FaLang Language Switcher

ИМБДУ башкарган эл аралык келишимдер

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

Кыргыз Республикасы 2017-жылдын

27-мартындагы №50

КР Мыйзамына кошулду

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган жактардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө келишим түзүү боюнча 2013-жылдын 27-июнунда Дипломатиялык конференцияда кабыл алынган

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

МАЗМУНУ

Преамбула

1-берене:

Башка конвенцияларга жана келишимдерге мамилеси

2-берене:

Аныктамалар

3-берене:

Бенефициарлар

4-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларга карата улуттук мыйзамдарда каралган чектөөлөр жана алып салуулар

5-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларды чек аралар аралык алмашуу

6-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларды импорттоо

7-берене:

Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

8-берене:

Жеке жашоонун кол тийбестиги

9-берене:

Чек аралар аралык алмашууну жеңилдетүү максаттарында кызматташуу

10-берене:

Колдонуунун жалпы принциптери

11-берене:

Чектөөлөргө жана алып салууларга карата жалпы милдеттенмелер

12-берене:

Башка чектөөлөр жана алып салуулар

13-берене:

Ассамблея

14-берене:

Эр аралык бюро

15-берене:

Келишимге катышуу укугу

16-берене:

Келишим боюнча укуктар жана милдеттер

17-берене:

Келишимге кол коюу

18-берене:

Келишимдин күчүнө кириши

19-берене:

Келишимге катышуунун башталган датасы

20-берене:

Келишимди жокко чыгаруу

21-берене:

Келишимдин тилдери

22-берене:

Депозитарий

Преамбула

Келишим түзүүчү тараптар,

Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө Конвенциясында жана Адам укуктарынын жалпы декларациясында жарыяланган басмырлабоо, бирдей мүмкүнчүлүктөр, жеткиликтүүлүк, коомго натыйжалуу тартуу жана камтуу принциптерине таянуу менен,

алардын өзүн-өзү көрсөтүү эркиндигин, башкалар менен бирдей издөө, маалыматты жана өзүнүн тандоосу боюнча коммуникациянын бардык түрлөрү аркылуу алуу, кайсы болбосун түрдөгү идеяларды алуу жана жайылтуу ишке ашыруу эркиндигин, билимге жана илимий изилдөө жүргүзүү мүмкүндүгүнө алардын укуктарын кошуп, чектеген басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактарды ар тараптуу өнүктүрүүгө зыян келтирүүчү көйгөйлөр жөнүндө эске алуу менен,

ар бир адам, анын ичинде көрүүсү бузулган же басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактар үчүн искусство менен ырахаттанууга, коомдун маданий турмушуна катышуу жана илимий прогресстин жыргалчылыктарын жана натыйжаларын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана ушундай чыгармачылык үчүн сый акы, адабий жана көркөм чыгармачылыкка өбөлгө катары автордук-укуктук коргоонун маанилүүлүгүн белгилеп,

коомдо бирдей мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн жарыяланган чыгармаларда басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган жана башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүктөрүнө тоскоолдук кылган тосмолорду, жеткиликтүү форматтарда чыгармалардын санын көбөйтүү сыяктуу, мындай чыгармаларды айландырууну жакшыртуу зарылдыгын баамдоо менен,

басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын көпчүлүгү өнүгүп келе жаткан жана начарыраак өнүккөн өлкөлөрдө жашагандыгын эске алып,

автордук укук жаатында улуттук мыйзамдарда айырмачылыктарга карабастан, укуктук-ченемдик базаларды эл аралык деңгээлде бекемдөө басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактардын турмушуна жаңы маалыматтык-коммуникативдик технологиялардын оң таасирин күчөтүүсү мүмкүн экендигин таануу менен,

көптөгөн мүчө-мамлекеттер өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууга көрүүсү бузулган же мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилегенин, бирок ошону менен бирге мурдагыдай эле мындай жактар үчүн жеткиликтүү форматтагы чыгармалардын болгон нускаларынын жетишсиздиги байкалганын, бул мындай жактар үчүн чыгармалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча алардын аракети олуттуу ресурстарды талап кыларын жана бул жеткиликтүү форматтарда нускаларды чек аралар аралык алмашуу үчүн мүмкүнчүлүктүн жоктугу өзүнөн бул күчтөрдү жупнускалоо зарылдыгына алып келерин таанып,

айрыкча рынок мындай жеткиликтүүлүктү камсыз кыла албай турганда басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн өздөрүнүн чыгармаларынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда укук ээлеринин ролунун маанилүүлүгү сыяктуу эле, мындай жактар үчүн чыгармалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында керектүү чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилөөнүн маанилүүлүгүн таануу менен,

айрыкча билим берүү, илимий изилдөө жана маалыматка жетүү жаатында кеңири элдин кызыкчылыктарын жана авторлордун укуктарын натыйжалуу коргоонун ортосундагы теңдемди колдоонун зарылдыгын жана мындай теңдем басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын кызыкчылыктарында  чыгармаларга өз убагында жана натыйжалуу жетүүгө мүмкүндүк түзөрүн таанып,

адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 9(2) беренесинде жана башка эл аралык документтерде каралган чектөөлөргө жана алып салууларга карата үч баскычтуу текшерүүлөрдүн маанилүүлүгүн жана ийкемдүүлүгүн жана автордук укукту коргоо жөнүндө болгон эл аралык келишимдер боюнча Келишим түзүүчү тараптардын милдеттенмелерин тастыктоо менен,

өнүктүрүү түшүнүгү Уюмдун ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналарын камсыз кылууга багытталган Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Башкы Ассамблеясында 2007-ж. кабыл алынган өнүктүрүү жаатындагы Күн тартибинин сунуштарынын маанилүүлүгү жөнүндө эске алуу менен,

басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактар үчүн аларды пайдалануу жана чыгармаларга жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү максаттарында алып салуу жана чектөөлөрдү шайкеш келтирүүнү каалоо менен жана автордук укуктун эл аралык системасынын маанилүүлүгүн таанып,

төмөнкүлөр жөнүндө келишим түзүштү: 

1-берене

Башка конвенцияларга жана келишимдерге мамиле

Бул Келишимде башка кайсы болбосун келишимдерге ылайык бири-бирине карата мамиле боюнча Келишим түзүүчү тараптарда болгон кандайдыр-бир милдеттенмелерди эч нерсе кыспайт жана башка кайсы болбосун келишимдерге ылайык Келишим түзүүчү тараптарда болгон кандайдыр-бир укуктарды кемсинтпейт.

2-берене

Аныктама

Бул Келишимдин максаттары үчүн:

(а) «чыгармалар» – бул мейли жарыяланган же башка түрдө кайсы болбосун маалымат каражаттарынын жардамы менен жалпы маалыматка чейин жеткирилген текст, ноталык жазуу жана/же аларга байланыштуу сүрөт түрүндө адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 2(1)-беренесинин мааниси боюнча адабий жана көркөм чыгармалар[1];

(b) «жеткиликтүү форматтагы нуска» чыгарманын альтернативдүү түрдөгү же формадагы нускасын билдирет, ал бенефициарга чыгармага жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылат, анын ичинде ага басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулбаган же башка мүмкүнчүлүгү чектелбеген жак катары реалдуу жана ыңгайлуу жетүү мүмкүндүгүн алууга мүмкүнчүлүк берет. Жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициарлар тарабынан гана колдонулат жана ал жеткиликтүүлүккө карата бенефициарлардын керектөөлөрү жана чыгарманы альтернативдүү форматта жеткиликтүү кылуу үчүн керектүү өзгөртүүлөрдү тиешелүү эске алуу менен түп нуска чыгарманын бүтүндүгүн сакташы керек;

(c) «ыйгарым укуктуу орган» өкмөт тарабынан билим берүү, кесиптик окутуу, адаптациялык окуу же маалыматка жетүү жаатында бенефициарларга коммерциялык эмес негизде кызмат көрсөткөн орган катары ыйгарым укук берилген же таанылган органды билдирет. Ал ишмердүүлүктөрүнүн же институционалдык милдеттенмелеринин өз негизги түрлөрүнүн бири катары бенефициарларга окшош кызмат көрсөтүү менен алектенген өкмөттүк эмес мекемелерди же коммерциялык эмес уюмдарды дагы камтыйт[2].

Ыйгарым укуктуу орган өзүнүн жеке практикасында төмөнкүлөрдү белгилейт жана төмөнкүлөр үчүн керек:

(i) ал тейлеген жактар бенефициарлар болуп саналышабы, же жокпу, ошону белгилөө үчүн;

(ii) бенефициарларга жана/же ыйгарым укуктуу органдарга жеткиликтүү форматта нускаларды жайылтуу жана берүүнү чектөө үчүн;

(iii) санкцияланбаган нускаларды кайра өндүрүүгө, жайылтууга жана берүүгө тоскоолдук кылуу үчүн; жана

(iv) чыгарманын нускалары менен иштөөдө керектүү камкордукту жана эсепти жүргүзүү жана 8-беренеге ылайык мында бенефициарлардын жеке турмушунун кол тийгистигин камсыз кылуу үчүн.

3-берене

Бенефициарлар

Бенефициар – бул төмөнкүдөй жак:

(a)азиз болуп саналган;

(b) көрүү функциясы мындай бузулуусу же мындай чектелген мүмкүнчүлүгү жок жана мунун күчү менен маанилүү өлчөмдө көрүүсү бузулбаган же мүмкүнчүлүгү чектелбеген жактардын деңгээлинде басылып чыккан чыгарманы окуй албаган жактардын көрүү функциясы менен маанилүү өлчөмдө эквиваленттүү болгондой оңдоого мүмкүн болбогон, кабыл алууда же окууда көрүүсү бузулган же мүмкүнчүлүгү чектелген; же [3]

(с) күчүнүн жетишсиздигинен китепти кармап турууга башка себептер менен же окуу үчүн алгылыктуу болгон кадимки деңгээлде көз карашты кармап калууга же көзүн кыймылдатуу аркылуу ага мамиле кылууга жарамсыз;

кайсы болбосун бузулууларга карабастан.

4-берене

Улуттук мыйзамдарда каралган жеткиликтүү форматта нускаларга карата чектөөлөр жана алып салуулар

1.(a) Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында бенефициарлар үчүн жеткиликтүү форматта чыгармалардын нускаларынын болушун камсыз кылууга мүмкүндүк берүү максатында ИМБДУнун автордук укук боюнча Келишиминде каралган (АУК) кайра өндүрүүгө укукка жана жалпы маалыматка жеткирүүгө укукка жайылтууга жана укукка карата чектөөнү же алып салууну караштырат. Улуттук мыйзамдарда каралган чектөөлөр же алып салуулар чыгарма альтернативдүү форматта жеткиликтүү болушу үчүн керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө уруксат бериши керек.

(b) Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлар үчүн чыгармага жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү үчүн эл алдында аткарууларга укукка карата чектөөнү же алып салууну дагы караштырат.

2. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында төмөнкү чектөөлөрдү же алып салууларды кароо менен анда эске алынган бардык укуктарга карата 4(1)-берененин жоболорун аткарышы керек:

(а) эгерде төмөндө саналган шарттардын бардыгы сакталган болсо, автордук укуктун ээсинин макулдугусуз ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеткиликтүү форматта чыгарманын нускаларын даярдоого, башка ыйгарым укуктуу органдан жеткиликтүү форматта нускасын алууга жана бул нускаларды бенефициарларга кайсы болбосун ыкма менен, коммерциялык эмес киреге берүүнү же зым менен электрондук билдирүүнү, же зымы жок байланыш каражаттарын кошуп, берүүгө жана ушул максаттарга жетүү үчүн кайсы болбосун орто-аралык чараларды кабыл алууга уруксат берилет:

(i) көрсөтүлгөн ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууну каалаган ыйгарым укуктуу орган бул чыгармага же ал чыгарманын нускасына мыйзамдуу жетүү мүмкүндүгүнө ээ;

(ii) чыгарма жеткиликтүү форматтагы нускага кайра жасалат, ал жеткиликтүү форматта маалыматты кароо үчүн, бирок чыгарма бенефициарга жеткиликтүү болушу үчүн андан сырткары, керектүү болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү менен байланыштуу болбогон керектүү кайсы болбосун каражаттарды камтыйт;

(iii) жеткиликтүү форматта мындай нускалар бенефициарларга гана пайдалануу үчүн берилет; жана

(iv) бул ишмердүүлүк коммерциялык эмес негизде жүзөгө ашырылат;

жана

(b) бенефициар же анын атынан аракеттенген башка жак, негизги камкорчуну же кароону жүзөгө ашыруучу жакты кошуп, бенефициардын жеке пайдалануусу үчүн жеткиликтүү форматта чыгарманын нускасын даярдай алат же эгерде бенефициар бул чыгармага же бул чыгарманын нускасына мыйзамдуу жетүү мүмкүндүгүнө ээ болсо, жеткиликтүү форматта нусканы даярдоого жана пайдаланууга бенефициарга башка түрдө көмөк көрсөтө алат.

3. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарын караштырып, 4(1)-беренесинин талаптарын, 10 жана 11-беренелерине ылайык чектөөлөрдү жана алып салууларды аткара алышат[4].

4. Келишим түзүүчү тараптар бул рынокто бенефициарлар үчүн акылга сыярлык шарттарда белгилүү жеткиликтүү форматта коммерциялык жол менен алынбай турган чыгармаларга ушул беренеде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонууну чектей алышат. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануучу кайсы болбосун Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимди кабыл алууда аны ратификациялоо же ага кошулуу, же андан кийин кайсы болбосун убакта ИМБДУнун Башкы директоруна сактоого берилген кабарлоодо бул жөнүндө билдире алат[5].

5. Ушул беренеде каралган чектөөлөр же алып салуулар колдонулган учурларда сый акыны төлөөнүн зарылдыгы улуттук мыйзамдар менен белгиленет. 

5-берене

Жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашуу

1. Келишим түзүүчү тараптар, эгерде жеткиликтүү форматтагы нуска колдонулган мыйзамдын күчүндө чектөөлөргө же алып салууларга ылайык даярдалган болсо, анда бул жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициардын ыйгарым укуктуу органына же башка Келишим түзүүчү тараптын ыйгарым укуктуу органына жайылтылышы же берилиши мүмкүн экендигин караштырат [6].

2. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында төмөнкү чектөөлөрдү же алып салууларды караштыруу менен 5(1)-беренесинин талаптарын аткара алышат:

(a) ыйгарым укуктуу орган тарабынан укук ээсинин макулдугусуз башка Келишим түзүүчү жактын ыйгарым укуктуу органына жеткиликтүү форматтагы нускаларды бенефициарлардын гана пайдалануулары үчүн жайылтууга же берүүгө уруксат берилет; жана

(b) 2(c)-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан укук ээсинин макулдугусуз башка Келишим түзүүчү тараптын бенефициарларына жеткиликтүү форматтагы нускаларды жайылтууга жана берүүгө уруксат берилет;

жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициарлардын кызыкчылыктарында пайдаланылбаганын жайылтканга чейин же алгачкы пайдаланууга бергенге чейин ыйгарым укуктуу орган билбеген же акылга сыярлык негиздерде биле албаган учурларда [7].

3. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарындагы 5(4),  10 жана 11-беренелерине ылайык чектөөлөрдү же алып салууларды караштыруу менен, 5(1)-беренесинин талаптарын аткара алышат.

4. (а) Эгерде Келишим түзүүчү тараптын ыйгарым укуктуу органы 5(1)-беренесине ылайык жеткиликтүү форматта нускаларды ала алса жана бул Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясынын 9-беренеси боюнча милдеттенмелерди аткарбаса, анда ал өзүнүн укуктук системасына жана практикасына ылайык жеткиликтүү форматтагы нускалар бул Келишим түзүүчү тараптардын юрисдикцияларынын чегинде бенефициарлардын кызыкчылыктарында гана кайра өндүрүлүшүн, жайылтылышын жана берилишин камсыз кылат.

(b) Эгерде бул Келишим түзүүчү тараптар автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин катышуучусу болуп саналбаса, же укук ээлеринин мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган жана чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген белгилүү өзгөчө учурлар менен жалпы маалыматка жеткирүү укугуна жана жайылтуу укугуна карата ушул Келишимди колдонууда чектөөлөрдүн жана алып салуулардын аракеттерин башка түрдө чектебесе, 5(1)-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеткиликтүү форматта нускаларды жайылтуу жана берүү Келишим түзүүчү тараптардын юрисдикцияларынын чегинде чектелет[8], [9].

(с) Бул беренеде эч нерсе кеңири эл үчүн дал берүү актысы же жайылтуу актысы болуп саналган аныктаманы козгой албайт.

5. Бул Келишимде эч нерсе укукту түгөтүү жөнүндө маселени чечүү максаттары үчүн колдонулбашы керек.

6-берене

Жеткиликтүү форматта нускаларды импорттоо

Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын улуттук мыйзамдары бенефициарга, анын атынан аракеттенген жакка, же ыйгарым укуктуу органга жеткиликтүү форматта чыгарманын нускасын даярдоого уруксат берсе, ушул Келишим түзүүчү тараптардын улуттук мыйзамдары аларга укук ээсинин макулдугусуз бенефициарлардын кызыкчылыктарында жеткиликтүү форматтагы нускаларды импорттоого дагы уруксат берет [10]

7-берене

Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

Келишим түзүүчү тараптар, зарылдыгына жараша, алар натыйжалуу техникалык чараларды кыйгап өтүүдөн укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарын жана шайкеш укуктук коргоону, бул укуктук коргоо ошол Келишимде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды бенефициарлардын пайдаланууларына тоскоолдук кылбоосун караштырган учурларды камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды кабыл алат [11].

8-берене

Жеке турмуштун кол тийгистиги

Келишим түзүүчү тараптар Ушул Келишимде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонууда бенефициарлардын жеке турмушунун башкалар менен бирдей негизде кол тийгистигин коргоо үчүн күчтү жумшашат.

9-берене

Чек аралар аралык алмашууну жеңилдетүү максатында кызматташуу

1. Келишим түзүүчү тараптар бири-бирин идентификациялоодо ыйгарым укуктуу органдарга жардам көрсөтүү максатында эркин маалымат алмашууга демилге берүү аркылуу жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашууга көмөктөшүү үчүн күч жумшашат. Мындай максатта ИМБДУнун Эл аралык бюросу маалыматка кирүү пункттун түзөт.

2. Келишим түзүүчү тараптар ал тарабынан 2(с)-беренесинде каралган функцияларды иш жүзүндө аткарууга карата маалымат берүү максатында, ыйгарым укуктуу органдардын ортосунда маалымат алмашуу сыяктуу, анын ичинде, кырдаалдарга карабастан, кеңири элге жана кызыкдар тараптарга жеткиликтүү форматтарда нускаларды чек аралар аралык алмашууга тиешелүү өзүнүн саясаты жана практикасы жөнүндө маалыматты берүү жолу менен 5-беренеге ылайык ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу өзүнүн ыйгарым укуктуу органына көмөк көрсөтүүгө милдеттенет.

3. ИМБДУнун Эл аралык бюросуна, эгерде андайлар бар болсо, ушул Келишимдин иштеши жөнүндө маалымат берүү сунушталат.

4. Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимдин максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу боюнча улуттук аракетти колдоодо эл аралык кызматташуунун жана аны өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн тааныйт[12].

10-берене

Колдонуунун жалпы принциптери

1. Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн керектүү чараларды кабыл алууга милдеттенет.

2. Келишим түзүүчү тараптарга өздөрүнүн укуктук системаларында жана практикаларында ушул Келишимдин жоболорун колдонуунун тиешелүү ыкмаларын белгилөөгө эч нерсе тоскоолдук кылбайт[13].

3. Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлардын кызыкчылыктарында конкреттүү чектөөлөр же алып салуулар, же башка чектөөлөр же алып салуулар, же улуттук укуктук системаларынын жана практикаларынын алкагында аларды айкалыштыруу жолу менен, ушул Келишим боюнча өздөрүнүн укуктарын жана милдеттенмелерин жүзөгө ашыра алышат. Алар Берн конвенциясы, башка эл аралык келишимдер жана 11-берене боюнча Келишим түзүүчү тараптардын укуктарына жана милдеттенмелерине ылайык алардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн ак ниет практикага, ак ниет бүтүмгө же ак ниет пайдаланууга карата бенефициарлардын кызыкчылыктарында соттук, административдик же ченемдик токтомдорду камтышы мүмкүн.

11-берене

Чектөөлөргө жана алып салууларга карата жалпы милдеттенмелер

Ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн керектүү чараларды кабыл алууда бул Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясына, интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жана АУК боюнча Макулдашууларга ылайык, алардын түшүнүктөрү жөнүндө макулдашуулардын кошуп, төмөнкүлөрдү аткара алгыдай укуктарды жүзөгө ашырышы жана милдеттерди аткарышы мүмкүн:

(а) Берн конвенциясынын 9(2)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар мындай кайра өндүрүү чыгарманы ченемдүү пайдаланганда зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган шарттардын белгилүү өзгөчө учурларында чыгармаларды кайра өндүрүүгө уруксат бере алышат;

(b) Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча Макулдашууга ылайык Келишим түзүүчү тараптар укук ээлеринин мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган жана чыгарманы ченемдүү пайдаланууга зыян келтирбеген белгилүү өзгөчө учурларга өзгөчө укуктарга карата чектөөлөрдүн же алып салуулардын аракеттерин алып барат;

(c) Автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин 10(1)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу укуктарын негизсиз түрдө кыспаган  белгилүү өзгөчө учурларда АУК боюнча авторлорго берилүүчү укуктардын ичинен чектөөлөрдү жана алып салууларды карай алышат;

(d) Автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин 10(1)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясын колдонууда чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу укуктарын негизсиз түрдө кыспаган белгилүү өзгөчө учурларда укуктардын ичинен кайсы-бир чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилей алышат. 

12-берене

Башка чектөөлөр жана алып салуулар

1. Келишим түзүүчү тараптар бул Келишим түзүүчү тараптардын эл аралык укуктарына жана милдеттенмелерине ылайык бул Келишим түзүүчү тараптардын экономикалык абалын жана анын социалдык жана маданий керектөөлөрүн, начарыраак өнүккөн өлкөлөрдүн учурларында – анын өзгөчө керектөөлөрүн жана өзгөчө эл аралык укуктарын жана милдеттенмелерин, ошондой эле андан келип чыккан ийкемдүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ушул Келишимде каралганга караганда, Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлардын кызыкчылыктарына жана автордук укуктарына карата башка чектөөлөрдү жана алып салууларды өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында белгилеши мүмкүн экендигин таанышат.

2. Бул Келишим улуттук мыйзамдарында каралган бузулуулары бар жактардын кызыкчылыктарындагы башка чектөөлөргө жана алып салууларга зыян келтирбейт.

13-берене

Ассамблея

1.      (a) Келишим түзүүчү тараптар Ассамблеяны бекитет.

(b) Ар бир Келишим түзүүчү тарап Ассамблеяда бир делегат менен көрсөтүлөт, ал орун басар, кеңешчи, жана эксперт болушу мүмкүн.

(c) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны шайлаган Келишим түзүүчү тарап тартат. Ассамблея Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын практикасында белгиленгендерге ылайык өнүгүп келе жаткан өлкөлөр катары каралган же рыноктук экономикага өтүү процессинде турган өлкөлөр болуп саналган Келишим түзүүчү тараптардын делегацияларынын катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүү үчүн финансылык жардам көрсөтүүнү ИМБДУдан сурай алат.

2.      (a) Ассамблея ушул Келишимди колдоого, өнүктүрүүгө, колдонууга жана иштешине тиешелүү маселелерди карайт.

(b) Ассамблея ушул Келишимге катышууга айрым өкмөттөр аралык уюмдарга жол берүүгө карата 15-берене боюнча ага жүктөлгөн функцияларды жүзөгө ашырат.

(c) Ассамблея ушул Келишимди кайра кароо үчүн кайсы болбосун дипломатиялык конференцияны чакыруу жөнүндө чечим кабыл алат жана андай дипломатиялык конференцияны даярдоо боюнча ИМБДУнун Башкы директоруна керектүү көрсөтмөнү берет.

3.      (a) Ар бир мамлекет болуп саналган Келишим түзүүчү тарап бир добушка ээ жана өзүнүн атынан гана добуш бере алат.

(b) Өкмөттөр аралык уюм болуп саналган кайсы болбосун Келишим түзүүчү тарап ушул Келишимдин тарапташы болуп саналган ушундай уюмдун мүчө-мамлекетинин саны менен бирдей добуш берүүнүн саны менен ушундай уюмдун мүчө-мамлекети менен бирге добуш берүүгө катыша алат. Мындай өкмөттөр аралык уюм, эгерде анын мүчө-мамлекетинин кайсынысы болбосун өзүнүн добуш берүү укугун пайдаланса, же тескерисинче болсо, добуш берүүгө катыша албайт.

4. Ассамблея Башкы директордун чакыруусу боюнча жана өзгөчө кырдаалдар жок болгон учурда, ошол эле мөөнөттө жана ошол эле ИМБДУнун Башкы Ассамблеясынын жеринде кезектеги сессияга чогула алат.

5. Ассамблея ымаланын негизинде өзүнүн чечимин кабыл алууга умтулат жана анын ичинде кезексиз сессия чакырууга, кворумдун талаптарына жана ушул Келишимдин жоболорун эске алууга, ар түрдүү чечимдерди кабыл алуу үчүн талап кылынган көпчүлүккө карата өзүнүн жол-жоболоштуруу эрежесин белгилейт. 

14-берене

Эл аралык бюро

Ушул Келишимге карата административдик функцияларды ИМБДУнун Эл аралык бюросу аткарат.

15-берене

Келишимге катышуу укугу

1. ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекети ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

2. Ассамблея ушул Келишим менен жөнгө салынган маселелер боюнча ушундай уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери үчүн жеке милдеттүү ченемдик базасы жана компетенциясы анда бар экендигин билдирген жана ага кадимки түрдө анын ички жол-жобосуна ылайык ушул Келишимдин катышуучусу болууга ыйгарым укук берилген кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюмду ушул Келишимге катышууга уруксат берүү жөнүндө чечимди кабыл ала алат.

3. Европалык Союз, мурдагы пунктта эске салынгандай, ушул Келишимде кабыл алынган Дипломатиялык конференцияга арыз берүү менен, ушул Келишимдин катышуучусу боло алат. 

16-берене

Келишим боюнча укуктар жана милдеттенмелер

Эгерде ушул Келишимде башкалар жөнүндө кандайдыр-бир өзгөчө жоболор камтылбаса, ар бир Келишим түзүүчү тарап бардык укуктарды пайдалана алат жана ушул Келишим боюнча бардык милдеттенмелерди өзүнө кабыл алат.

17-берене

Келишимге кол коюу

Ушул келишим аны Марракештеги дипломатиялык конференцияда кабыл алынгандан соң, андан кийин бир жыл ичинде ИМБДУнун штаб-квартирасында кайсы болбосун укуктуу тарапка кол коюу үчүн ачык.

18-берене

Келишимдин күчүнө кириши

Бул Келишим өздөрүнүн ратификациялоо же кошулуу жөнүндө документтери 15-беренеде эске салынган, 20 укуктуу тараптарга сактоого берилгенден кийин үч ай өткөн соң күчүнө кирет.

19-берене

Келишимге катышуунун башталыш датасы

Бул Келишим төмөнкүлөр үчүн милдеттүү болуп саналат:

(а) 18-беренеде эске салынган, ушул Келишим күчүнө кирген датадан тартып 20 укуктуу тарап үчүн;

 

(b) өзүнүн ратификациялоо же кошулуу жөнүндө документи ИМБДУнун Башкы директоруна сактоого ал тарабынан берилген датадан тартып үч айдын ичинде, 15-беренеде эске салынган ар бир башка укуктуу тарап үчүн.

20-берене

Келишимди жокко чыгаруу

Кайсы болбосун Келишим түзүүчү тарап ИМБДУнун Башкы директоруна жөнөтүлгөн кабарлоо жолу менен ушул Келишимди жокко чыгара алат. Кайсы болбосун жокко чыгаруу ИМБДУнун Башкы директору кабарлоону алган датадан тартып бир жылдын ичинде күчүнө кирет. 

21-берене

Келишимдин тили

1. Бул Келишим орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдеринде бир нускага кол коюлат, ошону менен бирге бул тилдердеги бардык тексттер барабар башатташ болуп саналат.

2. Кайсы тилдеги болбосун, (1) пунктта көрсөтүлгөндөн башка, расмий текст бардык кызыкдар тараптар менен кеңешкенден кийин кызыкдар тараптардын өтүнүчү боюнча ИМБДУнун Башкы директору тарабынан бекитилет. Ушул пункттун максаты үчүн “кызыкдар тараптарды” ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекети билдирет, расмий тил же расмий тилдердин бири өтүнүчтүн предмети болуп саналат, ошондой эле, эгерде өтүнүчтүн предмети болуп, анын расмий тилдеринин бири саналса, Европалык Союз жана кайсы болбосун башка өкмөттөр аралык уюм ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

22-берене

Депозитарий

Ушул Келишимдин Депозитарийи болуп, ИМБДУнун Башкы директору саналат.

Марракеште 2013-жылдын июнь айынын жыйырма жетинчи күнүндө жасалган.


[1]2(а)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ушул Келишимдин максаттары үчүн бул аныктама аудиокитеп сыяктуу аудиоформадагы чыгарманы камтый тургандыгы түшүнүлөт.

[2] 2(а)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ушул Келишимдин максаттары үчүн өкмөт тарабынан таанылган органдар коммерциялык эмес негизде бенефициарлардын кызыкчылыктарында маалыматтарга жетүүнү же билим берүүнү, кесиптик окутууну, ыңгайлашкан окууну камсыз кылуу максатында өкмөт тарабынан финансылык колдоо алган органдарды камтыйт.

[3] 3(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Бул туюндурма эч нерсени билдирбейт, “оңдоого мүмкүн эмес” түшүнүгү бардык мүмкүн болгон медициналык диагностикалык процедураларды жана дарылоо методдорун пайдалануу жөнүндө талаптарды билдирет.

[4] 4(3)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге бул пункт басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактарга ылайыктуу котормого укукка карата Берн конвенциясына ылайык уруксат берилген чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонуу чөйрөсүн тарытпай жана кеңейтпей тургандыгы түшүнүлөт.

[5] 4(4)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге коммерциялык жол менен алууга мүмкүндүктүн бар болушуна карата талаптар ушул үч баскычтуу текшерүү беренесине ылайык чектөө жана алып салуу дал келеби же жокпу, ошол жөнүндө маселени алдын ала чечпей тургандыгы түшүнүлөт.

[6] 5(1)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге мындан ары ушул Келишимде кайсы болбосун башка келишимде каралган өзгөчө укуктардын колдонуу чөйрөсү эч нерсе тарыптай жана кеңейтпей тургандыгы түшүнүлөт.

[7] 5(2)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге ыйгарым укуктуу орган үчүн башка Келишим түзүүчү тарапка түздөн-түз бенефициарга жеткиликтүү форматта нусканы жайылтуу же берүү үчүн ал тарабынан тейленген жак бенефициар болуп саналганы жөнүндө тастыктоо үчүн кошумча чараларды кабыл алуу жана 2(с)-беренесинде жазылгандай, өзүнүн жеке практикасы боюнча иштөө жөндүү болушу мүмкүн экендиги түшүнүлөт.  

[8] 5(4)(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге Келишим түзүүчү тарап ушул Келишим же башка эл аралык келишим боюнча өз милдеттенмелеринин алкагынан сырткары үч баскычтуу текшерүүнү кабыл алганын же колдонгонун бул Келишимде эч нерсе талап кылбайт жана болжолдобойт.

[9]5(4)(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге Келишим түзүүчү тараптар үчүн АУКту ратификациялоого же ага кошулууга же анын кандайдыр-бир жобосун сактоого эч кандай милдеттенмелерди бул Келишимде эч нерсе түзбөй тургандыгы жана АУКта каралган эч бир укуктарды, чектөөлөрдү жана алып салууларды бул Келишимде эч нерсе козгобой тургандыгы түшүнүлөт.

[10] 5-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге 6-берене боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткарууда Келишим түзүүчү тараптар 4-беренеде каралган бирдей ийкемдүү мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылары түшүнүлөт.

[11] 7-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге ыйгарым укуктуу органдар ар түрдөө кырдаалдарда жеткиликтүү форматта нускаларды даярдоодо, жайылтууда жана берүүдө техникалык чараларды колдонуулары мүмкүн экендигин жана эгерде ал улуттук мыйзамдарга туура келсе, мындай практикага ушул Келишимде эч нерсе тоскоолдук кылбай тургандыгы түшүнүлөт.

[12] 9-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге 9-берене ыйгарым укуктуу органдарды милдеттүү каттоо дегенди билдирбей жана ушул Келишимде каралган ишмердүүлүккө ыйгарым укуктуу органдардын катышууларын шарттабай тургандыгы түшүнүлөт; анын ордуна ал жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашууга көмөктөшүү максатында маалымат алмашуу мүмкүндүгүн караштырат.

[13] 10(2)-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге, эгерде чыгарма 2-беренеге ылайык чыгарманы белгилөөгө түшүп калса, мындай чыгармаларды аудиоформага кошуп, бул аны бенефициарлар үчүн жайылтуу жана берүү, жеткиликтүү форматта нускаларды даярдоо үчүн керек болгондуктан, ушул Келишимде каралган чектөөлөр жана алып салуулар чектеш укуктарга карата mutatismutandis колдонула тургандыгы түшүнүлөт.

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮН ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ ГААГА МАКУЛДАШУУСУНУН ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

Кыргыз Республикасынын № 13 Мыйзамы менен кошулган

 

 ӨнӨр жай үлгүлӨрүн эл аралык каттоо

жӨнүндӨ Гаага макулдашуусунун

ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

 

 Кириш жоболор

 

1-статья. Сакталган түшүндүрмөлөр

Ушул Актынын максаттары үчүн:

(i) “Гаага макулдашуусу” деген, мындан ары өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага макулдашуусу деп кайра аталган өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага макулдашуусун билдирет;

(ii) “ушул Акт” деген, ушул Акт менен таризделген Гаага макулдашуусун билдирет;

(iii) “Нускама” деген ушул Актыга Нускаманы билдирет;

(iv) “айтылган” деген, Нускамада айтылганды билдирет;

(v) “Париж конвенциясы” деген, кайра кароолорду жана оңдоолорду эске алуу менен 1883-жылы 20-мартта Парижде кол коюлган Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясын билдирет;

(vi) “эл аралык каттоо” деген, ушул Актыга ылайык жүзөгө ашырылган өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоону билдирет;

(vii) “эл аралык өтүнмө” деген, эл аралык каттоого өтүнмөнү билдирет;

(viii) “Эл аралык реестр” деген, Эл аралык бюро тарабынан алып барылуучу, жазуу үчүн, бул маалыматтардын сактагычына көз карандысыз ушул Акт же Нускама менен талап кылынуучу, же уруксат берилүүчү эл аралык каттоолор жөнүндө маалыматтарды расмий чогултууну билдирет;

(ix) “жак” деген, жеке же юридикалык жакты билдирет;

(x) “өтүнүүчү” деген, эл аралык өтүнмөнү өз атынан берген жакты билдирет.

(xi) “ээси” деген, Эл аралык реестрде эл аралык каттоо жөнүндөгү жазуу анын атына жүргүзүлгөн жакты билдирет;

(xii) “өкмөттөр аралык уюм” деген, 27(1)(ii) статьяга ылайык ушул Актыга катышуучу болуп калууга укугу бар өкмөттөр аралык уюмду билдирет;

(xiii) “Келишим түзүүчү тараптар” деген, ушул Актынын бардык катышуучу-мамлекеттерин же өкмөттөр аралык уюмдарды билдирет;

(xiv) “Өтүнүүчүнүн келишим түзүүчү тараптары” деген, Келишим түзүүчү тарапты же, Келишим түзүүчү ушул тарапка колдонулуучулугуна байланыштуу жок дегенде 3-статьяда көрсөтүлгөн шарттардын бирин канааттандырган эл аралык өтүнмөнү берүүгө өтүнүүчүдө укук пайда болгон Келишим түзүүчү тараптардын бирин билдирет; 3-статьяга ылайык өтүнүүчүдө эл аралык өтүнмө берүүгө укук пайда болуусу мүмкүн болгон эки же бир нече Келишим түзүүчү тараптар болгон учурда, “Өтүнүүчүнүн келишим түзүүчү тараптары” деген, Келишим түзүүчү мындай тараптардын ичинен эл аралык өтүнмөдө ушундай катары көрсөтүлгөнүн билдирет;

(xv) “Келишим түзүүчү тараптардын аймагы” деген, эгерде Келишим түзүүчү тарап болуп мамлекет эсептелсе, мындай учурда ушул мамлекеттин аймагын билдирет, ал эми эгерде Келишим түзүүчү тарап болуп өкмөттөр аралык уюм эсептелсе, – ушул өкмөттөр аралык уюмду уюштурган келишим колдонула турган аймакты билдирет;

(xvi) “Ведомство” деген, Келишим түзүүчү тарап ушул Келишим түзүүчү тараптын аймагында аракетке ээ болгон өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүнү тапшырган органды билдирет;

(xvii) “Экспертизаны жүргүзүүчү ведомство” деген, жок эле дегенде өнөр жай үлгүлөрүнүн жаңылык шарттарын канааттандыра тургандыгын аныктоо максатында өнөр жай үлгүлөрүнө коргоо берүүгө ушул ведомствого берилген өтүнмөлөргө экспертиза жүргүзүүчү ex officio Ведомствону билдирет.

(xviii) “көрсөтмө” деген, эл аралык каттоо белгилүү бир Келишим түзүүчү тарапта аракетке ээ экендиги жөнүндөгү жолдомону билдирет; ал ошондой эле, бул жөнүндөгү жолдомону Эл аралык реестрге жазууну билдирет;

(xix) “көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарап” жана “көрсөтүлгөн “Ведомство” дегендер, салыштырмалуу көрсөтмө жайылтылган Келишим түзүүчү тарапты жана Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосун билдирет;

(xx) “1934-ж. Акт” деген, 1934-жылы 2-июнда Лондондо кол коюлган Гаага макулдашуусун билдирет;

(xxi) “1960-ж. Акт” деген, 1960-жылы 28-ноябрда Гаагада кол коюлган Гаага макулдашуусунун Актсын билдирет;

(xxii) “1961-ж. Кошумча акт” деген, 1934-жылдагы Актыга кошумча катары 1961-жылы 18-ноябрда Монакодо кол коюлган Актыны билдирет;

(xxiii) “1967-ж. Толуктоочу акт” деген, оңдоолорду эске алуу менен 1967-жылы 14-июлда Стокгольмда кол коюлган Гаага макулдашуусун толуктоочу Актыны билдирет;

(xxiv) “Союз” деген, 1925-жылы 6-ноябрда Гаага макулдашуусу менен уюштурулган жана 1934-ж. жана 1960-ж. Актлар менен, 1961-ж. Кошумча акт менен, 1967-ж. Толуктоочу акт менен жана ушул Акт менен күчүндө сакталган Гаага союзун билдирет;

(xxv) “Ассамблея” деген, 21(1)(а) статьяда эскертилген Ассамблеяны, же ушул Ассамблеянын ордун алмаштыруучу кайсы гана болбосун органды билдирет;

(xxvi) “Уюм” деген, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xxvii) “Генералдык деректир” деген, Уюмдун Генералдык деректирин билдирет;

(xxviii) “Эл аралык бюро” деген, Уюмдун Эл аралык бюросун билдирет;

(xxix) “Ратификацияланган грамота” деген, ошондой эле кабыл алынгандыгы же жактырылгандыгы жөнүндөгү документти билдирет.

 2-статья. Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары жана айрым бир эл аралык келишимдер тарабынан берилген коргоонун башка түрлөрүнүн колдонулуучулугу

 (1) [Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары жана эл аралык келишимдер] Ушул Актынын жоболору Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары тарабынан берилүүгө мүмкүн болгон кыйла күчтүү бардык башка коргоону колдонууга зыян келтирбейт. Алар ошондой эле автордук укук боюнча эл аралык келишимдерге жана конвенцияларга ылайык искусство чыгармаларына жана колдонмо искусство чыгармаларына берилүүчү коргоого, ошондой эле Бүткүл дүйнөлүк соода уюмун уюштуруучу Макулдашууга тиркемеде бар болгон Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жөнүндө Макулдашууга ылайык өнөр жай үлгүлөрүнө берилүүчү коргоого эч кандай зыян келтирбейт.

(2) [Париж конвенциясын сактоо милдети] Ар бир Келишим түзүүчү тарап өнөр жай үлгүлөрүнө карата Париж конвенциясынын жоболорун сактоого милдеттенет.

 

I БАП

Эл аралык өтүнмө жана эл аралык каттоо

 

3-статья. Эл аралык өтүнмө берүүгө укук

Келишим түзүүчү тарап болуп эсептелген мамлекеттин же Келишим түзүүчү тарап болуп эсептелген өкмөттөр аралык уюмдун катышуучусу болуп эсептелген мамлекеттин гражданини болуп эсептелүүчү, же Келишим түзүүчү тараптын аймагында дайыма же кадимки жашап турган орду бар, же ушул аймакта иштеп турган жана жалган эмес өнөр жай, же соода ишканасы бар жактын кайсынысы болбосун эл аралык өтүнмө берүүгө укуктуу.

 4-статья. Эл аралык өтүнмө берүүнүн жол-жобосу

 (1) [Түз же түз эмес берүү] (а) Эл аралык өтүнмө өтүнүүчүнүн тандап алуусу боюнча түздөн-түз Эл аралык бюрого, же өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын Ведомствосу аркылуу берилиши мүмкүн.

(b) (а) пунктчасына карабастан Келишим түзүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жөнөткөн арызда эл аралык өтүнмөлөр анын Ведомствосу аркылуу бериле албай тургандыгы жөнүндө ага кабарлай алат.

(2) [Түз эмес берген учурда жөнөткөндүгү үчүн алым] Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болсо да, ушул Ведомство аркылуу берилген эл аралык кайсы гана өтүнмөнү болсо да жөнөткөндүгү үчүн алымды өтүнүүчүдөн ушул Ведомствонун пайдасына талап кыла алат.

 5-статья. Эл аралык өтүнмөнүн мазмуну

 (1) [Эл аралык өтүнмөнүн милдеттүү түрдөгү мазмуну] Эл аралык өтүнмө айтылган тилде же айтылган тилдердин биринде түзүлүүгө жана төмөндөгүлөрдү камтууга, же аны төмөндөгүлөр коштоп жүрүүгө тийиш:

(i) ушул Актыга ылайык эл аралык каттоо жөнүндө арыз;

(ii) өтүнүүчүгө карата айтылган маалыматтар;

(iii) сүрөттөлүштөрдүн нускаларынын айтылган саны же, өтүнүүчүнүн тандап алуусу боюнча, айтылган тартипте көрсөтүлгөн, эл аралык өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүлөрүнүн бир нече ар кандай сүрөттөлүштөрү; бирок, эгерде өнөр жай үлгүсү эки ченемдүү болуп эсептелсе жана (5) пунктка ылайык жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо көрсөтүлгөн болсо, сүрөттөлүштөрдүн ордуна эл аралык өтүнмө ушул өнөр жай үлгүсүнүн натуралык үлгүлөрүнүн айтылган саны менен коштоло алат;

(iv) өнөр жай үлгүсүн түзүүчү, же ага байланыштуу өнөр жай үлгүсү айтылган тартипте пайдаланыла турган буюмдун же буюмдардын көрсөткүчү;

(v) көрсөтүлгөн Келишим түзгөн тараптардын аталышы;

(vi) айтылган алымдар;

(vii) башка бардык айтылган маалыматтар.

(2) [Эл аралык өтүнмөнүн кошумча милдеттүү түрдөгү мазмуну]

(а) Келишим түзүүчү бардык тарап, экспертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Ведомство жана убактылуу ушул Актынын тарабы болуп калган мыйзам, ушул мыйзамга ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүгө өтүнмө берүүнүн датасын аныктоо максаттары үчүн, бул өтүнмө (b) пунктчасында саналып өткөн элементтердин кайсынысын болсо да камтуусун талап кылат, Генералдык деректирге жөнөтүлгөн арызда мындай элементтер жөнүндө аны кабардандыруусу мүмкүн.

(b) (а) пунктчасына ылайык кабарлоодо камтылууга мүмкүн болгон элементтер болуп төмөндөгүлөр эсептелишет:

(i) ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн авторунун жеке өзүнө карата көрсөтмөлөр;

(ii) ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүшүнүн же айырмалоочу белгилеринин кыскача сыпаттамасы;

(iii) аракеттенүү.

(с) Эгерде эл аралык өтүнмө (а) пунктчасына ылайык кабарлоо жасаган Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөсүн камтыса, ал ошондой эле айтылган тартипте ушул кабарлоонун предмети болуп эсептелүүчү элементтердин ичинен кайсынысын болсо да камтууга тийиш.

(3) [Эл аралык өтүнмөнүн мүмкүн болгон башка элементтеринин мазмуну] Эл аралык өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөн мындай башка элементтерди камтый алат же коштолуусу мүмкүн.

(4) [Бир эл аралык өтүнмөдө бир нече өнөр жай үлгүлөрү] Айтылууга мүмкүн болгон талаптарды эсепке алуу менен эл аралык өтүнмө эки же бир нече өнөр жай үлгүлөрүн камтый алат.

(5) [Жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо] Эл аралык өтүнмө жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомону камтуусу мүмкүн.

 6-статья. Артыкчылык

 1) [Артыкчылыкка аракеттенүү] (а) Эл аралык өтүнмө Париж конвенциясынын 4-статьясына ылайык Париж конвенциясынын же Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катышуучу-мамлекетинин кайсынысында болбосун, же мындай өлкөгө карата берилген бир же бир нече мурда берилген өтүнмөлөрдүн артыкчылыгы жөнүндө арызды камтуусу мүмкүн.

(b) Нускама тарабынан (а) пунктчасында эскертилген арыз эл аралык өтүнмө берилгенден кийин жасалышы мүмкүн экендиги караштырылуусу мүмкүн. Мындай учурда Нускамада анын мөөнөтү өткөнгө чейин ушундай арыз берилиши мүмкүн болгон эң кийинки мөөнөт белгиленет.

(2) [Артыкчылыкка аракеттенүү үчүн негиз болуп эсептелүүчү эл аралык өтүнмө] Берилген күндөн тартып эл аралык өтүнмө, андан аркы тагдырына көз карандысыз, Париж конвенциясынын 4-статьясынын маанисинде туура таризделген белгинин эквиваленти болуп эсептелет.

 7-статья. Көрсөткөндүгү үчүн алым

 (1) [Көрсөткөндүгү үчүн айтылган алым] Айтылган алымдар өз ичине (2) пунктун эске алуу менен, Ар бир келишим түзүүчү тарапка карата алымды камтыйт.

(2) [Көрсөтүү үчүн жеке алым] Келишим түзүүчү бардык тараптар, экспертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Ведомство жана эл аралык уюм болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тарап Генералдык деректирге жөнөткөн арызда ага, ал көрсөтүлгөн эл аралык өтүнмөнүн кайсынысына болбосун байланыштуу, жана ушундай эл аралык өтүнмө берүүнүн натыйжасында жүзөгө ашырылган кайсы гана болбосун эл аралык каттоону узартууга байланыштуу, (1) пунктта эскертилген көрсөткөндүгү үчүн айтылган алым, өлчөмү арызда көрсөтүлө турган жана кийинки арыздарда өзгөртүлүүсү мүмкүн болгон, көрсөтүлгөндүгү үчүн жеке алым менен алмаштырыла тургандыгы жөнүндө кабарлоосу мүмкүн.

Алымдын бул өлчөмү жогоруда аталган Келишим түзүүчү жак тарабынан, коргоонун баштапкы мөөнөтү үчүн жана коргоону узартуунун ар бир мөөнөтү үчүн же, ылайыктуу Келишим түзүүчү жак тарабынан жол берилүүчү коргоонун максималдуу мезгили үчүн белгилениши мүмкүн. Бирок алымдын мындай өлчөмү эл аралык жол-жобону пайдалануунун эсебинен алынган экономияны кармап калуунун эсебинен алынган суммадан аша албайт. Келишим түзүүчү тараптын ушул ведомствосу өтүнүүчүдөн өнөр жай үлгүлөрүнүн ушундай эле санына эквиваленттүү мезгилге коргоо берүү үчүн алууга укуктуу болмок.

(3) [Көрсөткөндүгү үчүн алымдарды которуу] (1) жана (2) пункттарда эскертилген көрсөткөндүгү үчүн алымдарды Эл аралык бюро Келишим түзгөн тараптарга бул алымдардын төлөнгөндүгүнө карата которот.

 8-статья. Укук бузууларды оңдоо

 (1) [Эл аралык өтүнмөнү экспертизалоо] Эгерде эл аралык өтүнмөнү Эл аралык бюро алган учурда ал ушул Актынын же Нускаманын талаптарын канааттандырбай тургандыгын эл аралык бюро аныктаса, ал, өтүнүүчүгө айтылган мөөнөт ичинде зарыл болгон оңдоолорду киргизүүнү сунуштайт.

(2) [Оңдолбогон укук бузуулар] (а) Эгерде өтүнүүчү айтылган мөөнөт ичинде оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушту аткарбаса, мындай учурда (b) пунктчасын эске алуу менен эл аралык өтүнмө боюнча иш кагаздары токтотулду деп эсептелинет.

(b) 5(2) статьяга, же ал жөнүндө Келишим түзүүчү тарап Нускамага ылайык Генералдык деректирге кабарлаган атайын талапка байланышкан укук бузуулар болгон учурда, – эгерде өтүнүүчү айтылган мөөнөт ичинде оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушту аткарбаса, эл аралык өтүнмө бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрүн камтыбаган болуп эсептелет.

 9-статья. Эл аралык өтүнмөнү берүү датасы

 (1) [Эл аралык өтүнмөнү түз берүү] Эгерде эл аралык өтүнмө түздөн-түз Эл аралык бюрого берилсе, (3) пунктун эске алуу менен берүүнүн датасы болуп, эл аралык өтүнмөнү Эл аралык бюро алгандагы дата эсептелет.

(2) [Эл аралык өтүнмөнү түз эмес берүү] Эгерде эл аралык өтүнмө өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын Ведомствосу аркылуу берилсе, берүү датасы айтылган тартипте аныкталат.

(3) [Айрым бир укук бузууларды камтуучу эл аралык өтүнмө] Эгерде Эл аралык бюро аны алган датага эл аралык өтүнмө, ушул айтылгандай, эл аралык өтүнмөнүн берүү датасын кийинкиге жылдырууну өз артынан алып келүүчү укук бузуу катары каралуучу укук бузууларды камтыган болсо, бул эл аралык өтүнмөнүн берүү датасы болуп, мындай укук бузууну оңдоону Эл аралык бюро алган дата эсептелет.

 10-статья (*). Эл аралык каттоо, эл аралык каттоонун датасы, эл аралык каттоону жарыялоо жана жашыруун нускалар

 (1) [Эл аралык каттоо] Эл аралык бюро эл аралык өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү ар бир өнөр жай үлгүсүн ушул өтүнмөнү алгандан кийин кечиктирбестен, же эгерде 8-статьяга ылайык оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушталган болсо, керектүү оңдоолорду алгандан кийин кечиктирбестен каттайт. Каттоо 11-статьяга ылайык жарыялоо кийинкиге калтырылгандыгына же жоктугуна көз карандысыз жүзөгө ашырылат.

(2) [Эл аралык каттоонун датасы] (а) (b) пунктун эске алуу менен, эл аралык каттоонун датасы болуп, эл аралык өтүнмө берүүнүн датасы эсептелет.

(b) Эгерде аны Эл аралык бюро алган датага эл аралык өтүнмө 5(2) статьясы менен байланышкан укук бузууну камтыса, эл аралык каттоонун датасы болуп, мындай укук бузуунун оңдолушун Эл аралык бюро алган дата, же кайсы дата кыйла кеч болуп эсептеле тургандыгына жараша эл аралык өтүнмө берилген дата эсептелет.

(3) [Жарыялоо] (а) Эл аралык бюро эл аралык каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялайт. Мындай жарыялоо бардык Келишим түзүүчү тараптарда жетишээрлик болуп эсептелет жана ээсинен эч кандай башка жарыялоо талап кылынышы мүмкүн эмес.

(b) Эл аралык бюро ар бир көрсөтүлгөн Ведомствого эл аралык каттоо жөнүндө жарыяланган маалыматтардын нускасын жөнөтөт.

(4) [Жарыялоого чейин жашырындуулугун сактоо] (5) пунктун жана 11(4)(b) статьяны эске алуу менен Эл аралык бюро ар бир эл аралык өтүнмөнүн жана ар бир эл аралык каттоонун жарыяланганга чейинки жашырындуулугун сактоону камсыз кылууга тийиш.

(5) [Жашыруун документтердин нускалары] (а) Эл аралык бюро, каттоону жүзөгө ашыргандан кийин кечиктирбестен, эл аралык катталган нусканы, ошондой эле эл аралык өтүнмөнү коштоп жүрүүчү кайсы болбосун ылайыктуу арызды, документти же натуралык үлгүнү эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн жана ушундай нусканы алууну каалагандыгы жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөткөн Ведомстволордун ар бирине жөнөтөт.

(b) Эл аралык бюро тарабынан эл аралык каттоонун жарыяланышына чейин Ведомство, нускасы анын дарегине Эл аралык бюро тарабынан жөнөтүлүүчү ар бир эл аралык каттоого карата жашырындуулукту сактоого милдеттүү жана көрсөтүлгөн нусканы, бир гана, ылайыктуу эл аралык каттоо максаттарында жана ошол келишим түзүүчү тарапта берилген, же ал үчүн компетенттүү болуп эсептелүүчү ушул Ведомствонун атынан берилген өнөр жай үлгүлөрүн коргоого берилген өтүнмөлөрдү экспертизалоо максаттарында пайдалана алат.

Атап айтканда, Ведомство эл аралык каттоо анын негизинде жүзөгө ашырылуучу эл аралык өтүнмөнү берүүгө укук маселеси боюнча талаш-тартыш учурундагы административдик же соттук териштирүүлөрдөн башка учурларда, ушул эл аралык каттоонун ээсинен башка, Ведомствонун кызматкери болуп эсептелбеген кайсы гана жакка болбосун, кайсы гана болбосун эл аралык каттоонун мазмунун жайып жиберүүгө укуксуз.

Мындай административдик же соттук териштирүү учурунда эл аралык каттоонун мазмуну, ушундай жаюуга карата  жашырындуулукту сактоо милдетин өзүнө алуучу, мындай териштирүүлөрдүн катышуучулары тарабынан жашырындуулук сакталган шартта ачылышы мүмкүн.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 10-статьянын кабыл алынышында, бул статьяда, эл аралык өтүнмөгө же өтүнүүчүнүн же ээсинин же болбосо, өтүнүүчүнүн же ээсинин уруксатын алган жактын эл аралык каттоосуна кирүү мүмкүндүгүнө эч нерсе тоскоол болбой тургандыгы түшүндүрүлгөн.

 11-статья. Жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу

 (1) [Жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууга карата Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдарынын жоболору] (а) Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары айтылган мөөнөткө караганда кыйла узагыраак мөөнөткө өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууну караштырса, Келишим түзүүчү тараптар Генералдык деректирге жөнөтүүчү арызда ага жылдыруунун жол берилүүчү узактыгы жөнүндө кабарлайт.

(b) Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууну караштырбаса, Келишим түзүүчү тараптар Генералдык деректирге жөнөтүүчү арызда аны бул факт жөнүндө кабардандырат.

(2) [Жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу] Эгерде эл аралык өтүнмөдө жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо камтылса, жарыялоо төмөндөгүдөй учурларда жүргүзүлөт:

(i) мындай учурда, эгерде эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын бири дагы (1) пунктка ылайык арыз бербесе, – айтылган мөөнөт бүткөндөн кийин; же

(ii) мындай учурда, эгерде эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын кайсы бири (1) пунктка ылайык арыз берсе, – мындай арызда кабарланган мөөнөт өткөндөн кийин, же ушундай Келишим түзүүчү тараптардын бир нечеси болгон учурда – алардын арыздарында кабарланган мөөнөттөрдүн эң кыскасы өткөндөн кийин.

(3) [Эгерде колдонулуучу мыйзамга ылайык жылдыруу мүмкүн эмес болсо, мындай учурда жылдыруу жөнүндө жолдомолорду карап чыгуу] Мындай учурда, эгерде жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо берилген болсо жана эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын кайсы бири (1)(b) пунктуна ылайык анын мыйзамына ылайык жылдыруу мүмкүн эместиги жөнүндө арыз берген болсо,

(i) (ii) пунктун эске алуу менен, Эл аралык бюро бул жөнүндө өтүнүүчүгө кабарлайт. Эгерде айтылган мөөнөт ичинде өтүнүүчү Эл аралык бюрого жиберилген жазуу түрүндөгү кабарлоодо мындай Келишим түзүүчү тарапты алып салууну жүзөгө ашырбаса, Эл аралык бюро жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндөгү жолдомону көңүлдөн тышкары калтырат;

(ii) эгерде эл аралык өтүнмө өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн ордуна өнөр жай үлгүсүнүн натуралык үлгүлөрүн камтыса, Эл аралык бюро мындай Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөсүн көңүлдөн тышкары калтырат жана бул тууралуу өтүнүүчүнү кабардандырат.

(4) [Мөөнөтүнөн мурда жарыялоо жөнүндө же эл аралык каттоонун материалдарына атайын кирүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндө жолдомо] (а) ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо тууралуу жолдомо бере алат; мындай учурда Эл аралык бюро мындай жолдомону алган датага мындай өнөр жай үлгүсүнө же мындай өнөр жай үлгүлөрүнө карата жылдыруу мөөнөтү бүттү деп эсептелет.

