FaLang Language Switcher

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2018-жылдын 22-мартындагы № 4 чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2018-жылдын 26-мартындагы № 55 буйругу менен бекитилген

  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын системасында документтер менен иштөөнүн

РЕГЛАМЕНТИ 

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) системасында документтер менен иштөөнүн Регламенти (мындан ары Регламент) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамага (мындан ары – Типтүү нускама) ылайык иштелип чыккан.

Бул регламент документтерди тариздөөгө негизги талаптарды караштырат жана Кыргызпатенттеги документтер менен иштөөнүн тартибин аныктайт.

2. Кыргызпатенттин системасындагы иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт.

3. Иш кагаздарын жалпы жүргүзүү жана Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүндө документтер менен иштөөнү жетектөө Кыргызпатенттин иш кагаздарын жүргүзүү кызматына жүктөлөт. Белгиленген эрежелер жана документтер менен иштөөнүн тартибин сактоо жана жарандардын кайрылууларын, кабыл алынган чечимдерди жана тапшырмаларды өз убагында аткарууну камсыз кылуу, материалдарды сапаттуу даярдоо, ошондой эле түзүмдүк бөлүмдөрдөгү документтерди эсепке алуу жана сактоо үчүн жоопкерчилик алардын жетекчилерине жүктөлөт.

Кыргызпатенттин кызматкерлери ушул Регламенттин талаптарынын аткарылышы жана документтердин сакталышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Документтердин жоголгондугу жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчилигине тез арада билдирилет, бул факты боюнча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси акт түзөт, керек учурда кызматтык иликтөө белгиленет.

4. Кызматкерлер тарабынан башка уюмдарга, жеке жактарга документтерди же алардын көчүрмөлөрүн берүү, ошондой эле аларда камтылган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында пайдаланууга Кыргызпатенттин жетекчилигинин уруксаты менен гана жол берилет.

5. Кыргызпатент анын компетенциясына кирген маселелер боюнча документтерди жогору турган органдарга, ал органдардын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык киргизет.

6. Кыргызпатенттин кызматкерлери эмгек өргүүсүнө чыгууда, иш сапарына жөнөөдө жана башка учурларда анын аткаруусунда турган документтерди башка аткаруучуга берүү үчүн түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине берүүгө милдеттүү. Кыргызпатенттин кызматкерин жумуштан бошотууда анын аткаруусунда турган бардык документтер түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине, же бул түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жок болгон учурда, анын милдеттерин аткаруу үчүн дайындалган жакка өткөрүп берилет.

7. Кыргызпатенттин жетекчисинин чет өлкөлүк иш сапары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында баруу учурларынан башка) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алуу менен кураторлук кылган вице-премьер-министрдин макулдугу боюнча Премьер-министрдин уруксаты менен жүзөгө ашырылат.

8. Кыргызпатенттин жетекчисинин орун басарынын (статс-катчынын) чет өлкөгө иш сапары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында баруу учурларынан башка) Өкмөттүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алуу менен кураторлук кылган вице-премьер-министрдин же Кыргыз Республикасынын министри – Өкмөттүн Аппаратынын Жетекчисинин же анын орун басарынын макулдугу боюнча жүзөгө ашырылат. 

9. Кыргызпатенттин жетекчиси, статс-катчысы жана анын орун басары чет өлкөгө иш сапары жөнүндө уруксатты алгандан кийин алдын ала Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине чет өлкөгө чыгуу датасына чейин 14 календардык күндүн ичинде чет өлкөгө боло турган кызматтык иш сапары жөнүндө жана эгерде андай пландаштырылса, сунуштун жана чыгып сүйлөй турган сөздүн долбоорун тиркемеси менен билдириши керек. 

10. Кыргызпатенттин жетекчисинин, статс-катчынын жана анын орун басарынын чет өлкөгө барып келүүсүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына алар кайтып келген күндөн тартып 7 жумушчу күндүн ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине – чет өлкөгө кызматтык иш сапарынын жыйынтыгы боюнча, ошондой эле башка эл аралык иш-чараларга катышуу жөнүндө отчеттор, алар кайтып келген күндөн тартып 14 календардык күндүн ичинде берилет. 

11. Кыргызпатенттин жетекчисинин эмгек өргүүгө чыгуусу Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашылат, статс-катчынын, жетекчинин орун басарынын эмгек өргүүгө чыгуусу ал башталганга чейин 10 жумушчу күндөн кеч эмес, кураторлук кылган Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри менен жазуу жүзүндө макулдашылат. 

 

2-глава. Документтер менен иштөөнүн тартиби

12. Келип түшкөн жашырын эмес мүнөздөгү каттарды кабыл алуу жана каттоо Типтүү нускаманын талаптарына ылайык, ал келип түшкөн күнү иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан жүзөгө ашырылат. Каттар бардык жумушчу күнүнүн аралыгында почта бөлүмдөрүнөн жана жарандардан кабыл алынат. Катталган документтер аткаруучуларга бөлүштүрүлгөндөн кийин, алар катталган күнү дайындалгандыгы боюнча, болбой калган учурда – чоң көлөмдөгү каттарды кечиктирип жеткирүүдө – кийинки күндөн кеч эмес, ал эми шашылыш каттар – токтоосуз (каттоо журналына кол коюу менен) берилет.

13. Кыргызпатентке келип түшкөн кагаз жүзүндөгү документтерди иштеп чыгуу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: кабыл алуу жана алгачкы иштеп чыгуу, каттоо, алдын ала кароо, жетекчинин кароосу жана резолюция менен аткаруучуга жөнөтүү.

1) Документтерди кабыл алуу жана алгачкы иштеп чыгуу иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жеке кат жазышуудан башка, бардык конверттер ачылат, мында конверттердин бүтүндүгү жана ага салынган документтердин бар экендиги текшерилет. Документтердин же алардын тиркемелеринин жок болгону, бузулганы табылганда бул жөнүндө жөнөтүүчүгө билдирилет. Конверт боюнча гана жөнөтүүчүнүн дарегин же документти алуунун убактысын белгилөөгө мүмкүн болгон учурдан башка учурларда конверттер жок кылынат. Туура эмес келген каттар жөнөтүүчүгө кайтарылат.

2) Документтер каттоого жаткан жана каттоого жатпаган болуп сорттолот.

