FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен Жактырылган 2013-жылдын 6-августун №5 КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын буйругу менен бекитилген 2013-жылдын 12-августун , № 135

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун иш

РЕГЛАМЕНТИ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун иш регламенти (мындан ары – Регламент) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Илимий-техникалык кеңешинин алдындагы Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) ишинин укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, милдеттерин жана тартибин регламенттейт.

Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 131-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

I. Жалпы жоболор

1. Жумушчу топ өзүнүн отурумдарында мыйзамдарды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары - Кыргызпатент) ишин жакшыртуу максаттарында иштелип чыккан актылардын долбоорлорун карап чыгуучу кеңешүүчү орган болуп эсептелет.

2. Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү, Кыргыз Республикасы мүчө болуп эсептелген эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Регламентти жетекчиликке алат.

II. Жумушчу топтун негизги милдеттери жана функциялары 

3. Жумушчу топтун негизги милдети болуп интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы мыйзамдарды жакшыртуу эсептелет.

4. Жумушчу топтун алдында турган милдеттерди аткаруу максаттарында ал төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

            - Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдары тарабынан иштелип чыккан, Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн келип түшүүчү интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы актылардын долбоорлорун карап чыгат;

            - Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана ведомствого караштуу уюмдарынан келип түшүүчү интеллектуалдык менчик жана инновациялар жаатындагы актыларды жакшыртуу жөнүндөгү сунуштарды карап чыгат;

            - карала турган актылардын долбоорлорунун толук жана ар тараптуу изилдөөлөрүн жүргүзүү максатында Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана ведомствого караштуу уюмдарынан кошумча материалдарды сурайт;

            - актыларды жактыруу жана Кыргызпатенттин Илимий-техникалык кеңешинин (ИТК) кароосуна киргизүү жөнүндө, же аларды жеткилеңдетип иштеп чыгууга кайра кайтаруу тууралуу чечим кабыл алат;

- Жумушчу топ карап чыккан маселелер боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомствого караштуу уюмдарына сунуштарды (зарыл болгон учурда) берет.

III. Жумушчу топтун курамы 

5. Жумушчу топтун жеке курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет. Жумушчу топтун жеке курамына Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү кирет.

6. Жумушчу топтун ишмердүүлүгү туруктуу негизде жүргүзүлөт жана Кыргызпатенттин төрагасынын буйругунун негизинде гана токтотулушу мүмкүн.

7. Жумушчу топтун жетекчиси Кыргызпатенттин төрагасы тарабынан дайындалат, орун басары Жумушчу топтун биринчи отурумунда анын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ылайыктуу жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен алардын жеке арызы боюнча же, алардын өз милдеттенмелерин аткарууга мүмкүн болбой калгандыгына байланыштуу токтотулушу мүмкүн.

8. Жумушчу топтун ишине катышуу үчүн Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери (макулдашуу боюнча), ошондой эле мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер тартылышы мүмкүн.

IV. Жумушчу топтун жооптуу катчысы 

9. Жумушчу топтун катчысы өз ишмердүүлүгүндө:

- Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилеринен же түздөн-түз аткаруучулардан Жумушчу топтун отурумунда карала турган маселелерди тактоо, толуктоо же өзгөртүү үчүн кошумча документтерди сурайт;

- Кыргызпатенттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдары милдеттүү түрдө акарууга тийиш болгон талаптарга ылайык келбеген материалдарды кайра кайтарат; 

- Жумушчу топтун иш кагаздарын жүргүзөт;

- Жумушчу топто талкууланган маселелердин жыйынтыгы боюнча ылайыктуу документтерди даярдайт.

V. Отурумга материалдарды даярдоо

10. Жумушчу топтун кароосуна актынын ар бир долбоору боюнча тиешелүү документтер даярдалат.

