FaLang Language Switcher

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар 

Киришүү

1. Пайдалуу модель өнөр жай менчик объектиси катары

2. Пайдалуу моделге формалдуу экспертиза жүргүзүү

3. Пайдалуу моделге алдын ала экспертиза жүргүзүү

Киришүү

Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар (мындан ары – Сунуштар) «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесинин (мындан ары – Эрежелер) иштөө шарттарында өткөрүлүүчү пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоону усулдук камсыздоо максатында иштелип чыкты.

Ушул сунуштар компетенциясына пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери кирген Кыргызпатент тутумунун кызматкерлерине (мындан ары – эксперт) арналды, ошондой эле алар пайдалуу моделдердин авторлору, өтүнмө ээлери, патент таануучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана өтүнмө берүүчүлөрдүн башка өкүлдөрү тарабынан пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө берүүгө байланыштуу Кыргызпатент менен иш алып барууда пайдаланылышы мүмкүн. 

Ушул документтин жоболору сунуштоочу мүнөздү алып жүрөт.

1. Пайдалуу модель өнөр жай менчик объектиси катары

  1. «Пайдалуу моделге укук Мыйзам менен корголот жана патент менен ырасталат, ал ушул өнөр жай менчигинин объектине болгон патент ээсинин артыкчылыгын, авторлугун жана өзгөчө укугун тастыктайт. Пайдалуу моделге патент менен берилүүчү укуктук коргоонун көлөмү формула менен аныкталат» (Мыйзамдын 3-статьясы).

 «Пайдалуу моделдерге түзүлүштөр кирет. Пайдалуу модель катары өтүнмө берилген объект, эгерде ал жаңы жана өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болсо, укуктук жактан коргоого алынат.

Эгерде пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысы техниканын деңгээлинде али белгилүү болбосо, ал жаңы деп эсептелинет.

          1. Эгерде пайдалуу моделди иш жүзүндө пайдаланууга мүмкүн болсо, анда ал өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болуп эсептелет.» (Мыйзамдын 6-статьясы).

Түзүлүштөргө конструкциялар жана буюмдар кирет.

“Конструкция” деген термин алдында кандайдыр бир түзүлүштүн, курулманын, механизмдин ж.б. бөлүктөрүнүн курамы жана өз ара жайгашуусу, ошондой эле ушундай түзүлүшү бар түзүлүштүн, курулманын, механизмдин өзү түшүнүлөт.

Буюм – адамдын керектөөлөрү үчүн пайдаланылышы мүмкүн болгон эмгек продуктусу. “Буюм” деген терминдин алдында “буюм, товар, адамдык эмгектин натыйжасы катары” түшүнүлөт.

2. Пайдалуу моделдер катары төмөнкү объекттер корголбойт:

1) ачылыштар;

2) илимий теориялар жана математикалык методдор;

3)      чарбаны уюштуруу жана башкаруу методдору;

4)      шарттуу белгилер, ырааттамалар, эрежелер;

5)      акыл-эс операцияларын аткаруу, оюндарды өткөрүү эрежелери жана методдору;

6)      эсептөө машиналары үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында;

7)      маалымат берүүдөн гана турган чечимдер;

8)      курулмаларды, имараттарды, аймактарды пландаштыруу долбоорлору жана схемалары;

9)      эстетикалык муктаждыктарды канааттандырууга багытталган буюмдардын тышкы түрүнө гана тиешелүү чечимдер;

10)  интегралдык микросхемалардын топологиялары;

11)  өсүмдүктөрдүн сорттору жана жаныбарлардын породалары;

12)  коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана моралдык принциптерге каршы келүүчү, айлана-чөйрөгө зыян келтирүүчү чечимдер.

3. Пайдалуу модель катары укуктук коргоо төмөнкүлөргө берилбейт:

- ыкма;

- зат;

- микроорганизмдин штаммы;

- өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларын өстүрүү;

- мурда белгилүү болгон ыкманын, заттын, штаммдын жаңы арналышта колдонулушу;

- техниканын жана технологиянын бардык жааттарында кайсы болбосун жаңы жетишкендик.

Кыргызпатентке келип түшкөн пайдалуу моделге өтүнмө боюнча формалдуу жана алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Мыйзамдын 25-статьясы).

 

2. Пайдалуу моделге формалдуу экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы ал Кыргызпатентке берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт. 

Пайдалуу моделге өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын жүргүзүүнүн жүрүшүндө зарыл документтердин курамы, алардын таризделишинин тууралыгы, алым төлөө жөнүндө документтин болуусу жана белгиленген талаптарга ылайыктуулугу, өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген учурда өтүнмө берүүнүн эрежелеринин сакталышы, билдирилген чечимдин пайдалуу модель катары укуктук коргоо берилүүчү өнөр жай менчик объектилерине ылайыктуулугу текшерилет. Өтүнмө берилген дата белгиленет (Эрежелердин 16.2 пункту).

Эгерде текшерүүнүн натыйжасында билдирилген объект пайдалуу модель деп таанылууга мүмкүн эместиги, же түзүлүшкө тиешелүү техникалык чечим болуп саналбагандыгы белгиленсе, пайдалуу моделге өтүнмө боюнча патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн негиз пайда болот. Мындай учурда өтүнмө ээсине баш тартуунун себептерин негиздөө менен, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Эгерде формалдуу экспертиза процессинде өтүнмө аны тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптарды бузуу менен берилгендиги белгиленсе, өтүнмө ээсине Эрежелердин 16.3 пунктуна ылайык, табылган кемчилдиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык зарыл документтерди камтыса жана билдирилген сунуш пайдалуу моделдер катары корголуучу объекттерге кирсе, өтүнмө ээсине анын берилген датасын көрсөтүү менен, өтүнмөнүн карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

 

3. Пайдалуу моделге алдын ала экспертиза жүргүзүү

            5. Пайдалуу моделге өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын оң натыйжасында, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Эрежелердин 17.1 пунктунун 1-пунктчасы).

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча өтүнмөнүн тездетилген алдын ала экспертизасы жүргүзүлүшү мүмкүн.

Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын жүргүзүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын аткрылышы (Эрежелердин 4.2-6 пунктчасы);

- пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышы;

- кошумча материалдар, эгерде алар берилген болсо, билдирилген пайдалуу моделдин маңызын өзгөртпөй тургандыгы.

- өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган Ойлоп табуулардын эл аралык патенттик жиктемеси (мындан ары – ЭПЖ) боюнча пайдалуу моделдин жиктелишинин тууралыгы (же, эгерде ал өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт);

- өтүнмөдө анын Кыргызпатентке берилген датасына караганда кыйла мурдагы артыкчылыктын суралышынын негиздүүлүгү;

- пайдалуу моделдин формуласынын Эрежелердин 4.10-4.16 пункттарында келтирилген талаптарга ылайыктуулугу;

- билдирилген чечимдин пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк, жаңылыктуулук, өндүрүштө колдонулуучулук шарттарына ылайыктуулугу.

Өтүнмөнүн документтеринин курамына карата белгиленген талаптардын сакталышын текшерүү

6. Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө төмөнкү документтерди камтууга тийиш:

- пайдалуу моделдин авторун (авторлорун) жана патент суралган жакты (жактарды), ошондой эле алардын жашаган же турган жерин көрсөтүү менен, патент берүү жөнүндө арызды;

- пайдалуу моделдин аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачуучу сыпаттамасын;

- пайдалуу моделдин сыпаттамага толук негизденген формуласын;

- эгерде алар пайдалуу моделдин маңызын түшүнүү үчүн зарыл болсо, чиймелерин, графикалык материалдарды (зарыл болгон учурда);

- рефератты.

Пайдалуу моделге өтүнмөгө өтүнмө берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же өтүнмө берүү үчүн алым төлөөдөн бошотуу үчүн, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз тиркелет, ал өтүнмө берүүдө же кошумча алым төлөнгөн шартта эки айдын ичинде берилиши мүмкүн.

 

Арыз

7. Арыз мамлекеттик же расмий тилде Эрежелердин 4.1 пунктуна ылайык таризделип берилет.

 

Пайдалуу моделдин аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачуучу сыпаттамасы

8.Пайдалуу моделдин сыпаттамасы аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачууга жана төмөнкү бөлүмдөрдү камтууга тийиш:

- пайдалуу модель тиешелүү болгон техникалык жааты;

- техникалык деңгээли;

- пайдалуу моделдин маңызы;

- чиймелердин фигураларынын тизмеси;

- пайдалуу моделди ишке ашыруу мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар.

Сыпаттама анын маңызына ылайык келген жана пайдалуу моделдин арналышын мүнөздөгөн пайдалуу моделдин аталышынан башталат. “«Ассорти» жасалма балатысы” KG № 156 мисалында пайдалуу моделди карап көрөлү.

Сыпаттаманын «Пайдалуу модель таандык болгон техника жааты» бөлүмүндө, конкреттүү арналышын көрсөтүү менен пайдалуу моделдин колдонуу жааты көрсөтүлөт.

«Пайдалуу модель жасалга-колдонмо түзүлүштөрүнө, атап айтканда жасалма балатыларга кирет жана театралдык жасалгаларда ж.б. пайдаланылышы мүмкүн».

Сыпаттаманын «Техникалык деңгээли» бөлүмүндө маанилүү белгилери ачылган маалымат булагынын библиографиялык маалымдарын көрсөтүү менен, белгилеринин жыйындысы боюнча алардын ичинен пайдалуу моделдин эң жакын аналогун (прототибин) бөлүп көрсөүү менен пайдалуу моделдин өтүнмө ээсине белгилүү болгон аналогдору жөнүндө маалымдар келтирилет. Ошондой эле аналогдордун жана прототиптердин кемчилдиктерин келтирүү зарыл.

