FaLang Language Switcher

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы №4 чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен бекитилген 

Ойлоп табууга евразия патентин берүүгө өтүнмөнүн иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына берилген евразия патентин түзүү, берүү жана Евразия патенттик ведомствосуна жөнөтүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнү регламенттейт жана алардын өз ара аракеттерин оптималдуу уюштуруу үчүн анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлган талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).

 I.Жалпы жоболор

  1. Кыскартуулардын тизмеси:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

ЕАПВ – Евразия патенттик ведомствосу;

Конвенция - Евразия патенттик конвенциясы;

Нускама – Евразия патенттик конвенциясына патенттик нускама;

Алымдар жөнүндө жобо – 1998-жылы 12-июнда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 346 токтому менен бекитилген, ойлоп табууну, пайдалуу моделди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоо, товар чыгарылган жердин аталыштарын пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобо;

Евразия өтүнмөсү – ойлоп табууга евразия патентин берүүгө өтүнмө;

Эксперттик бөлүм – Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн экспертизалоо бөлүмү.

II.Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

2. Евразия өтүнмөсүнүн документтери өтүнмө ээси, анын өкүлү, же патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз берилет же почта, факс аркылуу (кийин анын түп нускасын берүү менен) электрондук түрдө, машинада окула турган алып жүрүүчүдө (бир эле мезгилде кагаз алып жүрүүчүсүндө берүү менен), же башка берип жиберүү каражаттарында жөнөтүлөт.

Евразия өтүнмөсүнүн документтерин кабыл алууда кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан төмөндөгүлөр жүзөгө ашырылат:

- өтүнмөнүн бланкында келтирилген алардын тизмесине берилген документтердин дал келишин текшерүү;

- алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтердин бар экендигин текшерүү;

- “Евразия өтүнмөлөрүн каттоо журналына” маалыматтарды киргизүү;

- ойлоп табууга евразия патентин берүү жөнүндө арыздын бланкына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн штампы менен Кыргызпатентке евразия өтүнмөсүнүн келип түшкөн датасын жана кириш номерин жазып коюу;

- өтүнмө ээсине ойлоп табуунун аталышын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын, кириш номерин жана өтүнмө келип түшкөн датасын көрсөтүү менен евразия өтүнмөсүнүн документтеринин кабыл алынгандыгы жөнүндө тилкат берүү (1-тиркеме);

- финансы-экономикалык секторго алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет (бар болгондо);

3. Текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө корутунду берүү менен мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтардын өтүнмөдө бар экендигин текшерүү Кыргызпатентке евразия өтүнмөсү келип түшкөн күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтар евразия өтүнмөсүндө жок болгондо, корутунду менен евразия өтүнмөсүнүн документтерин эксперттик бөлүмгө өткөрүп берилет.

Евразия өтүнмөсүндө мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтар бар болсо, евразия өтүнмөсүн кароо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы №8 токтому менен бекитилген “Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүүгө өтүнмөнү берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырындоонун эрежелерине” ылайык жүзөгө ашырылат.

4. Эксперттик бөлүм тарабынан евразия өтүнмөсүнүн документтерин кабыл алууда төмөндөгүлөр жүзөгө ашырылат:

- берилген документтердин алардын тизмесине туура келишин текшерүү;

- евразия өтүнмөсүн каттоо үчүн кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналына евразия өтүнмөсүнүн документинин кабыл алынгандыгы жөнүндө жазуу жүргүзүү;

- эксперттик бөлүмдүн “Евразия өтүнмөлөрүн каттоо журналына” маалыматтарды киргизүү;

- арыздын бланкындагы “”Өлкөнүн коду”, “Улуттук ведомствонун кириш номери” жана “улуттук ведомствого евразия өтүнмөсүнүн түшкөн датасы” графаларын толтуруу (2-тиркеме);

- евразия өтүнмөсүнүн каттоо номерин берүү.

