FaLang Language Switcher

Ведомстволук актылар

 Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашуу

Мындан ары мүчө-мамлекеттер деп аталуучу Евразия экономикалык биримдигинин мүчө-мамлекеттери өз өкмөттөрүнүн атынан,

2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин жоболорун жана Евразия экономикалык биримдигинин укуктарын негизге алып,

автордук жана чектеш укуктардын ээлери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максаттарында,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты:

1-берене

1. Ушул Макулдашуу авторлор, аткаруучулар, фонограммаларды даярдоочулар (өндүрүүчүлөр) жана башка автордук жана (же) чектеш укуктардын ээлери (мындан ары – укук ээлери) тарабынан жеке тартипте автордук жана (же) чектеш укуктарды ишке ашыруу кыйынчылык жараткан же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан укук ээлеринин макулдугусуз, бирок сыйакы төлөп берүү менен бул укук объектилерин пайдаланууга жол берилген учурларда мүчө-мамлекеттердин аймактарында автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартибин белгилейт.

2. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен аныкталган автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык башкаруу чөйрөсүнедө мүчө-мамлекеттер укуктарды жамааттык башкаруу боюнча уюмдарды (мындан ары – уюм) түзүү мүмкүнчүлүгүн караштырышат.

3. Уюмдар тарабынан ыйгарым укуктардын ишке ашырылышы үчүн негиз болуп мындай уюмдардын укук ээлери менен, ошондой эле ушул берененин 4-пунктунда караштырылган учурдан тышкары, башка уюмдар менен жазуу түрүндө түзүлүүчү укуктарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим саналат.

4. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык уюмдар автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык башкаруунун тиешелүү чөйрөлөрүндө мындай уюмдарга тиешелүү ыйгарым укуктарын түздөн-түз өткөрүп берген укук ээлеринин, ошондой эле алардын кызыкчылыгында укуктарды башкаруудан баш тартпаган укук ээлеринин укуктарын жамааттык башкаруу боюнча ыйгарым укуктарга ээ болушу мүмкүн. Мындай ыйгарым укуктар алардын мыйзамдарына ылайык, мүчө-мамлекеттердин аймагынын чектеринде жарактуу болуп саналат.

5. Эгерде мүчө-мамлекеттин мыйзамына ылайык уюм мындай уюмдарга тиешелүү ыйгарым укуктарын түздөн-түз өткөрүп берген укук ээлеринин, ошондой эле алардын кызыкчылыгында укуктарды башкаруудан баш тартпаган укук ээлеринин укуктарын жамааттык башкаруу жана сыйакыларды чогултуу боюнча ыйгарым укуктарга ээ болсо, мүчө-мамлекет өз мыйзамдарында мындай уюмдун ишине мамлекеттик контролду ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органга (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) ыйгарым укуктарды берүүнү караштырат.

Уюмдардын ишине мамлекеттик контролду ишке ашыруунун башка учурлары мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан белгилениши мүмкүн.

Мүчө-мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары бири-бири менен өз ара иштешет, анын ичинде уюмдардын иштери жөнүндө зарыл маалыматтарды бири-бирине беришет.

2-берене

1. Мүчө-мамлекеттердин аймактарында уюмдардын иши ачыктык, айкындуулук, отчеттуулук, контролдук кылуу жана адилеттүүлүк (басмырлабоо) принциптерине ылайык жүзөгө ашырылышы керек.

2. Уюмдун уюштуруу-укуктук формасы жана укуктук статусу, ага тиешелүү ыйгарым укуктарды берүүнүн өзгөчөлүктөрү, уюмдун иш-милдеттери, анын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери, ошондой эле ушул Макулдашуу менен жөнгө салынбаган башка маселелерди чечүүнүн тартиби мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен аныкталат.

3-берене

1. Уюм автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануунун тиешелүү ыкмаларына, мындай уюмдун башкаруусунда турган автордук жана (же) чектеш укуктарга карата жөнөкөй (өзгөчөлүксүз) лицензиянын шарттарында пайдалануучулар менен келишимдерди түзөт жана мындай пайдалануучулардан ушундай объектилерди пайдалануу укугун бергендиги үчүн сыйакы чогултат.

Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин укук ээлеринин макулдугусуз, бирок сыйакы төлөп берүү менен пайдаланууга жол берилген учурларда, уюм пайдалануучулар менен же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары боюнча сыйакыларды төлөп берүүгө арналган каражаттарды төлөө боюнча милдеттенмелер жүктөлгөн башка жактар менен сыйакыларды төлөп берүү жөнүндө келишимдерди түзөт жана укук ээлерине сыйакыларды төлөп берүү үчүн каражаттарды чогултат.

2. Уюм автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн чогултулган сыйакыларды укук ээлеринин ортосунда бөлүштүрүүнү жана көрсөтүлгөн сыйакыларды аларга төлөп берүүнү жүзөгө ашырат.

Чогултулган сыйакыларды бөлүштүрүү уюм тарабынан пайдалануучулардан алынган документтердин жана маалымдардын, ошондой эле автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануу жөнүндө маалыматтардын, алардын ичинде статистикалык мүнөздөгү маалымдардын негизинде аныкталган автордук жана (же) чектеш укуктардын тиешелүү объектилеринин факт жүзүндө пайдаланылышына пропорционалдуу бир жылда 1 жолудан кем эмес ишке ашырылат.

Пайдалануучулар уюмга автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы жөнүндө отчетторду, ошондой эле сыйакыларды чогултуу жана бөлүштүрүү үчүн зарыл болгон башка маалымдарды жана документтерди берүүгө милдеттүү. Документтердин тизмеси жана маалымдарды берүүнүн мөөнөттөрү уюмдун пайдалануучулар менен түзгөн келишимдеринде аныкталат.

Укук ээлерине сыйакыларды төлөп берүү дайыма, жылына 1 жолудан кем эмес ишке ашырылууга тийиш. Көрсөтүлгөн төлөп берүүлөр отчеттук жыл бүткөндөн кийин 12 айдан кем эмес убакытта ишке ашырылууга тийиш.

Чогултулган сыйакыларды чет өлкөлүк авторлорго же укук ээлерине которуунун мезгилдүүлүгү чет өлкөлүк уюмдар менен түзүлгөн кызыкчылыктарды билдирүү жөнүндө келишимдерде белгиленет, бирок бир жылда 1 жолудан кем болбошу керек.

3. Уюм укуктарды жамааттык башкарууну ишке ашыруу боюнча өз чыгымдарын (мындан ары – уюмдун чыгымдары) жабууга суммаларды жыйналган сыйакылардан кармап калууга укуктуу.

Уюмдун чыгымдары негизделиши жана документтер менен тастыкталышы керек.

Мүчө-мамлекет өз мыйзамдарында уюм тарабынан укук ээлеринин макулдугу менен жана алардын кызыкчылыгында социалдык, маданий жана билим берүү максаттарына багытталган кошумча каражаттарды (мындан ары- атайын каражаттар) кармап калуу мүмкүндүгүн белгилей алат.

Атайын каражаттарга байланыштуу укуктук шарттам мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен белгиленет.

Уюмдун чыгымдарына жана атайын каражаттарга чогултулган сыйакылардын суммасынан 50 пайыздан ашыгын кармап калууга уюм укуксуз.

Мындай кармап калуулар ар бир укук ээсине тиешелүү болгон ар бир суммадан пропорциялуу ишке ашырылууга тийиш. Мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен ушундай кармап калуулардын эң аз чегиндеги жалпы өлчөмү белгилениши мүмкүн.