Каттоого жаткан документтер каттоо журналына катталат. Алынган документке каттоо бурч мөөрү коюлат.

Каттоого жатпаган документтер (жарнамалык билдирүүлөр, плакаттар, кеңешмелердин, конференциялардын программалары, куттуктоо каттары жана чакыруу билеттери, басма сөз басылмалары) жана “өзүнө” жазуусу менен документтер арналышы боюнча берилет.

3) Документтерди алдын ала кароо жетекчиликтин милдеттүү кароосун талап кылган жана түздөн-түз түзүмдүк бөлүмгө жана жоопкерчиликтүү аткаруучуга жөнөтүлгөн келип түшкөн документтерди бөлүштүрүү максатында жүргүзүлөт.

Кыргызпатенттин жетекчилигине даректелген, ошондой эле конкреттүү жактар же түзүмдүк бөлүмдөр көрсөтүлбөгөн документтер, иш кагаздарын жүргүзүү кызматында алдын ала каралат, андан кийин жетекчиликке жөнөтүлөт.

Жетекчилик тарабынан каралган документтер иш кагаздарын жүргүзүү кызматына кайтарып берилет, анда аларды алгандыгы жөнүндө кызматкердин резолюциясынын мазмуну жана белгиси журналдарга киргизилет. Документ резолюцияга ылайык аткарууга өткөрүп берилет.

Каттоого жаткан каттар, анын ичинде Кыргызпатенттин кандайдыр-бир түзүмдүк бөлүмүнө түздөн-түз факстар, электрондук билдирүүлөр, телефонограммалар келип түшкөн учурда, алар тарабынан ал иш кагаздарын жүргүзүү кызматына каттоо үчүн ошол эле күнү берилиши керек.

Иш кагаздарын жүргүзүү кызматында факстык, электрондук билдирүүлөрдү, телефонограммаларды кабыл алуу-өткөрүп берүү журналы жүргүзүлөт. Журналдын барактары номерлениши, боо тагылышы жана бекитилиши керек.

14. Шашылыш чара кабыл алууну талап кылган документтер, жетекчиге, ал эми ал жок болгон учурда статс-катчыга же жетекчинин орун басарына баяндама кылынат.

Жетекчиликтин резолюциясы коюлган документтер кийинки жумушчу күнүнөн кечиктирбестен, түзүмдүк бөлүмдөр боюнча иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан бөлүштүрүлөт. Документтер ыйгарым укуктуу кызматкер аркылуу атайын каттоо журналына кол коюу менен аткаруучуларга берилет.

Жетекчилик тарабынан аткаруучуга түздөн-түз берилген документтер жумушчу күнүнүн ичинде иш кагаздарын жүргүзүү кызматында катталышы керек.

Түзүмдүк бөлүмгө келип түшкөн түзүмдүк бөлүмдөрдүн документтери конкреттүү аткаруучуларга берилет.

15. Эгерде келип түшкөн документте кураторлук кылган бир нече түзүмдүк бөлүмдөрдүн маселелери козголсо, анда аны аткаруу үчүн жоопкерчиликтүү болуп, фамилиясы резолюцияда биринчи турган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси эсептелет. Мында бул тапшырманы аткаруу үчүн, жоопкерчиликтүү коюлган маселени чечүүгө даярдоо үчүн, документ боюнча өзүнүн позициясын берүүгө милдеттүү болгон, резолюцияда саналган жактарга документтин көчүрмөсүн ыкчам берүүсү керек.

Эгерде аткаруунун белгиленген мөөнөтүндө, жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт тапшырманы аткарууга мүмкүндүк бербеген учурда, чогуу аткаруучулар жетекчиликке себептерин негиздөө жана аткаруунун жаңы мөөнөтүн суроо менен кызматтык кат жазышы керек. Жоопкерчиликтүү аткаруучуга аткаруучуларды чакыруу укугу берилет. Чогуу аткаруучулар документтердин өз убагында жана сапаттуу аткарылышында бирдей деңгээлде жоопкерчилик тартат.

16. Аткарылган документтин долбооруна аткаруучу тарабынан аткарылган датасын көрсөтүү менен, документ аткарууда турган бөлүмдүн же сектордун башчысынын, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин колу коюлат жана Кыргызпатенттин жетекчисине берилет.

Кыргызпатенттин чыгыш документтери жетекчилер тарабынан жактырылгандан кийин эки нускада бирдей сериялык номердеги фирмалык бланкка таризделет, "TimesNewRoman" 14 шрифти менен 1 аралыгы аркылуу басылып, башкармалыктын башчысы кураторлук кылган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан кол коюлуп, жетекчиликке кол коюу үчүн берилет. Документке кол коюлгандан кийин бир нускасы каттын авторуна жөнөтүлөт, ал эми экинчиси (аткаруучунун жана жетекчинин визасы менен) иш кагаздарын жүргүзүү кызматында сакталат, андан көчүрмө жасалып, аткаруучуда сакталат.

Документке тиркеме бар болгон учурда көчүрмөсү тапшырманы аткарган бөлүмдө сакталат. Тапшырманын өзүн камтыган жана аткарууга келип түшкөн алгачкы документтер, ошондой эле аткарылган документтер тапшырманы аткарган бөлүмдө сакталат. Архивге өткөрүп берүү ченемдик укуктук актыларга ылайык белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, Кыргыз Республикасынын министрликтерине жөнөтүлгөн документтерге Кыргызпатентти жетекчиси, ал жок болгондо, анын ордун расмий алмаштыруучу статс-катчы же жетекчинин орун басары кол коет же бекитет. Мында документке кол койгон жактын факт жүзүндөгү кызматы жана анын фамилиясы көрсөтүлөт.

18. Документке “үчүн” сөзүн, же кызматтын аталышынын алдына кыйшык сызык коюу менен кол коюуга жол берилбейт.

 

3-глава. Жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн тартиби

19. Кайрылууларды кароо, ошондой эле жарандарды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечимдерине, ошондой эле Кыргызпатенттин ички ведомстволук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.

20. Кыргызпатенттин жетекчилиги Кыргызпатенттин имаратында жайгашкан тактагажарандарды кабыл алуу графигине ылайык жарандарды жеке кабыл алууну жүргүзүүгө милдеттүү.

