FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар

Киришүү

1. Өнөр жай үлгүсү өнөр жай менчик объектиси катары

2. Өнөр жай үлгүсүнө формалдуу экспертиза жүргүзүү

3. Өнөр жай үлгүсүнө алдын ала экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоо 

Киришүү

Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар (мындан ары – Сунуштар) «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген Өнөр жайлык үлгүгө патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесинин иштөө шарттарында өткөрүлүүчү өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү (мындан ары - өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөр) экспертизалоону усулдук камсыздоо максатында иштелип чыкты.

Ушул сунуштар компетенциясына өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери кирген Кыргызпатент тутумунун кызматкерлерине (мындан ары – эксперт) арналды, ошондой эле алар өнөр жай үлгүлөрүнүн авторлору, өтүнмө ээлери, патент таануучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана өтүнмө берүүчүлөрдүн башка өкүлдөрү тарабынан өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө берүүгө байланыштуу Кыргызпатент менен иш алып барууда пайдаланылышы мүмкүн. 

Ушул документтин жоболору сунуштоочу мүнөздү алып жүрөт.

1. Өнөр жай үлгүсү өнөр жай менчик объектиси катары

1. Өнөр жай үлгүсү ойлоп табуудан же пайдалуу моделден айырмаланат, ал көркөм чечимдин ошондой эле конструктордук чечимдин жыйындысына ээ.

«Өнөр жай менчигинин объектине болгон укук ушул Мыйзам менен корголот жана патент менен ырасталат, ал өнөр жай менчигинин объектине болгон патент ээсинин артыкчылыгын, авторлугун жана өзгөчө укугун тастыктайт. Өнөр жай үлгүсүнө патент тарабынан берилүүчү укуктук коргоонун көлөмү - буюмдардын сүрөтүндө (макетте) көрсөтүлгөн жана маанилүү белгилеринин тизмесинде келтирилген маанилүү белгилеринин жыйындысы менен аныкталат» (Мыйзамдын 3-статьясы).

Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет. Мында буюм деп өнөр жайында же кол өнөрчүлүгүндө жасалган буюм түшүнүлөт. (Мыйзамдын 7-статьясы).

2. Өнөр жай үлгүсү катары өтүнмө берилген объект, эгерде жаңы, оригиналдуу болсо, ал укуктук жактан корголот.

Эгерде буюмдун сүрөттөрүндө (макетинде) берилген жана маанилүү белгилердин тизмесинде келтирилген маанилүү белгилеринин жыйындысы өнөр жай үлгүсүнүн приоритет күнүнө чейинки дүйнөдөгү жалпыга белгилүү маалыматтарда белгисиз болсо, ал өнөр жай үлгүсү жаңы деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугун аныктоодо, Кыргыз Республикасында өнөр жай үлгүлөрүнө башка адамдар тарабынан мурда берилген, кайра чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр жана Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү да эске алынат.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде анын маанилүү белгилери буюмдун өзгөчөлүгүнүн чыгармачыл мүнөзүн шарттаса, оригиналдуу деп таанылат.

3. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүн, анын формасын жана конфигурациясын, оймо-чиймесин жана түс айкалышын аныктоочу белгилер кирет.

Белги маанилүүгө кирет, эгерде ал мындай өзгөчөлүктөргө ээ болгон буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө таасир берсе.

Өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачуу үчүн анын сүрөттөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин жыйындысынын сөз жүзүндөгү сыпаттамасы (ошондой эле, эгерде алар бар болсо, буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесине, эргономикалык схемасына, конфециялык картасына) аларга шилтеме берүү менен келтирилет.

Мында кыйла жакын аналогунан айырмалуу болуп саналган билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилери бөлүнүп көрсөтүлөт.

Ошондой эле, билдирилген өнөр жай үлгүсү ишке ашырылган буюмдун эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрү белгиленет жана эгерде бул айкын эмес болсо, көрсөтүлгөн өзгөчөлүктөргө ээ болгон, маанилүүлөргө киргизилген белгилеринин буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө тийгизген таасири түшүндүрүлөт.

Аны бир катар башкалардан айырмалап турган буюмдун эстетикалык өзгөчөлүгү формада, конфигурацияда, орнаментте, түстөрдүн кошулушунда жана алардын айкалышында көрүнүшү мүмкүн.

Ошондой эле анын сырткы көрүнүшүнүн белгиленген өзгөчөлүктөрү менен шартталган буюмдун аброю көрсөтүлүшү мүмкүн.

Алеттердин, станоктордун жана башка ушуга окшогон көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрүнүн сырткы көрүнүшүн сыпаттоодо эргономикалык өзгөчөлүктөрүн тастыктоо үчүн, өнөр жай үлгүсү катары билдирилген буюмдун иштөөсүн жана (же) пайдаланылышын, кыйла маанилүү композициялык жана функциялык элементтеринин, түйүндөрүнүн жана тетиктеринин өз ара аракеттешүүсүн мүнөздөө керек.

Мисалы, эгерде эргономикалык өзгөчөлүк катары өтүнмө ээси отургучту жөнгө салуунун эсебинен (оператордун жумушчу оруну үчүн) башкаруу органдарынын толук кол жетерлигин камсыздоону көргөзсө, анда кол жетерлик зона жана отургучту жөнгө салуунун диапазону белгиленген эргономикалык схемага шилтеме келирилүүгө тийиш.

Эгерде эргономикалык өзгөчөлүктөр эки же бир нече буюмдардын функцияларын бирөөнө айкалыштырууга мүмкүндүк берүүчү буюмдун трансформациялуулугунда болсо, анда мүмкүн болуучу трансформациялар (өзгөртүүлөр) жалпы көрүнүштүн кошумча фотосүрөттөрүндө көрсөтүлүүгө тийиш. Мында конструктивдик өзгөчөлүктөрүн, кошумча элементтерди ж.б. мүнөздөө менен, буюмдун трансформацияланышы кандайча ишке ашырыла тургандыгын көрсөтүү керек.

Трансформацияланган өнөр жай үлгүсүнүн мисалы болуп "Коляска-рюкзак" жана "Араба-стул" саналат.

Топтомду (комплекти) сыпаттоодо функцияларды аткаруучу, жалпы арналышты ишке ашыруучу буюмдун анын курамына бардык кирүүчүлөрү көрсөтүлөт. Топтомдун (комплектинин) бардык элементтеринин көркөм-конструктордук чечими бирдиктүү, мисалы, форма түзүүнүн пластикалык жана (же) стилдик принципти колдонуу менен аткарылууга тийиш.

Өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачууда белгини аны ишке ашыруунун ар кандай формаларын мүнөздөөчү альтернативдик түшүнүктөр түрүндө түшүндүрүүгө жол берилбейт. Эгерде белгини ишке ашыруунун ар кандай формалары башка белгилердин жыйындысында буюмдун сырткы көрүнүшүн ошол эле бир эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөр менен аныктаса, анда ишке ашыруунун көрсөтүлгөн формаларынын ичинен бирин гана мүнөздөөчү белги алардын бардыгына тиешелүү болгон өнөр жай үлгүсүнүн варианттары сыпатталат. 