Сыйакыларды төлөп берүү менен бир эле убакта уюм укук ээсине анын укуктарынын пайдаланылгандыгы жөнүндө жана уюм тарабынан кармалып калынган сумманы, анын ичинде атайын каражаттарды деталдаштыруу менен, мындай пайдалануу үчүн чогултулган сыйакынын өлчөмү жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү.

4. Эгерде укук ээсине тиешелүү болгон сыйакы ушул берененин 2-пунктунун төртүнчү абзацында белгиленген мөөнөттө төлөнүп берилүүгө мүмкүн болбосо, мындай учурда уюм мындай мөөнөт бүткөн датадан тартып 12 айдын ичинде ушундай укук ээсин аныктоо жана табуу үчүн бардык зарыл болгон чараларды көрүүгө милдеттүү.

Мүчө-мамлекеттер өз мыйзамдарында төлөнбөгөн акча каражаттарынын уюм тарабынан сакталышынын, ошондой эле доо мөөнөтү эскиргенден кийин талап кылынбаган сыйакылардын суммаларын пайдалануунун тартибин белгилешет.

4-берене

1. Уюм, тактап айтканда төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) өз иши жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу (жарыялоо) үчүн "Интернет" маалыматтык-телекоммуникациялык тарамда расмий сайтын (мындан ары- расмий сайт) түзүүгө (аныктоого);

2) күнү-түнү иштей турган расмий сайттын жеткиликтүүлүгүн, расмий сайтта жайгаштырылган маалыматтын ачыктыгын, ошондой эле кайтарымсыз негизде мындай маалыматтардын берилишин камсыздоого;

3) укук ээлери, автордук жана (же) чектеш укук объектилери жана мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык укук ээсинин макулдугусуз элге таратылууга болбой турган маалымдардан тышкары, мындай уюмдун башкаруусуна өткөрүлүп берилген укуктар жөнүндө маалымдарды камтыган реестрлерди түзүүгө (мындан ары – реестрлер);

4) реестрлерди расмий сайтка жайгаштырууга, ошондой эле пайдалануучулар менен келишимдерди түзүү жана сыйакыларды төлөп берүү максаттарында аларды жүргүзүүнү жана өз убагында актуалдаштырууну ишке ашырууга;

5) укуктарды жамааттык башкаруу боюнча башка уюмдарга, ошондой эле уюм алардын кызыкчылыгында пайдалануучулар менен келишим түзүүгө мүмкүндүк берүүчү укук ээлерине жол-жоболорду киргизүүгө, реестрлерде камтылган жана ал башкарган укуктарга тиешелүү болгон кайсы болбосун так эместиктер жөнүндө кабардар кылууга.  

2. Уюм анын башкаруусуна алардын мүлктүк укуктары өткөрүлүп берилген автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдаланууга укуксуз.

3. Уюм мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык, укук ээсинин атынан же өзүнүн атынан сотто талаптарды коюуга, ошондой эле анын башкаруусуна берилген укуктарды коргоо үчүн башка юридикалык иштерди жүргүзүүгө укуктуу.

5-берене

1. Уюм анын бухгалтердик (финансылык) отчетторунун аудитин жүргүзүү, ошондой эле сыйакыларды чогултууну, бөлүштүрүүнү жана төлөп берүүнү ишке ашырууда акча каражаттары менен операциялардын жүргүзүлүшүн жана документтик таризделишин, чогултулган сыйакылардын бөлүштүрүлүшүн уюм тарабынан бекитилген методикада караштырылган талаптарга ылайыктуулугун, атайын каражаттардын эсебинен ишке ашырылган максаттуу келип түшүүлөрдүн жана келип түшүүлөрдүн эсебин, мындай уюмдун ишине карата коюлган жана ушул Макулдашуунун 3-беренесинде белгиленген башка талаптардын сакталышын текшерүү (мындан ары – текшерүү) үчүн көз карандысыз аудитордук уюмду тартууга милдеттүү.

Аудит жүргүзүүнүн жана текшерүүнүн мезгилдүүлүгү мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары менен белгиленет, бирок 2 жылда 1 жолудан кем болушу мүмкүн эмес.

2. Уюм аудитордук корутундуну жана тиешелүү бухгалтердик (финансылык) отчеттор менен бирге текшерүүнүн жыйынтыктарын бекитилген (кол коюлган) датадан тартып бир айлык мөөнөттө расмий сайтта жарыялоого милдеттүү, ал укук ээлери үчүн 5 жыл бою жеткиликтүү болушу керек.

Бухгалтердик (финансылык) отчеттор жана аудитке жана текшерилүүгө тийиш болгон башка маалымат жашыруун мүнөздөгү маалымдарды, коммерциялык же мыйзам менен корголгон башка сырларды камтыган маалыматка киргизилиши мүмкүн эмес.

3. Аудит  жана текшерүү жүргүзүүгө кетүүчү чыгымдар уюмдун чыгымдарынын курамына киргизилет.

4. Уюмдун иш-милдеттери жана милдеттери мамлекеттик орган (мамлекеттик уюм) тарабынан жүзөгө ашырылуучу мүчө-мамлекеттерде аудит жана текшерүү ушул берененин жоболорун эске алуу менен, мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

6-берене

1. Мүчө-мамлекеттер өз мыйзамдарында төмөнкүлөр үчүн жоопкерчиликти белгилешет:

1) укук ээсинин же анын тиешелүү укуктарын башкаруучу уюмдун макулдугусуз, ошондой эле сыйакы төлөп бербестен, же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарында караштырылгандан башка учурларда, сыйакы төлөө үчүн каражаттарды төлөп берүүдөн баш тартуу менен, автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин пайдалануу;

2) уюм тарабынан укуктарды башкаруунун тартиби бузулгандыгынын натыйжасында чогултулган сыйакыларды укук ээсине төлөп бербегендиги;

3) чогултулган сыйакылардын суммасынан мүчө-мамлекеттердин мыйзамдары тарабынан белгиленген уюмдардын чыгымдарына жана атайын каражаттарга кармап калуунун белгиленген өлчөмүнөн аша чабуу;

4) ушул Макулдашуунун 5-беренесинде караштырылган милдеттүү түрдөгү аудитти жана текшерүүнү жүргүзүү боюнча милдеттенмелердин аткарылбагандыгы.

Мүчө-мамлекеттер уюмдун жоопкерчилигинин башка учурларын белгилей алышат.

2. Мүчө-мамлекеттер ушул берененин 1-пунктунда белгиленген аракеттер үчүн жоопкерчиликти караштыруучу мыйзамдардын ченемдерин шайкештөө боюнча зарыл болгон чараларды кабыл алышат.

7-берене

Уюм укук ээлери менен төмөнкү принциптердин негизинде өз ара иштешет:

1) укук ээлери кайсы учурда болбосун уюм тарабынан алардын укуктарын башкаруусунан толук же жарым-жартылай баш тартууга укуктуу;

2) укук ээлери эгерде ушундай укук мүчө-мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген болсо, мындай уюмдун уставы менен аныкталган тартипте уюмдун башкаруу органдарынын ишине катышууга укуктуу;

3) сыйакыларды бөлүштүрүү жана төлөп берүү укук ээсинин жарандык белгилери, жашаган өлкөсү, категориялары же башка негиздери боюнча басмырланбастан адилеттүү ишке ашырылууга тийиш;

4) уюм ушул Макулдашуунун 3-беренесинин 2-пунктунун төртүнчү абзацына ылайык сыйакыларды үзгүлтүксүз төлөп берүү үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө тийиш;

5) уюм алардын кызыкчылыгында пайдалануучулар менен келишимдерди түзгөн укук ээлеринин алдында, бардык чогултулган жана бөлүштүрүлгөн сыйакылардын суммалары, көрсөтүлгөн суммалардан кайсы болбосун чегерүүлөрдү, ошондой эле статистикалык мүнөздөгү маалымдарды камтуу менен, аларды бөлүштүрүүнүн ыкмасы жөнүндө дайыма отчет берип турууга тийиш.

