• Басып чыгаруу

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 05 декабрында № 13-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 05 декабрында № 180-буйругу менен бекитилген

Кыргызпатенттин документтерин архивдештирүү боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) документтерин архивдештирүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жана архивдештирүүчү документтерди өткөрүп берүүдө, эсепке алууда, берүүдө ж.б. учурларда алардын өз-ара аракеттешүүсүн оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

I.  Жалпы жоболор 

  1. Кыскартуулардын тизмеси:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – “Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Типтүү нускама – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Архив - Кыргызпатенттин архиви;

БМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви;

Эрежелер – БМАнын Илимий-усулдук кеңешинин 2009-жылдын 18-августундагы № 3 чечими менен жактырылган Уюмдардын архивдеринин иштеринин негизги эрежелери;

ЭТУК - БМАнын Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы;

ЭК – Документтердин баалуулугун экспертизалоо, документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүүгө тандоо жана даярдоо боюнча Кыргызпатенттин туруктуу иштөөчү эксперттик комиссиясы. 

II. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн документтерин архивге өткөрүп берүү 

Архивдин фонддору

2. Архивдин курамына төмөнкүлөр кирет:

- ченемдик укуктук актылар фонду;

- административдик-финансылык документтердин фонду;

- интеллектуалдык менчик объектилери боюнча документтердин фонду.

Ченемдик укуктук актылар фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ведомстволор аралык макулдашуулар;

- ведомстволор аралык ченемдик укуктук актылар;

- Юстиция министрлигинде катталган ченемдик укуктук актылар (Жоболор, Эрежелер ж.б.у.с.);

- Кыргызпатенттин ички пайдалануудагы ченемдик укуктук актылары (жоболор, эрежелер, тартиптер, нускамалар, сунуштар, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жоболор ж.б.);

- илим, техника жана интеллектуалдык менчик жаатындагы күчүн жоготкон ченемдик укуктук актылар.

Административдик-финансылык документтер фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Кыргызпатенттин ар кандай уюмдар, ведомстволор ж.б. менен кат алышууларын;

- кадрлар менен иштөө боюнча документтерди: буйруктарды, өздүк иштерди, өздүк карточкаларды, кызматкерлердин эмгек китепчелерин ж.б.;

- финансылык документтер: ведомосттор, отчеттор, дүмүрчөктөр, коштомо кагаздар ж.б.;

- профсоюз комитетинин документтери;

- Кыргызпатенттин коллегиалдуу органдарынын документтери (жумушчу топтордун, ИТКнын, Коллегиянын, Апелляциялык кеңештин ж.б.).

Интеллектуалдык менчик объектилери боюнча документтердин фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн материалдары;

- пайдалуу моделдерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдүн материалдары;

- товардык белгилерге, тейлөө белгилерине жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарына өтүнмөлөрдүн материалдары;

- фирмалык аталыштарга өтүнмөлөрдүн материалдары;

- селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- салттуу билимдерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- рационализатордук сунуштарга арыздардын жана тиркелген документтердин материалдары;

- автордук укук объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдары;

- чектеш укуктар объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдары;

- интеллектуалдык менчик объектилерин пайдаланууга лицензиялык келишимдерди каттоого өтүнмөлөрдүн материалдары;

- өнөр жай менчик объектилерине коргоо документтерин ыйгарып берүү жөнүндө келишимдерди каттоого өтүнмөлөрдүн материалдары.

Сактоо мөөнөтүнө жараша фонддордун иштери (интеллектуалдык менчик объектилерине коргоо документтерин берүүгө өтүнмөлөрдүн материалдары боюнча иштерден тышкары) төмөнкүдөй иштерге бөлүнөт:

- дайыма сактоо;

- убактылуу (10жылга чейинки мөөнөттү кошкондо) сактоо;

- убактылуу (10 жылдан жогору) сактоо, өздүк курам боюнча документтерди камтуу менен, кадрдык кызматтагы алардын иш кагаздарынын жүргүзүлүшү бүткөндөн кийин үч жылдан кем эмес убакытта. 

Иштердин номенклатурасын түзүү 

3. Иштердин номенклатурасы – бул белгиленген тартипте таризделген алардын сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен, уюмдун иш кагаздарын жүргүзүүдө пайдаланылуучу иштердин баш аталыштарынын түзүмдөштүрүлгөн тизмеси.

Иштердин номенклатурасы документтерди негиздүү бөлүштүрүү жана иштерди түзүү, документтерди издөөнү жана иштерди эсепке алуу максаттарында түзүлөт.

Кыргызпатенттин иштеринин номенклатурасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобонун, Түзүмдүк бөлүмдөр, штаттык ырааттама, типтүү же ведомстволук тизмелер, номенклатура жана өткөн жылдардагы тизимдер жөнүндө жоболордун негизинде түзүлөт.

Иштердин номенклатурасын классификациялык бөлүү (бөлүмдөр жана бөлүмчөлөр) болуп штаттык ырааттамага ылайык жайгашкан жана алардын ар бирине шарттуу сандык белгилер – индекстер берилген түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары эсептелет.

