Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

  • Басып чыгаруу

Кыргыз Республикасы 2017-жылдын

27-мартындагы №50

КР Мыйзамына кошулду

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган жактардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө келишим түзүү боюнча 2013-жылдын 27-июнунда Дипломатиялык конференцияда кабыл алынган

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

МАЗМУНУ

Преамбула

1-берене:

Башка конвенцияларга жана келишимдерге мамилеси

2-берене:

Аныктамалар

3-берене:

Бенефициарлар

4-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларга карата улуттук мыйзамдарда каралган чектөөлөр жана алып салуулар

5-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларды чек аралар аралык алмашуу

6-берене:

Жеткиликтүү форматтагы нускаларды импорттоо

7-берене:

Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

8-берене:

Жеке жашоонун кол тийбестиги

9-берене:

Чек аралар аралык алмашууну жеңилдетүү максаттарында кызматташуу

10-берене:

Колдонуунун жалпы принциптери

11-берене:

Чектөөлөргө жана алып салууларга карата жалпы милдеттенмелер

12-берене:

Башка чектөөлөр жана алып салуулар

13-берене:

Ассамблея

14-берене:

Эр аралык бюро

15-берене:

Келишимге катышуу укугу

16-берене:

Келишим боюнча укуктар жана милдеттер

17-берене:

Келишимге кол коюу

18-берене:

Келишимдин күчүнө кириши

19-берене:

Келишимге катышуунун башталган датасы

20-берене:

Келишимди жокко чыгаруу

21-берене:

Келишимдин тилдери

22-берене:

Депозитарий

Преамбула

Келишим түзүүчү тараптар,

Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө Конвенциясында жана Адам укуктарынын жалпы декларациясында жарыяланган басмырлабоо, бирдей мүмкүнчүлүктөр, жеткиликтүүлүк, коомго натыйжалуу тартуу жана камтуу принциптерине таянуу менен,

алардын өзүн-өзү көрсөтүү эркиндигин, башкалар менен бирдей издөө, маалыматты жана өзүнүн тандоосу боюнча коммуникациянын бардык түрлөрү аркылуу алуу, кайсы болбосун түрдөгү идеяларды алуу жана жайылтуу ишке ашыруу эркиндигин, билимге жана илимий изилдөө жүргүзүү мүмкүндүгүнө алардын укуктарын кошуп, чектеген басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактарды ар тараптуу өнүктүрүүгө зыян келтирүүчү көйгөйлөр жөнүндө эске алуу менен,

ар бир адам, анын ичинде көрүүсү бузулган же басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактар үчүн искусство менен ырахаттанууга, коомдун маданий турмушуна катышуу жана илимий прогресстин жыргалчылыктарын жана натыйжаларын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана ушундай чыгармачылык үчүн сый акы, адабий жана көркөм чыгармачылыкка өбөлгө катары автордук-укуктук коргоонун маанилүүлүгүн белгилеп,

коомдо бирдей мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн жарыяланган чыгармаларда басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган жана башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүктөрүнө тоскоолдук кылган тосмолорду, жеткиликтүү форматтарда чыгармалардын санын көбөйтүү сыяктуу, мындай чыгармаларды айландырууну жакшыртуу зарылдыгын баамдоо менен,

басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын көпчүлүгү өнүгүп келе жаткан жана начарыраак өнүккөн өлкөлөрдө жашагандыгын эске алып,

автордук укук жаатында улуттук мыйзамдарда айырмачылыктарга карабастан, укуктук-ченемдик базаларды эл аралык деңгээлде бекемдөө басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактардын турмушуна жаңы маалыматтык-коммуникативдик технологиялардын оң таасирин күчөтүүсү мүмкүн экендигин таануу менен,

көптөгөн мүчө-мамлекеттер өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууга көрүүсү бузулган же мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилегенин, бирок ошону менен бирге мурдагыдай эле мындай жактар үчүн жеткиликтүү форматтагы чыгармалардын болгон нускаларынын жетишсиздиги байкалганын, бул мындай жактар үчүн чыгармалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча алардын аракети олуттуу ресурстарды талап кыларын жана бул жеткиликтүү форматтарда нускаларды чек аралар аралык алмашуу үчүн мүмкүнчүлүктүн жоктугу өзүнөн бул күчтөрдү жупнускалоо зарылдыгына алып келерин таанып,