8-берене

1. Ушул Макулдашуу күчүнө киргенге чейин келип чыккан укуктук мамилелер боюнча анын жоболору ушул Макулдашуу күчүнө киргенден кийин келип чыгуучу укуктарга жана милдеттерге карата колдонулат.

2. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген күндө ишке ашырылуучу автордук жана (же) чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруу ушул Макулдашууга каршы келбеген бөлүгүндө ишке ашырылышын улантат.

9-берене

Мүчө-мамлекеттердин өз ара макулдашуусу боюнча ушул Макулдашууга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн, алар өзүнчө протоколдор менен таризделет жана ушул Макулдашуунун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.

10-берене

Ушул Макулдашууну чечмелөөгө жана (же) колдонууга байланыштуу талаш-тартыштар 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимде белгиленген тартипте чечилет.

11-берене

1. Ушул Макулдашуу Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлгөн эл аралык келишим болуп саналат жана Евразия экономикалык биримдигинин укугуна кирет.

2. Ушул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболордун мүчө-мамлекеттер тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө жазуу түрүндөгү акыркы кабарлоону депозитарий алган датадан тартып күчүнө кирет.

Мүчө-мамлекеттер Евразия экономикалык комиссиясына дипломатиялык каналдар боюнча ушул Макулдашууну ишке ашырууга жооптуу мамлекеттик органдар жөнүндө маалымат беришет.    

Бул Макулдашуу 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында, орус тилинде, бир түп нускада түзүлдү.

Ушул Макулдашуунун түп нускасы Евразия  экономикалык комиссиясында сакталат, ал ушул Макулдашуунун депозитарийи болуп саналуу менен, анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн ар бир мүчө-мамлекетке жөнөтөт.

 

Армения Республикасынын Өкмөтү үчүн

 

 

Беларусь Республикасынын Өкмөтү үчүн

 

 

Казакстан Республикасынын Өкмөтү үчүн

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үчүн

 

 

Россия Федерациясынын Өкмөтү үчүн

 

 

2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган

«Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан (мындан ары - Кыргызпатент) 2017 - жылдын 11 - декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу” (мындан ары - Макулдашуу) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору даярдалган.

Максаты жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун ушул долбоору “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине ылайык иштелип чыкты.

Бул Макулдашуу Интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо жана сактоо жөнүндө протоколдун 10-пунктун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан (Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө Келишимге № 26 тиркеме).

Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруу тартиби жөнүндө макулдашуунун долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-декабрындагы №546-р буйругу менен жактырылган.

Авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарууга байланышкан маселелер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) компетенциясына киргендиктен, Макулдашуунун күчүнө кирүүсү боюнча өлкө ичиндеги жол-жоболорду жүргүзүү боюнча иштер демилгеленген.

Баяндама бөлүгү

Макулдашуу жамааттык башкаруунун төмөнкү маселелери боюнча бирдиктүү жөнгө салууну караштырат:

- жыйналган сыйакынын ичинен кармап калуулардын өлчөмүнүн жеткен чегин белгилөө;

- отчеттуулукту регламенттештирүү жана айкын отчеттуулукту, ошондой эле сыйакыны жыйноо, бөлүштүрүү жана төлөө  механизминин милдеттүү аудитин киргизүү;

- мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу уюмунун (МУЖБУ) жыйналган сыйакыны авторлорго жана башка укук ээлерине бөлүштүрүүсүнүн жана төлөөсүнүн мөөнөттөрүн регламенттештирүү;

- МУЖБУнун жамааттык башкаруу жүргүзүүгө чыгымдарын жабууга чегерүүлөрдү жана социалдык, маданий, билим берүү максаттарына каражаттарды   кармап калуунун укуктук шарттамын киргизүү.

Макулдашуу ошондой эле мүчө-мамлекеттердин улуттук мыйзамдарында жамааттык башкаруунун төмөнкү маселелери боюнча укуктук жөнгө салууну белгилөөнү караштырат:

- жыйналган сыйакылардан кармап калуулардын өлчөмүнүн жеткен чеги;

- төлөнө элек акчалай каражаттарды МУЖБУнун сактоо маселелери боюнча укуктук жөнгө салуу;

- талап кылынбаган сыйакынын суммаларын доонун эскирүү мөөнөтү аяктагандан кийин аны ошол жылдагы бөлүштүрүлчү сыйакыга же социалдык, гуманитардык же маданий максаттарга авторлордун же башка укук ээлеринин пайдасына багыттоо.

Ошондой эле мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарында төмөнкүлөр үчүн жоопкерчиликти белгилөө маселеси боюнча мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарын шайкештөө каралган:

- автордук жана (же) чектеш укуктар объектилерин укук ээлеринин макулдугусуз пайдалануу;

- автордук жана чектеш укуктар объектилерин пайдаланууда сыйакы төлөбөө жана (же) сыйакы төлөө үчүн каражаттарды төлөөдөн баш тартуу үчүн.

Кабыл алынуучу ЧУАны колдонууда мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолу

Ошону менен бирге белгиленген долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбестигин билдиребиз.

ЧУАнын долбоорунун мыйзамдарга ылайык келишин талдоо

Улуттук жана эл аралык мыйзамдардын колдонуудагы ченемдерине жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктары боюнча сунушталган долбоордун ченемдери колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбестиги аныкталган.

Коомдук талкуулоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин талаптарын эске алып, долбоор коомдук талкуулоо жол-жобосун өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилген. Коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча эскертүүлөр жана сунуштар келип түшкөн жок.

Каржылоо булактарынын болушу

Долбоор мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт, анткени мамлекеттик органдардын токтомдо каралган ыйгарым укуктары алардын негизги ишинин чегинде аткарылышы керек.

Жогоруда баяндалгандын негизинде 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун кароого жөнөтөбүз.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын

төрагасы                                                                                                                                                                        Д. Эсеналиев

Долбоор

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 

 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган “Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу”

 

Өлкө ичиндеги жол-жоболорду аткаруу максатында, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Тиркемедеги 2017-жылдын 11-декабрында Москва шаарында кол коюлган Автордук жана чектеш укуктарды жааматтык негизде башкаруунун тартиби жөнүндө макулдашуу бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасы тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн Макулдашуу күчүнө кириши үчүн зарыл болгон жол-жоболор аткарылгандыгы тууралуу Евразия экономикалык комиссиясына кабарласын.
  3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күндө күчүнө кирет. 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна салыштырма таблица 

 

Колдонулуп жаткан редакция

Сунушталган  редакция

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеш (мындан ары - Апелляциялык кеңеш) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча милдеттүү түрдөгү баштапкы орган болуп эсептелет, ошондой эле бул Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен Апелляциялык кеңештин компетенциясына кирген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Апелляциялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы уюмдарынын эң компетенттүү кызматкерлеринин 7 мүчөсүнөн түзүлөт жана Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилет.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеш (мындан ары - Апелляциялык кеңеш) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча милдеттүү түрдөгү баштапкы орган болуп эсептелет, ошондой эле бул Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен Апелляциялык кеңештин компетенциясына кирген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Апелляциялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы уюмдарынын эң компетенттүү кызматкерлеринин 7 мүчөсүнөн түзүлөт жана Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилет.

Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү тартылат.

9. Каршы пикир же арыз берген күн болуп Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти тиркөө менен бул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген каршы пикир же арыз берген күн эсептелет.