Иштердин номенклатурасына киргизилген ар бир иш индекске ээ болот. Иштин индекси түзүмдүк бөлүмдүн индексинен жана түзүмдүк бөлүмдүн чектериндеги катар номерден турат.

Иштердин номенклатурасы архивариус тарабынан Типтүү нускаманын 62-пунктуна ылайык А-1 формасы боюнча түзүлүп, ЭК тарабынан жактырылат, ЭТУК (Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы) менен макулдашылат жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Иштердин номенклатурасынын түп нускасы архивде эсептик документ катары сакталат. Бир көчүрмөсү жумушчу нуска катары архивариус тарабынан пайдаланылат, эл эми экинчиси болсо БМАга өткөрүлүп берилет.

Иштерди андан ары архивге өткөрүп берүү үчүн номенклатуранын тиешелүү көчүрмө бөлүмдөрү Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө таратылып берилет.

Иштердин номенклатурасы Кыргызпатенттин функциялары жана түзүмү өзгөргөн учурда кайрадан түзүлөт жана кайрадан макулдашылат. Ал жыл сайын такталып, Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет жана кийинки жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилет.

Бекитилген иштердин номенклатурасына жыл ичинде иштин алып барылышы жөнүндө, жаңы иштердин киргизилиши ж.б. тууралуу маалыматтар киргизилет. Жыл аяктаган соң ага жүргүзүлгөн иштердин категориялары жана саны жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматтар киргизилет. 

Архивге өткөрүп берүү үчүн көктөмөлөрдү даярдоо 

4. Архивге өткөрүп берүү үчүн көктөмөлөр түзүлүүгө жана таризделүүгө тийиш.

Көктөмөлөрдү түзүү - иштердин номенклатурасына ылайык иштердин документтерин топтоштуруу.

Көктөмөгө өзүнүн мазмуну боюнча иштердин номенклатурасынын баш аталышына шайкеш келген документтер көктөлөт, мында иштерди документтердин сомолоруна (черновик) жана экинчи нускаларына топтоштурууга тыюу салынат.

Көктөмөлөрдү түзүүдө төмөнкү негизги талаптар сакталат:

- туруктуу жана убактылуу сакталуучу документтер өз-өзүнчө көктөмөлөргө топтоштурулат;

- көктөмөгө бир календардык жылдын документтери топтоштурулат, өтмө иштерден (интеллектуалдык менчик объектилерине өтүнмөлөр), ушул адамдын Кыргызпатентте иштеген бүтүндөй мезгилинин ичинде түзүлгөн өздүк иштеринен тышкары.

Ар бир көктөмө 4см дан жогорку калыңдыктагы 250 дөн көп эмес баракты камтууга тийиш. Эгерде документ көп болсо, алар томдорго бөлүнөт.

5. Көктөмөнүн ичиндеги документтер алардын өзүнүн мазмуну боюнча белгилүү бир маселелерди ырааттуу чагылдыргандай кылып жайгаштырылууга тийиш. Мында документтер хронологиялык тартипте жайгаштырылат (кириш документтер – келип түшкөн датасы боюнча, чыгыштар – жөнөтүлгөн датасы боюнча).

Негизги (өндүрүштүк) ишмердик жана өздүк курам боюнча буйруктар өз-өзүнчө көктөмөдө хронология боюнча топтоштурулат.

Кыргызпатенттин коллегиалдык органдарынын (жумушчу топтордун, ИТКнын, Коллегиянын ж.б.) документтери бир көктөмөгө топтоштурулат (протоколдор жана чечимдер, отурумдарга карата документтер, күн тартиби, маалымкаттар, корутундулар,чечимдердин долбоорлору ж.б.).

Протоколдор көктөмөдө түз хронологиялык тартипте жана номерлери боюнча жайгаштырылат. Отурумдарга карата документтер отурумдардын протоколдорунун номерлери боюнча системалаштырылат.

Кат алышуулар көктөмөлөрдө календардык жыл мезгили үчүн топтоштурулат. Кат алышуулардын көктөмөлөрүнө маселени чечүүнүн жүрүшүндө пайда болгон бардык документтер жайгаштырылат. Кат алышуулар хронологиялык ырааттуулукта системалаштырылат: жооп-документ сурам-документтен кийин жайгашат. Өкмөттүк жана жогору туруучу органдар менен кат алышуулар өзүнчө жүргүзүлөт жана зарыл болгон учурда дайындуу бир маселе боюнча топтоштурулат.

Пландар, отчеттор, штаттык ырааттамалар бул документтердин долбоорлорунан бөлөк топтоштурулат жана түзүлгөн жана бекитилген даталарына карабастан кандайдыр бир жылдагы же кандайдыр бир жыл үчүн көктөмөдө түзүлөт.