(b) Ээси ошондой эле (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун эл аралык бюронун алдында ээси тарабынан көрсөтүлгөн кайсы-бир үчүнчү тарапка эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир өнөр жай үлгүлөрүнө же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө тиешелүү материалдардан көчүрүп алууларды берүү жөнүндө, же ушул үчүнчү жакка мындай материалдарга кирүү мүмкүндүгүн алууга уруксат берүү жөнүндө жолдомо бере алат.

(5) [Эл аралык каттоодон баш тартуу жана анын аракеттенүүсүн чектөө] (а) Эгерде ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, көрсөтүлгөн бардык Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоодон баш тартса, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсү же өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар жарыяланбайт.

(b) Эгерде ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, көрсөтүлгөн бардык Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү бир же бир нече өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык каттоо аракеттерин чектесе, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү калган өнөр жай үлгүсү же өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар жарыяланбайт.

(6) [Сүрөттөлүштөрдү жарыялоо жана берүү] (а) Ушул статьянын жоболоруна ылайык колдонулуучу жылдыруунун бардык мөөнөтү өткөндөн кийин, Эл аралык бюро айтылган алымдар төлөнгөн шартта эл аралык каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялайт. Эгерде мындай алымдар айтылган тартипте төлөнбөсө, эл аралык каттоо жоюлат, ал эми жарыялоо болсо жүргүзүлбөйт.

(b) Эгерде эл аралык өтүнмө 5(1)(iii) статьяга ылайык өнөр жай үлгүсүнүн бир же бир нече натуралык үлгүлөрү менен коштолгон болсо, ээси Эл аралык бюрого айтылган мөөнөт ичинде ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү ар бир өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн нускаларынын айтылган санын берет. Эгерде ээси муну жасабаса, эл аралык каттоо жоюлуп, жарыялоо жүргүзүлбөйт.

 12-статья. Баш тартуу

 (1) [Баш тартууга укук] Келишим түзүүчү тараптын кайсынысынын Ведомствосу болбосун, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата, анын мыйзамдары тарабынан караштырылган коргоо берүүнүн шарттары сакталбаган болсо, мындай учурда ушул Келишим түзүүчү тараптын аймагындагы кайсы болбосун эл аралык каттоонун аракетин таануудан толук же жарым-жартылай баш тарта алат, бирок, эл аралык өтүнмөнүн формасына жана мазмунуна, же ушул Актыда же Нускамада караштырылган талаптарга кошумча болуп эсептелүүчүлөргө же алардан айырмалануучуларга карата, ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын мыйзамында караштырылган талаптар аткарылбагандыгынын негизинде эч кандай Ведомство кайсы болбосун эл аралык каттоонун аракетин таануудан толук же жарым-жартылай баш тарта албайт.

(2) [Баш тартуу жөнүндө кабарлоо] (а) Айтылган мөөнөт ичинде Ведомство Эл аралык бюрого баш тартуу жөнүндө кабарлоодо эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн таануудан баш тартуу жөнүндө кабарлайт.

(b) Баш тартуу жөнүндө кабарлоонун кайсынысында болбосун баш тартуу үчүн негиз болуп эсептелүүчү бардык себептер баяндалат.

(3) [Баш тартуу жөнүндө кабарлоону жөнөтүү; коргоо каражаттары] (а) Эл аралык бюро өтүнүүчүгө баш тартуу жөнүндө кабарлоонун нускасын жөнөтөт.

(b) Ээси коргоонун ошол эле каражаттарына укуктуу, төмөндөгүдөй учурда, эгерде эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн кайсынысы болбосун баш тартууну жөнөткөн Ведомствого колдонулуучу мыйзамга ылайык коргоо берүүгө өтүнмөнүн объектиси болгон болсо. Коргоонун мындай каражаттары жок эле дегенде кайра карап чыгуу мүмкүндүгүн же баш тартуу жөнүндө чечимди же ага даттанууну кайра кароону камтууга тийиш.

(4)(*) [Баш тартууну чакыртып алуу] Анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартуу кайсы убакта болсо да толугу менен же жарым-жартылай чакыртылып алынышы мүмкүн.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 12(4)-статьяны, 14(2)(b)-статьяны жана 18(4)-эрежени кабыл алууда, анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, ылайыктуу Ведомство баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо жайылтылуучу өнөр жай үлгүлөрүнө же өнөр жай үлгүлөрүнүн айрымдарына карата эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн таануу жөнүндө чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз түрүндө жүзөгө ашырылышы мүмкүн деген маани түшүндүрүлгөн. Муну менен ошондой эле, кайсы Ведомство болбосун, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жиберүү үчүн белгиленген мөөнөт ичинде, эгерде ал баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтпөгөн болсо да, мындай учурда эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн тааныды деген чечим кабыл алгандыгы жөнүндө арыз жөнөтө алат деп түшүндүрүлгөн.

 13-статья. Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнө карата атайын талаптар

 (1) [Атайын талаптар жөнүндө кабарлоо] Ал ушул Актынын тарабы болуп калган учурга мыйзамы тигил же бул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсү ойдун бирдиктүүлүк талаптарына, жасап чыгаруунун же пайдалануунун бирдиктүүлүгүнө жооп берүүсүн, же буюмдардын бир эле комплектине таандык болуусун же, бир өтүнмөнүн объектиси бир гана көз карандысыз жана өзүнчө өнөр жай үлгүсү болуусун талап кылуучу Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жиберген арызда аны бул жөнүндө кабардандыра алат. Бирок, бир дагы мындай арыз 5(4) статьяга ылайык эл аралык өтүнмөгө эки же бир нече өнөр жай үлгүлөрүн киргизүүгө, ал тургай, төмөндөгүдөй учурда дагы, эгерде өтүнмөдө арыз жөнөткөн Келишим түзүүчү тарапка көрсөтмө камтылса дагы өтүнүүчүнүн укугуна зыян келтирбейт.

(2) [Арыз жиберүүнүн натыйжалары] Мындай арыздын кайсынысы болбосун кабарлоо жасаган Келишим түзүүчү мамлекеттин Ведомствосуна 12(1) статьяга ылайык, ушул Келишим түзүүчү мамлекеттин кабарлоосунда камтылган талаптар аткарылмайынча эл аралык каттоонун аракеттерин таануудан баш тартууга укук берет.

(3) [Каттоону бөлүштүрүүдө төлөнүүгө тийиш болгон кошумча алымдар] Эгерде (2) пунктка ылайык жасалган баш тартууга байланыштуу ылайыктуу Ведомстводо кабарлоодо баяндалган баш тартуунун негиздерин четтетүү максаттарында эл аралык өтүнмөнү бөлүштүрүү жөнүндө жолдомо берилсе, бул Ведомство баш тартуунун мындай негиздерин четтетүү үчүн берүү зарыл болгон ар бир кошумча эл аралык өтүнмө үчүн алым төлөтүп алууга укуктуу.

 14-статья. Эл аралык каттоонун аракети

 (1) [Колдонулуучу мыйзамга ылайык өтүнмө берүүгө окшош аракет] Эл аралык каттоо датасынан баштап, эл аралык каттоо ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүгө өтүнмөнүн туура таризделип берилишиндеги сыяктуу эле, эл аралык каттоо көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын ар биринде жок эле дегенде ушундай эле аракетке ээ.

(2) [Колдонулуучу мыйзамга ылайык коргоо берүүгө окшош аракет] (а) Ведомство 12-статьяга ылайык баш тартуу жөнөтпөгөн ар бир көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарапта эл аралык каттоо, ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө алар тарабынан баш тартуунун жиберилиши үчүн караштырылган мөөнөттүн бүткөн датасынын эң акыркысынан баштап коргоо берүүдөгүдөй эле, же эгерде Келишим түзүүчү тарап ушул арызда көрсөтүлгөн датанын эң акыркысынан баштап Нускамага ылайык ылайыктуу арыз берген учурдагыдай эле аракетке ээ.

(b)(*) Эгерде көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосу баш тартууну жөнөтүп, андан кийин аны толугу менен же жарым-жартылай кайра чакыртса, эл аралык каттоонун баш тартуунун чакыртып алуусу тиешелүү болгон бөлүгү, ушул Келишим түзүүчү тарапта баш тартууну чакыртып алуунун эң акыркы датасынан баштап, ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо бергендегидей эле аракетке ээ.

(с) Ушул пунктка ылайык эл аралык каттоо ээ болгон аракет, көрсөтүлгөн Ведомство Эл аралык бюродон алган түрүндө, же ушул Ведомстводо колдонулуучу жол-жобого ылайык киргизилген оңдоолор кайсы жерде колдонулгандыгын эске алуу менен, ушул каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнө же өнөр жай үлгүлөрүнө жайылтылат.

(3) [Өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын көрсөтмөлөрүнүн аракетине карата арыз] (а) Ведомствосу эскпертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жиберилген арызда аны, эгерде ал өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабы болуп эсептелсе, бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрү эл аралык каттоодо күчкө ээ эмес экендиги жөнүндө кабардандыра алат.

(b) Эгерде (а) пунктчасында эскертилген арызды берген Келишим түзүүчү тарап эл аралык өтүнмөдө өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабы жана ошондой эле көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарап катарында көрсөтүлсө, Эл аралык бюро бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрүн көңүлгө албайт.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 12(4)-статьяны, 14(2)(b)-статьяны жана 18(4) эрежесин кабыл алууда, анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо жайылтылуучу өнөр жай үлгүсүнө же өнөр жай үлгүлөрүнүн айрымдарына карата эл аралык каттоонун аракеттерин таануу жөнүндө ылайыктуу Ведомство чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз түрүндө жүзөгө ашырылышы мүмкүн деген маани түшүндүрүлгөн. Муну менен ошондой эле, кайсы Ведомство болбосун, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтүү үчүн белгиленген мөөнөт ичинде, эгерде ал баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтпөгөн учурда дагы эл аралык каттоонун аракеттерин таануу жөнүндө чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз жөнөтө алат деген маани түшүндүрүлгөн.

 15-статья. Эл аралык каттоону жараксыз деп таануу

 (1) [Коргоо үчүн мүмкүндүк берүүнүн талабы] Өтүнүүчүгө ылайыктуу учурда өз укуктарын коргоо үчүн мүмкүнчүлүк бербей туруп, ушул Келишим түзүүчү тараптын компетенттүү органы тарабынан, көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын аймагында эл аралык каттоону толугу менен же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө чечим чыгарылышы мүмкүн эмес.

(2) [Эл аралык каттоону жараксыз деп табуу жөнүндө кабарлоо] Анын аймагында эл аралык каттоо жараксыз деп табылган Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосу, эгерде ага каттоонун жараксыз деп ушундай табылышы жөнүндө белгилүү болсо, бул жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлайт.

 16-статья. Эл аралык каттоого карата өзгөрүүлөр жөнүндө жазууну жана башка жазууларды киргизүү

 (1) [Өзгөрүүлөр жөнүндө жазууну жана башка жазууларды киргизүү] Эл аралык бюро белгилүү бир тартипте Эл аралык реестрге төмөндөгүлөр жөнүндө жазууларды киргизет:

(i) жаңы ээси 3-статьяга ылайык эл аралык өтүнмө берүүгө укуктуу болгон шартта, айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата жана эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата эл аралык каттоонун ээсинин өзгөртүүсүнүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(ii) ээсинин аты-жөнүнө же дарегине тиешелүү болгон өзгөртүүлөрдүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(iii) өтүнүүчүнүн өкүлдү же ээсин дайындоо жана мындай өкүлгө тиешелүү болгон башка ылайыктуу маалыматтардын кайсынысы жөнүндө болбосун;

(iv) ээсинин айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоодон баш тартуусунун кайсынысы жөнүндө болбосун;

(v) айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү бир же бир нече өнөр жай үлгүлөрүнө карата эл аралык каттоонун аракетинин ээси тарабынан чектелүүсүнүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(vi) көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын анын аймагында эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата компетенттүү органдар тарабынан эл аралык каттоону жараксыз деп таануунун кайсынысы жөнүндө болбосун;

(vii) эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө укуктарга тиешелүү болгон, Нускамада айтылган ылайыктуу башка маалыматтардын кайсынысы жөнүндө болбосун;

(2) [Эл аралык реестрге жазууну киргизүүнүн натыйжалары] (i), (ii), (iv), (v), (vi) пунктчаларында жана (1) пункттун (vii) пунктчасында эскертилген кайсы жазууну болсо да киргизүүнүн өзү, эгерде бул жазуу ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосунун реестрине киргизилген болсо, ошол учурдагыдай эле аракетке ээ, бирок, кайсы Келишим түзүүчү тарап болбосун Генералдык деректирге жиберген арызда аны (1) пункттун (i) пунктчасында эскертилген жазуу бул Келишим түзүүчү тарапта, анын Ведомствосу мындай арызда саналып өткөн арызды же документти алганга чейин аракетке ээ эмес экендиги жөнүндө кабарлай ала тургандыгынан башкасында.

(3) [Алымдар] (1) пунктка ылайык кайсы жазууну болбосун киргизгендиги үчүн алым төлөтүлүшү мүмкүн.

(4) [Жарыялоо] Эл аралык бюро (1) пунктка ылайык кайсы жазууну болбосун киргизгендиги жөнүндө кабарлоону жарыялайт. Кабарлоону камтыган жарыялоонун нускасын ал ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосуна жөнөтөт.

 17-статья. Аракеттенүү мөөнөтү жана эл аралык каттоону узартуу, коргоо мөөнөтү

 (1) [Эл аралык каттоонун аракеттенүү мөөнөтү] Эл аралык каттоо алгач эл аралык каттоо датасынан тартып эсептөө менен беш жылга жөргүзүлөт.

(2) [Эл аралык каттоону узартуу] Эл аралык каттоо айтылган жол-жобого ылайык жана айтылган алымдар төлөнгөн шартта ар бири беш жылдан кошумча мезгилдерге узартылышы мүмкүн.

(3) [Көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарда коргоо мөөнөтү] (а) Эл аралык каттоону узартуунун шарттарында жана (b) пунктун эске алуу менен, коргоо мөөнөтү ар бир көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарда эл аралык каттоо датасынан тартып эсептөө менен 15 жылды түзөт.

(b) Көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын мыйзамы ушул мыйзамга ылайык коргоо берилүүчү өнөр жай үлгүсүнө карата 15 жылдан ашуучу коргоо мөөнөтүн караштырган учурларда, эл аралык каттоону узартуу шартында коргоо мөөнөтү ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамы караштыргандай болуп эсептелет.

(с) Ар бир Келишим түзүүчү тарап Генералдык деректирге жиберилген арызда өзүнүн мыйзамы тарабынан караштырылган коргоонун максималдуу мөөнөтү жөнүндө аны кабардандырат.

(4) [Узартуу аракетин чектөө мүмкүндүгү] Эл аралык каттоону узартуу айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата жана эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата жүргүзүлүшү мүмкүн.

(5) [Жазууну киргизүү жана узартуу жөнүндө маалыматтарды жарыялоо] Эл аралык бюро Эл аралык реестрге узартуулар жөнүндө жазууну киргизет жана бул жөнүндө кабарлоону жарыялайт. Кабарлоону камтыган жарыялоонун нускасын Эл аралык бюро ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосуна жиберет.

 18-статья. Эл аралык каттоолор жөнүндө маалымат, жарыялангандар жөнүндө маалыматтар

 (1) [Маалыматка кирүү мүмкүндүгү] Эл аралык бюро кайсы жакка болбосун анын өтүнүчү боюнча, айтылган алым төлөнгөн шартта, Эл аралык реестрден көчүрүп жазууну, же кайсы болбосун эл аралык каттоого карата Эл аралык реестрдин мазмуну жөнүндө маалыматты, жарыялангандар жөнүндө маалыматтарды берет.

(2) [Легитимдештирүүдөн бошотуу] Эл аралык бюро тарабынан берилген Эл аралык реестрден көчүрүп алуулар ар бир Келишим түзүүчү тарапта легитимдештирүүнүн бардык талаптарынан бошотулат.

 

II БАП

Административдик жоболор

 

19-статья. Бир нече мамлекеттердин бирдиктүү Ведомствосу

 (1) [Бирдиктүү Ведомство жөнүндө кабарлоо] Эгерде ушул Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенишкен бир нече мамлекеттер, же ушул Актынын бир нече катышуучу-мамлекеттери өнөр жай үлгүлөрү боюнча өздөрүнүн улуттук мыйзамдарын бир түргө келтирүүнү жүзөгө ашырышса, же жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашса, алар Генералдык деректирди төмөндөгүлөр тууралуу кабардандыра алышат:

(i) бирдиктүү Ведомство ушул мамлекеттердин ар биринин улуттук Ведомствосун алмаштырат, жана

(ii) бирдиктүү мыйзам колдонулуучу алардын аймактарынын жыйындысы ушул Актынын 1, 3-18 жана 31-статьяларын колдонуу максаттары үчүн бир Келишим түзүүчү тарап катары каралууга тийиш

(2) [Кабарлоо качан жасалууга тийиш] (1) пунктта эскертилген кабарлоо төмөндөгүдөй учурларда жасалууга тийиш:

(i) ушул Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенген мамлекеттердин учурунда – 27(2) статьяда эскертилген документтерди сактоого берүү мезгилинде;

(ii) ушул Актынын катышуучу-мамлекеттеринин учурунда – алардын улуттук мыйзамдарын жакшыртууну жүзөгө ашыргандан кийин кайсы убакта болбосун.

(3) [Кабарлоонун күчүнө кирүү датасы] (1) жана (2) пункттарда эскертилген кабарлоо төмөндөгүдөй учурларда күчүнө кирет:

(i) Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенген мамлекеттердин учурунда – мындай мамлекеттер ушул Акт менен байланыштуу болуп калган учурда.

(ii) ушул Актынын катышуучу-мамлекеттеринин учурунда – ушуга байланыштуу башка Келишим түзүүчү тараптарга Генералдык деректир жасаган кабарлоонун датасынан баштап үч ай өткөндөн кийин, же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кийинки датанын кайсынысында болбосун.

 20-статья. Гаага союзунда мүчөлүк

 Келишим түзүүчү тараптар 1934-ж. Актынын жана 1960-ж. Актынын катышуучу-мамлекеттери мүчө болгон ошол эле Союздун мүчөлөрү болуп эсептелишет.

 21-статья. Ассамблея

 (1) [Курамы] (а) Келишим түзүүчү тараптар 1967-жылдагы Толуктоочу актынын 2-статьясына байланыштуу мамлекеттердин ошол эле Ассамблеясынын мүчөлөрү болуп эсептелишет.

(b) Ассамблеянын ар бир мүчөсү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлгөн, муну менен ар бир делегат бир гана Келишим түзүүчү тарапты көрсөтө алат.

(c) Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелбеген Союздун мүчөлөрү анын отурумдарында байкоочулар катары киргизилет.

(2) [Милдеттери] (а) Ассамблея:

(i) Союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Актыны колдонууга тиешелүү бардык маселелерди карайт;

(ii) ага атайын жүктөлгөн укуктарды жүзөгө ашырат, жана ага ушул Актыга же 1967-ж. Толуктоочу актыга ылайык тапшырылган маселелерди аткарат;

(iii) Генералдык деректирге кайра кароо боюнча конференцияларды даярдоого тиешелүү көрсөтмөлөрдү берет жана мындай ар бир конференцияны чакыруу жөнүндө чечим кабыл алат.

(iv) Нускаманы өзгөртөт;

(v) Генералдык деректирдин Союзга тиешелүү болгон отчетторун жана ишмердүүлүгүн карайт жана жактырат жана Генералдык деректирге Союздун компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча бардык зарыл болгон көрсөтмөлөрдү берет.

(vi) программаны аныктайт жана Союздун эки жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчетторун жактырат;

(vii) Союздун финансылык регламентин кабыл алат;

(viii) Союздун максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн ал зарыл деп эсептеген комитеттерди жана жумушчу топторду түзөт;

(ix)  (1)(с) пунктун эске алуу менен, анын отурумдарына байкоочулар катарында кайсы мамлекеттер, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар киргизиле тургандыгын аныктайт;

(х) Союздун максаттарына жетүү үчүн башка бардык ылайыктуу аракеттердин кайсынысын болбосун кабыл алат жана ушул Акт тарабынан ага жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат.

(b) Башкаруу милдеттерин Уюм аткаруучу, ошондой эле башка Союздар үчүн кызыгуу жаратуучу маселелерге карата, Уюмдун Координациялык комитетинин сунуштарын угуп, Ассамблея чечим кабыл алат.

(3) [Шартсан (Кворум)] (а) Мамлекеттер болуп эсептелүүчү жана конкреттүү маселе боюнча добушка укуктары бар Ассамблея мүчөлөрүнүн жарымы бул маселе боюнча добуш берүү үчүн шартсанды (кворумду) түзөт.

(b)  (а) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгерде кандайдыр бир отурумда жана конкреттүү маселелер боюнча сунушталган добушка укугу бар мамлекеттердин саны жарымынан азыраагын түзсө, бирок, конкреттүү маселелер боюнча добушка укугу бар Ассамблеянын сунушталган мүчө-мамлекеттеринин үчтөн бир бөлүгүнө барабар же андан ашык болсо, ал чечим кабыл ала алат; бирок Ассамблеянын чечими, анын өзүнүн жеке жол-жоболоруна тиешелүү чечимдеринен башкасы, төмөндөгү шарттардын сакталышында гана милдеттүү болуп калышат. Эл аралык бюро мындай чечимдерди ушул маселе боюнча добушка укугу бар бирок, анда сунушталбаган Ассамблеянын мүчө-мамлекеттерине жөнөтөт жана аларды чечимдерди жөнөткөн датадан баштап үч айлык мөөнөт ичинде жазуу жүзүндө, бул чечимдерге добуш берише тургандыгы, каршы экендиктери же добуш берүүдөн өзүн кармап кала тургандыгы жөнүндө кабарлоого чакырат. Эгерде бул мөөнөт өткөндөн кийин ушундай жол менен добуш берген же добуш берүүдөн өзүн кармап калган мамлекеттердин саны, жок дегенде сессиянын өзүндө кворумга жетүү үчүн жетпей калган санга барабар болсо, мындай чечимдер, бир эле учурда зарыл болгон көпчүлүгүнө ээ болгон шартта күчүнө кирет.

(4) [Ассамблеяда чечимдерди кабыл алуу] (а) Ассамблея мүмкүнчүлүгүнө жараша консенсустун негизинде өз чечимдерин кабыл алат.

(b) Консенсустун негизинде чечимдерди кабыл алуу мүмкүн болбогон учурда талкууланып жаткан маселе боюнча чечим добуш берүү менен кабыл алынат. Бул учурда:

(i) мамлекет болуп эсептелүүчү ар бир Келишим түзүүчү тарап, бир гана добушка ээ жана өзүнүн атынан гана добуш берет, жана

(ii) өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун өзүнүн мүчө-мамлекеттеринин атынан добуш бере алат, муну менен добуштардын саны ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү ага кирүүчү мүчө-мамлекеттердин санына барабар болууга тийиш, муну менен бир дагы мындай өкмөттөр аралык уюм добуш берүүгө катыша албайт, эгерде анын мүчө-мамлекеттеринин ичинен кайсынысы болбосун добуш берүүгө катышууда өз укугунан пайдаланууну чечсе жана тескерисинче болсо.

(c) 1967-жылдагы Толуктоочу актынын 2-статьясынын жоболоруна байланышкан мамлекеттерге гана тиешелүү маселелер боюнча, көрсөтүлгөн статьяга байланышы жок Келишим түзүүчү тараптар, добуш берүүгө алар гана укуктуу болгон Келишим түзүүчү тараптарга гана тиешелүү маселелер боюнча каралган учурда добуш берүүгө укуксуз.

(5) [Көпчүлүгү] (а) 24(2), 26(2) статьяларды эске алуу менен, көпчүлүк үчтөн эки берилген добуштар менен өз чечимдерин чыгарат.

(b) Добуш берүүдөн өзүн кармап калган добуштар эсепке кабыл алынбайт.

(6) [Сессиялар] (а) Ассамблея Генералдык деректир тарабынан чакырылган кезектеги сессияга эки жылда бир жолу жана өзгөчө жагдайлардан башкасында, ошол эле убакытта, Уюмдун Генералдык Ассамблеясы турган ошол эле жерде чогулат.

(b) Ассамблея Генералдык деректир тарабынан чакырылган кезексиз сессияга Ассамблеянын мүчөлөрүнүн төрттөн бир бөлүгүнүн талабы боюнча же Генералдык деректирдин демилгеси боюнча чогулат.

(с) Генералдык деректир ар бир сессиянын күн тартибин даярдайт.

(7) [Жол-жобонун эрежелери] Ассамблея өзүнүн жеке жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

 22-статья. Эл аралык бюро

 (1) [Административдик милдеттер] (а) Эл аралык каттоого байланышкан милдеттер, ошондой эле ушул Союзга тиешелүү административдик милдеттер Эл аралык бюро тарабынан жүзөгө ашырылат.

(b) Эл аралык бюро, атап айтканда, отурумдарды даярдайт жана Ассамлбеянын жана Ассамблея тарабынан уюштурулууга мүмкүн болгон эксперттердин комитеттеринин жана жумушчу топторунун катчылыгынын милдетин аткарат.

(2) [Генералдык деректир] Генералдык деректир Союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Союздун атынан чыгат.

(3) [Ассамблеянын сессияларынан тышкаркы башка отурумдар] Генералдык деректир Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттин жана жумушчу топтун кайсынысын болбосун жана Союзга тиешелүү маселелер боюнча башка бардык отурумдарды чакырат.

(4) [Ассамблеядагы жана башка отурумдардагы Эл аралык бюронун ролу] (а) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган адамдар Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарына жана Союздун колдоосу алдында Генералдык деректир тарабынан чакырылган башка отурумдардын кайсынысына болбосун, добуш берүүгө укуксуз катышат.

(b) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган персонал мүчөсүнүн кимиси болбосун, Ассамблеянын, комитеттердин, жумушчу топтордун жана (а) пунктчасында эскертилген башка отурумдардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

(5) [Конференциялар] (а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра кароо боюнча конференциялардын кайсынысына болбосун даярдоо иштерин жүзөгө ашырат.

(b) Эл аралык бюро эскертилген даярдоо иштерине тиешелүү маселелер боюнча өкмөттөр аралык, эл аралык жана улуттук өкмөттүк эмес уюмдар менен консультация жүргүзө алат.

(c) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган адамдар кайра кароо боюнча конференциялардагы талкууларга добуш берүүгө укуксуз катышат.

(6) [Башка милдеттери] Эл аралык бюро ушул Актыга байланыштуу башка бардык ага жүктөлгөндөрдү аткарат.

 23-статья. Финансылар

 (1) [Бюджет] (а) Союз бюджетке ээ.

(b) Союздун Бюджети Союздун гана келип түшүүлөрүн жана чыгымдарын жана административдик милдеттерин Уюм аткаруучу Союз үчүн жалпы чыгымдардын бюджетине анын төгүмүн камтыйт.

(c) Союздун гана чыгымдары болуп эсептелбеген, ошондой эле административдик милдеттерин Уюм аткаруучу бир же бир нече Союзга тиешелүү чыгымдар Союздардын жалпы чыгымдары болуп эсептелет. Бул жалпы чыгымдардагы Союздун үлүшү ушул чыгымдардагы анын кызыкчылыгына ылайык келет.

(2) [Башка Союздардын бюджеттери менен Координациялоо] Союздун бюджети административдик милдеттерин Уюм аткаруучу башка Союздардын бюджеттери менен координациялоонун талаптарын эске алуу менен түзүлөт.

(3) [Бюджетти финансылоо булактары] Союздун бюджети төмөндөгү булактардан финансыланат:

(i) эл аралык каттоого байланыштуу алымдардан;

(ii) Эл аралык бюро тарабынан Союзга тиешелүү башка кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн жыйымдар жана төлөмдөрдөн;

(iii) Эл аралык бюронун Союзга тиешелүү болгон жарыялоолорун сатуудан келип түшүүлөрдөн, же роялтинин эсебинен келип түшүүлөрдөн;

(iv) тартуулардан, мураска калган каражаттардан жана жардамга берилүүчү акчалардан;

(v) ренттерден, проценттерден жана ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) [Алымдардын жана жыйымдардын өлчөмүн белгилөө; бюджеттин деңгээли] (а)  (3)(i) пунктунда караштырылуучу алымдардын өлчөмү Генералдык деректирдин сунушу боюнча Ассамблея тарабынан аныкталат. (3)(ii) пунктунда караштырылуучу жыйымдар Генералдык деректир тарабынан аныкталат жана Ассамблеянын кийинки сессиясында алар жактырылганга дейре убактылуу негизде колдонулат.

(b) (3)(i) пунктунда караштырылуучу алымдардын өлчөмү, алымдардын жана башка булактардын эсебинен алынуучу Союздун кирешеси эң аз дегенде Союзга карата Эл аралык бюронун бардык чыгашаларын жабуу үчүн жетишээрлик болгондой белгиленет.

(c) Эгерде бюджет жаңы финансылык мезгилдин башталышына чейин кабыл алынбаса, анда финансы регламентине ылайык бюджет мурунку жылдын деңгээлинде пайдаланылат.

(5) [Жүгүртүү каражаттарынын фонду] Союз ашыкча келип түшүүлөрдүн эсебинен түзүлүүчү жүгүртүү каражаттарынын фондусуна ээ, жана эгерде Союздун ар бир мүчөсү тарабынан жүзөгө ашырылуучу бир жолку төлөмдөн мындай артып калуулар жетишээрлик болуп эсептелбесе, эгерде жүгүртүү каражаттары жетишээрлик болбой баратса, Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө маселени чечет. Бир жолку төлөмдүн өлчөмү жана төлөө шарттары Генералдык деректирдин сунушу боюнча Ассамблея тарабынан аныкталат.

(6) [Кабыл алынуучу мамлекеттер тарабынан авансалаштыруу] (а) Аймагында Уюмдун өз штаб-квартирасы болгон мамлекет менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда, жүгүртүүчү каражаттар фонду жетишээрлик болбой калган учурда, мындай мамлекет аванстарды бере тургандыгы караштырылган. Бул аванстардын суммасы жана аларды берүү шарттары ар бир учурда мындай мамлекет менен Уюмдун ортосундагы өзүнчө макулдашуулардын предмети болуп эсептелет.

(b)  (а) пунктчасында эскертилген мамлекет сыяктуу эле Уюм дагы жазуу жүзүндө кабарлоо жолу менен аванстарды берүү жөнүндөгү милдеттенмени денонсациялоого (жокко чыгарууга) укуктуу. Денонсациялоо кабарлоо жасалган жыл бүткөндөн кийин үч жылдан кийин күчүнө кирет.

(7) [Эсептерди текшерүү] Эсептерди текшерүү финансылык регламентте караштырылгандай Союздун бир же бир нече катышуучу-мамлекеттери же тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүзөгө ашырылат. Алар Ассамблея тарабынан алардын макулдугу менен дайындалышат.

 24-статья. Нускама

 (I) [Жөнгө салуу чөйрөсү] Нускама ушул Актыны колдонуу тартибин жөнгө салат. Атап айтканда Нускама төмөндөгүлөргө тиешелүү жоболорду камтыйт:

(i) жөнгө салуусун ушул Акт атайын “Нускамада белгилеген” талаптарга;

(ii) ушул Актынын жоболоруна карата башка маалыматтарга же аларды колдонуу үчүн пайдалуу болгон кайсы гана маалыматтарга болбосун;

(iii) административдик талаптардын, маселелердин же жол-жоболордун кайсынысына болбосун.

(2) [Нускаманын айрым бир жоболоруна оңдоолор] (а) Нускаманын айрым бир жоболоруна оңдоолор, бир добуштан, же көпчүлүк бештен төрт добуш менен кабыл алынган чечим аркылуу гана киргизилүүгө мүмкүн экендиги Нускамада көрсөтүлүшү мүмкүн.

(b) Келечекте Нускаманын кандайдыр бир жобосуна оңдоолорду киргизүүгө бир добуштуулуктун же көпчүлүк бештен төрт добуш болуу талабы жайылтылбашы үчүн, бир добуштуу чечим талап кылынат.

(c) Келечекте Нускаманын кандайдыр бир жобосуна оңдоолорду киргизүүгө бир добуштуулуктун же көпчүлүк бештен төрт добуш болуу талабы жайылтылышы үчүн, көпчүлүк бештен төрт добуш талап кылынат.

(3) [Ушул Акт менен Нускаманын ортосундагы айырмачылыктар] Ушул Акт менен Нускаманын ортосунда айырмачылыктар болуп калган учурда, Актынын жоболору колдонулат.

 

 III БАП

Кайра кароо жана оңдоолорду киргизүү

 

25-статья. Бул Актыны кайра кароо

 (1) [Кайра кароо боюнча конференциялар] Бул Акт Келишим түзүүчү тараптардын конференциясы тарабынан кайра каралышы мүмкүн.

(2) [Айрым бир статьяларды кайра кароо же аларга оңдоолорду киргизүү] 21, 22, 23, жана 26-статьяларга оңдоолор кайра кароо боюнча конференция тарабынан, же 26-статьянын жоболоруна ылайык Ассамблея тарабынан киргизилиши мүмкүн.

 26-статья. Ассамблея тарабынан айрым бир статьяларга оңдоолорду киргизүү

 (1) [Оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар] (а) Ассамблея тарабынан 21, 22, 23-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолордун киргизилиши жөнүндө сунуштар Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы тарабынан болбосун жана Генералдык деректир тарабынан берилиши мүмкүн.

(b) Мындай сунуштарды Генералдык деректир Келишим түзүүчү тараптарга эң аз дегенде Ассамблея тарабынан алардын каралышына чейин 6 ай мурда жөнөтөт.

(2) [Добуш берүүдө талап кылынган көпчүлүк] (1) пунктта эскертилген статьяларга бардык оңдоолордун Ассамблея тарабынан кабыл алынышы көпчүлүк төрттөн үч добушту талап кылат, кабыл алуу үчүн көпчүлүк бештен төрт добушту талап кылуучу 21-статьяга же ушул пунктка оңдоолорду киргизүүдөн башкасында.

(3) [Күчүнө кирүүсү] (а)  (2) пункт колдонулган учурдан башкасында, (1) пунктта саналып өткөн статьяларга киргизилген кандай болбосун оңдоолор, оңдоолорду кабыл алуу учурунда Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелишкен жана берилген оңдоого добуш берүүгө укуктуу болгон бардык Келишим түзүүчү тараптардын төрттөн үч бөлүгүнөн, Келишим түзүүчү тараптын ар биринде жүзөгө ашырылганды айтылган тартипке ылайык кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону Генералдык деректир алгандан кийин бир айдан кийин күчүнө кирет.

(b)  21(3) же (4)-статьяга же ушул пунктчага оңдоонун кайсынысы болбосун күчүнө кирбейт, эгерде Ассамблея аны кабыл алган датадан тартып алты айдын ичинде Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы болбосун Генералдык деректирге мындай оңдоо менен ал байланышсыз экендиги тууралуу кабарласа.

(c) ушул пункттун жоболоруна ылайык күчүнө кирүүчү оңдоонун кайсынысы болбосун, ушул оңдоо күчүнө кирген учурда Келишим түзүүчү тараптар болуп эсептелишкен, же кыйла кечирээк датага Келишим түзүүчү тараптар болуп калуучу бардык мамлекеттер жана өкмөттөр аралык уюмдар үчүн милдеттүү болуп эсептелет.

 

IV БАП

Корутунду жоболор

 

27-статья. Ушул Актыга катышуу

 (1) (Актыга катышуу шарттары) (2) жана (3) пункттарды жана 28-статьяны эске алуу менен,

(i) Уюмдун мүчө-мамлекеттеринин кайсынысы болбосун ушул Актыга кол коюп жана анын катышуучусу болуп кала алат.

(ii) ушул өкмөттөр аралык уюмдун уюштуруучу келишими колдонулуучу аймакта аракеттенүүчү, өнөр жай үлгүлөрүнө коргоо алынышы мүмкүн болгон Ведомствосу бар өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болбосун төмөндөгүдөй шартта ушул Актыга кол коюп жана анын катышуучусу болуп кала алат, ушул өкмөттөр аралык уюмдун мүчө-мамлекеттеринин ичинен жок дегенде бири Уюмдун мүчөсү болуп эсептелсе, жана мындай Ведомство 19-статьяга ылайык жасалган кабарлоонун объектиси болуп эсептелбеген шартта.

(2) [Ратификация же кошулуу] (1) пунктта эскертилген мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болбосун сактоого төмөндөгүлөрдү бере алат:

(i) ратификациялоо грамотасын, эгерде, алар ушул Актыга кол койгон болсо; же

(ii) кошулуу жөнүндө актыны, эгерде алар ушул Актыга кол койбогон болсо.

(3) [Сактоого берүү датасы] (а) (b)-(d) пунктчаларын эске алуу менен, ратификациялоо грамотасын, же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү датасы катары, ылайыктуу документ сактоого берилген дата эсептелет.

(b) Ушул мамлекет мүчөсү болуп эсептелүүчү өкмөттөр аралык уюм ээ болгон Ведомство аркылуу гана алынууга мүмкүн болгон өнөр жай үлгүсүнө коргоого карата, кайсы мамлекеттин болбосун, ратификациялоо грамотасын, же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү датасы катары, ушул өкмөттөр аралык уюмдун ылайыктуу документи коргоого берилген дата эсептелет, эгерде бул дата ушул мамлекеттин документи коргоого берилген датадан кечирээк дата болсо.

(c) Кабарлоону камтыган же 19-статьяда эскертилген кабарлоо менен коштолгон ратификациялоо грамотанын кайсынысы болбосун, же кошулуу жөнүндө актынын кайсынысынын болбосун сактоого берүү датасы катары, ылайыктуу кабарлоо жасаган мамлекеттердин тобунун ичинен мүчө-мамлекеттеринин документтеринин акыркы болуп сактоого берилген датасы эсептелет.

(d) Ратификациялоо грамотанын кайсынысы болбосун, же мамлекеттин кошулуу жөнүндө актысынын кайсынысы болбосун, ошондой эле сактоого башка бир мамлекеттин же бир өкмөттөр аралык уюмдун документтери берилген шартта, же сактоого, алардын аталыштарын көрсөтүү менен ушул Актынын катышуучусу болууга укуктуу болгон башка эки мамлекеттин, же бир мамлекеттин жана бир өкмөттөр аралык уюмдун документтери берилген шартта ушул документ берилди деп эсептелүүчү арызды камтуусу же арыз менен коштолуусу мүмкүн. Мындай арызды камтыган же аны менен коштолгон документ сактоого арызда көрсөтүлгөн, шарттар аткарылган датада берилген катары каралат. Бирок, эгерде арызда көрсөтүлгөн башка документ өз кезегинде ушул сыяктуу арызды камтыса, же аны менен коштолсо, мындай документ сактоого акыркы арызда көрсөтүлгөн шарттар аткарылган датага берилди деп эсептелет.

(е) (d) пунктуна ылайык жасалган арыздын кайсынысы болбосун, кайсы убакта болсо да толугу менен же жарым-жартылай чакыртылып алынышы мүмкүн. Мындай чакыртып алуунун кайсынысы болбосун ылайыктуу кабарлоону Генералдык деректир алган датадан тартып күчүнө кирет.

 28-статья. Ратификациянын жана кошулуунун күчүнө кирүү датасы

 (1) [Көңүлгө алынуучу документтер] Ушул статьянын максаттары үчүн 27(1) статьяда эскертилген мамлекеттер же өкмөттөр аралык уюмдар тарабынан сактоого берилген жана 27(3)статьяга ылайык сактоого берүү датасына ээ болгон ратификацияланган грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар гана көңүлгө алынат.

(2) [Ушул Актынын күчүнө кириши] Ушул Акт ратификацияланган грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар, сактоого алты мамлекет тарабынан, Эл аралык бюро тарабынан чогултулган жыл сайынкы эң акыркы статистикалык маалыматтарга ылайык, эч болбогондо бул мамлекеттердин ичинен үчөө төмөндөгү шарттардын эч болбогондо бирөөнү канааттандырган шартта берилген күнүнөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет:

(i) ылайыктуу мамлекетте же ага карата өнөр жай үлгүлөрүн коргоого эң аз дегенде 3000 өтүнмө берилген; же

(ii) ылайыктуу мамлекетте же ага карата кандайдыр бир башка мамлекеттин жашоочулары тарабынан өнөр жай үлгүлөрүн коргоого эң аз дегенде 1000 өтүнмө берилген.

(3) [Ратификациялардын жана кошулуулардын күчүнө кириши] (а) Ушул Актынын күчүнө кирүү датасына эң аз дегенде үч ай калганга чейин ратификацияланган грамотаны же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берген мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдардын кайсынысы болбосун, ушул Акт күчүнө кирген датага анын жоболору менен байланыштуу болуп калышат.

(b) Мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдардын кайсынысы болбосун, алар өздөрүнүн ратификацияланган грамотасын же кошулуу жөнүндө актысын сактоого берген датадан, же ылайыктуу документте көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датадан тартып үч айдан кийин ушул Акт менен байланыштуу болуп калат.

 29-статья. Эскертүүлөрдү жасоого тыюу салуу

 Ушул Актыда эч кандай эскертүүлөргө жол берилбейт.

 30-статья. Келишим түзүүчү тараптардын арыздары

 (1) [Арыздарды качан берүүгө болот] 4(1)(b), 5(2)(а), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2), же 17(3)(с) статьяларга ылайык кайсы гана арыз болбосун төмөндөгүдөй учурларда берилүүгө мүмкүн:

(i) 27(2) статьяда эскертилген кандайдыр бир документ сактоого берилген учурда, – мындай учурда арыз, ушундай арызды жасаган мамлекет же өкмөттөр аралык уюм ушул Акт менен байланыштуу болуп калган датадан баштап күчүнө кирет.

(ii) 27(2) статьяда эскертилген кандайдыр бир документ сактоого берилгенден кийин, – мындай учурда арыз аны Генералдык деректир алган күндөн тартып, же арызда көрсөтүлгөн кайсы болбосун кыйла кечирээк датадан тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет, бирок эл аралык каттоо датасы арыздын күчүнө кирген датасына дал келген тигил же бул кыйла кеч датага туура келген кайсы болбосун эл аралык каттоого карата гана колдонулат.

(2) [Бирдиктүү Ведомствого ээ болгон мамлекеттердин арыздары] ушул пунктта эскертилген кайсы гана арыз болбосун (1) пунктуна карабастан, башка мамлекет же башка мамлекеттер менен бирге 19(1) статьяга ылайык Генералдык деректирге, бирдиктүү Ведомство алардын улуттук Ведомстволорун алмаштыра тургандыгы жөнүндө кабарлаган болсо, эгерде ошол башка мамлекет же башка мамлекеттер ылайыктуу арыз берсе же берүүгө даярданса, ушундай учурда гана күчүнө кирет.

(3) [Арыздарды чакыртып алуу] (1) пунктта эскертилген кайсы гана арыз болбосун, Генералдык деректирге кабарлоо жөнөтүү жолу менен кайсы учурда болсо да чакыртылып алынышы мүмкүн. Мындай чакыртып алуу Генералдык деректир кабарлоону алган күндөн, же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датанын кайсынысынан болбосун баштап үч айдан кийин күчүнө кирет. Кабарлоо 7(2) статьяга ылайык жасалган учурда, чакыртып алуунун аракети жогоруда аталган чакыртып алуу күчүнө киргенге чейин берилген эл аралык өтүнмөлөргө жайылтылбайт.

 31-статья. 1934-ж. жана 1960-ж. Актылардын колдонулуучулугу

 (1) [Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелер] Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелерге ушул Акт гана колдонулат. Бирок, ушул Акт бул мамлекеттердин өз ара мамилелерине колдонулуучу болуп калган датага чейин Эл аралык бюродо депонирленген өнөр жай үлгүлөрүнө келсек, алар өздөрүнүн өз ара мамилелеринде жагдайга жараша 1934-ж. Актыны же 1960-ж. Актыны колдонушат.

(2) [Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү жана 1934-ж. же 1960-ж. Актлардын катышуучулары болуп эсептелүүчү, бирок ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелбөөчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелер] (а) Ушул Актынын ошондой эле 1934-жылдагы Актынын катышуучу мамлекетинин кайсынысы болбосун, өзүнүн 1934-жылдагы Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттер менен болгон мамилелеринде 1934-жылдагы Актыны колдонууну улантышат, бирок 1960-жылдагы Актынын же ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелишпейт.

(b) Ушул Актынын ошондой эле 1934-жылдагы Актынын катышуучусу болуп эсептелүүчү мамлекеттин кайсынысы болбосун, 1960-жылдагы Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттер менен болгон мамилелеринде 1960-жылдагы Актыны колдонууну улантышат, бирок ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелишпейт.

 32-статья. Ушул Актыны жокко чыгаруу

 (1) [Кабарлоо] Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге кабарлоо жиберүү жолу менен ушул Актыны жокко чыгара алат.

(2) [Күчүнө кирүү датасы] Жокко чыгаруу Генералдык деректир кабарлоону алган датадан же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датанын кайсынысынан болбосун баштап, бир жылдан кийин күчүнө кирет. Жокко чыгаруу кароодо турган кайсы болбосун эл аралык өтүнмөгө, же жокко чыгаруу күчүнө кирген учурга жокко чыгаруучу Келишим түзүүчү тарапка карата ушул Актынын колдонулушун козгобойт.

 33-статья. Ушул Актынын тилдери; кол коюу

 (1) [Түпнуска тексттер; расмий тексттер] (а) Ушул Акт англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлду, бардык тексттер бирдей акыйкат тексттер.

(b) Расмий тексттер Ассамблея аныктаган мындай башка тилдерде кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин Генералдык деректир тарабынан иштелип чыгат.

(2) [Кол коюу үчүн мөөнөт] Бул Акт аны кабыл алуудан кийин бир жыл ичинде кол коюу үчүн Уюмдун штаб-квартирасында ачылды.

 34-статья. Депозитарий

 Генералдык деректир ушул Актынын депозитарийи болуп эсептелет.

ИМБДУ башкарган эл аралык келишимдер

Название

 

Дата вступления в силу соглашения для КР

1

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун (ИМБДУ) түзүүчү КОНВЕНЦИЯ

14.02.1994 

2

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча ПАРИЖ КОНВЕНЦИЯСЫ

14.02.1994 

3

Патенттик кооперация жөнүндө КЕЛИШИМ (РСТ)

14.02.1994 

4

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу

14.02.1994 

5

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдө белгилерди каттоо үчүн эл аралык классификациялоо жөнүндө НИЦЦА МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

6

Белгилердин сүрөттөөчү элементтеринин эл аралык классификациясын белгилөөчү ВЕНА МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

7

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө № 2034 ЛОКАРН МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

8

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө берн конвенциясы

08.07.1999

9

Эл аралык патенттик классификациялоо жөнүндө СТРАСБУРГ

10.09.1999

10

Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык конвенция (UPOV)

26.06.2000

11

Автордук укук боюнча имбдунун келишими

06.03.2002

12

Аткаруулар жана фонограммалар боюнча имбдунун келишими

15.08.2002

13

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө КЕЛИШИМ

15.08.2002

14

Алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайра чыгаруудан фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө Женева конвенциясы

12.10.2002

15

Гаагский акт Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов от 28 ноября 1960 года

17.03.2003

16

ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

17.05.2003

17

Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*) ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

13.08.2003

18

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮН ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ ГААГА МАКУЛДАШУУСУНУН ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

23.12.2003

19

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна ПРОТОКОЛ 

17.06.2004

20

Олимпиадалык символду коргоо жөнүндө Найроби келишими

18.11.2004

21

Патенттик укук жөнүндө келишим

28.04.2005

22

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө СИНГАПУР КЕЛИШИМИ  

16.03.2009

23

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

27.03.2017

ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

Кыргыз Республикасынын № 10 Мыйзамы менен кошулган

 

Будапешт ш.

28 апрель 1977-жыл.

  ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

 Кириш жоболор

 

1-статья. Союзду түзүү

 Бул келишимдин катышуучу-мамлекеттери (мындан ары “Келишим түзүүчү мамлекеттер” деп аталуучулар) патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн микроорганизмдерди депонирлөөнүү эл аралык таануу боюнча Союз түзүшөт.

 2-статья. Аныктамалар

 Бул Келишимдин жана Нускаманын максаттары үчүн:

(i) "патентке" нускамалар, ойлоп табууларга, ойлоп табууларга автордук күбөлүктөргө, пайдалуулугу тууралуу күбөлүктөргө, пайдалуу моделдерге, кошумча патенттерге же кошумча күбөлүктөргө, кошумча автордук күбөлүктөргө жана пайдалуулугу тууралуу кошумча күбөлүктөргө патенттерге нускамалар катары түшүндүрүлүүгө тийиш;

(ii) “микроорганизмдерди депонирлөө” деген, ушул сөздөрдүн маанисин түшүндүргөн контекстке жараша ушул Келишимге жана Нускамага ылайык жүзөгө ашырылуучу төмөндөгү аракеттерди билдирет: микроорганизмди аны ала турган жана кабыл ала турган депонирлөө боюнча эл аралык органга берүүнү, же мындай микроорганизмди депонирлөө боюнча эл аралык орган аркылуу сактоону; же болбосо жогоруда айтылгандай берүүнү, ошондой эле жогоруда айтылгандай сактоону;

(iii) “патенттик жол-жобо” деген, патентке өтүнмөгө же патентке тиешелүү бардык административдик же юридикалык жол-жоболорду билдирет;

(iv) “патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн жарыялоо” деген, жалпыга жеткиликтүү тааныштыруу үчүн расмий жарыялоону, же патентке өтүнмөнү же патентти расмий эсептөөнү билдирет;

(v) “өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму” деген, 9(1) статьяга ылайык декларация берген кайсы гана болбосун уюмду билдирет;

(vi) “өнөр жай менчиги ведомствосу” деген, Келишим түзүүчү мамлекеттердин органы дегенди же, патенттерди берүүгө ыйгарым укугу бар өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму дегенди билдирет;

(vii) “депонирлөө боюнча мекеме” деген, микроорганизмдерди алууну, кабыл алууну жана сактоону, ошондой эле алардын образдарын берүүнү камсыз кылуучу мекемени билдирет;

(viii) “депонирлөө боюнча эл аралык орган” деген, 7-статьяга ылайык депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алган депонирлөө боюнча мекемени билдирет;

(ix) "депозитор" деген, микроорганизмди аны ала турган жана кабыл ала турган депонирлөө боюнча эл аралык органга берүүчү жеке же юридикалык жакты, ошондой эле эскертилген жеке же юридикалык жактын кайсы болбосун укук мураскерин билдирет;

(х) "Союз" деген, 1-статьяда айтылган Союзду билдирет;

(xi) "Ассамблея" деген, 10-статьяда айтылган Ассамблеяны билдирет;

(xii) "Уюм" деген, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xiii) "Эл аралык бюро" деген, Уюмдун эл аралык бюросун жана Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча эл аралык бириккен бюрону (БИРПИ) билдирет, азырынча БИРПИ иштеп жатат;

(xiv) "Генералдык деректир" деген, Уюмдун Генералдык деректирин билдирет;

(xv) "Нускама" деген, 12-статьяда айтылган Нускаманы билдирет.

 I БАП

Материалдык-укуктук жоболор

 3-статья. Микроорганизмдерди депонирлөөнү таануу жана анын натыйжасы

 (1)(а) Патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн микроорганизмдерди депонирлөөгө уруксат берүүчү же талап кылуучу Келишим түзгөн мамлекеттер микроорганизмди депонирлөөнүн мындай максаттары үчүн депонирлөө боюнча кайсы гана эл аралык уюмда болсо да микроорганизмди депонирлөөнү таанышат. Мындай таануу депонирлөө боюнча эл аралык орган тарабынан көрсөтүлгөн депонирлөө фактысын жана датасын таанууну, ошондой эле үлгү катары берилгендер депонирленген микроорганизмдин үлгүсү болуп эсептелээрин таануу фактысын камтыйт.

(b) Келишим түзүүчү мамлекеттердин кайсынысы болсо да депонирлөөнүн (а) пунктчасында айтылгандар жөнүндө депонирлөө боюнча эл аралык орган тарабынан берилген тил каттын көчүрмөсүн талап кыла алат.

(2) Ушул Келишим жана Нускама менен жөнгө салынуучу маселелерге карата Келишим түзүүчү мамлекеттердин бири дагы ушул Келишим менен Нускамада караштырылгандан башка же кошумча талаптарды коё албайт.

 4-статья. Кайталап депонирлөө

 (1)(а) Эгерде депонирлөө боюнча эл аралык орган кандайдыр бир, атап айтканда төмөндөгүдөй себептер менен депонирленген микроорганизмдин үлгүлөрүн бере албаса:

(i) эгерде мындай микроорганизм мындан ары жашоого жөндөмдүү болуп эсептелбесе; же

(ii) эгерде үлгүлөрдү берүү аларды чет өлкөгө жөнөтүүнү талап кылса, ал эми экспорттук же импорттук чектөөлөргө байланыштуу үлгүлөрдү чет өлкөгө жөнөтүү же аларды чет өлкөлөрдө алуу жүзөгө ашырыла албаса, бул орган фактыны аныктагандан кийин ал үлгүлөрдү бере албай тургандыгы жөнүндө себептерин көрсөтүү менен тезинен депозиторго кабарлайт, жана депозитор (2) пункттагы жоболорду эсепке алуу менен жана ушул пунктта караштырылгандай шартта алгачкы депонирленген микроорганизмди кайталап депонирлөөгө укуктуу.

(b) Кайталап депонирлөө алгачкы депонирлөө жүзөгө ашырылган ошол эле депонирлөө боюнча эл аралык органда жүзөгө ашырылат, бирок:

(i) ал депонирлөө боюнча башка эл аралык органда жүзөгө ашырылат, эгерде алгачкы депонирлөөнү жүргүзгөн мекеме депонирлөө боюнча эл аралык статусун толук же депонирленген микроорганизмге тиешелүү микроорганизмдин ошол түрүнө карата жоготкон болсо, же эгерде алгачкы депонирлөөнү жүргүзгөн депонирлөө боюнча эл аралык орган депонирленген микроорганизмдерге карата өз милдеттерин аткарууну убактылуу же биротоло токтотсо;

(ii) ал депонирлөө боюнча башка эл аралык органда жүзөгө ашырылышы мүмкүн, (а)(ii) пунктчасында айтылгандай учурда.

(с) Кандай гана кайталап депонирлөөдө болбосун кайрадан депонирленген микроорганизм алгачкы депонирленгендин эле өзү болуп санала тургандыгын ырастоо менен депозитордун колу коюлган арыз тиркелет. Эгерде депозитордун бул ырастоосу талашты пайда кылса, далилдөө жүгү колдонулуудагы мыйзам менен жөнгө салынат.

(d) (а)-(с) жана (е) пунктчаларынын жоболорун эске алуу менен кайталап депонирлөө алгачкы депонирлөө датасына жүзөгө ашырылды деп эсептелет, эгерде алгачкы депонирленген микроорганизмдин жашоого жөндөмдүүлүгү жөнүндөгү бардык мындан мурунку арыздар микроорганизмдин жашоого жөндөмдүүлүгүнө көрсөтүшкөн болсо жана эгерде (а) пунктчасында айтылган кабарлоону депозитор алган күндөн тартып үч айдын ичинде кайталап депонирлөө жүзөгө ашырылган болсо.

(е) Эгерде (b)(i) пунктчасынын жоболору колдонулса жана (b)(i) пунктчасында айтылган, бүткөндүгү, чектелгендиги же токтотулгандыгы жөнүндө кабарлоонун Эл аралык бюро тарабынан жарыяланган күнүнөн баштап алты айдын ичинде, (а) пунктчасында айтылган кабарлоону депозитор албаса, (d) пунктчасында айтылган үч айлык мөөнөт жарыялоодо көрсөтүлгөн күндөн эсептеп чыгарылат.

(2) Эгерде депонирленген микроорганизм депонирлөө боюнча эл аралык башка органга өткөрүлүп берилген болсо, бул орган мындай микроорганизмдин үлгүсүн бере ала турган абалга келгичекти (1)(а) пунктунда айтылган укук аракеттенбейт.

 5-статья. Экспорт жана импорт жаатындагы чектөөлөр

 Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет, эгерде микроорганизмдин айрым бир түрлөрүнүн экспортуна же импортуна чектөөлөр болуп калышы мүмкүн болсо, жана чектөөлөр болгон болсо, мындай чектөө ушул Келишимге ылайык улуттук коопсуздук максаттары үчүн же ден-соолукка же курчап турган чөйрөгө коркунуч келтиргендигине байланыштуу болгондо гана, депонирленген же микроорганизмдерди депонирлөөгө арналгандарга жайылтылуусунун абдан зарылдыгын тааныйт.

 6-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу

 (1) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алуу үчүн депонирлөө боюнча кайсы гана мекеме болбосун Келишим түзүүчү мамлекеттин аймагында жайгашууга тийиш жана бул мекеме (2) пунктта саналып өткөн шарттарга жооп бере тургандыгына жана жооп берүүсүн уланта тургандыгына карата ушул мамлекет тарабынан берилген ынандырууларда камтылган артыкчылыктардан пайдаланууга тийиш. Эскертилген ынандыруулар ошондой эле, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму тарабынан берилиши мүмкүн, бул учурда депонирлөө боюнча мекеме бул уюмдун мүчө-мамлекетинин аймагында жайгашууга тийиш.

(2) Депонирлөө боюнча мекеме, депонирлөө боюнча эл аралык орган катары төмөндөгүдөй болууга тийиш:

(i) үзгүлтүксүз иштеп турууга;

(ii) Нускамада караштырылгандай, зарыл болгон персоналдарга жана ушул Келишимге ылайык илимий жана административдик милдеттерди аткаруу үчүн жабдууларга ээ болууга;

(iii) калыс жана объективдүү болууга;

(iv) кайсы депозитор үчүн болсо да бирдей шарттарда депонирлөө максаттарында жеткиликтүү болууга;

(v) депонирлөө үчүн микроорганизмдердин бардык же белгилүү бир түрлөрүн кабыл алууга, алардын жашоого жөндөмдүүлүгүн изилдөөгө жана аларды Нускамада караштырылгандай сактоого;

(vi) депозиторго тил кат жана Нускамада караштырылгандай, жашоого жөндөмдүүлүгү жөнүндө бардык талап кылынган күбөлүктү берүүгө;

(vii) Нускамада караштырылгандай, депонирленген микроорганизмдерге карата жашырындуулуктун талаптарына баш ийүүгө;

(viii) Шарттарды сактоо менен жана Нускамада караштырылган жол-жобого ылайык кайсы гана болбосун депонирленген микроорганизмдердин үлгүлөрүн берүүгө.