Пайдалуу моделдин аналогу катары, пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысына окшош белгилердин жыйындысы менен мүнөздөлгөн, пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган маалымдардын ичинен ошол эле арналыштагы каражат көрсөүлөт.

«Техникалык деңгээли»бөлүмүнө карата коюлган талаптар Эрежелердин 4.6 пунктунда баяндалган. Көрсөтүлгөн талаптарга ылайык, «техникалык деңгээли»бөлүмүндө көрсөтүлгөн пайдалуу моделдер аналог деп таанылууга мүмкүн экендиги белгиленет. Бул үчүн ар бир аналогго карата пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган дүйнөдөгү жарыяланган маалыматтардын ичинен, же пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин Кыргыз Республикасында ошол эле арналыштагы каражаттардын колдонулушу жөнүндө маалыматтардын ичинен аналог ошол эле арналыштын каражаты болуп эсептеле тургандыгы текшерилет. Ошондой эле аналогдордун ар бирин сыпаттоодо түздөн түз текстте аны ачып көрсөткөн маалымат булагынын библиографиялык маалымдары келтирилгендиги текшерилет. Аналогдун белгилери жөнүндө малымдардын, алардын ичинен билдирилген пайдалуу моделдин маанилүү белгилерине дал келгендерин көрсөтүү менен келтирилгендиги текшерилет. Өтүнмө ээси тарабынан, билдирилген пайдалуу модель менен камсыздалуучу техникалык натыйжаны алууга тоскоол болгон ага белгилүү себептердин көрсөтүлгөндүгү текшерилет. Пайдалуу моделдердин тобу билдирилген учурда ар бир пайдалуу модель үчүн аналогдор жөнүндөгү жогоруда көрсөтүлгөн маалымдардын болуусу текшерилет. Ошондой эле көрсөтүлгөндөрдүн ичинен пайдалуу моделдин кыйла жакын аналогу катары билдирилген пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысына кыйла жакын болгону, б. а. билдирилген пайдалуу модель менен белгилеринин көп саны дал келген белгилеринин жыйындысы таандык болгону тандалып алынгандыгы текшерилет.

«Конус сымал көп ярустуу таяныч каркасты, ийне жалбырактуу жасалма бутактарды, жасалга элементтери жана катмар-катмар болуп жайгашкан жана таяныч каркас менен бириктирилген жана өз ара туташтырылган жаа сымал жана/же түз темир чыбыктардан турган асма каркасты камтыган жасалма балаты белгилүү (патент RU №2387358, C1, кл. A47G 33/06, 2010).

Белгилүү түзүлүш конструктивдүү татаал жасалган жана чектелген функциялык мүмкүнчүлүктөргө ээ, жасалга-колдонмо түзүлүш катары гана пайдаланылышы мүмкүн».

«Пайдалуу моделдин маңызы» бөлүмүндө пайдалуу моделди пайдалануу менен алууга мүмкүн болгон техникалык натйыжаны көрсөтүү менен, билдирилген пайдалуу модель багытталган чечимге милдет кеңири ачылат.

Чечимдин техникалык мүнөзү чечимди ишке ашырууда же пайдаланууда алынган техникалык натыйжанын болушу менен тастыкталат.

Техникалык натыйжа негизинен, айландыруу учурун азайтуу, сүрүлүү коэффициентин төмөндөтүү, шынаа кагуунун алдын алуу, термелүүнү төмөндөтүү, жумушчу органдын чөйрө менен байланышын жакшыртуу менен билдирилет.

Эгерде пайдалуу моделди түзүүдө белгилүү багыттагы техникалык каражаттын арсеналын кеңейтүүнүн гана маселеси чечилип жатса же мындай каражаттар биринчи жолу алынып жатса, техникалык натыйжа мындай арналышты ишке ашыруудан турушу мүмкүн жана анын атайын көрсөтмөсү талап кылынбайт:

«Пайдалуу моделдин милдети болуп, панорамалык көрүнүшүнүн функциясын камсыз кылуунун эсебинен, жасалма балатынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү эсептелет».

Ушул эле бөлүмдө пайдалуу моделди мүнөздөөчү бардык маанилүү белгилери келтирилет, кыйла жакын аналогунун айырмалуу белгилери бөлүнүп көрсөтүлөт, мында суралуучу укуктук коргоонун көлөмү жайылтылуучу бардык учурларда техникалык натыйжаны алууну камсыздоочу белгилердин жыйындысы жана жеке учурларда, аткаруунун конкреттүү формаларында же аны пайдалануунун өзгөчө шарттарында гана пайдалуу моделди мүнөздөөчү белгилер көрсөтүлөт.

Пайдалуу моделдердин топтору үчүн, көрсөтүлгөн, анын ичинде техникалык натыйжа жөнүндөгү маалымдар дагы ар бир пайдалуу модель үчүн өзүнчө келтирилет.

Пайдалуу модель катары укуктук коргоону түзүлүштөр гана ала алгандыктан (Мыйзамдын 6-статьясынын 1-бөлүгү), алардын маңызын сыпаттоо үчүн атап айтканда төмөнкү белгилер пайдаланылат:

- конструктивдик элементинин (элементтеринин) болуусу;

- элементтердин ортосундагы байланыштардын болуусу;

- элементтердин өз ара жайгашуусу;

- жалпысынан элементти (элементтерди) же түзүлүштү аткаруунун формасы, атап айтканда, геометриялык формасы;

- элементтердин ортосундагы байланыштардын аткарылыш формасы;

- элементтин (элементтердин) параметрлери жана башка мүнөздөмөлөрү жана алардын өз ара байланыштары;

- жалпысынан элемент (элементтер) же түзүлүш жасалган материал; элементтин функциясын аткаруучу чөйрө.

 «Коюлган маселе, өзөккө окшоштурулуп жасалган корпусту камтыган жасалма балаты, өзөк түрүндө жасалган табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттары менен чечилет, мында корпус алардын коңулдарынын ырааттуу жайгашуусу өтмө каналды түзгөндөй телескоптук бириктирилген цилиндр секциялардан турат ж.б. ».

Сыпаттаманын «Чиймелердин фигураларынын жана башка материалдардын тизмеси» бөлүмүндө,фигуралардын тизмесинен тышкары, алардын ар биринде эмне сүрөттөлгөндүгүнө кыскача көрсөтмө келтирилет.

 «Түзүлүш чиймелер менен түшүндүрүлөт.

1-фигурада жасалма балатынын жалпы көрүнүшү цилиндрдик тиштүү өткөрүүнү же конус сымал тиштүү өткөрүүнү пайдалануу менен жайуунун/чогултуунун бурамалуу механизмин келтирүү менен көрсөтүлгөн, 2а, 2б, 2в фигураларында – бутактарын жана жасалгаларын бекитүү үчүн кронштейндер, 3-фигурада бутактарын жана жасалгаларын бекитүүнүн схемасы көрсөтүлгөн».

«Пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар» бөлүмүндө пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар келтирилген. Өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн арналышты ишке ашыруу менен пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгү көрсөтүлөт.

Чиймелердин фигураларына шилтеме келтирүү менен пайдалуу моделдин (ордунан козголбогон абалдагы) конструкциясынын сыпаттамасы келтирилет.

 «Жасалма балаты (2) фундаментте орнотулган жана (3) телескоптук цилиндрдик көңдөй секциялардан турган (1) тик корпусту, (4) өтмө каналды түзгөн ырааттуу бириктирилген көңдөйлөрдү ж.б. камтыйт».

Пайдалуу моделдин конструкциясынын сыпаттамасынан кийин чиймелердин фигураларына, ал эми зарыл болгон учурда – башка түшүндүрүүчү материалдарга (эпюралар, убактылуу диаграммалар ж.б.) шилтеме келтирүү менен анын иштеши же пайдалануу ыкмасы сыпатталат.

 «Максаттуу арналышына жараша билдирилген жасалма балаты имаратта же ачык жайда орнотулушу жана табигый же жасалма балаты жасалгалары же карагайдын бутактары же жаңы жылдык оюнчуктар менен жасалгаланышы мүмкүн. Пайдалануунун кайсы болбосун варианттарында (1) корпусун (2) фундаментине орнотуу жана жасалма балатынын талаптагыдай бийиктигин камсыздоо үчүн (5) күчтүк бурамаларды жайгаштыруу мүмкүндүгүн түзүү жолу менен балатынын туруктуулугун камсыз кылуу зарыл».

Пайдалуу моделдин формуласы

9. Пайдалуу моделдин формуласы патент менен берилүүчү укуктук коргоонун көлөмүн аныктоого арналат.

Пайдалуу моделдин формуласы толугу менен сыпаттамага негизденүүгө, б.а. анын сыпаттамасында камтылган түшүнүктөр менен пайдалуу моделди мүнөздөөгө тийиш.

Пайдалуу моделдин формуласы, эгерде ал өтүнмө ээси көрсөткөн техникалык натыйжага жетиш үчүн жетишээрлик болгон пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысын камтыса, анын маңызын билдирүүчү деп таанылат.

Формуланын жалпы түзүмү төмөндөгүчө көрүнөт: техникалык деңгээлинин ичинен белгилүү маанилүү белгилерин камтыган чектөөчү бөлүгү (прототип менен жалпылар), андан кийин “мунусу менен айырмаланат” деген билдирүү кетет, андан кийин жаңы маанилүү белгилерин камтыган айырмалоочу бөлүгү келтирилет (Эрежелердин 4.14 пункту).