Каттоо номери арыздын бланкынын “Улуттук ведомстводо евразия өтүнмөсүнүн каттоо номери” графасына коюлат жана төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- ЕАПВ/KG/ - ариптик белгиси;

- тогуз цифралык белги – ХХХХХХХХХ, анын биринчи төрт белгиси евразия өтүнмөсүнүн берилген жылын билдирет, кийинки беш белги – анын берилген жылындагы евразия өтүнмөсүнүн катар номери;

Мисалы:

Датанын жазылышында төмөндөгү катар келүү пайдаланылат ЖЖЖЖ.АА.КК, төрт цифрадан турган белгилердин алдыңкы тобу жылды, экинчи тобу айды жана үчүнчүсү айдын күнүн билдирет (алсак, 2010-жылдын 5-марты кыскартылып жазылганда мындай болот – 2010.03.05).

5. Нускаманын 21-эрежесинин 4-пунктуна ылайык евразия өтүнмөсү төмөндөгүлөрдү камтыйт:

- арыз;

- ойлоп табуунун сыпаттамасы;

- ойлоп табуунун формуласы;

- эгер алар ойлоп табуунун маңызын түшүнүү үчүн керек болсо, керек болсо чиймелер жана башка материалдар;

- реферат;

- ЕАПВга евразия өтүнмөсүн жөнөтүү үчүн формалдуу белгилери боюнча экспертизалоо талаптарына ылайык берүү жана текшерүү үчүн алымдардын төлөгөндүгү жөнүндө документ.

- башка материалдар.

Эксперттик бөлүм ЕАПВга анын берилген датасын жана Кыргызпатентте катталган номерин көрсөтүү менен евразия өтүнмөсүнүн келип түшкөнүн, ойлоп табуунун аталышын жана өтүнмө ээсине жана анын өкүлүнө тиешелүү бардык маалыматтарды кабарлайт (ЕАЗ-1 формасы).

6. Евразия өтүнмөсү боюнча алым катары төлөнгөн Кыргызпатенттин эсебине келип түшкөн факт жүзүндөгү акча каражаттарын текшерүү финансы-экономикалык сектор тарабынан жүргүзүлөт.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр жүзөгө ашырылат:

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Алымдарды каттоо журналына” алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди кабыл алуу жөнүндө кол коюу;

- финансы-экономикалык секторунун “Алымдарды каттоо журналына” маалыматтарды киргизүү;

- текшерүүдө алым катары төлөнгөн Кыргызпатенттин эсебине акча каражаттарынын факт жүзүндө келип түшкөндүгүн, сектордун штампы менен белгилеп коюу жүзөгө ашырылат;

- “Алымдарды каттоонун журналына” кабыл алуучунун колун жана датасын коюу менен эксперттик бөлүмгө алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берүү;  

7. Төлөнгөн алымдын суммасынын Алымдар жөнүндө жободо белгиленген өлчөмгө дал келишин текшерүү эксперттик бөлүм тарабынан жүзөгө ашырылат.

Мында төмөндөгүдөй текшерүү жүргүзүлөт:

- алымдын төлөнгөн суммасынын формалдуу белгилер боюнча экспертизанын талаптарына дал келишин текшерүү, берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобонун II(2) Бөлүмүндө белгиленген өлчөмгө дал келиши;

- алымдын төлөнгөн суммасынын ЕАПВга евразия өтүнмөсүн жөнөтүү үчүн алымдар жөнүндө Жобосунун IV(2) Бөлүмүндө белгиленген өлчөмүнө дал келүүчү;

Белгиленген өлчөмгө төлөнгөн сумма дал келбегенде, эксперттик бөлүм өтүнмө ээсине төлөнгөн сумма алымдын белгиленген өлчөмүнө туура келбей тургандыгын билдирет.

8. Евразия өтүнмөсүн формалдуу белгилер боюнча экспертизалоонун талаптарына дал келишин текшерүү эксперттик бөлүм тарабынан жүргүзүлөт.

Эксперттик бөлүм Конвенциянын 15(1)(ii) статьясына ылайык евразия өтүнмөсүн формалдуу белгилери боюнча экспертизалоо максатында, Нускаманын 33-эрежесине ылайык евразия өтүнмөсүн берүү датасын белгилөө үчүн керектүү маалыматтарды жана документтердин, ошондой эле ЕАПВга евразия өтүнмөлөрүнүн материалдарын жөнөтүү үчүн жана формалдуу белгилери боюнча экспертизалоонун талаптарына дал келишин текшерүү, берүү үчүн алымды төлөө жөнүндө документтердин таризделишинин тууралыгын жана бар экендигин текшерет.