айрыкча рынок мындай жеткиликтүүлүктү камсыз кыла албай турганда басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн өздөрүнүн чыгармаларынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда укук ээлеринин ролунун маанилүүлүгү сыяктуу эле, мындай жактар үчүн чыгармалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында керектүү чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилөөнүн маанилүүлүгүн таануу менен,

айрыкча билим берүү, илимий изилдөө жана маалыматка жетүү жаатында кеңири элдин кызыкчылыктарын жана авторлордун укуктарын натыйжалуу коргоонун ортосундагы теңдемди колдоонун зарылдыгын жана мындай теңдем басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын кызыкчылыктарында  чыгармаларга өз убагында жана натыйжалуу жетүүгө мүмкүндүк түзөрүн таанып,

адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 9(2) беренесинде жана башка эл аралык документтерде каралган чектөөлөргө жана алып салууларга карата үч баскычтуу текшерүүлөрдүн маанилүүлүгүн жана ийкемдүүлүгүн жана автордук укукту коргоо жөнүндө болгон эл аралык келишимдер боюнча Келишим түзүүчү тараптардын милдеттенмелерин тастыктоо менен,

өнүктүрүү түшүнүгү Уюмдун ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналарын камсыз кылууга багытталган Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Башкы Ассамблеясында 2007-ж. кабыл алынган өнүктүрүү жаатындагы Күн тартибинин сунуштарынын маанилүүлүгү жөнүндө эске алуу менен,

басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактар үчүн аларды пайдалануу жана чыгармаларга жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү максаттарында алып салуу жана чектөөлөрдү шайкеш келтирүүнү каалоо менен жана автордук укуктун эл аралык системасынын маанилүүлүгүн таанып,

төмөнкүлөр жөнүндө келишим түзүштү: 

1-берене

Башка конвенцияларга жана келишимдерге мамиле

Бул Келишимде башка кайсы болбосун келишимдерге ылайык бири-бирине карата мамиле боюнча Келишим түзүүчү тараптарда болгон кандайдыр-бир милдеттенмелерди эч нерсе кыспайт жана башка кайсы болбосун келишимдерге ылайык Келишим түзүүчү тараптарда болгон кандайдыр-бир укуктарды кемсинтпейт.

2-берене

Аныктама

Бул Келишимдин максаттары үчүн:

(а) «чыгармалар» – бул мейли жарыяланган же башка түрдө кайсы болбосун маалымат каражаттарынын жардамы менен жалпы маалыматка чейин жеткирилген текст, ноталык жазуу жана/же аларга байланыштуу сүрөт түрүндө адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясынын 2(1)-беренесинин мааниси боюнча адабий жана көркөм чыгармалар[1];

(b) «жеткиликтүү форматтагы нуска» чыгарманын альтернативдүү түрдөгү же формадагы нускасын билдирет, ал бенефициарга чыгармага жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылат, анын ичинде ага басылып чыккан маалыматты кабыл алууда көрүүсү бузулбаган же башка мүмкүнчүлүгү чектелбеген жак катары реалдуу жана ыңгайлуу жетүү мүмкүндүгүн алууга мүмкүнчүлүк берет. Жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициарлар тарабынан гана колдонулат жана ал жеткиликтүүлүккө карата бенефициарлардын керектөөлөрү жана чыгарманы альтернативдүү форматта жеткиликтүү кылуу үчүн керектүү өзгөртүүлөрдү тиешелүү эске алуу менен түп нуска чыгарманын бүтүндүгүн сакташы керек;

(c) «ыйгарым укуктуу орган» өкмөт тарабынан билим берүү, кесиптик окутуу, адаптациялык окуу же маалыматка жетүү жаатында бенефициарларга коммерциялык эмес негизде кызмат көрсөткөн орган катары ыйгарым укук берилген же таанылган органды билдирет. Ал ишмердүүлүктөрүнүн же институционалдык милдеттенмелеринин өз негизги түрлөрүнүн бири катары бенефициарларга окшош кызмат көрсөтүү менен алектенген өкмөттүк эмес мекемелерди же коммерциялык эмес уюмдарды дагы камтыйт[2].