Формула бир звенолуу жана көп звенолуу болушу жана бир же бир нече пункттарды камтышы мүмкүн (Эрежелердин 4.11 пункту).

 

 «1. Жасалма балаты өзөк түрүндө жасалган табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттары бар түтүккө окшоштурулуп жасалган корпусту камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: көңдөйлөрдүн ырааттуу жайгашуусу өтмө каналды түзгөн телескоптук бириктирилген цилиндр секциялардан куралган корпустан турат, анда секциянын жазуу/чогултуу функциясын аткаруучу бурама механизмдин күчтүк бурамасы орнотулган, алардын төмөнкүсү фундаментке катуу бекитилген, ал эми жогоркусу жүктүк платформа менен жабдылган, анда кароочу аянтча жайгашкан, анын ар бир жагы тростук кергич менен дошполуу бириктирилген, анын төмөнкү учу фундаментинин периферийи боюнча орнотулган серпилгич кыймылга келтиргич менен катуу бириктирилген, ал эми табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттар корпустун секцияларына серпилме, дошполуу бириктирилген кронштейндерден (кыйгач тирөөч) турат.

2. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: телескоптук бириктирилген секциялардын жазуу/чогултуу бурама механизминин кыймылга келтиргичи күчтүк буралмага (сай өзөк) буралган бурамасы бар цилиндр же конус сымал тиштүү өткөргүчтүн жардамы менен бириктирилген кыймылдаткыч-редукторду камтыйт. 

3. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ар бир тростук керменин серпилгич керилүүсүнүн кыймылга келтиргичи тростук керменин кыймылдаткыч-редукторун камтыйт, анын чыгыш октолгоочунда тростук керменин төмөнкү учуна катуу бекитилген барабан орнотулган.  

4. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: күчтүк буралманын жогорку учу корпустун жогорку цилиндрдик секциясында бекитилген муунакжаздыкта орнотулган.

5. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: корпустун цилиндрдик секцияларынын кыскартылган абалында күчтүк буралма чыга бериш тешиги фундаменттин бийиктигинин деңгээлинде жайгашкан тешиктин тегеренме түтүгүндө жайгаштыруу мүмкүндүгү менен орнотулган».

Чиймелер.

10. Түзүлүшкө өтүнмөнүн материалдарынын милдеттүү документи болуп чиймелер саналат, анткени чиймелерсиз иш жүзүндө түзүлүштүн маңызын ачуу мүмкүн эмес. Чиймелер графикалык материалдар түрүндө берилет (чиймелердин өздөрү, схемалар, графиктер, эпюрлар, сүрөттөр, осциллограммдар ж.б.).

Эгерде сыпаттаманы чиймелер же схемалар менен иллюстрациялоо мүмкүн эмес болсо, мындай учурда сүрөттөр берилет.

Өзгөчө учурларда фотосүрөттөр берилиши мүмкүн.

 

 

 

 «Ассорти» жасалма балатысы

1-фиг.

 

Реферат

11. Реферат пайдалуу модель жөнүндө маалыматтардын максаттары үчүн кызмат кылат жана пайдалуу моделдин сыпаттамасынын кыскартылган баяндамасы болуп саналат, ал пайдалуу моделдин аталышын, ал тиешелүү болгон техникалык жааттын мүнөздөмөсүн жана/же колдонулуу жаатын, эгерде бул аталышынан түшүнүксүз болсо, жетишилген техникалык натыйжаны көрсөтүү менен маңызынын мүнөздөмөсүн камтыйт.

Ушул эле жерде, анын чечимине билдирилген пайдалуу модель жана техникалык натыйжа багытталган техникалык маселе келтирилет.

Рефератта пайдалуу моделдин маңызы формуланы мындай эркин баяндоо жолу менен мүнөздөлөт, мында ар бир көз карандысыз пункттун бардык маанилүү белгилери сакталат.

 «Пайдалуу модель жасалга-колдонмо түзүлүштөргө, атап айтканда жасалма балатыларга кирет жана театралдык жасалгалоодо ж.б. пайдаланылышы мүмкүн».

 

 

 

Пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышын текшерүү

12. Эрежелердин 17.12 пунктуна ылайык пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышы бир нече көз карандысыз пункттары бар пайдалуу моделдин адепки формуласына карата, же эгерде ал өзгөртүлгөн болсо – белгиленген тартипте өтүнмө ээси тарабынан акыркы сунушталган бир нече көз карандысыз пункттары бар формулага карата текшерилет.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө пайдалуу моделдердин ичинен кайсынысын (же, эгерде билдирилген пайдалуу моделдердин ичинде мындай топ камтылса, пайдалуу моделдердин тобун) кароо керек экендигин кабарлабаса жана такталган документтерди бербесе, экспертиза формулада биринчи болуп көрсөтүлгөн (же билдирилген пайдалуу моделдердин ичинен пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарына жооп берген топту түзүүчү формулада биринчи болуп көрсөтүлгөн) пайдалуу моделге карата гана жүргүзүлөт.

 

Кошумча материалдардын сурамы

13. Экспертизанын процессинде өтүнмө ээсине Эрежелердин 17.19 пунктунда баяндалган негиздер боюнча аларсыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон кошумча материалдардын сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн.

Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) өтүнмөдө суралган кыйла мурдагы артыкчылыкты белгилөөгө байланышкан суроолорду билүү зарылчылыгы.

Өтүнмө ээси бир нече артыкчылыктарды сураган учурда артыкчылык суроонун датасы формуланын кайсы пункттарына ылайык келээрин көрсөтүүгө тийиш.

2) пайдалуу моделдин сыпаттамасында Эрежелерде караштырылган түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоктугу.

Пайдалуу моделге өтүнмөлөр үчүн өзгөчө ролду Эрежелердин 4.3 пунктунун пайдалуу моделдин сыпаттамасынын бардык түзүмдүк бөлүмдөр болгон бөлүгүндөгү талаптардын катуу сакталышы ойнойт.

Биринчиден, коргоонун көлөмүн укук ченемсиз кеңейтүүнү суроо менен пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү берүү мүмкүндүгүн чектөө үчүн, сыпаттамада “Техникалык деңгээли” бөлүмүнүн болуу талаптарынын аткарылышы маанилүү, мында белгилеринин жыйындысы боюнча алардын ичинен эң жакынын бөлүп көрсөтүү менен өтүнмө ээсине белгилүү болгон пайдалуу моделдин аналогдору жөнүндө маалымдар келтирилет. 

Экинчиден, сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүнүн мазмунуна карата Эрежелердин бардык талаптарын аткаруу зарыл.

Мыйзамдын 6-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык, эгерде ал жаңы болуп жана өндүрүштө пайдаланууга жөндөмдүү болуп саналса, пайдалуу моделге укуктук коргоо берилет. Мында, эгерде анын маанилүү белгилеринин жыйындысы техникалык деңгээлдин ичинен белгисиз болсо, пайдалуу модель жаңы болуп саналат деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан пайдалуу моделге укуктук коргоо берүүнүн укук ченемдүүлүгү жөнүндө маселе келип чыккан учурда пайдалуу моделдин формуласына киргизилген маанилүү белгисин белгилөө зарылчылыгы келип чыгат.

Эрежелердин 4.7 пунктунун 1-пунктчасында пайдалуу моделдин маңызын сыпаттоодо техникалык натыйжаны туюндуруу талабы коюлган. Туюндурулган техникалык натыйжага ылайык пайдалуу моделдин формуласынын белгилеринин олуттуулугу аныкталат. Пайдалуу моделдин сыпаттамасында жетишилген техникалык натыйжанын өңүтүнөн алып караганда белгинин олуттуулугунун негиздемесинин жоктугу, пайдалуу моделге патент берүүгө каршы каршы пикирди кароодо кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн.

     Бирок өтүнмө боюнча формалдуу талаптардын гана аткарылышын текшерүү жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу, Эрежелерде жазма эскертилген пайдалуу моделдин маңызын талдоосуз сыпаттаманын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн болуусу текшерилет.    Кыйла жайылган жагдай болуп, пайдалуу моделдин сыпаттамасы менен формуласы бири бирине ылайык келбеген учур саналат. Бул жагдай дагы экспертизанын өзгөчө көңул буруусун талап кылат. Ал, мисалы, формулада жана сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүндө келтирилген пайдалуу моделдин белгилеринин жыйындысы өз ара айырмаланган учурларда кездешет.           Мындай кемчилдик табылган учурда өтүнмө ээсине бир же башка документти (же экөөнү тең) тактоо жолу менен аны жоюу зарылдыгына көрсөтүү керек.

3) Эрежелердин 4.14 пунктунун пайдалуу моделдин формуласынын пунктун бир сүйлөм түрүндө баяндоо жөнүндөгү талаптарынын бузулушу.  

Эгерде пайдалуу моделдин формуласын текшерүүдө өтүнмө ээси тарабынан белгилерди чектөөчү жана айырмалоочу бөлүктөргө бөлүүгө байланышкан маселе талапка ылайыксыз чечилгендиги белгиленсе, мындай учурда сурам жөнөтүлөт.

4) формулада укуктук коргоо суралган пайдалуу моделдин арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүктүн жоктугу.

