FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен Жактырылган 2013-жылдын 3-майы №3 КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2013-жылдын 25-июну, № 111

 

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросуна Кыргызпатент аркылуу берилген өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

Бул тартип Кыргызпатент аркылуу берилген өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоого өтүнмөнү ИМБДУнун Эл аралык бюросуна жөнөтүү жана алдын ала экспертизалоо жүргүзүү боюнча иш кагаздарынын ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз ара аракеттерин оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан көрсөтүлүүчү талаптарды белгилейт. (мындан ары – тартип).

I. Жалпы жоболор

  1. Кыскартуулардын тизмеси: 

    Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Акт 1999-ж. – 1999-жылдын 2-июлундагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Женева актысы;

Акт 1960-ж. – 1960-жылдын 28-ноябрындагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Гаага Актысы;

Нускама – 1999-жылдагы Актыга жана 1960-жылдагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага Макулдашуусунун Актысына Жалпы Нускама;

Эл аралык бюро – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Эл аралык бюросу;

Мыйзам – Кыргыз Республикасынын мыйзамы “Патент мыйзамы”;

Алымдар жөнүндө жобо – Ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө патент берүү, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоо, 1998-жылдын 12-июнундагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 346 токтому менен бекитилген товар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар жөнүндө жобо;

Тартип – Кыргызпатенттин Төрагасынын “_____” “_____”-жылы №“____” буйругу менен бекитилген Кыргызпатент тарабынан берилген өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби;

Эреже – 2011-жылдын 27-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 685 токтому менен бекитилген өнөр жай үлгүлөрүнө патент берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежеси;

Өтүнмө – Өнөр жай үлгүлөрүнө патент берүүгө өтүнмө;

ӨҮЭК – Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоо;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн экспертизалоо бөлүмү.

II. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

2. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын өкүлү, же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же машинада окула турган алып жүрүүчүдө электрондук түрдө (бир мезгилде кагаз жүзүндөгүсүн) почта же факс аркылуу (кийинчерээк анын түпнускасын берүү менен) же башка берип ташуучу каражаттар аркылуу жиберилет.

Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууда:

- кирүү номери коюлат;

- анын келип түшкөн датасы жазылат;

- өтүнмө берилген материалдардын барактарынын жалпы санынын эсеби жүргүзүлөт;

- “Өнөр жай үлгүлөрүнө эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналына” жазуу киргизилет;

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө өтүнмө берилүүчү өнөр жай үлгүсүнүн аталышын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын, жана алардын келип түшкөн датасын камтыган өтүнмөнүн материалдарынын кабыл алынгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тил катка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

3. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмө ал катталган күнү эксперттик бөлүмгө өткөрүп берилет. Документтерди кабыл алууда:

- “Өнөр жай үлгүлөрүнө эл аралык өтүнмөлөрдү каттоо журналында” жазылган өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын санынын туура келүүсүн текшерүү жүргүзүлөт;

- жогоруда көрсөтүлгөн журналдагы материалдарды кабыл алуу датасы жана колу коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар эксперттик бөлүмдүн тиешелүү журналына жазылат.

4. Эл аралык бюро өтүнмө берилген датадан баштап эсептегенде бир айдын ичинде өтүнмөнү алуу шартында өтүнмө берилген дата Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн дата болуп саналат. Эгерде өтүнмө көрсөтүлгөн мөөнөттө Эл аралык бюрого келип түшпөсө, анын Эл аралык бюрого келип түшкөн датасы өтүнмө берилген дата болуп эсептелет.

5. Алымды төлөөнү тастыктаган документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө бактын штампы бар банктын квитанциясы, Кыргызпатенттин эсебине алымды келип түшкөндүгү жөнүндө көчүрмө саналат.

Өтүнмө ээсинен алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, ошону менен бирге “Алымдын төлөгөндүгүн каттоо журналында” алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо жүргүзүлөт, анда булар жазылат:

- алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документти тапшырган адамдын аты-жөнү;

- негизи;

- алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документтин датасы жана суммасы.

“Алымдын төлөгөндүгүн каттоо журналында” алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ катталгандан кийин документке документтин кирүү номери коюлат жана алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ финансы-экономикалык секторуна жогоруда көрсөтүлгөн журналга кабыл алуучунун колу жана кабыл алуу датасы коюлуу менен өткөрүп берилет.

6. Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүү эсебин, алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди сактоону жүзөгө ашырат жана төмөнкүдөй аракеттерди жүргүзөт:

- Кыргызпатенттин эсебине сектордун штампы, алым катары төлөнгөн акча каражаттарынын факт жүзүндөгү келип түшүүсүн жазып белгилейт;

- бардык өтүнмөлөр боюнча алымдардын эсеби тууралуу маалыматтар базасын түзөт;

- “Алымдарды каттоо журналына” кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен экспертиза бөлүмүнө алымдын төлөгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет;

- экспертиза бөлүмү менен алымды төлөө маселелерин, ошондой эле алым катары ашыкча төлөнгөн сумманы кайра эсептөө же кайтарып берүү зарылдыгы жана мүмкүндүк маселелерин макулдашат;

- ай сайын экспертиза бөлүмүнүн аткарган юридикалык маанилүү аракеттери жөнүндө маалымдаманын негизинде төлөмдөрдү көчүрүп жазууга акт түзүп, бухгалтерияга өткөрүп берет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары экспертиза бөлүмү тарабынан эл аралык каттоо үчүн, өтүнмөнү берүү үчүн, алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн пайда болгон алымдардын жана Алымдар жөнүндө Жоболордун IV бөлүмүнүн 2-пунктунда, II бөлүмүнүн 4-пунктунда белгиленген өлчөмдө Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жөнөтүү үчүн алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документтердин болушу текшерилет.

III. Формалдуу экспертиза

6. Формалдуу экспертиза өтүнмө экспертиза бөлүмүнө келип түшкөн учурдан баштап жүргүзүлөт.

Эл аралык өтүнмө боюнча формалдуу экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө төмөндөгүлөр текшерилет:

- өтүнмөнүн комплектүүлүгү;

- өтүнмөнүн материалдарынын белгиленген талаптарга дал келиши;

- өтүнмө берүүгө өтүнмө ээсинин укуктарынын болушу.

7. Өтүнмөнүн комплектүүлүгүн текшерүүдө төмөндөгү керектүү документтердин курамы текшерилет:

- эл аралык өтүнмөнүн арызынын толтурулган бланкынын эки нускасы (Форма DM/ 1 (Е));

-эки нускада өнөр жай үлгүлөрүнүн фото сүрөтү же башка түрүндөгү өнөр жай үлгүлөрүнүн тартылган сүрөттөрү;

-Эл аралык бюрого эл аралык каттоо үчүн алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

-өтүнмө берүү, формалдуу экспертиза жүргүзүү үчүн алымдардын жана Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жөнөтүү үчүн алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

-эгерде эл аралык өтүнмөнүн материалдары ал аркылуу берилсе, өкүлдүн ыйгарым укугун тастыктаган ишеним кат.

8. Өтүнмөнүн материалдарынын Эл аралык өтүнмөнүн белгиленген талаптарына дал келишин текшерүүдө Эл аралык бюро тарабынан берилген расмий бланк толтурулат. Бланк англис жана француз тилдеринде баш тамгалар менен толтурулушу жана өтүнмө ээси тарабынан кол коюлушу керек.

Нускаманын 7-эрежесине ылайык өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтышы же көрсөтүшү керек:

- өтүнмө ээсинин ысмы, эгерде өтүнмө ээси жеке жак болуп саналса, анда ал фамилиясы, ысмы, же ошол жактын кошумча аты менен көрсөтүлөт; эгерде өтүнмө ээси юридикалык жак болсо – ал юридикалык жактын толук расмий аталышы менен көрсөтүлөт; эгерде өтүнмө ээсинин ысмы же юридикалык аталышы латын эмес башка тамгалардан турса, мындай ысымдын же аталыштын көрсөтмөсү латын тамгалары менен транслитерациялоо жолу менен жүзөгө ашырылышы керек, ал өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелери менен иштеши керек;