2. Өнөр жай үлгүсүнө формалдуу экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы ал Кыргызпатентке берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын жүргүзүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- Эрежелердин 3.4 пункту менен аныкталган зарыл документтердин курамы;

- алардын Эрежелердин 4.1 жана 7-пункттарынын талаптарына ылайык туура таризделиши;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин болуусу жана Эрежелердин 3.5 пунктунун 1-пунктчасы менен белгиленген талаптарга ылайык келүүсү;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү ишеним каттын болуусун жана туура таризделишин камтуу менен, Мыйзамдын 17-статьясынын 4-бөлүгүндө караштырылган учурларда өтүнмө берүүнүн эрежелеринин сакталышы;

- билдирилген чечимдин Эрежелердин 3.1 жана 3.2 пункттарында караштырылган өнөр жай үлгүсү катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге ылайыктуулугу.

Зарыл документтердин курамы

5. Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- өнөр жай үлгүсүнүн авторун (авторлорун) жана алардын атына патент суралып жаткан жактын (жактардын), ошондой эле алардын жашаган же жүргөн жерин көрсөтүү менен, патент берүү жөнүндө арызды;

- буюмдун сытркы көрүнүшүн толук элестетүүчү буюмдун (макеттин) сүрөттөрүнүн тобун;

- буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесин, эгерде алар өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачып көрсөтүү үчүн зарыл болсо, эргономикалык схемасын, конфекциялык картасын;

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөмөсүн;

- анын маанилүү белгилеринин тизмесин.

Өтүнмөнү документтерин тариздөө

6. Патент берүү жөнүндө арыз Эрежелерге тиркемеде келтирилген форма боюнча берилет.

Эгерде кандайдыр бир маалымдарды тиешелүү графаларга толук жайгаштырууга болбосо, “кошумча барактагы тиркемени караңыз” деп көрсөтүү менен аларды ошондой эле формадагы кошумча баракта арыздын тиешелүү графасында беришет. 

“Арыз” деген сөздүн үстүндө жайгашкан арыздын графалары Кыргызпатентке келип түшкөндөн кийин маалым даректерди киргизүүгө арналат жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

Кыргыз Республикасынын патентин берүү жөнүндө өтүнүчтү камтыган графада, “атына” деген сөздөн кийин патент сурап жаткан жак (жактар) жөнүндө маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде төмөнкүдөй келтирилет: жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде бар болсо) көрсөтүлгөн тартипте, же юридикалык жактын расмий аталышы (уюштуруу документине ылайык), ошондой эле өлкөлөрдүн расмий аталыштарын жана дарегин камтуу менен, алардын тиешелүү жашаган, жүргөн жерлери жөнүндө маалымдар.

Андан ары ушул эле графада 71 деген коддун алдында өтүнмө ээси (ээлери) жөнүндө окшош маалымдар келтирилет. Өнөр жай үлгүсүнүн авторлору болуп саналган өтүнмө ээлеринин жашаган жери жөнүндө маалымдар бул графада келтирилбейт, алар 97 деген коддун алдындагы графада гана жазылат.

Патент суралып жаткан Кыргыз Республикасынын ишканалары жана уюмдары үчүн ИУЖКнын коду көрсөтүлөт. Эгерде ИУЖКнын коду белгиленбесе, тиешелүү жерде “белгиленген эмес” деп көрсөтүлөт.

Патент суралып жаткан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактар үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) ST.3 (эгерде ал белгиленген болсо) стандарты боюнча өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

Эгерде патент сурап жаткан жактар жана/же өтүнмө ээлери бир нече болсо, көрсөтүлгөн маалымдар алардын ар бири үчүн келтирилет.

Эгерде патент өтүнмө ээсинин (ээлеринин) атына суралса, мындай учурда патент сураган жак (жактар) жөнүндө маалымдардын ордуна “атына” деген сөздөн кийин:”өтүнмө ээсинин” деген сөздөр келтирилет.

Артыкчылыгын белгилөө жөнүндө өтүнүчтү камтыган графа, Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан кыйла мурда артыкчылык суралган учурда гана толтурулат. Мындай учурда тиешелүү чакмактарда "X" блгисин коюу менен артыкчылык суроо үчүн негиз белгиленет жана төмөнкүлөр көрсөтүлөт: анын же кошумча материалдардын негизинде артыкчылык суралган кыйла мурдагы өтүнмөнүн номери жана суралган артыкчылык датасы (кыйла мурда өтүнмө же ага кошумча материалдар берилген дата).

Эгерде артыкчылык бир нече кыйла мурдагы өтүнмөлөрдүн негизинде суралса, бардык өтүнмөлөрдүн номерлери жана тиешелүү учурларда суралган артыкчылыктын бир нече датасы көрсөтүлөт.

Конвенциялык артыкчылык суралганда ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча биринчи өтүнмө берилген өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

54 кодунун алдындагы графада мамлекеттик жана расмий тилдерде билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн аталышы келтирилет, ал сыпатамада келтирилген аталышка дал келүүгө тийиш.

98 кодунун алдындагы графада кат жазышуу үчүн адресаттын дареги, аты-жөнү же аталышы келтирилет, алар кадимки почтолук ыкчам жеткирүүнүн жана телефон номеринин, электрондук почто e-mail (мындан ары - e-mail), факсынын (эгерде бар болсо) дарек талаптарын канааттандырууга тийиш.

Кат жазышуу үчүн дарек катары өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин биринин) – Кыргыз Республикасында жашап турган жеке жактын жашаган жеринин дареги, же өтүнмө ээсинин – юридикалык жактын Кыргыз Республикасында турган жеринин дареги, же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдүн турган жеринин дареги, же Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка дареги келтирилиши мүмкүн.

74 кодунун алдындагы графа өтүнмө берилгенге чейин өтүнмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл дайындалган учурда гана толтурулуп, төмөнкүлөр келтирилет: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), Кыргызпатентте катталган номери, Кыргыз Республикасында турган жеринин дареги, телефон номери, e-mail, факсы (эгерде бар болсо).

“Тиркелген документтердин тизмеси” графасы тиешелүү чакмактарда "X" белгисин коюу жана тиркелген документтердин ар бир нускасындагы нускалардын жана барактардын санын көрсөтүү жолу менен толтурулат. Түрү арыздын формасы менен караштырылбаган тиркелүүчү документтер үчүн (“башка документ”) алардын арналышы так көрсөтүлөт.

“Өтүнмө берүүгө жана патент алууга укуктун пайда болушу үчүн негиз” деген графада "X" белгисин коюу менен өтүнмө берүү жана патент алуу үчүн тиешелүү негиз (негиздер) белгиленет. Көрсөтүлгөн графа өтүнмө ээлеринин курамы авторлордун курамына дал келген учурдан тышкары, өтүнмө ээсинин (ээлеринин) атына патент суралган учурда толтурулат.

72, 97 коддорунун алдындагы графаларда өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) жөнүндө маалыматтар: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), өлкөнүн аталышы (ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча коду) жана жашаган жеринин дареги келтирилет.

Эгерде автор патент алууга укугун ыйгарып берсе, 97 кодуна ээ болгон графанын оң жагындагы графада анын кол тамгасы жана датасы келтирилет.

72 жана 97 коддоруна ээ болгон графалардын алдында түздөн түз жайгашкан графа патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо автор (авторлор) аны (аларды) ушундай (ушундайлар) катары (авторлор катары) эскербөөнү суранган учурда гана толтурулат. Мындай учурда кереги жогу сызылат, жарыялоодо эскерүүнү каалабаган авторлордун ар биринин фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо) жана алардын кол тамгалары келтирилет.