Сурамдагы пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пунктуна белгилерди киргизүү же алып салуу жөнүндөгү сунуштар төмөнкүдөй учурларда гана укук ченемдүү: 

- чектөөчү бөлүктүн белгилери сыпаттаманын “Техникалык деңгээли” бөлүмүндө көрсөтүлгөн эң жакын аналогунун (прототиптин) белгилерине ылайык келбейт;

- чектөөчү бөлүк анын арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүктөн тышкары, пайдалуу моделдин белгилерин камтыбайт, ошол эле учурда “Техникалык деңгээли” бөлүмүндө пайдалуу модель менен башка жалпы белгилерге ээ болгон прототип сыпатталган;

- чектөөчү бөлүктө пайдалуу моделдин арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүк жана башка белгилер камтылган, ошол эле учурда “Техникалык деңгээли” деген бөлүм таптакыр жок;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө ачылган белгилерди гана эмес, ошондой эле анда көрсөтүлбөгөн башка белгилерди дагы камтыйт;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө көрсөтүлгөн айрым белгилерди камтыбайт;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө көрсөтүлгөн белгилерди пайдалуу моделди аткаруунун жана/же пайдалануунун жеке учурлары катары камтыйт.

5) Формулада пайдалуу моделдин белгилеринин ордунда аны иштетүүнүн көрсөткүчтөрү жана керектөө касиеттери, майнаптары жана аны ишке ашырууда жана/же пайдаланууда орун алган көрүнүштөр жөнүндө маалымдардын гана болушу. 

Эгерде түзүлүштүн белгилеринин ордуна аны иштетүүнүн көрсөткүчтөрү жана керектөө касиеттери, майнаптары жана аны ишке ашырууда жана/же пайдаланууда орун алган көрүнүштөр жөнүндө маалымдар гана келтирилип, ал эми сыпаттамада жок дегенде функционалдык деңгээлде анын конструктивдик аткарылышы ачылган болсо, өтүнмө ээсине сурамда формулага эскертилген маалымдардын ордуна аны же ага толуктоону киргизүү сунушталат.

6) пайдалуу моделдин көп звенолуу формуласынын көз каранды пункттарында пайдалуу моделдин тиешелүү жеке учурларда анын аткарылышына жана коомдук кызыкчылыктарда пайдаланууга, гумандуулук жана мораль принциптерине каршы келүүсүн шарттоочу белгилердин болуусу.

7) Эрежелердин 4.15 пунктунун талаптарынын бузулушу, ага ылайык формуланын көз карандысыз пункту бир гана пайдалуу моделге тиешлүү болууга тийиш;

Формуланын көз карандысыз пункту бир пайдалуу моделге таандык эмес экендиги жөнүндө талаптардын бузулушу табылган учурда, өтүнмө ээсине, такталган сыпаттаманы жана бир пайдалуу моделге же бирдиктүү чыгармачыл ойду түзгөн пайдалуу моделдердин тобуна тишелүү формуланы берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

8) пайдалуу моделдин формуласында ал баш ийген формуланын пунктунун белгисин (белгилерин) алып салууну же алмаштырууну болжоштурган көз каранды пункттун болуусу.

Эгерде пайдалуу моделдин формуласынын көз каранды пункту көз карандысыз пункттун белгилерин алмаштыруу же жокко чыгаруу орун алган деп туюндурулган болсо, бул көз каранды пункт ал баш ийген көз карандысыз пункт менен бирдикте бир пайдалуу моделди мүнөздөйт деп таанылышы мүмкүн эмес.

9) өтүнмөнүн документтеринин бири бирине ылайык келбегендиги (арызда келтирилген пайдалуу моделдин аталышы сыпаттамада келтирилген аталышка дал келбейт; пайдалуу моделдин сыпаттамасында пайдалуу моделдин формуласында көрсөтүлгөн белгилер болбойт; пайдалуу моделдин формуласында өтүнмө ээси тарабынан сыпаттаманын “пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүндө олуттуулугу белгиленген белги болбойт, чиймелер пайдалуу моделдин сыпаттамасына дал келбейт ж.б.).

10) пайдалуу моделдин формуласында, сыпаттамада ошол эле белгинин мүнөздөмөсүнүн болушу менен айкалышкан, конкреттүү эмес көрсөтүлгөн белгинин (“өзгөчө”, “атайын”, “жакшыртылган” ж.б.) болуусу.

11) Эрежелердин 17.13 пунктуна ылайык аны текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча пайдалуу моделдин формуласын тактоо зарылдыгы.

12) Эрежелердин 17.14 пунктуна ылайык билдирилген пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүгө байланышкан маселелерди чечүүнүн зарылдыгы.

Патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугу белгиленет:

- өтүнмө ээси тарабынан берилген пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдары боюнча;

- кыйла мурда артыкчылык алган ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр боюнча;

- ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге Кыргыз Республикасынын коргоо документтери берилген фонд боюнча;

- ойлоп табууларга жарыяланган евразиялык өтүнмөлөр жана патенттер боюнча.

Өтүнүлгөн пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө пайдалуу моделдин маңызы жөнүндөгү маалымдар өтүнмө берүү датасына чейин же эгерде ал суралса артыкчылык датасына чейин алты ай мурда жалпыга маалым болуп калган болсо, ага тиешелүү маалыматтын өтүнмө ээси, автор же бул маалыматты түз же кыйыр түрдө андан алган кайсы болбосун жак тарабынан эл алдында ачылышы анын патентке жөндөмдүүлүгүнө таасир этүүчү жагдай деп таанылбайт. Мында бул фактыны далилдөө милдети өтүнмө ээсине жүктөлөт.

13) өтүнүлгөн пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча пайдалуу моделдин формуласын тактоо зарылдыгы.

14) Эрежелердин 17.23 пунктуна ылайык артыкчылыктын ошол эле бир датасына ээ болгон окшош өнөр жай менчик объектилерине өтүнмөлөрдү кароого байланышкан маселелерди чечүү зарылдыгы.

Эгерде каралып жаткан өтүнмө боюнча артыкчылыктын ошол эле бир датасына ээ болгон окшош ойлоп табууга же пайдалуу моделге башка чакыртылып алынбаган же чакыртылып алынды деп таанылбаган өтүнмө болсо, анда каралып жаткан өтүнмөнүн өтүнмө ээсине бул жөнүндө жана Мыйзамдын 21-статьясынын 11-бөлүгүндө белгиленген шарттар аткарылган учурда анын өтүнмөсү боюнча патент берүү мүмкүн экендиги жөнүндө кабарланат. Мында өтүнмө ээсине ошондой эле анын өтүнмөсү Кыргызпатентте кыйла мурдагы же кыйла кийинки каттоо номерине ээ болгондугу кабарланат.

Каралып жаткан өтүнмөнүн өтүнмө ээсине окшош ойлоп табууну же пайдалуу моделди камтыган башка өтүнмөнүн библиографиялык маалымдарын кабарлоого жана бул өтүнмө жөнүндө маалыматтар жарыяланганга чейин анын мазмунун ачууга же ал боюнча патент берүүгө буга башка өтүнмөнүн өтүнмө ээсинин макулдугу берилген учурда гана жол берилет.

Пайдалуу моделдердин (же ойлоп табуунун жана пайдалуу моделдин) окшоштугу белгиленген тартипте өтүнмө ээси тарабынан берилген алардын акыркы редакциядагы формуласынын негизинде белгиленет.

Пайдалуу моделдер (же ойлоп табуу жана пайдалуу модель), эгерде формулалардын көз карандысыз пункттарынын мазмуну толук дал келсе, окшош деп таанылат.

Өтүнмө ээсине жетишпеген жана оңдолгон материалдардын сурамы, өтүнмөнүн жана анын документтеринин кемчилдиктерин жоюу үчүн бул канча зарыл болсо, ошончо жолу жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө Эрежелердин 14-пунктунда караштырылган шарттарды сактоо менен суралган материалдарды же аларды берүүнүн мөөнөүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.

Ушул Пункттун 7 жана 8- пунктчаларына ылайык жөнөтүлгөн сурамда, өтүнмө ээсине такталган сыпаттаманы жана бир пайдалуу моделге же бирдиктүү чыгармачыл ойду түзгөн пайдалуу моделдердин тобуна тиешелүү формуланы берүү жана зарыл болгон учурда тиешелүү алымды төлөө (кошумча төлөө) зарылдыгы сунушталышы мүмкүн. Эгерде белгиленген мөөнөттө өтүнмө ээси тарабынан сурамга жооп берилсе, бирок пайдалуу моделдин формуласы оңдолбосо жана/же тиешелүү төлөмдүн (кошумча төлөмдүн) төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбесе, алдын ала экспертиза өтүнмө ээси тандаган объектилерге же мындай тандоо болбогон учурда формулада биринчи көрсөтүлгөндөргө жана алым төлөнгөндөргө карата жүргүзүлөт. Мында, эгерде экспертиза формулада мүнөздөлгөн объектилердин бөлүктөрүнө гана жүргүзүлсө жана алар пайдалуу моделдер катары корголуучу объектилерге киргендиги белгиленсе, анда жөнөтүлгөн сурамда өтүнмө ээсине бул жөнүндө кабарланат жана андан экспертиза жүргүзүлбөгөн объектинин (объектилердин) мүнөздөмөсүн алып таштоо жолу менен же зарыл болгон учурда тиешелүү алымды төлөө менен бул обектини (мындай объектилердин ар бирин) көз карандысыз пунктка бөлүү жолу менен формуланы кайрадан туюндуруу сунушталат. Белгиленген мөөнөттө өтүнмө ээси тарабынан суралган материалдар же көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбеген учурда өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.  

 

Кошумча материалдарды текшерүү

14. Сурам боюнча берилген кошумча материалдар Эрежелердин 17.20 пунктуна ылайык текшерүүдөн өтөт.

1) Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген өтүнмөнү оңдоочу жана тактоочу (б.а. алардын мазмунуна киргизилүүгө тийиш болгон) кошумча материалдар келип түшкөндө, өтүнмө ээси тарабынан мындай материалдарды берүү мөөнөтүнүн сакталгандыгы текшерилет.

