FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 27-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабырдагы № 264 менен бекитилген

  

Электрондук эсептөө машиналары же маалыматтар базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби  

            1. Ушул тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын электрондук эсептөө машиналары же маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун регламенттейт жана алардын өз ара аракеттерин ылайыктуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-бапЖалпы жоболор 

            2.  Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат: 

            Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

            Мыйзам – Кыргыз Республикасынын “Электрондук эсептөө машиналары жана маалыматтар базалары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамы;

             Эреже – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 686 токтому менен бекитилген электрондук эсептөө машиналары же маалыматтар базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежеси;

            Жыйымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобосу;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы № 119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

            Мамреестрди жүргүзүүнүн тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби, Кыргыз Республикасынын Маалыматтар базаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби;

            Мамреестр – Кыргыз Республикасынын ЭЭМи үчүн программаларынын Мамлекеттик реестри, Кыргыз Республикасынын маалыматтар базаларынын Мамлекеттин реестри;

            Өтүнмө – ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программаларды идентификациялоочу, арызды, депонирленген материалдарды, рефератты кошуп, камтыган документтердин пакети;

            Арыз – ЭЭм же маалыматтар базалары үчүн программаларды расмий каттоого арыз;

            ЭЭМ үчүн программа – белгилүү натыйжаны алуу максатында электрондук эсептөө машиналарынын (ЭЭМ) иштешине багытталган маалыматтардын жана командалардын жыйындысын көрсөтүүнүн объективдүү формасы;

            Маалыматтар базасы – бул маалыматтар ЭЭМдин жардамы менен табыла жана иштелип чыга тургандай систематизацияланган маалыматтардын жыйындысын көрсөтүүнүн жана уюштуруунун объективдүү формасы;

            Мамреестрлер бөлүмү – мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

            Сектор – автордук укук объектилеринин сектору;

            Архив – Кыргызпатенттин архиви.

            3. Мамреестрлер сектору жана бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            - түздөн түз Кыргызпатентте;

            - телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            - электрондук маалымдоо;

            - Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            - Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            - Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

            4. Мыйзамдын 13-беренесине ылайык автордук укуктун күчүнүн мөөнөтүнүн ичинде ЭЭМ же маалыматтар базасы үчүн программага мүлктүк укуктун ээси өтүнмө берүү укугуна ээ (мындан ары – өтүнмө ээси).

            Өтүнмө өтүнмө ээси же өкүл тарабынан кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

            Өтүнмөнү кабыл алууда:

            - өтүнмө берүү үчүн материалдардын барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

            - арызда келтирилген алардын тизмесине берилген документтердин дал келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

            - кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналына” жазуу жүргүзүлөт;

            - арыздын бланкынын “Келип түшкөн датасы” жана “Кириш номери” графасы толтурулат

            Мисалы: 

Келип түшкөн датасы

05.05.2014

Кириш №

2314

             Арыздын бланкына Кыргызпатенттин бурч мөөрү коюлат жана өтүнмөнүн кириш номери жана өтүнмөнүн келип түшкөн датасы коюлат.

            Өтүнмө ээсине же өкүлгө ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программанын аталышын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын, келип түшкөн өтүнмөнүн кириш номерин жана датасын көрсөтүү менен материалдардын кабыл алынгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет жана коюлган кол Кыргызпатенттин кеңсе мөөрү менен бекемделет.

            5. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары каттоо жыйымын төлөөнү тастыктаган документтердин бар экендигине текшерилет.

            Жыйымды төлөөнү тастыктаган документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын бурч мөөрү бар төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү, же накталай каражаттары, же өздүк эсептен которуу менен жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы саналат (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

            Өтүнмө ээсинен каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, мында төмөндөгүлөр жүргүзүлөт:

            - “Каттоо жыйымдарынын төлөнгөндүгүн каттоо журналына” каттоо жыйымдарынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

            - каттоо жыйымы төлөнгөндүгү жөнүндө документти жогоруда көрсөтүлгөн журналга кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүп берүү.