Арыздын экинчи бетиндеги акыркынын алдындагы графа патент алууга укук автордун укук мураскерине өткөрүлуп берилген учурда гана толтурулат. Анда мындай укук мураскери жөнүндө маалыматтар: жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо) же юридикалык жактын расмий аталышы жана жайгашкан жери анын кол тамгасын жана датасын коюу менен күбөлөндүрүлүп келтирилет (укук мураскери юридикалык жак болуп санлган учурда, жетекчинин колу коюлат).

Арыздын “Колу” деген акыркы графасын толтуруу кол коюлган датасын көрсөтүү менен бардык учурда милдеттүү түрдө ишке ашырылат. Арызга өтүнмө ээси, ошондой эле, эгерде ал өтүнмө ээси болуп саналбаса, патент сураган жак кол коет. Юридиклык жактын атынан арызга анын ээлеген кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчисинин колу коюлат. Кол тамга мөөр менен бекемделет.

Өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, арызга патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Жогоруда 13 жана 14-пунктчаларда көрсөтүлгөн арыздын графаларындагы кол тамгалар кол койгон жактын фамилиясын жана аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленет.

Кошумча баракта кол коюуну талап кылган тигил же башка маалыматтар келтирилген учурда, ага ушундай эле тартипте кол коюлат.

Ар бир кошумча баракта өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн кол тамгасынын болуусу милдеттүү.

7. Бардык документтер аларды түздөн түз чектелбеген санда көчүрмөлөөгө мүмкүн болгондой кылып таризделет.

Ар бир барак саптарды барактын аз жагына параллелдүү жайгаштыруу менен бир жагынан гана пайдаланылат.

Барактар бырышпаган же айрылбаган жана бүктөлбөгөн болууга тийиш.

Өтүнмөнүн документтери катуу, ак, жылмакай жалтырабаган кагазда аткарылат.

Фотосүрөттөрдү күңүрт фотокагазда көрсөтүү керек.

Өтүнмөнүн ар бир документи өзүнчө баракта башталат. Барактардын калыбы 210x297 мм төмөнкүдөй тилкеси менен (мм):

жогору жагы - 20-40;

оң жана төмөн жагы - 20-30;

сол жагы - 25-40.

Өтүнмөнүн ар бир документинде экинчи жана андан кийинки барактар араб сандары менен жогорку оң бурчунда номерленет.

Документтер кара түстөгү шрифт менен басылат. Сыпаттаманын тексти баш тамгаларынын бийиктиги 2,1 мм ден кем эмес эки интервал аркылуу басылат.

Графикалык символдор, латын аталыштары, латын жана грек тамгалары кара түстөгү сыя, паста же тушь менен жазылышы мүмкүн.

Маалымат булактарынын библиографиялык маалымдары маалымат булагы алар боюнча табылгандай кылып көрсөтүлөт.

Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин болуусу жана ылайыктуулугу

8. Арызга өүнмө берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же алым төлөөдөн бошотуу үчүн, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз тиркелет, ал өтүнмө бергенде же өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде, кошумча алым төлөнгөн шартта берилиши мүмкүн.

Патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү ишеним каттын болушун жана туура таризделишин камтуу менен, Мыйзамдын 17-статьясынын 4-бөлүгүндө караштырылган учурларда өтүнмө берүүнүн эрежелерин сактоо

9. Өтүнмө Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилиши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жеке адамдар, же чет өлкөлүк юридикалык тараптар, же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү патенттериин алуу, ошондой эле өнөр жай менчигин коргоого байланышкан иштерди, өтүнмө берилген күндү белгилөөгө, алым төлөөгө, конвенциялык артыкчылык суралган учурда мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүүгө, мурда берилген өтүнмөнүн көчүрмөсүн тапшырууга, жогоруда аталган жол-жоболорго карата Кыргызпатенттин тилкаттарын жана билдирүүлөрүн алууга, патентти күчүндө сактагандыгы үчүн алым төлөөгө байланышкан жол-жоболордон бөлөктөрүн Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу жүргүзүшөт.

Эрежелердин 3.1 жана 3.2 пункттарына ылайык, билдирилген чечимдин өнөр жай үлгүсү катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге ылайыктуулугун текшерүү.

10. Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет. Мында буюм деп өнөр жайында же кол өнөрчүлүгүндө жасалган буюм түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүлөрү көлөмдүү, тегиздиктүү болушу, же алардын айкалышынан турушу мүмкүн.

Көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрү негизинде көлөмдүк-мейкиндиктик түзүм жаткан композиция болуп саналат, мисалы, станоктун, айыл чарба машинасынын, мотоциклдин, асма кайык моторунун ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечим.

Тегиздиктүү өнөр жай үлгүлөрү элементтердин сызыктуу-графикалык катышы менен мүнөздөлөт жана факт жүзүндө көлөмгө ээ эмес, мисалы килемдин, косынканын, жоолуктун, кездеменин ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечим.

11. Төмөнкүлөр өнөр жай үлгүлөрү деп таанылбайт:

1) буюмдун техникалык функциясы менен гана шартталган чечимдер;

2) архитектуралык (чакан архитектуралык формалардан башкасы), өнөр жайлык, гидротехникалык жана башка стационардык курулмалардын объектилери;

3) ушундай басма продукциялары;

4) суюк, газ түрүндөгү, чубурма же ошолорго окшогон заттардын туруксуз формадагы объектилери;

5) коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана мораль принциптерине каршы келген буюмдар.

Эгерде формалдуу экспертизанын натыйжасында өтүнмө укуктук коргоо бериле турган объектилерге тиешесиз сунушка берилгендиги белгиленсе, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Тариздөөгө жана түзүүгө карата белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып эки айлык мөөнөттө оңдолгон же жетишпеген документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттө суралган материалдарды же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, мындай учурда өтүнмө чакырып алынган болуп таанылат.

Эгерде өтүнмө формалдуу экспертизанын талаптарын канааттандырса, өтүнмө ээсине анын берилген датасын көрсөтүү менен өтүнмө карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

 

3. Алдын ала экспертиза жүргүзүү

12. Формалдуу экспертизанын оң натыйжасында төрт айдын ичинде (Мыйзамдын 27-статьясынын 4-бөлүгү) алдын ала экспертиза өткөрүлөт.

Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын өткөрүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- Эрежелердин 4.2-6-пункттарында караштырылган өтүнмөнүн документтерине карата белгиленген талаптардын өтүнмө ээси тарабынан сакталышы;

- өтүнмө ээси тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн ИУЖК боюнча туура жиктештирилүүсү (же, эгерде өтүнмө ээси тарабынан бул аткарылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт);

- Мыйзамдын 21-статьясынын 2-10-бөлүктөрүнө ылайык, өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттары;

- өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарынын сакталышы (Эрежелердин 3.3-пункту);

- өтүнмө ээси тарабынан берилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин Эрежелердин 4.16-пунктунун талаптарына ылайыктуулугу;

- кошумча материалдар, эгер алар берилсе, билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөй тургандыгы жана аларды берүүнүн тартиби Эрежелердин 21-пунктуна белгиленген талаптарга ылайыктуулугу;

- өтүнмөнүн алгачкы материалдарында өтүнмө ээси тарабынан сунушталган маанилүү белгилеринин тизмесинде, же өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган кошумча материалдарда мүнөздөлгөн билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн Мыйзамдын 27-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык, патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугу.