Зарылчылыгына жараша дагы төмөндөгүлөр бар экендиги текшерилет:

- артыкчылыктуу өтүнмөнүн көчүрмөлөрүн;

- Кыргызпатентке мурда берилген өтүнмөнүн артыкчылыктуу документтерин даярдоо жана берүү үчүн алымды төлөө жөнүндө документти;

- жеңилдик тарифи боюнча тиешелүү алымды төлөөгө укукту тастыктаган документти;

- эгерде евразия өтүнмөсү өтүнмө ээсинин өкүлү тарабынан берилсе, ишеним кат;

- эгерде конвенциялык артыкчылык суралса, мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсү.

9. Берүү датасын белгилөө Нускаманын 33-эрежесинин ченемдерине ылайыкэксперттик бөлүм тарабынан жүзөгө ашырылат.

1) Эгерде евразия өтүнмөсү жок дегенде төмөндөгүлөрдү камтыганы аныкталса, Евразия өтүнмөсүн берүүнүн датасы катары анын Кыргызпатент тарабынан алган датасы белгиленет:

а) өтүнмө боюнча евразия патентин берүү суралгандыгы жөнүндө эскертүү;

б) өтүнмө ээсин аныктоого мүмкүндүк берүүчү же аны менен байланыштыруучу маалыматтар;

в) сыртынан ойлоп табуунун сыпаттамасы катары көрүнгөн бөлүк.

Эгерде евразия өтүнмөсү бул талаптарды канааттандыра албаса, эксперттик бөлүм ушундай сурамды жөнөткөн күндөн тартып төрт айдын ичинде жетишпеген документтерди (маалыматтарды) берүү сунушу менен бул жөнүндө өтүнмө ээсине кечиктирбестен кабарлайт (ЕАЗ-2 формасы).

Белгиленген мөөнөттө суралган документтер (маалыматтар) өтүнмө ээси тарабынан берилбесе евразия өтүнмөсү берилген эмес деп эсептелип, ал жөнүндө өтүнмө ээсине тиешелүү кабарлоо жөнөтүлөт (ЕАЗ-3 формасы).

2) Эгерде көрсөтүлгөн документтер бир мезгилде берилбесе, анда евразия өтүнмөсүнүн берүү датасы акыркы берилген документтин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча белгиленет.

3) Ушул Тартиптин 1) (в) пунктунда эскертилген, сыртынан ойлоп табуунун сыпаттамасы катары көрүнгөн, евразия өтүнмөсүнүн бөлүгүнүн ордуна, өтүнмө ээси тарабынан берилген датасын белгилөө максатында алгачкы же мурунку өтүнмөнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүү жөнүндө арыз берилиши мүмкүн. Эгерде алгачкы же мурунку өтүнмө башка жак тарабынан берилсе, арызга өтүнмө ээсинин укук мураскорлугун тастыктаган документ кошо тиркелет.

4) Эгерде евразия өтүнмөсүнүн берилген датасын белгилөөдө Кыргызпатент ушул тартиптин 1) (в) пунктуна ылайык берилген ойлоп табуунун сыпаттамасынын бөлүгүн же евразия өтүнмөсүндө болгон шилтеменин чиймесин, болжолдуу түрдө жок деп эсептесе, анда эксперттик бөлүм кечиктирбестен, сурамды жөнөткөн күндөн тартып төрт айлык мөөнөттө жок болгон же оңдолгон материалдарды берүүнүн зарылдыгы жөнүндө сурамды өтүнмө ээсине жөнөтөт (ЕАЗ-2 формасы).

Төрт айлык мөөнөттүн ичинде өтүнмө ээси тарабынан сурамда көрсөтүлгөн материалдарды берүүдө алар евразия өтүнмөсүнө киргизилет. Ошону менен бирге ойлоп табуунун сыпаттамасынын же чийменин келип түшкөн датасы катары Кыргызпатент тарабынан биринчи жолу алынган, бул материалдардын келип түшкөн датасы эсептелет. 