Ыйгарым укуктуу орган өзүнүн жеке практикасында төмөнкүлөрдү белгилейт жана төмөнкүлөр үчүн керек:

(i) ал тейлеген жактар бенефициарлар болуп саналышабы, же жокпу, ошону белгилөө үчүн;

(ii) бенефициарларга жана/же ыйгарым укуктуу органдарга жеткиликтүү форматта нускаларды жайылтуу жана берүүнү чектөө үчүн;

(iii) санкцияланбаган нускаларды кайра өндүрүүгө, жайылтууга жана берүүгө тоскоолдук кылуу үчүн; жана

(iv) чыгарманын нускалары менен иштөөдө керектүү камкордукту жана эсепти жүргүзүү жана 8-беренеге ылайык мында бенефициарлардын жеке турмушунун кол тийгистигин камсыз кылуу үчүн.

3-берене

Бенефициарлар

Бенефициар – бул төмөнкүдөй жак:

(a)азиз болуп саналган;

(b) көрүү функциясы мындай бузулуусу же мындай чектелген мүмкүнчүлүгү жок жана мунун күчү менен маанилүү өлчөмдө көрүүсү бузулбаган же мүмкүнчүлүгү чектелбеген жактардын деңгээлинде басылып чыккан чыгарманы окуй албаган жактардын көрүү функциясы менен маанилүү өлчөмдө эквиваленттүү болгондой оңдоого мүмкүн болбогон, кабыл алууда же окууда көрүүсү бузулган же мүмкүнчүлүгү чектелген; же [3]

(с) күчүнүн жетишсиздигинен китепти кармап турууга башка себептер менен же окуу үчүн алгылыктуу болгон кадимки деңгээлде көз карашты кармап калууга же көзүн кыймылдатуу аркылуу ага мамиле кылууга жарамсыз;

кайсы болбосун бузулууларга карабастан.

4-берене

Улуттук мыйзамдарда каралган жеткиликтүү форматта нускаларга карата чектөөлөр жана алып салуулар

1.(a) Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында бенефициарлар үчүн жеткиликтүү форматта чыгармалардын нускаларынын болушун камсыз кылууга мүмкүндүк берүү максатында ИМБДУнун автордук укук боюнча Келишиминде каралган (АУК) кайра өндүрүүгө укукка жана жалпы маалыматка жеткирүүгө укукка жайылтууга жана укукка карата чектөөнү же алып салууну караштырат. Улуттук мыйзамдарда каралган чектөөлөр же алып салуулар чыгарма альтернативдүү форматта жеткиликтүү болушу үчүн керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө уруксат бериши керек.

(b) Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлар үчүн чыгармага жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү үчүн эл алдында аткарууларга укукка карата чектөөнү же алып салууну дагы караштырат.

2. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында төмөнкү чектөөлөрдү же алып салууларды кароо менен анда эске алынган бардык укуктарга карата 4(1)-берененин жоболорун аткарышы керек:

(а) эгерде төмөндө саналган шарттардын бардыгы сакталган болсо, автордук укуктун ээсинин макулдугусуз ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеткиликтүү форматта чыгарманын нускаларын даярдоого, башка ыйгарым укуктуу органдан жеткиликтүү форматта нускасын алууга жана бул нускаларды бенефициарларга кайсы болбосун ыкма менен, коммерциялык эмес киреге берүүнү же зым менен электрондук билдирүүнү, же зымы жок байланыш каражаттарын кошуп, берүүгө жана ушул максаттарга жетүү үчүн кайсы болбосун орто-аралык чараларды кабыл алууга уруксат берилет:

(i) көрсөтүлгөн ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууну каалаган ыйгарым укуктуу орган бул чыгармага же ал чыгарманын нускасына мыйзамдуу жетүү мүмкүндүгүнө ээ;

(ii) чыгарма жеткиликтүү форматтагы нускага кайра жасалат, ал жеткиликтүү форматта маалыматты кароо үчүн, бирок чыгарма бенефициарга жеткиликтүү болушу үчүн андан сырткары, керектүү болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү менен байланыштуу болбогон керектүү кайсы болбосун каражаттарды камтыйт;