Өтүнмө ээси тарабынан Эрежелердин 4.2-6 пункттарында караштырылган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын сакталышы

13. Буюмдун сырткы көрүнүшүн чагылдырган сүрөттөлүштөр билдирилген өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматты камтыган негизги документ болуп саналат.

Сүрөттөлүштөр укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу анын маанилүү белгилеринин жыйындысын табууга мүмкүндүк берүү менен, буюмдун сырткы көрүнүшү жөнүндө толук элес берип турууга тийиш. Буюмдун сырткы көрүнүшүнүн белгилерине – алар “көрүп таасирленүүнү” калтырууга тийиш.

Буюмдун сүрөттөлүштөрү деп көбөйтүүчү техниканын жардамы менен алынган фотосүрөттөр, сүрөттөр, алардын көчүрмөлөрү, ошондой эле компьютердик графиканы пайдалануу менен аткрылган сүрөттөлүштөр түшүнүлөт.

14. Өтүнмө эреже катары, буюмдун кара/ак сүрөттөлүштүн жалпы көрүнүшүн ¾ ракурста, алдынан, сол жагынан, оң жагынан, артынан, ал эми зарыл болгон учурда – үстүнөн жана астынан көрүнүштөрүн камтууга тийиш.

Тегиздиктүү өнөр жай үлгүсү үчүн көрүнүшү планда көрсөтүлөт.

Текстиль буюмдарынын тегиздиктүү өнөр жай үлгүлөрү сүрөттөлүштөрдө кайталануучу раппорт менен чагылдырылууга тийиш.

Буюмдардын себили (топтому) жалпы көрүнүшүнүн толук сүрөттөлүштөрдө, б.а себилге (топтомго) кирген бардык буюмдар менен көрсөтүлүүгө тийиш. Андан тышкары, топтомго кирген ар бир буюм өзүнчө кошумча көрсөтүлөт. Өзгөчө учурларда, буюмдардын топтому жалпы көрүнүштүн бир сүрөтөлүшүндө толук курамда көрсөтүлүшү мүмкүн болбогон учурда, топтомдун фрагменттерин өзүнчө сүрөттөлүштөрдө көрсөтүүгө жол берилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн ар бир варианты сүрөттөлүштөрдүн өзүнчө топтому менен көрсөтүлүүгө тийиш.

Жабылууга, бүктөлүүгө, ташылууга ж.б. мүмкүн болгон буюмдар бул буюмдардын ачык түрүндөгү (мисалы, муздаткычтар, телефон будкалары) же чогултулган түрүндөгү (мисалы, ашкана комбайндары, чаң соргучтар) сүрөттөлүштөрү менен көрсөтүлүүгө тийиш.

Түстүк графикалык (көркөм-айкалыштык) чечим өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин бири болуп саналган учурда буюмдун жалпы көрүнүшүнүн бир түстүк сүрөттөлүшү, слайды же түстүк чечилиштин схемасы тиркелүүгө тийиш.

Сүрөттөлүштөр даана жана ачык болууга тийиш.

Эгерде буюм фотосүрөттөрдө көрсөтүлгөн болсо, ал эреже катары башка предметтерсиз нейтралдуу эмес фондо, бир калыпта жарыктандырууда сүрөткө тартылып алынууга тийиш. Өнөр жай үлгүсүнүн айрым деталдары фотосүрөттөрдө жарыкдандырылган жагынан гана эмес, ошондой эле көлөкө жагынан да жакшы өрүнүүгө тийиш.

15. Сүрөттөлүштөр 18x24 см. өлчөмүндө берилет.

Анча чоң эмес буюмдар же макеттер, мисалы, кол (чөнтөк) саатар, микрокалькуляторлор, чөнтөк тутандыргычтары ж.б. үчүн сүрөттөлүштөр 13x18 же 9x12 см. өлчөмүндө көрсөтүлүшү мүмкүн.

16. Сүрөттөлүштөр төмөнкүдөй тартипте номерленет: жалпы көрүнүшү, башка көрүнүштөрү, түстүү сүрөттөлүш, жакын аналогунун (окшонунун) (эгерде ал өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн болсо) сүрөттөлүшү.

Бир түрдүн сүрөттөлүштөрү бир номер алдында келтирилет.

17. Сүрөттөлүштөрдүн арткы бетинде ырааты менен жогортон төмөн карай сүрөттөлүштүн номерин, өнөр жай үлгүсүнүн аталышын, ошондой эле: “жалпы көрүнүшү”, “капталынан көрүнүшү”, “алдынан көрүнүшү”, “артынан көрүнүшү”, “үстүнөн көрүнүшү” дген сыяктуу ж.б. түшүндүрмөлөрдү көрсөтүшөт.

Жакын аналогу катары тандалып алынган буюмдун сүрөттөлүшүнүн арткы бетинде (өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн учурда) сүрөттөлүштүн номеринен жана буюмдун аталышынан тышкары: “жакын аналогу” деген түшүндүрмө берүү зарыл.

Өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган ӨҮЭЖ боюнча өнөр жай үлгүсүнүн жиктелишинин тууралыгы (же, эгерде бул өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт)

18. Эгерде жиктештирүү индекси жок экендиги белгиленсе, же индекс өтүнмө ээси тарабынан тууура эмес тандалып алынган болсо, билдирилген өнөр жай үлгүсүн ӨҮЭЖ рубрикалары боюнча жиктештирүү жүргүзүлөт.

Тигил же башка жиктештирилген индекс үчүн негиз болуп, өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, анын сүрөттөлүштөрү жана сыпаттамасы, ошондой эле чиймелери, эргономикалык схемасы жана конфекциялык картасы (эгерде ал өтүнмөдө камтылса) саналат.

Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын блгилөөнүн шарттары

19. Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы Мыйзамдын 21-статьясынын 2-10-бөлүктөрүнө ылайык белгиленет.

Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарынын сакталышын текшерүү Эрежелердин 19.11 пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

 

Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарын сактоо

 

20. Өтүнмө бир өнөр жай үлгүсүнө же алар бири бири менен өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарын канааттандыргандай байланышкан өнөр жай үлгүлөрүнүн тобуна тиешелүү болууга тийиш.

Бир өнөр жай үлгүсү деп, айрым буюмдун, ошондой эле жалпы арналыштагы буюмдардын топтомунун (мисалы, эмеректин толук жыйнагы, сервиз ж.б.) көркөм-конструктордук чечими түшүнүлөт.

Айрым буюм деп бүтүн буюм (мисалы, автомобиль), ошондой эле анын бир бөлүгү болуп саналган буюм (мисалы, бампер, фара) түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүлөрүнүн тобу (мындан ары – варианттары) деп буюмдун бирдей эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу маанилүү белгилеринин жыйындысы боюнча ошол эле бир буюмдун (комплекттин, топтомдун) көркөм-конструктордук чечими түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарынын сакталышы алгачкы берилген сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин тизмесине карата текшерилет. Эгерде маанилүү белгилеринин тизмеси өзгөргөн болсо, анда текшерүү өтүнмө ээси тарабынан акыркы сунушталган маанилүү белгилеринин тизмесинин белгиленген тартиптеги редакциясына карата ишке ашырылат.