(3) Нускама, кабыл алынуучу төмөндөгү чараларды караштырат:

(i) эгерде депонирлөө боюнча эл аралык орган депонирленген микроорганизмдерге карата өзүнүн милдетин аткарууну убактылуу же биротоло токтотсо же берилген ишендирүүлөргө ылайык кабыл алууга тийиш болгон микроорганизмдердин кандай гана түрлөрүн болсо да кабыл алуудан баш тартса;

(ii) депонирлөө боюнча кандайдыр бир эл аралык орган депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтоткон же чектеген учурда.

 7-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусуналуу

 (1)(а) Депонирлөө боюнча мекеме депонирлєє боюнча эл аралык органдын статусун депонирлөө боюнча мекеме жайгашкан аймактагы Келишим түзүүчү мамлекеттин Генералдык деректирине даректелген жана аталган мекеме 6(2) статьяда берилген шарттарга жооп бергендигин жана мындан ары дагы жооп берүүсүн уланта тургандыгын ырастоочу декларацияны камтыган кат жүзүндөгү кабарлоого байланыштуу алат. Айтылган статусту ошондой эле Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун Генералдык деректирине даректелген жана жогоруда айтылган декларацияны камтыган кат жүзүндөгү кабарлоого байланыштуу алууга болот.

(b) Бул кабарлоо ошондой эле Нускамада караштырылгандай депонирлөө боюнча мекеме жөнүндө маалыматты камтыйт жана анда депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу күчүнө киргенден башталган дата көрсөтүлүшү мүмкүн.

(2)(а) Эгерде Генералдык деректир кабарлоо талап кылынган декларацияны камтыйт деп жана бардык маалыматтар алынды деп тапса, бул кабарлоо тезинен Эл аралык бюро тарабынан жарыяланат.

(b) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу кабарлоо жарыяланган датадан баштап алынат же, эгерде дата (1)(b) пунктуна ылайык көрсөтүлгөн болсо жана ал кабарлоонун датасынан кыйла кийинки болуп эсептелсе – ошол датадан баштап алынат.

(3) Жол-жобонун маалыматтары (1) жана (2) пункттарга ылайык Нускамада караштырылды.

 8-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтотуу жана чектөө

 (1)(а) Кайсы гана болбосун келишим түзгөн мамлекет же кайсы гана болбосун өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму Ассамблеядан 6-статьяда саналып өткөн шарттардын сакталбагандыгынын жана мындан ары сакталбай тургандыгынын негизинде депонирлөө боюнча эл аралык орган катары кайсы органдын болсо дагы статусун токтотуусун же микроорганизмдердин айрым бир түрлөрүн чектөөсүн талап кыла алат. Бирок Келишим түзгөн мамлекеттердин же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун мындай талаптары депонирлөө боюнча эл аралык органга алар тарабынан берилген 7(1)(а) статьяда эскертилген декларацияга карата жайылтылбайт.

(b) Талаптарды коюуга чейин (а) пунктчасына ылайык Келишим түзүүчү мамлекет же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму бул мамлекет же уюм айтылган кабарлоонун датасынан баштап алты айлык мөөнөт ичинде сунушталган талапты киргизүү зарылдыгын четтетүүгө мүмкүндүк берүүчү ылайыктуу чараларды колдонууга мүмкүндүк алуусу үчүн, 7(1) статьяга ылайык кабарлоо жасоочу Келишим түзүүчү мамлекеттин же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун сунуштаган талаптарынын себептери жөнүндө Генералдык деректир аркылуу кабарлайт.

(с) Эгерде Ассамблея талаптарды жетишээрлик негиздүү деп тапса, ал (а) пунктчасында эскертилген депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алган бул органга берилген микроорганизмдердин белгилүү бир түрлөрүн токтотуу жөнүндө же чектөө жөнүндө чечим чыгарат. Ассамблеянын бул чечими бул талаптын пайдасына берилүүчү көпчүлүк добуштардын үчтөн экисин талап кылат.

(2)(а) 7(1)(а) статьяда эскертилген ырастоолору бар декларацияны берүүчү Келишим түзүүчү мамлекет же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму Генералдык деректирдин атына кабарлоонун жардамы менен өз декларациясын толук кайра чакыртып ала алышат жана эгерде анда камтылган ынандыруулар мындан ары жараксыз болсо, өз декларациясын кандай учурда болсо дагы кайра чакыртып ала алышат.

(b) Мындай кабарлоо Нускамада караштырылган датадан баштап депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтотууга алып келет, эгерде ал бүтүндөй декларацияга, же бул статустун ылайыктуу чектөөлөрүнө тиешелүү болсо, эгерде ал микроорганизмдердин белгилүү бир түрлөрүнө гана тиешелүү болсо.

(3) Жол-жобонун маалыматтары (1) жана (2) пункттарга ылайык Нускамада караштырылды.

 9-статья. Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдары

 (1)(а) Бир нече мамлекеттер регионалдык патенттерди берүүнү тапшырган жана бардык мүчө-мамлекеттер Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөлөрү болуп эсептелишкен өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болсо дагы, ал 3(1)(а) статьяда караштырылгандарды таануу жөнүндө милдеттенмени, 3(2) статьяда эскертилген талаптарга тиешелүү милдеттенмелерди кабыл ала тургандыгы жана өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмуна колдонулуучу ушул Келишимдин жоболорунан жана Нускамадан келип чыгуучу бардык натыйжаларын тааный тургандыгы жөнүндө декларацияны Генералдык деректирге бере алат. Эгерде мындан мурунку сүйлөмдө айтылган декларация ушул Келишим күчүнө кире электе берилген болсо, мындай учурда, 16(1) статьяга ылайык анын аракети аталган күчүнө кирүү датасынан башталат. Ушул Келишим күчүнө киргенден кийин декларация берилген учурда, анын аракети декларация берилген датадан үч ай өткөндөн кийин башталат, эгерде анда кыйла кечирээк дата көрсөтүлбөгөн болсо. Акыркыдай учурда декларациянын аракети ушундай түрдө көрсөтүлгөн датадан башталат.

(b) Жогоруда көрсөтүлгөн уюмдун 3(1)(b) статьяда караштырылганга укугу бар.

(2) Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кызыкчылыктарын козгогон ушул Келишимдин же Нускаманын кайсы жобосун болбосун кайра карап чыгууда же оңдоолорду киргизүүдө, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кайсынысы болбосун Генералдык деректирге жиберилген кабарлоо аркылуу (1) пунктта эскертилген өзүнүн декларациясын чакыртып ала алат. Бул чакыртып алуу төмөндөгүдөй учурларда күчүнө кирет:

(i) кайра каралган же өзгөртүлгөн жоболор күчүнө кирген күнгө чейин кабарлоо алган учурда – ушул күндөн баштап;

(ii) кабарлоону (i) пунктчада эскертилген күндөн кийин алган учурда – кабарлоодо көрсөтүлгөн күндөн баштап же, мындай көрсөткүч жок болгондо, кабарлоону алган күндөн баштап үч айдан кийин.

(3) (2)-пунктта эскертилген учурга кошумча, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кайсынысы болбосун Генералдык деректирге жөнөтүлгөн кабарлоо аркылуу (1)(а) пунктта эскертилген өзүнүн декларациясын чакыртып ала алат. Бул чакыртып алуу Генералдык деректир кабарлоону алган күндөн тартып эки айдан кийин күчүнө кирет. Чакыртып алуу жөнүндөгү бир дагы кабарлоо ушул пунктка ылайык декларация күчүнө кирген күндөн баштап беш жылдык мөөнөт ичинде кабыл алынбайт.

(4) Кабарлоо 7(1) статьяга ылайык депонирлөө боюнча мекемеге депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алууга мүмкүндүк берген өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму тарабынан жасалган (2) же (3) пунктта эскертилген чакыртып алуу, өз артынан Генералдык деректир чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону алган күндөн тартып бир жылдан кийин мындай статусту токтотууну алып келет.

(5) (1)(а) пунктта эскертилген декларациянын кайсынысы болсо да, (2) же (3) пунктта эскертилген чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, 6(1) статьянын экинчи сүйлөмүнө ылайык көрсөтүлгөн ынандыруулар жана 7(1)(а) статьяга ылайык жасалып декларацияга киргизилгендер, 8(1) статьяга ылайык коюлган талап жана 8(2) статьяда эскертилген, чакыртып алуу жєнїндє кабарлоо, бул уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери мүчөсү болуп эсептелген жана чечимдери мындай мамлекеттердин өкмөттөрүнүн расмий өкүлдөрү тарабынан кабыл алынуучу өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык жогорку жетектөөчү органы тарабынан өзгөчө алдын ала жактырылуусун талап кылат.

II БАП

Административдик жоболор

 10-статья. Ассамблея

 (1)(а) Ассамблея Келишим түзүүчү мамлекеттерден турат.

(b) Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар болууга мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлгөн.

(с) Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык ар бир уюму Ассамблеянын отурумдарында, ошондой эле,

(d) Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген, бирок Уюмдун же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болуп эсептелүүчү кайсы гана мамлекет болбосун, жана патенттер тармагында адистештирилүүчү жана 2(v) статьяда аныкталгандай, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму болуп эсептелбеген кайсы гана өкмөттөр аралык уюм болбосун, Ассамблеянын отурумдарында жана, эгерде Ассамблея мындай чечимди кабыл алса, Ассамблея тарабынан уюштурулган кандай гана комитетинде же жумушчу тобунда болбосун байкоочулары менен көрсөтүлгөн.

(2)(а) Ассамблея:

(i) Союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Келишимди колдонууга тиешелүү болгон бардык маселелерди карайт;

(ii) атайын ага жүктөлгөн укуктарды жүзөгө ашырат жана ушул Келишимге ылайык ага тапшырылган тапшырмаларды аткарат;

(iii) Генералдык деректирге кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого тиешелүү көрсөтмөлөрдү берет;

(iv) Генералдык деректирдин Союзга тиешелүү болгон отчетторун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат, бекитет жана Союздун компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча зарыл болгон бардык нускамаларды берет;

(v) Союздун ишине жардам берүү үчүн зарыл деп эсептеген комитеттерди, жумушчу топторду түзөт;

(vi) (1)(d) пунктунун жоболорун эске алуу менен, кайсы мамлекеттер Келишим түзүүчү мамлекеттер болуп эсептелбей тургандыгын, 2(v) статьясында аныкталган кайсы өкмөттөр аралык уюмдар өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму болуп эсептелбей тургандыгын жана кайсы эл аралык өкмөттөр аралык уюмдарга байкоочулар катарында анын отурумдарына катышууга укук берилээрин жана депонирлөө боюнча эл аралык органдарга байкоочулар катарында анын отурумдарына кандай даражада катышууга укук берилээрин аныктайт.

(vii) Союздун максаттарына жетүүгө багытталган башка бардык ылайыктуу иштерин жүзөгө ашырат;

(viii) Ушул Келишимден келип чыгуучу бардык башка милдеттерди аткарат.

(b) Ошондой эле башкарууну Уюм жүзөгө ашыруучу башка Союздар үчүн кызыгуу жаратуучу маселелер боюнча, Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин Ассамблея чечим чыгарат.

(3) Делегат бир гана мамлекеттин атынан чыгат жана ошонун атынан гана добуш бере алат.

(4) Ар бир Келишим түзгөн мамлекет бир добушка ээ.

(5)(а) Келишим түзгөн мамлекеттердин жарымы шартсанды (кворум) түзөт.

(b) Шартсан болбой калган учурда Ассамблея чечим кабыл ала алат, бирок Ассамблеянын өзүнүн жол-жобо эрежелерине тиешелүү чечимдеринен башка бардык чечимдери, Нускамада караштырылгандай шартсанга жана зарыл болгон көпчүлүк добуштарга кат алышуу аркылуу жетишилгенде гана күчүнө кирет.

(6)(а) Ассамблея 8(1)(с), 12(4) жана 14(2)(b) статьяларынын жоболорун эске алуу менен көпчүлүк берилген добуштар менен өзүнүн чечимдерин чыгарат.

(b) Добуш берүүдө калыс калган добуштар кабыл алынбайт.

(7)(а) Ассамблея кезектеги сессияга үч жылда бир жолу Генералдык деректирдин чакыруусу боюнча, мүмкүн болушунча бир эле убакта бир эле жерде, Уюмдун Генералдык ассамблеясы орун алган жерде чогулат.

(b) Ассамблея чукул сессияга Генералдык деректирдин чакыруусу менен же анын жеке демилгеси менен, же Келишим түзгөн өлкөлөрдүн төрттөн бир бөлүгүнүн талабы боюнча чогулат.

(8) Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

 11-статья. Эл аралык бюро

 (1) Эл аралык бюро:

(i) Союздун административдик, атап айтканда ушул Келишимге жана Нускамага ылайык же Ассамблея тарабынан атайын ага жүктөлгөн тапшырмаларын жүзөгө ашырат;

(ii) Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларынын жана Генералдык деректир тарабынан чакырылган жана Союзга тиешелүү маселелерди карай турган бардык башка отурумдарынын катчылыгынын милдеттерин аткарат.

(2) Генералдык деректир Союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Союздун атынан чыгат.

(3) Генералдык деректир Союзга тиешелүү маселелерди карап чыгуу үчүн бардык отурумдарды чакырат.

(4)(а) Генералдык деректир жана ал дайындаган персонал мүчөсүнүн кимиси болсо да Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарына, ошондой эле Генералдык деректир тарабынан чакырылган жана Союзга тиешелүү маселелерди карай турган бардык башка отурумдарына добуштук укугусуз катышат.

(b) Генералдык деректир же ал дайындаган персонал мүчөсү Ассамблеянын, ошондой эле (а) пунктчасында эскертилген комитеттердин, жумушчу топтордун жана башка отурумдардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

(5)(а) Генералдык деректир Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоону ишке ашырат.

(b) Генералдык деректир кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен консультация жүргүзө алат.

(с) Генералдык деректир жана ал тарабынан дайындалган адамдар кайра карап чыгуу боюнча конференциялардын ишине добуштук укугусуз катышат.

(d) Генералдык деректир же ал тарабынан дайындалган персонал мүчөсү кайра карап чыгуу боюнча бардык конференциялардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

 12-статья. Нускама

 (1) Нускамада төмөндөгүлөргө тиешелүү болгон эрежелер караштырылды:

(i) ушул Келишим Нускамага атайын шилтеме кыла турган же алар белгиленгендигин же белгилене тургандыгын караштырган талаптарга,

(ii) кайсы гана болбосун административдик талаптарга, маселелерге же жол-жоболорго;

(iii) ушул Келишимди колдонуу үчүн пайдалуу болгон бардык майда-чүйдө нерселерге.

(2) Ушул Келишим менен чогуу кабыл алына турган Нускама ушул Келишимге тиркелет.

(3) Ассамблея Нускамага оңдоолорду киргизүүгө укуктуу.

(4)(а) Нускамага кандай гана болбосун оңдоолорду киргизүү үчүн (b) пунктчасынын жоболорун эске алуу менен берилген добуштардын көпчүлүк үчтөн экиси талап кылынат.  

(b) депонирлөө боюнча эл аралык органдар тарабынан депонирленген микроорганизмдердин үлгүлөрүн берүүгө тиешелүү болгон бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн, бир дагы Келишим түзүүчү мамлекеттин сунуш кылынган оңдоого каршы добуш бербөөсү талап этилет.

(5) Ушул Келишимдин жоболору менен Нускаманын жоболорунун ортосунда айырма болуп калган учурда Келишимдин жоболору колдонулат.

III БАП

Кайра кароо жана оңдоолор

13-статья. Келишимди кайра кароо

 (1) Бул Келишим убакыттын өтүшү менен Келишим түзүүчү мамлекеттердин конференцияларында кайра каралууга дуушар болушу мүмкүн.

(2) Кайра кароо боюнча кайсы гана болбосун конференцияларды чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(3) 10-жана 11-статьяларга оңдоолор кайра кароо боюнча конференцияда же 14-статьяга ылайык кабыл алынышы мүмкүн.

 14-статья. Келишимдин айрым бир жоболоруна оңдоолор

 (1)(а) 10-жана 11-статьяларга оңдоолорду киргизүү тууралуу сунуштар ушул статьяга ылайык кайсы гана болбосун Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан же Генералдык деректир тарабынан берилиши мүмкүн.

(b) Мындай сунуштар Генералдык деректир, Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан алардын Ассамблея тарабынан каралышына жок дегенде алты ай калганга чейинки убакытта жиберилет.

(2)(а) (1)-пунктта эскертилген статьяларга оңдоолор Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(b) 10-статьяга бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн берилген добуштардын көпчүлүк бештен төрт бөлүгү, 11-статьяга бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн берилген добуштардын көпчүлүк төрттөн үч бөлүгү талап кылынат.

(3)(а) (1)-пунктта эскертилген статьяларга бардык оңдоолор, ар бир мамлекеттин конституциялык жол-жоболоруна ылайык жүзөгө ашырылган, аны кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону Генералдык деректир Ассамблея бул оңдоолорду кабыл алып жатканда анын мүчөлөрү болуп турган Келишим түзгөн мамлекеттердин төрттөн үч бөлүгүнөн алган күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

(b) Көрсөтүлгөн статьяга бардык оңдоолор Ассамблея бул оңдоолорду кабыл алып жатканда анын мүчөлөрү болуп турган Келишим түзүүчү мамлекеттердин бардыгы үчүн милдеттүү түрдөгү катары кабыл алынган, бирок, эскертилген Келишим түзгөн мамлекеттер үчүн финансылык милдеттенмелерди түзүүчү же, мындай милдеттенмелерди көбөйтүүчү бардык оңдоолор алар тарабынан мындай оңдоолордун кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлаган Келишим түзүүчү мамлекеттер үчүн гана милдеттүү түрдөгү болуп эсептелет.

(с) (а) пунктчасынын жоболоруна ылайык кабыл алынган жана күчүнө кирген кайсы оңдоо болбосун Ассамблея тарабынан бул оңдоо кабыл алынган күндөн кийин Келишим түзүүчү мамлекеттер болуп калган мамлекеттер үчүн милдеттүү түрдө болуп эсептелет.

IV БАП

Корутунду жоболор

 15-статья. Келишимге катышуу

 (1) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун кайсы мүчө-мамлекети болбосун төмөндөгүдөй жолдор аркылуу ушул Келишимдин катышуучусу боло алат:

(i) ратификацияланган грамотаны андан ары сактоого берүү менен Келишимге кол коюу; же

(ii) Келишимге кошулгандыгы жөнүндө актыны сактоого берүү.

(2) ратификацияланган грамоталар же кошулгандыгы жөнүндө актылар сактоо үчүн Генералдык деректирге берилет.

 16-статья. Келишимдин күчүнө кириши

 (1) Бул Келишим ратификацияланган грамоталарды же кошулгандыгы жөнүндө актыларды сактоого берген биринчи беш мамлекет үчүн, бешинчи ратификацияланган грамотанын же кошулгандыгы жөнүндө актынын сактоого берилген күндөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет.

(2) Бул Келишим кайсы мамлекет үчүн болбосун, бул мамлекет тарабынан ратификацияланган грамотанын же кошулгандыгы жөнүндө актынын сактоого берилген күнүнөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет, эгерде ратификацияланган грамотада же кошулгандыгы жөнүндө актыда кыйла кеч дата көрсөтүлбөгөн болсо, акыркысындай учурда бул Келишим ушул мамлекетке карата ушундай жол менен көрсөтүлгөн датага күчүнө кирет.

 17-статья. Келишимди жокко чыгаруу

 (1) Келишим түзгөн кайсы мамлекет болсо дагы Генералдык деректирге багытталган кабарлоону жөнөтүү жолу менен ушул Келишимди жокко чыгара алат.

(2) Жокко чыгаруу бул кабарлоону Генералдык деректир алган күндөн тартып эки жылдан кийин күчүнө кирет.

(3) (1) пунктта караштырылган жокко чыгаруу укугу бир дагы Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан анын ушул Келишимдин катышуучусу болуп калган күнүнөн тартып беш жылдык мөөнөт өтмөйүнчө пайдаланылышы мүмкүн эмес.

(4) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун ушундай жол менен алган депонирлөө боюнча мекемеге карата 7(1)(а) статьяда эскертилген декларацияны жасаган Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан ушул Келишимдин жокко чыгарылышы, (1) пунктта эскертилген кабарлоону генералдык деректир алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин мындай статустун токтотулушуна алып келет.

 18-статья. Келишимге кол коюу жана тилдери

 (1)(а) Бул Келишим англис жана француз тилдеринде бир оригиналда кол коюлду, экөө тең бирдей акыйкат тексттер.

(b) Бул Келишимдин расмий тексттери кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин, Генералдык деректир тарабынан жана ушул Келишимге кол коюлган күндөн тартып эки айдын ичинде Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун уюштурган Конвенция кол коюлган башка тилдерде иштелип чыгат.

(с) Бул Келишимдин расмий тексттери кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин, Генералдык деректир тарабынан араб, италия, немец, португалия жана япон тилдеринде, ошондой эле Ассамблея аныктаган башка тилдерде иштелип чыгат.

(2) Бул Келишим кол коюу үчүн 1977-жылы 31-декабрда Будапештте ачылды.

 19-статья. Келишимди сактоо; көчүрмөлөрүн жөнөтүү; келишимди каттоо

 (1) Бул Келишимдин түп нуска тексти, ал кол коюу үчүн жабылгандан кийин Генералдык деректирге сактоо үчүн берилет.

(2) Генералдык деректир ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн ушул Келишимдин жана Нускаманын эки көчүрмөсүн 15(1) статьяда эскертилген бардык мамлекеттердин өкмөттөрүнө, 9(1)(а) статьяга ылайык декларация бере ала турган өкмөттөр аралык уюмдарга, жана талап кылуусу боюнча башка бардык мамлекеттин өкмөтүнө берет.

(3) Генералдык деректир бул Келишимди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгында каттатат.

(4) Генералдык деректир ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн ушул Келишимге жана Нускамага бардык оңдоолордун көчүрмөлөрүн бардык Келишим түзгөн мамлекеттерге, бардык өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдарына жана талап кылуусу боюнча, 9(1)(а) статьяга ылайык декларация бере ала турган башка бардык мамлекетердин өкмөттөрүнө жана өкмөттөр аралык бардык уюмдарга берет.

 20-статья. Кабарлоолор

 Генералдык деректир Келишим түзүүчү мамлекеттерди, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдарын жана Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болуп эсептелген мамлекеттерди төмөндөгүлөр жөнүндө кабарландырат:

(i) 18-статьяга ылайык баш ийүү жөнүндө;

(ii) 15(2) статьяга ылайык ратификацияланган грамоталарды же кошулгандыгы жөнүндөгү актыларды сактоого берүү жөнүндө;

(iii) 9(1)(а) статьянын жоболоруна ылайык берилген декларациялар жөнүндө жана 9(2) же (3) статьяларына ылайык чакыртып алуу тууралуу кабарлоолор жөнүндө;

(iv) 16(1) статьяга ылайык ушул Келишимдин күчүнө кирген датасы жөнүндө;

(v) 7 жана 8-статьяларга ылайык кабарлоолор жөнүндө, ошондой эле 8-статьяга ылайык чечимдер жөнүндө;

(vi) 14(3) статьяга ылайык ушул Келишимге оңдоолорду кабыл алуу жөнүндө;

(vii) Нускамага бардык оңдоолор жөнүндө;

(viii) Келишимге же Нускамага оңдоолордун күчүнө кирүү даталары жөнүндө;

(ix)  17-статьяга ылайык алынган жокко чыгаруулар жөнүндө.

 

Гаагский акт Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов от 28 ноября 1960 года

Кыргызская Республика присоединилась

Законом КР от 15 января 2003 года N 13

от 28 ноября 1960 года

ГААГСКИЙ АКТ

Статья 1. 

(1) Договаривающиеся государства образуют Специальный союз для международного депонирования промышленных образцов.

(2) Сторонами настоящего Соглашения могут стать лишь государствачлены Международного союза по охране промышленной собственности. 

Статья 2. 

Для целей настоящего Соглашения:

"Соглашение 1925 г." означает Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г.;

"Соглашение 1934 г." означает Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г., пересмотренное в Лондоне 2 июня 1934 г.;

"данное Соглашение" или "настоящее Соглашение" означает Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов, оформленное настоящим Актом;

"Инструкция" означает Инструкцию для выполнения данного Соглашения;

"Международное бюро" означает Бюро Международного союза по охране промышленной собственности;

"международное депонирование" означает депонирование в Международном бюро;

"национальное депонирование" означает депонирование в национальном ведомстве Договаривающегося государства;

"множественное депонирование" означает депонирование, включающее несколько образцов;

"Государство происхождения международного депонирования" означает Договаривающееся государство, в котором заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие или, если заявитель имеет такие предприятия в нескольких Договаривающихся государствах, то Договаривающееся государство, которое он указал в своей заявке; если заявитель не имеет такого предприятия ни в одном Договаривающемся государстве, то Договаривающееся государство, в котором он имеет местожительство; если он не имеет местожительства в Договаривающемся государстве, то Договаривающееся Государство, гражданином которого он является;

"Государство, предусматривающее проведение экспертизы на новизну" означает Договаривающееся государство, внутреннее законодательство которого предусматривает систему, связанную с проведением его национальным ведомством предварительного официального поиска и экспертизы на новизну каждого депонируемого образца. 

Статья 3. 

Граждане Договаривающихся государств и лица, которые, не будучи гражданами ни одного из Договаривающихся государств, проживают или имеют действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории какого-либо Договаривающегося государства, могут депонировать образцы в Международном бюро. 

Статья 4. 

(1) Международное депонирование может осуществляться Международным бюро:

1) непосредственно, или

2) через посредство национального ведомства какого-либо Договаривающегося государства, если это разрешено законодательством этого государства.

(2) Внутреннее законодательство любого Договаривающегося государства может требовать, чтобы международные депонирования, государством происхождения которого он считается, проводились через его национальное ведомство. Невыполнение этого требования не наносит ущерба действию международного депонирования в других Договаривающихся государствах. 

Статья 5. 

(1) Международное депонирование состоит из заявки и одной или нескольких фотографий или иных графических изображений образца и связано с уплатой пошлин, предписанных Инструкцией.

(2) Заявка содержит:

1) список Договаривающихся государств, действия международного депонирования в которых просит заявитель;

2) наименование изделия или изделий, в которые планируется включить образец;

3) если заявитель желает притязать на приоритет, предусмотренный в статье 9, указание даты, государства и номер депонирования, дающего основание для права на приоритет;

4) такую другую информацию, которая может быть предписана Инструкцией.

(3) (а) Кроме того, заявка может содержать:

1) краткое описание характерных особенностей образца;

2) заявление в отношении того, кто является подлинным автором образца;

3) просьбу об отсрочке публикации, предусмотренной в статье 6(4).

(b) Заявка может сопровождаться также образцами или моделями изделия или изделий, включающие этот образец.

(4) Множественное депонирование может включать несколько образцов, которые предназначены для включения в изделия, включенные в тот же класс Международной классификации образцов, упоминаемой в статье 21(2), пункт 4. 

Статья 6. 

(1) Международное бюро ведет Международный реестр образцов и регистрирует в нем международные депонирования.

(2) Считается, что международное депонирование произведено на дату, на которую Международное бюро получило заявку в надлежащей форме, пошлины уплачиваемые при подаче заявки, и фотографию или фотографии, или другие графические изображения образца, или, если Международное бюро получило их в различные даты, то на последнюю из этих дат. Регистрация имеет ту же дату.

(3) (а) Для каждого международного депонирования Международное бюро публикует в периодическом бюллетене;

1) черно-белые изображения или по просьбе заявителя изображения в цвете депонированных фотографий или иных графических изображений;

2) дату международного депонирования;

3) основную информацию, предписываемую Инструкцией.

(b) Международное бюро направляет как можно быстрее периодический бюллетень национальным ведомствам.

(4) (а) Публикация, упоминаемая в пункте (3)(а), по просьбе заявителя откладывается на такой период, какой он может запросить. Этот период не может превышать двенадцать месяцев с даты международного депонирования. Однако, если выдвигается право на приоритет, то начальной датой такого периода является дата приоритета.

(b) В любое время в течение периода, упоминаемого в подпункте (а), заявитель может просить о немедленной публикации или может отозвать свое депонирование. Отзыв депонирования может быть ограничен одним или лишь несколькими Договаривающимися государствами и, в случае множественного депонирования, лишь некоторыми включенными в него образцами.

(с) Если в течение предписанного срока заявитель не уплачивает пошлины, подлежащие уплате до истечения периода, упоминаемого и подпункте (а), Международное бюро отменяет депонирование и не осуществляет публикацию, упоминаемую в пункте (3)(а).

(d) До истечения периода, упоминаемого в подпункте (а), Международное бюро обеспечивает конфиденциальность регистрации сделанных депонирований при условии отсрочки публикации и публика не имеет доступа к каким-либо документам или статьям, касающимся таких депонирований. Эти положения применяются без ограничений по времени, если заявитель отозвал свое депонирование до истечения вышеуказанного периода.

(5) Если иное не предусмотрено в пункте (4), Реестр и все документы и изделия, поданные в Международное бюро, открыты публике для обозрения. 

Статья 7. 

(1) (а) Депонирование, зарегистрированное в Международном бюро, имеет одинаковое действие в каждом из Договаривающихся государств, указанных заявителем в его заявке, как если бы заявитель выполнил все формальные требования, предъявляемые внутренним законодательством для предоставления охраны и, как если бы ведомство такого государства осуществило все административные действия, требуемые для этой цели.

(b) С учетом положений статьи 11, охрана образцов, депонирование которых было зарегистрировано в Международном бюро, регулируется в каждом Договаривающемся государстве теми положениями внутреннего законодательства, которые применимы в этом государстве к образцам, для которых охрана запрашивается на основе национального депонирования и в отношении которых были соблюдены все формальные требования и осуществлены все административные действия.

(2) Международное депонирование не имеет действия в государстве происхождения, если это предусмотрено законодательством этого государства. 

Статья 8. 

(1) Несмотря на положения статьи 7, национальное ведомство Договаривающегося государства, внутреннее законодательство которого предусматривает, что национальное ведомство может на основе результатов административной официальной экспертизы или в силу возражения третьей стороны отказать в охране, должно в случае отказа уведомить Международное бюро в течение шести месяцев о том, что образец не удовлетворяет другим требованиям его внутреннего законодательства, нежели формальные требования и административные действия, упоминаемые в статье 7(1). Если в течение шести месяцев уведомление о таком отказе не поступило, международное депонирование начинает действовать в этом государстве с даты такого депонирования. Однако, в Договаривающемся государстве, предусматривающем проведение экспертизы на новизну, международное депонирование сохраняет свой приоритет и, в случае, если в течение шести месяцев не поступило уведомление об отказе, приобретает силу с момента истечения вышеуказанного периода, если только внутреннее законодательство не предусматривает более раннюю дату для депонирований, осуществленных в его национальном ведомстве.

(2) Шестимесячный период, упоминаемый в пункте (1), отсчитывается от даты, на которую национальное ведомство получает экземпляр периодического бюллетеня, в котором была опубликована информация о регистрации международного депонирования. Национальное ведомство сообщает об этой дате любому лицу по его просьбе.

(3) Заявитель может те же средства правовой защиты от отказа национального ведомства, поминаемого в пункте (1), как если бы он депонировал свой образец в этом ведомстве; в любом случае отказ обусловлен просьбой о повторной экспертизе или обжаловании. Уведомление о таком отказе указывает:

1) причина, по которым было сочтено, что образец не удовлетворяет требованиям внутреннего законодательства;

2) дату, упомянутую в пункте (2);

3) время, отведенное для подачи просьбы о повторной экспертизе или обжалования;

4) орган, которому такая просьба или такое обжалование могут быть направлены.

(4) (а) Национальное ведомство Договаривающегося государства, внутреннее законодательство которого содержит положения, упоминаемые в пункте (1) и требующие заявления в отношении того, кто является подлинным автором образца, или описания образца, может предусматривать, что при наличии просьбы и в течение периода, не превышающего шестьдесят дней с момента направления такой просьбы указанным ведомством, заявитель заполняет на языке заявки, поданной в Международное бюро:

1) заявление относительно того, кто является подлинным автором образца;

2) краткое описание, выделяющее основные характерные черты образца, показанные фотографиями или другими графическими изображениями.

(b) Национальное ведомство не взимает пошлин в связи с подачей таких заявлений или описаний, или а связи с их возможной публикацией этим национальным ведомством.

(5) (а) Любое Договаривающееся государство, внутреннее законодательство которого содержит положения, упоминаемые в пункте (1), уведомляет соответствующим образом Международное бюро.

(b) Если в соответствии со своим законодательством какое-либо Договаривающееся государство имеет несколько систем охраны образцов, одна из которых предусматривает экспертизу на новизну, положения настоящего Соглашения, касающиеся государств, предусматривающих проведение экспертизы на новизну, применяются лишь к вышеуказанной системе. 

Статья 9. 

Если международное депонирование образца осуществляется в течение шести месяцев с момента первого депонирования этого же образца в каком-либо государстве-члене Международного союза по охране промышленной собственности и если выдвигаются притязания на приоритет в отношении этого международного депонирования, датой приоритета является дата первого депонирования. 

Статья 10. 

(1) Международное депонирование может быть продлено один раз в пять лет путем простой уплаты в течение последнего года каждого пятилетнего периода пошлин за продление, предписанных Инструкцией.

(2) При условии уплаты дополнительной пошлины, предусмотренной Инструкцией, предоставляется льготный шестимесячный период для продления международного депонирования.

(3) При уплате пошлин за продление должен быть указан номер международного депонирования и также, если продление недействительно для всех Договаривающихся государств, для которых подходит срок истечения депонирования, те Договаривающиеся государства, на которых должно распространяться действие продления.

(4) Продление может ограничиваться лишь некоторыми образцами, включенными в множественное депонирование.

(5) Международное бюро делает запись о продлениях и публикует о них сообщение. 

Статья 11. 

(1) (а) Срок действия охраны, которая предоставляется Договаривающимся государством образцам, являющимся объектом международного депонирования, составляет не более чем:

1) десять лет с даты международного депонирования, если депонирование было продлено.

2) пять лет с даты международного депонирования в отсутствие продления.

(b) Однако, если в соответствии с положениями внутреннего законодательства Договаривающегося государства, предусматривающего проведение экспертизы на новизну, действие охраны начинается с даты, не позднее даты международного депонирования, минимальный срок, предусматриваемый в подпункте (а), отсчитывается с даты, на которую охрана начинается в этом государстве. Тот факт, что международное депонирование не продлено или продлено лишь один раз, никоим образом не влияет на определяемый таким образом минимальный срок охраны.

(2) Если внутреннее законодательство Договаривающегося государства предусматривает в отношении образцов, являющихся объектом национального депонирования, охрану, продолжительность которой в случае продления или в отсутствии такового составляет не более десяти лет, охрана такой же продолжительности предоставляется на основе международного депонирования и его продлений в этом государстве образцам, которые являются объектом международного депонирования.

(3) Договаривающееся государство может в соответствии со своим внутренним законодательством ограничить срок действия охраны образцов, которые являются объектом международного депонирования, сроками, предусмотренными в пункте (1).

(4) С учетом положений пункта (1)(b), действие охраны в Договаривающемся государстве прекращается на дату истечения международного депонирования, если только внутреннее законодательство этого государства не предусматривает, что действие охраны продолжается после даты истечения международного депонирования. 

Статья 12. 

(1) Международное бюро вносит запись и публикует изменения, затрагивающие право собственности на образец, который является объектом действующего международного депонирования. При этом понимается, что передача права собственности может ограничиваться правами, вытекающими из международного депонирования в одном или лишь нескольких Договаривающихся государствах, и, в случае множественного депонирования, лишь некоторыми включенными в него образцами.

(2) Внесение записи, упоминаемое в пункте (1), имеет такое же действие, как если бы оно было сделано в национальных ведомствах Договаривающихся государств. 

Статья 13. 

(1) Владелец международного депонирования может посредством заявления, направленного в Международное бюро, отказаться от своих прав в отношении всех или лишь некоторых Договаривающихся государств и в случае множественного депонирования, в отношении лишь некоторых включенных и него образцов.

(2) Международное бюро вносит запись и публикует такое заявление. 

Статья 14. 

(1) Ни одно Договаривающееся государство не может требовать в качестве условия признания права на охрану, чтобы изделие, включающее образец, имело знак или отметку относительно депонирования образца.

(2) Если внутреннее законодательство Договаривающегося государства предусматривает отметку на изделии для какой-либо другой цели, такое государство рассматривает такое требование выполненным, если все изделия, предлагаемые публике с разрешения владельца прав на образец, или ярлыки, прикрепленные к таким изделиям, имеют уведомление о международном образце.

(3) Уведомление о международном образце состоит из символа D (заглавия буква D в кружке) сопровождаемого:

1) годом международного депонирования и именем или обычным сокращением имени депозитария; или

2) номером международного депонирования.

(4) Простое появление уведомления о международном образце на изделии или ярлыке ни в коем случае не должно истолковываться как отказ от охраны на основании авторского права или на каких-либо других основаниях, когда в отсутствие такого уведомления, такая охрана может запрашиваться. 

Статья 15. 

(1) Пошлины, предписанные Инструкцией, состоят из:

1) пошлин для Международного бюро;

2) пошлин для Договаривающихся государств, указанных заявителем, а именно:

(а) пошлины для каждого Договаривающегося государства;

(b) пошлины для каждого Договаривающегося государства, предусматривающего проведение экспертизы на новизну и требующего уплаты пошлины за такую экспертизу.

(2) Любые пошлины, уплаченные в отношении одного и того же депонирования для Договаривающегося государства в соответствии с пунктом (1), подпункт 2(а), вычитаются из суммы пошлины, упоминаемой в пункте (1), подпункт 2(b), если последняя пошлина подлежит уплате тому же государству. 

Статья 16. 

(1) Пошлины для Договаривающихся государств, упоминаемые в статье 15(1), подпункт 2, взимаются Международным бюро и уплачиваются ежегодно Договаривающимся государствам, указанным заявителем.

(2) (а) Любое Договаривающееся государство может уведомить Международное бюро о том, что оно отказывается от своего права на дополнительные пошлины, упоминаемые в статье 15(1), подпункт 2(а), в отношении международных депонирований, государством происхождения которых считается любое другое Договаривающееся государство, прибегающее к подобному отказу.

(b) Такое государство может заявлять о подобном отказе в отношении международных депонирований, государством происхождения которых оно само считается. 

Статья 17. 

Инструкция более детально регулирует осуществление настоящего Соглашения и в частности:

1) языки и число экземпляров, на которых должна быть сформулирована заявка о депонировании, и данные, подлежащие представлению в заявке.

2) суммы, даты и методы уплаты пошлин для Международного бюро и для государств, включая предельные размеры пошлин для Договаривающихся государств, предусматривающих проведение экспертизы на новизну;

3) число, размер и другие характеристики фотографий или иных графических изображений каждого депонированного образца;

4) объем описания основных характеристик образца;

5) пределы, в которых и условия, на которых образцы или модели изделий, включающих образец, могут сопровождать заявку;

6) число образцов, которые могут быть включены в множественное депонирование, и другие условия, регулирующие множественные депонирования;

7) все вопросы, касающиеся публикации и распространения периодического бюллетеня, упоминаемого в статье 6(3)(а), включая число экземпляров бюллетеня, которые предоставляются национальным ведомствам бесплатно и число копий, которые могут быть проданы таким ведомствам по льготной цене;

8) процедуру уведомления Договаривающимися государствами о любом отказе, предусмотренном в соответствии со статьей 8(1), и процедуру сообщений и публикации таких отказов Международным бюро;

9) условия вынесения записи и публикации Международным бюро изменений, затрагивающих право собственности на образец и упоминаемых в статье 12(1), и отказов, упоминаемых в статье 13;

10) уничтожение документов и изделий, касающихся депонирований, в отношении которых возможность продления перестала существовать.

Статья 18. 

Положения настоящего Соглашения не исключают возможности претендовать на пользование любой большей охраной, которая может быть предоставлена внутренним законодательством в Договаривающемся государстве, и никоим образом не затрагивают охрану, предоставляемую произведениям искусства и произведениям прикладного искусства международными договорами и конвенциями по авторскому праву. 

Статья 19. 

Пошлины Международного бюро за услуги, предусмотренные настоящим Соглашением, устанавливаются таким образом:

(а) чтобы поступления от них покрывали все расходы Службы международных образцов и все расходы, вызванные подготовкой и проведением заседаний Комитета по международным образцам или конференций с целью пересмотра настоящего Соглашения;

(b) чтобы они позволяли поддерживать резервный фонд, упоминаемой в статье 20. 

Статья 20. 

(1) Образуется резервный фонд в сумме 250000 шв. франков. Сумма резервного фонда может быть изменена Комитетом по международным образцам, упоминаемым в статье 21.

(2) Резервный фонд пополняется за счет излишков поступлений Службы международных образцов.

(3) (а) Однако, в момент вступления в силу настоящего Соглашения резервный фонд образуется единовременным взносом, уплачиваемым каждым Договаривающимся государством и исчисляемым пропорционально числу единиц, соответствующих классу, к которому оно принадлежит в силу статьи 13(8) Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

(b) Государства, которые становятся участниками настоящего Соглашения после его вступления в силу, также платят единовременный взнос. Взнос исчисляется в соответствии с принципами, сформулированных в предыдущем подпункте, с тем, чтобы все государства независимо от даты их присоединения к Соглашению, платили в расчете на единицу один и тот же взнос.

(4) Если сумма резервного фонда превышает установленный предел, излишки периодически распределяются между Договаривающимися государствами пропорционально уплаченному каждым из них единовременному взносу, вплоть до максимальной суммы этого взноса.

(5) Если единовременные взносы были полностью возмещены, Комитет по международным образцам может принять решение о том, чтобы от государств, впоследствии присоединяющихся к Соглашению, не требовалось уплаты единовременного взноса. 

Статья 21. 

(1) Учреждается Комитет по международным образцам, состоящий из представителей всех Договаривающихся государств.

(2) Комитет имеет следующие обязанности и полномочия:

1) разрабатывать свои собственные правила процедуры;

2) вносить изменения в Инструкцию;

3) изменять предельный уровень резервного фонда, упоминаемый в статье 20;

4) создавать Классификацию международных образцов;

5) изучать вопросы, касающиеся применения и возможного пересмотра настоящего Соглашения;

6) изучать все другие вопросы, касающиеся международной охраны образцов;

7) утверждать годовые отчеты об управлении Международного бюро и давать общие указания Международному бюро в отношении выполнения обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Соглашением;

8) подготавливать отчет о планируемых расходах Международного бюро на каждый предстоящий трехлетний период.

(3) Для принятия решений Комитетом требуется большинство в четыре пятых голосов присутствующих или представленных и принимающих участие в голосовании членов в случае пункта (2), подпункты 1, 2, 3 и 4 и простое большинство во всех других случаях. Голоса воздержавшихся при голосовании в расчет не принимаются.

(4) Комитет созывается Директором Международного бюро:

1) не менее одного раза в три года;

2) в любое время по просьбе одной трети Договаривающихся государств или, если это считается необходимым по инициативе Директора Международного бюро или правительства Швейцарской Конфедерации.

(5) Путевые расходы и суточные членов Комитета покрываются их соответствующими правительствами. 

Статья 22. 

(1) Инструкция может изменяться либо Комитетом, как это предписано в статье 21(2), подпункт 2, или в соответствии с письменной процедурой, предусмотренной в пункте (2), ниже.

(2) В случае письменной процедуры поправки предлагаются Директором Международного бюро в циркулярном письме, направляемом правительству каждого Договаривающегося государства. Поправки считаются принятыми, если в течение одного года с момента сообщения о них ни одно из Договаривающихся государств не высказало возражений. 

Статья 23. 

(1) Настоящее Соглашение остается открытым для подписания до 31 декабря 1961 года.

(2) Оно подлежит ратификации, а документы о ратификации сдаются на хранение правительству Нидерландов. 

Статья 24. 

(1) Государства-члены Международного союза по охране промышленной собственности, которые не подписали настоящее Соглашение, могут присоединиться к нему.

(2) Уведомления о таких присоединениях направляются по дипломатическим каналам правительству Швейцарской Конфедерации и последним правительствам всех Договаривающихся государств. 

Статья 25. 

(1) Каждое Договаривающееся государство обязуется предоставлять охрану промышленным образцам и принимать в соответствии со своей конституцией меры, необходимые для обеспечения применения настоящего Соглашения.

(2) В момент, когда Договаривающееся государство сдает на хранение свой документ о ратификации или присоединении, оно должно иметь возможность в соответствии со своим внутренним законодательством выполнять положения настоящего Соглашения. 

Статья 26. 

(1) Настоящее Соглашение вступает в силу месяц спустя после даты, на которую правительство Швейцарской Конфедерации направило уведомление Договаривающимся государствам о сдаче на хранение 10 документов о ратификации или присоединении, по меньшей мере четыре из которых поступили от государств, которые на дату настоящего Соглашения не являются участниками ни Соглашения 1925 г., ни Соглашения 1934 г.

(2) После этого Договаривающиеся государства уведомляются о сдаче на хранение документации о ратификации или присоединении правительством Швейцарской Конфедерации. Такие ратификации и присоединения вступают в силу через месяц после даты направления такого уведомления, если только, в случае присоединения, в документе о присоединении не указана более поздняя дата. 

Статья 27. 

Любое Договаривающееся государство может в любое время уведомить правительство Швейцарской Конфедерации о том, что настоящее Соглашение применяется ко всем или к части тех территорий, за внешние сношения которых оно отвечает. После этого правительство Швейцарской Конфедерации сообщает о таком уведомлении Договаривающимся государствам и Соглашение применяется также к указанным территориям через месяц после направления сообщения правительством Швейцарской Конфедерации Договаривающимся государствам, если только в уведомлении не указана более поздняя дата. 

Статья 28. 

(1) Любое Договаривающееся государство может путем уведомления, направленного правительству Швейцарской Конфедерации, денонсировать настоящее Соглашение от своего собственного имени и от имени всех или части территорий, указанных в уведомлении в соответствии со статьей 27. Такое уведомление вступает в силу через год после его получения правительством Швейцарской Конфедерации.

(2) Денонсация не может освобождать какое-либо Договаривающееся государство от его обязательств по настоящему Соглашению в отношении образцов, депонированных в Международном бюро до даты, на которую денонсация вступает в силу. 

Статья 29. 

(1) Настоящее Соглашение подлежит периодическому пересмотру с целью внесения поправок, нацеленных на улучшение охраны, являющейся результатом международного депонирования образцов.

(2) Конференции по пересмотру созываются по просьбе Комитета по международным образцам или не менее чем половины Договаривающихся государств. 

Статья 30. 

(1) Два или несколько Договаривающихся государств могут в любое время уведомить правительство Швейцарской Конфедерации о том, что при соблюдении условий, указанных в уведомлении:

1) общее ведомство заменяет национальное ведомство каждого из них;

2) они рассматриваются как единое государство для целей применения статей 2-17 настоящего Соглашения.

(2) Такое уведомление вступает в силу лишь через 6 месяцев после даты направления сообщения о нем правительством Швейцарской Конфедерации другим Договаривающимся государствам. 

Статья 31. 

(1) К взаимоотношениям государств, являющихся участниками как настоящего Соглашения, так и Соглашения 1925 г. или Соглашения 1934 г., применяется только данное Соглашение. Однако в том, что касается образцов депонированных в Международном бюро до даты, с которой настоящее Соглашение становится применимым к взаимоотношениям этих государств, последние в своих взаимоотношениях применяют, в зависимости от случая, Соглашение 1925 г. или Соглашение 1934 г.

(2) (а) Любое государство-участник как настоящего Соглашения, так и Соглашения 1925 г., продолжает применять Соглашение 1925 г. в своих отношениях с государствами-участниками лишь Соглашения 1925 г., если только нижеуказанное государство не денонсировало Соглашение 1925 г.

(b) Любое государство-участник как настоящего Соглашения, так и Соглашения 1934 г., продолжает применять Соглашение 1934 г. в своих отношениях с государствами-участниками лишь Соглашения 1934 г., если только вышеуказанное государство не денонсировало Соглашение 1934 г.

(3) Государства-участники лишь настоящего Соглашения не несут обязательств перед государствами, которые не являясь участниками настоящего Соглашения, являются участниками Соглашения 1925 г. или Соглашения 1934 г. 

Статья 32. 

(1) Подписание и ратификация настоящего Соглашения или присоединение к нему на дату настоящего Соглашения государства-участника Соглашения 1925 г. или Соглашения 1934 г., рассматривается как включающее подписание и ратификацию Протокола к настоящему Соглашению или присоединение к нему, если только такое государство не делает недвусмысленного заявления об обратном в момент подписания или сдачи на хранение документа о присоединении.

(2) Любое Договаривающееся государство, сделавшее заявление, упомянутое в пункте (1), или любое другое Договаривающееся государство, не являющееся участником Соглашения 1925 г. или Соглашения 1934 г., могут подписать Протокол к настоящему Соглашению или присоединиться к нему. В момент подписания или сдачи на хранение документа о присоединении оно может заявить о том, что не считает себя связанным положениями пунктов (2)(а) или (3)(b) Протокола; в таком случае другие государства-участники Протокола не обязаны применять в их отношениях с этим государством положения, упомянутые в таком заявлении. Положения статей 23-28 включительно применяются аналогичным образом. 

Статья 33. 

Настоящий Акт подписывается в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архивы правительства Нидерландов. Удостоверенный экземпляр передается последним правительству каждого государства, которое подписало настоящее Соглашение или присоединилось к нему.

ПРОТОКОЛ 

Государства-участники данного Протокола договорились о следующем:

(1) Положения данного Протокола применяются к образцам, которые являются объектом международного депонирования и государством происхождения, которых считается одно из государств-участников данного Протокола.

(2) В отношении образцов, упоминаемых в пункте (1), выше:

(а) срок действия охраны, предоставляемой государствами-участниками данного Протокола образцам, упомянутым в пункте (1), составляет не менее 15 лет с даты, предусмотренной, в зависимости от случая, в пунктах (1)(а) или (1)(b) статьи 11;

(b) появление отметки на изделиях, включающих образцы, или на прикрепленных к ним ярлыках, ни в коем случае не требуется государствами-участниками данного Протокола, либо для осуществления на своих территориях прав, вытекающих из международного депонирования, либо для какой-либо иной цели.

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө КЕЛИШИМ

Бул Келишимге Кыргыз Республикасы

КР 2002-жылдын 23-апрелиндеги N 75 Мыйзамына ылайык кошулду

 Женева шаары

1994-жылдын 27-октябры

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө

КЕЛИШИМ

 1-статья. Кыскартылган сөз тизмектери

 Бул Келишимдин максатында жана атайын эскертмелер жок болгондо:

(i) "ведомство" Макулдашуучу тарап белгилерди каттоону тапшырган агенствону билдирет;

(ii) "каттоо" ведомствонун белгилерин каттоону билдирет;

(iii) "өтүнмө" каттоого алуу өтүнүчүн билдирет;

(iv) "тарап" шилтемеси жеке тарапты (адамды) же юридикалык тарапты билдирет;

(v) "каттоо ээси" белгилердин реестринде каттоого алынган белгинин ээси болгон адамды билдирет;

(vi) "белгилердин реестри" ведомство түзгөн маалыматтардын жыйындысын билдирет. Реестр баардык каттоолордун мазмунун жана сактагычка (носителге) киргизилгендигине же киргизилбегендигине каралбастан баардык каттоолорго тиешелүү маалыматтарды бүт камтыйт;

(vii) "Париж конвенциясы" 1883-жылдын 20-мартында Парижде кол коюлуп, өнөр жай менчигин коргоо боюнча түзүлгөн жана бардык кайтадан карап чыгуулар жана оңдоолор эске алынган Париж конвенциясын билдирет;

(viii) "Ницца классификациясы" белгилерди каттоонун максаттары үчүн Ницца макулдашуусу менен кабыл алынган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү Эл аралык классификациялоо жөнүндө баардык кайтадан карап чыгуулар жана оңдоолор эске алынып, 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада кол коюлган классификацияны билдирет;

(ix) "Макулдашуучу тарап" ушул Макулдашуунун катышуучусу болгон бардык мамлекеттерди же өкмөттөр аралык уюмду билдирет;

(х) "ратификациялык грамота" шилтемеси кабыл алуу жана жактыруу жөнүндө документке карата шилтөөлөрдү билдирет;

(xi) "Уюм" Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xii) "Генералдык директор" Уюмдун Генералдык директорун билдирет;

(xiii) "Нускама" - ушул Келишимдин 17-статьясында аталган нускаманы билдирет;

 2-статья. Келишимди белгилерге карата колдонуу

 (1) [Белгилердин мүнөздөмөлөрү]

(а) Бул Келишим визуалдык белгилөөлөрдөн турган белгилерге карата колдонулан, бирок ал көлөмдүү белгилерди да каттоого алуучу Макулдашуучу тарап ушул келишимди ушундай белгилерге карата колдонууга милдеттүү болгон шарт менен колдонулат.

(b) Бул Келишим географиялык белгилерге карата жана визуалдык белгилөөлөрү жок белгилерге, атап айтканда, үндү жана жытты билдирүүчү белгилерге карата колдонулбайт.

(2) [Белгилердин түрлөрү]

(а) Бул Келишим товарларга (товардык белгилер) же кызмат көрсөтүүлөргө (тейлөө белгилери) же товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө карата колдонулат.

(Ь) Бул Келишим жамааттык, сертификациялык же кепилдик белгилерге карата колдонулбайт.

 3-статья. Өтүнмө

 (1) [Өтүнмөдөгү көрсөтмөлөр же элементтер же ушулар менен коштолгон өтүнмөлөр. Алымдар.]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөдө төмөндөгү көрсөтмөлөрдүн же элементтердин баарынын же алардын айрымдарынын болушун талап кыла алат:

(i) каттоого алуу жөнүндө арыздын;

(ii) өтүнүүчүнүн аты менен дарегин;

(iii) эгерде өтүнүүчү адам кайсы бир мамлекеттин гражданы болуп эсептелсе ошол адам гражданы болуп эсептелген мамлекеттин аты; ал адам жашап турган жери болуп, жашап турган жери кайсы мамлекетте болсо, ошол мамлекеттин аты; эгерде өтүнүүчүнүн өнөр жай же соода ишканасы бар экендиги чын болсо, анын ошол ишканасы жайгашкан мамлекеттин аты;

(iv) эгерде өтүнүүчү юридикалык тарап болуп эсептелсе ушул аталган тарап кайсы мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлүгөн жана ушул юридикалык тараптын уюштурулуш-укуктук жактары, мамлекеттин аты, эгерде зарыл болсо ушул мамлекеттин курамындагы аймактык бирдиктин аты;

(v) эгерде өтүнүүчүнүн ишенимдүү өкүлү болсо, ошол өкүлүнүн аты жана дареги;

(vi) эгерде 4(2)(Ь)-статьясына ылайык керектүү болсо иш боюнча кат алышуу үчүн дарек;

(vii) эгерде өтүнүүчү артыкчылыктуу укуктан пайдалангысы келсе анын мурда берген өтүнмөсүнө артыкчылыктуу укук сураган арызы жана Париж конвенциясынын 4-статьясына ылайык талап этилиши мүмкүн болсо арыз менен бирге ушул артыкчылыктар жөнүндөгү арызды колдоо иретиндеги көрсөтмөлөр менен далилдер берилет;

(viii) көргөзмөдө товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн негизинде керек болул калган коргоону сураган арыз жана эгерде өтүнүүчү ушундай укуктардын артыкчылыктарынан пайдалангысы келсе аны менен бирге Макулдашуучу тараптын мыйзамдарына ылайык ушул арызды колдоо иретиндеги көрсөтмөлөр;

(ix) эгерде өтүнүүчү белгинин каттоого алынышын жана стандарт символдорду колдонуу менен жарыяланышын кааласа, ошондой эле Макулдашуучу тараптын ведомствосу ушундай символдорду колдонуп жатса анын стандарт символдору (тамгаларды, цифраларды) колдонуу суранган арызы,

(х) белгинин айырмачылыгын билгизген элемент катары белгинин түсүн коргоону сураган арыз - эгерде өтүнүүчү ушундай коргоону сурагысы келсе, ошондой эле алар үчүн коргоо суралган түстүн же түстөрдүн аттары жана ушул түстөрдүн ар бирине байланыштуу белгинин негизги бөлүктөрүнүн ушул түстөрдө аткарылышын көрсөтүү;

(xi) эгерде белги көлөмдүү болсо;

(xii) эгерде белги бир же бир нече жолу көрсөтүлсө;

(xiii) белги же анын айрым бөлүктөрү башка жазуунун жолдору менен жазылса (транслитерацияланса);

(xiv) белги же анын айрым бөлүктөрү которулуп берилсе - алар жөнүндө арыз менен билдирүү;

(xv) товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары үчүн Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулган белгилерди каттоо жөнүндө арыз, ушуну менен бирге ар бир топтун алдында классификацияда көрсөтүлгөн тартипте берилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн ушул тобуна тиешелүү классификациялык класстын номери көрсөтүлүшү керек;

(xvi) (4)-пунктта көрсөтүлгөн адамдын колу;

(xvii) белгини Макулдашуучу тараптын мыйзамдарынын талаптарын ылайык колдонгусу келгендиги жөнүндө арыз.