Жумушчу топтун кароосуна киргизилүүчү документ милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- Тиркемесин көрсөтүү менен, Жумушчу топтун кароосуна актынын (актылардын) долбоору (долбоорлору) жөнөтүлгөндүгү жөнүндө кызматтык катты;

- түзүмдүк бөлүмдүн/ведомствого караштуу уюмдун жетекчисинин колу коюлган, кароого коюла турган маселенин кыскача маалыматын жана аны алып чыгуу зарылдыгынын түшүндүрмөсүн камтыган, киргизиле турган актынын долбооруна негиздеме-маалымкатты жана документтин өзүн;

- Жумушчу топтун кароосуна киргизилүүчү актынын долбоорун;

- ар бир пункту боюнча негиздемелерди көрсөтүү менен, киргизилип жаткан ченемдик укуктук актынын колдонулуп жаткан жана сунушталып жаткан редакцияларынан турган киргизилип жаткан ченемдик укуктук актынын долбооруна салыштырма таблицаны.

Зарыл болгон учурда, киргизилип жаткан актынын долбооруна аны иштеп чыгуунун жүрүшүндө даярдалган кошумча материалдар берилет.

Күн тартибине киргизилген актылардын долбоорлору Жумушчу топтун мүчөлөрүнө электрондук түрдө «patent.kg» дареги боюнча жөнөтүлөт.

11. Ушул пунктта көрсөтүлгөн талаптарды сактабастан киргизилген долбоорлор Жумушчу топтун катчысы тарабынан жеткилеңдетип иштеп чыгуу үчүн аткаруучуга (түзүмдүк бөлүмгө/ведомствого караштуу уюмга) кайтарылат. Материалдары ушул Регламентте белгиленген мөөнөттө берилбеген актылардын долбоорлору Жумушчу топтун жетекчисинин уруксаты менен, киргизилип жаткан актынын долбооруна ага кол койдуруу аркылуу, Жумушчу топтун отурумунун күн тартибине коюлушу мүмкүн.

VI. Өткөрүүнү уюштуруу жана иш тартиби

12. Жумушчу топтун отурумдары зарылдыгына жараша, бирок, бир айда 1 (бир) жолудан кем эмес өткөрүлөт. Жумушчу топтун отурумун өткөрүү үчүн кворум анын сандык курамынын 1/2 бөлүгүнөн (жарымынан) аз эмести түзөт. Добуш берүүдө жумушчу топтун ар бир мүчөсү бирден добушка ээ болот. Чечимдер катышуучулардын санынын көпчүлүк добушу менен, бирок каралып жаткан маселе боюнча Жумушчу топтун кызыкдар болгон мүчөлөрүнүн катышуусунда кабыл алынат. Алар жок болгон учурда, күн тартибиндеги бул маселе Жумушчу топтун кийинки отурумуна жылдырылат.

Актылардын долбоорлору жумушчу топтун отурумунун күн тартибине киргизүү үчүн жумушчу топтун кароосуна 7 (жети) календардык күн мурда киргизилет.

13. Жумушчу топтун отурумунун күн тартибинин долбоору отурум боло турган датага чейин 5 (беш) календардык күндөн кеч эмес, ылайыктуу материалдарды камтыган, анын отурумунун күн тартибине кире турган документтердин пакети андан ары Жумушчу топтун мүчөлөрүнө жана кызыкдар болгон адамдарга таркатылуу үчүн Жумушчу топтун жетекчисине берилет.

14. Жумушчу топтун мүчөлөрү, чакырылган адамдар (макулдашуу боюнча) аны өткөрүү датасына 3 (үч) календардык күн калгандан кеч эмес Жумушчу топтун отуруму өткөрүлө турган жер, датасы жана убактысы жөнүндө кабарландырылышат.

15. Кезектеги отурумга карата Жумушчу топтун отурумунун күн тартибинин долбоору Жумушчу топтун катышып жаткан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен отурумда бекитилет.

16. Жумушчу топ тарабынан жактырылган Актылардын долбоорлору белгиленген тартипте жумушчу топтун жетекчиси тарабынан ИТКнын кароосуна киргизилет.