Өтүнмө ээси тарабынан сунушталган өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин Эрежелердин 4.16-пунктунун талаптарына ылайыктуулугу

21. Өтүнмө ээси өтүнмө берүүдө өтүнмөнүн документтеринин курамында Эрежелердин 4.16 пункту менен аныкталган талаптарга ылайык келүүчү өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин сунуштоого милдеттүү. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси буюмдун сүрөттөлүштөрү менен биригип өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын текшерүүнү ишке ашырууга арналат (Мыйзамдын 7-статьясынын 3,4-бөлүгү). Тизмеге өтүнмө ээси тарабынан, буюмдун сүрөттөлүштөрүндө чагылдырылган, анын пикири боюнча өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилери киргизилет.

Эксперт тарабынан буюмдун сүрөттөлүштөрүндө чагылдырылган өнөр жай үлгүсүнүн белгилеринин изилдениши жана өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерин табуусу: өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине карата белгиленген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугун текшерүүдө, издөөнүн толуктугун камсыздоо максаттарында маалыматтык издөө жүргүзүүнүн алдында ишке ашырылат. Эгерде эксперт тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинде экспертизанын пикири боюнча маанилүү болуп саналган сүрөттөлүштөгү белги жок экендиги, ансыз өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрү көрүнбөй тургандыгы белгиленсе, өтүнмө ээсине бул белгини маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүү сунушталышы мүмкүн. Атап айтканда, мындай сунуш эксперт тарабынан, билдирилген өнөр жай үлгүсү билдирилген талаптардын көлөмүндө “жаңылык” же “оригиналдуулук” патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайык эместиги белгиленген учурда жасалышы мүмкүн. 

22. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси өнөр жай үлгүсүнө патент менен берилүүчү суралган укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу сүрөттөлүштөрдө сунушталган маанилүү белгилеринин жыйындысын сөзмө сөз чечмелөөгө арналат.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине Мыйзамдын 7-статьясынын алтынчы бөлүгүндө караштырылган белгилер кирет.

Тизмеге эреже катары, өнөр жай үлгүсүнүн маанисин ачуудагыга караганда кыйла кыскача туюндурулган, маанилүүлөгө киргизилген бардык белгилер киргизилет.

Тизмеге киргизилген белгилер аны ачууда пайдаланылган түшүнүктөр менен өнөр жай үлгүсүнүн маанисин көрсөтүүгө тийиш.

Буюмдун сырткы көрүнүшүн мүнөздөөдө анын ташылышына, элементтеринин формаларынын абалын өзгөртүү мүмкүндүгү менен аткарылгандыгына ж.б. көрсөтүүгө жол берилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн белгилери тизмеде буюмдун (макеттин) сүрөттөлүштөрүнүн элементтери менен бирдейлештирүү үчүн алар мүнөздөлгөн түшүнкүтөрдүн бир гана маанилик мазмунун адистин түшүнүүсүн камсыздагыдай болуп көрсөтүлөт.

Тизмедеги белгинин мүнөздөмөсү, мындай шилтемесиз белгини мүнөздөөгө мүмкүн болбогон учурдан тышкары, буюмдун (макеттин) сүрөттөлүшүнө шилтеме менен алмаштырылышы мүмкүн эмес.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, эреже катары, өнөр жай үлгүсүнүн кыйла жакын аналогунун белгилери менен, анын ичинде арналышын чагылдыруучу тектик түшүнүгү менен дал келген маанилүү белгилерин камтыган чектөөчү бөлүктөн жана өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалап турган маанилүү белгилерин камтыган айырмалоочу бөлүктөн турат.

Чектөөчү бөлүктүн тизмесин баяндагандан кийин “мунусу менен айырмаланат” деген сөздөр киргизилет, ал эми айырмалоочу бөлүк “болуусу менен” (“аткарылышы менен” ж.б.) деген сөздөн башталып, андан кийин айырмалоочу маанилүү белгилери баяндалат.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, эгерде ал аналогу жок өнөр жай үлгүсүн мүнөздөсө, чектөөчү жана айырмалоочу бөлүктөргө бөлүнбостөн түзүлөт.

Өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн варианттары болгон учурда, маанилүү белгилеринин тизмеси бардык варианттары үчүн жалпы маанилүү (кыйла жакын аналогу менен дал келген, ошондой эле айырмалуу) белгилерин, анын ичинде өнөр жай үлгүсүнүн арналышын чагылдырган тектик түшүнүгүн камтыган бөлүк түрүндө баяндалат, андан кийин “1 (2 ж.б.)-вариант болуусу (аткарылышы ж.б.) менен мүнөздөлөт” деген сөздөр менен, конкреттүү көрсөтүлгөн вариантка таандык маанилүү белгилери келтирилет.

Кошумча материалдар, эгерде алар берилсе, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөйбү жана аларды берүүнүн белгиленген тартибинин Эрежелердин 21-пунктуна ылайыктуулугу сакталганбы

23. Өтүнмөнүн документтерин оңдоочу же тактоочу (б.а. аларды мазмунуна киргизүү керек болгон) жана өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген кошумча материалдар келип түшкөдө, алардын Мыйзам тарабынан белгиленген мөөнөттөрүнүн сакталышын текшеришет.

Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча кошумча материалдар Эрежелердин 17.1 пунктуна ылайык белгиленген өтүнмөнүн келип түшкөн датасынан тартып эки ай ичинде берилиши мүмкүн.

Эгерде өтүнмө ээсинен мөөнөтүнөн мурда формалдуу экспертиза жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндө өтүнүч кат келип түшсө, кошумча материалдар келип түшкөндө, оңдоочу же тактоочу материалдар менен өтүнмөнүн документтери белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ менен чогуу берилгендигин текшеришет.

Бул документ берилбеген же ал кошумча материалдар келип түшкөндөн кийин берилген учурда, акыркысы өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынбайт, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт. 

Мындай кабарлоо өтүнмө ээсине багытталган экспертизанын кезектеги документинин мазмунуна киргизилиши мүмкүн.

Кошумча материалдар экспертизанын сурамы боюнча өтүнмө ээси тарабынан ал сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.

Өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөгө каршы келген материалдардын көчүрмөлөрү суралган учурда, алар экспертизанын сурамын алган датадан тартып бир айдын ичинде суралган шартта, кошумча материалдар өтүнмө ээси көрсөтүлгөн көчүрмөлөрдү алаган датадан тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн.

Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышын текшерүүдө Эрежелердин 9-пунктун жетекчиликке алуу керек.

Эгерде өтүнмө ээси кошумча материалдарды көрсөтүлгөн мөөнөттү бузуу менен берилгендиги белгиленсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаган болсо), өтүнмө чакырып алынган болуп таанылат,

Өтүнмө ээсинин жеке демилгеси боюнча же Кыргызпатенттин сурамы боюнча берилген жана карап чыгууга кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөндө, алар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөй тургандыгы текшерилет. Эгерде алар өтүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилерди камтыса, кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртө тургандар болуп таанылат. 

Белгилер, алар өтүнмө ээси тарабынан берилген маанилүү белгилердин такталган тизмесинде камтылган учурда гана эмес, ошондой эле өтүнмө ээси мындай киргизүүгө көрсөткөн учурда да өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жатат деп саналат.