Көрсөтүлгөн кошумча материалдар өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде берилбесе, же кошумча материалдар менен бирге белгиленген тартипте тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбесе, бул материалдар өтүнмөнү кароодо эске алынбайт, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат. Мындай кабарлоо өтүнмө ээсине жиберилген экспертизанын кезектеги документинин мазмунуна киргизилиши мүмкүн.

2) Кошумча материалдар пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласын камтыган учурда, формуланын өзгөртүлүшү ага адепки формулада ушундай сапатта бөлүнбөгөн пайдалуу моделге бир же бир нече көз карандысыз жана/же көз каранды пункттарды киргизүүнү караштыра тургандыгы жана мындай кошумча материалдар менен бирге тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документтин берилгендиги белгиленет.

Кошумча материалдар менен бирге көрсөтүлгөн документ берилбеген учурда өтүнмөнү кароодо формуланын өзгөртүлүшү эске алынбайт.

3) Сурам боюнча өтүнмө ээси берген кошумча материалдарга карата, өтүнмө ээси тарабынан аны берүүнүн белгиленген мөөнөттөрүнүн сакталышы текшерилет.

Көрсөтүлгөн материалдар өтүнмө ээси сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.

Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышын текшерүүдө Эрежелердин 9-пунктунун 2-пунктчасынын жетекчиликке алуу керек.

Эгерде өтүнмө ээси кошумча материалдарды көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү бузуу менен бергендиги белгиленсе (жана бул мөонөттөр Эрежелердин 14-пунктуна ылайык узартылбаган болсо), өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.

4) Өтүнмө ээси тарабынан анын жеке демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген жана карап чыгууга кбыл алынган кошумча материалдар келип түшкөн учурда, алар өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртпөй тургандыгы текшерилет.

Кошумча материалдар, эгерде алар өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, формулага киргизилүүгө тийиш болгон белгилерди камтыса, өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү болуп таанылат.

Белгилер пайдалуу моделдин формуласына киргизилүүгө тийиш деп, алар өтүнмө ээси тарабынан такталган формулада камтылган учурда гана эмес, ошондой эле өтүнмө ээси мындай киргизүүгө көрсөткөн учурда дагы саналат.

Кошумча материалдарда келтирилген жана формулага киргизилүүгө тийиш болгон белгилер, эгерде алар патент берүүгө арыз, пайдалуу моделдин сыпаттамасы, формуласы жана чиймелери келип түшкөн датага өтүнмөдө камтылган формулада же сыпаттамада ачылып берилбесе, өтүнмөнүн адепки материалдарында болгон эмес деп таанылат.

Эгерде өтүнмөнүн адепки материалдарында пайдалуу моделдин маанилүү белгиси аны аткаруунун жеке формаларын ачып берүүсүз жалпы түшүнүк менен түшүндүрүлгөн болсо, анда аткаруунун мындай формасын пайдалуу моделдин формуласына киргизүүгө жаткан белгиге киргизүү менен кошумча материалдарда берүү кошумча материалдарды пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү деп таануу үчүн негиз болуп саналат. 

Сыпаттамада техниклык деңгээлине гана, анын ичинде эң жакын аналогуна карата эскертилген белгилер өтүнмөнүн адепки материалдарында камтылган өтүнүлгөн пайдалуу моделдин белгилерине кирбейт.

Өтүнмө өтүнмөнүн адепки материалдарында камтылган топтун кандайдыр бир пайдалуу моделинин белгилери менен пайдалуу моделдердин тобуна кирсе, мындай учурда сыпаттамада эскертилген белгилер дал ушул топтун пайдалуу моделине ылайыктуу деп саналат.

Өзгөчөлүктү алардын ичинен бирөө башкасында пайдаланууга арналган пайдалуу моделдердин тобу түзөт. Мында адепки материалдарда камтылган башкасында пайдаланууга арналган бир пайдалуу моделдин белгилери ушул башка пайдалуу моделдин белгилери болуп дагы санлат.

Өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, формулага киргизилүүгө тиешелүү болгон белгилерге кирбеген өтүнүлгөн пайдалуу модель жөнүндө маалымдарды камтыган кошумча материалдар пайдалуу моделдин маанисин өзгөртүүчү болуп саналбайт. Мындай маалымдарга, атап айтканда пайдалуу моделди ишке ашыруунун шарттары жөнүндө жаңы (кошумча) маалымдар, пайдалуу моделди ишке ашыруунун мисалдары, кошумча техникалык натыйжа алуу мүмкүндүгүнө көрсөтмө, такталган графикалык материалдар ж.б. киргизилиши мүмкүн.

Өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, пайдалуу моделдин формуласына киргизилүүгө тийиш болгон белгилер менен катар ошондой эле өтүнмөнү кароо үчүн зарыл болгон башка маалымдарды камтыган кошумча материалдар, көрсөтүлгөн белгилер камтылган бөлүгүндө гана маңызын өзгөртүүчү болуп таанылат.

Башка маалымдар экспертиза жүргүзүүдө эске алынат.

5) Өтүнмөнү кароодо өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү бөлүгүндө кошумча материалдар көңүлгө алынбайт жана алардын өтүнүлгөн чечимдин маңызын өзгөртүүчү деп таанылгандыгына байланыштуу кошумча материалдарды көңүлгө алуунун мүмкүн эместиги жөнүндөгү Кыргызпатенттин кабарлоосун өтүнмө ээси алган датадан тартып үч айлык мөөнөт өткөнгө чейин өтүнмө ээси тарабынан өз алдынча өтүнмө катары таризделиши мүмкүн.

Кошумча материалдар өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү болуп таанылган учурда, өтүнмө ээсине экспертизанын мындай корутундусу үчүн негиз болуп кошумча материалдарга киргизилген маалымдардын ичинен кайсылар кызмат кылгандыгы жөнүндө (ага кезектеги жөнөтүлүүчү экспертизанын документинде) кабарланат.

6) Мыйзамдын 22-статьясын, ал өтүнмөнүн документтерин оңдоолорду жана тактоолорду берген учурда, бул өтүнмө ээсинин демилгеси болгондугун белгилөө бөлүгүндө колдонууда төмөнкүлөрдү жетекчиликке алуу керек:

- өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин, ошондой эле мындай кабарлоону же сурамды албай туруп берген кайсы болбосун өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо, эгерде бул оңдоо же тактоо өтүнмөнүн документтерине карата белгиленген талаптардын бузулушун четтетүүгө багытталган болсо, өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп эсептелбейт,

- эгерде бул оңдоо же тактоо кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоонун, экспертизанын сурамынын мазмуну менен байланыштуу болсо, өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин берилген кайсы болбосун өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп эсептелбейт,

- өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин, ошондой эле мындай кабарлоону же сурамды албай туруп берген бардык башка өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо, өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп саналат жана Мыйзамдын 22-статьясына ылайык киргизилимши мүмкүн.

Өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган (же, бул өтүнмө ээси тарабынан жасалбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт) ЭПЖ боюнча пайдалуу моделди жиктештирүүнүн тууралыгын текшерүү

15. Эгерде өтүнмө ээси өтүнмөнүн предметин техниканын тигил же башка жааты менен байланыштыруу максатында жиктештирүүнү жүргүзбөсө, Кыргызпатент өтүнүлгөн пайдалуу моделдерди ЭПЖге ылайык жиктештирет.

Жиктештирүү ЭПЖге киргизүү менен белгиленген эрежелерге ылайык жүргүзүлөт.

Жиктештирүүдө жиктештирүү индексин тандоо үчүн негиз болуп өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласы саналат. Пайдалуу моделдин маңызын кыйла толук түшүнүү үчүн сыпаттама жана чиймелер пайдаланылат. Эгерде өтүнмө ЭПЖнин ар кандай рубрикаларына тиешелүү бир нече объектерди камтыса, бардык тиешелүү жиктештирүү индекстер белгиленет. Мында биринчи индексти тандоо пайдалуу моделдин аталышы менен аныкталат.

Өтүнмөдө ал Кыргызпатентке берилген датадан кыйла мурдагы артыкчылыктын суралышынын негиздүүлүгүн текшерүү

16. Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө ишке ашырылат:

- өтүнмөнүн Кыргызпатентке берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.5 пункту);

- биринчи өтүнмөнүн Париж конвенциясынын мүчө-мамлекетинде берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.6 пункту);

- кыйла мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдардын берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.7 пункту);

- ошол эле өтүнмө ээсинин кыйла мурдагы өтүнмөсү Кыргызпатентке берилген дата боюнча (Эрежелердин 17.8 пункту);

- бөлүнгөн өтүнмө боюнча (Эрежелердин 17.9 пункту);

- мурда берилген бир нече өтүнмөлөрдүн негизинде (Эрежелердин 17.10 пункту).

Өтүнмө ээси суралган артыкчылыкты тастыктоочу тиешелүү зарыл документтерди берүүгө тийиш.

 

Пайдалуу моделдин формуласынын ылайыктуулугун текшерүү

17. Пайдалуу моделдин белгилери аларды далдаштыруу мүмкүндүгүн б.а. бул белгилер мүнөздөлгөн түшүнүктөрдүн ойдук мазмунунун белгилүү техникалык деңгээлинин негизинде адистердин бир мааниде түшүнүүсүн камсыздагыдай кылып пайдалуу моделдин формуласында көрсөтүлөт.

Белгилер формулада пайдалуу моделди статикалык абалда мүнөздөгүдөй кылып баяндалат. Пайдалуу моделдин конструктивдик элементинин аткарылышын мүнөздөөдө анын кыймылдуулугуна, анын белгилүү бир функцияны аткаруу мүмкүндүгүнө ж.б. көрсөтмөгө жол берилет.