(iii) жеткиликтүү форматта мындай нускалар бенефициарларга гана пайдалануу үчүн берилет; жана

(iv) бул ишмердүүлүк коммерциялык эмес негизде жүзөгө ашырылат;

жана

(b) бенефициар же анын атынан аракеттенген башка жак, негизги камкорчуну же кароону жүзөгө ашыруучу жакты кошуп, бенефициардын жеке пайдалануусу үчүн жеткиликтүү форматта чыгарманын нускасын даярдай алат же эгерде бенефициар бул чыгармага же бул чыгарманын нускасына мыйзамдуу жетүү мүмкүндүгүнө ээ болсо, жеткиликтүү форматта нусканы даярдоого жана пайдаланууга бенефициарга башка түрдө көмөк көрсөтө алат.

3. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарын караштырып, 4(1)-беренесинин талаптарын, 10 жана 11-беренелерине ылайык чектөөлөрдү жана алып салууларды аткара алышат[4].

4. Келишим түзүүчү тараптар бул рынокто бенефициарлар үчүн акылга сыярлык шарттарда белгилүү жеткиликтүү форматта коммерциялык жол менен алынбай турган чыгармаларга ушул беренеде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонууну чектей алышат. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануучу кайсы болбосун Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимди кабыл алууда аны ратификациялоо же ага кошулуу, же андан кийин кайсы болбосун убакта ИМБДУнун Башкы директоруна сактоого берилген кабарлоодо бул жөнүндө билдире алат[5].

5. Ушул беренеде каралган чектөөлөр же алып салуулар колдонулган учурларда сый акыны төлөөнүн зарылдыгы улуттук мыйзамдар менен белгиленет. 

5-берене

Жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашуу

1. Келишим түзүүчү тараптар, эгерде жеткиликтүү форматтагы нуска колдонулган мыйзамдын күчүндө чектөөлөргө же алып салууларга ылайык даярдалган болсо, анда бул жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициардын ыйгарым укуктуу органына же башка Келишим түзүүчү тараптын ыйгарым укуктуу органына жайылтылышы же берилиши мүмкүн экендигин караштырат [6].

2. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарында төмөнкү чектөөлөрдү же алып салууларды караштыруу менен 5(1)-беренесинин талаптарын аткара алышат:

(a) ыйгарым укуктуу орган тарабынан укук ээсинин макулдугусуз башка Келишим түзүүчү жактын ыйгарым укуктуу органына жеткиликтүү форматтагы нускаларды бенефициарлардын гана пайдалануулары үчүн жайылтууга же берүүгө уруксат берилет; жана

(b) 2(c)-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан укук ээсинин макулдугусуз башка Келишим түзүүчү тараптын бенефициарларына жеткиликтүү форматтагы нускаларды жайылтууга жана берүүгө уруксат берилет;

жеткиликтүү форматтагы нуска бенефициарлардын кызыкчылыктарында пайдаланылбаганын жайылтканга чейин же алгачкы пайдаланууга бергенге чейин ыйгарым укуктуу орган билбеген же акылга сыярлык негиздерде биле албаган учурларда [7].

3. Келишим түзүүчү тараптар өздөрүнүн автордук укук жаатындагы улуттук мыйзамдарындагы 5(4),  10 жана 11-беренелерине ылайык чектөөлөрдү же алып салууларды караштыруу менен, 5(1)-беренесинин талаптарын аткара алышат.

4. (а) Эгерде Келишим түзүүчү тараптын ыйгарым укуктуу органы 5(1)-беренесине ылайык жеткиликтүү форматта нускаларды ала алса жана бул Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясынын 9-беренеси боюнча милдеттенмелерди аткарбаса, анда ал өзүнүн укуктук системасына жана практикасына ылайык жеткиликтүү форматтагы нускалар бул Келишим түзүүчү тараптардын юрисдикцияларынын чегинде бенефициарлардын кызыкчылыктарында гана кайра өндүрүлүшүн, жайылтылышын жана берилишин камсыз кылат.

