FaLang Language Switcher

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы №11  чечими менен жактырылган      

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын   2017-жылдын 27-декабрындагы №262 буйругу менен бекитилген

                                                                                                                  

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды

текшерүүнүн тартиби жөнүндө

нускама

 1. Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды текшерүүнүн тартиби жөнүндө нускама (мындан ары – Нускама) Кыргызпатентке келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилери камтылган продукцияларды – аудиовизуалдык чыгармаларын, фонограммаларды, ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын текшерүүнүн тартибин аныктайт.

Ушул Нускаманын талаптары Кыргызпатенттин кызматкерлерине, текшерүүгө берген жеке жана юридикалык жактарга жайылтылат. 

1-бап. Жалпы жоболор 

2. Ушул Нускамада төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Продукция - аудиовизуалдык чыгармалар, фонограммалар, ЭЭМ үчүн программалар жана маалыматтар базалары;

тиешелүү техникалык түзүлүштөрдүн жардамы менен көрүү жана угуу үчүн арналган өз ара байланышкан кадрлардын жазылган серияларынан турган чыгарма (үн менен коштолгон же коштолбогон);  аудиовизуалдык чыгармаларга кинематографиялык чыгармалар жана алардын баштапкы жана кийин жазылган ыкмасына карабастан, кинематографиялыкка окшош каражаттар (теле – жана  видеофильмдер, диафильмдер жана слайдфильмдер жана ушу сыяктуу чыгармалар кирет.

Фонограмма – ар кандай материалдык алып жүрүүчүдө кайра чыгарылышы мүмкүн болгон аткаруулардын же башка үндөрдүн ар кандай жалаң гана үн жазмасы;

Маалыматтар базасы - маалыматтардын (макалалардын, эсептөөлөрдүн дагы ушул сыяктуулардын) жыйындысын электрондук эсептөө машиналарынын (ЭЭМ) жардамы аркылуу табылгыдай жана кайра иштетилгидей кылып тутумга салынган берүүнүн жана уюштуруунун объективдүү формасы;

жактар – жеке жана юридикалык жактар;  

Башкармалыктын начальниги – Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын

начальниги;

Сектор – текшерүү жана окутуу сектору. 

2-бап.Текшерилүүчү продукцияны жана материалдарды кабыл алуу жана каттоо 

3. Кыргызпатентке текшерүү үчүн жиберилүүчү продукция менен материалдар сектордун катышуусунда кадрлар иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө токтом же аныктоо, коштомо кат боюнча текшерүүнү талап кылган түздөн-түз жак тарабынан берилет.

4. Продукция жана материалдар токтомдо же аныктамада, коштомо катта көрсөтүлгөн материалдар менен продукциянын толук топтому болгон учурда гана кабыл алынат.

5. Материалдарды жана продукцияны кабыл алууда:

- материалдарды жана продукциянын жалпы саны саналат;

- токтомдогу же аныктоодогу, коштомо каттагы келтирилген берилген документтердин тизмегине ылайык текшерилет;

- кадрлар иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Келип түшкөн жана берилген продукциянын журналына” жазылат.

6. Сектор продукциянын толук сыпатталышы менен (саны, таңгактын түрү, келип түшкөн датасы ж.у.с.) кабыл алуу-өткөрүп берүү актын түзөт, ошондой эле зарыл учурда токтомдо же аныктоодо, коштомо катта белгиленет.

7. Кадрлар иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталгандан кийин, продукция жана материалдар Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берилет.

8. Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосунан кийин, продукция жана материалдар секторго өткөрүп берилет.

Сектор продукцияны жана материалдарды кабыл алууда:

- өткөрүп берилген документтердин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Келип түшкөн жана берилген продукциянын журналында” белгиленген санга туура келгендигин текшерет;

- жогоруда аталган журналда датасы жана колу коюлат;

- текшерүүгө келип түшкөн материалдар жана продукция “Келип түшкөн жана берилген продукциянын журналына” киргизилет. 

3-бап. Текшерүү жана корутунду берүү 

9. Текшерүү үчүн төмөнкүлөр берилиши керек:

- текшерүүнү дайындоо жөнүндө токтом же аныктама, коштомо кат;

- текшерүү объектиси болуп саналган продукция.

10. Сектор:

- токтомдогу же аныктоодогу, коштомо каттагы келтирилген берилген материалдардын тизмегине ылайык текшерет;

- продукцияны изилдеп-текшерет.

Берилген материалдардын жана продукциянын ичинде текшерүүнү дайындоо жөнүндө токтомдо  же аныктоодо, коштомо катта көрсөтүлгөн өзүнчө документтердин жок болуп чыккан учурунда, сектор 3 (үч) күндүн ичинде текшерүүгө берген жакка суроо-талап жиберет. Эгер жак 10 (он) күндүн ичинде көрсөтүлгөн жетишпестиктерди бербесе, материалдар кайтарып берүүнүн себеби көрсөтүлүп, кайтарып берилет.