Формула бир звенолуу жана көп звенолуу болушу жана ылайыгына жараша бир же бир нече пункттарды камтышы мүмкүн.

Пайдалуу моделдин бир звенолуу формуласы аны аткаруунун же пайдалануунун жеке учурларына колдонулуучу өнүгүүсү жана/же тактоосу болбогон маанилүү белгилердин топтому бир пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн колдонулат.

Пайдалуу моделдин бир звенолуу формуласынын мисалы катары «Жер титирөөгө туруктуу имарат» KG № 170 пайдалуу моделин келтирүүгө болот:

 «Жер титирөөгө туруктуу имарат пайдубалды, ортолорунда вертикалдуу көңдөйлөрү бар вертикалдуу блокторду камтып, мунусу менен

а й ы р м а л а н а т: чарчы бөлмөлөрдөн турган имараттын сырткы жана ички дубалдары бар, алардын ар бири көтөрүп туруучу болуп саналып, бирдей өлчөмдөгү блоктордон бүтүн болуп жасалган жана бириктирилген жерлери 4см жазылыкта жер титирөөгө туруштук бергидей кылып жасалган».

Көп звенолуу формула аткаруунун жеке учурларына же пайдалуу моделди пайдалануу же пайдалуу моделдердин топторун мүнөздөө үчүн пайдалануучу анын маанилүү белгилеринин топтомун өнүктүрүү жана/же тактоо менен бир пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн же колдонулат.

Бир пайдалуу моделди мүнөздөөчү көп звенолуу формула бир көз карандысыз пунктка жана андан кийинки көз каранды пунктка (пункттарга) ээ.

Пайдалуу моделдердин тобун мүнөздөөчү көп звенолуу формула бир нече көз карандысыз пункттарга ээ, алардын ар бири топтун бир пайдалуу моделдеринин бирин мүнөздөйт. Мында топтун ар бир пайдалуу модели ылайыгына жараша көз карандысызга караштуу көз каранды пункттарды тартуу менен мүнөздөлөт.

Пайдалуу моделдердин тобун мүнөздөй турган формуланы сыпаттоодо төмөнкүдөй эрежелер сакталат:

- өзүнчө пайдалуу моделдерди мүнөздөй турган көзкарандысыз пункттар эреже катары, формуланын башка пункттарына шилтемени камтыбайт (мындай шилтеме качан ал андагы башка пункттун болбогондугун толук кайталоосуз бул көзкарандысыз пунктту сыпаттамага мүмкүнчүлүк берген учурда гана болот);

- көзкаранды пункттар алар караштуу болгон көзкарандысыз пункт менен бирге топтолот;

- эгер пайдалуу моделдерди топко бириктирүү шарты болуп пайдалуу моделдин бири башкасын жасап чыгаруу же башкасын же башкасында колдонуу үчүн арналгандыгы эсептелсе, анда биринчи көзкарандысыз пунктта ал үчүн башка пайдалуу модель арналган пайдалуу моделдин мүнөздөмөсү берилет.

Көп звенолуу формуланын мисалы катары «Айнекпакет» KG № 181 пайдалуу моделин келтирүүгө болот:

 «1. Айнекпакет жылчыксыз алкакты, айнектөө элементтерин, айнектөө элементтеринин ортосундагы беттелүүчү профилде орнотулган көлөкөлөө элементтерин камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: айнекпакет вакуумдук автономдуу блок түрүндө жасалган, көлөкөлөө элементтери айнекпакеттин узунунан кеткен огунун айланасында бурулуу мүмкүнчүлүгү менен алкакта орнотулган өзөктөргө бекитилген пластина түрүндө жасалган, негизги айнектердин ортосунда катар катар орнотулган горизонталдуу кергичтер менен кошумча жабдылган, кыймылга келтиргичи бар кайталанган механизм менен кошумча жабдылган.

2. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар ар кандай даражадагы тунуктукта жасалган. 

3. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар тунук эмес жасалган.

4. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар күзгүдөй жасалган».

            18. Пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пункту анын укуктук коргоо суралган көлөмүн аныктоочу белгилеринин жыйындысы менен мүнөздөлөт жана пайдалуу моделдин объектисин логикалык аныктоо түрүндө баяндалат. Пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пункту бир гана пайдалуу моделге тиешелүү болууга тийиш. Ал анын белгилери менен пайдалуу моделдин объектисин логикалык аныктоо түрүндө берилет жана суралган укуктук коргоонун көлөмүн аныктайт.

Формуланын көзкарандысыз пункту бир пайдалуу моделге тийиштүү болуп таанылбайт, эгерде андагы камтылган белгилердин топтому:

- бир жана ошол эле техникалык натыйжаны алууну камсыздабаган альтернатива түрүндө берилген белгилерди камтыйт же альтернатива өзүнчө белгилерге эмес, ал эми функционалдуу өз алдынча белгилерге кирсе (түзүлүштүн түйүнү же тетиги ж.у.с.), анын ичинде тигил же бул альтернативанын тандоосу ушундай белгилердин кайсы-бирине башка белги (белгилердин) үчүн чыгарылган тандоого караштуу болот.

- мында анын аталган топтомунда болушу же жок экендигине мүмкүнчүлүк берилген (негизинен, "(конструктивдүү элемент) камтылышы мүмкүн" сыяктуу жүгүртүүсү колдонулганда) белгини камтыйт";

- каражаттардын топтомунун мүнөздөмөсүн камтыйт, алардын ар бири көрсөтүлгөн топтому менен жалпы арналыштагы каражаттарды ишке ашырбастан, өз арналышына ээ.

Мисалы: «Боз үй» KG № 115 пайдалуу модели:

«1. Боз үй төмөнкү, ортоңку жана жогорку алкактары бар каркасты, ууктарды, түндүктү, каркастын алкактарына бекитилген вертикалдык тосмону (кереге), бекиткич жана катуу тартып байлагыч элементтерди, жабууларды камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: түндүктүн алкагы жана каркастын алкагы өз ара ичке таарып кесилген рейкалар менен бекитилген кезектешкен катарлардан көп катмарлуу жасалган, мында каркастын ортоңку алкагы төмөнкү жана жогорку алкактардын диаметринен ашкан диаметрге ээ, вертикалдык тосмо (кереге) ичке кесилген рейкалардан кайчылаш тор түрүндө сыртына томпойтулуп жасалган, ууктары катарында түз рейкалар пайдаланылган, алар радиалдык жайгашып төбөсүн (куполду) түзөт жана өз ара бирдей аралыкта керегенин узундугу боюнча тегерете бекитилет, ал эми түндүк кайчылашкан рейкалардан түзүлгөн бири биринин үстүндө жайгашкан эки торду камтыйт, алардын төмөнкүсү түндүктүн алкагынын бетине бекитилген, ал эми жогоркусу жарым шар формасын түзөт жана түндүктүн алкагына бекитилген».

            19. Пайдалуу моделдин формуласынын көз каранды пункту пайдалуу моделди аны аткаруунун же пайдалануунун жеке учурунда пайдалуу моделди мүнөздөй турган белгилер менен көзкарандысыз пунктта келтирилген пайдалуу моделдин белгилерин өнүктүрүүнү жана/же тактоону камтыйт.

Пайдалуу моделдин формуласынын көзкаранды пунктун мындайча сыпаттама болбойт, мында ал көз каранды болгон формуланын ошол пунктунун белгилерин алмаштыруу же чыгарып салуу же ага ушул Эрежелердин 4.15-пунктунун 2- пунктчасында көрсөтүлгөн алардын топтому мүнөзгө ээ болгон белгилерди киргизүү жүргүзүлөт.

Формуланын көзкаранды пунктунун чектелген бөлүгү ойлоп табуунун арналышын билдирген түрдүк түшүнүктөн турат, эреже катары көзкарандысыз пунктта келтирилгенге салыштыруу боюнча кыскартылып жана ага (аларга) бул көзкаранды пункт кирген көзкарандысыз пунктка жана/же көзкаранды пунктка шилтеме менен көрсөтүлүп баяндалган. Көзкаранды пункттун формуланын бир нече пункттарына көзкаранды болушунда аларга карата шилтеме альтернативаны пайдалануу менен көрсөтүлөт.

Эгерде көзкаранды пункттун белгилери менен жеке учурда аны аткарууда же пайдаланууда пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн көзкарандысыз пункттун белгилери гана зарыл болсо, ушул көзкаранды пункттун түздөн-түз көзкарандысыз пунктка көзкарандылыгы пайдаланылат. Эгер аталган мүнөздөмө үчүн формуланын бир же бир нече башка көзкаранды пункттарынын белгилери зарыл болсо, бул көзкаранды пункттун көзкарандысыз пунктка тийиштүү көзкаранды пункттары аркылуу көзкарандылыгы пайдаланылат, мисалы:

 «2. Боз үй 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: куполдук ууктардын төмөнкү учтары вертикалдык тосмонун (керегенин) жана алкактын курчоосу боюнча болот тилке менен күчөтүлгөн каркастын жогорку алкагынын чегинен чыгып турат.

13)             Боз үй 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: бекиткич жана тартып байлагыч элементтер катары өзү тешип буралма мыктар колдонулган».

Өтүнүлгөн чечимдин пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугун текшерүү, пайдалуу моделдин жаңылыктуулугу, өнөр жайлык колдонумдуулугу

20. Пайдалуу модель үчүн патентке жөндөмдүүлүк шарттар болуп, жаңылыктуулугу, өнөр жайлык колдонумдуулугу саналат.