            6. Финансы-экономикалык сектор жыйымдардын эсебин алууну, каттоо жыйымдарынын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди сактоону жүзөгө ашырат жана Алымдар менен жыйымдарды эсепке алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

            7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары секторго бир жумушчу күнүнүн аралыгында берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда сектор тарабынан:

            - арызда келтирилген алардын тизмесинин берилген документтерге дал келишин текшерүү жүзөгө ашырылат;

            - “Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмөнү каттоо үчүн журналга” датасы жана колу коюлат;

            - өтүнмө жөнүндө маалымат сектордун “ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазылат.  

3-бап. Өтүнмөнү кароо  

            8. Өтүнмөнү кароо алты айдын ичинде жүргүзүлөт.

Эреженин 14-пунктуна ылайык өтүнмөнү кароонун жүрүшүндө төмөнкү документтердин бар экендиги текшерилет:

            - укук ээсин, ошондой эле, эгерде ал ошол катары аты аталгандан баш тартпаса, авторду жана алардын турган ордуларын (жашаган жерин) (Эреженин 5-пункту) көрсөтүү менен ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программаларды расмий каттоого арыз;

            - рефератты кошуп, ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программаларды идентификациялоочу депонирленүүчү материалдар (Эреженин 5-пункту);

            - автордун (авторлордун) пастортунун көчүрмөсү;

            - эгерде укук ээси автор болуп саналбаса, мүлктүк укуктарды өткөрүп берүүнү тастыктаган документтин тиешелүү күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (Эреженин 6-пункту);

            - өтүнмө ээсинин өкүлгө берген ишеним каты (Эреженин 6-пункту;

            - каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документ (Эреженин 5-пункту).

            Өтүнмө ээси өз каалоосу боюнча депонирлөө үчүн жана башка материалдарды бере алат.

            9. Кыргызпатентке өтүнмө берүүнүн датасы документтер келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

            Мисалы:

Берилген датасы

15.08.2014

 

Берилген датасы

13.06.2013

            Өтүнмөгө каттоо номери коюлат – жогорку разряддагы төрт сан өтүнмөнүн келип түшкөн жылын, калган төрт сан – ошол жылдын сериясындагы өтүнмөнүн катар номерин, чекиттен кийинки 6 саны – арыздын бланкына жазылган ЭЭМ үчүн программанын шарттуу белгисин, 7 саны – маалыматтар базасынын шарттуу белгисин билдирет.

            Каттоонун номери арыздын графасына коюлат.

            Мисалы: 

Каттоо №

20140064.6

 

Каттоо №

20130004.7

            10. Эреженин 14-пунктунун үчүнчү абзацына ылайык Кыргызпатенттин сурамы боюнча (1-форма) же өтүнмө ээсинин жеке демилгеси боюнча расмий каттоо жөнүндө чечим чыкканга чейин өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

            11.  Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып эки айдын ичинде болгон жетишпестиктерди оңдоо сунушун жөнөтөт.

            Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат:

            - төлөнгөн каттоо жыйымынын суммасынын белгиленген өлчөмгө дал келбестиги;

            - Эреженин 5-пунктунда каралган кандайдыр-бир документтин жоктугу;

            - өтүнмөнүн документтерин тариздөө талаптарынын бузулушу;

            - эгерде өтүнмө өкүл тарабынан берилсе, ишеним каттын ылайыксыз таризделиши;

            - арыздын графасында талап кылынган маалыматтарды тактоонун зарылдыгы;

            - депонирленген материалдарды тариздөөгө талаптардын бузулушу.

            Белгиленген мөөнөттө жок болгон же оңдолгон документтер берилбегенде, өтүнмөнү андан ары кароо жүргүзүлбөйт, ал жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат (2-форма).

            12. Эгерде кароонун натыйжасында өтүнмө Мыйзамдын 3-беренесинин 1-5 бөлүктөрүнө жана Эреженин 6, 7, 9-13 пункттарынын талаптарына ылайык укуктук коргоо бериле турган объектиге таризделсе, сектор үч нускада ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарат (3-форма), аны “ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет.

            Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага маалым даректерди – кириш номерин жана датасын көрсөтүү менен бурч мөөр коет. Бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчи нускасы секторго берилет, үчүнчү нускасы каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн тастыктаган документтин көчүрмөсү менен мамреестрлер бөлүмүнө берилет.

            13. Эгерде өтүнмөнү кароонун жыйынтыгында өтүнмө берилген объектиге Мыйзамдын 3-беренесинин 6-бөлүгүнө, Эрежеге ылайык укуктук коргоо берилбесе, тиешелүү негиздерди келтирүү менен ЭЭМ же маалыматтар базалары үчүн программаны расмий каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат (4-форма).