Кошумча материалдарда келтирилген жана маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилер, эгерде алар өтүнмөдө патент берүүгө арыз, сүрөттөлүштөрдүн топтому жана өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасы Кыргызпатентке келип түшкөн датага өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөрдө чагылдырылбаган болсо, өүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон деп таанылат.

Өтүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды камтыган, маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилерге кирбеген кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү болуп саналбайт. Мындай маалыматтарга, атап айтканда өнөр жай үлгүсүн ишке ашыруунун шарттары жөнүндө жаңы (кошумча) маалыматтар, аны ишке ашыруунун мисалдары, такталган графикалык метериалдар ж.б. киргизилиши мүмкүн.  

Кошумча материалдар өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү болуп таанылган учурда, өтүнмө ээсине бул жөнүндө (ага кезектеги жөнөтүлүп жаткан экспертизанын документинде) жана кошумча материалдарга киргизилген маалымдардын ичинен кайсынысы экспертизанын мындай корутундусуна негиз болгондугу жөнүндө кабарланат.

Эгерде кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маанисин бүтүндөй же бир бөлүгүн өзгөртсө жана/же ушул пунктта караштырылган шарттарды сактабастан берилген болсо, өтүнмө ээсине алар экспертизада бүтүндөй же тиешелүү бир бөлүгүндө көңүлгө алынышы мүмкүн эместиги жөнүндө кабарланат.

Өнөр жай үлгүсүнүн патент жөндөмдүүлүгүн текшерүү

24. Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын жүргүзүүдө эксперт төрт айдын ичинде өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын сакталгандыгын, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдарынын патентке жөндөмдүүлүгүн, Кыргызпатент берген коргоо документтеринин фондуна, кыйла мурдараак алынган артыкчылыктары чакыртып алынбаган өтүнмөлөргө ылайыктуулугун текшерет, өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилейт, өтүнмөнүн өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талаптарына туура келишин текшерет.

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгы

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн “жаңылык” критерийине ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.

Эксперт алдын ала экспертиза жүргүзүүдө өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын маалыматтын төмөнкү булактары боюнча гана текшерет:

- формалдуу экспертиза аяктаган учурга өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген, б.а. Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү. (Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү алардын жарыяланган сүрөттөлүштөрүнө карата алардын артыкчылык датасынан тартып эсепке алынат, мында алар менен өнөр жай үлгүсүн каттоо болгон маанилүү белгилеринин тизмесине киргизилген белгилер эске алынат);

- алар үчүн төмөнкү шарттар сакталган артыкчылыктын кыйла мурдагы датасындагы өтүнмөлөр:

- өтүнмө Кыргыз Республикасында берилген. (Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле, алар боюнча белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын патенттерин берүү жөнүндө өтүнүч каттар берилген өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрүн жана патенттерин берүүгө өтүнмөлөр дагы теңештирилет);

- өтүнмө башка жак, б.а. башка өтүнмө ээси тарабынан берилген;

- өтүнмө чакыртып алынган эмес же чакыртып алынган деп таанылган эмес.

Өтүнмө арыз, сүрөттөлүштөр жана сыпаттама келип түшкөн датага ошол өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөргө жана сыпаттамага карата эске алынат. Эгерде бул дата каралып жаткан өтүнмөнүн артыкчылык датасынан кыйла кеч болсо, анда кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө маалыматтык булактардын катарына, анын артыкчылык белгилөө үчүн негиз болуп кызмат кылган материалдардын мазмуну менен дал келген мазмунунун бөлүгүнө киргизилет (биринчи өтүнмө, мурда берилген өтүнмө, мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдар).

Каралып жаткан өнөр жай үлгүсү жөнүндөгү маалымдарды камтыган маалымат булагы болуп кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө саналса, мындай учурда бул өтүнмө чакыртылып алынган эмес экендигине ынануу керек.

Эгерде өтүнмө чакыртылып алынбаса жана аны чакыртып алуу мөөнөтү өтпөсө, каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмө ээсине мындай өтүнмөнүн бар экендиги (анын өтүнмө ээсин көрсөтпөстөн жана анын мазмунун чечмелебестен) анын өтүнмөсүн кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө боюнча анктыгы такталгыча карап чыгууну кийинкиге калтыруу мүмкүндүгү жөнүндө кабарланат.

Өтүнмөнү карап чыгууну кийинкиге калтырууга өтүнмө ээси макул болбогон учурда өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулук шартына ылайык эместиги белгиленет.

Өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугу жок экендиги белгиленген учурда, өтүнмө ээсине экспертизанын тиешелүү далилдерин баяндоо менен жана ушул далилдерге тиешелүү өзүнүн пикирин билдирүү жана зарыл болгон учурда өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде түзөтүүлөрдү киргизүү менен өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин берүү сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

Жаңылыктуулук шартына ылайык эместиги белгиленген өнөр жай үлгүсүнө карата оригиналдуулугун текшерүү жүргүзүлбөйт.

Өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугу

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулук критерийине ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.

Кыргызпатент алдын ала экспертиза жүргүзүүдө өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн төмөнкүлөрдү гана камтыган текшерүүнү ишке ашырат:

- Эрежелердин 4.11 пунктуна ылайык кыйла жакын аналогун аныктоо;

- өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдарынан өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалаган маанилүү белгилерин табуу;

- артыкчылык датасына чейин берилген Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин фонду (алдын ала патенттер, патенттер) боюнча каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилери менен дал келген белгилери бар көркөм-конструктордук чечимдерди табуу.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде анын маанилүү белгилери буюмдун өзгөчөлүгүнүн чыгармачыл мүнөзүн шарттаса, оригиналдуу деп таанылат.

Буюм автордун өз алдынча чыгармачылык ишин күбөлөндүрүүчү буюмдун образын түшүндүрүүнүн индивидуалдуулугу, ушул жаатагы белгилүү иштелмелер менен күтүүсүздүгү менен мүнөздөлүүгө тийиш.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде өтүнмө ээси тизмеге киргизген анын маанилүү айырмалоочу белгилеринин ичинен жок дегенде бирөө үчүн ушундай белги таандык болгон көркөм-конструктордук чечилиш табылбаса, оригиналдуулук шартына ылайыктуу деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсү, ошондой эле, анын бардык маанилүү айырмалоочу белгилери үчүн ушундай белгилерге ээ болгон көркөм-конструктордук чечилиштер табылып, бирок бул белгилер каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн табылган көркөм-конструктордук чечилиштерге тиешеси жок эстетикалык өзгөчөлүктөрүнүн болушун камсыздаса, мындай учурда оригиналдуулук шартына ылайыктуу деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулук шартына ылайыксыз деп төмөкүлөр таанылат:

- өтүнмө ээси көрсөткөн бул буюмдун эстетикалык өзгөчөлүктөрүнө анын таасири тастыкталбагандар үчүн өтүнмө ээси маанилүү белгилеринин тизмесине киргизген белгиси (белгиелри) менен гана жакынкы аналогунан айырмаланган;

- белгилүүлөргө салыштырмалуу буюмдун өлчөмдөрү өзгөртүлгөн, элементтеринин саны көбөйтүлгөн же түсү өзгөртүлгөн (бирок колориттик чечилиши өзгөртүлбөгөн);

- өзүнчө алынган эң жөнөкөй геометриялык көлөм (призмалык, сфералык, конустук ж.б.) же өзүнчө алынган эң жөнөкөй геометриялык фигура түрүндө аткарылган;

- реалдуу объектинин кичирейтилген же чоңойтулган (жөнөкөйлөштүрүлгөн жана масштабын сактоо менен) көчүрмөсү болуп саналган (мисалы, оюнчук, азем белек);

- белгилүү бир арналыштагы буюмдарга таандык форманы кайталаган, бирок башка техникалык негизде аткарылган (мисалы, жыгачтан салттуу жасалган буюмга окшоштуруп полимер материалдан жасалган буюм);

- тышкы көрүнүшү белгилүү объектилерге окшоштурулуп жасалган, тышкы көрүнүшү окшоштурулган жок дегенде эки ар кандай арналыштагы объектилер белгилүү болгон учурда,;

- алардын тышкы көрүнүшүн өзгөртпөстөн, белгилүү өз-өзүнчө буюмдардан түзүлгөн топтом түрүндө (комплект) жасалган.