 

Пайдалуу модель катары өтүнүлгөн объектиге, эгерде ал жаңы жана өнөр жайлык колдонумдуу болсо, укуктук коргоо берилет (Мыйзамдын 6-статьясынын 2-бөлүгү)

Пайдалуу модель жаңы болуп саналат, эгерде анын маанилүү белгилеринин жыйындысы техникалык деңгээлдин ичинен белгилүү болбосо.

Патентке жөндөмдүүлүктүн “жаңылыктуулук” шарты балким эң жоопкерчиликтүүсү болуп саналат жана аныктоочу болушу мүмкүн. Анткени дал ушул критерий мындай техникалык чечим белгилүү болгондугун же белгилүү эмес экендигин аныктайт. Эгерде техникалык чечим өтүнүлгөн пайдалуу модель менен дал келген маанилүү белгилеринин жыйындысы боюнча техникалык деңгээлдин ичинен белгисиз болсо, анда акыркысы “жаңылыктуулук” шартына ылайык келет. Мында өтүнүлгөн пайдалуу модель аналогиялык арналыштагы гана техникалык чечимдер менен салыштырылат. Маанилүү белгилери болуп, өтүнүлгөн техникалык натыйжа менен себебин издөө байланышында тургандар гана саналат.  

Жаңылыктуулугун текшерүүдө Мыйзамдын 6-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык техникалык деңгээлине автор, өтүнмө ээси же бул маалыматты алардан түз же кыйыр түрдө алган кайсы болбосун жак тарабынан ачылган пайдалуу моделге тиешелүү жалпыга жетимдүү маалыматты камтыган булактар киргизилбейт, эгерде бул пайдалуу моделге өтүнмө Кыргызпатентке маалымат ачылгандан датадан тартып алты айдан кеч эмес мезгил ичинде берилсе.

Келтирилгенден улам каралып жаткан пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун баалоодо аны ачуунун көрсөтүлгөн мөөнөттө жүргүзүлүшү эске алынбайт, мисалы төмөнкүлөрдө:

- өтүнмө ээлеринин жана/же авторлордун курамы каралып жаткан пайдалуу моделдин өтүнмө ээлеринин жана/же авторлордун курамы менен жок дегенде жарым-жартылай дал келген өтүнмө боюнча берилген патентке карата пайдалуу моделдин жарыяланган сыпаттамасында;

- авторлорунун курамы каралып жаткан пайдалуу моделдин авторлорунун курамы менен жок дегенде жарым-жартылай дал келген басылмада жарыяланган макалада;

 

- көргөзмөгө коюлган экспонатта, эгерде ал жөнүндө маалымдардан улам ал каралып жаткан ойлоп табуунун өтүнмө ээси (өтүнмө ээлеринин бири) жана/же автору (авторлордун ичинен бир нече жактар) тарабынан коюлган болсо. 

Эгерде табылган жалпыга жетимдүү маалымдардын ичинен өтүнүлгөн пайдалуу моделдин өтүнмө ээси (же жок дегенде өтүнмө ээлеринин бири) жана/же автору (жок дегенде авторлордун бири) тарабынан ачылбагандыгы белгиленсе, көрсөтүлгөн маалымдар пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк шарттарына, атап айтканда жаңылыктуулук шарттарына ылайык келбеши мүмкүн экендиги жөнүндө корутунду чыгаруу үчүн колдонулат.

Эгерде өтүнмө ээси эксперт тарабынан техникалык деңгээлине киргизилген маалымат өтүнмө ээсинен жана/же пайдалуу моделдин авторунан алынгандыгынын далилин келтирсе, б.а. жогоруда келтирилген жободо көрсөтүлгөн шарт сакталса, анда андан кийин мындай маалымат каралып жаткан өтүнмөгө карата техникалык деңгээлине киргизилүүгө тийиш эмес.

Жеңилдиктин күчүнүн алты айлык мезгили пайдалуу моделдин артыкчылык датасынан эмес, өтүнмө Кыргызпатентке берилген датадан мурда болгондугун белгилөө керек.

Ошондуктан, өтүнмө боюнча ал берилген датадан кыйла мурдагы артыкчылык суралган учурда, артыкчылык датасына чейин алты айдан аз, бирок өтүнмө берүү датасына чейин алты айдан ашык убакытта маалыматтын ачылышы пайдалуу модель жөнүндө маалыматты ачуу боюнча алты айлык жеңилдик берүүнү мүмкүн эмес кылат.

21. Эксперт алдын ала экспертиза жүргүзүүдө пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун маалыматтын төмөнкү булактары боюнча гана текшерет:

- формалдуу экспертиза аяктаган убакытка өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар же пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталган, евразия патенттери алынган ойлоп табуулар. Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар же пайдалуу моделдер Мамлекеттик реестрлерде каттоо жүргүзүлгөн формулага карата алардын артыкчылык датасынан тартып эске алынат;

- алар үчүн төмөнкү шарттар сакталган кыйла мурдагы артыкчылык датасы бар ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге өтүнмөлөр:

өтүнмө Кыргыз Республикасында берилген;

өтүнмө башка жак, б.а. башка өтүнмө ээси тарабынан берилген;

өтүнмө чакыртылып алынбаган же чакыртылып алынды деп таанылбаган.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле алар боюнча белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын патенттерин берүү жөнүдө өтүнүч каттар берилген ойлоп табууларга СССРдин автордук күбөлүктөрүн же патенттерин берүүгө өтүнмөлөр, ошондой эле аларга карата ушул Эрежелердин шарттары сакталган жарыяланган евразия өтүнмөлөрү теңештирилет.

22. Эгерде техникалык деңгээлинде арналышын мүнөздөөнү камтуу менен пайдалуу моделдин өтүнмө ээси тарабынан сунушталган формуласында камтылган бардык белгилерге окшош белгилери таандык болгон каражат табылса, пайдалуу модель техника деңгээлинин ичинен белгилүү деп жана жаңылыктуулук шартына ылайык эмес деп таанылат.

Белгилердин окшоштугу жөнүндө маселени чечүүдө белгинин мазмунун талдоо зарыл. Мында аны түшүндүрүүнүн формасы мааниге ээ болбойт. Мисалы, эгерде түзүлүштүн белгиси болуп кандайдыр бир элементтин геометриялык формасы эсептелсе, анда ошол эле бир форма сөз жүзүндө, математикалык көз карандылыкта же графикалык түрдө көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошол эле түзүлүшкө, графикалык сүрөттөлүшкө (чиймеде) жана сөз жүзүндө сыпатталганга, же химиялык кошундуга, символдор менен сүрөттөлгөнгө жана химиялык номенкулатура боюнча аталгандарга кирет.

Белгилүү каражаттын өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласында камтылган белгилерине окшош болгон бардык белгилери маалыматтын бир булагында камтылууга тийиш.

Жогоруда келтирилген туюндурма, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган пайдалуу моделдин формуласында кандай киргизилген болсо ошондой түрдө белгилерди алып салбастан бардыгынын каражат белгилүү болгон булакта бар болуусун эмес, пайдалуу моделдин өтүнмө ээси тарабынан сунушталган формуласында (арналышынын мүнөздөмөсүн камтуу менен) камтылган бардык белгилерине окшош белгилер таандык болгон каражаттын белгилүүлүгүн гана талап кылат.

Ошондуктан, эгерде конкреттүү учурда өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пунктунун бардык белгилери табылган булакта сыпатталган белгилүү каражатка таандык экендигин далилдөө мүмкүн болсо, анда анын бул булактагы түздөн түз мүнөздөмөсүнүн толуктугуна көз карандысыз пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун моюнга албоо үчүн Эрежелердин 17.15 пунктунун ченемдерин колдонуу катачылык болбойт.

Мисалы:

Жарнак сактагыч алдына койгуч жана тик бурчтуу жарнактык койгучтардан түзүлгөн айрым жарнактык тилкелерден туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ар бир жарнактык койгуч чечилме жана өзү чапталма негизде жана узундугу 10 см, туурасы 4см жана аянты 40 кв.см. болуп жасалган.

Мындай учурда акыркы белги жарнактык койгучтардын формаларынын жана сызыктуу өлчөмдөрүнүн натыйжасы болуп саналат деп корутунду чыгарууга болот. Алар белгилүү жана өтүнүлгөн түзүлүштөр үчүн бирдей. Ошондуктан, көрсөтүлгөн белги белгилүү ошондой эле өтүнүлгөн түзүлүштөргө объективдүү таандык. Бул белги белгилүү объектинин мүнөздөмөсүнө киргизилбегендигине карабастан, бул объект жана өтүнүлгөн объект окшош.

Ошондуктан, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласында арналышынын мүнөздөмөсүн камтуу менен камтылган бардык белгилерге окшош белгилер таандык болгон каражат табылгандыгын белгилөөгө жана ушунун негизинде Эрежелердин 17.15 пунктуна шилтеме берүү менен өтүнүлгөн пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун төгүндөөгө болот.

23. Эгерде экспертиза процессинде өтүнүлгөн пайдалуу моделде камтылган бардык белгилерге окшош белгилер таандык болгон чечимди камтыган Кыргыз Республикасында бар болгон маалымат булагы дүйнөдө жалпыга жетимдүү маалыматтардын ичинен табылгандыгынын негизинде пайдалуу моделдин жаңылыктуулугунун жоктугу белгиленсе, өтүнмө ээсине экспертизанын далилдерин баяндоо менен жана ушул далилдерге карата өз пикирин билдирүү, зарыл болгон учурда пайдалуу моделдин формуласын өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде оңдоо сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн, же өтүнмө чакыртылып алынат, же өтүнмө ээсинин катышуусу менен экспертизанын далилдерин карап чыгуу сунушталат.