Жетекчинин, статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын жарандарды кабыл алууларынын графиги Кыргызпатенттин жетекчисинин тиешелүү буйругу менен бекитилет.

21. Жарандардын жазуу жана оозеки кайрылууларын кабыл алууну жана эсепке алууну жана аларды өз убагында кароону уюштуруу Кыргызпатенттин “Коомдук кабыл алуу” катчысы тарабынан “Жарандарды жеке кабыл алуу” журналында жазуу менен жүргүзүлөт. Журналга кабыл алуу датасы, жарандын аты-жөнү, маселенин мааниси жана аны кароонун натыйжалары көрсөтүлөт.

“Коомдук кабыл алуунун” катчысы:

- жетекчиге жеке кабыл алууга жарандарды жазууну жүргүзөт;

- жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларын каттоого берет;

- кайрылуулар боюнча консультацияларды берет жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн же ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлерин консультация берүүгө тартат;

- мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын же уюмдарынын маңызы боюнча кайрылууларына суроо-талаптарды жөнөтөт;

- жарандардын жазуу жүзүндөгү жана оозеки кайрылууларын обощать этет жана талдоо жүргүзөт жана коомдук кабыл алууга келип түшкөн жарандардын жеке кайрылууларын маалыматтар базасына киргизет;

- жарандардын кайрылууларынын мүнөзү жана абалы тууралуу маалыматтарды жетекчиликке берет;

- төмөнкүлөр боюнча жетекчилике сунуш киргизет:

- жарандардын даттанууларынан порождающий себептерди оңдоо;

- коомдук кабыл алуунун ишин жакшыртуу жана мыктылоо;

- жарандардын даттанууларын кароонун мөөнөттөрүн сактоо үчүн контролду жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө даректелген жарандардын кайрылуулары боюнча маалымдамалык ишти жүзөгө ашырат;

- жарандардын кайрылуулары менен жана иш кагаздарын жүргүзүү иштеринин формаларын жана ыкмаларын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

- белгиленген мөөнөттүн ичинде жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларын, иштерди мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга ылайык түзөт жана сактайт

Жеке маселелери боюнча жарандарды кабыл алуунун жүрүшүндө, эгерде кайрылууда коюлган маселелердин маңызы боюнча жооп берилген болсо, кайрылууну андан ары кароодон баш тартылат.

Республиканын алыскы аймактарынан келген жарандар кезексиз кабыл алуу укугуна ээ. Кабыл алуудан баш тартууга жол берилбейт.

Эгерде оозеки кайрылууда баяндалган маселе жеке кабыл алуу учурунда чечилбеген учурда кайрылуу жаран тарабынан жазуу же электрондук түрдө берилип жана милдеттүү түрдө каттоого жана кароого жатат.

22. Жазуу жүзүндө (электрондук) баяндалган жарандардын келип түшкөн каттары, арыздары, даттануулары (мындан ары кайрылуулары) “Жарандардын арыздарын жана кайрылууларын каттоо үчүн” журналына, электрондук кайрылуу “Электрондук кайрылуулар” журналына үч жумушчу күнүнүн ичинде иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан катталат жана өзгөчө контролдо турат. Журналдарда кабыл алуу датасы, жарандын аты-жөнү, маселенин мааниси жана аны кароонун натыйжасы юелгиленет.

23. Кайрылуунун биринчи барагынын алдыңкы бетине, төмөнкү оң бурчуна 3.0 см түшүү менен каттоо бурч мөөрү коюлат, анда кайрылуунун каттоо номери, каттоо датасы көрсөтүлөт. Коюлган каттоо номери бир эле мезгилде кириш жана чыгыш номери болуп саналат. Каттоо номери тамгалык индексинен жана кайрылуунун катар номеринен турат. Жеке кайрылууларга автордун фамилиясынын башкы тамгасы коюлат, мисалы: К-12; жамаатттыкка (эки же андан көп авторлор кол койгон) “Жм” тамгалык белгиси, мисалы ЖМ-12 коюлат; жеке кабыл алуу тууралуу суранычы менен кайрылууга “ЖК” тамгалык белгиси жана сызыкчадан кийин – автордун фамилиясынын башкы тамгасы, мисалы ЖК-А-12 коюлат. Коюлган колдору жок, аты-жөнү, жашаган жери жөнүндө маалыматтар көрсөтүлбөгөн жарандардын кайрылуулары жашыруун деп таанылат жана кароого жатпайт.

24. Эгерде кайрылуунун тексти окулбаган учурда бул кайрылууну караган жак, кайрылуунун маңызын тактоо жана аныктоо үчүн өтүнмө ээсин (эгерде өтүнмө ээсинин фамилиясы жана почта дареги окулса) чакырат. Эгерде кайрылууну караган жак өтүнмө ээси менен байланыша албаса, кайрылууну андан ары кароо токтотулат. Бул жөнүндө чечим Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан кабыл алынат.

25. Жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулары аларды каттаган күндөн тартып 14 календардык күндүн ичинде каралышы керек. Эгерде кайрылууну чечүү үчүн атайын текшерүү жүргүзүү керек болгон учурда, чечүүнүн мөөнөтү өзгөчө тартипте узартылышы мүмкүн, бирок отуз күндөн ашпашы керек, ал жөнүндө өтүнмө ээсине кабарландырылат. Бул жөнүндө чечим Кыргызпатенттин жетекчилиги же анын ордун алмаштыруучу жак тарабынан кабыл алынат.

Ал боюнча дооп жөнөтүлүшү керек болгон жарандын фамилиясы жана почта дареги көрсөтүлбөгөн анын жазуу жүзүндөгү кайрылуусу жашыруун деп таанылат жана кароого жатпайт.

26. Жарандардын кайрылууларын кароонун жүрүшүндө бузуулар табылганда, күнөөлүү кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Иш кагаздарын жүргүзүү кызматы Кыргызпатентке келип түшкөн жарандардын кайрылууларын кароонун жыйынтыгын жалпылайт, ай сайын жарандардын кайрылууларын талдоолорду даярдайт жана бул иштин абалы жөнүндө жетекчиликке маалымдайт.