Өздүк иштердеги документтер алардын келип түшүүсү боюнча жайгаштырылат:

- документтердин ички тизими;

- жумушка кабыл алуу жөнүндө арыз;

- багыттама же сунуштама;

- кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк барак,

- өмүр баян;

- билими жөнүндө документтер;

-мүнөздөмө;

-таржымал;

- дайындоо, которуу, жумуштан бошотуу ж.б. жөнүндө буйруктардан көчүрмө бөлүктөр;

-өздүк баракка кошумча;

- сыйлыктарды эсептөө боюнча өздүк ишке кошумча.

Жаза-чаралар жөнүндө, сыйлыктар, аты-жөнүн өзгөртүү ж.б. тууралуу буйруктардын көчүрмөлөрү, бул жазуулардын кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк ишине кошумча алынып чыгуусуна байланыштуу, өздүк ишке жайгаштырылбайт.

Жарандардын сунуштары, арыздары жана даттануулары өзүнчө түзүлөт. Бул бөлүмдөрдөгү документтер хронологиялык же алфавиттик тартипте жайгаштырылат.

6. Типтүү нускаманын 67-пунктуна ылайык сактоо мөөнөтүнө жараша көктөмөлөрдү толук же жарым-жартылай тариздөө жүргүзүлөт.

Толук тариздөөгө туруктуу, убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу жана жеке курам боюнча көктөмөлөр кирет. Көктөмөнү толук тариздөө төмөнкүлөрдү караштырат:

- көктөмөдөгү барактардын номерленишин;

- көктөмөнүн документтеринин ички тизимин Эрежелердин (Форма-А2) 10 кп.3.6.17 тиркемесине ылайык түзүү;

- көктөмөнүн күбөлөндүрүүчү жазуусун Типтүү нускаманын (Форма-А3) 69-пунктуна ылайык түзүү;

- көктөө жана көктөмөнү сырттап көктөө;

- көктөмөнүн мукабасынын маалымдаректерине зарыл болгон тактоолорду киргизүү (түзүмдүк бөлүмдүн аталышын, иш кагаздарын жүргүзүү индексин жана иштин баш аталышын, иштин датасын ж.б. тактоо). Убактылуу сакталуучу иштер (10 жылга чейинкини кошкондо) жарым-жартылай тариздөөгө жатат, мында:

- иштерди ичине кагаз тигилүүчү папкада сактоого жол берилет;

- көктөмөдөгү документтерди кайра системдештирүү жүргүзүлбөйт;

- көктөмөнүн барактары номерленбейт;

- күбөлөндүрүүчү жазуулар түзүлбөйт.

Көктөмөнү түзүүчү документтер бардык документтердин тексттерин, даталарын, кол тамгалардын жана аларга резолюциялардын эркин окулуу мүмкүндүгүн эске алуу менен ичине кагаз тигилүүчү папкага көктөлөт. Иштерди көктөөгө даярдоодо документтерден металл бириктиргичтер (кыстыргычтар) алып салынат. 

Көктөмөгө киргизилген документтердин сакталышын камсыз кылуу жана жайгаштыруу тартибин бекемдөө максаттарында, бардык барактар жогорку оң жак бурчунда документтердин тексттерине тийбестен кара графикалык карандаш менен номерленет.

Фотосүрөттөр, чиймелер жана башка иллюстрациялуу документтер болсо, номерлештирүү арткы бетинде жогорку оң жак бурчунда ишке ашырылат.

Бүктөлгөн кагаз ачылат жана жогорку оң жак бурчунда номерленет. Мында бир жак четинен көктөлгөн кайсы болбосун форматтагы барак бир барак катары номерленет; бүктөлгөн жана ортосунан көктөлгөн барак кайра көктөлөт жана бир барак катары номерленет.

Көктөмөгө көктөлгөн ичинде салынгандары бар конверттер номерленет, мында адегенде конверт номерленет, андан кийин кийинки номерлер менен конверттин ичиндеги ар бир салынган документ номерленет.

Өзүнүн барактары номерленип көктөмөгө тигилген документтер (басылмаларды кошкондо) жалпы тартипте номерлениши же, эгерде ал көктөмөдөгү барактардын ирээттүү жайгашуусуна ылайык келсе, өзүнүн номерлениши калтырылышы мүмкүн.

Иш кагаздарын жүргүзүүдө иштин барактарынын номерленишинде көп сандагы каталар табылган учурда аларды кайра номерлөө жүргүзүлөт. Барактарды кайра номерлөөдө эски номерлер бир тарапка жантайыңкы сызыктар менен чийилет жана анын катарында барактын жаңы номери коюлат.

7. Иштин документтерин эсепке алуу үчүн ички тизим белгиленген формада жүргүзүлөт жана иштин документтеринин катар номерлери, алардын индекстери, даталары, ар бир документ жайгашкан иштин барактарынын баш аталыштары жана номерлери жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Ички тизимге аны түзгөн адам кол тамганы ачуу жана тизим түзүлгөн датаны көрсөтүү менен кол коет.

Иштин документтеринин курамы өзгөртүлгөндө (документтерди алуу, кошуу, аларды көчүрмөлөрү менен алмаштыруу ж.б.) бул өзгөртүүлөр “Эскертүү” деген графада чагылдырылат жана зарыл болгон учурда жаңы жыйынтыктоочу жазуу түзүлөт.