(b) Өтүнүүчү (а)(хvii) пунктчасында аталган белгини колдонгусу келгендиги жөнүндө арызы менен бирге же ага кошумча иретинде белгинин иш жүзүндө колдонулгандыгы жөнүндө арыз бере алат жана Макулдашуучу тараптын мыйзамдарынын талаптарына ылайык анын далилдерин бере алат;

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап өэүнүн ведомствосуна өтүнмө берилгендигине байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(2) [Өтүнмөнү берүү] Өтүнмө берүүгө карата талаптарга ылайык бир да Макулдашуучу тарап өтүнмөнү четке кага албайт:

(i) Эгерде өтүнмө кагазда жазуу жүзүндө, Нускамада көрсөтүлгөн өтүнмөнүн Бланкасына ылайык бланкада (3)-пунктун шарттары эске алынып берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна билдирүүнү телефакс боюнча алууга уруксат берип, өтүнмө ушундай жол менен берилсе жана ал (3)-пункт эске алынып берилип, ушундай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган өтүнмөнүн Бланкасына дал келсе;

(3) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөнү өзүнүн мекемесинде колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүүнү талап кылалат. Эгерде анын ведомствосунда бир нече тил колдонулса өтүнүүчүдөн ушул ведомствонун тил боюнча башка талаптарын аткаруусу талап этилиши мүмкүн, бирок өтүнмөнү бир тилден көп тилде түзүүнү талап кылууга болбойт.

(4) [Кол коюу] (а) Коюлган кол (1)(а)(xvi) пунктта аталгандай, өтүнүүчүнүн же анын ишенимдүү өкүлүнүн колу болушу мүмкүн.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап (а) пунктчасын эсепке албастан (1)(а)(xvii) жана (b) пунктунда аталган арыздарга өтүнүүчү адам ишенимдүү өкүлү болсо да өзү кол коюшун талап кылалат.

(5) [Бир нече класстарга тиешелүү товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир өтүнмө] (а) Бир эле өтүнмө Ницца классификациясынын бир же бир нече класстарына тиешелүү болгондугуна карабастан бир канча товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү болушү мүмкүн.

(6) [Иш жүзүндө колдонуу] Эгерде белгини колдонгусу келгендиги жөнүндө арыз (1)(а)(хvii) пунктуна ылайык берилсе, ар бир Макулдашуучу тарап өтүнүүчүдөн улуттук мыйзамдарда белгиленген мөөнөттүн ичинде жана Нускамада көрсөтүлгөн мөөнөттү эске алып, анын ведомствосуна ушул белгини аталган мыйзамдарга ылайык иш жүзүндө колдонулгандыгынын далилдерин берүүнү талап кылалат.

(7) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап (1)-(4)-(6)-пункттарда көрсөтүлбөгөндөрдү өтүнмөгө карата аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, өтүнмө каралып жаткан баардык убакыттын ичинде өтүнмөгө карата төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт:

(i) соода реестринен ар кандай күбөлүктөрдү же көчүрмөлөрдү берүүнү;

(ii) өтүнүүчү адамдан өнөр жай же соода ишмердигин жүргүзүп жаткандыгын көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүсүн;

(iii) өтүнүүчү адамдан өтүнмөдө санап көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө ылайык ишмердик жүргүзүп жаткандыгын көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүсүн;

(iv) өтүнүүчү адам Париж конвенциясынын 6quinquies Статьясын колдонууну сурангандан бөлөк учурда, белги Макулдашуучу тараптын же Макулдашпаган тараптын, бирок Париж конвенциясынын мамлекет катышуучусунун белгилер реестринде каттоого алынгандыгынын далилдерин берүүнү.

(8) [Далилдер] Өтүнмө боюнча экспертиза жүргүзүү учурунда өзүнүн ведомствосунда өтүнмөдө көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдүн же элементтердин кайсынысына болбосун анын чындыгына негиздүү шектенүү пайда болсо ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмө боюнча далилдерди берүүнү талап кылалат.

 4-статья. Өкүлчүлүк. Иш боюнча кат алышуу үчүн дарек

 (1) [Тажрыйба жүргүзүүгө уруксат берилген ишенимдүү өкүлдөр] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосу колдонуучу ар кандай жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүл болуп дайындалган адам ушул ведомствонун алдында тажрыйба жүргүзүүгө уруксат берилген ишенимдүү өкүл болушу керек экендигин талап кылалат.

(2) [Милдеттүү өкүлчүлүк. Иш боюнча кат алышуу үчүн дарек]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн аймагында жашабаган, иш жүзүндө чыныгы иштеген өнөр жай же соода ишканасы болбогон адамдан өзүнүнүн ведомствосу колдонгон ар кандай жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүлү болушун талап кылалат.

(Ь) Жогорудагы (а) пунктчасында көрсөтүлгөн өкүлчүлүктү талап кылбаган ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн аймагында жашабаган, иш жүзүндө чыныгы иштеген өнөр жай же соода ишканасы болбогон адамдан өзүнүн ведомствосу колдонгон ар кандай жол жоболордун максаттары үчүн ушул аймакта иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болушун талап кылалат.

(3) [Ишеним кат] (а) Макулдашуучу тарап өтүнүүчүгө, белгинин ээсине же ар кандай кызыкдар адамга өзүнүн ведомствосунун алдында ишенимдүү өкүл күтүүгө уруксат берсе же алардан ишенимдүү өкүл күтүүнү талап кылган учурда ал ишенимдүү өкүл өзүнчө билдирүү (мындан ары "ишеним кат") аркылуу дайындалышын талап кыла алат жана анда учурга жараша өтүнүүчүнүн, белгинин ээсинин же башка кызыкдар адамдын аты жана колу болушу керек.

(Ь) Ишеним кат анда көрсөтүлгөн бир же бир канча өтүнмөлөргө же каттоолорго берилиши мүмкүн же ишенимдүү өкүлдү дайындаган адам көрсөткөн ар кандай айырмачылыктар эске алынып мурда болгон же кийин боло турган ушул адамдын өтүнмөлөрүнө же каттатуучуларынын баарына тиешелүү болушу мүмкүн.

(с) Ишеним кат ишеничтүү өкүлдүн айрым юридикалык аракеттерди көрүү укуктарына чек кое алат. Ар бир Макулдашуучу тарап ишеним катка ылайык ишеничтүү өкүлгө өтүнмөнү кайтарып алууга же белгини каттатуудан баш тартууга укук бериле тургандыгы же берилбеси анда так көрсөтүлүшүн талап кылалат.

(d) Эгерде билдирүүнү ведомствого анда ишенимдүү өкүл катары көрсөтүлгөн адам берсе, жана ушул билдирүүнү алуу учурунда ведомстводо керектүү ишеним кат жок болсо ушундай ишеним кат анын ведомствосуна Макулдашуучу тарап Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөттү эске алып, белгилеген мөөнөттүн ичинде берилишин талап кылалат. Эгерде ишеним кат ведомствого Макулдашуучу тарап белгилеген мөөнөттүн ичинде берилбесе Макулдашуучу тарап аталган адамдын билдирүүсүн жокко чыгарууну караштыра алат.

(е) Ишеним катты берүүгө жана анын мазмунуна карата талаптарга ылайык мындай ишеним каттын жарактуулугун бир да Макулдашуучу тарап тана албайт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, Нускамада көрсөтүлгөн ишеним каттын Бланкасына ылайык бланкада (4)-пункт эске алынып берилсе,

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна билдирүүнү телефакс боюнча алууга уруксат берип, ишеним кат ушундай жол менен берилсе жана ал (4)-пункт эске алынып берилип, ушундай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган ишеним каттын Бланкасына дал келсе.

(4) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап ишеним катты өзүнүн мекемесинде колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүүнү талап кылалат.

(5) [Ишеним катка шилтеме] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосунда колдонулуучу жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүл берген ар кандай билдирүүдө ушул ишеним кат жөнүндө шилтеме болушун талап кылалат, ишенимдүү өкүл өзүнүн иш-аракеттерин ушул ишеним каттын негизинде гана жүргүзөт.

(6) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап (3)-(5)-пункттарда каралган маселелерге карата ушул пункттарда көрсөтүлгөн шарттардан бөлөкчө шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

(7) [Далилдер] (2)-(5)-пункттарда аталган билдирүүлөрдөгү көрсөтмөлөрдүн кайсынысына болбосун анын чындыгына өзүнүн ведомствосунда негиздүү шектенүү пайда болсо Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдерди берүүнү талап кылалат.

 5-статья. Өтүнмөнү берүүнүн датасы

 (1) [Орундуу талаптар]

(а) Макулдашуучу тарап (Ь) пунктчасы менен (2)-пунктту эске алып, өтүнмөнү берүүнүн датасы катары өзүнүн ведомствосу 3(3)-статьяда көрсөтүлгөн тилде төмөнкү көрсөтмөлөр менен элементтер алынуучу датаны эсептейт:

(i) белгини каттатуу үчүн көрсөтмөнүн өзүн же көрсөтмө жөнүндө билдирүүнү;

(ii) өтүнүүчү адамды аныктоого мүмкүнчүлүк берүүчү көрсөтмөлөрдү;

(iii) өтүнүүчү адам менен же анын ишенимдүү өкүлү болсо, ошол ишенимдүү өкүлү менен почта аркылуу байланышуу үчүн жетиштүү көрсөтмөлөрдү;

(iv) өтүнмөдө каттоого алуу суралган белгинин жетиштүү даана тартылган сүрөтүн;

(v) каттоого алуу суралган товарлардын же кызмат көрсөтүлөрдүн тизмесин;

(vi) жогорудагы 3(1)(а)(хvii) статьяда аталган арызды же Макулдашуучу тараптардын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 3(1)(Ь)-статьясында аталган арыз менен далилдерди; ушуну менен бирге, эгерде аталган мыйзамдарда талап этилсе жана 3(1)(а)(хvii) же (Ь) статьясы колдонулган учурларда мындай арыздарга ишенимдүү өкүлү болсо дагы өтүнүүчү адам өзү кол коюшу керек.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөнү берүүнүн датасы катары өзүнүн ведомствосу (а) пунктчасында аталган көрсөтмөлөр менен элементтердин баарын эмес, алардын кээ бирлерин алган датаны же 3(3)-статьяда көрсөтүлгөн тилде эмес, башка тилде алган датаны эсептей алат.

(2) [Орундуу кошумча талаптар]

(а) Макулдашуучу тарап өтүнмө берүүнүн датасын тийиштүү алым төлөнгөнгө чейин белгилебей турууну караштыра алат.

(Ь) Макулдашуучу тарап (а) пунктчасында аталган талаптарды, эгерде ал мындай талаптарды ушул Келишимге кошулган датага карата колдонгон учурда гана, колдоно алат.

(3) [Оңдолоор жана мөөнөттөр] (1)-жана (2)-пункттарга ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн шарттары менен мөөнөттөрү Нускама аркылуу белгиленет.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап өтүнмө берүүнүн датасына карата (1) жана (2)-пункттарда аталган шарттардан бөлөкчө шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

 6-статья. Бир нече класстарга тиешелүү товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир катто

 Эгерде товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын бир нече класстарына тиешелүү болуп, бир эле өтүнмөгө киргизилген болсо алар ушул өтүнмө боюнча бир эле каттоого алынат.

 7-статья. Өтүнмө менен каттоону бөлүү

 (1) [Өтүнмөнү бөлүү]

(а) Бир нече товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр аталып көрсөтүлгөн ар бир өтүнмө (мындан ары - "алгачкы өтүнмө")

(i) белгини каттоо жөнүндө ведомство чечим кабыл алганга чейин;

(ii) белгини каттоого алуу жөнүндө ведомствонун чечимине каршы пикирлерди карап чыгууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде;

(iii) белгини каттоо жөнүндө чечимди жокко чыгарууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде өтүнүүчү адам тарабынан же анын өтүнүчү боюнча эки же бир нече өтүнмөлөргө бөлүнүшү мүмкүн (мындан ары - "бөлүп алынган өтүнмөлөр"). Мындай бөлүү алгачкы өтүнмөдө аталып көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү ушундай өтүнмөлөрдүн ортосүнда бөлүштүрүү жолу менен жүргүзүлөт. Бөлүп алынган өтүнмөлөр үчүн алгачкы өтүнмөнү берүүнүн датасы сакталат жана, артыкчылыктары болсо, ушул артыкчылыктары да сакталат.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап (а) пунктчасын эске алып, өтүнмөлөрдү бөлүү, анын ичинде алымдарды төлөтүү боюнча талаптарды белгилөөдө эркин болуп саналат.

(2) [Каттоолорду бөлүү] (1)-пункт тиешелүү өзгөртүүлөр эске алынуу менен каттоолорду бөлүүгө карата колдонулат. Мындай бөлүүгө:

(i) каттоону жокко чыгаруу жөнүндө ведомствого үчүнчү тарап койгон талаптарга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде;

(ii) ведомствонун жол-жоболорду мурдагы аткаруусу учурунда кабыл алган чечимин жокко чыгарууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде,

бирок Макулдашуучу тараптын мыйзамдарында үчүнчү тарапка белгини иш жүзүндө каттоого чейин аны каттоого каршы чыгууга уруксат берилип, Макулдашуучу тарап каттонуу бөлүү мүмкүнчүлүгүн караштыра албай турган болсо гана колдонулат.

 8-статья. Кол коюу

 (1) [Кагазда жазуу жүзүндө билдирүү] Макулдашуучу тараптын ведомствосуна багышталган билдирүү кагазда жазуу жүзүндө билдирилсе жана коюлган кол талап этилсе, Макулдашуучу тарап

(i) төмөндөгү (iii) пунктчасын эске алуу менен өз колу менен коюлган колду кабыл алат;

(ii) өз колу менен коюлган колдун ордуна кол коюунун башка формаларын, мисалы, коюлган колдун кагазга түшүрмөсүн же штемпелди, же болбосо мөөр колдонууга уруксат берүүдө эркин болуп саналат;

(iii) эгерде билдирүүгө кол койгон жеке адам өзүнүн гражданы болсо жана ал адамдын дареги өзүнүн аймагында болсо өз колу менен коюлган колдун ордуна мөөр пайдаланууну талап кылалат;

(iv) эгерде ушундай жеке адамдын мөөрү колдонула турган болсо бул мөөрдө ал адамдын аты-жөнү тамга менен жазылган жазуунун болушун талап кылалат.

(2) [Телефакс боюнча билдирүү]

(а) Эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү өзүнүн ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана телефакс боюнча алынган көчүрмөдө коюлган кол болсо, (1)(iv) пунктуна ылайык мөөр колдонгон жеке адамдын аты-жөнү тамга менен жазылган жазуусу бар мөөр болсо бул билдирүү кол коюлган болуп эсептелет.

(Ь) Жогорудагы (а) пунктчасында аталган Макулдашуучу тарап телефакс боюнча берилген документтин көчүрмөсү анын ведомствосуна Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөттү эске алуу менен белгиленген мөөнөттүн ичинде берилишин талап кылалат.

(3) [Электрондук байланыш каражаттары менен билдирүү] Эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна электрондук байланыш каражаттары менен берүүгө уруксат берсе жана Макулдашуучу тарап көрсөткөндөй, билдирүүнү электрондук байланыш каражаты менен жиберген адам билдирүүдө көрсөтүлсө, ал аны кол коюлду деп эсептейт.

(4) [Күбөлөндүрүүнү талап кылууга тыюу салуу] Макулдашуучу тараптардын мыйзамдарында каттоого алуудан баш тартууга байланыштуу коюлган колду күбөлөндүрүү караштырылгандан бөлөк учурларда бир дагы Макулдашуучу тарап жогорку пункттарда аталган колдордун же адамдын ким экендигин күбөлөндүрүүчү каражаттардын кайсынысын болбосун: күбөлөндүрүүнү, нотариус аркылуу күбөлөндүрүүнү, ырастоочу, ачыкка чыгарууну же дагы башкача күбөлөндүрүүнү талап кылалбайт.

 9-статья. Товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү классификациялоо

 (1) [Товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү атоо] Өтүнмөгө карата ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо жана ар бир жарыялоодо же аталган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү каттоодо Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары ушул Классификациянын тартибинде аталат, ошону менен бирге ар бир топто ушул товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр кирген класстын номери эң алдыда көрсөтүлөт.

(2) [Бир класска кирген же ар башка класстарга кирген товарлар же кызмат көрсөтүүлөр,

(а) Ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо же жарыялоодо товарлар же кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын бир эле классында аталгандыгынын негизинде аларды окшош деп эсептөөгө мүмкүн эмес.

(Ь) Ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо же жарыялоодо товарлар же кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын ар башка класстарда аталгандыгынын негизине аларды бири бирине окшош эмес деп эсептөөгө мүмкүн эмес.

 10-статья. Аттарды же даректерди өзгөртүү

 (1) [Каттоо ээсинин атынын же дарегинин өзгөрүүсү]

(а) Эгерде каттоонун ээси мурдагы бойдон калып, бирок анын аты же дареги өзгөрүп кеткенде ар бир Макулдашуучу тарап ушул өзгөртүүлөрдү ведомоство белгилердин реестрине киргизүүсү жөнүндө каттоо ээси же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп, тиешелүү каттоо номери, реестрге киргизилүүчү өзгөрүүлөр көрсөтүлүп жиберилген билдирүүнү тааныйт. Мындай маанидеги арыздын талаптарына карата бир дагы Макулдашуучу тарап каршы болбойт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, (с) пунктчасынын шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада берилсе,

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана арыз ушундай жол менен (с) пунктчасынын талаптары эске алынып берилсе, мындай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктунда көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалт:

(i) каттоо ээсинин атын жана дарегин;

(ii) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(iii) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ушул дарегин.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап арыздын өзүнүн ведомствосунда кабыл алынган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(d) Ар бир Макулдашуучу тарап анын ведомствосуна берилген арызга байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(е) Эгерде өзгөртүү бир нече каттоого тиешелүү болгон күндө да ал үчүн бир гана арыз жетиштүү болот, бирок ал үчүн арызда баардык тиешелүү каттоолордун номерлери көрсөтүлүшү керек.

(2) [Өтүнүүчүнүн атынын же дарегинин өзгөрүүсү] Өзгөрүүлөр өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөр менен каттоого же каттоолорго тиешелүү болгон учурларда тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө же арыздын өзү анын ишенимдүү өкүлүнө белгисиз болсо тиешелүү өзгөртүүлөр аске алынып, (1)-пункт колдонулат, ошондой болсо да мындай өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй сөзсүз идентификацияланат.

(3) [Ишенимдүү өкүлдүн атынын же дарегинин же иш боюнча кат алышуу үчүн дарегинин өзгөрүүсү] Тиешелүү өзгөртүүлөр эске алынып, (1)-пункт ишенимдүү өкүлдүн атынын ар кандай өзгөрүүсүнө, эгерде дареги болсо, дарегинин өзгөрүүсүнө карата, ошондой эле, эгерде болсо, иш боюнча кат алышуу үчүн даректин ар кандай өзгөрүүсүнө карата колдонулат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1-(3)-пункттарда аталган шарттардан башка шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, мындай өзгөртүүнү ырастоочу кандайдыр бир документти талап кылууга жол берилбейт.

(5) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тарап анын ведомствосунда арыздагы ар кандай көрсөтмөлөрдүн чындыгына карат негиздүү шектенүүлөр келип чыкканда өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

 11-статья. Каттоо ээсинин алмашышы

 (1) [Каттоо ээсинин алмашышы]

(а) Каттоонун ээси алмашкан учурда ар бир Макулдашуучу тарап ушул өзгөрүүлөрдү ведомство белгилердин реестрине киргизүүсү жөнүндө каттоонун мурдагы ээси же анын ишенимдүү өкүлү, же болбосо каттоонун жаңы ээси болуп калган адам (мындан ары "жаңы ээси") же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп, тиешелүү каттоонун номери жана реестрге киргизиле турган өзгөртүүлөр көрсөтүлүп жиберилген билдирүүнү тааныйт. Мындай маанидеги арыздын талаптарына карата бир дагы Макулдашуучу тарап каршы болбойт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, (2)(а)-пункт эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада жиберилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана арыз ушундай жол менен (2)(а)-пункту эске алынып берилсе, мындай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Эгерде каттоо ээсинин алмашышы келишим түзүүнүн натыйжасында келип чыкса, ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызга Өтүнүчү тараптын тандоосу боюнча төмөндөгү документтердин бири тиркелет.

(i) келишимдин көчүрмөсү; муну менен бирге мындай көчүрмөнү мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн;

(ii) келишимден алынып, каттоонун ээси алмашылгандыгын билдирген көчүрмө; муну менен бирге мындай көчүрмөнү мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөлдүрүшү талап этилиши мүмкүн;

(iii) белгиге карата укукту өткөрүп берүү жөнүндө Нускамада көрсөтүлгөн форма менен мазмунга ылайык түзүлүп, каттоонун мурдагы жана жаңы ээлери кол коюшкан күбөлөндүрүлбөгөн күбөлүк;

(iv) белгиге карата укукту өткөрүп берүү жөнүндө Нускамада көрсөтүлгөн форма менен мазмунга ылайык түзүлүп, каттоонун мурдагы жана жаңы ээлери кол коюшкан күбөлөндүрүлбөгөн документ.

(c) Эгерде каттоонун ээсинин алмашышы кошулуунун негизинде келип чыкса ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызда мындай кошулууну ырастаган укуктуу орган түзгөн документ тиркелет, мисалы, соода реестринен алынган көчүрмө; муну менен бирге мындай көчүрмөнү ушул документти берген орган же мамлекеттик нотариус, же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн.

(d) Келишим түзүүнүн же кошулуунун негизинде каттоо ээлеринин баары эмес, бирок бир канчасы алмашып кеткен учурда ар бир Макулдашуучу тарап алмашууга тиешеси жок каттоо ээлеринин бири алар кол коюшкан документте ээлердин алмашуусуна атайын макулдук беришин талап кылалат.

(е) Эгерде каттоо ээсинин алмашуусу келишим түзүүнүн же кошулуунун негизинде эмес, башка себептерден келип чыкса, мисалы, мыйзамдын же соттун чечиминин негизинде келип чыкса ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызга мындай өзгөрүүнү ырастаган документтин көчүрмөсү тиркелет, муну менен бирге мындай көчүрмөнү ушул документти берген орган же мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн.

(f) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалат:

(i) каттоонун мурдагы ээсинин атын жана дарегин;

(ii) каттоонун жаңы ээсинин атын жана дарегин;

(iii) каттоонун жаңы ээси кандайдыр бир мамлекеттин гражданы болсо ал гражданы болуп эсептелген мамлекеттин атын; каттоонун жаңы ээси жашаган жери болсо ал жашаган жердеги мамлекеттин атын; каттоонун жаңы ээсинин чыныгы, иш жүзүндө иштеген өнөр жай же соода ишканасы болсо, ошол ишканасы жайгашкан жердеги мамлекеттин атын;

(iv) эгерде каттоонун жаңы ээси юридикалык тарап болсо ушул юридикалык тараптын уюштуруу-укуктук жактарын жана аталган юридикалык тарап кайсы мамлекеттин мыйзамдарына ылайык уюштурулса ушул мамлекеттин атын, эгерде зарыл болсо ушул мамлекеттин курамындагы аймактык бирдиктин атын;

(v) эгерде каттоонун мурдагы ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(vi) эгерде каттоонун мурдагы ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ошол даректи;

(vii) эгерде каттоонун жаңы ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(viii) эгерде 4(2) (Ь)-статьяга ылайык талап этилсе каттоонун жаңы ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги.

(g) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна арыз берилгендигине байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(h) Эгерде каттоонун мурдагы жана жаңы ээси ар бир каттоо үчүн бир эле адам болсо жана арызда ушул каттоолордун номерлери көрсөтүлсө каттоо ээсинин алмашышы бир нече каттоолорго тиешелүү болгон күндө да каттоо үчүн бир эле арыз жетиштүү болот.

(i) Эгерде каттоо ээсинин өзгөрүшү анын мурдагы ээсинин каттоосунда аталган баардык товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү болбосо жана мыйзамда мындай өзгөрүүлөрдү жазууга уруксат берилсе ведомствого каттоо ээси алмашкан товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү өзүнчө каттоону ишке ашырат.

 (2) [Тил. Котормо]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап (1)-пунктта аталган арыз, белгиге карата укукту өткөргөндүгү жөнүндө күбөлүк же ушундай укукту өткөрүп бергендиги жөнүндө докумет анын ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(Ь) Эгерде (1) (Ь) (i) жана (ii), (с), (е) пункттарында аталган документтер Макулдашуучу тараптын ведомствосунда колдонулган тилде эмес же колдонулган тилдердин биринде эмес башка тилде тапшырылса, Макулдашуучу тарап талап кылынган документтин өзүнүн ведомствосунда колдонулган тилдеги же тилдердин бириндеги котормосун арызга тиркеп беришин талап кылат.

(3) [Өтүнмөнүн ээсинин алмашышы] Эгерде өтүнмөнүн ээсинин алмашышы өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөргө жана каттоого же каттоолорго тиешелүү болгон учурда жана эгерде тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө белгисиз болсо же анын ишенимдүү өкүлүнө арызда белгисиз болсо тиешелүү өзгөрүүлөр эске алынып, (1)- жана (2)-пункттар колдонулат, бирок ошондой болсо да өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй идентификацияланат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1)-(3)-пункттарда көрсөтүлгөн шарттардан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт.

(i) соода реестринен (1)(с)-пунктунун жоболорун эске алып ар кандай документтерди же көчүрмө берүүнү;

(ii) каттоонун жаңы ээси өнөр жай же соода ишмердигин жүргүзөөрүн көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү;

(iii) каттоонун ээси өзгөрүп кеткенде анын жаңы ээсинин товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү ишмердикти жүргүзөөрүн көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү;

(iv) каттоонун мурдагы зэси анын жаңы ээсине өзүнүн ишканасын же материалдык эмес активин толук же жарым-жартылай өткөрүп бергендигин көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү.

(5) [Далилдер] Эгерде Макулдашуучу тараптын ведомствосунда ушул статьяда аталган арыздагы же башка документтеги ар кандай көрсөтмөлөргө карата негиздүү шектенүү пайда болсо Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин же (1)(с) же (е) пунктунун жоболору колдонулуучу учурда кошумча далилдердин берилишин талап кылалат.

 12-статья. Каталарды оңдоо

 (1) [Каттоого тиешелүү катаны оңдоо]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна берилген өтүнмөдө же башка арызында кетирилген, ведомствонун белгилер реестрине киргизилген же ар кандай жарыялоолорунда чагылдырылган катаны каттоонун ээси же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп каттоонун тиешелүү номери көрсөтүлгөн билдирүүдө оңдоп, оңдоолорду реестрге киргизүүнү өтүнгөн арызды тааныйт. Арызда ушундай маанидеги талаптар коюлса, мындай арызды бир дагы Макулдашуучу тарап четке кага албайт:

(i) эгерде арыз кагазда жазуу жүзүндө, (с) пунктчасынын шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү өзүнүн ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берип, арыз ушундай жол менен (с) пунктчасынын шарттары эске алынып берилсе; мындай берүүнүн негизинде алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалат:

(i) каттоо ээсинин атын жана дарегин;

(ii) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(iii) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ушул даректи.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап арыздын өзүнүн ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(d) Ар бир Макулдашуучу тарап арыз берүүгө байланыштуу өзүнүн ведомствосуна алым төлөнүшүн талап кылалат.

(е) Эгерде катаны оңдоо бир эле адамдын бир нече каттоолоруна тиешелүү болуп, кетирилген ката менен аны оңдоо баардык каттоолорго тиешелүү болгон учурда да жана арызда ушул каттоолордун баарынын номерлери көрсөтүлсө алар үчүн бир эле арыз жетиштүү болот.

(2) [Өтүнмөгө тиешелүү катаны оңдоо] Эгерде кеткен ката өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөр менен каттоого же каттоолорго тиешелүү болсо жана эгерде тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө же ише-

нимдүү өкүлгө арызда белгисиз болсо тиешелүү өзгөрүүлөр эске алынып, (1)-пункт колдонулат, бирок ошондой болсо да өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй идентификацияланат.

(3) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1)- жана (2)-статьяда аталган арыздан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

(4) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тараптын ведомствосунда ката деп эсептелген нерсе чындыгында эле ката экендигине негиздүү шектенүү пайда болсо ал өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

(5) [Ведомство жиберген каталар] Макулдашуучу тараптын ведомствосу өзүнүн ex officio катасын өзү оңдойт же аны өтүнүч боюнча эч кандай алым албастан оңдойт.

(6) [Оңдоого болбой турган каталар] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн мыйзамдарына ылайык оңдоого болбой турган ар кандай каталарга карата (1), (2)- жана (5)-пунктардын жоболорун колдонууга милдеттүү эмес.

 13-статья. Каттоону колдонуу мөөнөтү жана аны узартуу

 (1) [Каттону узартуу жөнүндөгү арызда аталган көрсөтмөлөр же элементтер. Алымдар]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу арыз берилген шартта гана жүргүзүлүшүн жана мындай арызда төмөндөгү баардык көрсөтмөлөрдүн болушун же алардын кээ бирлеринин болушун талап кылалат:

(i) каттоону узартуу жөнүндө өтүнүчтү;

(ii) каттоо ээсинин аты менен дарегин;

(iii) тиешелүү каттоонун номерин;

(iv) Макулдашуучу тараптын тандоосу боюнча өтүнмө берилгендеги датаны, эгерде тиешелүү каттоо ушул өтүнмөнүн негизинде жүргүзүлсө; же болбосо тиешелүү каттоо жүргүзүлгөн датаны;

(v) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын аты менен дарегин;

(vi) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ошол дарегин:

(vii) эгерде Макулдашуучу тарап реестрге киргизилген кээ бир товарлар же кызмат көрсөтүүлөргө карата гана каттоону узартууга уруксат бере турган болсо жана узартуунун ушундай түрү гана суралып жана каттоосун узартуу үчүн реестрге киргизилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары же каттоону узартуу суралбаган, Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулуп, реестрге киргизилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттарын; муну менен бирге ар бир топтун алдында ушул Классификациянын класстары жайгашкан тартипте ушул Классификациясынын класстарына тиешелүү товарлар же кызмат көрсөтүүлөрдүн классынын номери аталышы керек.

(viii) эгерде Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндө арызды каттоонун ээси же анын ишенимдүү өкүлү эмес башка адамдын беришине уруксат берсе, ошол адамдын аты менен дарегин;

(iх) каттоо ээсинин же анын ишенимдүү өкүлүнүн коюлган колун же (viii) пунктча колдонулган учурда ушул пунктчада аталган адамдын колун.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндө арызга байланыштуу анын ведомствосуна алым төлөнүшүн талап кылалат. Алгачкы каттоо мөөнөтү же каттоосу узартылган ар бир мөөнөт үчүн алым төлөнгөндөн кийин каттоону ушул мөөнөттүн ичинде күчүндө кармап туруу үчүн эч кандай башка алымдар талап этилбеши керек. Ушул пунктчанын максаттары үчүн арыз берүүгө же белгини пайдаланууга карата далилдерди берүүгө байланыштуу алымдар каттоону күчүндө кармап туруу үчүн төлөм катары эсептелбейт жана аларга карата ушул пунктчанын жоболору колдонулбайт.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндөгү арызды берүү менен (Ь) пунктчасында аталган тиешелүү алымды төлөө Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөт эске алынып, Макулдашуучу тараптын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттүн ичинде ишке ашырылышын талап кылалат.

(2) [Арыз берүү] Арыз боюнча талаптар аткарылганда мындай арызды бир дагы Макулдашуучу тарап четке кага албайт:

(i) эгерде арыз кагазда жазуу жүзүндө, (3)-пункттун шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасын дал келген бланкада берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берип, арыз ушундай жол менен (3)-пункттун шарттары эске алынып берилсе, мындай берүүнүн негизинде алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(3) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап каттоонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз анын ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндөгү арызга карата (1) (3)-пункттарда аталган шарттардан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт:

(i) белгинин сүрөтүн же башка бир идентификациясын берүүнү;

(ii) белги башка ар кандай Макулдашуучу тараптын белгилер реестринде катталгандыгынын же белгинин каттоосу узартылгандыгынын далилдерин берүүнү;

(iii) белгинин пайдаланылышына карата арыз же далилдерди талап кылууга.

(5) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тараптын ведомствосунда каттоону колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арызды кароонун жүрүшүндө каттоону узартуу жөнүндө арыздагы ар кандай көрсөтмөлөр менен элементтердин чындыгына карата негиздүү шектенүү пайда болсо, Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

(6) [Каттоонун мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүүгө тыюу салуу] Макулдашуучу тараптын бир дагы ведомствосу каттоону узартуунун максаттары үчүн каттоонун мазмуну боюнча экспертиза жүргүзө албайт.

(7) [Каттоону колдонуунун мөөнөтү] Алгачкы каттоону колдонуунун мөөнөтү 10 жыл жана ал кийинки он жылдык мөөнөттөргө узартылышы мүмкүн.

 14-статья. Кабыл алынышы күмөн болгондогу сын-пикир

 Ведомоство кырдаалга жараша өтүнүүчүгө же арыз берген тарапка өтүнмө же арыз кабыл алынышы күмөн болгондугуна байланыштуу жеткиликтүү мөөнөттүн ичинде өзүнүн сын-пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бербей туруп 10-13-статьяларга ылайык аларды кабыл алуудан толук же жарым-жартылай баш тарта албайт.

 15-статья. Париж конвенциясынын талаптарын сактоо боюнча милдеттенмелер

 Ар бир Макулдашуучу тарап Париж конвенциясынын белгилерге карата талаптарын сактоого милдеттенишет.

 16-статья. Тейлөө белгилери

 Ар бир Макулдашуучу тарап Париж конвенциясынын товардык белгилерге карата тиешелүү жоболорун тейлөө белгилерине карата колдонот жана аларды каттоого алат.

 17-Статья. Нускама

 (1) [Мазмуну]

(а) Бул Келишимге тиркелген Нускама төмөндө аталгандарга тиешелүү эрежелерден турат, алар:

(i) бул Келишимде атайын түрдө "Нускамага ыйгарылып", Нускама аркылуу жөнгө салынуучу талаптарга;

(ii) ушул Келишимдин жоболорун колдонуу үчүн пайдалуу ар кандай кошумча тактоолорго;

(iii) ар кандай административдик талаптарга, маселелерге же жол-жоболорго тиешелүү эрежелер;

(Ь) Нускамада ошондой эле Типтүү эл аралык бланкалар камтылган.

(2) [Келишим менен Нускаманын ортосундагы айырмачылыктар] Эгерде ушул Келишимдин жоболору менен Нускаманын ортосунда айырмачылык келип чыкса Келишимдин жоболору колдонулат.

 18-статья. Кайрадан кароо. Протоколдор

 (1) [Кайрадан кароо] Бул Келишим дипломатиялык конференциада кайтадан каралып чыгышы мүмкүн.

(2) [Протоколдор] Белгилер тармагындагы мыйзамдарды андан ары гармонизациялоону өнүктүрүү максаттары үчүн дипломатиялык конференция ушул Келишимдин жоболоруна карама каршы келбеген протоколдорду кабыл алалат.

 19-статья. Келишимге катышуу

 (1) [Келишимге катышуу укугу] Келишимге кол коюп, (2)- жана (3)-пункттарды, ошондой эле 20-статьянын (1)- жана (3)-пункттарын эске алып, эл аралык мамилелердин төмөнкү субъектилери анын тарабы боло алышат.

(i) белгилерди өзүнүн ведомствосу каттоого ала турган Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети;

(ii) өз аймагында колдонулуп жаткан белгилерди каттоого ала турган ведомствосу бар, аймагында ушул келишим колдонулуп жаткан жана ушул келишим тарабынан түзүлгөн ар бир өкмөттөр аралык уюм - эгерде ушул өкмөттөр аралык уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери Уюмдун мүчөлөрү болушса жана ага кирген баардык мүчө-мамлекеттерде же анын мүчө-мамлекеттеринде алар тиешелүү өтүнмөдө ушул максаттар үчүн аталса;

(iii) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети - эгерде анда белгилер ушул Уюмдун мүчөсү болгон, аты аталган башка мамлекеттин ведомствосу аркылуу гана каттоого алына турган болсо;

(iv) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети - эгерде анда белгилер ушул мамлекет мүчөсү болгон өкмөттөр аралык уюмдун ведомствосу аркылу гана каттоого алына турган болсо;

(v) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети - эгерде анда белгилер Уюмдун мүчө-мамлекеттер тобунун жалпы ведомствосу аркылуу гана каттоого алына турган болсо.

(2) [Ратификациялоо же кошулуу] (1)-пунктта аталган, эл аралык мамилелердин ар бир субъектиси сактоого төмөндөгүлөрдү тапшыра алат:

(i) ратификациялык грамотаны - эгерде ал ушул Келишимге кол койсо;

(ii) кошулуу жөнүндө актыны - эгерде ал ушул Келишимге кол койбосо.

(3) [Сактоого тапшыруу датасы]

(а) Төмөндөгү (Ь) пунктчасы эске алынып, ратификациялык грамотаны же кошулуу жөнүндө актыны сактоого ташпыруунун датасы болуп төмөндөгү даталар эсептелет:

(i) мамлекеттин тиешелүү документи сактоого тапшырылган дата (1)(i)-пунктта аталган мамлекеттерге карата;

(ii) өкмөттөр аралык уюмдун тиешелүү документи сактоого тапшырылган дата - өкмөттөр аралык уюмдун мүчөлөрүнө карата;

(iii) төмөнкү шарттар аткарылган дата ушул мамлекеттин тиешелүү документи жана аталган башка мамлекеттин тиешелүү документи тапшырылса - (1)(iii)-пунктунда аталган мамлекеттерге карата;

(iv) жогоруда аталган (ii)-пунктчасына ылайык колдонулуучу дата (1)(iv)-пунктунда аталган мамлекеттерге карата;

(v) топтун баардык мүчө-мамлекеттеринин документтери сактоого тапшырылган дата - (1)(v)-пунктта аталган мамлекеттер тобунун мүчө-мамлекеттерине карата;

(Ь) Ар бир ратификациялык грамота же мамлекеттин кошулуу жөнүндө актысы (бул пунктчада "документ" деп аталат) арыз менен коштолот, эгерде анда ошондой эле башка бир мамлекеттин же өкмөттөр аралык бир уюмдун документи сактоого тапшырылды деп эсептелсе же башка эки мамлекеттин же ушул Келишимдин тарабы болууга укуктуу башка бир мамлекет менен өкмөттөр аралык бир уюмдун документтери, аттары аталып, тапшырылды деп эсептелсе. Мындай арыз менен коштолгон документ арызда көрсөтүлгөн документти сактоого тапшыруу өз кезегинде ушул маанидеги дагы бир арыз менен коштолсо, мындай документ акыркы арызда көрсөтүлгөн шарттар аткарылган датадан баштап тапшырылды деп эсептелет.

(с) Жогорудагы (Ь) пунктчасына ылайык берилген арызды каалаган мезгилде толугу менен же жарым-жартылай чакырып алууга болот. Мындай ар бир чакырып алуу Генералдык директор тиешелүү билдирүүнү алган датадан баштап күчүнө кирет.

 20-статья. Ратификациялар менен кошулуулардын күчүнө кирүү датасы

 (1) [Эске алынуучу документтер] Бул статьянын максаттары үчүн 19(1)-статьяда көрсөтүлгөн эл аралык мамилелердин субъектилери сактоого тапшырган жана 19(3)-статьяга ылайык күчүнө кирген датасы бар ратификациялык грамоталар же кошулуу жөнүндө актылар гана эмес алынат.

(2) [Келишимдин алгачкы күчүнө кириши] Бул Келишим беш мамлекет өздөрүнүн ратификациялык грамоталарын же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого тапшырылган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

(3) [Бул Келишим күчүнө киргенден кийин ратификациялар менен кошулуулардын күчүнө кириши] Эл аралык мамилелердин ар бир субъектисине карата, эгерде (2)-пункттун жоболору ага карата колдонулбаса, бул Келишим ал субъект өзүнүн ратификациялык грамотасын же кошулуу жөнүндө актысын сактоого тапшырган датадан тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 21-статья. Эскертмелер

 (1) (Белгилердин өзгөчөлүү түрлөрү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 2(1)(а)- жана (2)(а)-статьясына карабастан 3(1)- жана (2), 5, 7, 11, 13-статьяларынын бир да жобосун ассоциациялашкан (окшоштурулган), тыюу салган белгилерге же ушулардан түзүлгөн белгилерге карата колдонбой тургандыгын эскертме жасоо жолу менен билдире алат.

(2) [Милдеттүү түрдө аткарылуучу шарттар] (1)-пунктка ылайык жасалуучу ар кандай эскертме тиешелүү арызда көрсөтүлүп, ал эскертме жасалган мамлекеттин же өкмөттөр аралык уюмдун ратификациялык грамотасына же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыга тиркелет.

(3) [Эскертмени алып салуу] (1)-пунктка ылайык жасалган ар кандай эскертме каалаган убакта алып салынышы мүмкүн.

(4) [Башка эскертмелерди жасоого тыюу салуу] (1)-пунктта белгиленген учурдан бөлөк учурда бул Келишимге карата эч кандай эскертме жасоого жол берилбейт.

 22-статья. Өтмө жоболор

 (1) [Бир нече класстарга кирген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир өтүнмө. Өтүнмөлөрдү бөлүү]

(а) Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 3(5)-статьяга карабастан анын ведомствосуна берилген өтүнмө Ницца классификациясынын бир классына кирген товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө карата гана берилиши мүмкүн деп билдире алат.

(b) Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 6-статьяга карабастан Ницца классификациясынын бир нече класстарына тиешелүү товарлар же кызмат көрсөтүүлөр бир эле өтүнмөгө киргизилди деп билдире алат, мындай болгондо бул өтүнмө боюнча белгилердин реестринде бир нече каттоо жүргүзүлүшү мүмкүн - эгерде аталган өтүнмөнүн негизинде ишке ашырылган мындай каттоолордун ар биринде башка ушундай каттоолорго карата шилтеме болсо.

(с) Жогорудагы (а) пунктчасына ылайык билдирүү жасаган ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 7(1)-статьясына карабастан өтүнмөнү бөлүүгө жол берилбейт деп билдире алат.

(2) [Бир нече өтүнмө же каттоолор үчүн бир ишеним кат] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 4(3)(Ь)-статьясына карабастан бир ишеним кат бир өтүнмөгө гана же бир каттоого гана тиешелүү боло алат деп билдире алат.

(3) [Ишеним каттагы коюлган кол менен өтүнмөдөгү колду күбөлөндүрүүнү талап кылууга тыюу салуу] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 8(4)-статьяга карабастан ар бир өтүнмөдөгү өтүнүүчүнүн колу күбөлөндүрүлүшү, нотариуста күбөлөндүрүлүшү, ырасталышы, ачыкка чыгарылышы же кандайдыр бир башка жол менен күбөлөндүрүлүшү талап этилиши мүмкүн деп билдире алат.

(4) [Атын же дарегин өзгөртүүгө, каттоо ээсинин алмашуусуна же катаны оңдоого карата бир нече өтүнмөлөр же бир нече каттоолор үчүн бир арыз] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 10(1)(е), (2)- жана (3)-статьяга, 11 (1)(h) жана (3)-статья менен 12(1)(е) жана (2)-статьяга карабастан, атын же дарегин өзгөртүүнү киргизүү жөнүндөгү арыз, каттоо ээсинин алмашуусуна карата өзгөртүүнү киргизүү жөнүндөгү арыз, катаны оңдоого карата арыз бир гана өтүнмөгө же бир гана каттоого тиешелүү болушу керек деп билдире алат.

(5) (Каттоону узартууга байланыштуу белгини пайдаланууга карата арыз берүү же далилдерди берүү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 13(4)(iii)-статьясына карабастан, каттоону узартууга байланыштуу белгини пайдаланууга карата арыз берүүнү же далилдерди берүүнү талап кылабыз деп билдире алат.

(6) [Каттоону узартууга байланыштуу мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 13(б)-статьясына карабастан, кызмат көрсөтүүлөргө карата колдонулуучу каттоону биринчи жолку узартууга байланышттуу анын ведомствосу мындай каттоого мазмуну боюнча экспертиза жүргүзө алат деп билдире алат - эгерде мындай экспертиза ушул мамлекеттин же уюмдун мыйзамдары күчүнө киргенден кийин алты айлык мезгилдин ичинде берилген өтүнмөлөрдүн негизинде ишке ашырылган көп сандаган каттоолорду жоюу менен гана чектеле турган болсо жана ушул Келишим күчүнө киргенге чейин тейлөө белгилерин каттоо мүмкүнчүлүгүн киргизишкен болсо.

(7) [Жалпы жоболор]

(а) Мамлекет же өкмөттөр аралык уюм эгерде ратификациялык грамотаны же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүүнүн датасына, анын мыйзамдарын колдонууну улантууга карата билдирүү жасабоо ушул Келишимдин тиешелүү жоболоруна карама-каршы келген учурда гана (1) (6)-пункттарга ылайык билдирүү жасай алышат.

(Ь) Ушул (1) - (6)-пункттарга ылайык жасалган ар бир билдирүү ушул билдирүүнү жасаган мамлекеттин же өкмөттөр аралык уюмдун ратификациялык грамотасына же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыга тиркелет.

(с) Ушул (1) - (6)-пункттарга ылайык жасалган ар бир билдирүү каалаган убакта чакырып алынышы мүмкүн.

(8) [Арыздын күчүн жоготуусу]

(а) Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын калыптанган практикасында өнүгүп келаткан өлкө деп эсептелген мамлекет же өзүнүн ар бир мүчөсү ушундай мамлекет болгон өкмөттөр аралык уюм (с) пунктчасын эске алып, (1) - (5)-пункттарга ылайык жасаган ар бир билдирүү ушул Келишим күчүнө кирген датадан сегиз жыл өткөндөн кийин өз күчүн жоготот.

(Ь) жогорудагы (а) пунктчасында аталган мамлекеттен бөлөк мамлекет же ушул (а) пунктчасында аталган өкмөттөр аралык уюмдан бөлөк өкмөттөр аралык уюм (с) пунктчасын эске алып, (1) - (5)-пункттарга ылайык жасаган ар бир билдирүү ушул Келишим күчүнө кирген датадан алты жыл өткөндөн кийин өз күчүн жоготот.

(с) Эгерде 2004-жылдын 28-октябрына чейин (1) - (5)-пункттарга ылайык жасалган билдирүү (7)(с)-пунктуна ылайык чакырып алынбаса же (а) же (Ь) пунктчаларына ылайык күчүн жогото элек болсо, ал 2004-жылдын 28-октябрында күчүн жоготот.

(9) [Келишимге катышуу] Ар бир мамлекет 1999-жылдын 31-декабрына чейин ушул Келишим кабыл алынган датага карата өнөр жай менчигин коргоо боюнча Эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болсо 19(1) (2)-статьяга карабастан жана Уюмдун мүчөсү болбостон эле, эгерде анын белгилери өзүнүн ведомствосунда каттоого алына турган болсо, ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

 23-статья. Келишимди денонсациялоо

 (1) [Билдирүү] Ар бир Макулдашуучу тарап бул Келишимди Генералдык директорго билдирүү жиберүү жолу менен денонсациялай алат.

(2) [Денонсациянын күчүнө кириши] Генералдык директор денонсация жөнүндө билдирүүнү алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин ал өз күчүнө кирет. Денонсация бул Келишимди кароодо турган ар бир өтүнмөгө же денонсациялоочу Макулдашкан тарапка карата каттоого алынган ар бир белгиге, белгиленген мөөнөт бүтүүчү датага карата колдонууга таасир этпейт жана денонсациялоочу Макулдашкан тарап Келишимди колдонууну белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин жана каттоо мөөнөттөрү узартылууга тийиш болгон датадан баштап ушул каттоолорго карата токтото-турган шарт менен токтото алат.

 24-статья. Келишим жазылуучу тилдер. Кол коюу

 (1) [Түп нусканын тексттери. Расмий тексттер]

(а) Бул Келишим орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдеринде жазылган бир нускага кол коюлуп кабыл алынат жана андагы тексттердин баардыгы тең бири-бирине толугу менен дал келет.

(Ь) Жогорудагы (а) пуктчасындагы аталган тилдерден бөлөк Макулдашуучу тараптын өтүнүчү боюнча аны менен, ошондой эле башка кызыкдар Макулдашуучу тараптар менен консультациялашуудан кийин расмий текст Генералдык директор тарабынан башка тилде иштелип чыгат жана ал Макулдашуучу тараптын расмий тили болуп калат.

(2) [Кол коюу мөөнөтү] Бул Келишим кабыл алынгандан кийин Уюмдун штаб-квартирасында бир жыл бою кол коюу үчүн ачык.

 25-статья. Депозитарий

 Бул Келишим сактоо үчүн Генералдык директорго тапшырылат.

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө № 2034 ЛОКАРН МАКУЛДАШУУСУ

Кыргыз Республикасы 1998-жылдын 10-апрелиндеги №38 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Макулдашууга кошулду

 Локарно ш.

1968-жылдын 8-октябры

 

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө

№ 2034 ЛОКАРН МАКУЛДАШУУСУ

 

Ошондой эле төмөнкүлөрдү карагыла:

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Конвенцияны (Париж, 1883-ж., 20 март) (1967-ж. 14-июлундагы абалы боюнча);

1957-ж., 15-июнундагы Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана тейлөө кызматын эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу, 1967-ж. 14-июлунда Стокгольмдо жана 1977-ж. 13-майында Женевада кайра каралып чыккан.

1891-ж. 14-апрелиндеги Товардык белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу (1900-ж. 14-декабрында Брюсселде, 1911-ж. 2-июнунда Вашингтондо, 1925-ж. 6-ноябрында Гаагада, 1934-ж. 2-июнунда Лондондо, 1957-ж. 15-июнунда Ниццада жана 1967-ж. 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан).

 1-статья. Атайын Союзду түзүү; эл аралык классификациялоону кабыл алуу

 (1) Бул Макулдашуу колдонула турган өлкөлөр Атайын Союзду түзүшөт.

(2) Алар өнөр жай үлгүлөрүнүн бирдиктүү классификациялоосун кабыл алышат (мындан ары «Эл аралык классификациялоо» деп аталуучу).

(3) Эл аралык классификация төмөнкүлөрдөн турат:

(i) класстардын и классчалардын тизмесинен;

(ii) товарлардын алфавиттик тизмесинен, анда алар кирген ) класстардын жана классчалар көрсөтүлүп, өнөр жай үлгүлөрү бириктирилген;

(iii) түшүндүрмө эскертүүлөр.

(4) Класстардын жана классчалардын тизмеси болуп 3-статьяга ылайык түзүлгөн Эксперттер комитети (мындан ары «Эксперттер комитети» деп аталуучу) киргизе турган өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен ушул Макулдашууга тиркелүүчү тизме эсептелинет.

(5) Товарлардын алфавиттик тизмеси жана түшүндүрмө эскертүүлөр 3-статья менен белгиленген жол-жобого ылайык Эксперттер комитети тарабынан бекитилет.

(6) Эл аралык классификация 3-статья менен белгиленген жол-жобого ылайык Эксперттер комитети тарабынан өзгөртүлөт же толукталат.

(7) (а) Эл аралык классификациялоо англис жана француз тилдеринде түзүлгөн.

(b) 5-статьяда эскертилген Ассамблея аныктай турган башка тилдерде эл аралык классификациянын расмий тексттери Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун түзүүчү Конвенцияда (мындан ары «Уюм») эскертилген Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык бюросунун (мындан ары «Эл аралык бюро» деп аталуучу) кызыкдар өкмөттөрү менен кеңешүүдөн кийин түзүлөт.

 2-статья. Эл аралык классификациялоону пайдалануу жана юридикалык мааниси 

 (1) Ушул Макулдашуу менен коюлган милдеттемелерди сактоо шартында негизинен эл аралык классификациялоо административдик мүнөзгө ээ. Ошого карабастан ар бир тарап ага аны уюштуруучу юридикалык маани берет.

Негизинен, Эл аралык классификация ушул өлкөлөрдөгү өнөр жай үлгүлөрүн коргоо мүнөзүнө жана көлөмүнө карата Атайын союздун өлкөлөрүн бириктирбейт.

(2) Атайын союздун ар бир тарабы өзүнө эл аралык классификациялоону негизги жана кошумча система катарында колдонуу укугун калтырат

(3) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары расмий документтерге өнөр жай үлгүлөрүн депонирлөөгө жана каттоого жана эгер алар расмий түрүндө жарыяланса – бул жарыялоолорго өнөр жай үлгүлөрүнө киргизилген товарларга тийиштүү  эл аралык классификациялоонун класстардын классчалардын номурларын киргизишет.

(4) Товарлардын алфавиттик тизмесине киргизүү үчүн аталыштарды тандоодо Эксперттер комитети өзгөчө укуктардын предмети боло турган аталыштарды пайдалануудан – акылга ылайыктык менен – обочолойт. Бирок кандайдыр бир терминди алфавиттик тизмеге киргизүү аталган термин өзгөчө укуктардын предмети болуп эсептелинеби же эсептелинбейби, ушул маселе боюнча Эксперттер комитетинин пикири катарында кабыл алынбайт.

 3-статья. Эксперттер комитети

 (1) Эл аралык бюрого караштуу Эксперттер комитети бекитилет, ага 1-статьянын (4), (5), (6)-пункттарында баяндалган маселелер жүктөлгөн. Атайын союздун ар бир өлкөсү Эксперттер комитетинде андагы катышкан өлкөлөрдүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынган жол-жобо эрежелерине ылайык, өз ишмердүүлүгүн уюштуруучу катарында көрсөтүлгөн.

(2) Эксперттер комитети Атайын союздун өлкөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен алфавиттик тизмесин жана түшүндүрүү эскертүүлөрүн кабыл алат.

(3) Эл аралык классификациялоону өзгөртүү же толуктоо жөнүндө сунуштар Атайын союздун же Эл аралык бюронун кайсы болбосун өлкөсүнүн компетенттүү органы тарабынан киргизилет. Кайсы болбосун компетенттүү орган тарабынан киргизилген кандай болбосун сунуштар ушул орган тарабынан Эл аралык бюрого жиберилет. Компетенттүү органдардын жана Эл аралык бюронун сунуштары ушул акыркы Эксперттер комитетине ушул сунуштар карала турган Комитеттин сессиясы башталганга эки ай калганга чейин кечиктирбестен жиберилиши керек.

(4) Эл аралык классификациялоого өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүү жөнүндө Эксперттер комитетинин чечими Атайын союздун өлкөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Бирок, бул чечим классты түзүүгө же товарларды бир класстан башкасына которууга тийиштүү болсо, бир добуштан колдоо талап кылынат.

(5) Эксперттер сырттан добуш берүүгө укугу бар.

(6) Эгер,кайсы бир өлкө Эксперттер комитетинин белгиленген сессиясына өз өкүлүн дайындабаса же дайындалган эксперт отурумдун жүрүшүндө же Эксперттер комитетинин жол-жобо эрежелери менен белгиленген мөөнөттүн ичинде добуш бербеген учурда, бул өлкө Комитеттин чечимин кабыл алган катарында каралат.

 4-статья. Классификациялоону жана ага карата өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабарлоо жана жарыялоо

 (1) Алар боюнча Комитет чечим кабыл алган, Эксперттер комитети кабыл алган товарлардын алфавиттик тизмеси жана түшүндүрмө эскертүүлөр, ошондой эле Эл аралык классификациялоодогу кандай болбосун өзгөртүүлөр жана толуктоолор Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары Эл аралык бюрого кабарланат. Эксперттер комитетинин чечими кабарлоо алган учурдан тартып, күчүнө кирет. Бирок, эгер бул чечим классты түзүүгө же товарларды бир класстан башкасына которууга тийиштүү болсо, кабарлоо жиберген күндөн тартып, алты айдын ичинде күчүнө кирет.

(2) Эл аралык классификациялоонун депозитарийи болуу менен Эл аралык бюро ага күчүнө кирген бардык өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө билдирүүлөр Ассамблея тарабынан көрсөтүлгөн мезгилдүү басылмаларда жарыяланат.

 5-статья. Союздун Ассамблеясы

 (1) (а) Атайын союздун Атайын союздун өлкөлөрүнөн турган Ассамблеясы бар.

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн өкмөтү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар бир делегаттан турат.

(с) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкмөт тартат.

(2) (а) 3-статьянын жоболорун эске алып, Ассамблея:

(i) Атайын союзду сактоого жана пайдаланууга жана ушул Макулдашууну колдонууга тийиштүү бардык маселелерди карайт;

(ii) Эл аралык бюрого кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого байланыштуу көрсөтмөлөрдү берет;

(iii) Атайын союзга тийиштүү Уюмдун Генералдык директорунун (мындан ары «Генералдык директор» деп аталуучу) отчётторун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат жана бекитет жана ага Атайын союздун компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык зарыл көрсөтмөлөрдү берет;

(iv) Атайын союздун программасын аныктайт, үч жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчётторун бекитет;

(v) Атайын союздун финансылык регламентин бекитет;

(vi) англис жана француз тилдеринен тышкары, башка тилдерде эл аралык классификациялоонун расмий текстерин даярдоо жөнүндө чечим кабыл алат;

(vii) 3-статьяга ылайык, түзүлгөн Эксперттер комитетине карабастан, ал Атайын союздун максаттарын ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептеген башка эксперттер комитеттерин жана жумушчу топторун түзөт;

(viii) Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелинбеген кайсы өлкөлөр жана кайсы өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар анын отурумдарына байкоочулар катарында катыша тургандыгын аныктайт;

(ix) 5-8- статьяларга оңдоолорду бекитет;

(х) Атайын союздун максаттарына жетүү үчүн багытталган кандай болбосун башка  тийиштүү аракеттерди ишке ашырат;

(xi) ушул Макулдашуудан келип чыккан бардык башка милдеттерди аткарат;

(b) Уюм аларга жетекчилик кылып, ошондой эле башка Союздардын дагы кызыкчылыгын көрсөткөн маселелер боюнча Ассамблея Уюмдун Координациялык комитеттин пикирин угуп, чечим кабыл алат.

(3) (а) Ар бир өлкө - Ассамблеянын мүчөсү бир добушка ээ. 

(B) Ассамблеянын өлкө-мүчөсүнүн жарымы кворум түзөт. 

