип түшкөндүгү жөнүндө төраганы/төраганын орун басарын кабардандырат;

- Апелляциялык кеңештин отурумун өткөрүүнүн ордун, датасын жана убактысын тактайт;

- өтүнмөнүн материалдарын архивден/мамлекеттик реестрлер бөлүмүнөн/экспертиза башкармалыгынан көтөрөт;

- каршы пикирге же арызга маалымкат даярдайт, ал каралып жаткан каршы пикир же арыз боюнча толук маалыматты камтууга тийиш;

- каршы пикирге (пикирлерге) же арызга (арыздарга) карата “Каралуучу маселелердин” күн тартибин даярдайт;

- Апелляциялык кеңештин отурумун өткөрүүнүн ордун, датасын жана убактысы жөнүндө кабарлоо менен, каршы пикирге арызга жана күн тартибине карата маалымкатты Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнө жөнөтүүнү ишке ашырат. Зарыл болгон учурда (материалдардын көлөмү чоң болгон ж. б. учурда) Апелляциялык кеңештин катчысы каршы пикирди же арызды ага тиркелген материалдар менен кошуп, таанышып чыгууга Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнө берет.

- Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколун алып барат;

- Апелляциялык кеңештин отурумун өткөрүүнүн орду, датасы жана убактысы жөнүндө каршы пикирдин же арыздын тараптарын кабардандырат;

- каршы пикир жана арыз боюнча чечимдин же аныктаманын көчүрмөсүн тараптарга жөнөтөт.

IV. Апелляциялык кеңештин төрагасы жана мүчөлөрү

7. Апелляциялык кеңештин төрагасы:

- Апелляциялык кеңештин отурумун өткөрүүнүн ордун, датасын жана убактысын дайындайт;

- каршы пикир же арыз, маалымкат жана күн тартиби боюнча эскертүүлөрдү жана сунуштарды берет, алар бар болгондо;

- Апелляциялык кеңештин отурумун алып барат жана ага катышат (суроолорду берет, добуш берет).

- добуштар тең чыгып калган учурда каршы пикир же арыз боюнча акыркы чечимди кабыл алат.

Апелляциялык кеңештин төрагасы жок болгон учурда ушул пунктта караштырылган аракеттерди буйрукка ылайык, Апелляциялык кеңештин төрагасынын орун басары ишке ашырат.

8. Апелляциялык кеңештин мүчөлөрү:

- каршы пикир же арыз менен жана ага тиркелген материалдар менен таанышат;

- каршы пикир же арыз, маалымкат жана күн тартиби боюнча эскертүүлөрдү жана сунуштарды беришет, алар бар болгондо;

- Апелляциялык кеңештин отурумуна катышышат (суроолорду беришет, талкуулашат, добуш беришет);

- каралып жаткан каршы пикир же арыз боюнча көпчүлүктүн чечимине макул болбогон учурда, жазуу жүзүндө “Өзгөчө пикир” беришет, анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме берүү менен, өзүнүн макул эместигинин негиздерин жана себептерин баяндашат.

9. Зарыл болгон учурларда Апелляциялык кеңеш экспертизанын жыйынтыктары боюнча чечим кабыл алган адамды жана тиешелүү бөлүмдун башчысын чакырууга укуктуу.

10. Каршы пикир же арыз төрагалык кылуучуну кошкондо, анын бештен кем эмес мүчөсүнүн курамында Апелляциялык кеңештин отурумунда коллегиялуу каралып чыгат. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу Апелляциялык кеңештин өзгөрүлбөй турган курамында болуп өтөт. Отурумдун жүрүшүндө Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнөн бирөө алмашкан учурда каршы пикирди же арызды кароо кайра башынан жүргүзүлүүгө тийиш.

11. Апелляциялык кеңештин курамына өз-ара бир туугандык же жубайлык мамиледе, каралып жаткан каршы пикирдин же арыздын катышуучулары менен бир туугандык же жубайлык мамиледе турган адамдар, ошондой эле талаш чечим кабыл алган адамдар кирүүгө болбойт.

V. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун жол-жобосу

12. Апелляциялык кеңештин отурумдары отурумдар залында өткөрүлөт.

Төрагалык кылуучу Апелляциялык кеңештин отурумун ачат жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн жана каршы пикирди же арызды карап чыгууга катышып жаткандарды тааныштырат.

Апелляциялык кеңештин отурумун төрагалык кылуучу жетектейт.

13. Каршы пикирди же арызды маңызы боюнча карап чыгуу төрагалык кылуучунун баяндамасы менен башталат.

Андан аркы кароо, эреже катары, төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

- каршы пикирди же арызды берген адамдын, жана/же патенттик ишенимдүү өкүлдү кошкондо, анын өкүлүнүн чыгып сүйлөөсү;

- укук ээсинин жана/же патенттик ишенимдүү өкүлдү кошкондо, анын өкүлүнүн чыгып сүйлөөсү;

- экспертизанын жыйынтыктары боюнча чечим кабыл алган адамдын чыгып сүйлөөсү;

- Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна карап чыгууга катышып жаткан адамдардын жооп берүүлөрү;

- карап чыгууга катышып жаткан адамдардын мурдагы чыгып сүйлөөлөргө кошумчалары.

Эрежелердин 4-пунктунун 1 жана 2-пунктчалары менен караштырылган арыздарды кароо, укук ээсинин чыгып сүйлөөсү менен башталышы мүмкүн.

14. Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколу Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан жүргузүлөт. Протоколдо төмөнкүлөр келтирилет:

- отурум өткөрүлгөн дата;

- Апелляциялык кеңештин курамы;

- каршы пикирди же арызды карап чыгууга катышып жаткан адамдардын тизмеси;

- каршы пикирди же арызды карап чыгууга катышып жаткан адамдардын, каршы пикирдин же арыздын эң алгачкы көрсөтүлгөн материалдарында жок болгон негизги далилдери;

- чечимдин корутундуланган бөлүгү.

Протоколго төрагалык кылуучу жана Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан кол коюлат.

Каршы пикирди же арызды карап чыгууга катышкан адамдын өтүнүчү боюнча, ага кайрылуу датасынан тартып жети жумушчу күндүн ичинде протоколдун көчүрмөсү берилет.

15. Жазып алуучу аппарат Апелляциялык кеңештин отурумунда каршы пикирди жана арызды кароого катышып жаткан анын мүчөлөрүнүн жана бардык адамдардын макулдугу менен пайдаланылышы мүмкүн. Интеллектуалдык менчиктин жашыруун объектисине тиешелүү болгон каршы пикирди кароодо, жазып алуучу аппаратты пайдаланууга жол берилбейт.

16. Апелляциялык кеңештин отуруму, ишти толук жана объективдүү карап чыгуу үчүн шарттарды камсыз кылуу зарылдыгына байланыштуу, жаңы берилген материалдарды кыйла дыкат изилдөө зарылчылыгы же кошумча жыгдай пайда болгондо, Апелляциялык кеңештин демилгеси боюнча же каршы пикир же арыз карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабардар болгон адамдын жазуу жүзүндөгү өтүнүчү боюнча кийинкиге жылдырылышы мүмкүн.

17. Апелляциялык кеңештин чечими каршы пикирди же арызды маңызы боюнча карап чыгуу аяктагандан кийин Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн жабык кеңешмесинин жыйынтыктары боюнча кабыл алынат. Чечим Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең чыгып калган учурда Апелляциялык кеңештин отурумуна төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп эсептелет.

Апелляциялык кеңештин чечиминин корутундуланган бөлүгүн төрагалык кылуучу угузат.

Көпчүлүктүн чечимине макул болбогон (болушпаган) Апелляциялык кеңештин мүчөсү (мүчөлөрү) бул чечимге кол коюуга милдеттүү жана өз пикирин жазуу түрүндө баяндоого укуктуу, ал ишке тиркелет, бирок угузулбайт. Апелляциялык кеңештин отурумуна катышып жаткан адамдарды өзгөчө пикир менен тааныштырышпайт.

VI. Апелляциялык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдер

18. Апелляциялык кеңеш Эрежелердин 20-пункту менен караштырылган учурларда каршы пикир же арыз боюнча иш жүргүзүүнү убактылуу токтотот жана кайтадан баштайт.

19. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча Апелляциялык кеңеш аны толук же жарым-жартылай канааттандыруу жөнүндө, толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө, иш кагаздарын жүргүзүүнү токтотуу тууралуу, карап чыгуусуз калтыруу жөнүндө чечим чыгара алат.

Мында Апелляциялык кеңештин чечими экспертизанын талаш-тартыш жараткан чечимин жоюуну, өзгөртүүнү же күчүндө калтырууну караштыра алат.

20. Каршы пикир боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнү токтотуу жөнүндө чечим Апелляциялык кеңеш тарабынан каршы пикирди же арызды карап чыгууга даярдоодо, же аны карап чыгууда табылган Эрежелердин 6-пунктунда белгиленген шарттарга же талаптарга ылайык келбеген жана каршы пикирди же арызды карап чыгууга кабыл алуу же ал боюнча чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар чыккан учурда кабыл алынат.

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуусуз калтыруу жөнүндө чечим Апелляциялык кеңеш тарабынан аны карап чыгуусуз калтыруу жөнүндө мындай жак тарабынан өтүнүч кат же арыз берилген учурда кабыл алынат.

VII. Кабыл алынган чечимдердин натыйжалары боюнча ишке ашырылуучу аракеттер

22. Апелляциялык кеңеш тарабынан экспертизанын алдын ала же акыркы чечими жокко чыгарылганда же канааттандырылганда, өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен, Апелляциялык кеңештин чечиминен келип чыгуучу мындан аркы аракеттерди жүргүзүү үчүн Экспертиза башкармалыгынын тиешелүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

23. Апелляциялык кеңеш тарабынан интеллектуалдык менчик объектисин каттоо күчүндө калтырылган учурда, улуттук өтүнмөнүн материалдары мамлекеттик реестрлер бөлүмүнө кайтарылып берилет.

24. Апелляциялык кеңеш тарабынан интеллектуалдык менчик объектисин каттоо жокко чыгарылган учурда:

- улуттук өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен, Апелляциялык кеңештин чечиминен келип чыгуучу тиешелүү аракеттерди жүргүзүү үчүн мамлекеттик реестрлер бөлүмүнө, андан ары материалдарды расмий бюллетендин кезектеги номерине жарыялоого өткөрүп берүү үчүн берилет, андан ары өтүнмө архивге сактоого берилет.

- эл аралык өтүнмөнүн материалдары Апелляциялык кеңештин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен, Апелляциялык кеңештин чечиминен келип чыгуучу тиешелүү аракеттерди жүргүзүү үчүн Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизалоо бөлүмүнө берилет.

                                                           /документтин аягы/

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900