5) Эгерде Нускаманын 36(1) эрежесине ылайык артыкчылык суралган евразия өтүнмөсү боюнча сурамда көрсөтүлгөн материалдар төрт айлык мөөнөттүн ичинде берилген болсо, анда өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча ойлоп табуунун сыпаттамасынын же чийменин келип түшкөн датасы катары Кыргызпатент тарабынан биринчи жолу алынган, евразия өтүнмөсүнүн бул материалдарынын келип түшкөн датасы эсептелет. Евразия өтүнмөсүн берүүнүн датасы көрсөтүлгөн үлгүдө белгиленет, эгерде:

- өтүнмө ээси тарабынан берилген сыпаттаманын же чийменин жетишпеген бөлүгү мурунку өтүнмөдө толук көлөмдө камтылса;

- өтүнүч кат өтүнмө ээси тарабынан евразия өтүнмөлөрүнүн материалдары Кыргызпатентке берилгенде, же ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн ага сурам жөнөтүлгөн күндөн тартып эки айдын ичинде берилгенде.

Өтүнмө ээси тарабынан 4) пунктун биринчи абзацында көрсөтүлгөн сурам же сурамда көрсөтүлгөн материал төрт айлык мөөнөттө берилбесе, ойлоп табуунун сыпаттамасы келип түшкөн дата деп, Кыргызпатент тарабынан биринчи алынган, Тартиптин 1) (в) пунктунда каралган, сыртынан ойлоп табуунун сыпаттамасы катары көрүнгөн евразия өтүнмөсүнүн келип түшкөн датасы эсептелет.

10. Артыкчылыкты суроо 36-Нускаманын эрежелеринин ченемдерине ылайык жүзөгө ашырылат.

Нускаманын 6 (1) эрежесинде каралган конвенциялык артыкчылыктын укуктарын пайдаланууну каалаган өтүнмө ээси евразия өтүнмөсүн берүүдө же Кыргызпатентке евразия өтүнмөсү келип түшкөн күндөн тартып үч айдын ичинде аны көрсөтүүгө жана мындай талаптын укук ченемдүүлүгүн тастыктоочу керектүү документтерди тиркөөгө милдеттүү.

Мындай документтерге Кыргызпатент тарабынан милдеттүү түрдө күбөлөндүрүлгөн мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсү жана эгерде мурдагы өтүнмөнүн өтүнмө ээси башка жак болсо, артыкчылыкты суроого өтүнмө ээсинин укугун тастыктоочу документ кирет.

Эгерде өтүнмө ээсинин аты (эгерде өтүнмө юридикалык жак же ага теңештирилген уюм тарабынан берилсе, аталышы) мурдагы өтүнмөнү берген күндөн кийин өзгөртүлгөн болсо, анда евразия өтүнмөсүн берүүдө ушундай өзгөртүүнү тастыктаган документ берилет.

Мурунку өтүнмө берилген күндөнон эки айдын ичинде, бирок он эки айлык мөөнөт бүткөнгө чейин эки айдан кем эмес берилген евразия өтүнмөсү боюнча артыкчылыкты суроодо, евразия өтүнмөсүнө көрсөтүлгөн он эки айлык мөөнөттө өтүнмө ээсине тиешеси жок, евразия өтүнмөсүн берүүгө тоскоолдуктарды пайда кылган жагдайлардын болгондугун тастыктаган документ тиркелет.

Мында Алымдар жөнүндө жобонун II(5) бөлүмүндө белгиленген кошумча алым төлөнөт.

Эгерде көрсөтүлгөн документ артыкчылык жөнүндө арыз менен бирге берилбесе, анда евразия өтүнмөсүнүн артыкчылыгына укук жоготулду деп эсептелет.

Артыкчылыкты суроодо арыздын бланкынын тиешелүү графасына төмөндөгүлөр көрсөтүлүшү керек.

- мурунку же алгачкы өтүнмөнүн берилген датасы жана анын номери;

- мурунку же алгачкы өтүнмө берилген мамлекеттин (же ведомствонун) аталышы.

Кыргыз Республикасыны берилген мурдагы өтүнмө боюнча белгиленген конвенциялык артыкчылыкты сураган евразия өтүнмөсүн берүүдө эксперттик бөлүм ЕАПВга кошумча маалымкат (6-тиркеме, Форма ЕАЗ-4) тиркелген мурунку өтүнмөнүн көчүрмөсүн жөнөтөт. Маалымкат реестрлер бөлүмүндө Кыргызпатенттин мөөрү жана тасма менен бекитилет.