Эгерде өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугунун жоктугу белгиленсе, өтүнмө ээсине тиешелүү далилдерди баяндоо менен жана ушул далилдерге тиешелүү өзүнүн пикирин билдирүү жана зарыл болгон учурда өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде түзөтүүлөрдү киргизүү менен өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин берүү сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

 

4. Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоо

25. Өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча Кыргызпатент 12 айдын ичинде өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизадан өткөрөт. Өтүнүч кат өүнмө берүү менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген датадан тартып он эки айдын ичинде берилиши мүмкүн. Эгерде өтүнүч кат үчүнчү жактардан келип түшсө, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат. Өтүнүч катты берүүнүн мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.

Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоонун жүрүшүндө төмөнкүлөрдү жүргүзүшөт:

- өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн Мыйзамдын 7-статьясынын талаптарынын көлөмүндө, өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган, өтүнмөнүн адепки материалдарында же кошумча материалдарда өтүнмө ээси сунуштаган маанилүү белгилеринин тизмесинде мүнөздөлгөн жаңылыктуулук жана оригиналдуулук шарттарына ылайыктуулугун текшерүнү.

Жаңылыктуулугун текшерүү

Жаңылыктуулугун белгилөөдө, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылык датасына чейин дүйнөдө жалпыга жетимдүү болгон маалымдардын ичинен белгилүүлүгү, эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу маанилүү белгилеринин жыйындысы текшерилет.

Жалпыга жетимдүү деп кайсы болбосун жак өзү тааныша ала турган, же анын мазмуну жөнүндө ага мыйзам түрүндө кабарланышы мүмкүн болгон маалымат булагында камтылган маалымдар саналат.

Маалымат булагында камтылган маалымдарды жалпыга жетимдүүлөргө киргизүү мүмкүндүгүн аныктоочу дата болуп төмөнкүлөр саналат:

- коргоо документтерине карата жарыяланган сыпаттамалар үчүн – аларда көрсөтүлгөн жарыяланган датасы;

- басылмалар үчүн – аларда көрсөтүлгөн басууга кол коюлган дата;

- аларда басууга кол коюлган дата көрсөтүлбөгөн басылмалар үчүн – жарыкка чыгарылган датасы, ал эми аны белгилөө мүмкүндүгү болбогон учурда – эгерде жарыкка чыккан мезгили тиешелүү түрдө ай менен же жыл менен аныкталса, айдын акыркы күнү же басылмада көрсөтүлгөн жылдын 31-декабры;

- макалалардын кол жазмаларын, серептерди, монографияларды жана башка материалдарды депонирлөө үчүн – алардын депонирленген датасы;

- илимий-техникалык маалымат органдарында турган илимий-изилдөө иштери жөнүндө отчеттор, тажрыйба-конструктордук жумуштарга карата түшүндүрмө каттар жана башка конструктордук, технологиялык жана долбоордук документтер үчүн – бул органдарга алардын келип түшкөн датасы;

- ченемдик-техникалык документтер үчүн – буга ыйгарым укуктуу органда анын катталган датасы;

- кол жазма укугунда басылып чыккан диссертациялардын материалдары жана диссертациялардын авторефераттары үчүн – алардын китепканага келип түшкөн датасы;

- конкурска кабыл алынган иштер үчүн – конкурсту өткөрүүгө тиешелүү документтер менен тастыкталган тааныштыруу үчүн алардын жарыяланган датасы;

- көрүп кабылдана турган маалымат булактары үчүн (плакаттар, моделдер, буюмдар ж.б.у.с.) – аларга сереп салуу мүмкүндүгүн берген документалдуу тастыкталган дата;

- көргөзмөгө коюлган экспонаттар үчүн – аларды көргөзүүнүн башталышын документалдуу тастыктаган дата;

- теле көрсөтүү, кино боюнча билдирүүлөр үчүн – эгерде ал көрсөтүлгөн датага иштеп жаткан белгиленген тартипте тиешелүү маалымат сактоочуда чагылдырылган болсо, мындай билдирүүнүн датасы;

- аны пайдалануунун натыйжасында белгилүү болуп калган буюм жөнүндө маалымдар үчүн – ушуну менен ал маалымдар жалпыга жетимдүү болуп калган документалдуу тастыктаган дата.

Маңызы боюнча экспертизалоо стадиясында оригиналдуулугун текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Эрежелердин 4.11 пунктуна ылайык кыйла жакын аналогун аныктоо;

- өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалаган маанилүү белгилерин (айырмалоочу белгилерин) табуу;

- артыкчылык датасына чейин дүйнөдө жалпыга жетимдүү болуп калган маалымдардын ичинен каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилерине дал келген белгилери бар көркөм-конструктордук чечилиштерди табуу. Жалпыга жетимдүүлүгү Эрежелердин 20.3 пунктунун 2-пунктчасы менен аныкталат.

 

 

 

Мисал:

KG № 191 Өнөр жай үлгүсү. «Плаза-30» телевизордун астына койгучу.

Сыпаттама.

Эмеректөө предметтерие тиешелүү, атап айтканда эмеректерге карата сактоо жана кампалаштыруу үчүн, тышкы көрүнүшү телевизордун астына койгуч түрүндөгү «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш билдирилет.

Астына койгуч ага тиричиликтеги аудио-видео техниканы жайгаштыруу үчүн, тактап айтканда телевизорду анын асма блогуна курап орнотуу үчүн арналган.

Азыркы мезгилде видео-аудиоаппараттар жана телевизор үчүн ар кандай астына койгучтардын көп саны белгилүү. Эң жакын аналогу катары телевизордун астына койгуч «Плаза11» (KG № 135, кл. 06-04, бюл. № 12/2011) көркөм-конструктордук чечилишин атоого болот. Эң жакын аналогу негизги композициялык элементтери бар маанилүү белгилеринин төмөнкүдөй жыйындысы менен мүнөздөлөт: үч текчеси, эки тумбочкасы, асма блогу жана таяныч элементтери бар.

Өтүнүлгөн телевизордун астына койгуч «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш төмөнкүдөй сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн:

1-фиг. – астына койгучтун жалпы көрүнүшү;

2-фиг.- капталынан көрүнүшү;

3-фиг. – алдынан көрүнүшү;

4-фиг.  – артынан көрүнүшү.