Берилген каршы пикири же арызы ушул Эрежелердин талаптарына туура келбесе же каршы пикир же арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тариздөө тартибин бузуу менен берилсе жараксыз болуп эсептелет, ал эми каршы пикир же арыз өтүнүүчүгө оңдогонго кайтарылып берилет. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун мөөнөтү оңдолгон документ берилген күндөн тартып эсептелет.

 

 

 

 

 

9. Каршы пикир же арыз берген күн болуп Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти тиркөө менен бул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген каршы пикир же арыз берген күн эсептелет.

Берилген каршы пикири же арызы ушул Эрежелердин талаптарына туура келбесе же каршы пикир же арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тариздөө тартибин бузуу менен берилсе жараксыз болуп эсептелет, ал эми каршы пикир же арыз өтүнүүчүгө оңдогонго кайтарылып берилет. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун мөөнөтү оңдолгон документ берилген күндөн тартып эсептелет.

Каршы пикир же арыз берген жактын өтүнүчү боюнча төлөнгөн алым кайтарылып берилиши мүмкүн. Ушуну менен бирге тиешелүү өтүнүч каршы пикирди же арызды кароонун датасын белгилөө  жөнүндө кабарлама жиберген датага чейин берилиши керек.

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу курамында бештен кем эмес мүчөсү бар Апелляциялык кеңештин отурумунда жүргүзүлөт.

 

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу курамында бештен кем эмес төрагалык кылуучу менен кошо, мүчөсү бар Апелляциялык кеңештин отурумунда жүргүзүлөт.

Териштирүү процессинде Апелляциялык кеңештин курамы өзгөргөн учурда, иш кайрадан каралышы керек.

 

211. Апелляциялык кеңештин мүчөсү ишти карай албайт жана иштен четтетилиши керек:

- эгер ал ишке катышкан кайсы бир жактын же алардын өкүлдөрүнүн үй-бүлөсүнүн мүчөсү, жакын тууганы болуп саналса;

- эгер ал иштин натыйжасына жеке, түздөн-түз же кыйыр кызыкдар болсо;

- эгер ал бул ишти мурунку кароосунда, анын ичинде эксперт, катчы катары катышса;

- эгер ал аны Апелляциялык кеңештин (же ачык билдирген болсо) талкуусуна чыгарганга чейин талаш-тартышка байланыштуу иштин божомолдуу жыйынтыгы  жөнүндө кароосуз эле өз позициясын айткан болсо.

22. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда каршы пикир же арыз берген жак, талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээси жана/же өкүлү жана Кыргызпатенттин экспертизасынын тийиштүү бөлүмүнүн төрагасы катыша алат.

Каршы пикир же арыз берген жак, коргоо документинин ээси өзү, ошондой эле анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат менен тастыкталган өкүлү аркылуу каршы пикирди же арызды карап чыгууга катыша алат.

 

22. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда каршы пикир же арыз берген жак, талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээси жана/же өкүлү жана Кыргызпатенттин экспертизасынын тийиштүү бөлүмүнүн төрагасы катыша алат.

Каршы пикир же арыз берген жак, коргоо документинин ээси өзү, ошондой эле анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат менен тастыкталган өкүлү аркылуу каршы пикирди же арызды карап чыгууга катыша алат.

Ушул пункттун биринчи абзацында аталган жактар Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнө болбосун анын жүйөлүү четтелиши тууралуу билдире алышат. Иштен четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө иштен четтөө жөнүндө негизделбеген арыз канааттандырылбайт.

 

221. Ушул Эрежелердин 211-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, Апелляциялык кеңештин мүчөсү өзүнүн иштен четтегендигин билдирүүгө милдеттүү. Четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Ишти маани-маңызы боюнча кароонун жүрүшүндө четтөө жана өзүн өзү четтетүү  жөнүндө арызын кароо качан Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө же четтегендигин же өзүн өзү четтеткендигин билдирген жакка четтөө жана өзүн өзү четтетүүнүн негизи белгилүү болгон учурларда гана, ишти кароо башталгандан кийин уруксат берилет.

25. Апелляциялык кеңештин отурумун төрага жетектейт.

Төрага Апелляциялык кеңештин отурумун ачат жана каршы пикирди же арызды кароого катышуучу адамдарды, Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат.

 

25. Апелляциялык кеңештин отурумун төрага жетектейт.

Төрага Апелляциялык кеңештин отурумун ачат жана каршы пикирди же арызды кароого катышуучу адамдарды, Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат, ишке катышуучу жактарга Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө алардын четтегендигин билдирүү, өтүнүчүн билдирүү укугун түшүндүрөт.

26. Маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыгууда төрага тарабынан каршы пикирди же арызды жарыялоодон башталат.

Ишти андан ары карап чыгуу, эреже катары төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

- тараптарды жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна жоопторду угуу;

- зарыл болгон учурда, эксперттер чыгып сүйлөшөт.

 

26. Маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыгууда төрага тарабынан каршы пикирди же арызды жарыялоодон башталат.

Ишти андан ары карап чыгуу, эреже катары төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

- тараптарды жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна жоопторду угуу;

- зарыл болгон учурда, эксперттер чыгып сүйлөшөт;

- мурда чыгып сүйлөгөн, кароодо катышуучу жактар менен толуктоо.

27. Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколу Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

Отурумдун протоколуна Апелляциялык кеңештин төрагасы жана катчысы кол коет.

27. Апелляциялык кеңештин отурумунун протоколу Апелляциялык кеңештин катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

Отурумдун протоколуна Апелляциялык кеңештин бардык мүчөлөрү жана катчысы кол коет.

30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал чечимге тиркелет.

 

30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал өзүнчө тиркеме катары таризделет жана каршы пикирдин жана арыздын материалдарына кошулат.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын

төрагасы                                                                                                                                                                               Д. Эсеналиев

«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы  (мындан ары – Кыргызпатент) тарабынан «Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн  2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору (мындан ары – долбоор) иштелип чыккан.

Максаттары жана милдеттери

Долбоордун максаты болуп Кыргызпатенттин алдындагы Апелляциялык кеңеш тарабынан өнөр жай менчик объектилеринин жана селекциялык жетишкендиктердин коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча укук колдонуу практикасын өркүндөтүү саналат.

Баяндоо бөлүгү

Ошентип талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында Эрежелер Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн тартууга тиешелүү ченемдер менен толукталат.

Мындан тышкары кызыкчылыктардын чыр-чатактарын болтурбоо максатында долбоор менен Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн иштен четтөө арыздары боюнча ченемдер, ошондой эле четтөөнү билдирүү үчүн укуктук негиздерди караштырган жоболор киргизилет.

  Долбоор өтүнмө ээсине кошумча укуктарды, анын ичинде Апелляциялык кеңеш юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүргүзгөнгө чейин каршы пикирлерди/арыздарды бергендиги үчүн төлөгөн алымдарды кайтарып берүү боюнча өтүнүч берүү укугун дагы караштырат.

Кабыл алынуучу ЧУАнын таасиринен мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолу.

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбей тургандыгын билдиребиз.

ЧУА долбоорунун мыйзамдарга ылайык келишин талдоо.

Колдонулуп жаткан улуттук жана эл аралык мыйзамдарга жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча сунушталган токтом долбоору колдонулуп жаткан ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбей тургандыгы белгиленген.

Жөнгө салуучу таасирин талдоо жөнүндө маалымат.

Сунушталган долбоорду жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт, анткени ишкердик субъектилер үчүн кошумча жөнгө салуучу же убара кылуучу жоболорду камтыбайт.

Каржылоо булагынын болушу.

Бул долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт, кандайдыр бир социалдык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге жана башка ченемдик укуктук актыларга  оңдоолорду киргизүүгө алып келбейт.

Коомдук талкуулоо өткөрүлө турган учурда, анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат.