26. Электрондук кайрылуу алган учурда Кыргызпатент 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде келип түшкөн датасын жана убактысын, кириш номерин жана тиешелүү маалымдама телефондорду көрсөтүү менен анын кайрылуусу кароого кабыл алынгандыгы же баш тартуунун себептерин негиздөө менен кабыл алуудан баш тартылгандыгы тууралуу жаранга электрондук кабарлама жөнөтөт. Электрондук кайрылууну кароонун жүрүшүндө кайрылууда көрсөтүлгөн телефон боюнча же электрондук кат жазышуулар жолу менен кайрылуунун маңызы такталат. Электрондуккайрылуулар басып чыгарылып жетекчиликке берилет.

Жаранга электрондук жооп берүүдөн сырткары жазуу жүзүндө жооп жөнөтүлөт.

27. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда милдеттүү түрдө электрондук кайрылуу жөнөтүп жаткан мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышын же тиешелүү кызмат адамынын аты-жөнүн, же тиешелүү жактын кызматын, ошондой эле өзүнүн аты-жөнүн, атасынын атын (бар болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же кызматтык), жашаган дарегин көрсөтөт, кайрылуунун маңызын баяндайт. Маалыматтар жок болгон учурда электрондук кайрылууну кароого жатпайт.

Анда коюлган маселелер чечилген жана бул жөнүндө арыз ээсине билдирилген учурда кайрылуу каралды деп эсептелет, жарандардын даттанууларын кызмат адамдарына кароого жөнөтүү, даттануу аракетине тыюу салынат.

28. Жарандардын кайрылууларын кароонун жүрүшүндө бузуулар табылганда, күнөөлүү кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Эгерде кайрылуу чечимдери Кыргызпатенттин же кызмат адамдардын компетенциясына кирбеген маселелерди камтыган учурда жаранга кайсыл жакка жана кандай тартипте кайрылуу керектигин түшүндүрүп берилет.

29. Иш кагаздарын жүргүзүү кызматы Кыргызпатентке келип түшкөн жарандардын кайрылууларын кароонун жыйынтыгын жалпылайт, ай сайын жарандардын кайрылууларын талдоолорду даярдайт жана бул иштин абалы жөнүндө жетекчиликке маалымдайт.

 

4-глава. Тескөө документтерин даярдоонун, тариздөөнүн жана жөнөтүүнүн тартиби

30. Кыргызпатенттин тескөө документтери болуп, коллегиянын токтомдору, ички буйруктар жана чечимдер саналат.

Тескөө документтеринин долбоорлорун даярдоо Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүзөгө ашырылат. Тескөө документтеринин долбоорлору түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан Кыргызпатенттин жетекчисине кол коюу үчүн киргизилет.

Тескөө документтери белгиленген үлгүдө атайын бланктарга таризделет.

31. Кол коюуга даярдалган тескөө документинин долбоору аткаруучу, долбоорду киргизген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери, долбоордо тапшырма жана иш караштырылган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери, ошондой эле юридикалык кызматтын жана иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын жетекчилери менен макулдашылат жана ага виза коюлат. Финансылык маселелерге тиешелүү тескөө документтеринин долбоорлоруна Кыргызпатенттин финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмү тарабынан виза коюлат.

Эгерде тескөө документтеринин долбоорлору башка түзүмдүк бөлүмдүн же алардын кызматкерлеринин ишмердүүлүктөрүн козгогон учурда, алар милдеттүү түрдө ошол түзүмдүк бөлүм менен макулдашылышы керек. Макулдашуу тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси долбоорго виза коюу жолу менен жүзөгө ашырылат. Макул болбогон учурда тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жетекчиликке жүйөлүү каршы болууну бериши зарыл.

32. Документтерди атайын – Кыргызпатенттин органдары (Апелляциялык кеңештин, Илимий-техникалык кеңештин, Авторлор кеңешинин, Чектеш укуктар кеңешинин, Ойлоп табуучулар кеңешинин, Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондунун башкармалыгынын коллегиялары) тарабынан кароо ошол органдар жөнүндө жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

33. Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо берүү жөнүндө өтүнмөлөр боюнча, ошондой эле лицензиялык келишимдерди каттоо жана кароо боюнча иш кагаздарын жүргүзүү тиешелүү колдонулуп жаткан актылар менен жөнгө салынат.

34. Ички тартиптин эмгек өргүүсүн берүү, чакыртып алуу, материалдык жардам көрсөтүү, иш сапарына жөнөтүү, жаза-чара жана сыйлык жарыялоо маселелери боюнча Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу чыгарылат. Буйруктарды даярдоо, аларды каттоо, эсепке алуу, жөнөтүү жана сактоо иш кагаздарын жүргүзүү кызматына жүктөлөт.

 

5-глава. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуунун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүнүн тартиби

35. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлору (мындан ары ЧУАлардын актылары) Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, “Кыргыз Республикасындагы ченемдик укуктук актылар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоордук ишинин регламентине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун аткаруу үчүн иштелип чыгат.

36. ЧУАнын долбоорлору боюнча сунуштар түзүмдүк бөлүмдрө, ведомствого караштуу уюмдар тарабынан демилгеленет жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн, ведомствого караштуу уюмдун жетекчисинин колу коюлуп, экспертиза жүргүзүү үчүн юридикалык кызматка жөнөтүлүшү керек. Ошону менен бирге ЧУАнын долбоору боюнча берилген сунушка ЧУАнын долбоорун иштеп чыгуунун зарылдыгынын так негиздемеси жана анын концепциясы, ошондой эле аны кабыл алгандан кийин анын социалдык-экономикалык жана башка натыйжаларынын болжолдору тиркелет.

37. Ошону менен бирге, жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдук бирикменин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктук статусу, мамлекеттик бюджет, салык системалары, экологиялык коопсуздук, укук бузууларга каршы күрөшүү, ишкердик ишмердүүлүктү мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы түрлөрүн киргизүү маселелери боюнча ЧУАнын долбоорлору укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы жана башка илимий экспертизалоого жатат (ченемдик укуктук актынын долбоорунун багытынын укукка байланыштуулугуна жараша). Коррупцияга каршы экспертиза Коррупцияга каршы комиссия тарабынан жүргүзүлөт.