Өтүнүлгөн телевизордун астына койгуч «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш мунусу менен мүнөздөлөт:

төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: столдун үстүнүн (жогорку бөлүгү), каптал элементтерине параллель жайгашкан, каптал элементтерине бекитилген оң жагындагы жана сол жагындагы тумбочка-диск койгучтардын; айнек эшиктердин, алардын ортосунда жайгашкан бир жащиктин жана айнек үстүнүн; төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: төрт текчесинин, орто жеринде бир жащиктин, эки тумбочка-диск койгучтардын, асма блогунун жана таяныч элементтерини; композициялык элементтеринин төмөнкүдөй жайгашуусу менен: текчелердин ролун ойноочу түбүнүн үстүнүн, капталдарында эки тумбочка-диск койгучтар орнотулган, тумбочкалардын ортосунда бир суурма жащик; тумбочка-диск койгучтардын үстүндө эки капкак жайгаштырылган, аларда бул эки капкакты бириктирүүчү айнек үстү бар; артында бардык компоновкалоочу элементтерди бекиткичи жана артында орто жеринде асма элементтин блогу бар; өз ара бири бири менен катуу каптал аркылуу бекитилген бир ичке жана эки ортоңку маңдайкы жана бир ортоңку жана эки кеңири арткы сыяктуу бир нече тирөөчтөрдөн турган асма блоктун жасалышы менен; тумбочка-диск койгучтардын эки капталы, айнек эшиги, түбү жана капкагы менен жасалгандыгы менен; суурма жащиктин эки капталы, түбү жана капкагы, айнек эшиги менен орто жеринде жасалгандыгы менен;

тумбочканын капкагы жана түбү 2 мм кара тактай менен беттелгендиги менен; тумбочканын капталдарынын маңдайкы бөлүгү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; капкактын каптал жана маңдайкы бөлүктөрү жана түбү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; айнек эшиктери жана айнек үстү кара түс менен күңүрттөлгөндүгү; тумбочканын эшигинде моделдин сериясын жана аталышын белгилөөчү жазуунун түшүрүлгөндүгү менен; эки тумбочка-диск койгучтар өлчөмү боюнча бирдей жасалгандыгы менен; тирөөчтөрүнүн каптал кырлары, капталдарынын маңдайкы бөлүктөрү, капкактары жана түптөрү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; асма блоктун жогорку жагы бардык тирөөчтөрдү камтыган ар кандай өлчөмдөгү эки катар капкак менен жабылып жасалгандыгы менен.

Коюлуп жаткан моделдин айнек эшиктеринде хромдолгон түтүк сыяктуу кармагычтары жайгашкан, бул кара түскө күңүрттөлгөн айнек маңдай бети менен хромдолгон жалтырак кармагычтын ортосунда контраст түзүп турат; хромдолгон кармагычтардын түсүнө кошумча бардык жащиктердин ортолорунда хромдолгон түтүк стакандар орнотулган, алар моделдин элементтерин бекитүүдө маанилүү роль ойнойт; төмөнкү бөлүгүндө корутундулоочу композиция – жалтыраган хромдолгон буттары бар.

Астына койгуч ага тиричиликтеги аудио-видео техниканы жайгаштыруу үчүн, тактап айтканда телевизорду анын асма блогуна курап орнотуу үчүн арналган.

Сырткы көрүнүшүнүн сунушталган көркөм-конструктордук чечилиши абдан функциялуу жана абдан ойлонуштурулган дизайнга ээ.

Телевизорду асма блокто гана орнотуп койбостон, үстүңкү текчеге дагы түздөн түз койсо болот. Телевизор бекитме алкакка илинет жана оңой алынат. Коммуникациялык кабелдер асма блоктун артында жайгаштырылган жана алар көрүнбөйт.

CD - DVD компакт дисктерди жайгаштыруу үчүн диск койгучтар абдан ийгиликтүү ойлонуштурулган. Үстүңкү беттеринин кара түскө боелушу жана айрым деталдарынын капталышы келишимдүү болуп кабылданат.

Астына койгуч стандартуу материалдарды колдонуу менен даярдалган жана кандай болбосун шрттарда даярдалышы мүмкүн.

Артындагы асма блогу функционалдуу жеңил чечилет жана бекитилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмси.

мунусу менен мүнөздөлөт:

- төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: столдун үстүнүн (жогорку бөлүгү), каптал элементтерине параллель жайгашкан, каптал элементтерине бекитилген оң жагындагы жана сол жагындагы тумбочка-диск койгучтардын; айнек эшиктердин, алардын ортосунда жайгашкан бир жащиктин жана айнек үстүнүн болушу менен:

Мунусу менен айырмаланат:

- төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: төрт текчесинин, орто жеринде бир жащиктин, эки тумбочка-диск койгучтардын, асма блогунун жана таяныч элементтеринин болушу;

- композициялык элементтеринин төмөнкүдөй жайгашуусу менен: текчелердин ролун ойноочу түбүнүн үстүнүн, капталдарында эки тумбочка-диск койгучтар орнотулган, тумбочкалардын ортосунда бир суурма жащик; тумбочка-диск койгучтардын үстүндө эки капкак жайгаштырылган, аларда бул эки капкакты бириктирүүчү айнек үстү бар; артында бардык компоновкалоочу элементтерди бекиткичи жана артында орто жеринде асма элементтин блогу бар;

-өз ара бири бири менен катуу каптал аркылуу бекитилген бир ичке жана эки ортоңку маңдайкы жана бир ортоңку жана эки кеңири арткы сыяктуу бир нече тирөөчтөрдөн турган асма блоктун жасалышы менен;

- тумбочка-диск койгучтардын эки капталы, айнек эшиги, түбү жана капкагы менен жасалгандыгы менен;

- суурма жащиктин эки капталы, түбү жана капкагы, айнек эшиги менен орто жеринде жасалгандыгы менен;

- тумбочканын капкагы жана түбү 2 мм кара тактай менен беттелгендиги менен;

- тумбочканын капталдарынын маңдайкы бөлүгү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

- капкактын каптал жана маңдайкы бөлүктөрү жана түбү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

-айнек эшиктери жана айнек үстү кара түс менен күңүрттөлгөндүгү менен;

-тумбочканын эшигинде моделдин сериясын жана аталышын белгилөөчү жазуунун түшүрүлгөндүгү менен;

 -         эки тумбочка-диск койгучтар өлчөмү боюнча бирдей жасалгандыгы менен;

- тирөөчтөрүнүн каптал кырлары, капталдарынын маңдайкы бөлүктөрү, капкактары жана түптөрү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

- асма блоктун жогорку жагы бардык тирөөчтөрдү камтыган ар кандай өлчөмдөгү эки катар капкак менен жабылып жасалгандыгы менен.

- коюлуп жаткан моделдин айнек эшиктеринде хромдолгон түтүк сыяктуу кармагычтары жайгашкан, бул кара түскө күңүрттөлгөн айнек маңдай бети менен хромдолгон жалтырак кармагычтын ортосунда контраст түзүп турат;

- хромдолгон кармагычтардын түсүнө кошумча бардык жащиктердин ортолорунда хромдолгон түтүк стакандар орнотулган, алар моделдин элементтерин бекитүүдө маанилүү роль ойнойт;

-төмөнкү бөлүгүндө корутундулоочу композиция – жалтыраган хромдолгон буттары бар.

 

 

 

1-фиг.

 

 

2-фиг.

 

 

 

3-фиг.

 

 

 

 

 

     

4-фиг.

 

 

 

 

 

 

5-фиг. Эң жакын аналогу (окшошу).

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900