Мурунку өтүнмөнүн (артыкчылыктуу документтин) көчүрмөсүн даярдоо жана берүү үчүн Алымдар жөнүндө жобонун IV(3) бөлүмүндө белгиленген алым алынат.

11. Арыз ЕАПВ тарабынан бекитилген расмий бланкка толтурулат (2-тиркеме).

Арыздын бланкын толтурууда өтүнмө ээси Нускаманын 29 (2) эрежесинин экинчи абзацында караштырылгандай, арыздын бланкынын ар бир бетин өз алдынча баракка чыгарып алуусу керек.

Арыз жана ага тиркелген документтер Нускаманын 38 (6) эрежесине ылайык факсимилдик байланыштар боюнча алгач жөнөтүлгөн учурда, арыздын 1-графасын толтурулат. Мындай учурда факсимилдик байланыштар боюнча документтер жөнөтүлгөн датасы жана ВОИС ST. 3 – KG стандарты боюнча Кыргыз Республикасынын эки тамгалуу коду көрсөтүлөт.

Арыздын 2-графасы Кыргызпатент тарабынан толтурулушуна арналган. Бул графалар өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

Бокс – “Евразия өтүнмөсүн берүү датасы” Кыргызпатент тарабынан Нускаманын 33-эрежесине ылайык толтурулат.

Евразия өтүнмөсү Нускаманын 49 (6) эрежесине ылайык бөлүнүп көрсөтүлгөн өтүнмө катары берилген учурда, же евразия өтүнмөсү соттун же Кыргыз Республикасынын башка компетенттүү органынын күчүнө кирген чечиминин негизинде Нускаманын 7 (1) эрежесине ылайык берилген учурда Арыздын 3-графасы толтурулат. 3-графада алгачкы же биринчи берилген евразия өтүнмөсүнүн берилген датасы жана алардын каттоо номерлери көрсөтүлөт.

Арыздын 4-графасында ойлоп табууга евразия патентин берүү жөнүндө өтүнүч каты камтылат. Бул графада Нускаманын 23 (2) эрежесинин талаптарына ылайык ойлоп табуунун аталышы көрсөтүлүшү керек.

Эгерде бул номер ээленген жана маалыматтар биринчи өтүнмө ээси жөнүндө гана болсо, арыздын 5-графасында өтүнмө ээси же анын өкүлү тарабынан ээленген иштин номери көрсөтүлөт. Өтүнмө ээси жөнүндө маалыматтарда жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде ал пайдаланылса) көрсөтүлөт. Жеке жактын фамилиясы атынын алдында жана айрыкча баш тамгалар менен көрсөтүлөт. Юридикалык жак же ага теңештирилген уюм үчүн юридикалык жактын расмий аталышы (уюштуруу документине ылайык) көрсөтүлөт. Чет өлкөлүк фамилиялар жана жеке жактардын аттары, ошондой эле юридикалык жактын аталыштары орус тилинин транслитерацияланган тамгалары аркылуу көрсөтүлөт. Транслитерацияга талаптар Евразия ведомствосу тарабынан белгиленет.

“Дарек” деген графага жеке жактын жашаган жери жөнүндө маалыматтар же юридикалык жактын турган орду (юридикалык дарек) жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

Даректен сырткары өз алдынча ВОИС ST.3 стандарты боюнча жашаган жери жана турган орду менен өлкөнүн коду, ал эми тиешелүү бокстарга өтүнмө ээсинин телефонунун номери жана факсынын номери (өлкөнүн жана шаардын коду менен) көрсөтүлөт. Эгерде өтүнмө ээси Нускаманын 30(5) эрежесине ылайык жалпы өкүлдөрдөн болуп саналса жана эгерде арыздын 8-графасындагы “Жалпы өкүл” боксу тиешелүү белгиленген болсо, “Телефон номери” жана “Факс номери” бокстары милдеттүү түрдө толтурулат.