8. Типтүү нускаманын 71-пунктуна ылайык, иштер А4 –формасына ылайык мукабага ээ болууга тийиш, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- Кыргызпатенттин толук аталышы:

- структуралык түзүмдүн аталышы;

- көктөмөнүн №;

-томдун № ;

- көктөмөнүн баш аталышы;

- көктөмөнүн датасы;

- көктөмөдөгү барактардын саны;

- сактоо мөөнөтү;

- архивдик шифри.

Иштин документи менен камтылган мезгил ичинде түзүмдүк бөлүмдүн аталышы өзгөргөндө, көктөмөнүн мукабасында түзүмдүк бөлүмдүн жаңы аталышы жазылат, эл эми мурдагысы кашаага алынат.

Мукабадагы иштин баш аталышы иштердин номенклатурасынан көчүрүлөт. Зарыл болгон учурда иштин баш аталышына кошумча маалыматтар жана тактоолор киргизилет (буйруктардын, протоколдордун ж.б. номерлери коюлат).

Мукабадагы дата иштин башталган жана бүткөн жылына туура келүүгө тийиш.

Эгерде көктөмөгө датасы иштин датасына туура келбеген документтер (мисалы, тиркемелер ж.б.) киргизилсе, анда датанын астында жаңы саптан бул жөнүндө: “Көктөмөдө __________жылдын (жылдардын) документтери бар” деген жазуу жазылат.

Жылдык пландарды жана отчетторду камтыган иштердин мукабасында гана датасын көрсөтпөсө болот, анткени алардын датасы иштин баш аталыштарында чагылдырылат. 

Эгерде көктөмө журнал болуп эсептелсе, анда датасы журналга биринчи жана акыркы жазуулар жазылган календардык дата болот.

Башкаруучу документтерди камтыган көктөмөнүн датасы болуп, көктөмөгө киргизилген эң баштапкы жана эң кийинки документтерди каттоо (түзүү) иштеринин (күнү, айы, жылы) документтеринин акыркы даталары эсептелет.

Отурумдардын протоколодорун камтыган көктөмөнүн датасы болуп, көктөмөнү түзүп турган биринчи жана акыркы протоколдордун түзүлгөн даталары эсептелет.

Өздүк иштин датасы болуп, ага ачылган адамды жумушка кабыл алуу жана жумуштан бошотуу жөнүндө буйруктарга кол коюлган даталар эсептелет.

Документтин датасын белгилөөдө алгач күнү, андан кийин айы жана жылы көрсөтүлөт. Күнү жана жалы араб сандары менен, айдын аталышы сөз менен жазылат. 

Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизимин түзүү 

9. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн иш кагаздары жүргүзүлүп бүткөндөн кийинки бардык көктөмөлөрүнө аларды түзүп жана тариздегенден кийин түзүмдүк бөлүмдөрдүн иштеринин тизимдери түзүлөт.

Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизимин түзүүдө төмөнкү талаптардын сакталышы зарыл:

- ар бир иш түзүмдүк бөлүмдүн тизимине өз алдынча катар номери менен киргизилет. Эгерде көктөмө бир нече томдон (бөлүктөн) турса, анда ар бир том (бөлүк) тизимге өз алдынча номер менен киргизилет.

- түзүмдүк бөлүмдүн тизиминдеги иштерди системалаштыруу жана номер берүү жүргүзүлөт. Түзүмдүк бөлүмдүн тизиминдеги иштерди системалаштыруу иштердин номенклатурасындагы системалаштырууга шайкеш келет. Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизиминин номери тизимди түзүүчү документтердин категориясынын аталышынын баштапкы чоң тамгасын кошуп жазуу менен штаттык ырааттама боюнча түзүмдүк бөлүмдүн сандык белгисинен жана тизимге киргизилген иштер киргизилген жылдын акыркы эки санынан турат. Ошентип, туруктуу жана убактылуу сакталуучу жана номенклатура боюнча тизмеде болгон жана 2011-жылы жүргүзүлгөн түзүмдүк бөлүмдүн жеке курамы боюнча № 03 иштердин тизимдери ылайыгына жараша: 03т-11, 03у-11 жана 03 ж/к-11 деген номерлерге ээ болушат;

- түзүмдүк бөлүмдүн тизиминин графалары көктөмөнүн мукабасына чыгарылган маалыматтарга так ылайык келтирүү менен толтурулат;

- түзүмдүк бөлүмдүн тизимине бирдей баш аталыштагы бир нече ишти катар киргизүүдө биринчи иштин баш аталышы толук жазылат, ал эми калган бардык окшош иштер “ошол эле” деген сөздөр менен белгиленет, мында башка маалыматтар тизимге толук киргизилет;

- “Эскертүү” деген графа көчүрмөсү бар иш чыгарылгандыгы же өткөрүлүп берилгендиги жөнүндө белгилөө үчүн пайдаланылат.