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 22-статьясына ылайык 2018-жылдын 15-февралында бул долбоор коомдук талкуулоо жол-жобосун өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылган.

Жогоруда баяндалгандын негизинде Кыргызпатент жогоруда аталган долбоорду кароого жиберет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын 

 төрагасы                                                                                                                                                Д. Эсеналиев

                                                                                                                                                                 2018-ж. «___»_____________

                                                                                                       Долбоор

 

«Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Өнөр жай менчик объектилеринин жана селекциялык жетишкендиктердин коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча укук колдонуу практикасын өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы №УӨ 117 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелериндеги:

         - 2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

 «Апелляциялык кеңештин чечимдерин кабыл алууда добуш берүү укуксуз, байкоочу  катары Апелляциялык кеңештин отурумдарына катышуу үчүн талаш-тартыштарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү тартылат. »;

- 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«Каршы пикир же арыз берген жактын өтүнүчү боюнча төлөнгөн алым кайтарылып берилиши мүмкүн. Ушуну менен бирге тиешелүү өтүнүч каршы

пикирди же арызды кароонун датасын белгилөө жөнүндө кабарлама жиберген датага чейин берилиши керек.»;

- 21-пункттагы:

 «эмес» деген сөздөн кийин «, төрагалык кылуучу менен кошо.» деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

 «Териштирүү процессинде Апелляциялык кеңештин курамы өзгөргөн учурда, иш кайрадан каралышы керек.»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 211-пункт менен толукталсын:

 «211. Апелляциялык кеңештин мүчөсү ишти карай албайт жана иштен четтетилиши керек:

- эгер ал ишке катышкан кайсы бир жактын же алардын өкүлдөрүнүн үй-бүлөсүнүн мүчөсү, жакын тууганы болуп саналса;

- эгер ал иштин натыйжасына жеке, түздөн-түз же кыйыр кызыкдар болсо;

- эгер ал бул ишти мурунку кароосунда, анын ичинде эксперт, катчы катары катышса;

- эгер ал аны Апелляциялык кеңештин (же ачык билдирген болсо) талкуусуна чыгарганга чейин талаш-тартышка байланыштуу иштин божомолдуу жыйынтыгы  жөнүндө кароосуз эле өз позициясын айткан болсо.»;

- 22-пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

 «Ушул пункттун биринчи абзацында аталган жактар Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнө болбосун анын жүйөлүү четтелиши тууралуу билдире алышат.  Иштен четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек. Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө иштен четтөө жөнүндө негизделбеген арыз канааттандырылбайт.»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 221-пункт менен толукталсын:

«221. Ушул Эрежелердин 211-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыкканда, Апелляциялык кеңештин мүчөсү өзүнүн иштен четтегендигин билдирүүгө милдеттүү. Четтегендиги ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Ишти маани-маңызы боюнча кароонун жүрүшүндө четтөө жана өзүн өзү четтетүү  жөнүндө арызын кароо качан Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө же четтегендигин же өзүн өзү четтеткендигин билдирген жакка четтөө жана өзүн өзү четтетүүнүн негизи белгилүү болгон учурларда гана, ишти кароо башталгандан кийин уруксат берилет.»;

- 25-пункттун экинчи абзацындагы «тааныштырат» деген сөздөн кийин «,ишке катышуучу жактарга Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө алардын четтегендигин билдирүү, өтүнүчүн билдирүү укугун түшүндүрөт.» деген сөздөр менен толукталсын;

- 26-пункт төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

 «- мурда чыгып сүйлөгөн, кароодо катышуучу жактар менен толуктоо.»;

- 27-пунктта «төрага» деген сөз «бардык мүчөлөрү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 30-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«30. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал өзүнчө тиркеме катары таризделет жана каршы пикирдин жана арыздын материалдарына кошулат.».

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Премьер-министри                                                                                                                                                  С. Ж. Исаков

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик

кызматынын Коллегиясынын

2017-жылдын 14-июлундагы

№ 24 токтому менен

бекитилген

(Кыргызпатент)

 

Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын

2017-жылдын  17-июлундагы  № 151 биргелешкен буйругу менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында Технопарктарды түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 23-январындагы № 4

редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

  1. Ушул Жобо “Инновациялык иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясына ылайык, университеттердин алдында инновациялык-инвестициялык комплексти түзүү боюнча долбоорлорду тандоо боюнча конкурс уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибин аныктайт.
    1. Конкурстун уюштуруучусу болуп, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (мындан ары – КР БИМ) көмөк көрсөтүүсү астында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары- Кыргызпатент) эсептелет.

3. Конкурстун уюштуруучусу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Конкурстун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды;

- өткөрүлө турган Конкурс жөнүндө маалыматтарды коомчулукка/калктын кеңири катмарына жеткирүүнү;

- Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтардын расмий жарыяланган датасынан мурда ачыкка чыгарылышына жол бербөөнү.

4. Конкурстун катышуучулары болуп, мамлекеттик көп профилдүү жогорку окуу жайлары, техникалык профилдеги илимий-изилдөө, долбоорлоо уюмдары эсептелет.

2. Конкурска катышуунун шарттары

5. Конкурстун уюштуруучусу конкурстун өткөрүлүшү жөнүндө кулактандырууну жалпыга маалымдоо каражаттарында, Интернет тарамында, Кыргызпатенттин жана КР БИМдин сайттарында жарыялайт.

6. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу өткөрүлө турган Конкурс жөнүндө (Конкурстун уюштуруучусунун аталышын, дарегин жана байланыш маалымдарын, анын өтө турган убактысын жана ордун ж.б.), аны өткөрүүнүн шарттары, тартиби, орду жана Конкурска катышуу үчүн өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөттөрү жана аларга тиркелүүчү документтер тууралуу маалыматтарды камтууга тийиш.

7. Конкурска катышуу үчүн талапкер кулактандырууда белгиленген мөөнөттө Кыргызпатентке ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык таризделген Конкурска катышууга өтүнмөнү берет. Конкурска катышууга өтүнмө кагаз жана/же электрондук түрдө берилет.

8. Өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

- университеттик технопаркты түзүүнүн концепциясы;

- технопарктын түзүмү;

- технопаркты түзүүнүн бизнес-планы;

- технопаркты түзүүнүн календардык планы;    

- долбоордун бет ачары. 

9. Конкурска берилген өтүнмөлөр төмөнкү критерийлерге ылайык келүүгө тийиш:

- эркин аянттарга (имараттарга) жана/же жер участокторуна (аянты ____ м2 дан кем эмес) ээлик кылуусу же бар болуусу;

- кадрдык ресурстар - интеллектуалдык менчик жана инноватика жаатында зарыл болгон билимдерге ээ болгон техникалык профилдеги окумуштуулук даражасы бар менеджерлер, ошондой эле квалификациялуу адистер (экономисттер, юристтер, маалыматтык-байланыш технологиялары боюнча адистер) менен камсыздык;

            - интеллектуалдык менчикти чарбалык жүгүртүүгө ийгиликтүү тартуу жана инновацияларды рынокко чыгарууга өбөлгө түзүү үчүн, улуттук жана чет өлкөлүк ЖОЖдор, ИИИлер, ведомстволор жана уюмдар менен кызматташуу боюнча тажрыйбанын жана механизмдин болуусу;

            - чакан инновациялык ишканаларга, технопарктын дареметтүү резиденттерине (субъектилерине) кызматтарды көрсөтүү боюнча инфратүзүмдүк кызматтарды түзүү мүмкүндүгүнүн болуусу;

            - өтүнмө ээсинин (ЖОЖдун, ИИИнин ж.б.) түзүлө турган технопаркка зарыл болгон колдоону (административдик, финансылык, укуктук, маалыматтык ж.б.) көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;

            - өтүнмө ээсинин технопарк түзүү үчүн белгилүү бир суммадагы финансы каражаттарын киргизүүгө милдеттенмеси (25-30% өлчөмүндө кошо каржылоо);

            - санариптик кызмат көрсөтүүлөр (интернетке кирүү мүмкүндүгү, илимий-изилдөө жана инновациялык долбоорлордун дайындар базасына эркин кирүү мүмкүндүгү, документтерди санариптештирүү ж.б.) үчүн шарттардын болуусу;

            - маалыматтык-байланыш технологияларын кеңири колдонуу менен инновациялык долбоорлорду ишке ашыруунун жаңы ыкмаларын жана механизмдерин түзүү жөндөмдүүлүгү.

10. Кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип келип түшкөн өтүнмө Конкурстун уюштуруучусу тарабынан кабыл алынбайт.

11. Катышуучу болуп эсептелген юридикалык жак жоюлуу, банкроттук, кайра түзүлүү, же экономикалык ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган абалда болбоого тийиш.

12. Өтүнмөнүн материалдары мамлекеттик жана мыйзам менен корголгон башка сырды түзүүчү маалымдарды, ошондой эле кызматтык мүнөздөгү жашыруун маалыматтарды камтыбоого тийиш. Конкурстун катышуучуларынын макулдугу менен сунушталган долбоорлор жөнүндөгү маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

13. Конкурска катышууга катталган өтүнмөнүн материалдары катышуучуга кайтарылып берилбейт.

3. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби

14. Конкурсту өткөрүүнүн жана жыйынтыгын чыгаруунун жалпы координациясын Университеттик технопарктарды түзүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары - Ведомстволор аралык комиссия) ишке ашырат.

15. Ведомстволор аралык комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

16. Ведомстволор аралык комиссия Кыргыз Республикасынын кызыкдар болгон министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрүнөн турган курамда бекитилет.

17. Ведомстволор аралык комиссия комиссиянын төрагасынын, төраганын орун басарынын, жооптуу катчынын жана анын мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

18. Ведомстволор аралык комиссиянын отуруму, эгерде анда анын мүчөлөрүнүн теңинен көбү катышса, чечим кабыл алуу үчүн укуктуу болуп эсептелет.

19. Ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруу-техникалык камсыздоону Кыргызпатент ишке ашырат.

20. Ведомстволор аралык комиссиянын негизги максаты болуп, көп профилдүү жогорку окуу жайларында, илимий-изилдөө долбоордук уюмдарында технопарктарды түзүү боюнча долбоорлорду тандоо эсептелет.

21. Конкурс эки этапта өткөрүлөт.

Биринчи этапта келип түшкөн өтүнмөлөрдүн өтүнмөнүн формасына жана берилген документтердин пакетинин конкурстун талаптарына ылайыктуулук жана толуктук предметине, ошондой эле бул Жобонун критерийлерине шайкештигине баалоо ишке ашырылат. Көрсөтүлгөн критерийлердин ар бири үчүн көрсөткүчтөр аныкталган, алардын бөлүгүндө баалоо жүргүзүлөт жана салмактын тиешелүү көрсөткүчтөрү баллдар менен аныкталат (2-тиркеме).

22. Конкурсту өткөрүүнүн экинчи этабында Ведомстволор аралык комиссиянын алдында 25 тен жогору баллдарды алган өтүнмөлөрдүн эл алдында бет ачарлары өткөрүлөт. 

23. Экинчи этаптын жыйынтыктары боюнча Ведомстволор аралык комиссия эң көп баллдарды алган конкурстун жеңүүчүсүн аныктайт.

24. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн саны 2ден кем эмес жогорку окуу жайларын же илимий уюмдарды түзөт.

(Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2018-жылдын 23-январындагы № 4 редакциясына ылайык)

25. Конкурстун жеңүүчүсүнө Кыргызпатент менен Технопаркты түзүү боюнча тараптын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде университеттик технопаркты түзүүгө грант берилет.

26. Грант Кыргызпатенттин каражаттарынан, ошондой эле Технопаркты түзүү боюнча тараптардын каражаттарынан каржыланат.

27. Кыргызпатент Конкурстун жыйынтыктары боюнча маалыматты расмий сайтта жайгаштырат.

[Документтин аягы]

 

 

Кыргыз Республикасынын жогорку

окуу жайларынын алдында Технопарктарды

түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн

тартиби жөнүндө жобого

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасында Технопарктарды

түзүү боюнча

конкурска катышууга өтүнмө

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен, өтүнмө ээсинин аталышы)

 

Дареги (юр.дареги)  _____________________________________________________________

Электрондук почтасы: ___________________________________________________________

Байланыш телефонунун/факсынын номери:_________________________________________

 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________аркылуу

(Өтүнмө ээсинин жетекчисинин же өтүнмө ээсинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызмат орунунун аталышы, аты-жөнү)

 

Конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууда жана Кыргыз Республикасында Технопарктарды түзүү боюнча Конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жободо (мындан ары – Жобо) белгиленген шарттарда Кыргыз Республикасында Технопарктарды түзүү боюнча конкурстук тандоого катышууга макулдугу тууралуу билдирет.

 

Жобонун шарттарына ылайык, өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет:

1)      __________________________  _____ баракта  

2)      __________________________  _____ баракта  

3)      __________________________  _____ баракта  

4)      __________________________  _____ баракта  

5)      __________________________  _____ баракта  

 

Биз сунуштап жаткан маалымат мамлекеттик же мыйзам менен корголуучу башка сырды, ошондой эле кызматтык мүнөздөгү жашыруун маалыматты камтыбайт. Берилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө кепилдик беребиз.

 

Аты-жөнү______________________________________________________

 

Колу __________________                                                                                                           датасы 2017-жылдын «_____»______________

 

Кыргыз Республикасынын жогорку

окуу жайларынын алдында Технопарктарды

түзүү боюнча конкурс өткөрүүнүн

тартиби жөнүндө жобого

2-тиркеме

Баалоонун критерийлери

  Катышуучу   №___________

 

Баалоонун көрсөткүчү

Баллдарды кошуп эсептөөнүнметодикасы

Баллдардын

Максималдуу саны

 

1

Башкарууда эркин аянттарга (имараттарга) жана/же жер участокторуна ээлик кылуусу же бар болуусу;

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

2

Кадрдык курам - интеллектуалдык менчик жана инноватика жаатында зарыл болгон билимдерге ээ болгон техникалык профилдеги окумуштуулук даражасы бар менеджерлер, ошондой эле квалификациялуу адистер (экономисттер, юристтер, маалыматтык-байланыш технологиялары боюнча адистер) менен камсыз кылуу;

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

3

Интеллектуалдык менчикти чарбалык жүгүртүүгө ийгиликтүү тартуу жана инновацияларды рынокко чыгарууга өбөлгө түзүү үчүн, улуттук жана чет өлкөлүк ЖОЖдор, ИИИлер, ведомстволор жана уюмдар менен кызматташуу боюнча тажрыйбанын жана механизмдин болуусу

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

4

Чакан инновациялык ишканаларга, технопарктын дареметтүү резиденттерине (субъектилерине) кызматтарды көрсөтүү боюнча инфратүзүмдүк кызматтарды түзүү мүмкүндүгүнүн болуусу

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

5

Өтүнмө ээсинин (ЖОЖдун, ИИИнин ж.б.) түзүлө турган технопаркка зарыл болгон колдоону (административдик, финансылык, укуктук, маалыматтык ж.б. ички) көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;

Эксперттик пикир

«ооба»- 10 баллга чейин

Эксперттик пикир

«жок»- 0 балл

 

 

 

 

Бардыгы болуп баллдар

 

 

Аты-жөнү  _____________________________________________________________

Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөсүнүн колу___________________________                                                  

 2017-жылдын «____»____________.