Бир эле өтүнмө ээсин, маселен, транслитерациялоодо аталышын ар түрдүү жазуунун же жазууда ката кетирүүнүн эсебинен ар түрдүү аттар менен каттоо учурларына жол бербөө үчүн Евразия ведомствосуна өтүнмө ээсинин каттоо номерин көрсөтүү сунушталат, анда өтүнмө ээсине ал тарабынан биринчи берилген евразия өтүнмөсү менчиктелет жана Евразия ведомствосуна евразия өтүнмөсүнүн материалдары алынгандыгы жөнүндө кабарлоодо билдирилет.

Эгерде бул номер өтүнмө ээсине белгилүү болсо, мындай көрсөтмө өтүнмө ээси тарабынан “ЕАПВга өтүнмө ээсинин каттоо номери” боксунда жасалат. Натыйжада өтүнмө ээси башка өтүнмөлөрдү берүүдө ошол номерге таянуусу сунушталат. Эгерде евразия өтүнмөсү бир канча өтүнмө ээлеринин атынан берилсе, анда арыздын 6-графасында башка өтүнмө ээлери дагы көрсөтүлөт.

Эгерде 6-графада бардык өтүнмө ээлерин көрсөтүү үчүн орун жетишсиз болсо, анда арыздын биринчи барагында көрсөтүлбөй калган өтүнмө ээлери кошумча баракта көрсөтүлүшү керек.

Мындай учурда графанын аталышы менен катар тиешелүү бокска белги коюлат.

Өтүнмө ээлери жөнүндө маалыматтарга тиешелүү арыздын кошумча барагы Евразия патенттик ведомствосуна евразия өтүнмөлөрүн түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерине 3-Тиркемеде келтирилген. Аны толтуруу тартиби арыздын 5- жана 6-графаларын толтуруунун тартиби сыяктуу. Арыздын кошумча барагына бардык өтүнмө ээлери тарабынан кол коюлушу керек. 

Арыздын 7-графасына өтүнмө ээси же өтүнмө ээлери тарабынан Конвенциянын 15 (5) статьясына ылайык маани-маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч каты жана Конвенциянын 15 (4) статьясына ылайык евразия өтүнмөсүн бир кыйла мурда жарыялоо жөнүндө өтүнүч каты берилүүгө тийиш. Эгерде тиешелүү өтүнүч кат берилген учурда гана, көрсөтүлгөн графага белги коюлат.

Эгерде евразия өтүнмөсүн бир кыйла мурда жарыялоо жөнүндө өтүнүч кат берилсе, анда бул бокста айлардын саны көрсөтүлөт, анда Конвенциянын 15 (4) статьясында евразия өтүнмөсүн жарыялоо үчүн белгиленген мөөнөттү кыскартуу суралган. Евразия өтүнмөсүн жарыялоону тездетүү ЕАПВ тарабынан сунушталган Төлөө кызматын көрсөтүүлөрдүн тизмесине ылайык белгиленген тарифти төлөө шартында жүзөгө ашырылат.

Эгерде евразия өтүнмөсү Нускаманын 30-эрежесине ылайык белгиленген өтүнмө ээсинин өкүлү аркылуу берилсе, арыздын 8-графасы толтурулат. Бул графада өтүнмө ээсинин бир нече өкүлдөрү көрсөтүлүшү мүмкүн.

Тиешелүү учурларда өтүнмө ээсинин өкүлү жалпы өкүл же евразия патенттик ишенимдүү өкүлү болуп саналары жөнүндө белги коюлат. Эгерде өтүнмө ээсинин өкүлү патенттик ишенимдүү өкүл болуп саналса, анда “ЕАПВга патенттик ишенимдүү өкүлдүн каттоо номери” деген бокска патенттик ишенимдүү өкүлдүн каттоо номери, патенттик ишенимдүү өкүлдүн ЕАПВнын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн Реестринде катталганы боюнча көрсөтүлүшү керек. Эгерде патенттик ишенимдүү өкүлдөр бир нече болсо, анда бул бокска алардын ар биринин каттоо номерлери көрсөтүлөт. Эгерде өтүнмө ээсинин өкүлү патенттик ишенимдүү өкүл да, жалпы өкүл да болуп саналбаса, анда жогоруда көрсөтүлгөн бокстарга белги коюлбайт.