Түзүмдүк бөлүмдүн тизиминин аягында жыйынтыктоочу жазуу жүргүзүлөт, анда (сан жана жазуу түрүндө) тизим боюнча эсепке кирген иштердин саны, тизим боюнча биринчи жана акыркы иштердин номерлери көрсөтүлөт, ошондой эле тизимдеги иштердин номерленишинин өзгөчөлүктөрү (иштердин литералуу (цифра менен эмес тамга менен белгиленген) номерлери жана калтырып кеткен номерлери) эскертилет.

Түзүмдүк бөлүмдүн тизимине ээлеген кызмат орунун көрсөтүү менен, түзүүчү кол коет.

Туруктуу мөөнөттө сакталуучу иштердин тизимдери төрт нускада түзүлөт, түзүүчү жана архивге жооптуу адам тарабынан кол коюлат, Кыргызпатенттин ЭКсы менен макулдашылат. Тизимдин бардык нускалары милдеттүү түрдө Типтүү нускаманын 77-пунктунун сегизинчи абзацына ылайык (А5-формасы) ЭТУКтун (Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы) бекитүүсүнө берилет.

Жеке курам (Форма-А6) боюнча иштердин тизими ушундай эле тартипте түзүлөт, таризделет жана каралат.

Убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу иштердин тизими (жеке курам боюнча көктөмөлөрдөн тышкары) 2 нускада түзүлөт. Тизимдер ЭТУКтун кароосуна жөнөтүлбөйт (Форма-А7). 

Көктөмөлөрдү архивге өткөрүп берүү 

10. Архивге көктөмөлөрдү өткөрүп берүү тизимдер боюнча гана жана өткөрүлүүчү документтердин түрүнө жараша, белгиленген мөөнөттө ишке ашырылат.

Ченемдик укуктук актыларды, административдик документтерди, финансылык документтерди камтуучу көктөмөлөр архивге жыл бүткөндөн кийин бир айдын ичинде өткөрүлүп берилет.

Көктөмөлөрдү өткөрүп берүү архивариус тарабынан түзүлгөн жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен макулдашылган график боюнча ишке ашырылат.

Интеллектуалдык менчик объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдарын камтыган көктөмөлөр архивге Тиешелүү интеллектуалдык менчик объектине коргоо документин берүүгө иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибинде (“Өтүнмөлөрдүн материалдарын сактоо” бөлүмү) белгиленген талаптарга ылайык өткөрүлүп берилет. 

Көктөмөлөрдү архивге кабыл алуу 

11. Архивге келип түшкөн көктөмөлөр архивариус тарабынан “Көктөмөлөрдүн келип түшүүсү жана чыгарылышы боюнча журналда” катталат. 

Көктөмөлөрдү кабыл алууда архивариус төмөнкүлөрдү текшерет: 

- көктөмөлөрдүн таризделишинин тууралыгын;

- көктөмөлөрдүн түзүлүшүнүн тууралыгын;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн тизимдерине киргизилген иштердин санынын иштердин номенклатурасына ылайык түзүлгөн иштердин санына ылайык келүүсүн.

Эгерде архивариус тарабынан көктөмөлөрдү текшерүүдө кемчилдиктер табылса, аларды четтетүү үчүн көктөмөлөр түзүмдүк бөлүмдүн кызматкерине кайтарылып берилет.

Ар бир көктөмөнү кабыл алуу архивариус тарабынан түзүмдүк бөлүмдүн тизимди түзгөн кызматкеринин катышуусунда жүргүзүлөт. Мында тизимдин эки нускасында тең ар бир иштин каршысына бар экендиги жөнүндө белги коюлат. Тизимдин ар бир нускасынын аягында сандар менен жана сөздөр менен архивге факт жүзүндө кабыл алынган көктөмөлөрдүн саны, көктөмөлөрдүн жок болуп чыккан номерлери, көктөмөлөрдү өткөрүү-кабыл алуу датасы көрсөтүлөт, ошондой эле архивариустун жана көктөмөлөрдү өткөрүп берген адамдын колу коюлат. 

III. Архивде документтердин эсебин алуу жана сактоо 

12. Архивде документтердин эсебин алуу алардын сакталуусун, ыкчам издөөнү жана алардын болуусун контролдоону камсыз кылуунун каражаттарынын бири болуп эсептелет.

Архивде документтердин эсебин алуу ар бир фонд боюнча өзүнчө “Келип түшкөн көктөмөлөрдү эсепке алуу журналында” жана “Чыгарылган көктөмөлөрдү эсепке алуу журналында” жүргүзүлөт.

Аталган журналдар фонддордун жана архивдин көктөмөлөрүнүн курамындагы жана көлөмүндөгү өзгөрүүлөрдү эсепке алууга арналган. Ар бир келип түшүү же чыгаруу өз алдынча катар номер алышат. Эгерде келип түшүү бир нече фонддордон турса, анда ар бир фонд боюнча маалыматтар (фонддун аталышы, анын номери ж.б.) ошол эле катар номери менен жазылат. Жыл сайын журналдарда бир жл ичинде келип түшкөн жана чыгарылган документтердин сандары жыйынтыкталат.