- өтүнмө ээсинин дареги, бул дарек ушундай аткарылышы, тез почта жеткирүүнүн кадимки талаптарын канааттандырышы керек жана административдик бирдиктердин бардык керектүү маалыматтарын камтышы зарыл; андан сырткары, даректин көрсөтмөсү телефон номерин жана телефаксты камтышы керек, ал эми кат жазышуу максаттары үчүн – дагы жогоруда айтылган даректен мыкты дарек болушу кажет. Өтүнмө ээси эки же андан көп болуп, ар түрдүү даректери бар болсо, кат жазышуулар үчүн бир гана дарек көрсөтүлүшү керек; мындай дарек көрсөтүлбөсө, кат жазышуулар үчүн дарек болуп, өтүнмөдө биринчи көрсөтүлгөн өтүнмө ээсинин дареги саналат;

- өкүл болсо, анын ысмы же дареги; мындан сырткары, даректин көрсөтмөсү телефон номерин жана телефаксты камтышы керек; эгерде өкүлдүн ысмы латын эмес башка тамгалардан турса, ысымдын көрсөтмөсү латын тамгалары менен транслитерациялоо жолу менен жүзөгө ашырылышы керек, ал өтүнмөнүн тилинин фонетикалык эрежелери менен иштеши керек; эгерде өкүл болуп юридикалык жак эсептелип, анын аталышы латын эмес башка тамгалардан турса, айтылып өткөн транслитерация өтүнмөнүн тилинин котормосуна алмаштырылышы мүмкүн;

- коргоо суралган өнөр жай үлгүлөрүнүн варианттарынын санынын көрсөтмөсү; варианттардын саны өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык квалификациясынын (ӨҮЭК) бир классына тиешелүү 100 өнөр жай үлгүсүнөн ашпашы керек;

- буюмдарды же өнөр жай үлгүлөрүн түзгөн, же болбосо ушуга байланыштуу өнөр жай үлгүлөрү пайдаланылышы керек болгон буюмдардын көрсөтмөсү; буюм же буюмдар ӨҮЭКда катышкан терминдерди пайдалануу менен артыкчылыктуу көрсөтүлүшү керек;

- өнөр жай үлгүлөрүнө таандык ӨҮЭКнын классынын көрсөтмөсү; эл аралык өтүнмөгө тиешелүү же ага байланыштуу бул өнөр жай үлгүлөрү пайдаланылышы керек болгон өнөр жай үлгүлөрүн түзүүчү бардык буюмдар ӨҮЭКнын бир, ошол эле классына таандык болушу керек;

- түсүнүн сыпаттамасын кошуп, өнөр жай үлгүлөрүнүн сыпаттамасы; сыпаттама 100 сөздөн ашпоосу керек;

- коргоо суралган өлкөнүн көрсөтмөсү;

- артыкчылык суралган мурда берилген өтүнмөнүн көрсөтмөсү, ушундай өтүнмө берилген Ведомствонун аталышын көрсөтүү менен бирге, бул өтүнмөнүн номери жана эгерде эл аралык өтүнмөдө саналып өткөн бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата артыкчылык суралбаса, артыкчылык суралган гана өнөр жай үлгүлөрүнүн көрсөтмөсү;

- түсүн жарыялоого суралган көрсөтмө;

- эгерде өтүнмө ээси өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды жарыялоону кийинки мөөнөткө калтырууну кааласа жарыялоону кийинкиге калтыруу жөнүндө өтүнүч кат; кийинки мөөнөткө калтыруу мезгили эл аралык каттоо датасынан же артыкчылык суралган датадан 30 айдан ашпоосу керек; кийинки мөөнөткө калтыруу жөнүндө өтүнүч кат үчүн алым төлөнөт;

- төлөөгө жана төлөм ыкмасына тийиштүү алымдардын суммасынын көрсөтмөсү;

-өтүнмө ээсинин же өкүлдүк колу.

9. Нускаманын 9-эрежесине ылайык өнөр жай үлгүлөрүнүн сүрөттөрүнүн дал келишин текшерүүдө өнөр жай үлгүсүнүн тартылган сүрөтү, өтүнмө ээсинин тандоосу, өнөр жай үлгүсүнүн өзүнүн, же буюмдун, же өнөр жай үлгүсүн түзгөн буюмдун фотосүрөтү же башка графикалык сүрөт түрүндө берилет. Бир эле буюм ар түрдүү бурчтар менен көрсөтүлүшү мүмкүн; ар түрдүү бурчтардын астындагы көрүнүш ошол эле фотосүрөткө жана графикалык сүрөткө камтылышы керек.