8-графага өтүнмө ээсинин өкүлүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде алар пайдаланылса), кат жазышууларды жүргүзүү үчүн анын толук почта дареги, ошондой эле (эгер бар болсо) телефонунун жана факсынын номери (өлкөнүн жана шаардын коду менен) көрсөтүлөт.

Арыздын 9-графасында евразия өтүнмөсү боюнча кат жазышуулар үчүн толук почта дареги көрсөтүлөт. Эгерде кат жазышуулар үчүн дарек өтүнмө ээсинин өкүлүнүн дареги менен дал келсе, анда бул графаны толтурбай эле койсо болот, ал эми кат жазышууларды жүргүзүү суроолоруна тийиштүү болгон тиешелүү боксту өтүнмө ээсинин өкүлүнүн дареги боюнча белгилөө гана керек.

Арыздын 10-графасы Нускаманын 33 (3) эрежесине ылайык евразия өтүнмөсүн берүү датасын белгилөө максатында, ойлоп табуунун сыпаттамасы ошол эле алгачкы же мурунку өтүнмөнү берген өтүнмө ээси тарабынан мурда берилген шилтемеге алмаштырылганда гана толтурулат.

Бул графа тиешелүү арызды камтыйт жана анда төмөндөгүлөр көрсөтүлүшү керек:

алгачкы же мурунку өтүнмөнүн номерин, бул өтүнмөнү берилген датасын жана алгачкы же мурунку өтүнмө берилген ведомствонун же уюмдун өлкөсүнүн кодун.

Арыздын 11-графасы евразия өтүнмөсү боюнча Нускаманын 6- жана 36-эрежелеринин негизинде артыкчылык суралган учурларда пайдаланылат.

Нускаманын 6 (1) эрежесине ылайык артыкчылык суралган учурда Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын же Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун (БСУ) катышуучу-мамлекеттеринин мурунку өтүнмөлөрүн берүүгө тийиштүү бокска белги коюлат жана төмөндөгүлөр: мурунку өтүнмөнүн номери, артыкчылык суроонун датасы жана мурунку өтүнмө берилген өлкөнүн эки тамгалуу коду көрсөтүлөт.

Эгерде өтүнмө ээси Нускаманын 6 (3) эрежесине ылайык мурунку евразия өтүнмөсүн  Евразия ведомствосуна же улуттук ведомствого берүүнүн датасы боюнча артыкчылык же Нускаманын 6 (2) эрежесине ылайык кошумча материалдардын келип түшүүсүнүн датасы боюнча артыкчылык сураса, анда 11-графанын тиешелүү боксуна белги коюлат. Мында мурунку өтүнмөнүн берилген датасы же кошумча материалдар келип түшкөн дата эки учурда тең евразия өтүнмөсүнүн номери көрсөтүлүү менен берилет.

Эгерде евразия өтүнмөсүнө карата Нускаманын 6 (5) эрежесине ылайык эл аралык көргөзмөдө расмий же расмий таанылган ойлоп табууну камтыган объектини ачык көрсөтүү датасынын башталышы боюнча артыкчылык суралса, анда бул графанын тиешелүү боксуна белги коюлат жана көргөзмөдө объектини көрсөтүүнүн башталышынын датасы көрсөтүлөт.

Эгерде алар бир топ болсо, арыздын 12-графасында ойлоп табуучу же ойлоп табуучулар жөнүндө маалыматтар келтирилет. Ар бир ойлоп табуучуга карата: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде ал пайдаланылса), өлкөнүн аталышы (ВОИС ST.3 стандарты боюнча өлкөнүн эки тамгалуу коду) жана жашаган жеринин дареги көрсөтүлөт.

Эгерде 12-графада ойлоп табуучулардын баарын көрсөтүү үчүн орун жетишсиз болсо, анда арыздын бул барагында көрсөтүлбөй калган ойлоп табуучулар, кошумча баракта көрсөтүлүшү керек. Мындай учурда графанын аталышы менен катарындагы тиешелүү бокска белги коюлат. Ойлоп табуучулар жөнүндө маалыматтарга тиешелүү арыздын кошумча барагы Евразия патенттик ведомствосуна евразия өтүнмөлөрүн түзүүнү, берүүнүн жана карап чыгуунун Эрежелерине 4-тиркемеде келтирилген. Аны толтуруунун тартиби арыздын 12-графасын толтуруунун тартиби сыяктуу. Бул баракка бардык өтүнмө ээлери кол коюулары керек.