Экинчи эсептик документ болуп, көктөмөнү ыкчам издөөнү камсыз кылуучу тизим эсептелет.

Тиешелүү документтердин негизинде көктөмөлөрдүн чыгарылышына жана келип түшүүсүнө, бириктирилишине же бөлүп жиберилишине байланышкан тизимдеги көктөмөлөрдүн көлөмүнүн ар бир өзгөрүшү тизимге карата жыйынтыктоочу жазууда чагылдырылат.

Мисалы: № 15тен № 18ге чейинки көктөмөлөр 05.04.01-жылдагы № 7 өткөрүп берүү актысы боюнча чыгарылды. Андан кийин тизимге жаңы жыйынтыктоочу жазуу түзүлөт. Тизимден көктөмөлөр чыгарылганда “Эскертүү” деген графада ар бир чыгарылган көктөмөнүн тушунда “чыгарылды” деген белги коюлат.

Өз-өзүнчө эсепке алуу үчүн эсептик документ болуп иштердин номенклатурасы эсептелет.

Номенклатурага «01» индексинен турган номер берилип, ага дефис аркылуу иштин номенклатурасы түзүлгөн календардык жылдын акыркы эки сандары кошумчаланып жазылууга тийиш.

Мисалы: 01-13

13. Документтердин баалуулугун экспертизалоо – алардын сактоо мөөнөтүн белгилөө жана андан ары сактоо үчүн иргөө максаттарында документтердин баалуулугун аныктоо. Документтердин баалуулугун экспертизалоо Кыргызпатентте ЭК тарабынан ишке ашырылат.

Документтердин баалуулугун экспертизалоону жүргүзүүдө андан ары сактоо үчүн документтерди иргөө ишке ашырылат жана төмөнкүлөр түзүлөт:

- көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери;

- көктөмөлөрдү жок кылууга бөлүү жөнүндө актылар.

Туруктуу сакталуучу документтерди иргөө көктөмөлөрдү барактап карап чыгуу жолу менен иштердин номенклатурасынын негизинде жүргүзүлөт. Сактоого жана жок кылууга бөлүү үчүн документтерди иштердин баш аталыштарынын негизинде гана тандап алууга жол берилбейт. Туруктуу сактала тургандарды барактап карап чыгууда экинчи нускалар, сомолор, документтердин таризделбеген көчүрмөлөрү жана убактылуу мөөнөткө сактала турган документтер алынып салынат.

Архивге өткөрүп берүү үчүн туруктуу жана убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу документтерди тандап алуу менен бир эле убакта түзүмдүк бөлүмдөрдө сактоо мөөнөтү бүткөн убактылуу (10 жылды кошкондо) сакталуудагы иштерди жана документтерди иргөө жүргүзүлөт. Мында иштердин номенклатурасында “жаңы менен алмаштыргандан кийин”, “күчүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин”, “текшерүү аяктаган шартта” ж.б. белгилер эске алынат.

14. Мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө жатуучу көктөмөлөрдүн сакталуусун, өз убагында иргелишин жана так эсебин алууну камсыз кылуу максаттарында, архивдин биринчи кезектеги милдети болуп көктөмөлөрдүн жылдык тизимдерин түзүү эсептелет.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери, архивариус тарабынан, туруктуу, убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу жана жеке курам боюнча бүткөн көктөмөлөргө түзүмдүк бөлүмдөрдүн тизимдеринин негизинде ар бир фонд боюнча өзүнчө түзүлөт.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизими көктөмөлөрдүн курамын ачууга арналган жана номенклатура менен салыштырылган иштердин баш аталыштарынын тизмесин камтыган архивдик маалымдама болуп эсептелет.

Жылдык тизим өз ичине төмөнкү элементтерди камтыйт:

- тизим боюнча көктөмөнүн катар номерин;

- иштин номенклатурасы боюнча көктөмөнүн индексин;

- көктөмөнүн мукабасындагы баш аталышка толук ылайык келүүчү көктөмөнүн баш аталышын;

- көктөмөнүн датасын;

- көктөмөдөгү барактардын санын.

Жылдык тизимге көктөмөлөрдүн баш аталыштарын киргизүү алдында архивариус төмөнкүлөрдү текшерет:

- көктөмөнүн баш аталышынын көктөмөдөгү документтердин мазмунуна ылайык келүүсүн;

- көктөмөгө киргизилген документтердин таризделишинин жана топтоштурулушунун тууралыгын; 

- көктөмөлөрдүн көктөмдөрүнүн сапатын;

- көктөмөнүн барактарынын номерленишинин тууралыгын;

- көктөмөдө ички тизимдин болушун жана анын таризделишинин тууралыгын;

- көктөмөнүн мукабасынын таризделишинин тууралыгын;

- тизимге киргизилген көктөмөлөрдүн санынын иштердин номенклатурасы боюнча жүргүзүлгөн иштердин санына ылайык келишин.