 

Эскертүү: Өтүнмөгө биринчи жетекчи же ага ыйгарым укуктуу башка жак кол коёт.

 

Одобрен

решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

от 03 марта 2018 г. № 3

 

Утвержден

приказом Государственной  службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

от 5 марта 2018 г. № 41

Положение о выставке-конкурсе художников  «Айтматов ааламы»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о выставке-конкурсе художников «Айтматов ааламы», (далее – Положение) разработано в целях реализации указа Президента Кыргызской Республики от 20 апреля 2017 года УП № 81, пункта 1.5.2 Плана мероприятий Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госфонд ИС) на 2018 год.

2. Целью проведения выставки - конкурса художников (далее -   выставка - конкурс) являются популяризация творчества писателя Чынгыза Торекуловича Айтматова в искусстве и в произведениях современных художников Кыргызской Республики, расширение тематического диапазона современных художников Кыргызской Республики.

3. Основными задачами выставки - конкурса являются:

- отбор лучших произведений художественного искусства отображающие творчество Ч.Т. Айтматова;

- ознакомление с творчеством молодых художников Кыргызской Республики и тенденциями его развития;

- предоставление участникам выставки – конкурса возможностей для реализации своего творческого потенциала;

- вовлечение молодежи в интенсивную профессиональную деятельность.

4. Основными принципами проведения выставки - конкурса являются:

- предоставление равных условий и возможностей для участников;

- объективность оценки;

- открытость и гласность проведения выставки - конкурса и подведения его итогов.

5. Организатором выставки - конкурса является Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент), устроителем Госфонд ИС (далее - Устроитель).

Устроитель публикует объявление о проведении выставки - конкурса  в средствах массовой информации, на официальном сайте  Кыргызпатена www.patent.kg,  на сайте Госфонда ИС http://patent.kg/fund/, в сети Интернет.

6. Общую координацию проведения и подведения итогов выставки - конкурса осуществляет Организационный комитет утвержденный приказом руководителя Кыргызпатента (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет формируется из числа сотрудников Кыргызпатента, Госфонда ИС, представителей Министерства культуры информации и туризма Кыргызской Республики, Союза художников Кыргызской Республики, известных деятелей культуры и искусства Кыргызской Республики в составе 13 человек.

7. Госфонд ИС осуществляет функции секретариата Оргкомитета:

-  прием заявок на участие в выставке-конкурса;

- рассмотрение представленных заявок и документов на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением;

- подготовку и рассылку заявок и прилагаемых материалов членам Оргкомитета для проведения отбора;

- осуществляет координацию работ по организации и проведению выставки-конкурса;

- оповещает участников о результатах выставки - конкурса по электронной почте;

- организацию заседаний, оформление протоколов заседаний и решений Оргкомитета;

- выставляет оригиналы работы участников выставки-конкурса на выставочной площади;

- выполняет иные функции по организации и проведению выставки-конкурса. 

Глава 2. Порядок проведения выставки - конкурса 

8. Участниками выставки-конкурса являются молодые художники Кыргызской Республики в возрасте до 30 лет. Работы, претендующие на участие в выставке-конкурсе, должны быть авторскими. Участники, направляющие работы на выставку-конкурс, должны быть авторами и/или соавторами этих работ.

За достоверность авторства работы ответственность несут лица представившие работы для участия в выставке - конкурса.

9. Сроки регистрации участников выставки – конкурса и прием работ в электронном виде осуществляется на основании регистрации в период с 19 февраля 2018 года по 30 марта 2018 года.

10. Для участия в выставке-конкурсе подается заявка, оформленная согласно приложению 1 к настоящему Положению, в срок указанный в объявлении по адресам: г. Бишкек, ул. Московская, 62 или  г. Бишкек, 11 микрорайон, здание 10/1 с пометкой на  участие выставке-конкурсе художников «Айтматов ааламы».

11. К заявке прилагаются следующие документы:

- копия паспорта, либо свидетельство о рождении;

- выставочные работы и материалы для каталога  представляются  в  электронном  виде в формате JPEG (JPG) размером не менее 400х400 пикселей по электронной почте или по почте в распечатанном виде (фотография должна быть  размером  не  менее  10  х  15  см,  хорошего  качества, подписанная автором). 

- пояснительная  записка,  в  которой указывается фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, год создания и размер работы, указывается материал, техника работы и информация о раннем принятом участии в выставках.

12. Заявка формируется на каждого кандидата и скрепляется в папку-скоросшиватель. На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество кандидата и выбранная номинация, каждый документ вкладывается в отдельный файл.

13. В соответствии с настоящим положением секретариат:

- принимает заявки по тематическим направлениям до 30 марта 2018 года.

- определяет участников выставки - конкурса;

- осуществляет стендовую или иную работу от имени участников выставки;

- подводит итоги и объявляет результаты выставки - конкурса;

- ведет протокол по итогам выставки - конкурса.

14. Оргкомитет рассматривает заявки на их соответствие установленным требованиям  в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

15. Заседание Оргкомитета считается правомочным для принятия решения, если на нем присутствует не менее половины членов от общего состава. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов.

Оргкомитет обеспечивает сохранность заявочных документов.

16. В рамках проведения выставки - конкурса из числа членов Оргкомитета формируются экспертные группы по номинациям выставки - конкурса.

Персональный состав экспертных групп избирается на заседании Оргкомитета и утверждается протоколом заседания. Члены экспертных групп по номинациям осуществляют проверку кандидатов в соответствии с требованиями главы 3 настоящего Положения.

17. Решения экспертных групп принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов экспертных групп.

18. Оргкомитет рассматривает итоговый рейтинг кандидатов, сформированный экспертными группами, формирует список победителей. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.

19. Работы, присланные для участия в выставке-конкурсе, по окончании возвращаются лично автору произведения на основании заявки. 

Глава 3. Критерии оценки участников выставки – конкурса 

20. Оргкомитет отбирает заявки по следующим критериям:

- качество и профессионализм творческого отображения произведений Ч. Айтматова;

- художественная ценность и оригинальность, которое должно нести эмоциональное послание и способствовать повышению авторитета великого писателя и его произведений;

- форма, цветовая гамма. 

Глава 4. Номинации выставки - конкурса 

21. Выставка - конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Живопись»

1 место – 10000 (десять тысяч сом)

2 место – 7000 (семь тысяч сом)

3 место – 5000 (пять тысяч сом)

- «Графика»

1 место – 10000 (десять тысяч сом)

2 место – 7000 (семь тысяч сом)

3 место – 5000 (пять тысяч сом)

- «Скульптура»

1 место – 10000 (десять тысяч сом)

2 место – 7000 (семь тысяч сом)

3 место – 5000 (пять тысяч сом)

- «Декоративно – прикладное искусство»

1 место – 10000 (десять тысяч сом)

2 место – 7000 (семь тысяч сом)

3 место – 5000 (пять тысяч сом)

Поощрительные призы: по 4 номинациям по 3000 сом – 12000 сом.

22. Представленные кандидаты оцениваются в соответствии с критериями выставки - конкурса. Один кандидат может подать не более 5 работ только по одной номинации. Работы должны быть на подрамнике и в багете. 

Глава 5. Порядок награждения 

23. Открытие и подведение итогов выставки  - конкурса состоится  11 мая 2018 года.  Закрытие выставки - конкурса  25 мая 2018 года. Церемония награждения лауреатов выставки - конкурса проводится в торжественной обстановке.

24. Информация о награждении лауреатов выставки - конкурса публикуется на официальном сайте Кыргызпатента. 