Нускаманын 8-эрежесине ылайык ушул эле графага ойлоп табуучу же ойлоп табуучулар тарабынан аны же аларды евразия өтүнмөсүнө мындай (мындайлар) катары эске салуудан баш тартуу жөнүндө арыз жасалышы мүмкүн. Мындай учурда бул арыздын боксуна белги коюлат жана ойлоп табуучунун фамилиясы жана атасынын жана өзүнүн атынын баш тамгалары көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн ойлоп табуучулар бул бокска өздөрүнүн колдорун коюулары керек.

Арыздын 13-графасында арызга, аны берүүдө тиркелген документтердин тизмеси көрсөтүлөт.

Ар бир документтин аталышынын тушуна бул документтин бир нускасындагы барактардын саны жана анын нускаларынын саны көрсөтүлөт. Эгерде евразия өтүнмөсүнө мурунку өтүнмөлөрдүн көчүрмөсү же көчүрмөлөрү тиркелсе, анда “Нускалардын саны” тилкесине бул көчүрмөлөрдүн саны гана көрсөтүлөт.

“Чиймелер жана башка материалдар” сабына өтүнмө ээсинин пикири боюнча реферат менен бирге жарыяланышы керек болгон чийменин фигурасын көрсөтүү керек.

Эгерде евразия өтүнмөсүн берүүдө ага машинада лкула турган алып жүрүүчү, маселен, орус тилинде өтүнмөнүн документтерин (сыпаттама, формула, реферат, нуклеотиддердин жана/же аминокислоталардын ырааттуу тизмесин ж.б.у.с.) камтыган CD-диск тиркелсе, арыздын 14-графасы толтурулат. Мында эгерде машинада окула турган алып жүрүүчүдөгү орус тилиндеги өтүнмөнүн документтеринин көчүрмөлөрү басма түрүндө берилген тексттин так көчүрмөсү болуп саналса, анда бул жөнүндө бул графага белги коюлат.

Арыздын 15-графасына кол коюлат. Коюлган колдор кол койгон жактын фамилиясынын жана аты-жөнүнүн баш тамгаларын көрсөтүү менен чечмеленет.

Арыздын 16-графасы ЕАПВ гана пайдалануу үчүн кызмат кылат. Анда евразия өтүнмөсүнүн документтери кабыл алынганда штамп коюлат.

12. Нускаманын 33-эрежесинде белгиленген евразия өтүнмөсүнүн талаптарына туура келүүдө жана формалдуу белгилерине ылайык өтүнмөнү текшерүү жана ЕАПВга жөнөтүү үчүн белгиленген алымды төлөө шарттарында эксперттик бөлүм кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү аркылуу төрт айдын ичинде, ал эми конвенциялык артыкчылык суралган учурда – анын Кыргызпатентке келип түшкөн (Нускаманын 34-эрежесинин 3-п.) датасынан баштап бир айдын ичинде Нускаманын 29-эрежесинде белгиленгендей, ЕАПВга Кыргызпатенттин коштомо каты (3-тиркеме) менен евразия өтүнмөсүнүн үч нускасын жөнөтөт. Жөнөтүү фактысы эксперттик бөлүм менен кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн тиешелүү журналдарына жазылат.

Эксперттик бөлүм өтүнмө ээсине анын евразия өтүнмөсүнүн ЕАПВга жөнөтүлгөндүгү жөнүндө жана Конвенциянын (Форма ЕАЗ-5) 15 (3) статьясына ылайык бирдиктүү тартиптеги алымды ЕАПВга төлөөнүн зарылдыгы жөнүндө кабарлоо жиберет.

13. Евразия өтүнмөсүнүн материалдары ЕАПВга евразия өтүнмөсүнө жөнөтүлгөн күндөн тартып үч айдын ичинде архивге өткөрүп берилет. Архивге өткөрүп берүү “Кыргызпатенттин документацияларын архивдештирүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибине” ылайык жүзөгө ашырылат.

1-тиркеме

2-тиркеме

3-тиркеме

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900