11. Текшергенден кийин сектор  корутунду чыгарат. Текшерүүнүн корутундусу төмөнкүлөр көрсөтүлүп, жазуу түрүндө берилет:

- текшерүүгө келип түшкөн материалдардын аталышы, тангактын түрү жана текшерилүүчү материалдардын маалым дареги, түзүлгөн датасы;

- текшерүү үчүн негиздер (текшерүүнү дайындоо жөнүндө токтом же аныктоо, коштомо кат ж.у.с.);

- текшерүү процесси жана аныкталган фактылар боюнча түшүндүрүү;

- маалымат булактарына шилтемелер (зарыл учурда);

- продукциянын контрафакттуулугун билдирген белгилери;

- эгер алар жыйынтыкты негиздөө үчүн мааниге ээ болсо, тергөө иштеринин (сурак, кароо, эксперименттер ж.б.) сыпаттамалары.

12. Айрым учурларда корутундуга анын изилдөө бөлүгүнүн түшүндүрүүчү жана толуктоочу сыпаттамасы менен фотосүрөттөр, иллюстрациялар, чиймелер, сүрөттөр, иштелмелер ж.у.с. тиркелет.

Продукциянын контрафакттуулук белгиси бар деген корутунду чыгарылгандан кийин Кыргызпатенттин бурч мөөрү басылат.

13. Эгер аталган токтомдун же аныктаманын, коштомо каттын бирине дагы сектор мааниси боюнча жооп бере албаса, текшерүүгө берген жакка төмөнкү себептерди түшүндүрүү менен корутунду жиберилет:

- эгер берилген материалдар корутунду берүү үчүн жетишсиз болсо жана ушул тоскоолдукту жоюу мүмкүн болбосо;

- эгер коюлган маселе сектордун атайын билиминен тышкары болсо;

- текшерүү методикасынын заманбап деңгээли коюлган маселени чечүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо;

- коюлган маселени чечүү методикасы жок.

14. Текшерүүгө берген жактын текшерүүнүн корутундусу, текшерүүнүн жыйынтыгына таасир берүүчү жаңы маалыматтарды аныктагандыгы менен негиздүү болбогондугу келип чыкканда, кайрадан текшерүүгө берилет.

Кайрадан текшерүүнүн корутундусунда эгер ушундайлардын орду болсо, биринчи текшерүүнүн жыйынтыктары менен айырмачылыктардын себеби баяндалат.

Изилдөөгө берилген материалдар жана продукция ар түрдүү жагдай боюнча текшерүүдө токтотуу керек болсо, текшерүүгө берген жакка аткарбастан кайтарып берүүгө болот. Мындай учурда текшерүүгө берген жактын жазуу түрүндөгү талабынын негизинде кайтарып берилет. 

4-бап. Текшерүүнүн мөөнөттөрү 

15. Текшерүүнүн мөөнөтү 10 (он) жумушчу күндү түзөт.

Текшерүүгө алынып салынган продукциянын 3 (үч) миңден ашуун нускасы берилсе, текшерүүнун мөөнөтү Башкармалыктын начальнигинин өтүнүчү боюнча Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан 30 жумушчу күнгө чейин узартылат.

Эгер текшерүү белгиленген мөөнөттүн ичинде аткарылбаса, сектор бул тууралуу текшерүүгө берген жакка жазуу түрүндө кабарландырат.

Текшерүүнүн мөөнөтү текшерүүгө берген жакка төмөнкү суроо-талапты жибергенде токтотулат:

- кошумча материалдарды берүү жөнүндө;

- анык жайдай жөнүндө маселелерди жана дайындарды тактоо жөнүндө;

- продукциянын бардык бөлүктөрүнүн жетишсиздиги жөнүндө;

- текшерилүүчү объектинин жарым-жартылай бузулгандыгына байланыштуу. 

5-бап. Текшерүү продукциясын жана материалдарын сактоо жана кайтарып берүү 

16. Сектор текшерүү продукциясын жана материалдарын сактоо үчүн  жоопкерчиликтүү.

Продукция жана материалдар аларды сактоонун жалпы кабыл алынган эрежелерин сактоо менен алардын сакталышын жана сырткы түрүн жана касиеттерин өзгөртпөй турууну камсыздоочу сейфтерде, капкагы менен кутуларда, шкафтарда сакталат. Бул продукция жана материалдар менен иштегенге  сектордун кызматкерлерине гана мүмкүнчүлүк берилет.

17. Текшерилгенден кийин продукция таңгакталат, Кыргызпатенттин бурч мөөру басылат. Корутунду, текшерүү продукциясы жана материалдар текшерүүгө берген жакка берилет.

Сектор анын толук сыпаттамасы менен (саны, таңгактын түрү, кайтарып берген датасы ж.у.с.) продукцияны кайтарып берүү актысын түзөт. Ушуга байланыштуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан “Келип түшкөн жана кайтарып берилген продукциянын журналына” жазылат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900