17. Карап чыгууга киргизилген Актылардын долбоорлоруна Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ичинен кимдир бирөөлөр макул болбогон учурда, алардын эскертүүлөрү жана сунуштары өзгөчө пикир түрүндө таризделет жана ИТКнын кароосуна жиберүүдө Жумушчу топ тарабынан каралып чыккан долбоорлорго тиркелет. 

VII. Жумушчу топтун ишмердүүлүгүн жетектөө

18. Жумушчу топтун жетекчиси:

- Жумушчу топтун ишмердүүлүгүн жетектейт;

- отурумдун күн тартибин аныктайт жана Жумушчу топтун отурумунун датасын белгилейт;

            - Жумушчу топтун отурумдарына төрагалык кылат;

            - Жумушчу топтун отурумдарынын протоколдоруна кол коет;

- ИТКнын отурумунда Жумушчу топ тарабынан каралып чыккан актылардын долбоорлорун көрсөтөт жана Жумушчу топ кабыл алган чечимдер жөнүндө маалымат берет;

- Жумушчу топтун ишмердүүлүгүнүн үстүнөн жана ал кабыл алган чечимдердин аткарылышын контролдоону ишке ашырат.

           Жумушчу топтун жетекчиси ИТКнын мүчөсү болуп эсептелет.

Жумушчу топтун жетекчиси жок болгон учурда анын милдеттерин Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары аткарат.

V. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

19. Жумушчу топтун мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- каралуучу актылардын долбоорлору боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- Жумушчу топтун отурумдарында бардык маселелерди талкуулоого катышууга;

- атайын каршылыктар же эскертүүлөр болгон учурларда өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу, ал Жумушчу топтун отурумунун протоколуна түшүрүлөт;

- отурумдун кароосуна маселелерди киргизүү жөнүндө сунуштарды Жумушчу топтун жетекчисине киргизет.

20. Жумушчу топтун мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

            - Жумушчу топтун отурумдарына катышууга, Жумушчу топтун отурумдарынын күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого жана алар боюнча чечим кабыл алууга катышууга;

- Жумушчу топтун отурумунун күн тартибине киргизилген актылардын долбоорлору менен таанышып чыгууга;

- өтүп жаткан жылдын 1-декабрынан кеч эмес, Жумушчу топтун жетекчисинин атына, анын зарылдыгынын негиздемесин камтууга тийиш болгон ылайыктуу кызматтык катты жөнөтүү жолу менен, кийинки жылга Жумушчу топтун Иш планын түзүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- Жумушчу топтун отурумуна катышууга мүмкүндүк жок болуп калган учурда бул жөнүндө мурдатан Жумушчу топтун жетекчисине жана катчысына кабарлоого.

21. Жумушчу топтун чечимдери протокол менен таризделет. Жумушчу топтун отурумунун протоколу Жумушчу топтун жетекчиси тарабынан дайындалган Катчы тарабынан түзүлөт. Жумушчу топтун отурумунун протоколуна Жумушчу топтун жетекчиси жана катчысы кол коет.

22. Жумушчу топтун отурумунун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

            - Жумушчу топтун отуруму өткөрүлгөн дата жана убактысы;

            - анын отурумуна катышкан Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн жеке курамы жана Жумушчу топтун отурумуна катышкан башка адамдар;

            - каралган маселелер;

            - Жумушчу топтун отурумунда каралган маселелер боюнча Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн эскертүүлөрү жана сунуштары (алар бар болсо);

            - Жумушчу топтун отурумунда каралган маселелер боюнча кабыл алынган чечимдер;

            - Жумушчу топтун отурумуна катышкандардын өзгөчө пикири (ал бар болсо);

23. Зарыл болгон учурда Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун отурумунун протоколунан алынган үзүндү же протоколдун көчүрмөсү түрүндө отурумга катышкан адамдарга маалымдалат.

24.  Бул Регламентке өзгөртүүлөр жана толуктоолор Жумушчу топтун чечими менен киргизилет. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900