Приложение № 1 

Заявка

кандидата для участия в выставке - конкурсе

«Айтматов ааламы» 

Ф.И.О. участника

 

Полное наименование места учебы/работы/иной представляемой организации/, класса/курса/должности

 

Номинация

 

Основные достижения участника

Контактный телефон, e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписывая эту заявку, я, _____________________(Ф.И.О), подтверждаю достоверность сведений, представленных в пакете документов, соглашаюсь с условиями выставки - конкурса

   /________________/_________________/ 

       (личная подпись, расшифровка)                              

 

     "___" _______________ 20___ год

 

 

 

Одобрен

решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

от 25 октября 2017 года № 10

 

Утвержден

постановлением Коллегии Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве  Кыргызской Республики

от 26 февраля 2018 года № 7

 

 

 

 

Положение

о Правлении Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

Положение  о Правлении Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом  Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах», Законом Кыргызской Республики «Патентный закон», Положением о Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 февраля 2017 года № 126, Положением о Государственном фонде интеллектуальной собственности, утвержденным приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69, Положением о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике, утвержденным приказом Кыргызпатента от 31 декабря 2007 года № 432.

Настоящее Положение определяет статус, состав, порядок формирования, компетенцию, функции и прекращение деятельности Правления Государственного фонда интеллектуальной собственности (далее - Правление Госфонда ИС). 

1. Общие положения 

1. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) формирует Правление Госфонда ИС – коллегиального органа управления Госфонда ИС.

2. Основной задачей Правления Госфонда ИС является стимулирование изобретательской и творческой деятельности отечественных изобретателей, авторов и деятелей национальной литературы, культуры и искусства путем предоставления им финансовой помощи в установленном порядке.

3. Правление Госфонда ИС в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением. 

2. Состав и порядок его формирования 

4. Руководителем Правления Госфонда ИС является Председатель Кыргызпатента.

5. Персональный состав и секретарь Правления Госфонда ИС утверждаются приказом председателя Кыргызпатента. Правление Госфонда ИС образуется в составе 11 (одиннадцать) человек.

6. В состав Правления Госфонда ИС по должности входят председатель, статс-секретарь, заместитель председателя, директор Государственной патентно-технической библиотеки при Кыргызпатенте, исполнительный директор Госфонда ИС, а также председатель Общественного совета при Кыргызпатенте. 

7. В отсутствие Председателя Правления Госфонда ИС его полномочия осуществляет заместитель председателя Правления. 

3. Права и обязанности членов Правления Госфонда ИС 

8. Председатель Правления Госфонда ИС:

- руководит подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления;

- обеспечивает организацию эффективной деятельности работы и ведет его заседания;

- утверждает повестку дня предстоящего заседания;

- подписывает решения, протоколы заседаний, и осуществляет общий контроль за их исполнением; 

- подписывает другие документы в соответствии с его компетенцией предусмотренные настоящим положением.

9. Члены Правления Госфонда ИС имеют право:

- получать уведомления о заседании Правления Госфонда ИС, материалов и других документов, необходимых для принятия решений;

- участвовать в обсуждении всех вопросов на заседаниях;

- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу повестки дня;

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам;  

- инициировать внеочередное заседание Правления Госфонда ИС.

10. Члены Правления Госфонда ИС обязаны:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, настоящее положение и другие внутренние документы Правления Госфонда ИС;

- всесторонне и объективно принимать решения;

- регулярно участвовать на заседаниях Правления Госфонда ИС;

- обеспечивать конфиденциальность данных, содержащихся в материалах;

         - проинформировать о своем отсутствии до начала заседания Правления Госфонда ИС. 

4. Ответственный секретарь Правления Госфонда ИС 

11. Секретарь в своей деятельности является подотчетным  председателю Правления Госфонда ИС.

12. Секретарь в лице представителя Госфонда ИС вправе:

- запрашивать от заявителей (авторов  изобретательской и творческой деятельности), материалы и информацию необходимые для рассмотрения вопроса вынесенного на Правление Госфонда ИС;

- возвращать на доработку некачественно подготовленные, недоработанные материалы с соответствующим предписанием, которое обязательно для исполнения;

- использовать при необходимости аудио-видеозапись на заседании (по согласованию).

13. Секретарь Правления Госфонда ИС обязан:

- формировать и согласовывать с председателем Правления Госфонда ИС проект повестки дня заседания;

- проводить организационно-координирующую работу среди членов Правления Госфонда ИС;

- рассылать в электронном формате материалы заседания;

- вести протокол заседания и подписывать его присутствовавшими членами Правления Госфонда ИС;

- составлять проект решения Правления Госфонда ИС;

- контролировать ход выполнения принятых решений Правления Госфонда ИС  и доводит их до сведения председателя Правления Госфонда ИС;

- обеспечивать конфиденциальность данных, содержащихся в материалах;

- обеспечивать учет и сохранность всей документации.

5. Подготовка материалов на заседание Правления Госфонда ИС 

            14. Документы, вносимые на рассмотрение Правления Госфонда ИС,  в обязательном порядке должны быть рассмотрены Рабочей комиссией по оказанию финансовой помощи авторам и изобретателям и содержать материалы,  предусмотренные в Положении о стимулировании изобретательской и творческой деятельности.

На рассмотрение Правления Госфонда ИС по каждому вопросу готовятся отдельные документы.

15. За качественную и своевременную подготовку материалов в полном объеме и в нужном количестве, а также за доведение материалов поступивших  на рассмотрение и визирование проекта решения Правления отвечает секретарь. 

6. Организация проведения и порядок работы Правления Госфонда ИС 

16. Деятельность Правления Госфонда ИС осуществляется в форме заседания. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.  Заседание является правомочным при наличии более половины от численного состава Правления Госфонда ИС.

В случае отсутствия кворума заседание переносится, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в повестку дня могут быть включены и другие вопросы.

17. Повестка дня формируется при наличии заявлений об оказании финансовой поддержки.

18. Материалы заседания направляются членам Правления Госфонда ИС не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения заседания.

19. На заседание, по усмотрению председателя Правления Госфонда ИС, приглашаются лица имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.

20. В целях обеспечения оперативного обсуждения и принятия решения, Правлением Госфонда ИС устанавливается следующий регламент: доклад 3-5 минут.

21. Решения Правления Госфонда ИС принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на заседании более половины членов Правления Госфонда ИС путем открытого голосования. Каждый член Правления Госфонда ИС имеет один голос.

В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Правления Госфонда ИС.

22. При принятии решений по каждому рассматриваемому вопросу любой член Правления Госфонда ИС может иметь особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Правления Госфонда ИС.  

23. Решение и протокол заседания Правления Госфонда ИС подготавливается секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Правления Госфонда ИС.

24. Протокол заседания Правления Госфонда ИС подписывается председателем Правления Госфонда ИС, секретарем и членами Правления Госфонда ИС принявшими участие на заседании.

25. Решение Правления Госфонда ИС оформляется в виде Решения, которое подписывается председателем Правления Госфонда ИС на основании протокола заседания и в обязательном порядке подлежит исполнению по мере финансирования.

            26. Подлинники протокола и решения Правления Госфонда ИС хранятся у секретаря в течение года, далее передаются в архив, в соответствии с Порядком  ведения делопроизводства по архивированию документации Кыргызпатента.

27. Каждому протоколу и решению Правления Госфонда ИС присваивается порядковый номер по общей нумерации с начала и до конца года. 

7. Заключительные положения 

28. Изменения  в составе  Правления ГФИС осуществляются на основании соответствующего приказа председателя Правления ГФИС.

29. Правление ГФИС осуществляет свою деятельность без ограничения сроков и прекращает ее с момента прекращения деятельности Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

30. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и подлежит пересмотру по мере принятия новых нормативных правовых актов, предусматривающих существенные изменения в работе Кыргызпатента. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900