38. Ишкердик ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган ЧУАнын долбоорлору жөнгө салуучулук таасирлерди талдоого (мындан ары - ЖТТ) жатат, ошону менен бирге жөнгө салуучулук таасирлерди талдоо ЖТТны өткөрүү боюнча жумушчу топ тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы №559 токтому менен бекитилген Ишкердиктин субъектилеринин ишмердүүлүктөрүнө ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучулук таасирлерин талдоо ыкмасына ылайык жүргүзүлөт.

39. Тиешелүү экспертизаны жүргүзгөндөн кийин юридикалык кызмат ЧУАнын долбоорун даярдайт жана белгиленген тартипте Илимий-техникалык кеңешке жана интеллектуалдык менчик жаатындагы ЧУАларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун (мындан ары – ЧУАларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ) кароосуна киргизет.

40. Илимий-техникалык кеңеш тарабынан жактырылган ЧУА долбоорлору аны даярдоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн, юридикалык кызматтын, документти которууну жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан виза коюлат жана жетекчинин орун басарына макулдашууга киргизилет. ЧУАнын макулдашылган долбоору жетекчиге кол коюуга киргизилет.

41. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого киргизилген ЧУАнын долбооруна виза койгон түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери жана түздөн-түз аткаруучулар жеке жоопкерчиликте болушат.

42. ЧУАнын долбоорлору “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык иштелип чыгат.

43. Эгерде ЧУАнын долбоорун иштеп чыгууда анын тиркемеси бар экендиги болжолдонсо, анда алар жогорку оң бурчта бул жөнүндө көрсөтүү менен тиркеме катары таризделет.

44. ЧУАнын долбоорлору аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизгенге чейин милдеттүү макулдашууга жатат:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тогуздан кем эмес мүчөлөрү, анын ичинде ишмердүүлүк чөйрөсү актынын долбоорунда козголгон Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү менен, анын ичинде:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен;

- Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги менен;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен – тышкы саясат жана эл аралые кызматташуу маселелери боюнча;

- алардын ишмердүүлүк чөйрөлөрүнө кирген маселелер боюнча башка мамлекеттик органдар менен;

зарылчылыгына жараша – эгерде ЧУАнын долбоору алардын ишмердүүлүк чөйрөлөрүн козгосо, башка уюмдар менен.

Өкмөттүн токтомдорунун долбоорлору, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Өкмөттүн буйруктарынын долбоорлоруна талаптарына ылайык ченем жаратуу техникасынын эрежелерин эсепке алуу менен иштелип чыгат.

45. Кыргызпатенттин жетекчиси эмгек өргүүсү, оору, иш-сапар, кызматынан бошотулуу же кызматтык иликтөө же тергөө жүргүзүүгө байланыштуу кызматынан четтетилүү себептери боюнча жок болгон мезгилде Өкмөттүн чечими Кыргызпатенттин жетекчисинин милдеттерин аткаруу жүктөлгөн жетекчинин орун басары менен макулдашылат.

46. мындай учурда ЧУАнын долбоору мамлекеттик органдын жетекчисинин орун басары менен макулдашуу мамлекеттик органдын позициясы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөсү катары макулдашылды деп эсептелбейт.

47. Кыргызпатенттин жетекчилигинде турган ведомствого караштуу уюмдар, түзүмдүк бөлүмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө өз алдынча кайрылууга укуктуу эмес.

48. Кыргызпатентте ЧУАнын долбоорлорун макулдашуу алардын келип түшкөн күнүнөн тартып төмөнкү мөөнөттөрдөн өтпөшү керек:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун долбоорлору, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароого киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору – 7 жумушчу күндөн;

- буйруктардын долбоорлору – 3 жумушчу күндөн.

49. Аларга кол коюлган күндөн тартып төрт ай өткөндөн кийин берилген макулдашуу барактары кароого жатпайт.

50. ЧУАнын бардык долбоорлору мамлекеттик жана расмий тилдерде макулдашууга берилет. ЧУАнын долбоорун макулдашуу актысын кабыл алуу шашылыш болгон учурда министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен мамлекеттик жана расмий тилдерде жүзөгө ашырылат.

Макулдашууга жөнөтүлгөн актылардын долбоорлорунун тексттери Кыргызпатенттин жетекчиси же анын ордун алмаштыруучу тарабынан фамилиясын жана датасын көрсөтүү менен алдын ала тастыкталышы (кол коюлушу) керек. Актылардын долбоорлорунун тексттери «Times New Roman» шрифти менен, 14-өлчөмдө, бир аралыкта басылышы керек. Эки бетти бир баракка көчүрүү жолу менен, беттердин көлөмү азайтылганда шрифттин өлчөмү – 16ны түзүүсү керек.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жөнөтүү үчүн даярдалган мыйзам долбоорлорунун жана коштомо документтердин тексттери электрондук форматта («Times New Roman» шрифти, 12-өлчөм, 1 аралык аркылуу) мамлекеттик жана расмий тилдерде, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттарынын санына жараша санда кагаз вариантында берилет.

Ошону менен бирге бир коштомо кат менен бир долбоор гана макулдашууга берилиши мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилген ЧУАнын долбоорлору мамлекеттик органдардын жетекчилеринин же алардын ордун алмаштыруучу жактардын электрондук-санариптик колун милдеттүү түрдө пайдалануу шарттары менен электрондук документ айландыруу системасы аркылуу электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

ЧУАнын долбоорлорун макулдашуучу органдардын Кыргызпатенттин расмий сайтында жарыяланган актылардын долбоорлорунун электрондук жоромолдорун жана коштомо документтердин пакетин пайдалануу жолу менен макулдашууга жол берилет. Ошону менен бирге Юстиция министрлигине макулдашууга актылардын иштелип бүткөн долбоорлору жана коштомо документтер басма түрүндө жөнөтүлөт.

51. Премьер-министрдин, биринчи вице-премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин, Кыргыз Республикасынын Аппарат Жетекчисинин же анын орун басарларынын тапшырмалары боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун жана/же буйругун шашылыш кабыл алуу зарылчылыгында мамлекеттик органдарда конкреттүү долбоорлорду макулдашуунун бир кыйла кыска мөөнөтү белгиленет. Бул учурда долбоорго Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилигиндеги кеңешмеде же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отурумунда жетекчи же анын ордун алмаштыруучу тарабынан виза коюлушу керек.