(с) (b) пунктчасынын жобосуна карабастан, эгер кайсы бир сессияда көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн саны Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн жарымынан азын, бирок тең же үчтөн биринен жогору болсо, Ассамблея чечим кабыл ала алат; бирок анын жеке жол-жобосуна кирген чечимдерден тышкары, Ассамблеянын бардык чечимдери төмөнкүдөй шарттарды сактоодо гана күчүнө кирет. Эл аралык бюро айтылып өтүлгөн чечимдерди тааныштырылбаган Ассамблеянын өлкө мүчөлөрүнө жиберет жана чечимди жиберген күндөн тартып, үч ай мөөнөттүн ичинде аларга ооба же каршы же өзүн-өзү токтоткондугу тууралуу добуш беришеби, ушул тууралуу жазуу түрүндө билдирүүсүн сунуш кылат. Эгер, ушул мөөнөттүн ичинде ошентип, добуш берген же өзүн-өзү токтоткон добуш берүүчү өлкөлөрдүн саны эң кеминде сессиянын өзүндө кворумга жетүү үчүн жетишпеген санга жетсе, мындай чечимдер бир эле убакта зарыл болгон көпчүлүк сакталган шартында, күчүнө кирет.

(d) 8-статьянын (2)-пунктунун жоболорун сактаган шартында Ассамблея берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(е) Өзүн-өзү токтоткондордун добуштары эсепке алынбайт.

(f) Ар бир делегат бир гана өлкөнү көрсөтөт жана ушул өлкөнүн атынан гана добуш берет.

(4) (а) Ассамблея Генералдык директор тарабынан үч жылда бир жолу жана өзгөчө учурдан тышкары, Уюмдун Генералдык Ассамблеясы сыяктуу эле ошол эле убакта жана ошол эле жерге кезектеги сессияга чакырылат.

(b) Кезексиз сессияларга  Ассамблея Генералдык директор тарабынан Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин өтүнүчү боюнча чакырылат.

(с) Ар бир сессиянын күн тартиби Генералдык директор тарабынан даярдалат.

(5) Ассамблея өз жол-жобосунун эрежелерин бекитет.

 6-статья. Эл аралык бюро

 (1) (а) Атайын союзга жүктөлгөн административдик маселелер Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылат

(b) Эл аралык бюро, негизинен, Ассамблеянын же Эксперттер комитетинин же Ассамблея же Эксперттер комитети түзө турган кайсы болбосун башка эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун отурумдарын өткөрүүгө даярдайт жана секретариатты камсыз кылат.

(с) Генералдык директор Атайын союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелинет жана Союзду билдирет.

(2) Генералдык директор жана кайсы болбосун ал дайындаган персоналдын мүчөсү Ассамблеянын же Эксперттер комитетинин же Ассамблея же Эксперттер комитети түзө турган кайсы болбосун башка эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарына добуш берүүгө укуксуз катышышат. Генералдык директор же кайсы болбосун ал дайындаган персоналдын мүчөсү кызмат орду боюнча ушул органдардын катчысы болуп эсептелинет.

(3) (а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык, 5-8-статьяларда камтылган жоболордон тышкары, Макулдашуунун жоболорун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

(b) Эл аралык бюро кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого карата өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңе алат.

(с) Генералдык директор жана ал дайындаган адамдар бул конференцияда добуш берүүгө укуксуз катышышат

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн кайсы болбосун башка милдеттерди аткарат.

 7-статья. Финансы

 (1) (а) Атайын союздун бюджети бар.

(b) Атайын союздун бюджети Атайын союздун түшкөн каражаттарын жана чыгымдарын, Союз үчүн жалпы чыгымдар бюджетине түшкөн төгүмдү, ошондой эле зарыл учурда, Уюмдун Конференциясынын бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт.

(с) Союз үчүн жалпы чыгымдар болуп Атайын союзга эч тиешесиз, бирок Уюм жетектеген бир убакта бир же бир нече башка Союздардын чыгымдары эсептелинет. Бул жалпы чыгымдарда Атайын союздун үлүшү бул чыгымдарга болгон анын кызыкчылыгына туура келет.

(2) Атайын союздун бюджети аларды Уюм жетектеген башка Союздардын бюджети менен координациялоонун зарылчылыгын эсепке алуу менен түзүлөт.

(3) Атайын союздун бюджети төмөнкүдөй булактардан финансыланат:

(i) Атайын союздун өлкө-мүчөлөрүнүн төгүмдөрүнөн;

(ii) Атайын союздун ишмердүүлүк чөйрөсүнө кирген Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн тейлөө кызматынын жыйым жана төлөмдөрүнөн;

(iii) Атайын союзга тийиштүү Эл аралык бюронун жарыялоолорун сатуудан түшкөн түшүүлөрдөн жана ушундай жарыялоолорго укукту пайдалануудагы каражаттардан;

(iv) сыйлыктардан, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;

(v) ренталардан, пайыздардан жана башка кирешелерден.

(4) (а) (3) (i) пунктуна ылайык бюджетке төгүмдү аныктоо үчүн Атайын союздун ар бир өлкөсү Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж союзундагыдай эле, ошол эле класска киргизилет жана өзүнүн жый сайын бул Союзда ушул класс үчүн белгиленген бирдиктердин санынын негизинде төгүм төлөйт.

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн жыл сайын төлөөчү төгүмү Атайын союздун бюджетине бардык өлкөлөрдүн жыл сайын төлөөчү төгүмдөрүнүн жалпы суммасына кирген суммага барабар, мында ал кирген класстын бирдиктеринин саны бардык өлкөлөрдүн бирдиктеринин жалпы суммасына кирет.

(с) Төгүмдөр жыл сайын биринчи январга карата төлөнөт.

(d) Төгүмдөр боюнча бересеси бар өлкө, эгер бересенин  суммасы мурунку эки жылга толугу менен же төгүмдөрдүн суммасы андан дагы жогору болсо, Атайын союздун бардык органдарында добуш берүү укугун жоготот. Бирок мындай өлкө бул орган төгүмдөрү төлөөнү кечиктирүү өзгөчө жана жүйөлүү кырдаалдын негизде келип чыкты деп эсептеген учурда, Союздун тигил же бул органында добуш берүү укугун пайдаланууга уруксат берилет.

(е) Эгер бюджет жаңы финансылык жылдын башталышына чейин бекитилбесе, анда финансылык регламент менен караштырылган тартипке ылайык, бюджет мурунку жылдын деңгээлинде белгиленет.

(5) Атайын союздун атынан Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн тейлөө кызматы үчүн төлөнүүчү жыйымдардын жана төлөмдөрдүн өлчөмү Генералдык директор тарабынан белгиленет, ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт.

(6) (а) Атайын союздун Атайын союздун ар бир өлкөсү төлөөчү бир жолку төлөмдөрдөн турган жүгүртмө каражаттар фонду бар. Эгер фонд жетишсиз болсо, Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө маселени чечет.

(b) Бул фондго ар бир өлкөнүн баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же бул фондуну көбөйтүүдө өлкөнүн үлүшү ушул түзүлгөн же аны көбөйтүү тууралуу чеим кабыл алынган жылдагы ушул өлкөнүн төгүмүнө пропорциялуу.

(с) Бул пропорция төлөмдүн шарттары Генералдык директордун сунушу боюнча жана ал Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин Ассамблея тарабынан белгиленет.

(7) (а) Анын аймагында Уюмдун штаб-квартирасы жайгашкан өлкө менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, бул өлкө ага кредит берет деп караштырылган. Бул кредиттердин өлчөмү жана ага берилүүчү шарттар өзүнчө учурларда бул өлкө менен Уюмдун ортосунда өзгөчө макулдашуунун предмети болуп калат.

(b) (а) пунктчасында көрсөтүлгөн өлкө сыяктуу, Уюм дагы жазуу түрүндө кабарлоо жолу менен кредит берүү жөнүндө милдеттемени жокко чыгарууга укугу бар. Жокко чыгаруу ушундай кабарлоо берилген жылдан үч жылдан кийин күчүнө кирет.

(8) Финансылык текшерүү Союздун бир же бир нече өлкөлөр же алардын макулдугу менен Ассамблея дайындаган тышкы текшерүүчүлөр тарабынан финансылык регламенттин эрежелерине ылайык ишке ашырылат.

 8-статья.  5-8-статьяларды өзгөртүү

 (1) 5, 6, 7-статьяларды жана ушул статьяны өзгөртүү жөнүндө сунуштар Атайын союздун кайсы болбосун өлкөсү же Генералдык директор тарабынан киргизилет. Мындай сунуштар Генералдык директор тарабынан Атайын союздун өлкө-мүчөлөрүнө аларды Ассамблея караганга аз болгондо алты айга чейин жиберилет.

(2) (1)-пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоолор Ассамблея тарабынан бекитилет. Аларды кабыл алуу үчүн берилген добуштардын төрттөн бири талап кылынат, бирок 5-статьяга жана ушул пунктга оңдоо киргизүү үчүн берилген добуштардын бештен төртү зарыл.

(3) (1)-пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо Генералдык директор ушул оңдоону бекитүүдө Атайын союздун мүчөсү болгон өлкөлөрдүн төрттөн үчүнөн конституциялык эрежелерге ылайык жүргүзүлгөн аны кабыл алуу тууралуу жазуу түрүндө кабарлоолорду алгандан бир айдан кийин күчүнө кирет. Ушундай түрдө кабыл алынган жогоруда көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо бул оңдоо күчүнө кирген учурда Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелинген же андан кийин Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелинген бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү болуп калат, бирок Атайын союздун мүчөлөрүнүн финансылык милдеттемелерин көбөйтүүчү кандай болбосун оңдоо ушундай оңдоону кабыл алуу тууралуу кабарлаган өлкөлөр үчүн гана милдеттүү болот.

 9-статья. Ратификациялоо, кошулуу, күчүнө кириши

 (1) Ушул Макулдашууга кол койгон Өнөр жай манчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген кайсы болбосун өлкө ратификациялай алат жана эгер ал ага кол койбосо, ага кошула алат.

(2) Кошулуу жөнүндө ратификациялык грамоталар жана документтер Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(3) (а) Кошулуу жөнүндө ратификациялык грамоталарды жана документтерди биринчилерден өткөрүп берген беш өлкөлөргө карата бул Макулдашуу кошулуу жөнүндө бешинчи ратификациялык грамотаны жана документти сактоого өткөрүп бергенден үч айдан кийин күчүнө кирет.

(b) Кайсы болбосун башка өлкөгө карата бул Макулдашуу эгер грамотада же документте эң кечки күнү көрсөтүлбөсө, Генералдык директор ратификациялоо же кошулуу жөнүндө кабарлаганданүч айдан кийин күчүнө кирет. Мындай учурда ушул өлкө үчүн бул Макулдашуу көрсөтүлгөн мөөнөттө күчүнө кирет.

 Кыргыз Республикасы үчүн 1998-жылдын 10-декабрында күчүнө кирди.

 (4) Ратификациялоо же кошулуу өзүнө Макулдашуунун бардык жоболорун автоматтуу түрдө кабыл алуусуна жана ушул Макулдашуу менен белгиленген бардык артыкчылыктарды алууга алып келет. 

 10-статья. Макулдашуунун күчү

 Бул Макулдашуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы сыяктуу, ошол эле күчкө жана күчүнүн мөөнөтүнө ээ. 

 11-статья. 1-4 жана 9-15-статьяларын кайра карап чыгуу

 (1) Бул Макулдашуунун 1-4 жана 9-15-статьялары Макулдашууга көңүлдөгү жакшыртууларды киргизүү максатында кайра каралып чыгышы мүмкүн.

(2) Ар бир мындай карап чыгуу Атайын союздун өлкөлөрүнүн делегаттары чакырылчу конференцияларында ишке ашырылат.

 12-статья. Жокко чыгаруу

 (1) Кайсы өлкө болбосун Генералдык директорго кабарлоо жиберүү жолу менен бул Макулдашууну жокко чыгара алат. Мындай жокко чыгаруу аны ишке ашырган өлкөгө гана тийиштүү; Атайын союздун башка өлкөлөрү үчүн Макулдашуу күчүндө калат жана аткарылышы керек.

(2) .Жокко чыгаруу Генералдык директор жокко чыгаруу жөнүндө кабарлоо алгандан бир жылдан кийин күчүнө кирет.

(3) Ушул статья менен караштырылган жокко чыгаруу укугу бул өлкөнүн Атайын союзга кирген күндөн кийин, беш жылга чейин өлкө тарабынан пайдаланылбайт.

 13-статья. Аймактары

 Бул Макулдашууга Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын
24-статьясынын жоболору колдонулат.

 14-статья. Кол коюу, тилдер, кабарлоолор

 (1) (а) Бул Макулдашуу  англис жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлат, мында эки текст тең акыйкат, Макулдашуу Швейцария Өкмөтүнө сактоого берилет.

(b) Бул Макулдашуу 1969-жылдын 30-июнуна чейин Бернде кол коюу үчүн ачылган.

(2) Ассамблея белгилеген башка тилдердеги расмий тексттер кызыкдар өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин Генералдык директор аркылуу түзүлөт.

(3) Генералдык директор тийиштүү түрдө Швейцария Өкмөтү, ага кол койгон өкмөттөр тарабынан күбөлөндүрүлүп жана өтүнүч боюнча кайсы болбосун башка өлкөнүн өкмөтүнө ушул Макулдашуунун кол коюлган текстинин эки көчүрмөсүн жөнөтөт.

(4) Бул Макулдашуу Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында Генералдык директор тарабынан катталат.

(5) Генералдык директор Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө Макулдашуунун күчүнө кирген күнү, ага кол коюу, кошулуу жөнүндө ратификациялык грамоталарды жана документтерди сактоого берүү жөнүндө, Макулдашуунун текстине карата оңдоолорду кабыл алуу тууралуу, ошондой эле ушул оңдоолордун күчүнө кирген күнү жана жокко чыгаруу жөнүндө кабарлоо жөнүндө билдирет.

 15-статья. Өтмө жобо

 Биринчи Генералдык Директор кызмат ордун ээлегенге чейин бул Макулдашуудагы Уюмдун Эл аралык бюросуна же Генералдык Директорго шилтемелер Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча Бириккен Эл аралык бюрого (БИРПИ) же аларга тийиштүү Директорго шилтеме болуп эсептелинет.

 Ушуну ырастап, буга тийиштүү түрдө ыйгарым укук алгандар бул Макулдашууга кол койду.

1968-жылдын 8-октябрында Локарнодо түзүлдү.

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу

Мадрид ш.

1891-жылдын 14-апрели 

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө

МАДРИД МАКУЛДАШУУСУ 

 (1900-жылдын 14-декабрында Брюсселде,

1911-жылдын 2-июнунда Вашингтондо, 1925-жылдын 6-ноябрында Гаагада,

1934-жылдын  2-июнунда Лондондо, 1957-жылдын  15-июнунда Ниццада жана

1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979 жылдын
2-октябрында өзгөртүлгөн) 

Ошондой эле төмөнкүлөрдү карагыла:

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы (Париж, 1883-ж., 20 март);

Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу, 1957-ж., 15-июну; 1967-ж., 14-июлунда Стокгольмдо жана 1977-ж. 13-майында Женевада кайра каралып чыккан;

Өнөр жай үлгүлөрүнө эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө Локарн макулдашуусу, 1968-ж., 8-октябры. 

1-статья

(Атайын союзду түзүү. Белгилерди каттоо үчүн Эл аралык бюрого өтүнмө берүү. Кайсы өлкөдө чыгарылгандыгын аныктоо) (*) 

(1) Бул Макулдашуу колдонула турган өлкөлөр Белгилерди Эл аралык каттоо боюнча Атайын союз түзөт.

(2) Ар бир келишим түзүүчү өлкөнүн жарандары ушул Макулдашуунун бардык башка өлкө-катышуучуларында товарлар жана тейлөө кызматтарына колдонулуучу жана чыгарылгандыгы көрсөтүлгөн өлкөнүн ведомствосу аркылуу Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун (мындан ары «Уюм» деп аталуучу) түзүүчү Конвенцияда эскертилген Интеллектуалдык менчиктин эл аралык бюросуна (мындан ары «Эл аралык бюро» деп аталуучу) көрсөтүлгөн белгилерге өтүнмө берүү жолу менен катталган өз белгилерине коргоону камсыз кыла алат.

(3) чыгарылган өлкөсү болуп Атайын союздун өлкөсү эсептелинет, мында өтүнүүчүнүн анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо; эгер ал Атайын союздун өлкөсүндө ушундай ишканасы болбосо - Атайын союздун өлкөсү, бул анын жашаган жери болгон орду; эгер Атайын союздун өлкөсүндө жашаган жери болбосо –эгер ал Атайын союздун өлкөсүнүн жараны болуп эсептелинсе, анын жарандыгынын өлкөсү.

(*) Статьяларга тексти пайдаланууга ыңгайлуу кылуу үчүн аты ыйгарылган. Жазылган текст атын камтыбайт. 

2-статья

(Париж конвенциясынын 3-статьясына шилтеме (Жактардын айрым категорияларын Союздун өлкөлөрүнүн жарандарына теңөө)) 

Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн жарандарына Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 3-статьясында белгиленген шарттарды канааттандырган, ушул Макулдашуу менен Атайын союздун аймагында түзүлгөн, бул Макулдашууга кошулбаган өлкөлөрдүн жарандарына теңештирилет. 

3-статья

(Эл аралык каттоого өтүнмөнүн мазмуну) 

(1) Эл аралык каттоого кандай болбосун өтүнмө Нускамада айтылган бланкта берилиши керек; белги чыгарылган өлкөнүн ведомствосу бул өтүнмөдөгү берилген маалыматтар улуттук реестрдеги маалыматтарга туура келгендигин ырастайт жана өтүнмө берилген күндү жана номурун жана чыгарылган өлкөдө белгинин  катталгандыгын, ошондой эле эл аралык каттоого өтүнмө берилген күндү көрсөтөт

(2) Өтүнүүчү аларга белгини коргоо суралган товарларды же тейлөө кызматтарын, ошондой эле, эгер мүмкүн болсо, Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу менен белгиленген классификациялоого ылайык тийиштүү класс же классчаларды көрсөтүшү керек. Эгер өтүнүүчү класстарды көрсөтпөсө, Эл аралык бюро өзү айтылып өтүлгөн классификациялоонун тийиштүү класстары боюнча товарларды же тейлөө кызматтарын классификациялайт. Өтүнүүчү жүргүзгөн товарларды же тейлөө кызматтарын классификациялоо Эл аралык бюро тарабынан текшерилет, ал аны улуттук ведомство менен ишке ашырат. Эл аралык бюро менен улуттук ведомствонун ортосунда келишпестиктер келип чыккан учурда, акыркысынын чечими биротоло бүткөн болуп эсептелет.

(3) Эгер өтүнүүчү өз белгисин айырмалоочу белги катарында түскө коргоо сураса, анда ал төмөнкүлөргө милдеттүү:

1. өтүнүүчү бул тууралуу өтүнмө берет жана  өтүнмөдө коргоо суралган түстү же түстөрдүн айкалышуусун көрсөтүүгө;

2. өтүнмө менен бирге Эл аралык бюрого жиберилүүчү кабарлоого тиркелүүчү айтылып өткөн белгинин түстүү сүрөттөрүн берүү керек. мындай сүрөттөрдүн нускасынын саны Нускама менен аныкталат.

(4) Эл аралык бюро 1-статьяга ылайык берилген өтүнмөдө белгилерди тезинен каттоодон өткөрөт. Катталган күнү болуп Эл аралык бюро бул берген күндөн тартып эсептегенде, эки айдын ичинде өтүнмө алган шартында, чыгарылган өлкөдө эл аралык каттоого өтүнмө берилген күн эсептелет. Эгер өтүнмө бул мөөнөттө алынбаса, Эл аралык бюро өтүнмөнү аны алган күнү каттайт. Эл аралык бюро кечиктирбестен бул каттоо тууралуу кызыкдар болгон ведомстволорго билдирет. Катталган белгилер Эл аралык бюро чыгаруучу мезгилдүү журналда каттоого берилген өтүнмөдө камтылган маалыматтардын негизинде жарыяланат. Эгер белгилер сүрөттөп көрсөтүүчү элементтерди же өзгөчө графикалык жазууларды камтыса, өтүнүүчү клише берүүгө милдеттүүбү, бул Нускама менен белгиленет.

(5) Катталган белгилер менен таанышуу үчүн Келишим түзүүчү өлкөлөрдө ар бир ведомство Эл аралык бюродон жогоруда айтылган жарыялоонун нускасынын белгилүү санын акысыз жана нусканын белгилүү санын Нускама менен белгиленген шартта Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 16 (4) (а) статьясында көрсөтүлгөн бирдиктердин санына пропорциялуу төмөндөтүлгөн баа боюнча алышат. Мындай таанышуу бардык Келишим түзүүчү өлкөлөрдө толук жетишерлик болуп эсептелет жана мындан эч кандай башкасы өтүнүүчүдөн талап кылынбайт. 

3bis статья

("Аймактык чектелүү") 

(1) Ар бир Келишим түзүүчү өлкө кайсы убакытта болбосун Уюмдун Генералдык директоруна (мындан ары «Генералдык директор» деп аталуучу) эл аралык каттоонун негизинде келип чыккан коргоо белгинин ээсинин атайын арызы боюнча бул өлкөгө жайылтыларын жазуу түрүндө кабарлайт.

(2) Бул кабарлоо Генералдык директор тарабынан башка Келишим түзүүчү өлкөлөргө аны жибергенден алты айдан кийин күчүнө кирет.

3ter статья

("Аймактык кеңейтүү" жөнүндө арыз) 

(1) 3bis статья менен берилген мүмкүнчүлүк менен пайдаланган өлкөгө эл аралык каттоонун негизинде келип чыккан коргоону жайылтуу жөнүндө арыз 3-статьянын (1)-пунктунда караштырылган өтүнмөдө атайын жазылышы керек.

(2) Эл аралык каттоодон кийин берилген аймактык кеңейтүү жөнүндө арыз Нускамада жазылган бланкта өлкөнүн ведомствосу аркылуу берилиши керек. Эл аралык бюро кечиктирбестен мындай арызды каттайт жана бул тууралуу кызыкдар болгон ведомствого же кызыкдар болушкан ведомстволорго билдирет. Арыз Эл аралык бюро тарабынан чыгарылуучу мезгилдүү журналда жарыяланат. Аймактык кеңейтүү ал тууралуу Эл аралык реестрге киргизилген күндөн тартып күчүнө кирет; белгинин эл аралык каттоосунун күчүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин ал күчүн жоготот. 

4-статья

(Эл аралык каттоонун күчү) 

(1) Ушундай түрдө 3 жана 3ter статьялардын жоболоруна ылайык ар бир кызыкдар Келишим түзүүчү өлкөдө белгиге эгер ал ошол жерде түздөн-түз билдирилгендей эле, ошондой эле коргоо берилет. 3-статьяда караштырылган товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо белгини коргоо көлөмүнө байланыштуу Келишим түзүүчү өлкөлөрдү байланыштырбайт.

(2) Эл аралык каттоонун предмети болгон кандай болбосун белги ушул статьянын D пунктунда караштырылган формалдуу талаптарды милдеттүү түрдө сактабастан, Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 4-статьясында белгиленген артыкчылык укугун пайдаланат. 

4bis статья

(Мурунку улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу) 

(1) Эгер бир же бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдө өтүнмө берилген белги натыйжада ошол эле ээсинин же анын укук мураскорунун атына катталса, эл аралык каттоо ушул мурунку каттоолордун негизинде алынган укуктарды козгобостон, мурунку улуттук каттоонун ордун алмаштыруучу катары каралат.

(2) Улуттук ведомство арыз боюнча өз реестринде эл аралык каттоо жөнүндө белгилөө жүргүзүшү керек. 

5-статья

(Улуттук ведомстволор тарабынан коргоодон баш тартуу) 

(1) Мыйзамдар муну караштырган өлкөлөрдө, Эл аралык бюро тарабынан белгини каттоо же 3ter-статьясына ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз билдирилген ведомстволор алардын аймагында коргоо берилбейт деп билдирүүгө укугу бар. Мындай баш тартуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык улуттук каттоо үчүн өтүнмө берилген белгиге пайдаланылган шартында гана болот. Бирок коргоого улуттук мыйзамдар чектелген класстардын саны же чектелген товарлардын же тейлөө кызматы үчүн каттого мүмкүнчүлүк берген негизинде гана,  бир аз болсо да баш тартууга болбойт.

(2) Ушул укукту пайдалангысы келген ведомстволор Эл аралык бюрого алардын улуттук мыйзамдары менен караштырылган мөөнөтүндө бардык жүйөлөрүн көрсөтүү менен өзүнүн баш тартуусу жөнүндө белгини эл аралык каттоодон же 3ter-статьяга ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз билдирилген күндөн тартып эсептегенде, мөөнөтүнөн кечиктирбей бир жылда кабарлашы керек.

(3) Эл аралык бюро эгер, акыркысы тууралуу эскертилген ведомство баш тартуу жөнүндө мындай кабарлоонун нускасынын бирин Бюрого билдирсе, кечиктирбестен чыгарылган өлкөнүн ведомствосуна жана белгинин ээсине же анын ишенимдүү өкүлүнө жөнөтөт. Кызыкдар жак эгер белги ал тарабынан ага коргоого баш тартылган өлкөдө өтүнмө берилсе, каршылык көрсөтүү үчүн ошол эле мүмкүнчүлүктөргө ээ.

(4) Белгини коргоодон баш тартуунун жүйөлөрү Эл аралык бюро тарабынан бул тууралуу сураган кызыкдар жактарга билдирилет.

 (5) Ведомстволор жогоруда айтылган максималдуу мөөнөттүн ичинде бир жылда Эл аралык бюрого белгини каттоого байланыштуу алдын-ала же биротоло баш тартуу жөнүндө чеимди же коргоону кеңейтүү жөнүндө арызды жибербесе, бул белгиге карата ушул статьянын (1)-пунктунда караштырылган укугун жоготот.

(6) Белгинин ээсине тийиштүү убакта өз укуктарын коргоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү бербестен компетенттүү органдар тарабынан эл аралык белгини анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарылбайт. Эл аралык белгини анык эмес деп табуу жөнүндө чечим Эл аралык бюрого билдирилет. 

5bis статья

(Белгинин өзүнчө элементтерин пайдалануунун мыйзамдуулугун тастыктаган документтер) 

Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ведомстволору тарабынан талап кылына турган белгидеги герб, гербдин калканы, портрет, айырмалануучу белгилери, наамы, фирмалык аталыштар же өтүнүүчүнүн атынан тышкары, жактардын аттары, же башка ушу сыяктуу жазуулар сыяктуу камтылган өзүнчө элементтердин пайдалануунун мыйзамдуулугун тастыктаган документтер чыгарылган өлкөнүн ведомствосунун тастыктоосунан тышкары, кандай болбосун мыйзамдуулуктан, ошондой эле кандай болбосун тастыктоодон бошотулат. 

5ter-статья

(Эл аралык реестрдеги жазуулардын көчүрмөлөрү. Жаңылыктуулукка издөө. Эл аралык реестрден көчүрмөлөр) 

(1) Эл аралык бюро кайсы жак болбосун анын өтүнүчү боюнча жана Нускама менен белгиленген жыйымды төлөгөн шартында, аталган белгиге карата Реестрге киргизилген жазууларынын көчүрмөсүн берет.

(2) Эл аралык бюро ошондой эле акысына эл аралык белгилердин фонду боюнча жаңылыктуулукка издөө жүргүзөт.

(3) Келишим түзүүчү тараптардын биринде аларды көрсөтүү максаты менен суралып алынган  Эл аралык реестрдин көчүрмөлөрү кандай болбосун легализациядан бошотулат. 

6-статья

(Эл аралык каттоонун күчүнүн мөөнөтү. Эл аралык каттоонун көз карандысыздыгы. Чыгарылган өлкөдө коргоону токтотуу) 

(1) Эл аралык бюродо белгини 7-статьяда белгиленген шарттарда узартуу мүмкүнчүлүгү менен жыйырма жыл мөөнөткө катталат.

(2) Эл аралык каттоо күнүнөн тартып эсептегенде, беш жыл мөөнөтү өткөндөн кийин бул каттоо төмөнкүдөй жоболорду эске алып, чыгарылган өлкөдө алдын ала катталган улуттук белгиден көз каранды болуп калат.

(3) Белгини эл аралык каттоонун натыйжасында келип чыккан коргоо ал укук берүү предмети болуп эсептелингенби же жокбу, ага карабастан толук же жарым-жартылай суралбайт, эгер 1-статьяга ылайык чыгарылган өлкөдө мурун катталган улуттук белги эл аралык каттоого алган  күндөн тартып эсептегенде беш жылдын ичинде бул өлкөдө укуктук коргоо менен толук же жарым-жартылай пайдаланбаса.

Бул жобо ошондой эле беш жыл мөөнөтү өткөнгө чейин башталган сот ишин козгоонун натыйжасында укуктук коргоо кеч токтотулган учур үчүн колдонулат.

(4) Өтүнүүчүнүн же ех officio өтүнүчү боюнча улуттук реестрден белгини чыгаруу учурунда, чыгарылган өлкөнүн ведомствосу Эл аралык бюродон, Эл аралык реестрден белгини чыгарып салууну талап коёт; Бюро бул операцияны ишке ашырат. Сот ишин козгогон учурда аталган ведомство Эл аралык бюрого ех officio же доогердин талабы боюнча доо арызынын көчүрмөсүн же ушул доону тастыктаган кайсы болбосун документти, ошондой эле соттун акыркы чечимин жөнөтөт; Бюро бул тууралуу Эл аралык реестрде белгилейт. 

7-статья

(Эл аралык каттоону узартуу) 

(1) Каттоо негизги алымды жана 8-статьянын (2)-пункту менен караштырылган кошумча жана толуктоо алымдарын жөнөкөй төлөө аркылуу мурунку мөөнөтү өткөн учурдан тартып эсептегенде, жыйырма жыл  мөөнөткө дайыма узартылат.

(2) Узартуу анын акыркы түрүндөгү мурунку каттоого карата эч кандай өзгөртүүнү камтыбайт.

(3) 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысынын же ушул Актынын жоболоруна ылайык жүргүзүлгөн биринчи узартуу каттоо кирген Эл аралык классификациялоонун класстарынын көрсөтмөсүн камтыйт.

(4) Коргоонун мөнөтү өткөнгө чейин алты айдын ичинде Эл аралык бюро белгинин ээсине жана анын ишенимдүү өкүлүнө кабарлоо жиберүү аркылуу эскертилген мөөнөттүн бүтүшүнүн күнүн так эскертет.

(5) Нускама менен белгиленген кошумча жыйымды төлөө шартында, эл аралык каттоону узартуу үчүн жеңилдик менен алты ай мөөнөт берилет. 

8-статья

(Улуттук жыйым. Эл аралык алым.

Түшүүлөрдүн, толуктоо жана кошумча алымдардын артканын бөлүштүрүү) 

(1) Чыгарылган өлкөнүн ведомствосу ага эл аралык каттоо же узартуу суралган белгинин ээсинен өз ыктыяры боюнча улуттук жыйымды белгилөөгө жана өз пайдасына алууга укугу бар.

(2) Эл аралык бюродо белгини каттоо эл аралык алымды алдын-ала төлөгөн шартында ишке ашырылат, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

(а) негизги алымды;

(b) белги пайдаланыла турган товарлар жана тейлөө кызматтары киргизилгенден тышкары, эл аралык классификациялоонун ар бир классы үчүн кошумча алымды;

(с) 3ter статьяга ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө ар бир арызга кошумча алымды;

(3) Бирок (2)-пункттун (b) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алым Нускама менен белгиленген мөөнөттөгү каттоонун күнүнө карабастан, эгер товарлардын жана тейлөө кызматтарынын класстарынын саны Эл аралык бюро тарабынан аныкталган же чечилген болсо төлөнөт. Эгер Эгер белгиленген мөөнөттүн ичинде кошумча алым төлөнбөсө же эгер керектүү көлөмдө өтүнүүчү тарабынан товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси кыскартылбаса, анда эл аралык каттоого мындан ары өтүнмө боюнча иштешүү токтотулган болуп эсептелинет.

(4) (2)-пункттун (b) жана (с) пунктчаларында караштырылган түшүүлөрдөн тышкары, эл аралык каттоо үчүн ар түрдүү түшүүлөрдөн алынган жылдык киреше Эл аралык бюро тарабынан аталган Актыны аткарууга байланыштуу чыгымдарды жана чышашаларды кармап калуудан кийин ушул Актынын өлкө-катышуучуларынын ортосунда бирдей бөлүктө бөлүштүрүлөт. Эгер ушул Акт күчүнө кирген учурда кайсы бир өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек же ага кошула элек болсо, анда анын ратификациялоо же кошулуу күнүнө чейин ал ушул өлкөгө колдонулуучу мурунку Актынын негизинде бөлүштүрүлгөн түшүүлөрдүн арткан бөлүгүн алууга укугу бар.

(5) (2)-пункттун (b) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алымдардан чогулган суммалар ушул Актынын же 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца Актысынын өлкө-катышуучуларынын ортосунда ар бир жыл өткөн сайын өткөн жылдын ичинде ушул өлкөлөрдүн ар биринде коргоо суралган белгилердин санына пропорциялуу бөлүштүрүлөт, ал эми алдын ала экспертиза жүргүзгөн өлкөлөргө карата бул сан Нускамада белгиленген коэффициентти эсепке алуу менен эсептелет. Эгер, ушул Акт күчүнө кирген учурда өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек жана ага кошула элек болсо, ал ратификацияланышы же кошулушу күчүнө кирген күнгө чейин Ницца актысынын негизинде бөлүштүрүлүүчү сумманын тийиштүү бөлүгүн алууга укугу бар.

(6) (2)-пункттун (с) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алымдардан чогулган суммалар 3bis статьяда караштырылган укукту пайдалануучу өлкөлөрдүн ортосунда ) (5)-пунктунун жоболоруна ылайык бөлүштүрүлөт. Эгер ушул Акт күчүнө кирген учурда өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек жана ага кошула элек болсо, ал ратификацияланышы же кошулушу күчүнө кирген күнгө чейин Ницца актысынын негизинде бөлүштүрүлүүчү сумманын тийиштүү бөлүгүн алууга укугу бар. 

8bis статья

(Бир же бир нече өлкөлөрдө коргоодон баш тартуу) 

Эл аралык каттоонун ээси бул баш тартуу тийиштүү болгон, өлкөлөргө ал тууралуу кабарлаган Эл аралык бюрого билдирүү үчүн өз өлкөсүнүн ведомствосуна арыз берүү аркылуу бир же бир нече Келишим  түзүүчү өлкөлөрдө коргоодон кайсы болбосун убакытта баш тарта алат. Коргоодон баш тартууга эч кандай жыйым алынбайт. 

9-статья

(Ошондой эле эл аралык каттоону козгоп өткөн улуттук реестрлердеги өзгөртүүлөр. Эл аралык каттоодо аталган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу. Бул тизмени толуктоо. Бул тизмеде алмаштыруулар) 

(1) Ээсинин өлкөсүнүн ведомствосу эгер бул өзгөртүүлөр ошондой эле эл аралык каттоону козгоп өтсө, Эл аралык бюрого жокко чыгаруу, реестрден чыгаруу, коргоодон баш тартуу, укук берүү жана улуттук реестрде белгини каттоо жөнүндө жазууга киргизилген башка өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлайт.

2) Бюро бул өзгөртүүлөрдү Эл аралык реестрге киргизет жана өз кезегинде, булар тууралуу Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ведомстволоруна кабарлайт.

(3) Ушул сыяктуу жол-жобо качан эл аралык каттоонун ээси бул каттоо жайылтылган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу жөнүндө билдиргенде орду бар.

(4) Бул операцияларга Нускама менен белгиленген  жыйым төлөнөт.

(5) Жаңы товардын же тейлөө кызматынын тизмесине кийинки толуктоо 3-статьяда айтылгандарга ылайык жаңы өтүнмө берүү аркылуу гана ишке ашырылат.

(6) Товарлардын же тейлөө кызматынын бирин башкасы менен алмаштыруу толуктоого теңештирилет. 

9bis статья 

(Өзүнө белгинин ээсинин өлкөсүн өзгөртүүнү тарткан эл аралык белгиге укук берүү) 

(1) Качан Эл аралык реестрге киргизилген белгиге укук эл аралык каттоонун ээсинин өлкөсүндө эмес, Келишими түзүүчү өлкөдө жашаган жакка берилген учурда, бул өлкөнүн ведомствосу ушундай укук берүү жөнүндө Эл аралык бюрого билдирет. Эл аралык бюроукук берүүнү каттайт, бул тууралуу башка ведомстволорго билдирет, ошондой эле аны өз журналына жарыялайт. Эгер укук берүү эл аралык каттоо күнүнөн тартып эсептегенде беш жыл мөөнөтү өткөнгө чейин ишке ашырылса, Эл аралык бюро жаңы ээсинин өлкөсүнүн ведомствосунан макулдук сурайт жана мүмкүн болсо, жаңы ээсинин өлкөсүндөгү белгинин катталган күнүн жана номурун жарыялайт.

(2) Белгини эл аралык каттоого өтүнмө берүүгө укуксуз жактын пайдасына ишке ашырылган Эл аралык реестрге киргизилген белгиге эч кандай укук берүү катталбайт.

(3) Качан укук берүү жөнүндө жазуу жаңы ээсинин өлкөсүнүн макул болбогондугунун натыйжасында же ушул укук берүү эл аралык каттоого өтүнмө берүүгө укуксуз жактын пайдасына ишке ашырылгандыктан  Эл аралык реестрге киргизилбеген учурда, белгинин мурунку ээсинин өлкөсүнүн ведомствосу Эл аралык бюродон белгини анын Реестринен чыгарып салууну талап кылууга укугу бар. 

9ter статья

 

(Катталган товарлар же тейлөө кызматтарынын бөлүгү же айрым Келишим түзүүчү өлкөлөргө карата гана эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү. Париж конвенциясынын 6quater статьясына шилтеме (Белгини өткөрүп берүү)) 

(1) Эгер Эл аралык бюрого катталган товарлар же тейлөө кызматтарынын бөлүгү үчүн гана эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө кабарланса, ал бул туралуу өз Реестрине жазат. Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ар бири, эгер ушундай түрдө ыктыярдуу өткөрүп берилген товарлар же тейлөө кызматтары ыктыярдуу түрдө өткөрүп берген жактын пайдасына белги катталган бойдон калса, бул ыктыярдуу түрдө өткөрүп берүүнү анык деп тааныбоого укугу бар.

(2) Эл аралык бюро ушундай эле түрдө бир же бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөргө карата эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө жазат.

(3) Эгер мурунку учурларда ээсинин өлкөсү өзгөрсө жана эгер белги аны эл аралык каттоо жүргүзүлгөн күндөн тартып эсептегенде беш жылда мөөнөтү өткөнгө чейин өткөрүлүп берилсе, анда ага жаңы ээси тийиштүү болгон өлкөнүн ведомствосу 9 bis статьясына ылайык талап кылынган өз макулдугун бериши керек.

(4) Мурунку пункттардын жоболору Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 6quater статьясынын жоболорун эске алуу менен гана колдонулат. 

9quater статья

(Бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн бирдиктүү (жалгыз) ведомствосу.

Алар бир өлкө катарында каралышы тууралуу Бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн өтүнүчү) 

(1) Эгер Атайын союздун бир нече өлкөсү белгилер жөнүндө өз улуттук мыйзамдарын окшоштурууну ишке ашырууну сүйлөшсө, алар төмөнкүлөрдү Генералдык директорго кабарлайт,

(а) мында бирдиктүү (жалгыз) ведомство ар бир ушул өлкөлөрдүн улуттук ведомствосунун ордун ээлейт жана

(b) аларга тийиштүү аймактардын жыйындысы ушул статьядан мурунку жоболордун бардыгын же бөлүгүн пайдалануу үчүн бир өлкө катары каралышы керек.

(2) Бул кабарлоо ушуга байланыштуу Генералдык директор тарабынан башка Келишим түзүүчү өлкөлөргө билдирилген күндөн тартып эсептегенде, алты айдын ичинде күчүнө кирет.

10-статья

(Атайын союздун Ассамблеясы) 

(1) (а) Атайын союз бул Актыны ратификациялаган же ага кошулган өлкөлөрдөн турган Ассамблеясы бар.

(b) Ар бир өлкөнүн Өкмөтүн бир делегат билдирет, анын орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн.

(с) Атайын союзга жүктөлгөн ар бир өлкө-катышуучунун бир делегатынын башка орунга баруу жана келүүдөгү чыгымдарынан тышкары, ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган Өкмөт төлөйт.

 (2) (а) Ассамблея:

(i) Атайын союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Макулдашууну пайдаланууга байланыштуу бардык маселерди карайт;

(ii) Бул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган Атайын союздун өлкөлөрүнүн эскертүүлөрүн тийиштүү түрдө эске алып, Эл аралык бюрого кайра карап чыгуу боюнча конференция өткөрүүгө байланыштуу тапшырма берет;

(iii) Нускаманы өзгөртөт жана 8 (2)-статьяда караштырылган алымдардын, ошондой эле эл аралык каттоого тийиштүү башка жыйымдардын өлчөмүн белгилейт;

(iv) Атайын союзга тийиштүү Генералдык директордун отчётторун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат жана жактырат жана ага Атайын союздун компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык керектүү көрсөтмөлөрдү берет;

(v) программаны белгилейт, Атайын союздун эки жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчётторун жактырат;

(vi) Атайын союздун финансылык регламентин кабыл алат;

(vii) эксперттер комитетинин жана Атайын союздун максаттарын ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептеген жумушчу топторун түзөт;

(viii) анын отурумунда байкоочулар катарында Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелбеген кайсы өлкөлөр жана кайсы өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар катышарын аныктайт;

(ix) 10-дан 13гө чейинки статьяларга оңдоолорду кабыл алат;

(x) Атайын союздун максаттарына жетүү үчүн кандай болбосун башка тийиштүү аракеттерди кылат;

(xi) ушул Макулдашуу менен ага жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат;

(b) Административдик милдетерди Уюм ишке ашырган, башка Союздар үчүн кызыкчылык келтирген маселелер боюнча Ассамблея Уюмдардын Координациялык комитетинин пикири менен таанышкандан кийин чечим кабыл алат.

(3) (а) Ассамблеянын ар бир өлкө-мүчөсүнүн бир добушу бар.

(b) Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн жарымы кворум түзөт.

(с) (b) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгер кайсы бир сессияда көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн саны Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн жарымынан азын түзсө,. бирок барабар же үчтөн биринен көбүн түзсө, ал чечим кабыл ала алынат; бирок өз жол-жобосуна кирген чечимдерден тышкары, Ассамблеянын чечимдери төмөнкүдөй шарттарды сактаганда гана аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Эл аралык бюро анда көрсөтүлбөгөн Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнө ушундай чечимдерди жөнөтөт жана алар бул чечимдерге добуш береби, аларга каршыбы же добуш берүүдөн өзүн-өзү токтотобу, аларды чечимдерди жиберген күндөн тартып эсептегенде, үч ай мөөнөттүн ичинде жазуу түрүндө билдирүүгө чакырат. Эгер бул мөөнөттүн ичинде добуш берген же добуш берүүдөн өзүн өзү токтоткон өлкөлөрдүн саны сессияда кворумга жетүү үчүн жетишпеген санга аз дегенде барабар болсо, мындай чечимдер бир эле убакта зарыл болгон көпчүлүк  болгон шартында, күчүнө кирет.

(d) 13 (2)-статьясын эске алып, Ассамблея берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(е) Өзүн-өзү токтоткондордун добушу эсепке алынбайт.

(f) Делегат бир гана өлкөнүн кызыкчылыгын көрсөтөт жана анын атынан гана добуш берет.

(g) Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелинбеген Атайын союздун өлкөлөрү анын отурумдарына байкоочулар катарында киргизилет.

(4) (а) Ассамблея Уюмдун Генералдык Ассамблеясы сыяктуу эле ошол эле убакта жана ошол эле жерде, өзгөчө учурдан тышкары, эки жылда бир жолу Генералдык директордун чакыруусу боюнча кезектеги сессияга чогулат.

(b) Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талаптары боюнча Генералдык директордун чакыруусу боюнча кезексиз сессияга чогултулат.

(с) Генералдык директор ар бир сессиянын күн тартибин дайындайт.

(5) Ассамблея жол-жобонун өз эрежелерин кабыл алат. 

11-статья

(Эл аралык бюро) 

(1) (а) Эл аралык каттоого байланыштуу милдеттерди, ошондой эле Атайын Союздун башка административдик милдеттери Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылат.

(b) Эл аралык бюро негизинен отурумдарды даярдайт жана Ассамблеянын катчылыгынын, ошондой эле ал түзгөн эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун милдеттерин аткарат. 

(е) Генералдык директор Атайын союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Атайын союздун кызыкчылыгын көрсөтөт.

(2) Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы болбосун персонал мүчөсү Ассамблеянын, ошондой эле ал түзгөн эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарында өзүнүн кызматтык абалы боюнча ушул органдардын катчысы болуп эсетелинет.

(3) (а) Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык эл аралык бюро Макулдашуунун
10дон 13гө чейинки статьялардан тышкары, жоболорун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

(b) Эл аралык бюро карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоонун маселелери боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңешет.

(с) Генералдык директор жана ал дайындаган кызматкерлер бул конференцияларда добуш берүүгө укуксуз талкуулоого катышат.

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн кайсы болбосун милдеттерди аткарат. 

12-статья

(Каржы) 

(1) (а) Атайын союздун бюджети бар.

(b) Атайын союздун бюджети Атайын союздун өзүнүн түшүүлөрүн жана чыгымдарын, Союздар үчүн жалпы чыгымдардын бюджетине анын төгүмүн, ошондой эле тийиштүү учурларда Уюмдун Конференциясынын бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт.

(с) Союздар үчүн жалпы чыгымдар болуп Атайын союзга гана кирген эмес, ошондой эле алардын административдик милдеттерин Уюм ишке ашырган бир же бир нече башка Союздуку дагы эсептелинет. Бул жалпы чыгымдардагы Атайын союздун үлүшү ушул чыгымдарга анын кызыкчылыгы ылайык келет.

(2) Атайын союздун бюджети алардын административдик милдеттерин Уюм ишке ашырган башка Союздардын бюджеттерине ылайык координациялоонун талаптары эске алынып түзүлөт.

(3) Атайын союздун бюджети төмөнкүдөй булактардан каржыланат:

(i) эл аралык каттоого тийиштүү алымдардан жана башка жыйымдардан, Атайын союзга тийиштүү башка тейлөө кызматтарына Эл аралык бюро тарабынан төлөнгөн жыйымдардан жана алымдардан;

(ii) Атайын союзга тийиштүү жарыялоордон түшүүлөрдөн жана ушундай жарыялоордон башка түшүүлөрдөн;

(iii) сыйлык, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;

(iv) ренталардан, пайыздардан жана ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) (а) Эл аралык каттоого тийиштүү 8 (2)-статьяда караштырылган алымдардын жана башка жыйымдардын өлчөмү Генералдык директордун сунушу боюнча Ассамблея тарабынан белгиленет.

(b) Алымдардын өлчөмү Атайын союздун 8 (2) (b) жана (с) статьяларында көрсөтүлгөн кошумча жана толуктоочу алымдардан тышкары, алымдардан түшүүлөрү жана жыйымдардан жана кирешенин башка булактары аз дегенде Атайын союзга тийиштүү Эл аралык бюронун чыгымдарын жабууга мүмкүнчүлүк бергендей эсеп менен белгиленет.

(с) Бюджет жаңы каржылык жылга чейин кабыл алынбаган учурда, каржы регламентинде караштырылган тартипке ылайык мурунку жылдын деңгээлиндеги бюджет колдонулат.

(5) (4) (а) пунктчалардын жоболорун эске алып, жыйымдардын жана Атайын союзга тийиштүү Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн башка тейлөө кызматтарына алымдардын өлчөмү Генералдык директор тарабынан белгиленет, ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт.

(6) (а) Атайын союз Атайын союздун ар бир өлкөсү ишке ашырган бир жолку жүгүртмө каражаттарынан түзүлгөн жүгүртмө каражаттар фондуна ээ. Эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, Ассамблея аны көбөйтүү тууралуу маселени чечет.

(b) Аталган фондуга ар бир өлкөнүн баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же ушул фондуну көбөйтүүдө анын катышуусунун үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынган жыл үчүн ушул Союздун бюджетине Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж союзунун мүчөсү катарында ушул өлкөнүн төгүмүнө пропорциялуу.

(с) Бул пропорция жана алымдын шарттары Уюмдун Координациялык комитеттин пикирин эске алып, Генералдык директордун сунушу боюнча Ассамблея тарабынан белгиленет.

(d) Качан Ассамблея  Атайын союздун резервдик фонду жүгүртмө каражаттар фонду катарында пайдаланылышын уруксат берип жаткан учурда, Ассамблея (а), (b) жана (с) пунктчаларынын жоболорун пайдаланууну токтото алат.

(7) (а) Уюмдун анын аймагында өз штаб-квартирасы болгон өлкө менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болгон учурда, бул өлкөнүн аванс берүүсү караштырылган.

(b) (а) пунктчасында эскертилген өлкө кандай болсо, ошондой эле Уюм аванс берүү жөнүндө милдеттемени жазуу түрүндө кабарлоо менен жокко чыгарууга укугу бар. Жокко чыгаруу кабарлоо жиберилген жылдан үч жыл өткөндөн кийин күчкө ээ болот.

(8) Каржылык текшерүү каржы регламентине ылайык алардын макулдугу менен Ассамблея тарабынан дайындалган Атайын союздун бир же бир нече өлкөлөрү же тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүргүзүлөт. 

13-статья

(10-дан 13-гө чейин статьяларга оңдоолор) 

(1) 10, 11, 12-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар Ассамблеянын кайсы болбосун өлкө-мүчөсү же Генералдык директор тарабынан берилет. Мындай сунуштар аларды Ассамблея караганга чейин аз дегенде алты ай калганга чейин Генералдык директор тарабынан Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнө жиберилет.

(2) (1) –пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо Ассамблея тарабынан кабыл алынат, бул үчүн берилген добуштун төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат, бирок 10-статьяга жана ушул пунктка карата кандай болбосун оңдоо бештен төрттүн көпчүлүгү талап кылынат;

(3) (1) –пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо ал ушул оңдоону кабыл алган учурда Ассамблеянын мүчөсү болгон төрттөн үч өлкөнүн ар бир өлкөсүнүн конституциялык жол-жобосуна ылайык жүргүзүлгөн аны кабыл алуу тууралуу жазуу түрүндө кабарлоону Генералдык директор алгандан бир айдан кийин күчүнө кирет. 

14-статья

(Ратификациялоо жана кошулуу. Күчүнө кириши.

Мурунку актыларга кошулуу. Париж конвенциясынын 24-статьясына шилтеме. (Аймактары)) 

(1) Ушул Актыга кол койгон Атайын союздун ар бир өлкөсү аны ратификациялай алат, ал эми ага кол койбогон күндө да ага кошула алат.

(2) (а) Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелинбеген, бирок Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген кайсы өлкө болбосун ушул Актыга кошула алат жана ушуну менен бирге Атайын союздун мүчөсү боло алат.

(b) Эл аралык бюро ушул Актыга ушундай өлкөнүн кошулгандыгы жөнүндө билдирүүнү алып, ушул өлкөнүн ведомствосуна 3-статьга ылайык ошол убакта эл аралык коргоону пайдаланган бардык белгилер тууралуу кабарлоо жиберет.

(с) Бул кабарлоо өзүнөн-өзү мурунку жоболордон келип чыккан артыкчылыктарды аталган белгилерге көрсөтүлгөн өлкөнүн аймагында камсыз кылат жана бир жылга мөөнөтүнүн башталышын аныктайт, анын ичинде кызыкдар болгон ведомство 5-статьяда караштырылган арызды берилет.

(d) Бирок, мындай өлкө ушул Актыга кошулуу менен мурун бул өлкөдө колдонулуучу бирдей улуттук каттоонун предети болгон жана кызыкдар болгон жактардын арызы боюнча тез эле таанылган эл аралык белгилерден тышкары, ушул Акт бул кошулуу күчүнө кирген күндө тартып катталган белгилерге карата гана пайдаланыларын билдирет.

(е) Мындай арыз Эл аралык бюрону бардык белгилер жөнүндө жогоруда айтылган кабарлоону жиберүүнүн зарылчылыгынан бошотот. Эл аралык бюро бир жылдын ичинде жаңы өлкөнүн кошулган учурунан бир жылдын ичинде (d)-пунктчасында караштырылган өзгөчөлүктөрдү пайдалануу жөнүндө керектүү тактоолор менен сунуш түшкөн белгилер тууралуу гана кабарлоо жиберет.

(f) Эл аралык бюро ушул Актыга кошулуп жатып, 3bis статьяда караштырылган укукту пайдалануу жөнүндө билдирген өлкөлөргө бардык белгилер жөнүндө кабарлоо жибербейт. Бул чектөө бул өлкөдө мурун эле бирдей улуттук каттоонун предмети болгон жана 3ter үжана  8 (2) (с)-статьяларга ылайык түзүлгөн жана жөнөтүлгөн коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз үчүн негиз берген эл аралык белгилерге кирбейт.

(g) Ушул пункт  менен караштырылган кабарлоонун  биринин предмети болгон белгилерди каттоолор анын кошулгандыгынын анык күнүнө чейин түздөн-түз жаңы Келишим түзүүчү өлкөсүндө ишке ашырылган катоонун ордун алмаштыруучу катарында каралат.

(3) Ратификациялык грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар Генералдык директорго сактоого өткөрүлөт.

(4) (а) Ратификациялык грамоталарды жана кошулуу жөнүндө актыларды биринчилерден болуп өткөргөн беш өлкөгө карата ушул Акт ушул документтердин бешинчиси сактоого өткөрүлгөндөн үч айдан кийин күчүнө кирет.

(b) Кайсы болбосун башка өлкөгө карата эгер, Ратификациялык грамотада жана кошулуу жөнүндө актыда эң кеч күн көрсөтүлбөсө, ушул Акт ага Генералдык директор тарабынан аны ратификациялоо же кошулуу жөнүндө кабарлоо жибергенден үч айдан кийин күчүнө кирет. Акыркы учурда ушул Акт ушул өлкөгө карата ушундай түрдө көрсөтүлгөн күндө күчүнө кирет.

 (5) Ратификациялоо же кошулуу автоматтык түрдө ушул Акт менен белгиленген бардык жоболорду таанууну жана бардык артыкчылыктарды алууну өзүнө тартат. 

(6) Ушул Акт күчүнө киргенден кийин өлкө ушул Акт ратификацияланышы менен бир убакта гана 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысына кошула алат же ага кошулат. Ницца актыларынан мурунку Актыларга кошулушуна ушул актынын ратификацияланышы же ага кошулушу менен бир убакта дагы жол берилбейт.

 (7) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 24-статьясынын жоболору ушул Макулдашууга колдонулат. 

15-статья

(Жокко чыгаруу) 

(1) Бул Макулдашуу мөөнөтү чектөөсүз күчүндө болот.

(2) Кайсы болбосун өлкө Генералдык директорго жиберилген кабарлоо аркылуу ушул Актыны жокко чыгара алат. Бул жокко чыгаруу ошондой эле бардык мурунку Актыларды жокко чыгаруу болуп эсептелинет жана ошол убакта Макулдашуу күчүндө калган жана аткарылууга тийиш болгон Атайын союздун калган өлкөлөрүнө байланыштуу өлкөгө гана жайылтылат.

(3) Жокко чыгаруу Генералдык директор кабарлоо алган күндөн бир жылдан кийин күчкө ээ болот.

(4) Ушул статья менен караштырылган жокко чыгаруу укугу ал Атайын союздун мүчөсү болгон күндөн тартып эсептегенде, беш жылдын ичинде эч кандай өлкө тарабынан пайдаланылбайт..

(5) Жокко чыгаруу күчкө ээ болгон күнгө чейин катталган эл аралык белгилер жана 5-статьяда караштырылгандай ага бир жылдын ичинде баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылбаса бардык мөөнөттүн ичинде алар бул өлкөдө түздөн-түз билдирилгендей, эл аралык коргоо менен пайдаланууну улантышат 

16-статья

(Мурунку актыларды колдонуу) 

(1) (а) Ушул Акт ратификациялаган же ага кошулган Атайын союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы мамиле түзүүдө ушул Актылардан мурунку анын бардык редакцияларында 1891-жылдагы Мадрид макулдашуусу алар үчүн күчүнө кирген күндөн тартып алмаштырат.

(b) Бирок ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Атайын союздун ар бир өлкөсү үчүн ушул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган өлкөлөргө карата ал 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысынын 12 (4)-статьясынын негизинде мурун жокко чыгарылбаган мурунку редакциялар күчүндө болот.

(2) Ушул Актынын катышуучулары болуп калган Атайын союзга кирбеген өлкөлөр аны эгер бул каттоолор аталган өлкөлөргө карата ушул Актынын талаптарына жооп берсе, ушул Актынын катышуучусу болуп эсептелинбеген Атайын союздун кайсы болбосун өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылган эл аралык каттоолорго колдонушат. Ушул Актынын катышуучулары болуп калган Атайын союзга кирбеген аталган өлкөлөрдүн улуттук ведомствосу аркылуу Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылган эл аралык каттоолорду айта турган болсок, анда мындай өлкөлөр Атайын союздун жогоруда аталган өлкөсү , анын катышуучусу болуп эсептелген акыркы Актынын талаптарын аткарууну талап кыла алгандыгын тааныйт. 

17-статья

(Кол коюу, тилдер, депозитарийдин милдеттери) 

(1) (а) Бул Актыга француз тилинде бир нускада кол коюлат жана Швециянын Өкмөтүнө сактоого өткөрүлүп берилет.

(b) Расмий тексттер Ассамблея аныктай алган башка тилдерде, кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин  Генералдык директор тарабынан иштелип чыгат.

(2) Бул Акт 1968-жылдын 13-январына чейин Стокгольмдо кол коюу үчүн ачылды.

(3) Генералдык директор Швециянын Өкмөтү, Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тийиштүү түрдө күбөлөндүрүп жана кайсы бобосун өлкөнүн өкмөтүнө сурам боюнча ушул Актынын кол коюлган текстинин эки көчүрмөсүн жиберет.

(4) Генералдык директор Бул Актыны Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттоодон өткөрөт.