24. Каралып жаткан пайдалуу модель жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат булагы болуп кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө эсептелсе, өтүнмө чакыртылып алынбагандыгына ынануу керек.

Эгерде өтүнмө чакыртылып алынбаса жана аны чакыртып алуунун мөөнөтү өтпөсө, каралып жаткан пайдалуу моделдин өтүнмө ээсине мындай өтүнмө бар экендиги жөнүндө (анын өтүнмө ээсин көрсөтүүсүз жана мазмунун ачпастан) жана кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө боюнча аныктык келип жеткиче анын өтүнмөсүн кароону кийинкиге калыруу мүмкүндүгү тууралуу кабарланат.

Өтүнмөнү кароону кийинкиге калырууга өтүнмө ээси макул болбогон учурда өтүнүлгөн пайдалуу моделдин жаңылыктуулук шартына ылайык келбестиги белгиленет.

25. Эгерде формуланын көз каранды пункттарды камтыган көз карандысыз пунктунда мүнөздөлгөн пайдалуу модель жаңылыктуулук шартына ылайыктуулугу белгиленсе, анда көз каранды пункттарга карата техникалык деңгээлин талдоо жүргүзүлбөйт.

26. Формуланын көз каранды пункттарды камтыган көз карандысыз пунктунда мүнөздөлгөн пайдалуу модель жаңы деп таанылбаган учурда, өтүнмөнү андан ары кароо Эрежелердин 17.17 пунктунун 1-пунктчасына ылайык жүргүзүлөт.

27. Жаңылыктуулук шартына ылайыксыздыгы белгиленген пайдалуу моделге карата өнөр жайлык колдонумдуулугуна текшерүү жүргүзүлбөйт.

28. Мыйзамдын 6-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык: “Эгерде пайдалуу моделди иш жүзүндө пайдаланууга мүмкүн болсо, анда ал өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болуп эсептелет”.

Эрежелердин 17.16 пунктунун (2) пунктчасына ылайык пайдалуу моделди өнөр жайлык колдонумдуу деп таануу үчүн төмөнкүдөй шарттардын топтомун аткаруу зарыл:

- өтүнмөнүн материалдарында өтүнүлгөн пайдалуу моделдин арналышын көрсөтүлүшүнүн болуусу;

 

- өтүнмөнүн материалдарында же пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган булактарда сыпатталган каражаттардын жана ыкмалардын жардамы менен пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгү.

29.Арналыштын көрсөтүлүшүн текшерүүдө өтүнүлгөн пайдалуу моделди ишмердүүлүктүн кандайдыр бир жаатында пайдалануу караштырылгандыгы көрсөтүлгөндүгун, б.а. өтүнмө ээси тарабынан анын арналышы көрсөтүлгөндүгүн тактоо зарыл.

Экспертиза тарабынан өтүнүлгөн арналыш каражатында керектөөнүн факт жүзүндө болуусун баалоо жүргүзүлбөйт.

Ошондуктан, мисалы, жаңы паровоздорду куруу болжоштурулбагандыгына, ал эми мурда курулган паровоздор жарактан чыккандыгына негизденген өтүнүлгөн өркүндөтүлгөн паровозду өнөр жайлык колдонумдуу деп таануунун мүмкүн эместиги жөнүндөгү пикир жаңылыштык болмок.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн арналыш кадимкидей эмес, ал тургай экзотикалык болуп саналса дагы өнөр жайлык колдонумдуулугунан шек саноого болбойт. Кадимкидей эмес каражатты сунуштаган, бирок арналышын көрсөткөн ойлоп табуучу жаңы керектөөнү таап, ошону менен бир эле учурда аны канааттандыруу үчүн каражатты түзгөндүгү үчүн сыйланууга тийиш.

Анын үстүнө белгилүү функцияларынын кадимки эмес айкалышы бар каражаттарды түзүүгө багытталган пайдалуу моделдерди өнөр жайлык колдонумдуу эместерге киргизүүгө негиз жок, мисалы шаты-шатыча-араба, китеп текчеси-балык кармоо үчүн жащик.

30. Өтүнүлгөн техникалык натыйжага жетүү мүмкүндүгүнүн көз карашынан пайдалуу моделди талдоодо пайдалуу моделдин формуласында бул техникалык натыйжаны камсыздоочу белгилердин болуусу белгиленет.

Мында пайдалуу моделдин маңызы пайдалуу моделдин камсыздандыруучу техникалык натыйжага жетүү үчүн жетишерлик маанилүү белгилеринин жыйындысында билдириле тургандыгынан келип чыгуу (Эрежелердин 4.7 пунктунун биринчи абзацы) жана пайдалуу моделдин формуласы пайдалуу моделдин маңызын көрсөтүүгө тийиш экендигин, башкача айтканда өтүнмө ээси көрсөткөн техникалык натыйжага жетүү үчүн жетишээрлик болгон анын маанилүү белгилеринин топтомун камтууга тийиш экендигин белгилөөчү Эрежелердин 4.10 пунктунун 3-пунктчасынын талаптарын эске алуу керек.

Техникалык натыйжа болуп пайдалуу модель ишке аша турган түзүлүштү даярдоодо же пайдаланууда объективдүү келип чыгуучу таасир, көрүнүш, касиет саналаарын жана эгерде алар техникалык натыйжаны алуу мүмкүндүгүнө таасир этсе, б.а. көрсөтүлгөн натыйжа менен себебин издөө байланышында турса, белгилер маанилүүгө кире тургандыгын эске алуу керек (Эрежелердин 4.7 пункту).

Техникалык натыйжанын болуусун текшерүүнүн жүрүшүндө өтүнүлгөн объктинин мүнөздөмөсүн табуу максатында формуланын сыпаттамасынын жана белгилеринин жыйындысынын талдоосу ишке ашырылат, башкача айтканда алардын жыйындысы формулада өтүнмө ээси көрсөткөн натыйжаны алуу үчүн жетишээрлик болгон өтүнүлгөн объектинин маанилүү белгилеринин болуусу белгиленет, алынган натыйжанын мүнөзү аныкталат.

Текшерүү адистин жалпы билимдерин колдонуу менен сыпаттамада объектинин ачылышын эске алуу менен жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурларда мындай текшерүү кыйынчылык жаратпайт жана пайдалуу моделдин формуласы түрдүк түшүнүгүн мүнөздөөчү белгини жана өтүнүлгөн чечимди прототиптен айырмалоочу белгилерди камтуу менен, техникалык натыйжага жетүүгө таасир берүүчү маанилүү белгилеринин түзүлүшүнө тиешелүү болгон жыйындыны камтыгандыгын тастыктайт. Мындай учурда өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү болгон чечим, башкача айтканда пайдалуу модель болуп санала тургандыгы жөнүндө корутунду чыгаруу жана бул пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн андан ары текшерүү үчүн негиз бар.

Ошону менен бирге бир катар учурларда текшерүүнүн натыйжасында карама-каршы корутундулар алынышы мүмкүн.

Формулада анын ичинде түрдүк түшүнүгүндө жана формуланын айырмалоочу бөлүгүндө өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү белгилер менен мүнөздөлүп, бирок, текшерүүнүн жыйынтыктары өтүнмө ээси көрсөткөн сунушталган каражаттар менен техникалык натыйжага жетпей тургандыгы жөнүндө корутунду чыгарууга мүмкүндүк берген жагдайлар кездешүүсү мүмкүн. Эреже катары, бул, эгерде текшерүүнүн жыйынтыктары өтүнмө ээси тарабынан пайдалуу моделдин объектиси катары өтүнүлгөн маанилүү белгилерине киргизилген белгилер менен өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжанын ортосунда себебин издөө байланышынын болуусун тастыктабаган учурда орун алышы мүмкүн.

Ошондой эле техникалык натыйжа катары көрсөтүлгөн техникалык таасирлер, көрүнүштөр, касиеттер объективдүү көрсөтүлбөгөн учурлар дагы орун алышы мүмкүн. Эреже катары, бул өтүнмө ээси тарабынан техникалык катары көрсөтүлгөн натыйжа “ойдон чыгарылган” мүнөзгө ээ болгон же илимий-техникалык адабиятта илимий эместерге киргизилген таасирлерге, көрүнүштөргө, касиеттерге тиешелүү болгон учурларда кездешет.

Мындай учурларда өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү техникалык чечим эмес деп таануу жана Мыйзамдын 23-1 статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык пайдалуу моделге патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн негиз бар болот.

31. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө ээсине кошумча материалдарды, анын ичинде ансыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласын берүү жөнүндө сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

            32. Алдын ала экспертизадан оң натыйжа менен өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Өтүнмө ээси чечимде алдын ала экспертизанын оң натыйжасы жана пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарлант (Эрежелердин 17.21 пункту).

Чечимде пайдалуу моделдин формуласы өтүнмө ээси сунуштаган редакцияда жана сурам катка ушул Эрежелердин 17.19-пунктунун 14-пунктчасынын алтынчы абзацынын жоболоруна ылайык жооп берген учурунда, өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө пайдалуу моделдин формуласын оңдобосо, бирок формулада мүнөздөлгөн бардык пайдалуу моделдер үчүн алым төлөнгөн жана пайдалуу моделдин биримдүүлүгүнө талаптар сакталган учурда берилет.

Пайдалуу моделге патент өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилет.

            33. Эгерде алдын ала экспертизанын натыйжасында өтүнмө берилген сунуш Мыйзамда белгиленген патентке жөндөмдүүлүк критерийлерине ылайыксыз экендиги аныкталса, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900