            Сектор чечимди эки нускада даярдайт, аны ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаны каттоого өтүнмөнү каттоо үчүн журналга” жазып, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага маалым даректерди – кириш номерин жана датасын көрсөтүү менен бурч мөөр коет. Бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчи нускасы секторго берилет.

            Өтүнмөнү каттоодон баш тартылган учурда төлөнгөн каттоо жыйымы жана өтүнмөнүн материалдары кайтарып берилбейт. 

4-бап. ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаны расмий каттоого маалыматтарды каттоо жана жарыялоо үчүн материалдарды даярдоо 

            14. ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаны каттоо жөнүндө чечим чыгарууда сектор “ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” тиешелүү жазуу жүргүзүү менен өтүнмөнүн материалдарын мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырат.

            Өтүнмөгө каттоо номери берилгенден кийин сектор ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого электрондук маалыматтар базасына өтүнмөнүн маалыматтарын киргизүүнү жүзөгө ашырат.

            15. Мамреестрлер бөлүмү сектордон өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну жүзөгө ашырат.

            Мыйзамдын 14-беренесинин онунчу абзацына ылайык мамреестрлер бөлүмүнүн оң чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын ЭЭМи жана маалыматтар базалары үчүн программалардын мамлекеттик реестрине каттоо жөнүндө маалымат киргизилет.

Кыргыз Республикасынын ЭЭМи үчүн программалардын мамлекеттик реестрине же Кыргыз Республикасынын Маалыматтар базалары үчүн программалардын мамлекеттик реестрине киргизилген маалыматтар башкасы далилденгенге чейин анык деп эсептелет.

            16. Сектор расмий бюллетенге жарыялоо үчүн маалыматтардын тизмесин Материалдарды даярдоо жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгына берет.

            17. Материалдарды даярдоо жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялоо үчүн маалыматтарды кабыл алууну ар бир айдын алтынчы санына чейин жүргүзөт, “Жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналына” кабыл алуу фактысын жазат.

            Материалдарды даярдоо бөлүмү тарабынан төмөнкүлөр ишке ашырылат:

            - мамлекеттик тилге которуу;

            - текстти редакциялоо/текшерүү;

            - сектор менен макулдашуу;

            - макетти Кыргызпатенттин жетекчилигине кароого берүү;

            - расмий бюллетендин макетин расмий материалдарды чыгаруу бөлүмүнө берүү.

            Расмий материалдарды чыгаруу бөлүмү материалды кабыл алууну жүзөгө ашырат, ай сайын расмий бюллетенди нускалайт.

            Кезектеги бюллетенди Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу үчүн Материалдарды даярдоо жана расмий басылмаларды даярдоо башкармалыгы жарыялоодон кийин жарыяланган материалды электрондук түрдө маалымат технологиялары секторуна берет.  

5-бап. Күбөлүк берүү 

            18. ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоо жөнүндө чечимдин негизинде мамреестрлер бөлүмү күбөлүк даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат.  

6-бап. ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого өтүнмөнүн материалдарын сактоо 

            19. ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим менен өтүнмө сектор тарабынан “ЭЭМ жана маалыматтар базалары үчүн программаларды каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазылып архивге өткөрүп берилет.

            20. Документтерди архивге өткөрүп берүүдө Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөнү архивге өткөрүп берүү журналына” жазуу жүргүзөт. Архив кызматкери өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштерди эсепке алуу журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

Өтүнмөнү берүүдө архив кызматкери “Архивден иштерди берүү журналына” жазып коет. Берүүнүн алдында архив кызматкери бардык тиешелүү документтердин бар экендигин текшерет.

            21.Архивге жетүү мүмкүндүгү төмөнкү жактарга берилет:

            - Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын кызматкерлерине;

            - мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине;

            - Укук башкармалыгынын кызматкерлерине.

            Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин колу коюлган Кыргызпатенттин жетекчисинин атына кызматтык кат бар болгондо берилет.

            22. Өтүнмөнүн материалдары архивде жыйырма беш жылдан ашык эмес узак мөөнөттүү сактоодо турат, андан ары “Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренесине ылайык Борбордук Мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүп берилет.

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900