(5) Генералдык  директор атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө кол коюу, ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актылар жөнүндө жана арыздар, ушул документтерде камтылгандар жөнүндө, ушул Актынын кайсы болбосун жоболорунун күчүнө кириши жөнүндө, жокко чыгаруу жөнүндө  кабарлоолор 3bis, 9quater, 13, 14 (7) жана15 (2)-статьяларына ылайык жиберилген кабарлоо жөнүндө баяндайт. 

18-статья

(Өтмө жоболор)

(1) Биринчи Генералдык директор кызмат ордун ээлегенге чейин ушул Актыдагы Уюмдун Эл аралык бюросуна же Генералдык директорго шилтемелери Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы тарабынан түзүлгөн Союздун Бюросуна же тийиштүү түрдө анын Директоруна карата шилтемелер болуп эсептелинет.

(2) Ушул Акт ратификациялабаган же ага кошулбаган Атайын союздун өлкөлөрү Уюмду түзгөн Конвенция күчүнө киргенден кийин беш жылдын ичинде алар кааласа, эгер алар ушул статьялар менен байланыштуу болсо, ушул Актынын 10дон 13кө чейин статьялар күчүнө киргизген укуктарды пайдалана алышат. Ушундай укуктарды пайдаланууну каалаган кайсы өлкө болбосун Генералдык директорго ушул максат менен жазуу түрүндө кабарлоо жиберет, ал аны алган күндөн тартып, күчүнө кирет.  Мындай өлкөлөр көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Ассамблеянын мүчөлөрү болуп эсептелинет. 

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө

Мадрид макулдашуусуна карата

НУСКАМА

Ассамблея жана Белгилерди Эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун Директорлор комитети (Мадрид союзу) тарабынан 1992-жылдын 1-апрелинде кабыл алынган. 

1-глава: Жалпы жоболор

2-глава: Эл аралык каттоого өтүнмө берүү

3-глава: Эл аралык каттоого өтүнмөнүн туура эмес таризделиши

4-глава: Эл аралык каттоо

5-глава: Баш тартуу, каттоону анык эмес деп таануу жана айрым сот жана административдик чечимдер жөнүндө жазууларды киргизүү

6-глава: Өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү

7-глава: Күчүнүн мөөнөтүнүн өткөндүгү жөнүндө билдирүү жана узартуу

8-глава: Күбөлүктөр, кабарлоолор жана жарыялоолор

9-глава: Алымдар жана жыйымдар

10-глава: Күчүнө кириши жана өтмө жоболор 

Преамбула 

Стокгольмдо 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979-жылдын 2-октябрында өзгөртүлгөн Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун 10(2)(а)(III) статьясына ылайык белгилерди эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун Ассамблеясы

жана

1957-жылдын 15-июнунда Ниццада кайра каралып чыккан Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун 10(4)-статьясына ылайык белгилерди эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун өнөр жай менчик улуттук ведомстволорунун Директорлор комитети,

1988-жылдын 18-22-апрелге чейин Женевада биргелешкен кезексиз сессияда чогулушуп,

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата ушул Нускаманы бир добуштан кабыл алышты. 

1-ГЛАВА

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-эреже

Кыскартылган түшүндүрүүлөр 

Бул Нускаманын маанисинде төмөнкүдөй түшүнүү керек:

(i) "Макулдашуу" – 1891-жылдын 14-апрелиндеги Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу, 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада, 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979-жылдын 2-октябрында өзгөртүлгөн;

(ii) "улуттук ведомство" – Келишим түзүүчү өлкөнүн улуттук ведомствосу, анын компетенциясына белгилерди каттоо же Макулдашуунун 9quater (1)(а) статьясында эскертилген бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн жалгыз ведомствосу кирет;

(iii) "Эл аралык бюро" – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Эл аралык бюросу жана Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бириккен эл аралык бюро(ИМКБЭБ), азырынча ИМКБЭБ иштөөдө;

(iv) "эл аралык катоого берилген өтүнмө" – Макулдашууга ылайык, эл аралык каттоого берилген өтүнмө;

(v) "өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз" – эл аралык каттоого тийиштүү өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз;

(vi) "өтүнүүчү" –өз атынан эл аралык каттоого өтүнмө берген жеке же юридикалык жак;

(vii) "ээси" – жеке же юридикалык жак, анын аты же аталышы Эл аралык реестрге эл аралык каттоонун ээси катарында киргизилет;

(viii) "юридикалык жак" – ага мыйзам колдонулуучу түшүнүгүндө юридикалык жак; юридикалык жакка жеке жана юридикалык жактардын кайсы болбосун бирикмеси теңештирилет, аларга ага ылайык түзүлгөн улуттук мыйзамдар, ал юридикалык жак болуп эсептелбесе дагы укук алууга жана милдеттемелерди кабыл алууга уруксат берет;

(ix) "Эл аралык каттоо" – Макулдашууга ылайык ишке ашырылган белгини каттоо;

(x) " Эл аралык реестр" – бул Нускамада караштырылган жазуулар киргизилген, анын формасына карабастан жүргүзүлгөн реестр; 

(xi) "Келишим түзүүчү өлкө" – Макулдашуунун кайсы болбосун өлкө-катышуучусу;

(xii) "кызыкдар өлкө" - Макулдашуунун 3ter статьясына ылайык эл аралык каттоодон кийин ишке ашырылган эл аралык каттоонун же аймактык кайсы өлкөгө болбосун аракети жайылтылган кайсы өлкө болбосун;

(xiii) "чыгарылган өлкө" - Макулдашуунун 1(3)-статьясында аныктама берилген өлкө;

(xiv) "ээсинин өлкөсү" – эл аралык каттоонун ээсинин анда өз өнөр жай же соода ишканасы болгон Келишим түзүүчү өлкө же алар болбосо, анын жашаган орду болгон же анысы болбосо – анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү өлкө;

(xi) "Сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоо" – 1973-жылдын
12-июнундагы Белгилердин сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө Вена макулдашуусу менен белгиленген классификациялоо;

(xvi) "Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоо" –
1957-жылдын 15-июнундагы Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу менен түзүлгөн классификациялоо, 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо жана 1977-жылдын 13-майында Женевада кайра каралып чыккан. 

2-эреже

Эл аралык бюронун алдындагы Өкүлчүлүк 

(1) (а) Ишенимдүү өкүл эгер анын дайындалышы (b)-(h)-пункттарынын талаптарына ылайык ишке ашырылса, тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу болуп эсептелинет.

(b) Өтүнүүчү же ээси бир гана ишенимдүү өкүл дайындай алат.

(с) Эгер ишенимдүү өкүл катарында товардык белгилер чөйрөсүндөгү патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн же ишенимдүү өкүлдөрдүн кабинети же адвокаттар бюросу көрсөтүлсө, алар бир ишенимдүү өкүл катарында каралат.

(d) Эгер бир нече ишенимдүү өкүл дайындалса, аларды дайындаган документте алардын кимиси биринчи болуп көрсөтүлсө, тийиштүү түрдө жалгыз ишенимдүү өкүл болуп эсептелинет.

(е) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу сунуш (3)-пункттун жобосун эске алып, чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу же ээсинин өлкөсү аркылуу Эл аралык бюрого жиберилет.

(f) Ишенимдүү өкүл жөнүндө жазууларды киргизүү эл аралык каттоого берилген өтүнмөнүн бланкына, эл аралык каттоодо өзгөртүү же оңдоо жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыздын бланкына же эгер узартуу, ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу ишке ашырылган учурда, эл аралык каттоону узартуу жөнүндө арыздын бланкында тийиштүү рубриканы толтуруу аркылуу акысыз суралып алынат.

(g) Ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун жазууну киргизүү эгер узартуу өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыздын бланкына, оңдоо жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыздын бланкына же узартуу жөнүндө арыздын бланкына тийиштүү рубриканы толтуруу аркылуу ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу ишке ашырылса, эл аралык каттоого же эл аралык каттоону узартууга тийиштүү өзгөртүүлөр же оңдоолор жөнүндө жазууларды киргизүүдө акысыз суралып алынат.

(h) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү ошондой эле ушул максат үчүн караштырылган бланкта ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу суралып алынат.

(i) Эгер ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүүлөр жөнүндө арыз (b)-(h), пункттарда караштырылган шарттарга ылайык келбесе, Эл аралык бюро мындай арызды берилбеген катары карайт жана тийиштүү түрдө ал аркылуу берилген улуттук ведомствого же ушундай арыз берген жакка маалымдайт.

(2) 24-эрежени эске алып, Эл аралык бюро тийиштүү түрдө

ыйгарым укуктуу ишенимдүү өкүлгө Ушул Нускамага ылайык өтүнүүчүгө же ээсине даректелген кандай болбосун чакырууну, кабарлоону же башка билдирүүнү жиберет; кандай болбосун - тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу ишенимдүү өкүлгө жиберилген чакыруу, кабарлоо же башка билдирүү өтүнүүчүгө же ээсине жиберилгендегидей эле күчкө ээ.

(3) (1)(е) пункттун жоболоруна карабастан,

(i) ишенимдүү өкүлдү кайта чакырып алуу түздөн-түз Эл аралык бюрого билдирүүнү ээси кол коюп, жазуу түрүндө  жиберүү аркылуу акысыз ишке ашырылат; Эл аралык бюро мындай кайта чакырып алуу жөнүндө ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна, ошондой эле мандаты кайта чакырып алынган ишенимдүү өкүлгө маалымдайт;

(ii) мандаттан баш тартуу түздөн-түз Эл аралык бюрого ишенимдүү өкүл кол коюп, жазуу түрүндө  жиберүү аркылуу акысыз ишке ашырылат; Эл аралык бюро мындай баш тартуу жөнүндө ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна, ошондой эле ээсинин өзүнө маалымдайт;

(4) Ишенимдүү өкүл жөнүндө жазууну киргизүү мурун дайындалган кайсы болбосун башка ишенимдүү өкүлдү кайта чакырып алуу катары каралып чыгат.

(5) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү качан Эл аралык бюро ушул Нускамага ылайык арызды өзүнүн карамагына алган күнү ишке ашырылат. Бул жазуулар тууралуу кызыкдар болгон өлкөлөрдүн ведомстволоруна кабарланбайт жана алар «Эл аралык белгилер» журналына жарыяланбайт. 

3-эреже

Өтүнүүчү; ээси 

(1) Бир нече жеке же юридикалык жактар, эгер алардын ар бири Келишим түзүүчү өлкөнүн жараны болуп эсептелинсе же Макулдашуунун 2-статьясы менен караштырылган шарттарды канааттандырса жана өтүнүүчүлөрдүн бардыгы үчүн чыгарылган өлкө ошол эле бирөө болгон шартында, бир эле ошол эл аралык каттоонун өтүнүүчүсү боло алат.

(2) Бир нече жеке же юридикалык жактар, эгер алардын ар бири Келишим түзүүчү өлкөнүн жараны болуп эсептелинсе же Макулдашуунун 2-статьясы менен караштырылган шарттарды канааттандырса, бир эле ошол эл аралык каттоонун ээси катарында чыга алат. 

4-эреже

Улуттук ведомство 

(1) Чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу аркылуу эл аралык бюрого эл аралык каттоого өтүнмө, ал эми ээсинин, өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз жиберилиши керек.

(2) Өтүнмөгө же арызга тийиштүү корреспонденция ага жооп берүүгө милдеттүү болгон улуттук ведомствого Эл аралык бюро тарабынан жиберилет.

(3) Керектүү алымдар жана жыйымдар эгер мындай төлөөнү улуттук ведомство аркылуу ишке ашырууну улуттук эрежелер караштырбаса же мүмкүнчүлүк бербесе, түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан төлөнөт; эгер керектүү алымдар жана жыйымдар түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан төлөнсө, анда Эл аралык бюро түздөн-түз алар менен алымдарды жана жыйымдарды төлөө боюнча кат алышат.

 (4) Эгер ушул Нускамага ылайык улуттук ведомствонун колу талап кылынса, ал факсимиле же расмий мөөрү менен алмаштырылат.

(5) Бир нече документти камтыган кайсы болбосун пакет документтердин ар биринин бар экендигин тастыктаган каттоосу болушу керек 

5-эреже

Эл аралык бюро менен байланышуунун ыкмалары 

(1) Эл аралык бюрого жиберилүүчү бардык билдирүүлөр жазуу түрүндө ишке ашырылышы керек. Эл аралык бюро анын карамагында болгон жазуу түрүндөгү маалыматтардын негизинде гана иш жүргүзөт.

(2) Эл аралык бюрого маалыматтарды телеграф, телетайп же телебайланыштын башка ушу сыяктуу каражаттары аркылуу берүү төмөнкүдөй шартта жазуу түрүндө ушул маалыматтарды билдирүү менен теңештирилет:

(i) бул маалыматтар Эл аралык бюрого түшкөндө, 7-эрежеде караштырылган жумушчу тилде так баяндалган жана:

(ii) ушундай түрдө жиберилген маалыматтар бланкта көрсөтүлүшү керек, ошондой эле ушундай бланктагы тийиштүү аталышы жана номуру жиберилет.

(3) Качан ушул Нускамага ылайык бланк же документге кол коюу керек болсо, эгер Эл аралык бюро баштапкы билдирүүнү жана талап кылынган кол коюуну камтыган бланк же документтердин маалыматтарын алган күндөн тартып, жыйырма күнгө чейин албаса, (2)-пунктта караштырылган каражаттардын биринин жардамы менен талап кылынган маалыматтарды берүү анык эмес болуп эсептелинет. ушундай түрдө тастыкталган баштапкы билдирүү Эл аралык бюро аны алган күндөн тартып күчүнө ээ болот. 

6-эреже

Мөөнөтүн эсептөө 

(1) Жыл менен билдирилген кайсы болбосун мөөнөт качан мөөнөтү эсептелгенден тартып, кырдаал түзүлгөн ай жана күнгө ылайык келген кийинки жылдын ошол күнүндө жана айында бүтөт.

(2) Ай менен билдирилген кайсы болбосун мөөнөт качан мөөнөтү эсептелгенден тартып, кырдаал түзүлгөн айдын күнүнө ылайык келген тийиштүү кийинки айдын ошол күнү бүтөт; бирок эгер, тийиштүү кийинки ай ошол эле сандагы күн болбосо, мөөнөтү ошол айдын акыркы күнү бүтөт.

 (3) Күнү менен берилген кайсы мөөнөт болбосун каралып чыгуучу окуя жана акыркы күндүн мөөнөтү эсептелип чыкканда, анын кийинки күнүнөн тартып эсептелет.

(4) Эгер корреспонденция же төлөм Эл аралык бюрого белгилүү мөөнөттө түшүшү керек болсо, акыркы күнү Эл аралык бюро иштебеген ишемби, жекшемби же башка күнгө туш болсо же мындай корреспонденция же төлөмдү кабыл ала албаса анда бул мөөнөт бул кырдаалдын бири дагы болбогон кийинки күндүн бирине чейин узартылат.

 (5) Эл аралык бюро дайыма берилген мөөнөттүн өтүшүнүн күнүн көрсөтөт. 

7-эреже

Жумушчу тил 

(1) Макулдашууну аткаруу үчүн Эл аралык бюронун жумушчу тили болуп француз тили эсептелет.

(2) Негизинен, эл аралык каттоого өтүнмө, өзгөртүү киргизүү жөнүндө өтүнмө, алар боюнча кат жазышуу, коргоо берүүдөн баш тартуу, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер, каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоолор, ошондой эле Эл аралык реесрдин абалы жөнүндө Эл аралык бюрого берилүүчү маалыматтар, тактап айтканда Реестрден алынган көчүрмөлөр француз тилинде түзүлөт. 

2-ГЛАВА

ЭЛ АРАЛЫК КАТТООГО ӨТҮНМӨ БЕРҮҮ 

8-эреже

Эл аралык каттоого берилген өтүнмөнүн формасы жана мазмуну 

(1) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө Эл аралык бюро бекер берген бланкта  чыгарылган өлкөнүн ведомствосу тарабынан күнү жана колу коюлуп эки көчүрмөдө берилиши керек. Бланк так жана мүмкүн болсо жазуу машинкасында толтурулуш керек.

(2) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы жана көрсөтүлүшү керек:

(i)өтүнүүчүнүн аты; эгер өтүнүүчү жеке жак болсо, анда фамилиясы жана аты(аттары) көрсөтүлөт, мында аты(аттары)  фамилиянын алдына жазылат; эгер өтүнүүчү юридикалык жак болсо, анын толук аталышын көрсөтүү керек;

(ii) бардык зарыл маалыматтарды, үй номурун кошо көрсөтүү менен өтүнүүчүнүн дареги; өтүнүүчү анын негизги дарегинен айырмаланган кат жазышуу үчүн дарегин көрсөтө алат; эгер ар түрдүү даректери менен бир нече өтүнүүчү болсо, кат жазышуу жүргүзүлө турган дарек көрсөтүлөт;

(iii) өтүнүүчүнүн анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болгон Келишим түзүүчү өлкөнү; анысы болбогон учурда, анын жашаган орду болгон Келишим түзүүчү өлкөнү; анысы болбогон учурда, ал анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү өлкөнү;

(iv) ишенимдүү өкүлдүн аты жана дареги, эгер болсо;

(v) чыгарылган өлкөдө колдонулуучу өтүнмөнүн берилген күнү жана белгини каттоо номурлары;

(vi) бул колдонулган жерде, чыгарылган өлкөдө өтүнмө берүү же башка өлкөдө - өтүнүүчү көрсөткөн Өнөр жай менчикти коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусуна кандай бобосун башка өтүнмө берүү анын тактоосу боюнча аталган Конвенциянын 4-статьясынын маанисинде биринчи жолу берилген өтүнмө болуп эсептелинет, ошондой эле башка өтүнмөнүн күнү жана номуру;

(vii) 80х80 мм өлчөмүндөгү квадратка баткан белгинин кара-ак сүрөттөлүшү; эки эң алыс чекиттердин ортосундагы аралык 15мм ден аз эмес болушу керек; белгинин сүрөттөлүшү бланктагы ылайыкталган ордуна чапталат;

(viii) эгер белгинин айырмалануучу элементи катарында түскө коргоо суралса, суралуучу түс же түстөрдүн айкалышы, ошондой эле өлчөмү форматы А4 (210х297 мм) ашып кетпеген белгинин түстүү сүрөттөлүшү көрсөтүлөт;

(iv) эгер белги үчөлчөмдүү формада болсо, "көлөмдүк белги"көрсөтүлөт;

(x) эгер белги же белгинин бөлүгү латындан башк же араб же рим санынан башкадан турса, белги же белгинин бөлүгү латын тамгалары жана араб сандары менен транслитерацияланат;

(xi) эгер ал ушундай болсо, "жамааттык белги", "сертификаттык белги" же "кепилдендирүүчү белги" көрсөтүлөт;

(xii) Товарларды жана тейлөө кызматтарын Эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтолгон, алардын белгисине коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары ушул Классификациялоонун алфавиттик көрсөткүчүнүн терминдери бөтөнчө так терминдер менен белгиленген;

(xiii) эл аралык каттоо үчүн өтүнмөнү улуттук ведомство тарабынан алынган күн көрсөтүлөт; эгер, улуттук ведомство белгини улуттук реестрге киргизгенге чейин эл аралык каттоо үчүн өтүнмөнү алса, улуттук каттоонун күнү көрсөтүлөт;

(xiv) Макулдашуунун 3tеr (1)-статьясына ылайык коргоо суралган өлкөлөр;

(xv) 10(1)- эрежеге ылайык негизги алым төлөнгөн жыйырма же он жыл ичиндеги мезгил;

(xvi) негизги алымдын өлчөмү, ыкмасы жана төлөгөн күнү жана аны төлөөчү, жана зарыл учурда, 32(1)(а) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жана толуктоо алымдары;

(xvii) өтүнмөдөгү белгиге жана анын ээсине тийштүү бардык маалыматтар улуттук реестрдеги маалыматтарга тийиштүү экенин тастыктаган белги чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун арызы;

(xviii) эгер, ушундай тастыктоо ал чыгарылган өлкөдө белгини улуттук каттоосунда бар болсо, белгини Макулдашуунун 5bis статьясында караштырылган белгиде камтылган белгиленген элементтерди пайдаланууга өтүнүүчү ага тастыктоо бергендиги жөнүндө чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун арызы;

(xix) эгер мында маалыматтар ал чыгарылган өлкөдө белгини улуттук каттоосунда бар болсо, белгинин курамдык элементтерин аныктаган кошумча маалыматтар.

(3) Мындан тышкары, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

(i) эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө бир же бир нече эл аралык каттоонун предмети болгон белгиге тийиштүү болсо, ушул каттоолордун күнү жана номурлары;

(ii) эгер белги французчадан башка жазууларды камтыса, алардын француз тилиндеги котормосу. 

9-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө тиркелүүчү документтер 

(1) Эгер белги сүрөттөөчү элементти камтыса же өтүнүүчү оозеки белгини өзгөчө графикалык жазуу менен каттоодон өткөргүсү келсе, анда (2)(ii) пунктта караштырылган учурдан тышкары, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө 32(1)(b)(i) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө менен жана ушул сүрөттүн өлчөмүндөй эле 8(2)(vii) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө камтылган белгинин сүрөттөлүшүнө карата кошумча түрдө кара, ак түстө аткарылган белгинин эки сүрөттөлүшү менен коштолот.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө түстүү коргоо суралса, ал төмөнкүлөр менен коштолот:

(i) эгер өтүнүүчү белги анын өлчөмү форматы А4 (210 ммх297 мм) ашпагандай болуп, аталган белги элүү жолу сүрөттөлүшү менен түстүү аткарылып, кара, ак түстө жарыяланышын кааласа, мында, эгер белги сүрөттөчү элементти камтыса же өтүнүүчү оозеки белгини өзгөчө графикалык жазуу менен каттоодон өткөргүсү келсе, (1)-пункттун жоболору пайдаланылат деп түшүндүрүлөт;

(ii) эгер өтүнүүчү белги 32(1)(b)(ii) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө менен түстүү аткарууда жана 8(2)(viii) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө камтылган белгинин сүрөттөлүшүнө кошумча түрүндө түстүү аткарууда аталган белги эки жолу сүрөттөлүшү менен жана 8(2)(vii) эрежеде айтылган кара, ак түстө жана ошол эле өлчөмдө жарыяланышын каалаган учурда.

(3) (1) жана (2)(ii) пункттарда айтылган сүрөттөр кандайдыр бир ашыкча деталдардан бошотулушу жана белгини бардык деталдары менен так көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек.

(4) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө тиркелүүчү өзүнчө билдирүүлөргө улуттук ведомство өтүнүүчү өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар же тейлөө кызматтары үчүн бир же бир нече өлкөлөрдө коргоодон баш тарткандыгын көрсөтө алат. 

10-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү коштогон алымдар жана алымдын калган бөлүгүн төлөө 

(1) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө 32(1)(а)(i) эрежеде белгиленген негизги алымды төлөө менен  коштолот, ал 32(1)(а)(iii) эрежеде белгиленген кошумча алымдын жыйырма жылдык мезгилге же биринчи он жылдык мезгилге төлөнсө болот, жана зарыл учурда, кошумча жыйымдын  32(1)(а)(ii) эрежеде белгиленген кошумча алымды жана төлөө жана 32(1)(b)(ii) эрежеде белгиленген кошумча жыйымды төлөө менен  коштолот.

(2) Эгер негизги алым биринчи он жылдык мезгилге гана төлөнсө, анда 32(1)(а)(i) эрежеде анын өлчөмү көрсөтүлгөн калган бөлүгү эл аралык каттоодон өткөн күндөн тартып эсептегенде, он жылдык мезгил өткөнгө чейин Эл аралык бюрого төлөнүшү керек.

(3) Эгер алымдын калган бөлүгү он жылдык мезгил өткөнгө чейин төлөнбөсө, анда он жылдык мезгил өткөн күндөн тартып эсептегенде, алты айдын ичинде 32(1)(d) эреже менен белгиленген алымдын калган бөлүгүн жана кошумча жыйымды Эл аралык бюро өз карамагында кармабаса, ээси каттоодон келип чыккан артыкчылыктарын жоготот, ал эми каттоонун өзү реестрден чыгарылат.

 3-ГЛАВА 

ЭЛ АРАЛЫК КАТТООГО БЕРИЛҮҮЧҮ ТУУРА ЭМЕС ТАРИЗДЕЛГЕН ӨТҮНМӨ 

11-эреже

Жалпы жоболор 

(1) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө Макулдашууга же ушул Нускамага ылайык келбесе, Эл аралык бюро каттоону токтото турат жана бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет; эгер сөз зарыл болгон алымдарды жана жыйымдарды төлөө жөнүндө болсо жана бул төлөө улуттук ведомство аркылуу жүргүзүлбөсө, анда өтүнүүчүгө эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү туура тариздөө сунуш кылынат.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (1)-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүнүн күнүнөн кийинки үч айдын ичинде туура таризделбесе, Эл аралык бюро эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү туура тариздөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; улуттук ведомстводон тышкары, ал бул тууралуу өтүнүүчүгө билдирет.

(3) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (2)-пункттун негизинде берилген мөөнөттүн ичинде туура таризделбесе, анда ал боюнча өндүрүш токтотулган болуп эсептелинет жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

12-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө, туура эмес таризделген товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо 

(1) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө алар үчүн белгиге коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары 8 (2)(xii) эрежеге ылайык класстар боюнча топтолбосо же Эл аралык бюро көрсөтүлгөн классификациялоону туура эмес деп эсептесе, анда ал улуттук ведомствого классификациялоо боюнча өзүнүн сунуштарын киргизет. Эгер ушундай сунуштардын натыйжасында 32(1)(а)(ii) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча алымды төлөө керек болсо, Эл аралык бюро эгер ушул ведомство аркылуу зарыл болгон алымдар жана жыйымдар төлөнсө, бул тууралуу өтүнүүчүгө же улуттук ведомствого билдирилет.

(2) (1)-пунктта көрсөтүлгөн учурларда, Эл аралык бюро мындан тышкары, өтүнүүчүгө же улуттук ведомствого эгер, ушул ведомство аркылуу зарыл болгон алымдар жана жыйымдар төлөнсө, 32(1)(с) эрежеде өлчөмү белгиленген классификациялоо үчүн жыйым төлөө зарыл экендигин билдирет.

(3) Кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым Эл аралык бюронун сунуш берген күнүнөн тартып эсептегенде, үч айдын ичинде төлөнүшү керек.

(4) Эгер (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөт өткүчө, Эл аралык бюро анын сунуштары менен макул эместиги тууралуу билдирүү албаса жана эгер кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым ошол эле мөөнөттө төлөнсө, анда ал 11- жана 13-эрежелерди эске алып, алар сунуш кылган классификациялоо менен белгини каттоодон өткөрөт.

(5) Эгер макул эместиги тууралуу билдирүү (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө алынса, Эл аралык бюро жаңы сунуштарды киргизе алат же кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым ошол эле мөөнөттө төлөнсө, 11- жана 13-эрежелерди эске алып, Эл аралык бюро туура деп эсептеген классификациялоо менен белгини каттоодон өткөрөт.

 6) Эгер кошумча алым (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөсө, анда эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө  боюнча өндүрүш токтотулат жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет.

(7) Эгер классификациялоо үчүн жыйым (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөсө, Эл аралык бюро ушул чогултууну төлөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; улуттук ведомстводон тышкары, ал бул тууралуу өтүнүүчүгө дагы билдирет. Эгер ушул мөөнөттө төлөмдөр төлөнбөсө, анда эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө  боюнча өндүрүш токтотулат жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

13-эреже

Лингвистикалык көз-караш менен аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес терминдерди камтыган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси 

(1) Эгер Эл аралык бюро эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө товарларды жана тейлөө кызматтарын көрсөтүү үчүн лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес терминдер пайдаланылган деп эсептесе, анда ал бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет жана зарыл учурда ага билдирилген күндөн тартып, үч айдын ичинде эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү оңдоону сунуш кылуу менен өзгөртүү жөнүндө өзүнүн сунуштарын жиберет.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (1)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө оңдолбосо, Эл аралык бюро аталган өтүнмөнү оңдоо үчүн ушундай эле узактыктагы мөөнөт берет; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана өтүнүүчүгө билдирет.

(3) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө өтүнмө (2)-пункттун негизинде берилген мөөнөттө оңдолбосо, Эл аралык бюро улуттук ведомство термин киргизиле турган классты көрсөткөн шартында, белгини лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес термин менен каттоодон өткөрөт жана анын пикири боюнча бул термин лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес экендигин белгилейт. Эгер улуттук ведомство эч кандай классты белгилеп бербесе, Эл аралык бюро бул термин ех officio чыгарып салат; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана өтүнүүчүгө билдирет.

4-ГЛАВА

ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО

 14-эреже

Эл аралык реестрде белгини каттоо 

(1) Качан Эл аралык бюро өз карамагында Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө болгондо, ал белгини Эл аралык реестрде каттайт.

(2) Белгини каттоо төмөнкүлөрдү камтыйт же көрсөтөт:

(i) эл аралык каттоонун күнүн;

(ii) Эл аралык реестрге белгинин анык кирген күнүн;

(iii) негизги алым төлөнгөн жыйырма же он жылдагы мезгил;

(iv) эл аралык каттоонун катар номуру;

(v) белгинин ээсинин аты жана дареги, зарыл учурда, кат жазышуу үчүн пайдаланылуучу дарек;

(vi) эгер ээсинин дарегинде чыгарылган өлкөсүнөн башка өлкө көрсөтүлсө, көрсөтүлгөн өлкө чыгарылган өлкөсү каралгандыгынын себеби;

(vii) кара, ак түстө аткарылган белгинин сүрөттөлүшү жана эгер түсүнө коргоо суралса, түстүү аткарылган белгинин сүрөттөлүшү;

(viii) зарыл учурда, суралган түстү жана түстөрдүн айкалышын көрсөтүү;

(iх) зарыл учурда, Белгилердин сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоон категорияларын жана бөлүктөрүн көрсөтүү;

(х) эгер ал ушундай болсо, "көлөмдүк белгини" көрсөтүү;

(хi) зарыл учурда, 8(2)(х) эрежеде караштырылган транслитерацияны, ошондой эле 8(3)(ii) эрежеде караштырылган котормону;

(хii) эгер ал ушундай болсо, "жамааттык белги", "сертификаттык белги" же "кепилдендирүүчү белгилерин" көрсөтүү;

(xiii) Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтоштурулган белгиге коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары;

(хiv) чыгарылган өлкөсү, өтүнмө берилген күнү жана номуру, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнүн берилген күнүндө бул өлкөдө колдонулуучу  белгинин каттоосу; (xv) качан бул колдонулуучу болсо, өтүнүүчү көрсөткөн чыгарылган өлкөдө өтүнмө берүү же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусуна башка өлкөдө кайсы болбосун башка өтүнмө берүү анын тастыктоосу боюнча аталган Конвенциянын 4-статьясынын маанисинде өтүнмө биринчи жолу берилген деп эсептелинет, ошондой эле ушул башка өтүнмөнүн берилген күнү жана номуру;

(xvi) аларда коргоо суралган өлкөлөр жана 9(4)-эрежеге ылайык жиберилген коргоодон баш тартуулар, эгер ушундайлар бар болсо;

(хvii) качан бул колдонула турган болсо, 8(2)(хviii) эрежеде караштырылган арыз;

(xviii) качан бул колдонула турган болсо, 8(3)(хix) эрежеде эскертилген кошумча маалыматтар;

(хiх) качан бул колдонула турган болсо, 8(3)(i) эрежеде караштырылган факультативдик маалыматтар;

(хх) качан бул колдонула турган болсо, ишенимдүү өкүлгө тийиштүү маалыматтар. 

15-эреже

Эл аралык каттоодон өткөрүлгөн күнү 

(1) Эл аралык каттоонун күнү болуп качан Эл аралык бюро өз карамагында Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө болгон күн эсептелинет.

(2)Бирок:

(i) Эл аралык каттоонун күнү болуп чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу эл аралык катттого өтүнмө алган күн эсептелинет, эгер ушул күндөн кийин эки айдын ичинде Эл аралык бюронун өз карамагында ушул өтүнмө болсо жана эгер көрсөтүлгөн өтүнмө Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келсе;

(ii) эгер чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу белги улуттук реестрге киргизилгенге чейин эл аралык каттоого өтүнмө алса, анда эл аралык каттоо күнү бул белги киргизилген күн деп эсептелинет, эгер ушул күндөн кийин эки айдын ичинде Эл аралык бюро өз карамагында ушул өтүнмө болсо,  эгер көрсөтүлгөн өтүнмө Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келсе;

(3) Эгер эл аралык каттоого берилген өтүнмө туура эмес таризделсе, анда Эл аралык бюронун карамагындагы  (1) жана (2)-пункттардагы көрсөтүлгөн максаттар үчүн туура таризделген өтүнмөнүн күнү болуп эсептелинет.

(4) Бирок, эгер өтүнмөнүн туура эмес таризделиши олуттуу элементтерди козгоп өтпөсө жана эгер 11(1)-эрежеде айтылган билдирүү берилген күндөн кийин үч айдын ичинде өтүнмөнүн туура таризделиши ишке ашырылса, эл аралык каттоонун күнү өзгөртүлбөйт. Туура эмес таризделүү олуттуу элементтерге кирген катарында каралат, эгер:

(i) эл аралык каттоого берилген өтүнмө жеке өзүнө же өтүнүүчүнүн дарегине карата көрсөтмөлөрдү камтыбаса;

(ii) эл аралык каттоого берилген өтүнмө Келишим түзүүчү өлкөгө карата көрсөтмөлөрдү камтыбаса, мында өтүнүүчүнүн анык  жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо;  анысы болбосо, анын жашаган орду болгон Келишим түзүүчү тараптын; анысы болбосо, анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү тараптын;

(iii) эл аралык каттоого берилген өтүнмө чыгарылган өлкөдө жарамдуу өтүнмөнүн берилген күнүн жана номурун жана белгинин каттоосун камтыбайт;

(iv) эл аралык каттоого берилген өтүнмө белгинин сүрөттөлүшүн камтыбайт;

(v) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө алардын белгисине коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары көрсөтүлгөн эмес;

(vi) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө аларда белгисине коргоо суралган өлкөлөр көрсөтүлгөн эмес;

(vii) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун өтүнмөдөгү белгиге жана анын ээсине тийиштүү бардык маалыматтар улуттук реестрде көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык келгендигин тастыктаган арыз болбойт;

(viii) Эл аралык бюрого алым төлөнбөсө же качан (5)(i) пункт колдонулган учурдан тышкары, төлөнгөн сумма жетишсиз. 

(5) Эл аралык каттоонун күнү ошондой эле төмөнкүдөй учурларда өзгөрүүсүз калат, эгер:

(i) эл аралык каттоого берилген өтүнмө классификациялоо үчүн жыйым катарында алынган сумма жана зарыл учурда, кошумча алым катарында алынган сумма
2(3)-эрежеде көрсөтүлгөн үч ай мөөнөттүн ичинде төлөнгөн шартында, товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоонун көз-карашы менен караганда туура эмес таризделсе;

 (ii) 13-эреже колдонулат. 

5-ГЛАВА

БАШ ТАРТУУЛАР, КАТТООНУ АНЫК ЭМЕС ДЕП ТААНУУ ЖАНА АЙРЫМ СОТ ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК ЧЕЧИМДЕР ЖӨНҮНДӨ ЖАЗУУЛАРДЫ КИРГИЗҮҮ 

16-эреже

Баш тартуу жана баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоонун формасы жана мазмуну 

(1) 5-статьяда эскертилген коргоону берүүдө алдын-ала же акыркы баш тартуу жана баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоолор Эл аралык бюрого бирдей, айы-күнү жана колу коюлган нускада ар бир эл аралык каттоого өзүнчө заказдык корреспонденция менен жөнөтүлөт.

(2) Коргоо берүүдө баш тартуу жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук ведомство;

(ii) эл аралык каттоого ылайык келген номур жана негизги улуттук каттоонун номуру;

(iii) эл аралык каттоого ылайык келген ээсинин аты жана дареги;

(iv) баш тартуунун жүйөлөрү;

(v) эгер баш тартуу товарлардын жана тейлөө кызматтардын бардыгын козгобосо, анда коргоо берүүгө баш тартылгандан калганы;

(vi) эл аралык каттоого каршы коюлган, мурунку артыкчылыгы менен улуттук же эл аралык белги же белгилер, алар үчүн каршы коюлган улуттук белгилер катталган, товарлар жана тейлөө кызматтары (бул көрсөтмө улуттук реестрде колдонула турган оригинал тилинде берилет), каршы коюлган белгилердин өтүнмөсүнүн же каттоосунун айы-күнү жана номуру, ошондой эле алардын ээсининаты жана дареги; эгер бул белгилер сүрөттөлүүчү элементти же өзгөчө графикалык жазууну камтыса же эгер аларга түстүү же түстөрдүн айкалышын коргоо суралса, каршы коюлган улуттук белгилердин сүрөттөлүшү кабарлоонун ар бир нускасына тиркелиши керек;

(vii) азыркы учурда колдонулуучу улуттук мыйзамдардын негизги жоболору;

(viii) макул эместигин билдирүүнүн мөөнөтү жана макул эместиги көрсөтүлүп, жибериле турган орган, зарыл учурда жергиликтүү ишенимдүү өкүл аркылуу берилет;

(iх) баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган күн;

(3) Баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоолордо эл аралык каттоого ылайык номуру, ошондой эле ушул каттоонун ээсинин аты жана дареги көрсөтүлөт. 

17-эреже

Баш тартуу жөнүндө кабарлоонун мөөнөтү, баш тартуу жөнүндө жазууларды киргизүү жана баш тартууну кайра жөнөтүү 

(1) Коргоо берүүгө баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюрого улуттук мыйзамдарда караштырылган мөөнөттө, бирок ага Эл аралык реестрге белги же аймактык кеңейтүү жөнүндө арыз киргизилген күндөн тартып, эсептегенде бир жылда мөөнөтү өткөндөн кечеңдетпей, жөнөтүлөт; жөнөтүлгөн күнү почта штемпели боюнча аныкталат. Эгер почта штемпели даана билинбесе же болбосо, анда кабарлоо Эл аралык бюро аны алгандан жыйырма күн мурун жиберилген катары баш тартуу жөнүндө каралат; бирок ушундай түрдө белгиленген айы-күнү баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн мурункуга туура келсе, анда кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан ал ушул акыркы күнгө жиберилген катарында каралат.

(2) Баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан төмөнкүдөй учурда таанылбайт, эгер:

(i) почта штемпелине ылайык ал (1)-пунктта караштырылган мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол жылда Эл аралык бюрого жиберилсе;

(ii) почта штемпели даана билинбесе же болбосо, ал (1)-пунктта караштырылган мөөнөтү бүткөндөн жыйырма күндөн ашуун өткөндөн кийин ошол жылда Эл аралык бюрого жиберилет;

(iii) анда баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган улуттук ведомство көрсөтүлбөгөн;

(iv) анда ушул ведомство тарабынан кол коюлган эмес;

(v) эгер кабарлоодо камтылган башка маалыматтар гана кабарлоону тактоону жардам бербесе, анда тийиштүү эл аралык каттоонун номуру көрсөтүлгөн эмес;

(vi) анда баш тартуунун жүйөлөрү көрсөтүлгөн эмес.

(3) (2)-пунктта көрсөтүлгөн учурларда, Эл аралык бюро:

(i) баш тартуу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жиберет;

(ii) баш тартуу жөнүндө кабарлоону жиберген улуттук ведомствого, чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан таанылбайт деп маалымдайт жана  мунун себептерин көрсөтөт.

(4) (2)-пунктта караштырылбаган учурларда, Эл аралык бюро кечиктирбестен Эл аралык реестрге баш тартуу жөнүндө жазууну киргизет жана кабарлоонун бир нускасын чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жиберет. Бирок, эгер кабарлоо ушул эреженин (2)-пунктунда көрсөтүлбөгөн негиздер боюнча 16(1) жана (2)- эрежелерге ылайык келбесе, баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук ведомство кечиктирбестен белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосунун Эл аралык бюросунун өтүнүчү боюнча же белгинин ээсинин өтүнүчү боюнча кабарлоону оңдоосу керек. 

18-эреже

Эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун формасы жана мазмуну 

(1) Качан кызыкдар болгон өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан анык эмес деп таанылса жана каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим даттанууга болбосо, бул өлкөнүн улуттук ведомствосу бул тууралуу билери менен Эл аралык бюрого бул каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоо жиберет; эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө ар бир кабарлоо Эл аралык бюрого үч бирдей, айы-күнү жана колу коюлган нускаларда заказдык корреспонденция менен жиберилет.

(2) Кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган орган;

(ii) тийиштүү эл аралык каттоонун номуру жана зарыл учурда, негизги улуттук каттоонун номуру;

(iii) тийиштүү эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

(iv) эгер эл аралык каттоону анык эмес деп таануу бардык товарларга жана тейлөө кызматтарына тиешелүү болбосо, анда белгини каттоодо кайсылар үчүн анык деп таанылгандар;

(v) тийиштүү эл аралык каттоого каршы келген, мурунку артыкчылыгы менен улуттук же эл аралык белги же белгилер, өтүнмөнүн жана каттоонун айы-күнү жана номурлары, ошондой эле алардын ээлеринин аты жана дареги;

(vi) ошол учурда колдонулуучу улуттук мыйзамдардын негизги жоболору;

(vii) эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылган күн;

(3) Эл аралык бюронун өтүнүчү боюнча эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабар берген өлкөнүн улуттук ведомствосу ага эгер ушул өлкөнүн улуттук мыйзамдары ушуну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берсе,эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечимдин бир нускасын жиберет.

(4) Эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылган күндү көрсөтүү менен кабарлоо алган күнү Эл аралык бюро тарабынан эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө жазуу киргизилет.

(5) Эл аралык бюро эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жана ээсине жиберет. Ушул ведомствонун өтүнүчү боюнча Эл аралык бюро эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын эгер Эл аралык бюро аны (3)-пунктка ылайык ала алган шартында, жиберет. 

19-эреже

Айрым соттук жана административдик чечимдер жөнүндө жазууларды киргизүү 

Даттанууга болбой турган жана анын жыйынтыгында кайсы бир кызыкдар болгон өлкөдө эл аралык каттоону пайдаланууда ээсинин укугу чектелип тургандыктан, кандай болбосун соттук жана административдик чечимдер жөнүндө жазуулар ушул өлкөнүн улуттук ведомствосунун өтүнүчү боюнча Эл аралык реестрге киргизилет. Арызга соттук жана административдик чечимдин көчүрмөсү, аны сураган жазуулардын киргизилиши, ошондой эле көрсөтүлгөн ведомство тарабынан түзүлгөн соттук жана административдик чечимдердин кыскача баяндоосу тиркелет. 

6-ГЛАВА

ӨЗГӨРТҮҮ ЖӨНҮНДӨ ЖАЗУУНУ КИРГИЗҮҮ  

20-эреже

Өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыздын  формасы жана мазмуну  

(1) Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бардыгы же айрым бөлүгү үчүн бир же бир нече өлкөлөргө белгини коргоону жайылтуу, товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бардыгы же айрым бөлүгү үчүн укук берүү, жарым-жартылай ыктыярдуу берүү же айрым өлкөлөргө карата реестрден эл аралык  каттоону чыгаруу, айрым кызыкдар өлкөлөрдө коргоодон баш тартуу, товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөө же эл аралык каттоонун ээсинин атын же дарегин өзгөртүү сыяктуу өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыздар анын карамагына Эл аралык бюро тарабынан бекер берилген бланкта белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу тарабынан күнү жана колу коюлуп, бир нускада берилет.

(2) Өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызда бардык учурларда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) тийиштүү эл аралык каттоонун номуру жана зарыл учурда, негизги улуттук каттоонун номуру;

(ii) тийиштүү эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

(iii) 32(1)(е) эрежеде көрсөтүлгөн жыйымдын өлчөмү, төлөөнүн күнү жана ушул жыйымды төлөөчү;

(3) Арыз 32(1)(е) эрежеде көрсөтүлгөн жыйымды төлөө менен коштолот. 

21-эреже

Туура эмес таризделген өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз 

(1) Эгер өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз Макулдашууга жеушул нускамага ылайык келбесе, Эл аралык бюро ушундай жазууну киргизбей турат жана бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет; эгер сөз кошумча алымды же зарыл болгон жыйымды төлөө тууралуу болсо жана бул төлөө улуттук ведомство аркылуу эмес жүргүзүлсө, анда ээсине арызды туура тариздөө сунуш кылынат.

(2) Эгер арыз (1)-пунктта эскертилген кабарлоонун датасынан кийинки үч айдын ичинде туура таризделбесе, Эл аралык бюро өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызды туура тариздөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана белгинин ээсине билдирет.

(3) Эгер өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз (2)-пунктка ылайык берилген мөөнөттө туура таризделбесе, анда арыз боюнча иш токтотулат жана мурун төлөнгөн бардык алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

22-эреже

Эл аралык реестрге өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү жана ушул жазууларды киргизүүнүн датасы 

(1) Эл аралык каттоого тийиштүү өзгөртүү жөнүндө жазуулар качан Эл аралык бюро өз карамагына Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызды алган күнү киргизилет.

(2) Эл аралык реестрге жарым-жартылай ыктыярдуу берүү жөнүндө жазуулар жарым-жартылай бөлүгү ыктыярдуу берилген эл аралык каттоо номуру менен киргизилет; ыктыярдуу берилген бөлүгү жөнүндө жазуулар Эл аралык реестрге өзүнчө эл аралык каттоо катары киргизилет жана башкы тамга менен коштолуучу жарым-жартылай бөлүгү ыкыярдуу берилген бөлүгүнүн каттоо номуруна ээ болот. 

23-эреже

Оңдоолор 

(1) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго тийиштүү Эл аралык бюронун каталары кайсы убакта болбосун Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(2) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго жана Эл аралык бюронун пикири боюнча эл аралык каттоодон келип чыккан укуктарга зыян келтире тургандарга байланыштуу улуттук ведомствонун каталары эгер улуттук ведомство тарабынан оңдоо жөнүндө өтүнүч же оңдоонун предмети болуп эсептелинген Эл аралык реестрге жазууларды киргизүү Эл аралык бюрого эл аралык каттоону жарыялагандан алты айдын ичинде берилсе Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(3) ) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго жана Эл аралык бюронун пикири боюнча эл аралык каттоодон келип чыккан укуктарга зыян келтирбей тургандарга байланыштуу улуттук ведомствонун каталары кайсы убакта болбосун Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(4) Эл аралык бюро Эл аралык реестрге оңдоолорду киргизүү тууралуу жазууларды киргизет.

(5) Эгер улуттук ведомство тарабынан чыгарылган баш тартуу жөнүндө чечим оңдолгон бөлүгүнө кирсе, анда ушундай эле 17-эреже колдонулат; оңдоону жарыялоо күнү Эл аралык бюро тарабынан 17(1)-эрежеде караштырылган жазууларды киргизүү күнү катарында каралат. 

7-ГЛАВА

КҮЧҮНҮН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨНДҮГҮ ТУУРАЛУУ КАБАРЛОО ЖАНА УЗАРТУУ 

24-эреже

Күчүнүн мөөнөтү өткөндүгү тууралуу кабарлоо 

Мурунку жыйырма жылдык мөөнөт өткөнгө алты ай калганга чейин же эгер негизги алым биринчи он жылдык мөөнөткө төлөнгөн болсо, Эл аралык бюро белгинин эссине жана анын ишенимдүү өкүлүнө каттоонун күчүнүн мөөнөтү өткөн күнү тууралуу кабарлоо жиберүү аркылуу эскертет. 

25-эреже

Узартуунун мөөнөтү жана шарттары 

(1) Каттоону узартуу үчүн алынуучу алымдар болуп 32(1) (а) (i) эреже менен белгиленген жыйырма жыл үчүн негизги алым, 32(1) (а) (iii) эреже менен белгиленген кошумча алым жана зарыл учурда 32(1) (а) (ii) эреже менен белгиленген кошумча алым  эсептелинет.

(2) Узартуу үчүн алынуучу алымдар мурунку мезгил өткөнгө эң кеминде бир жыл калгыча төлөнбөйт.

(3) Зарыл болгон алымдар мурунку мезгил  өткөн күндөн кеч эмес төлөнүшү керек. Ошентип, алар ушул датадан кийин, бирок 32(1)(d) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйым ушул эле мөөнөттө төлөнсө, Макулдашуунун 7(5)-статьясында караштырылган алты ай жеңилдетилген мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөнүшү керек.

(4) (1)-пунктта караштырылган алымды жана зарыл учурда 32(1)(d) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө 34(2)-эрежеде караштырылган маалыматтарды жана зарыл учурда узартылган эл аралык каттоонун күчүнүн мөөнөтү өткөн датага Эл аралык реестрге киргизилген өлкөнү жана узартуу суралбагандарды көрсөтүү менен коштолот.

(5) Зарыл болгон алымдарды төлөө эгер белги ээсинин өлкөсүнүн эрежелери ушул өлкөнүн улуттук ведомствосу аркылуу төлөөгө уруксат бербесе, түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан ишке ашырылышы керек; эгер төлөө түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан ишке ашырылса, Эл аралык бюро түздөн-түз алар менен кат жазышат.

(6) (4)-пунктта эскертилген өлкөлөрдүн тизмесин чектөө Макулдашуунун 7(2)-статьясынын маанисинде өзгөртүлгөн болуп эсептелинбейт. 

26-эреже

Жарым-жартылай ыктыярдуу берилген эл аралык каттоону узартуу 

(1) (2)-пунктту эске алып, жарым-жартылай ыктыярдуу берилген эл аралык каттоону узартуу ыктыярдуу берүү кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгүнө жана жакка тийиштүү бөлүгүнө карата өзүнчө жүргүзүлөт, мында узартуу шарттарын берүү кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгүнө жана жакка тийиштүү бөлүгүнө карата толугу менен жана өзүнчө пайдаланылат.

(2) Эгер кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгү жана жакка тийиштүү бөлүгү узартуу күнүнө бир жана ошол эле ээге катталса, анда бул бөлүктөр баштапкы эл аралык каттоонун номуру бар бир жана ошол эле каттоонун предмети боло алышат. 

27-эреже

Туура эмес таризделген узартуу 

(1) Эгер алардын аткарылышы Макулдашуу же ушул Нускама менен талап кылынган узартуунун шарттары сакталбаса, Эл аралык бюро эгер зарыл болгон алымдар ушул ведомство аркылуу төлөнсө, бул тууралуу белгинин ээсине же белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна кабарлайт.

(2) Эл аралык каттоо узартылбайт жана бардык төлөнгөн алымдар кайтарылып берилбейт, эгер узартуу шарттары сакталбаса:

(i) мурунку мөөнөтү өткөнгө чейин, же

(ii) 25(3)- эрежеде караштырылган алты айлык жеңилдик берилген мөөнөтүнүн ичинде. 

28-эреже

Эл аралык реестрге узартуу жөнүндө жазууларды киргизүү 

(1) Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келген шартында узартуу жөнүндө жазуулар Эл аралык реестрге мурунку мезгил өткөн күнгө карата киргизилет; эгер эскертилген мезгилдин мөөнөтү өткөндөн кийинки жеңилдетилген алты айлык мөөнөттүн ичинде жүргүзүлсө, узартууга ошол эле күн коюлат.

(2) Жазууларда төмөнкүлөр камтылат жана көрсөтүлөт:

(i) узартуунун айы-күнү;

(ii) узартуунун күчүнүн мөөнөтү;

(iii) узартылган каттоонун катар номуру;

(iv) белгинин ээсинин аты жана дареги жана зарыл учурда, кат жазышуу үчүн пайдаланылуучу дарек;

(v) эгер ээсинин дарегинде Келишим түзүүчү өлкө болуп эсептелинбеген өлкө көрсөтүлсө, анда белгинин ээсине эл аралык каттоонун ээси болууга укук берилгендигинин себеби;

(vi) чыгарылган өлкөсү;

(vii) белгинин кара-ак түстө сүрөттөлүшү жана эгер түстүү коргоо суралса, белгинин түстүү сүрөттүлүшү;

(viii) зарыл учурда, суралуучу түс  же түстөрдүн айкалышы көрсөтүлөт;

(iх) зарыл учурда, Белгилердин сүрөт элементтерин э аралык классификациялоонун категориялары жана бөлүктөрү көрсөтүлөт;

(х) "көлөмдүк белги" көрсөтүлөт, эгер ал ушундай болсо;

(хi) зарыл учурда, 8(2)(х) эрежеде караштырылган транслитерация жана 8(3)(ii) ) эрежеде караштырылган котормо;

(хii) "жамааттык белги", "сертификаттык белги " же "кепилдендирүүчү белги" көрсөтүлөт, эгер ал ушундай болсо;

(хiii) Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын класстары боюнча топтолгон товарлар жана тейлөө кызматтары, эгер товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөнүн натыйжасында бул тизме бардык өлкөлөр үчүн бирдей болбосо, айырмалары көрсөтүлөт; товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бөлүгү үчүн чыгарылган баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган учурда, ушундай чечим чыгарган ошол же тигил өлкөнүн аталышы гана көрсөтүлөт;

(xiv) алардын каттоосун узартуу үчүн керектүү алымдар төлөнгөн жана анда белги каттала элек болуп эсептелинген өлкөлөр;

(xv) зарыл учурда, 8(3)(i) эрежеде караштырылган кошумча маалыматтар. 

8-ГЛАВА

КҮБӨЛҮКТӨР, КАБАРЛООЛОР ЖАНА ЖАРЫЯЛООЛОР 

29-эреже

Күбөлүктөр 

(1) Эл аралык бюро заказдык кат менен чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна белгинин ээсине күбөлүк жиберет, анда белгини каттоодо Эл аралык реестрге киргизилген маалыматтар камтылат.

(2) ) Эл аралык бюро заказдык кат менен белгинин ээсине же белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна эгер узартуу ушул ведомство аркылуу жүргүзүлсө, күбөлүк жиберет, анда узартууда Эл аралык реестрге киргизилген маалыматтар камтылат. 

30-эреже

Кабарлоолор 

(1) Эл аралык бюро заказдык кат менен кызыкдар болгон өлкөлөрдүн улуттук ведомстволоруна эл аралык каттоолор жөнүндө, ошондой эле коргоо берүүгө алдын-ала жана акыркы баш тартуу жөнүндө, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө, каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечимдер, 19-эрежеге ылайык кыскача баяндалган чечимдер жөнүндө, Эл аралык реестрден каттоону чыгаруу жөнүндө, Эл аралык реестрге киргизилген оңдоолор жана башка өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлайт.

(2) Эл аралык бюро заказдык кат менен белгинин ээсине Эл аралык реестрге киргизилген коргоо берүүгө алдын-ала жана акыркы баш тартуу жөнүндө, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө жазуулар тууралуу кабарлоонун бир нускасын жана кадимки почта аркылуу Эл аралык реестрге киргизилген каттоону анык эмес таануу жөнүндө жазуулар тууралуу кабарлоону жана Эл аралык реестрге киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жазуулардын көчүрмөсүн жөнөтөт. 

(3) Конкреттүү учурга байланыштуу, Эл аралык бюро ошондой эле заказдык кат менен улуттук ведомствого же белгинин ээсине 11,12 жана 13-эрежелерде көрсөтүлгөн туура эмес таризделген арыздарга карата кабарлоолорду жана башка билдирүүлөрдү жөнөтөт. 

31-эреже

Жарыялоолор 

(1) Эл аралык бюро ай сайын "Эл аралык белгилер" журналына каттоолор, узартуулар, өзгөртүүлөр, Эл аралык реестрден каттоолорду чыгаруу, оңдоолор, коргоо берүүдө акыркы баш тартуулар (бирок баш тартуунун жүйөлөрүн көрсөтүүсүз), баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жана Эл аралык реестрге киргизилген каттоону анык эмес деп биротоло таануу, 19-эрежеге ылайык кыскача баяндалган чечимдер жөнүндө, экинчи он жылдык мөөнөткө алымдын калган бөлүгү төлөнгөндүгү тууралуу жарыяланат; Эл аралык реестрден эскертилген алымдын калган бөлүгү төлөбөгөндүн натыйжасында чыгарылган эл аралык каттоо номуру жана узартылбай калган эл аралык каттоо номуру 10(3) и 25(3) эрежелерде көрсөтүлгөн жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин гана жарыяланат.  

(2) Эл аралык бюро жыл сайын көрсөткүчтөрдү чыгарат, анда белгинин ээлеринин аттары алфавиттик тартипте жайгаштырылып, эл аралык каттоолору көрсөтүлөт, алар мурунку жылы жарыяланган. 

(3) Эл аралык бюро ошондой эле белгилердин эл аралык каттоосу жөнүндө жыл сайын статистикалык маалыматтарды жарыялайт.

(4) Ар бир улуттук ведомство Эл аралык бюродон Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык тандалган тийиштүү класска карата жыйымдардын бирдигин, акысыз "Эл аралык белгилер" журналынын эки нускасын жана бул журналдын эки нускасын кагазда же микро-фишада жарым баасына алууга укугу бар.  