Көктөмөлөрдү түзүүнүн жана тариздөөнүн белгиленген эрежелери бузулгандыгы табылган учурда алар жоюлууга тийиш.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимине номенклатура менен салыштырылган түзүмдүк бөлүмдөрдүн көктөмөлөрүнүн баш аталыштары киргизилет.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимин түзүүнүн тартиби түзүмдүк бөлүмдөрдүн көктөмөлөрүн түзүүнүн тартибиндей.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизиминин аягында бөлүмгө киргизилген көктөмөлөрдүн факт жүзүндөгү саны, көктөмөлөрдүн биринчи жана акыркы номери сандар жана жазуу жүзүндө (тегерек кашаада) көрсөтүлүп жыйынтыктоочу жазуу жүргүзүлөт, номерлөөнүн өзгөчөлүктөрү (жазылбай калган жана тамга түрүндөгү номерлердин бар экендиги) чагылдырылат.

Үч нускадагы жылдык тизим ЭК тарабынан каралып чыгууга жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилүүгө тийиш.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимине киргизилген көктөмөлөр шифрленет жана аларды коюлган шифрларга (фонддордун номерлери, иштердин тизимдери боюнча) ылайык мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө чейин архивде сакталат.

15. Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери бекитилгенден кийин Кыргызпатент сактоо мөөнөттөрү бүткөн иштерди жок кылуу үчүн иргөөнү жана бөлүп алууну ишке ашырат.

Жок кылууга карата көктөмөлөрдү тандоо А8-формасына ылайык Эрежелердин 4 кп.2.4.1. тиркемесине ылайык сакталууга тийиш болбогон көктөмөлөрдү жок кылууга карата бөлүп алуу жөнүндө акт менен таризделет. Актылар ЭК тарабынан каралып, төрага жана анын мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Эгерде алар үчүн караштырылган сактоо мөөнөтү акт түзүлгөн жылдын 1-январына карата бүткөн болсо, көктөмөлөр актга киргизилет. Мисалы, 1996-жылы иш кагаздарын жүргүзүү бүткөн, үч жылдык сактоо мөөнөтү аяктаган көктөмөлөр 2000-жылдын 1-январынан эрте эмес түзүлгөн актга, 2002-жылдын 1-январынан эрте эмес - беш жылдык сактоо мөөнөтү менен киргизилиши мүмкүн.

Жок кылууга бөлүнгөн көктөмөлөр «Көктөмөлөрдү чыгаруунун эсебин алуу журналында» чагылдырылат.

16. Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү архивдин туруктуу пландык иши болуп эсептелет.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тизимдер боюнча бар болгон көктөмөлөрдүн факт жүзүндө болуусун белгилөө;

- алдын ала иштеп чыгууну жана калыбына келтирүүнү талап кылуучу көктөмөлөрдү табуу.

Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү 5 жылда бир жолудан кем эмес жана аларды мамлекеттик сактоого өткөрүүнүн алдында милдеттүү тартипте жүргүзүлөт.

Убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу документтердин болуусун жана абалын текшерүү 10 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

Архивдин ыкчам бөлүгүндө пайдалануу үчүн берилген көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү жыл сайын жүргүзүлөт.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү архивариус же Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен атайын дайындалган комиссия тарабынан жүргүзүлөт. Көрсөтүлгөн текшерүү жылдык тизимди мукабадагы көктөмөлөрдүн баяндамасы менен (түзүмдүк бөлүмдүн шифрин, көктөмөлөрдүн индекстерин, көктөмөлөрдүн баш аталыштарын, көктөмөлөрдүн даталарын, барактарынын санын) салыштыруу жолу менен ишке ашырылат.

Көктөмөлөрдүн жеке абалы көз жүгүртүп карап чыгуу аркылуу аныкталат.

Табылган бардык кемчилдиктер Эрежелердин 22 кп.4.7. тиркемесине (Форма-А9) ылайык текшерүү актысында чагылдырылат.

Текшерүүнүн жүрүшүндө көктөмөлөрдүн тизимдеринде кандайдыр бир белгилерди коюуга же жазууларды жазууга тыюу салынат.

Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө берилген көктөмөлөр «Архивден көктөмөлөрдү берүү журналы» боюнча жалпы негизде текшерилет.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүүдө төмөнкүлөр зарыл:

- көктөмөлөрдүн стеллаждарда, кутуларда, папкаларда жайгашуу тартибин сактоо;

- туура эмес жайгаштырылган көктөмөлөрдү тиешелүү орундарга кайрадан коюп чыгуу;

- текшерилген фонддон башка фонддордун туура эмес жайгаштырылгандарын алуу жана обочолонтуу;

- фонддун көктөмөлөрүнүн тизимине киргизилбегендерин алуу. Текшерүүнүн жүрүшүндө эсепке алынбаган көктөмөлөрдү тизимге киргизүүгө тыюу салынат. Эсепке алынбаган көктөмөлөр эсепке алынган көктөмөлөрдөн кийин жайгаштырылат. Өтүнмөлөрдүн материалдарынын болуусун жана абалын текшерүүдө документтерди жана көктөмөдөгү болгон барактарды ички тизимде камтылган маалыматтар менен салыштыруу жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыктары текшерүү барагында чагылдырылат, бул жерде “Эскертүү” деген графада барактар жана бул барактардын номерлери жок болуп чыккан көктөмөлөрдүн жана тизимдердин номерлери көрсөтүлөт.