52. ЧУАнын долбооруна шашылыш макулдашуу жүргүзүүдө макулдашуучу мамлекеттик орган иштеп чыгуучуга макулдашуу барагы менен долбоорду кароонун натыйжалары электрондук почта, факс байланышы аркылуу берилиши мүмкүн, кийин ага документтин түпнускасы жөнөтүлөт.

53. ЧУАнын долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча макулдашуучу мамлекеттик орган жооптун төмөнкү варианттарынын бирин бериши керек:

1) ЧУАнын долбоору эскертүүсүз макулдашылды (макулдашуу барагында жетекчинин визасы);

2) ЧУАнын долбоору эскертүүлөр/сунуштар менен макулдашылды. Ошону менен бирге долбоорду макулдашуучу жак, макулдашуу барагына ага виза жана кол коюудан баш тартууга укугу жок. Долбоорго бардык эскертүүлөр жана сунуштар жазуу жүзүндө жазылышы керек. Мындай учурда макулдашуу барагы “сунуштар менен” же “эскертүүлөр менен” белгиси менен кол коюлат, ал коштомо катта баяндалат.

Экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүү жүктөлгөн орган долбоорду кароонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү корутундуга өзүнүн эскертүүлөрүн жазат.

54. Эгерде ЧУАнын долбоорунда бардык берилген эскертүүлөр эске алынса, ЧУАнын долбоору кайта макулдашууга жатат.

Мындай учурда, ошондой эле ЧУАнын долбоору эскертүүлөрсүз макулдашылганда долбоордун демилгечилери тарабынан ага долбоорду макулдашуунун жүрүшүндө алынган эскертүүлөр жана сунуштардын бардыгы эске алынгандыгын камтуу менен, же долбоор эскертүүлөрсүз жетекчилердин колу коюлуп, макулдашылганын көрсөтүү менен салыштырма таблица түзүлөт.

55. Кыргызпатент макул болбогон эскертүүлөр боюнча макулдашуучу орган менен пикир келишпестик матрицасы түзүлөт. Пикир келишпестик матрицасы таблица түрүндө түзүлүп, графада Кыргызпатент менен макулдашуучу орган тарабынан сунушталгандар, долбоордун пикир келишпестик туудурган пункттарын редакциялоого макулдашуучу органдын корутундусунун толук тексти жана алардын негиздери камтылышы керек. Жетекчи же анын ордун алмаштыруучу жак тарабынан кол коюлган матрица ЧУАнын долбоорунун акыркы варианты менен бирге макулдашуучу органга жөнөтүлөт жана 3 күндүк мөөнөттө анын жетекчиси же анын ордун алмаштыруучу жак тарабынан кол коюлушу керек.

Зарылчылык болгон учурда Кыргызпатенттин жетекчиси 5 күндүк мөөнөттө өз ара алгылыктуу чечимди издөө максатында макулдашуучу органдын жана уюмдун жетекчилери менен аны талкуулоону камсыз кылат.

56. Жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарын түздөн-түз козгогон ЧУАнын долбоорлору, ошондой эле ишкердик ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ЧУАнын долбоорлору “Кыргыз Республикасындагы ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22 жана 23-беренелерине ылайык коомдук талкуулоого жатат.

57. Ишкердик ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган ЧУАнын долбоорлору “Кыргыз Республикасындагы ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык жөнгө салуучу таасирлерин талдоого жатат.

58. Мамлекеттик бюджеттин кирешелерине жана чыгашаларына таасир этүүчү ЧУАнын долбоорлору макулдашуу кеңешмелеринин (алар бар болгондо) протоколдорунун тиркемеси менен жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине корутундуга эскертүүгө бир убакта жөнөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин корутундусунда мамлекеттик бюджет жана бюджеттен тышкаркы фонддор үчүн тиешелүү чечимдерди кабыл алуунун финансылык натыйжасына баа берилет.

59. ЧУАнын долбоорун Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен макулдашууда ушул жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоордук иштеринин Планында камтылган мамлекеттик жана расмий тилдерде мыйзамдардын долбоорлорунун кагаз жүзүндөгүсү менен бирге электрондук варианты Министрликтин WEB-сайтына жайгаштыруу үчүн милдеттүү түрдө берилет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланууга, денонсацияланууга жаткан эл аралык келишимдердин долбоорлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизүүнүн алдында төмөнкү документтерди тиркөө менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетине кароого жана макулдашууга жөнөтүлөт:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын текстине дал келиши тууралуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин экспертизасы;

- келишимдин долбоорунан келип чыккан финансылык милдеттердин бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин экспертизалоосу;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин корутундусу.

ЧУАнын долбоорлору кызыкдар органдар менен макулдашылгандан кийин гана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине экспертизалоого жана макулдашууга берилет.

60. ЧУАнын долбоорлору белгиленген мыйзам тартибинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого киргизилет.

61. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого киргизилген ЧУАнын долбоорлору милдеттүү түрдө төмөнкү документтерди тиркөө менен берилет:

- жетекчи же анын ордун алмаштыруучу тарабынан кол коюлган коштомо кат;

- максаттары жана милдеттери ачык берилген, так, ырааттуу жана кыска жазылган, иштеп жаткан ЧУАнын бардык оңдоолорун чагылдырууну эсепке алуу менен контролду жүзөгө ашыруу жүктөлгөн конкреттүү аткаруучулар жана органдар, аткаруу мөөнөтү, ошондой эле күчүн жоготту деп табылган актылар көрсөтүлүү менен, ЧУАнын долбоору;

- жетекчи же анын ордун алмаштыруучу кол койгон негиздеме-маалымкат, анда Өкмөттүн чечимдерин кабыл алуунун натыйжасында болжолдуу жетүүгө мүмкүн болгон же чечиле турган максаттар жана милдеттер; Өкмөттүн кабыл алынган чечимдеринин натыйжасында мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжалардын болжолдору; эл аралык кызматташуу маселелери; ал өткөрүлүшү керек болгон учурда коомдук талкуулоонун натыйжалары тууралуу маалымат; долбоордун мыйзамдарга, Өкмөттүн чечимдеринин долбоорлоруна дал келишин талдоо; финансы-экономикалык эсептер, аны финансылоо булагынын бар болушу камтылышы керек;

