FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы №4 чечими менен

жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын 2013-жылдын 11-июлундагы №119 буйругу менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасы Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби

Алымдардын жана жыйымдардын эсебин алуунун тартиби Кыргыз Республикасы Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өтүнмөлөрдү кароо процессинде алымдардын, жыйымдардын эсеби боюнча, интеллектуалдык менчик объектилерине коргоо документтерин берүү жана күчүндө сактоону колдоо жана аларды жарыялоо ишмердүүлүктөрүн жөнгө салат (мындан ары – Тартип).

  1. I.       Жалпы жоболор
  1. 1.      Кыскартуулардын тизмеси:

           Кыргызпатент – Кыргыз Республикасы Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

ИМБДУнун ЭБсы – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросу;

ЕАПВ – Евразиялык патенттик ведомствосу;

РСТ – Патенттик кооперация жөнүндө келишим;

ӨМФИ – Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча федералдык кызматынын Өнөр жай менчигинин федералдык институту;

МБ – бардык өтүнмөлөр боюнча алымдардын эсебин алуунун жана коргоо документтеринин ээлери тууралуу маалыматтар базасы.

II. Алымдарды жана жыйымдарды төлөө жөнүндө документ

1. Алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы бар банктын төлөм тапшырмасы же квитанциясы, же болбосо алымдын Кыргызпатенттин эсебине келип түшкөндүгү жөнүндө көчүрмө саналат.

2. Алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ финансы-экономикалык секторунда сакталат.

III. Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн функциялары

3. Ушул тартипке ылайык Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу боюнча төмөндөгүдөй функцияларды жүзөгө ашырышат.

Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү:

- кабыл алат жана белгиленген тартипте өз алдынча, таризделген “Кыргызпатент тарабынан ишке ашырылуучу юридикалык маанидеги аракеттер үчүн алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө кирүү документтеринин журналына” каттайт;

- алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө келип түшкөн документтерди экономикалык секторго өткөрүп берет.

4. Кыргызпатенттин финансы-экономикалык сектору:

- Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнөн алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө келип түшкөн документтерди кабыл алат;

- алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгүнүн борборлоштурулган эсепке алууну жана алардын төлөнгөндүгү тууралуу документтерди сактоону жүзөгө ашырат;

- алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу боюнча МБны түзөт;

- Кыргызпатенттин бухгалтериясы менен чогуу алымдар жана жыйымдар түрүндө төлөнгөн акча каражаттарынын Кыргызпатенттин эсебине факт жүзүндө келип түшүүсүнө ай сайын текшерүүнү жүзөгө ашырат;

- акча каражаттарынын Кыргызпатенттин эсебине факт жүзүндө келип түшүүсү белгиленгенден кийин алымдардын жана жыйымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө өткөрүп берет;

- Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү менен алымдарды жана жыйымдарды төлөө маселелерин, ошондой эле алымдар жана жыйымдар катары төлөнгөн суммаларды кайтарып берүү жана/же кайра чегерүү мүмкүндүгү жана зарылдыгы маселелерин макулдашат;

- интеллектуалдык менчик объектилеринин укук ээсинин, өтүнмө ээсинин, же алардын өкүлдөрүнүн өтүнүч катынын негизинде ашыкча төлөнгөн алымдар менен жыйымдарды, ошондой эле алар үчүн төлөнүп, бирок ишке ашырылбай калган аракеттердин алымдар менен жыйымдарын кайтарып берүүнү жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү жөнүндө сунуш даярдап, Кыргызпатенттин жетекчилигине жөнөтөт;

- ай сайын Кыпгызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан аткарылган юридикалык маанидеги аракеттери жөнүндө маалымкаттын негизинде алымдарды жана жыйымдарды эсептен чыгаруу актысын түзүп, бухгалтерияга берет (1-тиркеме).

5. Кыргызпатенттин бухгалтериясы:

- Кыргызпатенттин жетекчилигинин тапшырмасы боюнча интеллектуалдык менчик объектилеринин укук ээсинин, өтүнмө ээсинин, же алардын өкүлдөрүнүн өтүнүч катынын негизинде алымдардын ашыкча төлөнгөн суммасын, ошондой эле алар үчүн төлөнүп, бирок ишке ашырылбай калган аракеттердин алымдарын кайтарып берүүнү жүзөгө ашырат;

- финансы-экономикалык сектору тарабынан берилген, Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан бекитилген юридикалык маанидеги аткарылган аракеттердин отчету боюнча авансылык төлөмдү эсептен чыгарууну жүзөгө ашырат (2-тиркеме).

6. Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү:

- Кыргызпатенттин финансы-экономикалык секторунан алымдардын жана жыйымдардын төлөгөндүгүн тастыктоочу төлөм документтерин алат;

- Кыргызпатенттин финансы-экономикалык секторунан Кыргыз Республикасынын аймагында күчүндө турган өтүнмөлөр боюнча алымдардын факт жүзүндө төлөнгөндүгүн тастыктаган Мадрид протоколунун жана Гаага макулдашуусунун өтүнмөлөрү боюнча, ЕАПВ патенти боюнча реестрлердин көчүрмөлөрүн алат;

- ЕАПВ реестри боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында күчүндө турган патенттердин санын жана патенттердин күчүн кармап туруу үчүн алымдардын төлөөнүн тууралыгын текшерет жана Кыргызпатенттин финансы-экономикалык секторуна өткөрүп берет;

- Кыргыз Республикасынын аймагында күчүндө турган Мадрид протоколунун жана Гаага макулдашуусунун өтүнмөлөрү боюнча көрсөтүлгөн класстар боюнча төлөөнүн тууралыгын текшерет жана Кыргызпатенттин финансы-экономикалык секторуна өткөрүп берет;

- өтүнмө берүү, экспертизалоо жүргүзүү, өтүнмөнү кароо этабында кайсы болбосун юридикалык маанидеги аракеттерди жасоо үчүн алымдардын туура төлөнгөндүгүн текшерүүнү жүзөгө ашырат, анын ичинде төмөндөгү жөнөтүүлөр үчүн:

а) евразиялык өтүнмөнү ЕАПВга;

б) РСТ келишими боюнча эл аралык өтүнмөнү ИМБДУнун ЭБсына;

в) товардык белгилерди эл аралык каттоого өтүнмөнүн материалдарын ИМБДУнун ЭБсына;

г) өтүнмөлөрдүн материалдарын ЕАПВга;

д) өтүнмөнүн материалдарын эл аралык издөө органы катары ӨМФИге;

- алымдарды төлөө маселелери боюнча өтүнмө ээлери,  интеллектуалдык менчик объектилеринин ээлери же алардын өкүлдөрү менен кат жазышууларды жүргүзөт;

- Кыргызпатенттин финансы-экономикалык секторунан Кыргызпатенттин эсебине алымдардын жана жыйымдардын түшпөй калгандыгы табылган учурлар же төлөм документтеринде көрсөтүлгөн алардын маанилери үчүн белгиленгенден аз өлчөмдө келип түшүүлөр жөнүндө маалыматтарды алат;

- Кыргызпатенттин финансы-экономикалык сектору менен, керек учурда Кыргызпатенттин башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен, алымдардын жана жыйымдардын, ошондой эле, ал аракеттер үчүн төлөнүп, бирок аткарылбай калган алымдар менен жыйымдардын ашыкча төлөнгөн суммаларын кайра чегерүү жана же кайтарып берүү маселелерин;

- алымдардын төлөнгөндүгүн тастыктаган документтери менен өтүнмөлөрдү топтойт;

- Кыргызпатенттин бухгалтериясына РСТга ылайык алуучу ведомство катары Кыргызпатентке берилген эл аралык өтүнмө боюнча эл аралык издөө жүргүзүү үчүн алымдарды ӨМФиге которуунун зарылдыгы жөнүндө сунуш жөнөтөт;

- Кыргызпатенттин бухгалтериясына Кыргызпатент менен Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторун изилдөөнүн мамлекеттик комиссиясынын ортосундагы келишимге ылайык алуучу орган катары Кыргызпатентке берилген селекциялык жетишкендиктер боюнча айырмалуулугуна, тектештигине, жана туруктуулугуна экспертиза жүргүзүү үчүн алымдарды чегерүүнүн зарылдыгы жөнүндө сунуш жөнөтөт;

- жума сайын аткарылган юридикалык маанидеги аракеттер жөнүндө маалымкат түзөт жана финансы-экономикалык секторго берет (3-тиркеме);

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери ушул Тартипте каралган жоболордун аткарылышы үчүн жоопкерчиликтүү болушат.

1-тиркеме

2-тиркеме

3-тиркеме

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900