9-ГЛАВА

АЛЫМДАР ЖАНА ЖЫЙЫМДАР 

32-эреже

Зарыл болгон алымдар жана жыйымдар 

(1)  Эл аралык бюро швейцариянын франкы менен күн мурун төлөөгө тийиштүү болгон төмөнкүдөй алымдарды жана жыйымдарды алат:

(2)                          

Шв.франкы

(а) эл аралык каттоо же узартуу үчүн алымдар

(i) негизги алым

20 жылга (10(1) жана 25(1)эреже)  _____________________________ 790

биринчи 10-жылдык мезгилине

(10(1) эреже) ______________________________________________ 520

биринчи 10-жылдык мезгилине

негизги алымдын калган бөлүгү

(10(2) эреже) _____________________________ 660

(ii) үчөөнөн тышкары товарларын жана тейлөө кызматтарынын ар классы үчүн кошумча алым

(Макулдашуунун 7(1) жана 8(2)(b) статьялары) ___________________________ 88

(iii) бир өлкөгө коргоону жайылтуу үчүн кошумча алым

(Макулдашуунун 3ter, 7(1) жана 8(2)(с)статьялары) ______ 88

(b) кошумча жыйым

(i) качан белги түстүү жасалып, жарыяланган учурдан тышкары,

сүрөттөөчү элементти камтыган белги

же өзгөчө графикалык жазуудагы оозеки белги үчүн,

(9(1) эреже) _________________________ 65

(ii) түстүү жасалып, жарыяланган белги үчүн

(9(2)(ii) эреже)___________________________________________ 400

(с) товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо үчүн жыйым

(12(2) эреже)

(i) эгер товарлар жана тейлөө кызматтары классификацияланбаса же

класстар боюнча топтолбосо _____________________________ 70

жана ар бир сөз үчүн жыйырмадан ашык _____________________________ 4

(ii) эгер көрсөтүлгөн классификациялоо туура эмес болсо,

ар бир сөз үчүн _____________________________________________ 4

(кайра классификациялоого туш болгону

19га барабар же азыраак болсо, эч кандай жыйым алынбайт)

(d) жеңилдетилген мөөнөттү пайдалангандыгы үчүн кошумча жыйым

(10(3) жана 25(3) эреже: 50% (а) пунктчасына ылайык алынган алым

(е) өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү үчүн жыйым

(Макулдашуунун 9(4) статьясы жана 20-эреже)

(i) эл аралык каттоодон кийин билдирилген аймактык кеңейтүү

(Макулдашуунун 3 ter (2) статьясы) _______________________________ 160

(ii) эл аралык каттоого толук укук берүү

 _________________________________________________ 160

(iii) эл аралык каттоодо жарым-жартылай ыктыярдуу берүү

(айрым өлкөлөргө карата товарлардын жана тейлөө кызматтарынын айрым бөлүктөрү үчүн) ____________________________________________ 160

(iv) 33(iv) эреже менен караштырылган учурдан тышкары, өлкөлөрдүн бардыгы же айрымдары үчүн эл аралык каттоодон кийин билдирилген товарларын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөө _____________________________ 160

(v)белгинин ээсинин атынын жана дарегинин өзгөрүшү:

бир эл аралык каттоо үчүн___________________________ 90

эгер ушундай эле өзгөртүү бир убакта суралса,

ошол эле ээсинин төмөнкүдөй

ар бир эл аралык каттоосу үчүн __________________________________ 10

(f) Эл аралык реестрдин мазмуну жөнүндө

маалымат берүү үчүн жыйым (Макулдашуунун 5ter (1)статьясы)

(i) Реестрден үч бетке чейин көчүрмө үчүн ______________________ 90

үчтөн ашкан ар бир бет үчүн ____________________________ 10

(ii) бир эл аралык каттоо үчүн башка жазуу түрүндөгү маалымдамалар жана маалыматтар: ___________________________ 70

эгер ушундай эле маалыматтар бир убакта суралса,

ошол эле ээсинин төмөнкүдөй ар

бир эл аралык каттоосу үчүн __________________________________ 10

(iii) бир эл аралык каттоо үчүн

оозеки берилген башка маалыматтар ___________________________________ 25

(iv) эл аралык каттоонун өзүнчө оттиск же фотокөчүрмөсү,

бир бет үчүн ______________________ 5

(2) Эл аралык бюро операцияларды тез аткаруу. Ошондой эле ушул эреже менен караштырылбаган тейлөө кызматтары үчүн анын өлчөмүн өзү белгилеген жыйымды алууга укугу бар.

(3) Алымдардын жана жыйымдардын өлчөмү өзгөргөн учурда, алымдардын жана жыйымдардын жаңы өлчөмү бул өзгөрүү күчүнө кирген күнгө же андан кеч датага эл аралык каттоого, ошондой эле мөөнөтү ушул же кечирээк датада бүткөн эл аралык каттоону узартууга пайдаланылат. Экинчи он жылдык мезгилине тийиштүү алымдын калган бөлүгүнө карата алымдын жаңы өлчөмү качан алымдын калган бөлүгү өзгөртүү күчүнө киргенден кийин төлөнгөн учурда пайдаланылат. 

33-эреже

Жыйымдардан бошотуу 

Жыйымдар төмөнкүдөй учурда алынбайт:

(i) Реестрден толугу менен эл аралык каттоо чыгарылганда;

(ii) айрым өлкөлөрдө коргоодон баш тартканда;

(iii) эгер ал 9(4) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилген өтүнмө менен бир убакта ишке ашырылса, айрым өлкөлөргө карата товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөдө;

(iv) Макулдашуунун 6(4) статьясына ылайык улуттук ведомство тарабынан суралган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөдө;

(v) чыгарылган өлкөдө бегини каттоого тийиштүү соттук карап чыгуу жөнүндө же акыркы соттун чечимдери жөнүндө Эл аралык реестрдеги жазуулар (Макулдашуунун 6(4) статьясынын экинчи фразасы);

(vi) алдын-ала же биротоло баш тартуунун же соттун чечиминин негизинде Эл аралык реестрге киргизилген кандай болбосун жазуулар;

(vii) 2(1)(f) жана (g) жана 2(3)(i) жана (ii).(*) эрежелерде караштырылган ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу жана ишенимдүү өкүлгө байланыштуу өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү;

(*) 1992-жылдын 1-апрелинен тартып 2(1)(h) эрежеде көрсөтүлгөн жазуулар, ошондой эле алымды төлөгөндөн бошотулат. 

34-эреже

Алымдарды жана жыйымдарды төлөө 

(1) Тийиштүү алымдар жана жыйымдар төмөнкүдөй төлөнөт:

(i) Эл аралык бюродо ачылган мурунку эсептен белгиленген сумманы алуу жолу менен;

(ii) Эл аралык бюронун банктык эсебине которуу жолу менен;

(iii) банктык чекти көрсөтүү жолу менен;

(iv) суммаларды төлөө же Эл аралык бюронун почталык которуу эсебине которуу жолу менен;

(v)накталай акчалар.

(2) Алымдарды жана жыйымдарды ар бир төлөгөн учурда анын максатын, ошондой эле тийиштүү белгини, өтүнүүчүнүн атын же эгер белги Эл аралык реестрге киргизилсе, белгинин ээсинин атын жана эл аралык каттоонун номурун жана айы-күнүн көрсөтүү зарыл.

(3) Ушул Нускаманын маанисинде, алымдар жана жыйымдар Эл аралык бюро тарабынан талап кылынган сумма алынган күнү же талап кылынган сумма Эл аралык бюронун эсебинде болсо, Эл аралык бюро тарабынан бул эсептен сумманы алуу жөнүндө тапшырманы алган күнү төлөнгөн болуп эсептелинет. 

35-эреже

Кошумча алымдарды бөлүштүрүү 

(1) Макулдашуунун 8(5) статьясында көрсөтүлгөн коэффициент жана аларды алдын ала эксперттөөнү жүргүзгөнгө пайдаланган өлкөлөр кошумча алымдарды бөлүштүрүүдө төмөнкүдөй мааниси бар: 

анык эместиктин абсоюттук себептерине гана

эксперттөө жүргүзгөн өлкөлөр үчүн ______________________ эки

мындан тышкары жаңылыктуулукка

эксперттөө жүргүзгөн өлкөлөр үчүн:

(а) үчүнчү жактардын келишпестиги боюнча _____________________________ үч

(b) ех officio ____________________________________________ төрт

(2) Төрт коэффициенти ошондой эле эң эле туура келген мурунку белгилерин көрсөтүү менен жаңылыктуулукка издөө жүргүзгөн өлкөлөргө колдонулат. 

10-ГЛАВА

КҮЧҮНӨ КИРИШИ ЖАНА ӨТМӨ ЖОБОЛОР 

36-эреже

Күчүнө кириши 

Бул Нускама 1989-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет жана ушул күндөн тартып, 1975-жылдын 29-сентябрында, 1981-жылдын 24-ноябрында жана 1983-жылдын 15-декабрында өзгөртүлгөн, 1974-жылдын 21-июнундагы Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата нускаманы лмаштырат. 

37-эреже

Өзүнчө каттоолорду узартууга байланыштуу өтмө жоболор 

(1) Эгер 1966-жылдын 15-декабры менен 1973-жылдын 15-декабрынын ортосунда жүргүзүлгөн эл аралык каттоо каттоонун эки датасын камтыса, тактап айтканда: 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада же 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан Макулдашууга ылайык бир каттоонун датасы, ал эми башкасы – 1934-жылдын 2-июнунда Лондондо кайра каралып чыккан Макулдашууга ылайык бир каттоонун датасы болсо жана ушул каттоо ар бир ушул эки датаны эсепке алуу менен белгиленген мөөнөттө узартылса, анда каттоону узартуунун датасын аныктоо үчүн эң эрте коюлган дата назарга алынат.

(2) Эгер каттоону узартуу каттоонун эң кеч датасы колдонулган өлкөлөргө карата гана белгиленген мөөнөттө жүргүзүлсө, анда бул акыркы дата каттоону узартуунун датасын аныктоо үчүн назарга алынат.

(3) Эгер эл аралык каттоодо узартуу суралса, Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын эл аралык классификациялоосунда класстар боюнча товарлардын жана тейлөө кызматтары топтолбосо, Эл аралык бюро эгер ал 27(2)-эрежеде көрсөтүлгөн мөөнөтү мүмкүндүк берген деңгээлде узартуу үчүн зарыл болгон алымдарды жана жыйымдарды төлөсө, өзү белгинин ээсинин же улуттук ведомствонун макулдугу боюнча аларды топтойт. Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын мындай топтолушу өз алдынча Макулдашуунун 7(2)-статьясынын маанисинде өзгөрүүлөрдү болтурбайт.

ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЖАҢЫ СОРТТОРУН КОРГОО БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

Кыргыз Республикасы 2000-жылдын 14-мартындагы №10 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен кошулду Женева ш., 1961-жылдын 2-декабры  
Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

 

 

(1972-жылдын 10-ноябрында, 1978-жылдын 23-октябрында, 1991-жылдын 19-мартында Женевада кайра каралып чыккан)

I глава.Аныктамалар

II глава. Келишим түзүүчү тараптардын жалпы милдеттери

III глава. Селекциячынын укугун берүүнүн шарттары

IV глава. Селекциячынын укугун берүү үчүн өтүнмө

V глава. Селекциячынын укугу

VI глава. Сорттун аталышы

VII глава.  Селекциячынын укугун анык эмес деп табуу жана жокко чыгаруу

VIII глава. Союз

IХ глава. Конвенцияны пайдалануу; башка Макулдашуулар

Х глава. Корутунду жоболор 

I глава 

Аныктамалар 

1-статья. Аныктамалар 

Бул Актынын максаттары үчүн:

(i) "бул Конвенция" Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык конвенциянын ушул Актысын (1991-жыл) билдирет;

(ii) "1961/1972-жылдардын Актысы " 1972-жылдын 10-ноябрындагы кошумча Акт менен киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен 1961-жылдын 2-декабрындагы Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык конвенцияны билдирет;

(iii) "1978-жылдагы Акт" Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык конвенциянын 1978-жылдын 23-октябрындагы Актысын билдирет;

(iv) "селекциячы"төмөнкүлөрдү билдирет:

- сортту жараткан, тапкан же чыгарган жак;

- жогоруда аталган жак жалдап иштеткен же тийиштүү Келишим түзүүчү тараптын мыйзамдары менен караштырылган учурларда, анын иштешине уруксат берген жак;  же

- учурга байланыштуу, жогоруда аталган биринчи же экинчи жактын укук мураскору;

(v) "селекциячынын укугу" ушул Конвенцияда караштырылган селекциячынын укугун билдирет;

(vi) "сорт" селекциячынын укугун берүү үчүн толугу менен шартын канааттандырганына карабастан, белгилүү класстардан төмөнкү бир жана ошол эле ботаникалык таксондун алкагындагы өсүмдүктөрдүн тобун билдирет:

- ушул генотипти же генотиптердин айкалышын мүнөздөөчү белгилер менен аныкталышы мүмкүн;

- ошол эле ботаникалык таксондун өсүмдүктөрдүн башка топторунан эң кеминде бир белгиси менен айырмаланат: жана

- сорттун өзгөрүлбөс бүтүн өсүмдүктөрүн алуу үчүн анын жарамдуулугуна болгон көз караш менен бирдиктүү болуп эсептелинет;

(vii) "Келишим түзүүчү тарап" ушул Конвенциянын катышуучусу болуп эсептелинген мамлекетти же өкмөттөр аралык уюмду билдирет; 

(viii) "аймак" Келишим түзүүчү тарапка байланыштуу качан Келишим түзүүчү тарап болуп мамлекет эсептелген учурду билдирет:

- ушул мамлекеттин аймагы, мында Келишим түзүүчү тарап болуп өкмөттөр аралык уюм эсептелген учурда;

- ушул өкмөттөр аралык уюмду түзгөн, Келишим пайдаланыла турган аймак;

(ix) "орган" 30(1)(ii) статьяда айтылган органды билдирет;

(x) "Союз" 1961-жылдын акты менен бекитилген жана андан кийин 1972-жылдын Актысында, 1978-жылдын Актысында жана ушул Конвенцияда эскертилген Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча союзду билдирет;

(xi) "Союздун мүчөсү" 1961/1972-жылдардын Актысынын же 1978-жылдын актысынын мамлекет-катышуучусун же Келишим түзүүчү тарапты билдирет.  

II глава.

Келишим түзүүчү тараптардын жалпы милдеттери 

2-статья. Келишим түзүүчү тараптардын негизги милдеттери 

Ар бир Келишим түзүүчү тарап селекциячыларга укук берет жана коргойт. 

3-статья. Коргоого тийиштүү сорттор жана түрлөр 

(1) (Союздун мүчөлөрү болуп эсептелинген мамлекеттер) 1961/1972-жылдардын Актысынын жоболору же 1978-жылдын Актысы менен байланыштуу ар бир Келишим түзүүчү тарап ушул Конвенциянын жоболорун колдонот:

(1) ушул Конвенциянын жоболоруна байланыштуу болуп калган күндөн тартып, бардык өсүмдүк сортторуна жана түрлөрүнө, буларга карата көрсөтүлгөн күнү ал 1961/1972-жылдардын Актысынын жоболорун же 1978-жылдын Актысын колдонот, жана (жана) эң кеч дегенде көрсөтүлгөн ай-күндөн беш жыл өткөндөн кийин - бардык өсүмдүк сортторуна жана түрлөрүнө.

(2) (Союздун жаңы мүчөлөрү) 1961/1972-жылдардын Актысынын жоболору же 1978-жылдын Актысы менен байланыштуу болбогон ар бир Келишим түзүүчү тарап ушул Конвенциянын жоболорун колдонот: 

(1) ал ушул Конвенциянын жоболоруна байланыштуу болуп калган күндөн тартып, эч болбогондо 15 өсүмдүк сортторуна жана түрлөрүнө, жана 

 (жана) ) эң кеч дегенде көрсөтүлгөн ай-күндөн он жыл өткөндөн кийин - бардык өсүмдүк сортторуна жана түрлөрүнө. 

4-статья. Улуттук тартип 

(1) (Укуктук тартип) ушул Конвенцияда айтылган укуктарына зыян келтирбестен, селекциячыларга укук берүү жана аларды коргоого карата, алардын жашаган орду жана турган орду Келишим түзүүчү тараптын аймагы болуп эсептелинген Келишим түзүүчү тараптын жарандары, ошондой эле же жеке жана юридикалык жактар ар бир башка Келишим түзүүчү тараптын аймагында ар бир ушундай Келишим түзүүчү тарап өзүнүн жарандарына мыйзамдар менен берилүүчү укуктук тартип менен пайдаланышат, мындай учурда аталган жарандар, жеке жана юридикалык жактар көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын өз жарандарына тийиштүү шарттарды жана формалдуулуктарды сакташы зарыл.   (2) ("Жарандар") Мурунку пункттун максаттары үчүн "жарандар" деген мында качан Келишим түзүүчү тарап болуп ушул мамлекеттин жарандары эсептелинсе, ал эми Келишим түзүүчү тарап болуп ушул уюмдун мамлекет-мүчөлөрүнүн жарандары - өкмөттөр аралык уюмду дагы билдирет.  

III глава

Селекциячынын укугун берүүнүн шарттары 

5-статья. Укуктук коргоонун шарттары 

(1) (Жаңы сортту канааттандыра турган критерийлер) Селекциячыга эгер жаңы сорт төмөнкүлөргө ээ болсо, укук берилет:

(i)жаңылыктуулукка, (ii)айырмалуулукка, (iii) бирдейликке жана (iv)туруктуулукка.

(Башка шарттар) Эгер жаңы сортко 20-статьянын жоболоруна ылайык аталышы берилген, ошондой эле зарыл алымдар төлөнгөнү менен кошо, компетенттүү органга өтүнмө берген Келишим түзүүчү тараптын мыйзамдары менен караштырылган формалдуулуктарды сактаган учурда, селекциячыга укук берүү кандайдыр-бир башка же кошумча шарттарга көз каранды болбошу керек. 

6-статья. Жаңылыктуулук 

(1) (Жаңылыктуулуктун критерийлери)

Селекциячыга укук берүүгө өтүнмө берилген күнгө карата сорттун ээси тарабынан же сортту пайдалануу үчүн анын макулдугу менен отургузулуучу (тигилүүчү)  же жемиш берүүчү материал башка жактарга башка түрдө сатылбаса же берилбесе, сорт жаңы болуп эсептелинет:

(1) ушул датага чейин алты ай мурун компетенттүү органга өтүнмө берилген Келишим түзүүчү тараптын аймагында; жана

(и) төрт жыл мурун компетенттүү органга өтүнмө берилген башка Келишим түзүүчү тарапта болбосун аймагында же бак-дарак же жүзүм өсүмдүктөрү болсо, көрсөтүлгөн датага чейин алты жыл мурун берилиши керек.

(2) (Жакында чыгарылган сорттор) Качан Келишим түзүүчү тарап ушуга чейин бул Конвенцияны же кайсы бир мурунку Актыны өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө карата пайдаланбаганына карата ушул Конвенцияны пайдаланган учурунда, ал (1) пунктта анын аныктамасы камтылган, жаңылыктуулуктун шарттарын канааттандырган коргоо берилген күнгө карата жакында, ушул пунктта баяндалган башка жактарга сатууда же өткөрүп берүүдө дагы бул пунктта белгиленген мөөнөткө чейин орду болгон учурда дагы, чыгарылган сортту карап чыгат.

(3) (Айрым учурларда "аймак" деген терминдин мааниси) (1) пункттун максаттары үчүн бир жана ошол эле өкмөттөр аралык уюмдун мамлекет-мүчөлөрү болуп эсептелинген бардык Келишим түзүүчү тараптар эгер алардын өзүлөрүнүн аймагында жүргүзүлгөн иш-аракеттерге ушул уюмдун мамлекет-мүчөлөрүнүн аймагында жүргүзүлгөн иш-аракеттерди теңештирүү максатында бул уюмдун эрежелерин билдирсе, өзүлөрүнүн иштерин бирге аткарса болот жана бул тууралуу Генералдык катчыга маалымат беришет. 

7-статья. Айырмалуулук 

Сорт эгер өтүнмө берилген учурда жалпыга белгилүү болгон башка кайсы болбосун сорттон ачык-айкын айырмаланып, айырмалуулук критерийин канааттандырган болуп эсептелинет. Негизинен, селекциячыга укук берүүгө өтүнмө берүү же жаңы сортторду расмий реестрге башка сортту киргизүү кайсы өлкөдө болбосун шартына карата ушул өтүнмөнүн негизинде селекциячыга укук берилген же сорт тийиштүү реестрге киргизилген шартында, сорт өтүнмө берилген күндөн тартып, жалпыга белгилүү болот. 

8-статья. Бирдейлик 

Сорт анын көбөйгөндүгүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, бул сорттун өсүмдүгү жетишерлик бирдей болсо, бирдейлик критерийин канааттандырган болуп эсептелет. 

9-статья. Туруктуулук 

Сорт эгер анын негизги белгилери бир нече жолу көбөйтүлгөндөн кийин же көбөйүүнүн өзгөчө циклында, көбөйүүнүн ар бир циклынын аягында өзгөрүлбөгөн бойдон калса, туруктуулук критерийин канааттандырган болуп эсептелет. 

IV глава

Селекциячыга укук берүүгө өтүнмө 

10-статья. Өтүнмө берүү 

(1) (Биринчи өтүнмө берүүнүн орду) Селекциячы анын компетенттүү органына селекциячыга укук берүүгө өзүнүн биринчи өтүнмөсүн бергиси келген Келишим түзүүчү тарапты тандап ала алат.

(2) (Кийинки өтүнмөнү берүү убакыты) Селекциячы башка Келишим түзүүчү тараптардын компетенттүү органдарына өтүнмө берүү жөнүндө өтүнмөнү ал биринчи өтүнмө берген Келишим түзүүчү тараптын органы тарабынан ага селекциячынын укук алгандыгын күтпөстөн, бере алат. 

(3) (Коргоонун көз каранды эместиги) Келишим түзүүчү тараптардын бири дагы ушундай сортко коргоо суралбаган, коргоо берүүдөн баш тартылган  же кайсы мамлекетте же өкмөттөр аралык уюмда анын иш-аракетинин мөөнөтү өткөн шартында, селекциячыга укук берүүдөн баш тартпайт жана анын иш-аракетинин мөөнөтүн чектебейт. 

11-статья. Артыкчылык укугу 

(1) (Артыкчылык укугу; анын мөөнөтү) Келишим түзүүчү тараптын биринде ("биринчи өтүнмө")жаңы сортко укуктук коргоо берүүгө белгиленген тартипте өтүнмө берген селекциячы он эки айдын ичинде башка кайсы Келишим түзүүчү тараптын болбосун ("кийинки өтүнмө")компетенттүү органына ушул сортко селекциячыга укук берүүгө өтүнмөнүн максаттары үчүн артыкчылык укугун пайдаланат. Бул мөөнөт биринчи өтүнмө берилген күндөн тартып эсептелинет. Белгиленген мөөнөттө өтүнмө берилген күнү киргизилбейт.

(2) (Артыкчылык укугун суратып алдырып алуу) Селекциячы артыкчылык укугун пайдалануу үчүн кийинки өтүнмөсүндө биринчи өтүнмөдөгү артыкчылыкты билдирет. Кийинки өтүнмө берилген компетенттүү орган селекциячыдан кийинки өтүнмө берилген күндөн тартып үч айдан кем болбогон убакыттын ичинде, ушул өтүнмө берилген орган тарабынан күбөлөндүрүлгөн баштапкы өтүнмө материалдарынын көчүрмөлөрүн жана ушул эки өтүнмөнүн тең предметин түзгөн бир эле сорт экендигин далилдеген үлгүлөрүн же башка тастыктамасын талап кылат.

(3) (Документация жана материал) Селекциячыга артыкчылык мөөнөтү өткөндөн кийин эки жылдын ичинде же биринчи өтүнмө четке кагылган же кайра суратылып алынганда, кийинки өтүнмө берилген Келишим түзүүчү тараптын компетенттүү органына  Келишим түзүүчү тараптын мыйзамдарынын 12-статьясына ылайык эксперттөө үчүн талап кылынган кайсы маалыматты болбосун, документтерди жана материалдарды көрсөтүү үчүн жетишерлик убакыт берилет. 

(4) (Артыкчылык мөөнөтүнүн ичинде болуп өткөн далилдер) Биринчи өтүнмөнүн предмети болуп эсептелинген башка өтүнмө берүү, жаңы сортту жарыялоо же пайдалануу сыяктуу далилдер (1) пунктта караштырылган мөөнөттүн ичинде ишке ашырылса, кийинки өтүнмөнү четке кагуу үчүн негиз боло албайт. Мындай далилдер ошондой эле үчүнчү жактардын кандайдыр бир укуктарынын келип чыгышы үчүн негиз боло албайт. 

12- статья. Өтүнмөнү эксперттөө 

Селекциячыга укук берүү жөнүндө чечим 5-9- статьяларга ылайык коргоого жөндөмдүүлүк шарттарга предметтин ылайык келишин экспертизалоо жүргүзгөндөн кийин кабыл алынат. Экспертизалоонун жүрүшүндө компетенттүү орган сортту өстүрүүгө же башка зарыл болгон сыноолордуу жүргүзүүгө же расмий сыноолордон кийинки натыйжаларды пайдаланууга мүмкүнчүлүк алат. Ушундай экспертизалоонун максаттары үчүн компетенттүү орган селекциячыдан бардык зарыл болгон маалыматтарды, документтерди же материалды көрсөтүүсүн талап кыла алат. 

13-статья. Убактылуу коргоо 

Селекциячыга укук берүүгө өтүнмө берген же жарыялаган учурдун ичинде жана ушундай укукту бергенге чейин ар бир Келишим түзүүчү тарап селекциячылардын кызыкчылыктарын коргоо максатында чараларды караштырат. Мындай чараларды пайдаланууда  селекциячынын укук ээси белгиленген мөөнөттүн ичинде ага зыян келтирилген чыгымды жабуу үчүн кайсы жактан болбосун ылайыктуу компенсация алууга укугу бар. Келишим түзүүчү тарап өтүнмө берүү жөнүндө селекциячы билдирген жактарга карата гана пайдаланылат. 

V глава

Селекциячынын укугу 

14-статья. Селекциячынын укугунун ченемдери 

(1) (Тигүүчү материалга карата иш-аракеттер)

(2) (а) 15 жана 16-статьялардын жоболорун эске алып, корголуучу сорттун тигүүчү материалына карата төмөнкүдөй иш-аракеттерин ишке ашыруу селекциячынын уруксатысыз болбойт:

(i) өндүрүү же кайрадан өндүрүү (көбөйтүү);

(ii) көбөйтүү максаты үчүн айдоо (себүү) кондициясына жеткирүү;

(iii) сатууга сунуштоо;

(iv) сатуу же сатуунун башка түрлөрү;

(v) алып чыгуу;

(vi) алып келүү;

(vii) жогоруда айтылган(i) чейин (vi) пункттардын максаттары үчүн;

(b) Селекциячы белгиленген шарттар жана чектөөлөр менен ушундай уруксат берүүнү шартка ылайык келтирет.

(2) (Мөмө берүүчү материалга карата иш-аракеттер) Бүтүндөй өсүмдүктү жана алардын бөлүктөрүн кошкондогу, мөмө берүүчү материалга карата 15 жана 16-статьялардын жоболорун, (1) (а) пунктунун (i) - (vii) пунктчаларында айтылгандарды  эске алып, эгер селекциячынын аталган тигүүчү материалга байланыштуу өз укуктарын пайдаланууга жетишерлик мүмкүнчүлүгү болбосо, селекциячынын уруксатын талап кылышат. 

(3) (Айрым товардык продуктуларга карата иш-аракеттер) 15 жана 16-статьялардын жоболорун эске алып, эгер селекциячынын аталган мөмө берүүчү материалга байланыштуу өз укуктарын пайдаланууга жетишерлик мүмкүнчүлүгү болбосо, ар бир Келишим түзүүчү тарап аталган мөмө берүүчү материалды уруксатсыз пайдалануунун натыйжасында (2) пункттун жоболорунун иш-аракетине кабылган корголуучу сорттун мөмө берүүчү материалынан алынган товардык продуктуларга карата (1) (а) пунктунун (i) - (vii) пунктчаларында айтылган иш-аракеттерди караштырат.

(4) (Башка мүмкүн болгон иш-аракеттер) 15 жана 16-статьялардын жоболорун эске алып, ар бир Келишим түзүүчү тарап (1) (а) пунктунун (i) - (vii) пунктчаларында айтылгандардан айырмаланган  иш-аракеттер ошондой эле селекциячынын уруксатын талап кылууну караштырат.

(5) (Башка сорттун белгилерин олуттуу түрдө алган сорттор жана айрым башка сорттор) (а) (1) - (4) пункттун жоболору ошондой эле төмөнкүлөргө пайдаланылат:

(i) эгер ушул корголуучу сорт башка сорттун белгилерин олуттуу түрдө алган сорт болуп эсептелинбеген, негизинен корголуучу сорттун белгилерин өзүнө алса;

(ii) 7-статьяга ылайык, корголуучу сорттон ачык айырмаланбагандарга; жана

(iii) өндүрүш корголуучу сортту көп жолу пайдаланууну талап кылган сортторго.

(b) Ушул (а) (i) пунктчалары үчүн сорт негизинен башка сорттун ("баштапкы сорттон") белгилерин алгандар таанылат, эгер ал:

(i) баштапкы сорттун генотибин же генотибинин жыйындысын чагылдырып, мында негизги белгилерин сактоо менен өзү баштапкы сорттун негизги белгилерин алат;

(ii) баштапкы сорттон ачык айкын айырмаланат; жана

(iii) төмөндө көрсөтүлгөн ыкмаларды пайдалануудан келип чыккан бузулуудан тышкары баштапкы сорттун генотибин же генотибинин жыйындысына ылайык келет. 

(с) Мындай ыкмаларга булар кирет, мисалы: табигый же индуцирленген мутантты же өзүн клондоштурган мутантты тандоо, баштапкы сорттун өсүмдүктөрүнөн өзүнчө мутантты тандоо, беккросс, гендик инженерия ыкмалары менен сортту өзгөртүү. 

15-статья. Селекциянын укугундагы өзгөчөлүктөр 

(1) (Милдеттүү түрдөгү өзгөчөлүктөр) Селекциячынын укугу төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

(i) жеке жана коммерциялык эмес максаттарда жүргүзүлгөн иш-аракеттер;

(ii) эксперимент жүргүзүү максатында жүргүзүлгөн иш-аракеттер; жана

(iii) башка сортторду чыгаруу үчүн баштапкы материал катарында корголуучу сортту пайдалануу боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттер жана ушундай башка сортторго карата 14(1) - (4) көрсөтүлгөн иш-аракеттер, 14(5) статьядагы жоболор пайдаланылган учурдан тышкарыларга.

(2) (Милдеттүү түрдө болбогон өзгөчөлүктөр) 14-статьянын жоболорун эске албастан, ар бир Келишим түзүүчү тарап мүмкүн болгон чегинде жана селекциячынын мыйзамдык жактан кызыкчылыктарын сактаган шартында, кайсы сортко караштуу болбосун 14(5)(а) (i) же (ii) статьялардын жоболору жайылтылган корголуучу сортту же сортту өзүлөрүнүн жеке жер участокторунда отургузуунун натыйжасында алынган түшүмдүн продуктуларын өзүлөрүнүн жеке жер участокторунда көбөйтүү максаты үчүн фермерлерге пайдаланууга селекциячынын укугун чектей алат. 

16-статья. Селекциячынын укугун пайдаланып бүтүрүү 

(1) (Укугун пайдаланып бүтүрүү) Селекциячынын укугу 14(5) статьянын жоболоруна туура келген корголуучу сорттун же сорттун кайсы материалына болбосун байланыштуу болгон аракеттерге жайылтылбайт, ал селекциячы тарабынан же анын уруксаты менен көрсөтүлгөн материалдан өндүрүлгөндөр бул Келишим түзүүчү тараптын аймагында  сатылат же башка түрдө сатылат, эгер бул аракеттер:

(i) бул сортту мындан кийин көбөйтүүгө багытталбаса; же

(ii) мындан кийин пайдалануу үчүн өсүмдүк материалын иштеп чыгаруу максаты үчүн алып чыгаруудан тышкары, өлкөдө сортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берген, сорттун өсүмдүк материалын алып чыгууга байланыштуу болбосо

(2) ("Материал" деген терминдин мааниси) (1) пункттун максаты үчүн  "материал" деген термин сортко байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирет:

(i) кайсы түрдүн болбосун себүүчү (отургузуу) материалы;

(ii) бүтүн өсүмдүктөрдү жана алардын бөлүктөрүн кошкондо, мөмө берүүчү материал; жана

(iii) түздөн-түз мөмө берүүчү материалдан алынган кайсы болбосун  товардык продукт.

(3) (Айрым учурларда "аймак" деген терминдин мааниси) (1) пункттун максаты үчүн бардык Келишим түзүүчү тараптар бир жана ошол  эле өкмөттөр аралык уюмдун мамлекет-мүчөсү болуп эсептелинип, эгер алардын аймактарында жүргүзүлгөн аракеттерине ушул уюмдун мамлекет-мүчөлөрүнүн аймагында жүргүзүлгөн аракеттерди теңештирүү максатында бул уюмдун эрежелерине баш ийдирсе, өз аракеттерин бирге ишке ашыра алышат жана бул тууралуу Генералдык катчыга маалымат беришет. 

17-статья. Селекциячынын укугун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн чектөө 

(1) (Коомдук кызыкчылыктар) Бул Конвенцияда атайын  айтылган учурлардан тышкары, Келишим түзүүчү тарап коомдук кызыкчылыктар менен шартталган себептердин күчү менен селекциячынын укугун эркин пайдаланууну чектей алат.

(2) (Акыйкат сыйлоо) Эгер ушундай чектөөнүн натыйжасы болгон учурда, селекциячынын уруксатын талап кылган иш-аракеттерди жүргүзүүгө үчүнчү жакка уруксат берүү болуп эсептелинген учурда, тийиштүү Келишим түзүүчү тарап селекциячы акыйкат сыйакы алууга зарыл болгон бардык чараларды көрөт. 

18-статья. Коммерциялык сатууну жөнгө салуучу чаралар 

Селекциячынын укугу анын аймагында сортту өндүрүүнү, күбөлүк берүүнү жана сатууну же ушундай материалды чыгарууну же алып келүүнү жөнгө салуу максатында Келишим түзүүчү тараптын кабыл алган кайсы чараларына  жараштуу болот. Кандай болбосун, мындай чаралар ушул Конвенциянын жоболорун пайдаланууга таасир бербейт.  

19-статья. Селекциячынын укугунун аракетинин мөөнөтү 

(1) (Коргоо мөөнөтү) Селекциячынын укугу чектелген мөөнөткө берилет.

(2) (Коргоонун минималдуу мөөнөтү) Коргоонун белгиленген мөөнөтүнүн узактыгы селекциячыга укук берүү күнүнөн тартып 20 жылдан кем болбогон мөөнөттү түзөт.  Бак-дарактарга жана жүзүмдөргө карата белгиленген мөөнөт көрсөтүлгөн күндөн тартып 25 жылдан кем болбогон мөөнөттү түзөт.  

VI глава

Сорттун аталышы 

20-статья. Сорттун аталышы 

(1) (Аталышын ыйгаруу менен сорттун аталышы; аталышын пайдалануу) (а) Сортко аталышы катарында анын түрдүк аталышы катары кызмат кылган аталыш берилет.

(b) Ар бир Келишим түзүүчү тарап чараларды карата төмөнкүлөргө көрөт: анткени (4) пунктту эске алып, аталышы катарында катталган аталышына эч кандай укуктар ушул сортко байланыштуу бул аталышты эркин пайдаланууга селекциячынын укугунун аракетинин мөөнөтү өткөндөн кийин дагы тоскоолдук кылынбайт.

(2) (Аталышынын мүнөздөмөлөрү) Аталышы бул сортту идентификациялоого мүмкүнчүлүк берет. Ал практикада аныкталган сорттун аталышына ылайыктуу келген учурдан тышкары, сандардан гана турат. Ал бул сорттун мүнөздөмөсүнө, маанисине же мазмунуна же селекциячынын жеке өзүнө байланыштуу баш-аламандыкка же так эмес жыйынтыктарга алып келүү үчүн мүмкүнчүлүк бербеши керек. Негизинен, ал кайсы болбосун башка аталыштан айырмаланышы керек, анын аталышы менен  кайсы Келишим түзүүчү тараптын болбосун аймагындагы ошол эле жакын ботаникалык бакчасындагы болгон сорт аталат.

 (3) (Аталышты каттоо) Сорттун аталышы селекциячы тарабынан компетенттүү органга билдирилет. Эгер, мында аталыш (2) пункттун талаптарын канааттандырбаса, анда аталган орган аны каттоодон баш тартат жана селекциячы белгилеген мөөнөттүн ичинде башка аталышты сунуш кылышын талап кылат. Сорттун аталышы компетенттүү орган тарабынан селекциячыга укук берүү менен бир убакта катталат.

(4) (Үчүнчү жактардын мурун алган укуктары) Үчүнчү жактардын мурун алган укуктары ошол бойдон калат. Эгер, мурун алган укуктун күчү менен сорттун кайсы болбосун аталышын пайдалануу аны (7) пункттун жоболоруна ылайык пайдаланууга милдеттүү болгон жакка тыюу салынса, анда компетенттүү орган селекциячы ушул сорт үчүн башка аталышты беришин талап кылат.

(5) (Бардык Келишим түзүүчү тараптардагы бирдей аталыш) Сорт бардык Келишим түзүүчү тараптарда бир эле аталыш менен берилиши керек. Ар бир Келишим түзүүчү тараптын компетенттүү органы ушундай түрдө берилген аталышты эгер ал мындай аталыш анын аймагында жеткиликтүү эмес деп эсептебесе, каттоодон өткөрөт. Мындай учурда ал селекциячыдан башка аталышты беришин талап кылат.

(6) (Келишим түзүүчү тараптардын компетенттүү органдары үчүн маалымат) Келишим түзүүчү тараптын компетенттүү органы сорттун аталышына, негизинен аталышты берүү, каттоо жана өзгөртүүгө байланыштуу маселелер боюнча бардык башка Келишим түзүүчү тараптарга маалымат берүү үчүн чараларды көрөт. Кайсы Келишим түзүүчү тарап болбосун эгер аталыштарды каттоо боюнча эскертүүлөр болсо, ушул аталыш тууралуу ага билдирген органга жиберет.

(7) (Аталышты пайдалануу милдети ) Аталган аймакта корголуучу сорттун тигүүчү материалын Келишим түзүүчү тараптын биринин аймагында сатууга койгон кайсы болбосун жак бул сортко селекциячынын укугунун аракетинин мөөнөтү өткөндөн кийин дагы эгер (4) пункттун жоболоруна ылайык мурун алган укуктары ушундай пайдаланууга тоскоолдук кылбаса, пайдалана берет. 

(8) (Аталыштар менен кошулган белгилер) Сорт сатууга сунуш кылынган учурунда, сорттун катталган аталышы менен товардык белгини, коммерциялык аталышты же ушу сыяктуу белгини ассоциялоого уруксат берилет. Ушундай ассоциациялоо учурунда дагы бул аталыш тез таанылыш керек. 

VII глава

Селекциячынын укугун анык эмес табуу жана жокко чыгаруу 

21-статья. Селекциячынын укугун анык эмес табуу 

(1) (Селекциячынын укугу анык эмес табылган себептер) Ар бир Келишим түзүүчү тарап селекциячынын укугу анык эмес табылгандыгын билдирет, эгер төмөнкүлөр белгиленсе:

(i) 6 же 7-статьяларда айтылган шарттар селекциячыга укук берүү учурунда аткарылбаса;

(ii) селекциячынын укугу негизинен маалыматтардын жана документтердин негизинде берилген учурда, 8 же 9-статьяларда айтылган шарттарды селекциячыга укук берген учурда селекциячы тарабынан аткарылбаса; же 

(iii) селекциячынын укугу ушул укукка ээ болбогон жаккка берилген болсо, эгер гана селекциячынын укугу ушуга укугу бар адапмга берилбесе. 

(2) (Кайсы бир башка себептер боюнча селекциячынын укугун анык эмес деп табууга жол бербөө) Селекциячынын укугу (1) пунктта көрсөтүлгөндөн айырмаланган себептердин күчү менен анык эмес деп жарыяланбашы керек. 

22-статья. Селекциячынын укугун жокко чыгаруу 

(1) (Селекциячынын укугун жокко чыгаруу үчүн себептер) (a) Ар бир Келишим түзүүчү тарап эгер 8 же 9-статьяларда айтылган шарттардын аткарылбагандыгы аныкталганда, ага берилген селекциячынын укугун жокко чыгара алат.

(b) Мындан тышкары, ар бир Келишим түзүүчү тарап ага берилген селекциячынын укугун жокко чыгара алат, эгер компетенттүү органдын сунушу боюнча жана берилген мөөнөттүн ичинде:

(i) селекциячы аталган органга жаңы сортту текшерүү үчүн зарыл болгон маалыматты, документтерди же материалды көрсөтпөсө;

(ii) селекциячы анын укугу күчүндө кармалып турушу үчүн алына турган алымды төлөбөсө; же

(iii) селекциячыга укук берилгенден кийин сорттун аталышы жокко чыгарылган учурда, селекциячы башка ылайыктуу аталышыты сунуш кылбаса.

(2) (Селекциячынын укугун жокко чыгаруу үчүн башка себептерди болтурбоо) Селекциячынын укугу (1) пунктта айтылгандан айырмаланган себептердин күчү менен жокко чыгарылбайт. 

VIII глава

Союз 

23-статья.  Союздун мүчөлөрү 

Келишим түзүүчү тараптар Союздун мүчөлөрү болуп эсептелинет. 

24-статья. Укуктук статус жана жайгашкан жери 

(1) (Юридикалык жак) Союз юридикалык жак болуп эсептелинет.

(2) (Укукка жөндөмдүүлүгү) Союз аталган аймакта колдонулуучу мыйзамдарга ылайык ар бир Келишим түзүүчү тараптын аймагында Союздун маселелерин ишке ашыруу жана анын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон укук жөндөмдүүлүгүн пайдаланат.

 (3) (Жайгашкан жери) Союздун жана анын туруктуу органдарынын жайгашкан орду болуп  Женева эсептелинет.

(4) (Штаб-квартира жөнүндө макулдашуу) Союз Швейцария Конфедерациясы менен штаб-квартира жөнүндө макулдашуу түзгөн.  

25-статья. Органдар 

Союздун туруктуу органдары болуп  Кеңеш жана Союздун бюросу эсептелинет.

26-статья. Кеңеш 

(1) (Кеңештин курамы) Кеңештин курамына Союздун мүчөлөрүнүн өкүлдөрү кирет. Союздун ар мүчөсү Кеңешке бир өкүл жана бир орунбасар дайындайт.

(2) (Кеңештин кызмат адамдары) Кеңеш өз мүчөлөрүнүн ичинен Президентти жана биринчи вице-президентти шайлайт.  Ал башка вице-президенттерди шайлайт. Биринчи вице-президент Президент өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда, Президенттин милдетин аткарат. Президент үч жылдык мөөнөткө шайланат.

(3) (Кеңештин сессиялары) Кеңештин сессиялары аны Президенти тарабынан чакырылат. Кеңештин кезектеги сессиялары жыл сайын өткөрүлөт. Мындан тышкары, Президент өз ыктыяры боюнча Кеңешти чакырат; ал ошондой эле эгер муну Кеңештин үчтөн бири чакырса, үч ай мөөнөттөн кем болбогон убакытта Кеңешти чакырат.

(4) (Байкоочулар) Кеңешти мүчөлөрү болуп эсептелинбеген мамлекеттер байкоочулар катарында кеңештин отурумдарына чакырылат. Мындай отурумдарга ошондой эле башка байкоочулар жана эксперттер чакырылат.

(5) (Кеңештин милдеттери) Кеңештин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

(i) Союздун кызыкчылыктарын камсыздоо боюнча тийиштүү чараларды изилдөө жана аны өнүктүрүүгө демилге берүү;

(ii) Кеңештин жол-жоболорунун эрежелерин иштеп чыгуу;

(iii) Генералдык катчыны жана эгер Кеңеш муну зарыл деп эсептесе, Генералдык катчыны дайындоо жана алар дайындалган мөөнөттү аныктоо; 

(iv) Союздун ишмердүүлүгү жөнүндө жылдык отчётту карап чыгуу жана андан аркы ишинин программасын кабыл алуу;

(v) Генералдык катчы үчүн Союздун алдында турган милдеттерди ишке ашыруу боюнча бардык зарыл көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу;

(vi) Союздун административдик жана финансылык эрежелерин иштеп чыгуу;

(vii) Союздун бюджетин карап чыгуу жана бекитүү, ошондой эле Союздун ар бир мүчөсүнүн төгүмдөрүнүн өлчөмүн белгилөө;

(viii) Генералдык  катчы жиберген эсептерди карап чыгуу жана бекитүү;

(ix) 38-статьяда көрсөтүлгөн конференцияларды өткөрүүнүн датасын жана ордун белгилөө жана аларды даярдоого зарыл чараларды көрүү; жана

(x) Союздун үзүрдүү ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн жалпы пландагы  бардык зарыл болгон чечимдерди кабыл алуу. 

(6) (Добуштардын саны) (а) мамлекет болуп эсептелинген Союздун ар бир мүчөсү Кеңеште бир добушка  ээ.

(b) Өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелинген кайсы Келишим түзүүчү тарап болбосун анын компетенциясына кирген маселелер боюнча анын курамына кирген Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн атынан добуш берүү укугу менен пайдалана алат. Мындай өкмөттөр аралык уюм эгер анын мүчөлөрү болуп эсептелинген мамлекеттердин кайсынысы болбосун добуш берүүгө катышса же катышпаса, бул укукту пайдалана албайт. (7) (Көпчүлүк) Кеңештин чечими берилген добуштун көпчүлүгү менен кабыл алынат, мында кеңештин чечимдери (5)(ii), (vi) жана  (vii) пункттарга ылайык, ошондой эле 28(3), 29(5)(b) жана 38(1) статьяларга ылайык, берилген добуштун үчтөн төртү менен кабыл алынат. Калыс калгандардын добушу эсепке алынбайт. 

27-статья. Союздун бюросу 

(1) (Бюронун милдеттери жана жетекчилик) Союздун бюросуна ага Кеңеш тапшырган милдеттерди жана маселелерди аткаруу жүктөлөт.

(2) (Генералдык катчынын милдеттери) Генералдык катчы Кеңештин алдында жоопкерчиликтүү, ал Кеңештин чечимдерин ишке ашырууга жооп берет. Ал Кеңештин бекитүүсүнө бюджетти берет жана аны ишке ашырууга жооп берет. Ал Кеңештин алдында өз иши тууралуу отчёт берет жана ага Кеңештин ишмердүүлүгү жана финансылык абалы жөнүндө отчёт берет.

(3) (Персонал) 26(5)(iii) статьялардын жоболорун эске алып, Кеңештин бюросунун милдеттерин үзүрлүү аткаруу үчүн персоналдарды жумушка дайындоонун жана жалдоонун шарттары административдик жана финансылык эрежелери менен аныкталат. 

28-статья. Тилдер 

(1) (Бюро пайдалануучу тилдер) Кеңештин бюросу өз милдеттерин ишке ашырууда англис, испан, немец жана француз тилдерин пайдаланат.

(2) (Айрым отурумдарда пайдаланылуучу тилдер) Карап чыгуу боюнча кеңештин отурумдары жана конференциялар аталган төрт тилдерде жүргүзүлөт.

(3) (Башка тилдер) Кеңеш кошумча тилдерди пайдалануу жөнүндө чечим кабыл алат. 

29-статья. Финансы 

(1) (Кирешелер) Союздун чыгымдары төмөнкүдөй кирешелердин эсебинен жабылат: (1) Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн жыл сайын төлөгөн төгүмдөрүнөн;

(И) тейлөө көрсөтүүдөн алынган төлөмдөрдөн;

(in) ар түрдүү түшүүлөрдөн.

(2) (Төгүмдөр: бирдиктер) (а) Ар бир Союздун мамлекет-мүчөсүнүн жыл сайын төлөнгөн төгүмдөрдүн жалпы суммасында үлүшү чыгымдардын жалпы суммасын эсепке алуу менен аныкталат, алар Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн төгүмдөрүнүн жана (3) пунктка ылайык ушул мамлекетке карата пайдаланылуучу төгүмдөрдүн бирдиктеринин санынын эсебинен жабылат. Көрсөтүлгөн үлүш (4) пунктка ылайык чыгарылат.

(b) Төгүмдөрдүн бирдиктеринин саны бир дагы бөлчөк бештен бирден кем болбогон шартында, бүтүн же бөлчөк сандары менен билдирилет.

(3) (Төгүмдөр: ар бир мүчөнүн үлүшү) (а) Ал ушул Конвенциянын жоболоруна байланыштуу болуп калган күнгө карата 1978-жылдын 1961/1972 Актысынын катышуучусу болуп эсептелинген Союздун кайсы мүчөсүнө болбосун пайдаланылуучу төгүмдөрдүн бирдиктеринин саны ага түздөн-түз көрсөтүлгөн датага чейин пайдаланылган төгүмдөрдүн бирдиктеринин санындай эле калат.

(b) Союздун кайсы мамлекет-мүчөсү болбосун Союзга кошуларда Генералдык катчыга жиберген арызында ага карата пайдаланылган төгүмдөрдүн бирдиктеринин санын көрсөтөт. 

(с) Союздун кайсы мамлекет-мүчөсү болбосун Генералдык катчыга жиберген арызында кайсы убакытта болбосун (а) же (b) пунктчаларына ылайык ага карата пайдаланылган  сандан айырмаланган төгүмдөрдүн бирдиктеринин санын көрсөтөт. Эгер бул календардык жылдын биринчи алты айынын ичинде болсо, мындай арыз кийинки календардык жылдын башталышынан тартып күчүнө кирет;  тескерисинче арыз берилген жылдан кийинки экинчи календардык жылдан тартып ал күчүнө кирет.

(4) (Төгүмдөр: үлүштү эсептөө) (а) Ар бир бюджеттик мезгил үчүн төгүмдөрдүн бирдигинин өлчөмү чыгымдардын жалпы суммасын бөлүү аркылуу аныкталат, алар Союздун ушул мамлекет-мүчөлөрүнө пайдаланылуучу бирдиктердин жалпы санына Союздун кайсы мамлекет-мүчөлөрүнүн төгүмдөрүнүн эсебинен жабылат.

(b) Союздун ар бир мамлекетинин төгүмүнүн өлчөмү төгүмдөрдүн бир бирдигине тийиштүү сумманы Союздун ушул мамлекет-мүчөсүнө пайдаланылуучу төгүмдөрдүн бирдигинин санына көбөйтүү жолу менен аныкталат. 

(5) (Төгүмдөрдү төлөө боюнча бересе) (a) Төгүмдөрдү төлөө боюнча бересеси бар Союздун мүчө-мамлекети (b) пунктчасын эске алуу менен эгер анын бересесинин өлчөмү  мурунку жылга толугу менен же андан дагы ашканын ушул мамлекет төлөөгө тийиштүү болгон төгүмдөрдүн өлчөмүнө барабар болсо, Кеңеште добуш берүү укугу менен пайдалана албайт. Союздун мындай мамлекет-мүчөсүнүн добуш берүүгө катышуудан убактылуу укугунан ажыратылышы ушул Конвенцияга ылайык аны милдеттерин аткаруудан бошотпойт жана андан келип чыккан кандайдыр-бир башка укуктарынан ажыратпайт. 

(b) Кеңеш Союздун аталган мамлекет-мүчөсүнө ал Кеңешти анын төлөмүнүн кечеңдеши өзгөчө абалдар менен түшүндүргөн шартында, добуш берүүгө катышуу укугун пайдаланууга уруксат берет.

(6) (Эсептерди текшерүү) Союздун эсептерин текшерүү административдик жана финансылык эрежелерге ылайык Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн бири тарабынан жүргүзүлөт. Союздун мындай мамлекет-мүчөсү анын уруксаты менен Кеңеш болуп дайындалат.

(7) (Өкмөттөр аралык уюмдардын төгүмдөрү) Өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелинген кайсы Келишим түзүүчү мамлекет болбосун төгүмдөрдү төлөөгө милдеттүү эмес. Эгер, ошого карабастан, ал төгүмдөрдү төлөсө, ага тийиштүү түрдө (1)-(4) пункттардын жоболору колдонулат. 

IХ глава

Конвенцияны пайдалануу; башка Макулдашуулар 

30-статья. Конвенцияны пайдалануу 

(1) (Конвенцияны пайдалануу үчүн чаралар) Ар бир Келишим түзүүчү тарап ушул Конвенцияны пайдалануу үчүн зарыл чараларды көрөт жана негизинен:

(i) селекциячылардын укугун үзүрлүү ишке ашыруу үчүн укукту соттук коргоонун тийиштүү каражаттарын камсыз кылат;

(ii) селекциячыларга укук берүү милдети тапшырылган органды камтыйт же башка Келишим түзүүчү тарап камтыган органга ушул милдетти тапшырат;

(iii) элди төмөнкүлөргө карата үзгүлтүксүз жарыялоо аркылуу маалыматтоо менен камсыздайт:

-          селекциячыларга укук берүүгө өтүнмөлөрдү; жана

-          сунуш кылынган жана жактырылган аталыштарды. 

(2) (Мыйзамдардын ылайык келиши) Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм өзүнүн ратификациялык грамотасын, кабыл алуу, жактыруу жөнүндө документти же кошулуу тууралуу актыны шартына карата, өзүнүн мыйзамдарына ылайык ушул Конвенциянын жоболорун ишке ашырууну камсыз кылууга даяр болушу караштырылган. 

31-статья. Мурунку Актыларга байланыштуу Келишим түзүүчү тараптар менен мамлекеттердин ортосундагы мамилелер  

(1) (Ушул Конвенцияга байланыштуу мамлекеттердин ортосундагы мамилелер) Ушул Конвенцияга, ошодной эле Конвенциянын кайсы болбосун мурунку Актыларына байланыштуу Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелерде Ушул Конвенциянын жоболору гана пайдаланылат.

(2) (Ушул Конвенцияга байланыштуу болбогон мамлекеттердин ортосундагы мүмкүн болгон мамилелер) Ушул Конвенцияга байланыштуу болбогон Союздун кайсы мамлекет-мүчөсү болбосун Генералдык катчыга жиберген билдирүүсүндө ушул Конвенцияга гана байланыштуу болгон Союздун ар бир мүчөсү менен болгон мамилесинде ал байланыштуу болгон эң акыркы Актыны пайдаланарын билдирет. Ушундай билдирүүдөн бир айдан кийин жана ушундай билдирүү берген Союздун мамлекет-мүчөсү ушул Конвенцияга байланыштуу болуп калганга чейинкиси, ушундай билдирүү берген Союздун аталган мүчөсү ушул Конвенцияга гана байланыштуу болгон Союздун ар бир мүчөсү менен болгон мамилесинде эң акыркы Актыны пайдаланат, мында акыркылары биринчи мамлекет менен болгон өз мамилелеринде бул Конвенцияны пайдаланышат. 

32-статья. Атайын макулдашуулар 

Союздун мүчөлөрү, эгер мындай макулдашуулар ушул Конвенциянын жоболоруна каршы келбесе, өз ара өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо жөнүндө атайын макулдашууларды түзүүгө укуктуу. 

Х глава

Корутунду жоболор

33-статья. Кол коюу

 

Бул Конвенция аны кабыл алуу күнүнө карата Союздун мүчөсү болуп эсептелинген кайсы мамлекеттин болбосун кол коюусу үчүн ачык. Ал 1992-жылдын 31-мартына чейин ачык деп эсептелинет. 

34-статья. Ратификациялоо, кабыл алуу же жактыруу; кошулуу 

(1) (Мамлекеттер жана айрым өкмөттөр аралык уюмдар) (а) Ушул статьяда караштырылгандай, кайсы мамлекет болбосун бул Конвенциянын катышуучусу боло алат.

(b) Ушул статьяда караштырылгандай, кайсы мамлекет болбосун бул Конвенциянын катышуучусу боло алат , эгер ал:

(i) ушул Конвенция менен жөнгө салынуучу маселелерге карата компетенцияга ээ; (ii) анын курамына кирген бардык мамлекеттер үчүн милдеттүү түрдө селекциячынын укугун берүүнү жана коргоону караштырган өзүнүн жеке мыйзамдары бар; жана 

(iii) өзүнүн ички жол-жоболоруна ылайык тийиштүү түрдө ушул Конвенцияга кошулууга ыйгарым укук берилген.

(2) (Ратификациялык грамоталар, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтер; кошулуу жөнүндө актылар) Бул Конвенцияга кол койгон кайсы мамлекет болбосун ушул Конвенцияга карата ратификациялык грамотаны, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерди сактоого берүү жолу менен анын катышуучусу болуп калат.  Бул Конвенцияга кол койбогон кайсы мамлекет же кайсы өкмөттөр аралык уюм болбосун ушул Конвенцияга кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү жолу менен анын катышуучусу болуп калат. Ратификациялык грамоталар, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтер; кошулуу жөнүндө актылар Генералдык катчыга сактоого өткөрүлүп берилет. 

(3) (Кеңештин корутундусу) Союздун мүчөсү болуп эсептелинбеген кайсы мамлекет же кайсы өкмөттөр аралык уюм болбосун кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүүдөн мурун ушул Конвенциянын жоболоруна улуттук мыйзамдардын ылайык келүү маселесин  аныктоо үчүн Кеңешке кайрылат.   Эгер Кеңештин корутундусун камтыган чечим оң чечилген болуп эсептелинсе, анда кошулуу жөнүндө актыны сактоого берилет.  

35-статья. Эскертмелер 

(1) (Принцип) (2) пунктту эске алып, Бул Конвенцияга эч кандай эскертүүлөр кабыл алынбайт.

(2) (Мүмкүн болгон өзгөчөлүгү) (а) 3(1)статьянын жоболорун эске албастан, кайсы мамлекет болбосун качан ал ушул Конвенциянын катышуучусу болуп жаткан учурда 1978-жылдагы актынын жоболору менен байланыштуу болсо жана вегетативдик көбөйүү сортуна карата коргоону селекциячынын укугу менен эмес өнөр жай менчик тармагындагы башка коргоо документи менен караштырса, ушундай сортторго карата бул Конвенцияны пайдаланбастан, ушундай коргоону жүргүзүүнү улантууга укугу бар.

(b) Бул укукту пайдаланган кайсы мамлекет болбосун шартына байланыштуу, ратификациялык грамотаны, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерди сактоого берүү убагында бул тууралуу Генералдык катчыга билдирет. Мындай мамлекет кайсы убакта болбосун аталган билдирүүнү чакыртып алат. 