- эгерде ЧУАнын долбоору ишкердик ишмердүүлүгүнө карата укуктарды, милдеттерди жана талаптарды белгилөөгө, ошондой эле мамлекеттик бийлик органы менен жеке ишкерлердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салууга багытталса, жөнгө салуучулук таасирлерди талдоонун негизинде даярдалган аналитикалык тил кат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерине ылайык бекитилген ишкердик субъектилеринин ишмердүүлүгүнө ЧУАнын жөнгө салуучулук таасирлеринин Методикасынын актысына долбоордун дал келиши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин корутундусу;

- экспертизалоонун өткөрүлгөн адистештирилген түрлөрүнүн жыйынтыктары боюнча корутунду;

- мамлекеттик бюджеттин кирешелерине жана чыгашаларына таасир көрсөтүүчү ЧУАнын долбоорлорун киргизүүдө – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин тиешелүү корутундусу;

- чечимдердин  долбооруна макулдашуу барактарынын жана коштомо каттардын түп нускалары, анын ичинде электрондук жоромолдор;

- салыштырма таблица (актыга өзгөртүүлөрдү жана(же) толуктоолорду киргизген учурда);

- анда бардык эске алынган же эске алынбаган эскертүүлөрдү жана сунуштарды дагы, долбоор, анын ичинде электрондук жоромолдор эскертүүлөрсүз макулдашылган белгилерди дагы көрсөтүү менен таблицалардын жыйынтыгы;

- алар менен ЧУАнын долбоорун макулдашууда мамлекеттик орган тарабынан берилген сунуштарды жана эскертүүлөрдү көрсөтүү менен, алардын чечимдери жөнүндө маалыматтар менен пикир келишпестиктердин матрицасы;

- бул ЧУА долбоорун кабыл алууга байланыштуу өзгөртүүгө, толуктоого, күчүн жоготсун, токтотсун деп таанылууга, же иштеп чыгууга жаткан ЧУАлардын тизмеси;

- тиешелүү түзөтүүлөр киргизиле турган жана күчүн жоготту деп таанылууга жаткан ЧУАнын көчүрмөсү же тиешелүү түзөтүүлөр киргизиле турган жана күчүн жоготту деп таанылууга жаткан ЧУАны өзүнө камтыган электрондук алып жүрүүчү;

- ушул Регламентке ылайык башка документтер.

62. Документтер 1 аралык аркылуу, "TimesNewRoman" 14 шрифти менен басылып, мамлекеттик жана расмий тилдерде, электрондук алып жүрүүчүдө маалыматтык текст менен пакетте берилет.

ЧУАнын долбоорлорунун тексттери тиркемени кошуп, төрага же анын ордун алмаштыруучу жак, ошондой эле иштеп чыгуучу-органдын юридикалык кызматынын төрагасы тарабынан фамилиясы, атасынын аты жана датасы көрсөтүлүү менен, барактап парафирленет. Бул абзацтын талаптары бузулуу менен Өкмөттүн Аппаратына киргизилген актылардын долбоорлору компетенциясына Өкмөттүн Аппаратына киргизилген актылардын долбоорлоруна коюлган талаптарды сактоо маселелери кирген Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан кайтарылып берилет.

63. Долбоордун текстинин көлөмү машинага басылган он беттен ашып кеткен учурда документтин арткы бетине иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын мөөрүн коюуга жол берилет.

64. Мурда кабыл алынган чечимдерге өзгөртүү киргизүү караштырылган чечимдердин долбоорлорунда кайсы чечимге жана алардын кайсы бөлүктөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталгандыгы же кайсы чечим күчүн жоготту деп табылары көрсөтүлүшү керек.

Эгерде даярдалып жаткан акт өзүнөн башка актыга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын көрсөтсө, бул өзгөртүүлөр даярдалып жаткан актынын долбооруна киргизилет же аны менен бир убакта өз алдынча актынын долбоору түрүндө берилет.

 

6-глава. Ведомстволук актыларды даярдоонун жана бекитүүнүн тартиби

65. Кыргызпатент өзүнүн компетенциясынын чегинде белгиленген тартипте, Кыргызпатенттин негизги функцияларын аткаруунун алкагында ички иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча бардык түзүмдүк бөлүмдөр үчүн милдеттүү мүнөзгө ээ ведомстволук актыларды иштеп чыгат жана бекитет.

Кыргызпатенттин ведомстволук актылары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөр жана ведомствого караштуу уюмдар тарабынан иштелип чыгып, карап чыгуу үчүн ведомстволук актыларды иштеп чыгуу жана жакшыртуу боюнча түзүмдүк бөлүмдөргө жөнөтүлүшү керек. Ведомстволук актыларды иштеп чыгуу жана жакшыртуу боюнча түзүмдүк бөлүмдөр ведомстволук актылардын долбоорлорун ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун отурумуна кароого киргизет.

66. ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топко кароого киргизилген ведомстволук актылардын, документтердин долбоорлору жумушчу топтун боло турган отурумуна чейин 3 күндөн аз эмес мөөнөттө жумушчу топтун катчысы тарабынан жумушчу топтун мүчөлөрүнө таратылат.

67. Ведомстволук актыны, документти кароодо ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү аны жакшыртуу боюнча өздөрүнүн сунуштарын киргизүүгө жана сын-пикирлерин айтууга укуктуу. Кароонун жыйынтыгы боюнча ЧУАны иштеп чыгуу боюнча топтун катчысы протокол даярдайт, ага жумушчу топтун жетекчиси жана катчысы кол коет. Эгерде жумушчу топтун мүчөлөрү бирдей пикирге келе алышпаса, талаш маселе протоколдо билдирилет жана ИТКнын кароосуна киргизилет.

Ведомстволук актылардын, документтердин долбоорлору Кыргызпатенттин Илимий-техникалык кеңеши тарабынан каралышы жана Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен бекитилиши керек.

 

7-глава. Документтерди аткарууну контролдоону уюштуруу

68. Документтердин аткарылышын контролдоону уюштуруу аларды өз убагында жана сапаттуу аткарууну камсыз кылышы керек. Документтерди аткарууну контролдоо контролго документтерди коюуну, ДАКАС автоматташтырылган маалыматтар базасына киргизүүнү, аткаруунун жүрүшүн жөнгө салууну, аткарылган документти контролдон чыгарууну, аткарылган документти жөнөтүүнү, документтерди аткаруунун жыйынтыктарын жана жүрүшүн талдоону жана эсепке алууну, жалпылоону, документтердин аткарылышынын абалы жөнүндө жетекчиге маалымдоону камтыйт.