Эгерде өнөр жай үлгүсү же буюм эки өлчөмдүү болуп саналса, ал тартылган сүрөттүн бир түрү менен көрсөтүлүшү мүмкүн, эгерде буюм үч өлчөмдүү болуп саналса, тартылган сүрөттүн алтыдан кем эмес түрү менен көрсөтүлөт.

Тартылган сүрөттүн өлчөмүнүн чеги: 16x16 сантиметрден көп эмес, бирок 3x3 см-дан кем эмес болушу керек.

Бардык фотосүрөттөр же башка графикалык сүрөттөр А4 форматындагы өз алдынча ак жана тунук эмес баракта эки нускада берилиши керек. Бардык сүрөттөр өтүнмө ээсинин аларды кандай жарыялагысы келсе, ошол ырааттуулукта берилиши кажет. Ар бир барак 25тен ашык сүрөттү камтыбашы, ар бир сүрөттүн аралыгы 5 миллиметрден аз болбошу керек.

Фотосүрөттөр же башка графикалык сүрөттөр бүктөлбөшү керек жана степлер менен бекитилбеши кажет.

Бардык сүрөттөргө, фотосүрөттөрдүн же башка графикалык сүрөттөрдүн четине номер коюлат. Эгерде бир эле өнөр жай үлгүсү ар түрдүү бурчтарынан көрсөтүлсө, номер коюу төмөндөгүдөй болушу керек 1.1, 1.2., 1.3. – биринчи үлгүнүн варианты үчүн, 2.1, 2.2, 2.3, - экинчи үлгүнүн варианты үчүн ж.б.у.с.

10. 1960-жылдагы Актынын жана 1999-жылдагы Актынын үчүнчү статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын ар бир жараны, ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган жери (же турган орду) бар кайсы болбосун жеке жана юридикалык жак же иштеп жаткан чыныгы өнөр жай, соода ишканасы сурай алган өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоого ылайык өтүнмө берүүгө өтүнмө ээсинин укугунун бар экендигин текшерүүнү жүзөгө ашырат.

11. Эгерде өтүнмөгө формалдуу экспертиза жүргүзүү учурунда, өтүнмө документтерди тариздөөнүн талаптарын бузуу менен берилген болсо, өтүнмө ээсине кечиктирилбестен, табылган жетишпестиктерди көрсөтүү менен, жок болгон же оңдолгон документтерди берүү сурамы жөнөтүлөт.

Сурам төмөндөгүдөй талаптарды камтыйт:

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөтүнүн көчүрмөсүнүн жетишпеген санын кошумча жиберүү;

- эл аралык каттоого алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

- өтүнмө берүүгө жана формалдуу экспертиза жүргүзүүгө алымдын жана/же Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жөнөтүүгө алымдын жетишпеген суммасын төлөнгөндүгүн тастыктаган документти берүү;

- Кыргызпатентте формалдуу экспертизанын этабын бүтүрүүгө тоскоолдук кылган жетишпеген кайсы болбосун башка маалыматтарды жана документтерди берүү.

Оңдоолор Кыргызпатенттин компетенциясынын алкагынан чыкпаган жана өтүнмө ээсинин макулдугун талап кылбаган өтүнмөдө каталар же так эместиктер бар болгондо, мындай каталарды же так эместиктерди Кыргызпатент өзү оңдойт.

IV. Эл аралык бюрого өтүнмөнүн материалдарын жөнөтүү

12. Формалдуу экспертиза бүткөндөн кийин Кыргызпатент өтүнмөнүн материалдарын Эл аралык бюрого жөнөтөт. Зарыл болгондо өтүнмөнүн материалдарын факс менен жөнөтүүгө мүмкүн. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Билдирүүлөрдү, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналына” жөнөтүлгөн фактысы жазылат. Кыргызпатент эл аралык өтүнмөнүн Эл аралык бюрого жөнөтүлгөндүгүн өтүнмө ээсине билдирет.

13. Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоого берилген өтүнмөнүн материалдары, бул өтүнмө боюнча сурамдардын көчүрмөлөрү, каттоодон баш тартуу жөнүндө билдирүү күчүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин эксперттик бөлүмдө турат, андан кийин архивге сактоого өткөрүп берилет. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900