36-статья. Мыйзамдарга жана коргоо берилүүчү уруу жана түрлөргө карата билдирүүлөр; жарыялануучу маалымат 

(1) (Баштапкы билдирүү) Бул Конвенцияга карата ратификациялык грамоталар, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерди, кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүп берүүдө шартына карата, кайсы мамлекет же өкмөттөр аралык уюм болбосун Генералдык катчыга төмөнкүлөр тууралуу билдирет: 

(i) селекциячылардын укугун жөнгө салуучу өзүнүн мыйзамдарын; жана

(ii) уруулардын жана түрлөрдүн тизмесин, буларга карата мамлекет же өкмөттөр аралык уюм  ушул Конвенцияга байланыштуу болгон күндөн тартып, ал бул Конвенциянын жоболорун пайдалана баштайт.

(Өзгөртүүлөр жөнүндө билдирүүлөр) Ар бир Келишим түзүүчү тарап Генералдык катчыга кечиктирбестен төмөнкүлөр тууралуу билдирет:

(i) селекциячылардын укугун жөнгө салуучу өзүнүн мыйзамдарындагы кандай болбосун өзгөрүүлөр тууралуу; жана

 (ii) кошумча сорттор жана түрлөргө карата бул Конвенцияны пайдаланууну кандай болбосун кеңейтүүнү.

(3) (Маалымат жарыялоо) Ар бир Келишим түзүүчү тараптан алынган билдирүүнүн негизинде Генералдык катчы төмөнкүлөр тууралуу жарыялайт: 

(i) селекциячылардын укугун жөнгө салуучу мыйзамдарды жана ушундай мыйзамдарга киргизилген кандай өзгөрүүлөр болбосун; жана

(ii) (1)(И) пунктта көрсөтүлгөн сорттордун жана түрлөрдүн тизмеси жана (2) (И) пунктта көрсөтүлгөн кандай болбоун кеңейтүү тууралуу. 

37-статья. Күчүнө кириши, мурунку Актыларды жабуу 

(1) (Конвенциянын баштапкы күчүнө кириши) Бул Конвенция беш мамлекет өзүлөрүнүн ратификациялык грамоталарын, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерин, кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөрүп бергенден, бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет, эң кеминде 1961/1972 жылдардагы Актынын же 1978-жылдын актысынын мамлекет-катышуучуларынын сактоого көрсөтүлгөн документтердин эң кеминде үчөө өткөрүлсө дагы. 

(2) (Ушул Конвенция күчүнө киргенден кийин ратификациялоо жана кошулуу) (1) пункттун жоболору жайылтылбаган мамлекеттерге жана кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюмдарга карата бул Конвенция учурга байланыштуу ал ратификациялык грамоталарын, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерин, кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөрүп бергенден бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасы үчүн 2000-жылдын 26-июнунда күчүнө кирди.  

(3) (1978-жылдын Актысын жабуу) (1) пунктка ылайык ушул Конвенция күчүнө киргенден кийин бир дагы мамлекет 1978-жылдын Актысына кошула албайт, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын белгиленген практикасына ылайык өнүккөн өлкөлөр болуп эсептелинген жана кошулуу жөнүндө актынын 1995-жылдын 31-декабрына чейин бере алчу мамлекеттерден, ошондой эле 1993-жылдын 31-декабрына чейин кошулуу жөнүндө актыны өткөрө ала турган мамлекеттерден тышкарылары, эгер бул Конвенция ушул датага чейин күчүнө кирсе дагы. 

38-статья.  Конвенцияны кайра карап чыгуу 

(1) (Конференция) Бул Конвенция Союздун мүчөлөрүнүн конференциясы менен кайра каралып чыкса болот.мында конференцияны чакыруу жөнүндө чечим Кеңеш тарабынан кабыл алынат. 

(2) (Кворум жана көпчүлүк) Конференциянын ишинин жыйынтыктары эгер анда эң кеминде Союздун мамлекет-мүчөлөрүнүн жарымы катышкан шартында анык деп эсептелинет. Конвенциянын кайсы болбосун кайра каралып чыккан текстин кабыл алуу үчүн конференцияга катышкан жана добуш берүүгө катышкан Союздун
мамлекет-мүчөлөрүнүн төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат. 

39-статья. Жокко чыгаруу 

(1) (Кабарлоолор) Кайсы Келишим түзүүчү тарап болбосун Генералдык катчыга кабарлоо жиберүү аркылуу ушул конвенцияны жокко чыгара алат. Генералдык катчы ушундай кабарлоо алгандыгы тууралуу кечиктибестен Союздун бардык мүчөлөрүнө билдирет.

(2) (Мурунку Актылар) Конвенцияны жокко чыгаруу жөнүндө кабарлоо ошондой эле ушул Конвенцияны жокко чыгарып жаткан келишим түзүүчү тарап байланыштуу болгон кайсы болбосун мурунку Актыны жокко чыгаруу жөнүндө кабарлоо катары каралат.

(3) (Жокко чыгаруунун күчүнө кириши) Жокко чыгаруу Генералдык катчы аталган кабарлоону алган жылдан кийинки календардык жылдын аягында күчүнө кирет.

(4) (Алган укуктар) Жокко чыгаруу ушундай жокко чыгаруу күчүнө киргенге чейин ушул Конвенциянын же мурунку Актылардын күчү менен алынган сортко карата укукту козгобойт.  

40-статья. Алынган укуктарды сактап калуу 

Бул Конвенция Союздун мүчөлөрүнүн ортосунда түзүлгөн ушул Конвенциядан тышкары, Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдарынын же мурунку Актылардын күчү менен алынган селекциячылардын укуктарын козгобойт. 

41-статья. Конвенциянын түпнуска жана расмий тексттери 

(1) (Түпнуска тексттер) Бул Конвенция англис, француз жана немец тилдеринде, бир нускада кол коюлат. Ар түрдүү тексттердин ортосунда кандай болбосун туура келбестиктер келип чыккан учурда, француз тилиндеги текстке артыкчылык берилет. Түпнуска Генералдык катчыга сактоого өткөрүлүп берилет.

(2) (Расмий тексттер) Расмий тексттер Генералдык катчы тарабынан кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин араб, голланд, италия, испан жана япон тилдеринде, ошондой эле Кеңеш белгилеген тилдерде иштелип чыгат.  

42-статья. Депозитарийдин милдеттери 

(1) (Конвенциянын нускаларын жөнөтүү) Генералдык катчы ушул Конвенцияны кабыл алган Дипломатиялык конференцияда катышкан бардык мамлекеттерге жана өкмөттөр ортосундагы уюмдарга жана сурам боюнча кайсы болбосун башка мамлекеттерге жана өкмөттөр ортосундагы уюмдарга тийиштүү түрдө  ушул Конвенциянын күбөлөндүрүлгөн нускаларын жөнөтөт.

(2) (Конвенцияны каттоо) Генералдык катчы бул Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттоодон өткөрөт.  

Документ бүттү

Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*) ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

11 Мыйзамы менен кошулду 

Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*)

ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ 

Ошондой эле Фонограммаларды чыгаруучулардын кызыкчылыктарын алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайталап чыгаруудан коргоо жөнүндө Конвенцияны карагыла (Женева, 1971-ж., 29 октябры). 

Келишим түзүүчү мамлекеттер, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын артист-аткаруучулардын укуктарын коргоого умтулушуп, төмөнкүлөр жөнүндө сүйлөшүштү: 

1-статья.

Ушул Конвенция менен көрсөтүлгөн коргоо адабий жана көркөм чыгармаларды автордук коргоого эч кандай зыян келтирбейт. Тийиштүү түрдө, ушул Конвенциянын жоболорунун бири дагы ушул коргоого зыян келтирген катарында талкууланышы мүмкүн эмес. 

2-статья. 

1. Бул Конвенциянын максаттары үчүн коргоонун улуттук режими деген коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен көрсөтүлгөн режимди билдирет:

а) анын аймагында жүргүзүлгөн аткаруулар, алардын эфир аркылуу уктуруулары же биринчи жаздырууга байланыштуу, анын жарандары болуп эсептелинген артист-аткаруучулар;

b) анын аймагында биринчи жолу жазылган же биринчи жолу жарыяланган фонограммаларга байланыштуу, анын жарандары болуп эсептелинген фонограмма чыгаруучулар;

с) анын аймагында жайгашкан таратуучу аспаптардын жардамы менен ишке ашырылуучу эфирдеги берүүлөргө байланыштуу, анын аймагында жайгашкан штаб-квартира, уктуруучу уюмдар.

2. Коргоонун улуттук режими коргоонун талаптарына жана ушул Конвенцияда түздөн-түз айтылган анын чектелишин караштырган шарттарга ылайык берилет. 

3-статья. 

Ушул Конвенциянын максаттары үчүн:

а) "артист-аткаруучулар" деп ролду ойногон, ырдаган, көркөм окуу окуган, декламация айткан, аткарган же башка түрдө адабий же көркөм чыгармаларды аткарууга катышкан актёрлор, ырчылар, музыканттар, бийчилер жана башка жактар түшүндүрүлөт;

b) "фонограмма" деп кайсы бир аткаруунун же башка үндөрдүн бөтөнчө үн жазуусу түшүндүрүлөт;

с)"фонограмма чыгаруучулар" деп аткаруунун же башка үндөрдүн биринчилерден болуп үн жаздырган жеке же юридикалык жак түшүндүрүлөт;

d) "жарыялоо" деп элге жетишерлик санда фонограмманын нускаларын таратуу (берүү) түшүндүрүлөт;

е) "кайталап чыгаруу" деп жаздырылган үндүн бир же андан көп нускаларын чыгаруу түшүндүрүлөт;

f) "эфирдеги берүүлөр" деп элдин кабыл алуусу үчүн үндөрдү жана сүрөттөлүштөрдү сымсыз каражаттар аркылуу берүү түшүндүрүлөт;

g) "ретрансляция" деп бир эле убакта эфирден башка уктуруучу уюм көрсөтүп жаткан уктурууну башка бир уктуруучу уюмдун  берүүсү түшүндүрүлөт; 

4-статья.

Ар бир Келишим түзүүчү тарап төмөнкүдөй шарттардын бирин сактоодо артист-аткаруучуларга коргоонун улуттук режимин көрсөтөт:

а) аткаруунун башка Келишим түзүүчү мамлекетте орду бар;

b) ушул Конвенциянын 5-статьясына ылайык корголуучу фонограммага киргизилген аткаруу;

с) фонограммага жазылбай туруп, эфир аркылуу жайылтылып, ушул Конвенциянын 6-статьясына ылайык корголуучу аткаруу. 

5-статья.

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет фонограмма чыгаруучуларга кайсынысы болбосун төмөнкү шарттарды сактаса коргоонун улуттук режимин көрсөтөт: 

а) фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинет (фонограмма чыгаруучунун жарандык критерийи);

b) үндү биринчи жаздыруу башка Келишим түзүүчү мамлекетте жүргүзүлгөн (үндү биринчи жаздыруунун ордунун критерийи);

с) фонограмма биринчи жолу башка Келишим түзүүчү мамлекетте жарыяланган  (жарыяланган ордунун критерийи).

2. Эгер фонограмма ушул Конвенциянын катышуучусу болуп эсептелинбеген мамлекетте жарыяланса, бирок ал биринчи жолу жарыялангандан тартып, отуз күндүн ичинде ал ошондой эле Келишим түзүүчү мамлекетте жарыяланса, (бир эле убакта жарыяланса), ал Келишим түзүүчү мамлекетте биринчи жолу жарыяланган катарында каралат.

3. Келишим түзүүчү кайсы мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберип, ал жарыяланган ордунун критерийин же альтернативалуу, үндү биринчи жаздыруунун ордунун критерийин пайдаланбагандыгын билдирет. Мындай кабарлоо ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу менен бир убакта же ушул актыларды ишке ашыргандан кийин кайсы учурда болбосун берилет; акыркы учурда  мындай кабарлоо аны алгандан кийин алты айдан кийин күчүнө кирет. 

6-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет  кабарлоо уюмдарына төмөнкүдөй шарттардын кайсынысы болбосун сактоодо коргоонун улуттук режимин көрсөтөт:

а) кабарлоо уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан;

b) эфирден берүүлөр башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспаптын жардамы менен ишке ашырылган;

2. Келишим түзүүчү кайсы мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберип, ал эгер кабарлоо уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан болсо же эгер эфирден берүүлөр ошол эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспаптын жардамы менен ишке ашырылган болсо, эфирдеги берүүлөргө коргоо уктурууларын билдирет. Мындай кабарлоо ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу менен бир убакта же ушул актыларды ишке ашыргандан кийин кайсы учурда болбосун берилет; акыркы учурда  мындай кабарлоо аны алгандан кийин алты айдан кийин күчүнө кирет. 

7-статья. 

1. Ушул Конвенцияга ылайык артист-аткаруучуларга көрсөтүлүүчү коргоо төмөнкүлөрдүн алдын алуу мүмкүнчүлүгүн камтыйт:

а) качан эфирден же жалпыга маалымат үчүн аткаруулар  эфирден берилген же жаздырууну пайдалануу менен ишке ашырылган учурлардан тышкары, алардын макулдугусуз эфирден берүүлөрдү же жалпыга маалымат үчүн алардын аткарууларын берүү;

b) жаздыруунун предмети болбогон, алардын макулдугусуз аткарууну жазууну ишке ашыруу. 

с) алардын макулдугусуз, алардын аткаруусун кайталап чыгаруу:

1) эгер алгачкы үн жаздыруу алардын макулдугусуз ишке ашырылса;

2) артист-аткаруучулар өз макулдугун бергенден тышкары, эгер кайталап чыгаруу башка максатта жүргүзүлсө;

3) эгер алгачкы үн жаздыруу 15-статьянын жоболоруна ылайык жүргүзүлсө, ал эми кайталап чыгаруу ушул жоболордо көрсөтүлгөндөрдөн башка максаттарда жүргүзүлсө;

2. 1) Эгер эфирден берүүлөр артист-аткаруучулардын макулдугу менен жүргүзүлсө, анда эфирден берүү максаты менен ушундай жаздырууну эфирден берүү же кайталап чыгаруу максаты менен үн жаздырууну жүргүзүү трансляциялоого байланыштуу коргоо ушундай коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2) Эфирден берүү максаты менен ишке ашырылган үн жаздырууларды берүү уюмдарынын пайдалануусун аныктаган эрежелер жана шарттары коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат.

3) Бирок ушул пункттун 1) жана 2)-пунктчаларында эскертилген ички мыйзамдар артист-аткаруучуларды алардын берүү уюмдары менен мамилелерин келишимдин күчү менен контролдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпашы керек. 

8-статья. 

Эгер бир эле ошол аткарууда бир нече артист-аткаруучулар катышса, ар бир Келишим түзүүчү мамлекет артист-аткаруучулардын өз укуктарын ишке ашырууларына байланыштуу абалын өздөрүнүн мыйзамдарында  жана мыйзамдык актыларында тактай алат. 

9-статья. 

Ички мыйзамдарды жана мыйзамдык актыларды кабыл алуу жолу менен Келишим түзүүчү кайсы  мамлекет болбосун ушул Конвенция менен берилүүчү коргоону адабий же көркөм чыгармаларды аткарбаган артисттерге жайылтат. 

10-статья. 

Фонограмма чыгаруучулар өзүлөрүнүн фонограммаларын түз же кыйыр кайталап чыгарууларына уруксат берүү же тыюу салуу укугун пайдаланышат. 

11-статья. 

Фонограммаларга байланыштуу, Келишим түзүүчү мамлекет өзүнүн ички мыйзамдарынын күчү менен фонограмма чыгаруучулардын же артист-аткаруучулардын же экөөнүн тең укуктарын коргоо үчүн шарт катарында формалдыктарды сактоону талап кылган учурда, эгер сатуудагы жарыяланган фонограмманын же алардын сыртынын жасалгаланышы биринчи жарыяланышы көрсөтүлүп, Р белгисинен турган жазуусу бар болсо жана фонограмма корголгондугу так көрсөтүлүп турса, алар  ушуларды эске алышы керек; эгер нускаларында же алардын сырткы жасалгаланышында фонограмма чыгаруучу же аларды чыгаруучу ушуга берген лицензиянын ээси (анын фамилиясы, соода маркасы же башка тийиштүү белги аркылуу) көрсөтүлбөсө, анда жазуу ошондой эле фонограмма чыгаруучунун укуктарынын ээсинин фамилиясын камтышы керек; мындан тышкары нускаларында же алардын сырткы жасалгаланышында негизги артисттер-аткаруучулар көрсөтүлбөсө, анда жаздыруу жүргүзүлгөн өлкөдө ошондой артист-аткаруучулардын укуктарынын ээ болгон жактын фамилиясы жазылышы керек. 

12-статья. 

Эгер коммерциялык максатта жарыяланган фонограмма же ошондой фонограмманы кайталап чыгаруу түздөн-түз эфирден берүү же жалпыга маалымдоо үчүн кандай болбосун ыкма менен берүү үчүн пайдаланылса, бир жолу акыйкат сыйакы артист-аткаруучуларга же фонограмма чыгаруучуларга же экөөнө тең пайдалануучулар тарабынан төлөнөт. Бул тараптардын ортосунда макулдашуу болбосо, бул сыйакыны бөлүштүрүүнүн шарттары ички мыйзамдар менен аныкталат. 

13-статья. 

Уктуруу уюмдары төмөнкүлөргө уруксат берүү же тыюу салуу укугун пайдаланышат:

а) эфирден өз көрсөтүүлөрүн трансляциялоого;

b) өзүнүн берүүлөрүн жаздырууга;

с) кайталап чыгаруу;

1) эфирге алардын макулдугусуз даярдалган өзүнүн жаздыруулары;

2) эгер кайталап чыгаруу ушул жоболордо көрсөтүлгөндөрдөн башка максаттарда жүргүзүлсө, 15-статьянын жоболоруна ылайык даярдалган эфирге өз берүүлөрүн жаздыруу;

d) жалпыга маалымдоо үчүн телекөрсөтүү программаларын берүү, эгер ал кирүү үчүн акы төлөнүп, элге жеткиликтүү болгон жерлерде жүргүзүлсө; ал ишке ашырыла турган шарттар ушул укукка коргоо суралган мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

14-статья. 

Ушул Конвенцияга ылайык берилген коргоонун мөөнөтү жылдын аягынан эсептеле турган, эң кеминде жыйырма жыл мөөнөттүн аягына чейин созулат, анда:

а) фонограммаларды жана аларга киргизилген аткарууларды жазуу жүргүзүлгөн;

b) фонограммаларга киргизилбеген аткаруулардын орду бар;

с) эфирден берүүлөрдүн орду бар. 

15-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет  өзүнүн ички мыйзамдарында жана өзүнүн мыйзамдык актыларында төмөнкүлөрдү коргоого байланыштуу ушул Конвенцияда кепилдендирилген өзгөчө учурларын караштыра алат:

а) жеке максатында пайдалануу;

b) күндөлүк окуялар жөнүндө билдирүү максаты менен кыскача үзүндүлөрдү пайдалануу;

с) өзүнүн жабдуулары менен жана өзүнүн жеке берүүлөрү үчүн уктуруу уюму тарабынан жүргүзүлгөн кыска мөөнөттүү үн жаздыруу;

d) окуу же илимий-изилдөө максатында гана пайдалануу.

2. Ушул статьянын 1-пунктунун жоболоруна карабастан, Келишим түзүүчү кайсы мамлекет  болбосун адабий жана көркөм чыгармаларга автордук укукту коргоого байланыштуу анын ички мыйзамдарында жана мыйзамдык актыларда белгиленгендей эле, өзүнүн ички мыйзамдарында жана мыйзамдык актыларында артист-аткаруучуларды, фонограмма чыгаруучуларды жана уктуруу уюмдарын коргоодо ошондой эле чектөөлөрдү да караштыра алат. Бирок мажбурлоочу лицензиялар ушул Конвенцияда мүмкүн болгон өлчөмдө гана караштырылат. 

16-статья. 

1. Ушул Конвенциянын катышуучусу болгон кайсы мамлекет болбосун өзүнө андан келип чыккан милдеттенмелерди алат жана андан келип чыккан артыкчылыктарды пайдаланат. Ошентип, ал кайсы убакта болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу төмөнкүлөрдү билдирет, анда ал:

а) 12-статьяга карата:

1) ушул статьянын  жоболорун пайдаланбайт;

2) пайдалануунун белгиленген түрлөрүнө карата ушул статьянын жоболорун пайдаланбайт;

3) аларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген, фонограммаларга карата бул статьяны пайдаланышпайт;

4) аларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген, фонограммаларга карата ушул статьяга ылайык берилүүчү коргоону ушул мамлекеттин фонограммаларга коргоо берүүсүн чектеген деңгээли жана шарттары менен чектелет, мында бул тууралуу кабарлоо жиберген мамлекеттин жараны биринчи жолу үн жаздырган болот; бирок фонограммаларды чыгаруучу анын жараны болуп эсептелген Келишим түзүүчү мамлекет кабарлоо жиберген жакка же жактарга мамлекет сыяктуу эле коргоо көрсөтпөгөн факт коргоонун деңгээлине таасир берген фактор катарында каралбайт;

b) 13-статьянын (d) пунктун пайдаланбайт; эгер Келишим түзүүчү мамлекет ушундай кабарлоо жиберсе, анда башка Келишим түзүүчү мамлекеттер ушул мамлекетте штаб-квартирасы жайгашкан уктуруучу уюмдарына 1-статьянын (d) пунктунда караштырылган укукту берүүгө милдеттүү эмес. 

2. Эгер ушул статьянын 1-пунктунда эскертилген кабарлоо ратификациясын, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөргөндөн кийин берилсе, анда арызды алгандан кийин,  алты айдан кийинкүчүнө кирет. 

17-статья. 

1961-ж. 26-октябрына карата биринчи жаздырган ордунун критерийинин негизинде гана фонограммаларды чыгаруучуларга коргоо берген кайсы мамлекет болбосун ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу убагында ишке ашырылган Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу 5-статьянын максаты үчүн ал биринчи жаздырган ордунун критерийин гана пайдаланарын билдирет, ал эми
16-статьянын 1 (а) (3) жана (4)-пунктунун максаттары үчүн чыгаруучунун жарандык критерийинин ордуна биринчи жаздырган ордунун критерийи пайдаланылат.  

18-статья. 

Кайсы мамлекет болбосун 5-статьянын 3-пунктуна, 6-статьянын 2-пунктуна,
16-статьянын 1-пунктуна ылайык аны чектей алат жана кийинчерээк Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу чакыртып алат. 

19-статья. 

Ушул Конвенциянын жоболоруна карабастан, эгер артист-аткаруучу өз аткаруусун үндүк жаздырууга же көрсөтүүгө макулдугун берсе, 7-статья пайдаланылбай калат. 

20-статья. 

1. Бул Конвенция ушундай мамлекет үчүн бул Конвенция күчүнө кирген күнгө чейин кайсы Келишим түзүүчү мамлекетте болбосун келип чыккан укуктарды кемсинтпейт.

2. Бир дагы Келишим түзүүчү мамлекет ушундай мамлекет үчүн бул Конвенция күчүнө кирген күнгө чейин фонограммалар, биринчи жазуу жүргүзүлгөндөргө карата эфирден аткаруулар же берүүлөргө орду бар болгондорго ушул Конвенциянын жоболору пайдаланылбайт.

21-статья. 

Ушул Конвенция менен берилүүчү коргоо артист-аткаруучуларга, фонограмма чыгаруучуларга же уктуруучу уюмдарына көрсөтүлүүчү кайсы бир коргоону кемсинтпейт. 

22-статья. 

Келишим түзүүчү мамлекеттер эгер мындай макулдашуулар ушул Конвенция менен берилүүчү фонограмма чыгаруучуларга же уктуруучу уюмдарына кеңири укуктарды берүүнү караштырса же ушул Конвенцияга каршы келбеген башка жоболорду камтыса, өз ара атайын макулдашууларга кирүү укугун сактайт. 

23-статья. 

Бул Конвенция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына сактоого өткөрүлүп берилет. Ал Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конференциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармачылыкты коргоо боюнча эл аралык союздун мүчөсү болуп эсептелинген артист аткаруучуларды, фонограммаларды чыгаруучуларды жана уктуруучу уюмдарды эл аралык коргоо боюнча дипломатиялык конференцияга чакырылган кайсы мамлекет тарабынан болбосун 1962-жылдын 30-июнуна чейин кол коюу үчүн ачык болот. 

24-статья. 

1. Бул Конвенция ратификациялоого же ага кол койгон мамлекеттер тарабынан кабыл алынууга тийиш. 

2. Ушул Конвенция 23-статьяда көрсөтүлгөн Конференцияга чакырылган кайсы мамлекет- Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болбосун,  эки шартында тең мындай мамлекет Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конференциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармачылыкты коргоо боюнча эл аралык союздун мүчөсү болуп эсептелинет.

3. Ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актылар Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына сактоого өткөрүлүп берилет. 

25-статья.

1. Ушул Конвенция ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө алтынчы актын сактоого өткөргөн күндөн үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Мындан кийин бул Конвенция ар бир мамлекетке карата ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө анын актын сактоого бергенден, үч айдан кийин күчүнө кирет. 

26-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет өз Конституциясына ылайык, ушул Конвенцияны пайдаланууну камсыздоо үчүн зарыл чараларды кабыл алууга милдеттүү.

2. Ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө өз актысын сактоого өткөрүп берүү күнү ар бир мамлекет өз ички мыйзамдарына ылайык ушул Конвенциянын шарттарын аткарууга даяр болушу керек. 

27-статья. 

1. Кайсы мамлекет болбосун ратификациялоодо же кошулууда же андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык союзунун күчү ушул аймактарга жайылтылган шартында, ушул Конвенция ал жооптуу болгон тышкы мамилелерди жүргүзүү үчүн бардык же алардын бир аймагына пайдаланырарын билдирет.

2. 5-статьянын 3-пунктунда, 6-статьянын 2-пунктунда, 16-статьянын 2-пунктунда жана 17 жана 18-статьяларда көрсөтүлгөн кабарлоолор ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн бардык же кайсы бир аймактын бирине жайылтылышы мүмкүн. 

28-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет өз атынан же 27-статьяда көрсөтүлгөн кайсы бир же бардык аймактын атынан ушул Конвенцияны жокко чыгара алат.

2. Жокко чыгаруу Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу жүргүзүлөт жана кабарлоо алган күндөн он эки айдан кийин күчүнө кирет.

3. Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан жокко чыгаруу укугу ушул Конвенция тарабынан күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл өткөнгө чейин ушул мамлекет үчүн күчүнө кириши ишке ашырылбайт.

4. Келишим түзүүчү мамлекет анын Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык союздун мүчөсү болбой калгандан тартып ушул Конвенциянын катышуучусу болбой калат.

5. Ушул Конвенция Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык конвенциянын ушул аймакка пайдаланууну токтоткон убактан тартып 27-статьяда көрсөтүлгөндүн кайсынысына болбосун пайдаланылышы токтотулат. 

29-статья. 

1. Ушул Конвенция күчүнө киргенден беш жылдан кийин кайсы Келишим түзүүчү мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу Конвенцияны кайра карап чыгуу үчүн конференцияны чакырууга сунуш киргизе алат. Генералдык катчы бардык Келишим түзүүчү мамлекеттерге ушул сунуш тууралуу билдирет. Эгер Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жибергенден кийин, алты айдын ичинде Келишим түзүүчү мамлекеттердин жарымынан кем болбогону ага ушул сунушка макул болгондугун билдирсе, Генералдык катчы бул тууралуу  Эмгек эл аралык бюросунун Генералдык директоруна, Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча эл аралык союздун Бюро директоруна билдирет, алар 32-статьяда айтылган Өкмөттөр аралык комитет менен бирге кызматташууда ушул Конвенцияны кайра карап чыгуу боюнча конференцияны чакырышат.

2.Ушул Конвенциянын кандай өзгөрүүсүн болбосун кабыл алуу үчүн кайра карап чыгуу боюнча конференция өткөрүлчү күнүнө карата Конвенциянын катышуучулары болуп эсептелинген, көрсөтүлгөндөрдүн көпчүлүгү мамлекеттердин үчтөн экисин билдирген шартта, кайра карап чыгуу боюнча конференцияда катышкандардын үчтөн экисинин көпчүлүгү талап кылынат.

3. Ушул Конвенцияны толугу менен же жарым-жартылай өзгөртө турган конвенцияны кабыл алган учурда, эгер кайра каралып чыккан Конвенцияда  башкасы караштырылбаса:

а) бул Конвенция кайра каралып чыккан конвенция күчүнө кирген күндөн тартып, ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу үчүн ачык болбой калат;

b) бул Конвенция кайра каралып чыккан Конвенциянын катышуучусу болбогон, Келишим түзүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелерге карата күчүндө калат. 

30-статья. 

Ушул Конвенцияны талкуулоого же колдонууга тийиштүү эки же андан көбүрөөк Келишим түзүүчү мамлекеттердин ортосундагы кайсы талаш-тартыш болбосун, эгер талаш-тартышта катышкан кайсы тараптын болбосун талабы боюнча сүйлөшүү аркылуу ал жөнгө салынбаса, кызыкдар болгон мамлекеттер аны башка тартипте чечүүгө макул болбосо, Эл аралык соттун чечүүсүнө берилет. 

31-статья. 

5-статьянын 3-пунктунун, 6-статьянын 2-пунктунун, 16-статьянын 1-пунктунун жана 17-статьянын жоболору үчүн зыян келтирбестен, ушул Конвенцияга карата эч кандай эскертүүлөр берилбейт. 

32-статья. 

1. Өкмөттөр аралык комитет түзүлөт, анын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

а) ушул Конвенциянын колдонулушуна жана күчүнө карата маселелерди изилдөө;

b) ушул Конвенцияны мүмкүн болушунча кайра карап чыгуу үчүн сунуштарды чогултуу жана документацияларды даярдоо.

2. Комитет акыйкат географиялык өкүлчүлүктү тийиштүү түрдө эске алуу менен эгер Келишим түзүүчү мамлекеттер он эки же андан аз болсо, аныкталуучу Келишим түзүүчү мамлекеттердин өкүлдөрүнөн турат; 

3. Комитет Келишим түзүүчү мамлекеттердин ичинен шайлоо өткөрүү аркылуу Конвенциянын күчүнө кирген күнүнөн тартып он эки айдын ичинде түзүлөт, алардын ар бири бир добушка ээ.

4. Комитет төраганы жана кызмат адамдарын шайлайт. Ал ар түрдүү Келишим түзүүчү мамлекеттердин комитетинде мүчөлүгүнүн кезектүүлүгүн камсыз кыла турган, ушундай түрдө анын келечектеги миилдеттерин жана жаңыртуу тартибин аныктай турган жол-жоболор эрежелерин кабыл алат.

5. Комитеттин катчылыгы Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Эл аралык эмгек бюросунун кызматкерлеринен жана Генералдык директорлордун жана  ушул уюмдарга ылайык дайындалган Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча эл аралык союздун кызматкерлеринен турат.  

6. Анын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү аны  максатка ылайыктуу деп тааныган ар бир жолу чакырылуучу Комитеттин отуруму Билим берүү, илим жана маданият, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Эл аралык эмгек бюросунун штаб-квартираларында кезек менен жүргүзүлөт.

7. Комитеттин мүчөлөрүнүн чыгымдары аларга тийиштүү өкмөттөргө жүктөлөт. 

33-статья. 

1. Бул Конвенция англис, француз жана испан тилдеринде түзүлгөн, мында бардык үч тексттер тең акыйкат болуп эсептелинет.

2. Бул Конвенциянын расмий тексттери ошондой эле немец, италия жана португал тилдеринде түзүлөт. 

34-статья. 

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы 23-статьяда көрсөтүлгөн конференцияга чакырылган мамлекеттерди кабарлайт, ошондой эле ар бир мамлекет- Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы, Эл аралык эмгек бюросунун директору, Билим берүү, илим жана маданият жана Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директору:

а) ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөрүп берүү жөнүндө ;

b) ушул Конвенциянын күчүнө киришинин күнү жөнүндө;

с) ушул Конвенция менен караштырылган кайсы кабарлоо, арыз же билдирүү жөнүндө;

d) 28-статьянын 4 жана 5- пункттарында эскертилген кырдаалдардын келип чыгышы  жөнүндө.

2. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы ошондой эле Эл аралык эмгек бюросунун Генералдык директоруна, Билим берүү, илим жана маданият боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна жана Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директоруна Конвенцияны кайра карап чыгуу боюнча 29-статьясына ылайык берилген сунуштар тууралуу билдирет. Төмөндөгү тийштүү түрдө ыйгарым укуктуулар ушул Конвенцияга кол коюшту.

Римде 1961-жылдын жыйырма алтынчы октябрында англис, француз жана испан тилдеринде, бир нускада түзүлдү. Тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн түпнусканын көчүрмөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы аркылуу 23-статьяда көрсөтүлгөн конференцияга чакырылган бардык мамлекеттерге, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун ар бир мамлекет-мүчөсүнө, ошондой эле Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директоруна берилет.

 

(*) ЮНЕСКОдогу СССРдин туруктуу өкүлчүлүгү үчүн Эл аралык регламенттөө жана укуктук маселелер боюнча бюронун директору, Морис Глелдин өтүнүчү боюнча 1989-жылдын ноябрында ЮНЕСКОнун Катчылыгынын орус котормосу секциясы тарабынан которулган расмий эмес котормо. Жарыяланды: Автордук укук боюнча бюллетень. 1992. Т. XXV. N 1. С.33. 

Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө

ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ 

1992-жылдын 1-мартына карата абалы боюнча ратификациялоо, кабыл алуу жана кошулуу 

I. Конвенцияны кабыл алуу 

Конвенция артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча дипломатиялык конференция тарабынан кабыл алынды. (Рим, 1961-ж., 10-26 октябры). 

II. Күчүнө кириши 

1. Баштапкы күчүнө кириши: 1964 г., 18-майы, 25-статьянын 1-пунктуна ылайык. 

2. Өзүнчө мамлекет үчүн кийинки күчүнө кириши 25-статьянын 2-пунктуна ылайык ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө документти сактоого өткөргөн күндөн тартып.

III. Ратификациялоо, кабыл алуу жана кошулуу (а)

 

(Р – ратификациялоо же кабыл алуу; К -кошулуу)

Документти өткөргөн күнү сактоо

Аймактык колдонулушу

 

 

Кабарлоону алган күнү

Жайылтылат

Арыз (b)

 

Австрия

1973-жылдын 9-марты Р  

Х

 

Аргентина

1991-жылдын 2-декабры Р

 

 

Барбадос

1983-жылдын 18-июну  К  

 

 

Бразилия

1965-жылдын 29-июну Р  

 

 

Буркина-Фасо  

1987-жылдын 14-октябры К

 

 

Гватемала

1976-жылдын 14-октябры

 

 

Германия(1) 

1966-жылдын 21-июлу Р  

Х

 

Гондурас

1989-жылдын 16-ноябры К

 

 

Дания

1965-жылдын 23-июну  Р  

Х

 

Доминиканская Республика

1986-жылдын 27-октябры К

 

 

Ирландия

1979-жылдын 19-июну Р  

Х

 

Италия

1975-жылдын 8-январы Р 

Х

 

Испания 

1991-жылдын 14-августу Р

Х

 

Колумбия

1976-жылдын 17-июну П  

 

 

Конго 

1962-жылдын 20-июну К  

Х

 

Коста-Рика  

1971-жылдын 9-июну К   

 

 

Лесото

1989-жылдын 26-октябры К

Х

 

Люксембург

1975-жылдын 25-ноябры П

Х

 

Мексика

1964-жылдын 17-февралы Р

 

 

Монако

1985-жылдын 6-сентябры Р

Х

 

Нигер  

1963-жылдын 5-апрели К 

Х

 

Норвегия

1978-жылдын 10-апрели К

Х

 

Панама 

1983-жылдын 2-июну К   

 

 

Парагвай

1969-жылдын26-ноябры  Р

 

 

Перу 

1985-жылдын 7-майы К    

 

 

Сальвадор

1979-жылдын 29-марты К 

 

 

Бириккен Королдук

1963-жылдын 30-октябры  Р

 20.12.1966 Гибралтар (арыз менен)

10.03.1970  Бермуд (арыз менен)    

 

 

 

 

 

Х

 

Уругвай

1977-жылдын 4-апрели К 

 

 

Фиджи  

1972-жылдын 11-январы К

Х

 

Филиппин 

1984-жылдын 25-июну К  

 

 

Финляндия

1983-жылдын 21-июлу  Р  

Х

 

Франция

1987-жылдын 3-апрели Р 

Х

 

Чехословакия

1964-жылдын 13-майы К   

Х

 

Чили

1974-жылдын 5-июну Р   

 

 

Швеция

1962-жылдын 13-июлу  Р

Х

 

Эквадор

1963-жылдын 19-декабры  Р

 

 

Япония

1989-жылдын 26-июлу К  

Х

 (а) Ушул материал Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы берген маалыматка негизделген, ал Конвенциянын депозитарийи болуп эсептелинет.

(b) Арыздардын тексттерин төмөн жактан карагыла. 

Арыздар 

Австрия. 1. Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча Эл аралык конвенциянын 16-статьясынын (а)(iii) 1-пунктуна ылайык аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген фонограммаларга карата 12-статьянын жоболору колдонулбайт   [Австрия].…

2. Конвенциянын 16-статьясынын 1(а)(iv) пунктуна ылайык, чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген, фонограммаларга байланыштуу, Австрия 12-статья менен караштырылган укуктарды коргоону чектейт, мында Австрияда биринчи жолу жараны болуп белгиленгендердин фонограммаларын коргоого карата ушул мамлекет тарабынан ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү белгиленет. 

3. Конвенциянын 16-статьясынын 1 (b) пунктуна ылайык, Австрия 13 (d) статьясын колдонбойт.

Бермуд. 1. 5 (1)(b) ст. карата: аталган Конвенциянын 5 (3) статьяларынын жоболоруна ылайык, Бермуд фонограммаларга байланыштуу белгилөө критерийин пайдаланбайт.

2. 6 (1) ст. карата: аталган Конвенциянын 6 (2) статьяларынын жоболоруна ылайык, ал уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, Бермуд уктуруучу программаларын  коргоону камсыз кылат. 

3. 12-ст. карата: аталган Конвенциянын 16-статьяларынын жоболоруна ылайык:

 (а) Бермуд төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт: (i) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинген – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (ii) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

(b) фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген же фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгендин 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирип, арыз берген тарапка Бермуд эгер ушундай арыз бербеген, Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу чыгарылбаса, 12-ст. менен караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Германия. Германия Федеративдик Республикасы Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруу уюмдарынын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө эл аралык конвенциянын 5-ст. 3-п. жана 1-ст. 1 (а)(iv) п. караштырылган төмөнкүдөй эскертмелери менен пайдаланат:

1. Фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыгын коргоого байланыштуу ал Конвенциянын 5-ст. 1 (b) п. караштырылган белгилөөнүн критерийин пайдаланбайт. 

2. Конвенциянын 12-ст. менен караштырылган башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны фонограмма чыгаруучу болуп эсептелсе, коргоо ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет.

Гибралтар. 1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5 (3) ст. ылайык, Гибралтар фонограммаларга карата белгилөө критерийин колдонбойт.

2. 6 (1) ст. карата: аталган Конвенциянын 6 (2) статьяларынын жоболоруна ылайык, ал уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, Гибралтар уктуруу программаларды  коргоону камсыз кылат. 

3. 12-ст. карата: Конвенциянын 16-ст. ылайык:

(а) Гибралтар төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт: (i) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинген – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (ii) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

 (b) фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген же фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгендин 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирип, арыз берген тарапка Гибралтар эгер ушундай арыз бербеген, Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу чыгарылбаса, 12-ст. менен караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Дания. 1. 6-ст. 2-п. карата: эгер алардын штаб-квартиралары башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашса жана ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу уктуруу жүргүзүлгөн учурда гана, уктуруучу уюмдарга коргоо көрсөтүлөт. 

2. 16-ст. 1(а)(ii) п. карата: 12-ст. жоболору уктуруу максатында пайдаланууда же коммерциялык максатта эл алдында билдирүү максатында гана пайдаланылат.

3. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. карата фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелсе, 12-ст. менен караштырылган коргоо ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет, ал ушул мамлекет тарабынан фонограмманы коргоо үчүн Даниянын биринчи белгиленген жараны аркылуу чектелет.

4. 17-ст. карата: эгер биринчи белгилөө башка Келишим түзүүчү мамлекетте (белгилөө критерийи) жүргүзүлсө, Дания 5-ст. менен караштырылган коргоону берет; 16-ст. 1(а)(iii) и (iv) п. караштырылган максат үчүн көрсөтүлгөн критерий жарандык критерийдин ордуна колдонулат.

Ирландия. 1. 5-ст. 1-п. карата: Конвенциянын 5-ст. 3-п. карата Ирландия белгилөө критерийин колдонбойт.

2. 6 (1) ст. карата: Конвенциянын 6-ст. 2-п. жоболоруна ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Ирландия уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12-ст. карата: 16-ст. 1(а)(ii) п. ылайык Ирландия эл алдында уктурулуучу уктуруу программаларына коргоону камсыз кылбайт: (а) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинет – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (b) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

Италия. 1. 6-ст. 1-п. карата: Конвенциянын 6-ст. 2-п. ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Италия уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

2.12-ст. карата: Конвенциянын 16-ст. 1(а) п. ылайык:

(а) Италия уктуруу максатында пайдаланууда же кинематографтан тышкары, коммерциялык максатта башка эл алдындагы билдирүүлөрдө 12-ст. жоболорун пайдаланат;

 (b) ал башка Келишим түзүүчү мамлекетте белгиленген фонограммаларга карата гана 12-ст. жоболорун пайдаланат;

 (с) башка Келишим түзүүчү мамлекетте белгиленген фонограммаларга карата ал 12-ст. менен караштырылган коргоону чектейт, бул Италияда биринчи жолу белгиленген фонограммаларды коргоо үчүн ушул мамлекет менен караштырылган ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөт менен чектелгенин билдирет; бирок эгер мамлекет алардын укугу Италия тарабынан корголуучу укук ээлерине коргоону камсыз кылбаса, бул кырдаал коргоонун көлөмүндө каршылык келип чыкканын билдирбейт.

3. 13-ст. карата: Конвенцияны 16-ст. 1(b) п. ылайык, Италия 13 (d) ст. жоболорун пайдаланбайт;

4. 5-ст. карата: Конвенциянын 17-ст. ылайык Италия 5-ст. максаттары үчүн белгилөө критерийин гана пайдаланат: жарандык критерийи эмес, ушул эле критерий Конвенциянын 16-ст. 1(а)(iii) жана  (iv) п. караштырылган арыздарга байланыштуу максаттар үчүн пайдаланылат.

Испания. Ратификациялоо жөнүндө документте төмөнкүдөй арыз камтылган: 

5-статья.

Испания Өкмөтү Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык, ал биринчи жарыялоо ордунун критерийин пайдаланбай тургандыгын билдирет; анын ордуна биринчи жаздыруу ордунун критерийин пайдаланат. 

6-статья. 

Испания Өкмөтү Конвенциянын 6-ст. 2-п. ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруучу программаларына коргоону камсыз кыларын билдирет. 

16-статья. 

Испания Өкмөтү Конвенциянын 16-ст. 1-п. жоболоруна ылайык, ошондой эле Конвенциянын 12-ст. карата төмөнкүлөрдү билдирет:

Биринчиден, Конвенциянын 16-ст. 1(а)(iii) п. жоболоруна ылайык,  фонограмма чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин биринин жараны болуп эсептелбегенге карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт.

Экинчиден, Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. жоболоруна ылайык, фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата Испания Өкмөтү 12-ст. ылайык көрсөтүлгөн коргоону чектейт.

Конго. 1964-жылдын 16-майында алынган билдирүүсүндө Конго Өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына Конвенцияга кошула тургандыгы жөнүндө чечимин кабарлады. Мында төмөнкүдөй арыздар берилген:

1. 5-ст. 3-п.: "жарыкка чыгаруу критерийи" чыгарып салынат.

2. 16-ст.: 12-ст. пайдаланылышы толугу менен алынып салынат.

Лесото. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

"Аталган Конвенциянын 12-ст. ылайык, Лесото Королдугунун Өкмөтү пайда алуу максаты менен эмес берүү программаларына, ошондой эле коомдук жерлерде эл алдында билдирүүлөр накта коммерциялык ишмердүүлүктүн натыйжасы болуп эсептелбесе, ушул статьянын жоболору пайдаланылбайт.

13-ст. ылайык, Лесото Королдугунун Өкмөтү төмөнкүлөрдү билдирет:

өзүн аталган статьянын (d)  пунктчасынын жоболоруна тийиштүү деп эсептебейт".

Люксембург. 1. Фонограмма чыгаруучуларга көрсөтүлүүчү коргоого карата, Люксембург жарыка чыгаруу критерийин пайдаланбастан, Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык жарандык жана белгилөө критерийи пайдаланылат.

Фонограммага карата Люксембург, Конвенциянын 16-ст. 1 (b) п. ылайык 12-ст. жоболорун пайдаланбайт.

3. Уктуруу-көрсөтүү уюмдарына карата Люксембург, Конвенциянын 16-ст. 1 (b) п. ылайык 13 (d) ст. караштырылган телекөрсөтүү уктуруу программаларына карата коргоо көрсөтпөйт.

Монако. Ратификациялоо жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

1. 5-ст. 3-п. күчүндө фонограмма чыгаруучуларды коргоого карата жарыка чыгаруу критерийин пайдаланбастан, жарандык жана белгилөө критерийи пайдаланылат.

2. Буга 16-ст. 1 (а)(i) п. уруксат берилгендиктен, 12-ст. жоболорунун бир дагы фонограммаларды коргоого карата пайдаланылбайт.

3. Бул 16-ст., 1 (b) п. менен уруксат берилгендиктен, телекөрсөтүү уктуруу программалардын эл алдында билдирүүсүнө карата коргоого тийиштүү 13 (d) жоболору уктуруу уюмдарына карата пайдаланылбайт.

Нигер. 1963-жылдын 25-июнунда алынган билдирүүсүндө, Нигер Өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына Конвенцияга кошула тургандыгы жөнүндө чечимин кабарлады. Мында төмөнкүдөй арыздар берилген:

1. 5-ст. 3-п.: "жарыкка чыгаруу критерийи" чыгарып салынат.

2. 16-ст.: 12-ст. пайдаланылышы толугу менен алынып салынат.

Норвегия. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

(а) 16-ст., 1 (а)(ii) п. ылайык, 12-ст. экономикалык пайда алууга байланыштуу эмес пайдаланууларга карата пайдаланылбайт.

(b) 16-ст., 1 (а)(iii) п. ылайык, 12-ст. эгер чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбесе, пайдаланылбагандыгы жөнүндө эскертме берилет.

(c) 16-ст., 1 (а)(iv) п. ылайык, Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны тарабынан чыгарылган фонограммалар үчүн 12-ст. караштырылган коргоонун көлөмү жана мөөнөтү биринчи жолу Норвегиянын жараны чыгарган фонограммага ушул мамлекет көрсөткөн коргоонун көлөмү жана мөөнөтү жогору болбогондугу тууралуу эскертме берилген.

(d) 16-ст.. 2-п. ылайык, уктуруу-көрсөтүү программаларынын штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, гана корголот.

Кошулуу жөнүндө документти сактоого өткөрүүдө Норвегия Өкмөтү төмөнкүдөй билдирүү кылды: "Артистердин аткарууларынын жаздырууларын эл алдында көрсөтүүдө салык салууга тийиштүү 1956-ж. 14-декабрындагы Норвегия мыйзамы ушул салыктан фонограмма чыгаруучуларга жана аткаруучуларга каражаттарды которуу эрежесин белгилейт.

Ушул салыктан жыл сайын түшкөн түшүүлөрдүн бөлүгү алардын жарандыгына карабастан, фонограммаларды эл алдында пайдалангандыгы үчүн фонограмма чыгаруучулардын пайдасына  мыйзам боюнча сыйакы катарында берилет. Аталган мыйзамдын шарттары боюнча салыктан чегерүүлөр норвегия артист-аткаруучуларына жана жеке негизде алардын муктаж болгон мураскорлоруна берилет. Бул кайрымдуулук чарасы Конвенцияга эч кандай тиешеси жок. Конвенциянын талаптарына толугу менен ылайык келген, аталган мыйзам менен белгиленген тартип мындан кийин дагы ишке ашырылат".

Бириккен Королдук. 1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5 (3) ст. ылайык Бириккен Королдук фонограммаларга карата белгилөө критерийлерин пайдаланбайт.

2. 6 (1) карата: аталган Конвенциянын 6 (2) жоболоруна ылайык уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Бириккен Королдук уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12-ст. карата: Конвенциянын 16 (1) ст. жоболоруна ылайык:

(а) Бириккен Королдук төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболорун пайдаланбайт: (i) элдер жашаган же эс ала турган кандай имаратта фонограмманы эл алдында угуу, мында ушундай уктуруу ушундай имаратта туруктуу же убактылуу жашап жаткандарга ыңгайлуу шарттардын бири болуп эсептелген болсо – бул фонограмма уктурулуучу имаратка кирерде өзгөчө акы алынган учурдан тышкары; (ii) пайда алуу үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу, ишмердүүлүктүн бөлүгү катарында фонограммаларды эл алдында уктуруу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн, башкача айтканда дин, билим берүү же социалдык камсыздандырууга байланыштуу-фонограмманы уктуруу үчүн имаратка киреде акы алынган учурдан тышкары;

(b) 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбегенге же фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата ал 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирет, Бириккен Королдук эгер ушундай билдирүү кылбаган Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу жарыкка чыгарылбаса, 12-ст. караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Фиджи. 1972-жылдын 11-январында Фиджи Өкмөтү тарабынан сактоого өткөрүлүп берилген кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй билдирүүлөрдү камтыйт:

1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5(3) ст. ылайык, Фиджи фонограммаларга карата белгилөө критерийлерин пайдаланбайт.

2. 6 (1) ст. карата: Конвенциянын 6(2) ст. ылайык, Фиджи в соответствии с положениями ст.6 (2) Конвенции, Фиджи уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12 ст. карата: Конвенциянын 16(1) жоболоруна ылайык:

(а) Фиджи төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболорун пайдаланбайт:

(i) (i) элдер жашаган же эс ала турган кандай имаратта фонограмманы эл алдында угуу, мында ушундай уктуруу ушундай имаратта туруктуу же убактылуу жашап жаткандарга ыңгайлуу шарттардын бири болуп эсептелген болсо – бул фонограмма уктурулуучу имаратка кирерде өзгөчө акы алынган учурдан тышкары;

(ii) пайда алуу үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу, ишмердүүлүктүн бөлүгү катарында фонограммаларды эл алдында уктуруу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн, башкача айтканда дин, билим берүү же социалдык камсыздандырууга байланыштуу -  фонограмманы уктуруу үчүн имаратка кирерде акы алынган учурдан тышкары;

 (b) 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбегенге же фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата ал 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирет, Фиджи эгер ушундай билдирүү кылбаган Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу жарыкка чыгарылбаса, 12-ст. караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

                1972-жылдын 12-июнунда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы билдирүү алды, анда Фиджи Өкмөтү мындай деп билдирген:"... Фиджи Өкмөтү, аталган Конвенцияны кайра сурап алып, ушуну менен 12-ст. өзүнчө жоболоруна байланыштуу өз билдирүүсүн чакырып алды жана аталган Конвенциянын 16(1) ст. ылайык Фиджи 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын кабарлайт".

Финляндия. 1. 6-ст. 2-п. карата: уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруучу программаларына коргоо камсыз кылынат.

2. 16-ст., 1(а)(i) п. карата: 12-ст. жоболору 1961-жылдын 1-сентябрына чейин уюм ээ болгон фонограммаларга карата пайдаланылбайт.

3. 16-ст.1(а)(ii) п. карата: 12-ст. жоболору уктуруу үчүн фонограммаларды пайдаланган учурда гана пайдаланат.

4. 16-ст., 1 (а)(iv) п. карата: башка Келишим түзүүчү мамлекетте биринчи жолу белгиленген фонограммаларга карата 12-ст. караштырылган коргоо Финляндияда биринчи жолу белгиленген фонограммаларды коргоо үчүн ушул мамлекет тарабынан белгиленген ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөт менен белгиленет. 

5. 16-ст., 1(b) п. карата: 13 (d) ст. жоболору кинотеатрлардагы же башка ушул сыяктуу жерлердеги телекөрсөтүү программаларын эл алдында билдирүүгө гана пайдаланылат.

6. 17-ст. карата: Финляндия 5-ст. максаттары үчүн белгилөөнүн критерийлерин гана пайдаланат; 16-ст., 1(а)(iv) п. максаттары үчүн – жарандык критерийи эмес, белгилөө критерийи пайдалананылат.

Франция. Ратификациялоо жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт: 

5-статья.

Франция Республикасынын Өкмөтү, Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык, фонограммаларды коргоого карата жарыка чыгаруу критерийи эмес, биринчи белгиленген критерийи пайдаланыларын билдирет.. 

12-статья. 

Франция Республикасынын Өкмөтү, биринчиден, ушул Конвенциянын 16-ст. 1 (a)(iii) п. ылайык – аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген бардык фонограммаларга карата ушул статьянын жоболору пайдаланылбай тургандыгын билдирет.  Экинчиден, Франция Республикасынын Өкмөтү, аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген бардык фонограммаларга карата ушул статья (12-ст.) менен белгиленген коргоонун көлөмү жана мөөнөтү ушул Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан Франциянын жарандарынын биринчи жолу белгиленген фонограммаларына карата көрсөтүлгөн ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет.

Чехословакия. Конвенциянын  ст.16-ст., 1 (a)(ii) жана (iv) п. берилген эскертмелери менен.

Швеция. Кабарлоолору менен:

(а) 6-ст., 2-п. карата:

(b) 16-ст., 1(а)(ii) п. карата:

12-ст. жоболору уктуруу үчүн пайдаланууда гана пайдаланылат.

(с) 16-ст., 1 (а)(iv) п. карата:

(d) 16-ст., 1 (b) п. карата: 13 (d) ст. жоболору кинотеатрларда же башка ушу сыяктуу жерлерде телекөрсөтүү программаларын эл алдында  берүүгө гана пайдаланылат.

(е) 17-ст. карата.

1986-ж. 27-июнунда Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык катчысы Швеция Өкмөтүнөн төмөнкүдөй билдирүү камтылган кайрылуу алды: 

"Конвенциянын 18-ст. негиз кылып, Швеция 1962-жылдын 13-июлунда депонирленген ратификациялоо жөнүндө документте камтылган кабарлоосун алат же өзгөртөт, тактап айтканда:

1. 6-ст. 2-п. карата кабарлоо алынып салынат.

2. ст.16-ст., 1(a)(ii) п. берилген кабарлоо, ага ылайык Швеция тарабынан 12-ст. уктурууга гана пайдаланылат, алардын ишин камтыган көлөмдүн жагына өзгөрөт: Швеция 12-ст. коммерциялык максатта жүргүзүлгөн көрсөтүүлөргө жана эл алдындагы билдирүүлөргө жүргүзүлөт.

3. 17-ст. карата кабарлоо фонограмма чыгарууга тийиштүү бөлүгүндө алынып салынат. 1986-ж. 1-июлунан тартып, Швеция ш. бардык фонограммаларга Конвенциянын 10-ст. караштырылган коргоону көрсөтөт.

Алып салуу жана өзгөртүү 1986-ж. 1-июлунан тартып күчүнө кирет".

Япония. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй арызды камтыйт:

1. Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык фонограмма чыгаруучуларга  коргоо көрсөтүүдө Япония Өкмөтү тарабынан жарыкка чыгаруу критерийи пайдаланылбайт. 

2. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(ii) п. ылайык уктуруу же сымдар боюнча көрсөтүү максатында пайдаланууга карата Япония Өкмөтү тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору пайдаланылат.

3. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. ылайык:

(i) фонограмма чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинип, ал Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(i) п. ылайык, ушул мамлекет тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору пайдаланбай тургандыгын билдирсе, Япония Өкмөтү тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору караштырган коргоо көрсөтүлбөйт;

(ii) фонограмма чыгаруучу Конвенциянын 12-ст. жоболорун пайдаланып, Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинсе, Япония Өкмөтү Конвенциянын 12-ст. жоболору менен белгиленген коргоо мөөнөтүн ушул келишим түзүүчү мамлекет- Япониянын жарандары биринчи жолу белгилеген фонограммаларга камсыз кылган мөөнөт менен чектейт.

Эскертүү:

1. ЮНЕСКОнун Генералдык директору Германия Федеративдик Республикасынын Туруктуу өкүлүнөн 1990-ж. 3-октябрында жазылган катты алган, анда  "Германия Демократиялык Республикасынын Германия Федеративдик Республикасына кошулушунун натыйжасында, 1990-ж. 3-октябрында күчүнө кире турган макулдашуу тууралуу кабарлоо берилген, эки германия мамлекети бирдиктүү суверендүү мамлекет түзүү максаты менен бирикти". Бул кат 1990-ж. 3-октябрындагы оозеки билдирүү менен коштолгон, мында "мындан ары Германия Федеративдик Республикасынын келишимдерин жана Германия Демократиялык Республикасынын келишимдеринин статусун анын Германия Федеративдик Республикасына кошулушунун натыйжасында 1990-ж. 3-октябрындагы күчүнө кирген макулдашуу жөнүндө билдирүү берилген, ал 1990-жылдын 3-октябрында күчүнө кирет. Германия Федеративдик Республикасы менен Германия Демократиялык Республикасынын ортосундагы бирдиктүү Германияны түзүү жөнүндө 1990-ж. 31-августундагы келишим (Биригүү жөнүндө келишим):  

1. 11-статья. Германия Федеративдик Республикасынын келишимдери 

Келишим түзүүчү тараптар алардын катышуучусу Германия Федеративдик Республикасы болгон эл аралык келишимдер жана макулдашуулар өз күчүндө каларын түшүнүп жана аларга байланыштуу укуктар жана милдеттенмелер ушул Келишимдин 3-ст. көрсөтүлгөн аймактарга жайылтылат" (Бранденбург, Мекленбург Жерлери - Батыш Померания, Саксония, Саксония - Ангальт жана Тюрингия, ошондой эле Германия Федеративдик Республикасынын Негизги мыйзамынын күчү жайылтылбаган Берлин жерлеринин сектору).

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900