69. Белгилүү чечимдерди кабыл алууну талап кылган кириш, чыгыш жана ички документтер, аларга жооп берүү жана аткаруу контролго коюлат. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан, Жогорку Кеңештен жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн келип түшкөн документтер милдеттүү контролдоого жатат. Документтерди аткаруунун мөөнөттөрүн сактоо үчүн контролду координациялоо иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан жүзөгө ашырылат.

70. Документтерди аткаруунун мөөнөттөрү аткарууга келип түшкөн документти каттаган күндөн тартып жумушчу күндөрүнө эсептелет.

Документтер жетекчинин резолюциясында көрсөтүлгөн мөөнөттө, резолюцияда аткаруу мөөнөтү жок болгондо, документтин өзүндө белгиленген мөөнөттө, документтин өзүндө аткаруу мөөнөтү жок болгон учурда – 8 жумушчу күндүн аралыгында аткарылат.

Эгерде резолюцияда “шашылыш” деп көрсөтүлсө, документ жумушчу күндүн аралыгында аткарылууга жатат. Документтерди аткаруунун мөөнөтүн узартуу жетекчинин көрсөтмөсү боюнча же бул мөөнөттөрдү белгилеген мекеменин – авторлордун уруксаты менен жүргүзүлөт. Документти аткаруунун мөөнөтүн узартуу белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин таризделет.

71. Документ, анда коюлган маселелер чечилген жана жооп алуучуга маңызы боюнча жооп берилген учурда гана аткарылды деп эсептелет. Документти контролдон чыгарып аткарылган документке салуу Кыргызпатенттин жетекчиси кол койгондон кийин жүзөгө ашырылат.

72. Иш кагаздарын жүргүзүү кызматы ай сайын контролдогу документтердин аткарылышынын натыйжалары жөнүндө маалыматтарды камтыган отчетторду даярдайт жана аны Кыргызпатенттин жетекчисине берет.

 

8-глава. Жайылтуу чектелген кызматтык маалыматты камтыган документтер менен иштөөнүн тартиби

73. Жашырын документтер менен иштөөнүн тартиби атайын нускамага ылайык жүзөгө ашырылат.

Бул документтерде камтылган маалыматтарды жайылтууну чектөөнүн зарылдыгы жөнүндө аткаруучуга көрсөтүү боюнча, “Кызматтык пайдалануу үчүн” грифин коюунун зарылдыгы Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан аныкталат.

Гриф жана нусканын номери документтин биринчи бетинин үстүнкү оң бурчуна, мукабасына жана документтин титулдук барагына жана бул документтерге коштомо каттын биринчи бетине коюлат.

“Кызматтык пайдалануу үчүн” грифи жайылтуу чектелбеген жашырын эмес маалыматтарды камтыган, ченемдик, маалыматтык жана маалымдама мүнөзүндөгү өз алдынча документтерге коюлат. Аларга ачык басылмага жарыялоого, жалпыга маалымдоо каражаттарында пайдаланууга жатпаган, ошондой эле аны менен тааныша турган жактардын чектелген чөйрөсүн талап кылган маалыматтар кирет.

74. “Кызматтык пайдалануу үчүн” грифи менен иштер жана документтер:

- башка (жашырын эмес) документациядан өз алдынча эсепке алынат. “Кызматтык пайдалануу үчүн” грифи менен документтердин көлөмү анча маанилүү эмес болгондо, аларды башка жашырын эмес кат-кабарлар менен бирге эсепке алууну жүргүзүүгө уруксат берилет. Бул учурда документтин каттоо номерине “КПҮ” белгиси кошумчаланат;

- бөлүмдүн кызматкерлерине тил кат менен берилет;

- башка уюмдарга тапшырык почтасы аркылуу жөнөтүлөт;

- Кыргызпатенттин жетекчисинин жазуу жүзүндөгү уруксаты менен гана түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин демилгеси боюнча нускаланат. Нускаланган документтердин эсеби дааналап жүзөгө ашырылат.

75. “Кызматтык пайдалануу үчүн” грифи менен документтер аткарылгандан кийин жашырын эмес иш кагаздарын жүргүзүү иштеринин номенклатурасына ылайык иштерге топтолот. Документтер ошол эле бир маселе боюнча жашырын эмес документтер менен бирге же өз алдынча көктөмөгө топтоштурулат.

 

9-глава. Мөөрлөрдү, бурч мөөрлөрдү жана бланктарды эсепке алуу, сактоо

76. Мөөрлөрдүн жана бурч мөөрлөрдүн бардык түрлөрү, документтердин бланктары жана бурчтук жана узатасынан кеткен бурч мөөрлөрү менен башка бланктар, өздүгүн күбөлөндүргөн бланктар, иш сапар күбөлүктөрү, эмгек китепчелери жана башка документтердин бардык түрлөрү милдеттүү эсепке алууга жатат. Мөөрлөр жана бурч мөөрлөр сейфтерде же металл шкафтарда сакталат.

Мөөрлөрдү, бурч мөөрлөрдү жана бланктарды сактоого бул иш үчүн ыйгарым укуктуу болгон жак, жоопкерчиликтүү болот.

Гербдүү мөөр жетекчилик тарабынан дайындалган кызмат адамында сакталат. Гербдүү мөөрдү сактоо жана пайдалануу үчүн ошол кызмат адамы жоопкерчиликтүү болот.

Мөөрлөрдү, бурч мөөрлөрдү жана бланктарды берүү тиешелүү эсепке алуу журналына тил кат менен жүргүзүлөт.

Мөөрлөрдү, бурч мөөрлөрдү жана бланктарды жок кылуу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 

10-глава. Документтерди архивдештирүү

77. Документтерди сактоо, аларды эсепке алуу, мамлекеттик сактоого өткөрүүгө даярдоо жана тандоону пайдалануу үчүн архив түзүлөт. Кыргызпатенттин документтерин архивдештирүүнү архив кызматкери жүргүзөт.

Кыргызпатенттин архиви өз ишмердүүлүгүндө “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Кыргызпатенттин документацияларын архивдештирүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибин”, Кыргызпатенттин чечимдерин жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900