Тизимде жыйынтыктоочу жазууда белгиленбей калган тамга түрүндөгү, эркин, кайталанган жана жазылбай калган номерлер табылган учурда жыйынтыктоочу жазуу кайрадан түзүлөт, ал эми текшерүү барагында белги коюлат.

Текшерүү барактарындагы жыйынтыктоочу жазуулардын негизинде фонддогу көктөмөлөрдүн бар экендигин жана абалын текшерүүнүн актысы түзүлөт. Ар бир актга текшерүү жүргүзгөн кызматкер кол коет жана ал Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет. Актылар текшерүүнүн номерлеринин тартиби боюнча номерленет жана алар бекитилгенден кийин тиешелүү фонддун көктөмөлөрүнө кошулат. Актыларга ылайык табылган кемчилдиктерди жоюу боюнча иштер жүргүзүлөт.

17. Архивдин маалымат базасы документтердин сакталышын жана ыкчам издөөнү камсыз кылуу үчүн кызмат кылат жана архивдин документтери жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Маалымат базасында сактоо мөөнөттөрүнө, ошондой эле архивдин ичинде документтердин орун которуусуна көзөмөл жүргүзүлөт.

18. Архивден көктөмөлөр Кыргызпатенттин жетекчисинин колу коюлган кызматтык кат болгондо, төмөнкүлөр үчүн берилет:

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин пайдалануусу;

- алардын сакталышын камсыз кылуу максатында документтерди көчүрмөлөө жана атайын иштеп чыгуулар боюнча иштерди жүргүзүү.

Көктөмөнү берүүдө «Көктөмөлөрдү архивден берүү журналында» чагылдырылат.

Берүү алдында ар бир көктөмөнүн документтеринин абалы жана барактардын номерлениши текшерилет.

Көктөмөлөрдүн кайтарылып берилиши «Көктөмөлөрдү архивге берүү журналында» чагылдырылат.

Пайдалануудан кийин архивге кайтарылып берилген көктөмөлөрдүн абалы аны кайтарып берген адамдын катышуусунда текшерилет.

19. Көктөмөлөрдү мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү үчүн бүткөн тизимдерди түзүү зарыл, алар беш жыл ичиндеги көктөмөлөрдүн жылдык тизимдерин камтыйт.

Тизимдердин бөлүмдөрү болуп жылдар эсептелет, ал эми бөлүмчөлөр – түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары.

Ар бир бүткөн тизимге кадимки катар номери берилет.

Типтүү нускаманын 26-тиркемесине ылайык бүткөн тизимди тариздөөнүн милдеттүү элементи болуп титулдук барак (А10-формасы) эсептелет.

Туруктуу сакталуучу бүткөн тизимдин титулдук барагында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- БМАнын (борбордук мамлекеттик архив) аталышы;

- Кыргызпатенттин толук аталышы;

- фонддун аталышы;

- тизимдин номери;

- баш аталыштары тизимге киргизилген көктөмөлөрдө камтылган документтердин (туруктуу, убактылуу сакталуучу, жеке курам боюнча) категориясынын көрсөтүлүшүн камтыган тизимдин аталышы;

- тизимге киргизилген көктөмөлөрдүн акыркы даталары.

20. Аларды сактоонун чектелген мөөнөттөрү өткөндөн кийин көктөмөлөр Мыйзамдын 17-беренесинде белгиленген тизимдер боюнча БМАга өткөрүлүп берилет. Мамлекеттик сактоого документтерди кабыл алуу эки нускада түзүлүүчү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы (А11-форма) менен таризделет.

Көктөмөлөрдү БМАга өткөрүп берүү алдында анын өкүлү архивде көктөмөлөрдүн жеке жана санитардык-гигиеналык абалдарын текшерүүнү жүргүзөт. Кемчилдиктер табылган учурда акт түзүлөт. Табылган кемчиликтерди четтетүү архивдин күчү менен жүргүзүлөт.

Көктөмөлөр менен кошо БМАга тизим ЭТУК тарабынан бекитилгенден кийин БМАга берилүүчү тизимдин үч нускасы берилет. Көктөмөлөрдү өткөрүп берүү ар бир тизим боюнча жүргүзүлөт, өзгөчө баалуу көктөмөлөр алардагы барактардын санын текшерүү менен берилет. Тизимдин бардык нускаларында БМАга көктөмөлөрдү кабыл алуу жөнүндө белгилер коюлат. Тизимдин төртүнчү нускасы кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын нускасы менен бирге Кыргызпатентте калат. 

 

Тиркеме:

А1- формасы

А2- формасы

А3- формасы

А4- формасы

А5- формасы

А6- формасы

А7- формасы

А8- формасы

А9- формасы

А10- формасы

А11- формасы