(b) Эгерде бул Келишим түзүүчү тараптар автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин катышуучусу болуп саналбаса, же укук ээлеринин мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган жана чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген белгилүү өзгөчө учурлар менен жалпы маалыматка жеткирүү укугуна жана жайылтуу укугуна карата ушул Келишимди колдонууда чектөөлөрдүн жана алып салуулардын аракеттерин башка түрдө чектебесе, 5(1)-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан жеткиликтүү форматта нускаларды жайылтуу жана берүү Келишим түзүүчү тараптардын юрисдикцияларынын чегинде чектелет[8], [9].

(с) Бул беренеде эч нерсе кеңири эл үчүн дал берүү актысы же жайылтуу актысы болуп саналган аныктаманы козгой албайт.

5. Бул Келишимде эч нерсе укукту түгөтүү жөнүндө маселени чечүү максаттары үчүн колдонулбашы керек.

6-берене

Жеткиликтүү форматта нускаларды импорттоо

Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын улуттук мыйзамдары бенефициарга, анын атынан аракеттенген жакка, же ыйгарым укуктуу органга жеткиликтүү форматта чыгарманын нускасын даярдоого уруксат берсе, ушул Келишим түзүүчү тараптардын улуттук мыйзамдары аларга укук ээсинин макулдугусуз бенефициарлардын кызыкчылыктарында жеткиликтүү форматтагы нускаларды импорттоого дагы уруксат берет [10]

7-берене

Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

Келишим түзүүчү тараптар, зарылдыгына жараша, алар натыйжалуу техникалык чараларды кыйгап өтүүдөн укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарын жана шайкеш укуктук коргоону, бул укуктук коргоо ошол Келишимде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды бенефициарлардын пайдаланууларына тоскоолдук кылбоосун караштырган учурларды камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды кабыл алат [11].

8-берене

Жеке турмуштун кол тийгистиги

Келишим түзүүчү тараптар Ушул Келишимде каралган чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонууда бенефициарлардын жеке турмушунун башкалар менен бирдей негизде кол тийгистигин коргоо үчүн күчтү жумшашат.

9-берене

Чек аралар аралык алмашууну жеңилдетүү максатында кызматташуу

1. Келишим түзүүчү тараптар бири-бирин идентификациялоодо ыйгарым укуктуу органдарга жардам көрсөтүү максатында эркин маалымат алмашууга демилге берүү аркылуу жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашууга көмөктөшүү үчүн күч жумшашат. Мындай максатта ИМБДУнун Эл аралык бюросу маалыматка кирүү пункттун түзөт.

2. Келишим түзүүчү тараптар ал тарабынан 2(с)-беренесинде каралган функцияларды иш жүзүндө аткарууга карата маалымат берүү максатында, ыйгарым укуктуу органдардын ортосунда маалымат алмашуу сыяктуу, анын ичинде, кырдаалдарга карабастан, кеңири элге жана кызыкдар тараптарга жеткиликтүү форматтарда нускаларды чек аралар аралык алмашууга тиешелүү өзүнүн саясаты жана практикасы жөнүндө маалыматты берүү жолу менен 5-беренеге ылайык ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу өзүнүн ыйгарым укуктуу органына көмөк көрсөтүүгө милдеттенет.

3. ИМБДУнун Эл аралык бюросуна, эгерде андайлар бар болсо, ушул Келишимдин иштеши жөнүндө маалымат берүү сунушталат.

4. Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимдин максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу боюнча улуттук аракетти колдоодо эл аралык кызматташуунун жана аны өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн тааныйт[12].

10-берене

Колдонуунун жалпы принциптери

1. Келишим түзүүчү тараптар ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн керектүү чараларды кабыл алууга милдеттенет.

2. Келишим түзүүчү тараптарга өздөрүнүн укуктук системаларында жана практикаларында ушул Келишимдин жоболорун колдонуунун тиешелүү ыкмаларын белгилөөгө эч нерсе тоскоолдук кылбайт[13].

3. Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлардын кызыкчылыктарында конкреттүү чектөөлөр же алып салуулар, же башка чектөөлөр же алып салуулар, же улуттук укуктук системаларынын жана практикаларынын алкагында аларды айкалыштыруу жолу менен, ушул Келишим боюнча өздөрүнүн укуктарын жана милдеттенмелерин жүзөгө ашыра алышат. Алар Берн конвенциясы, башка эл аралык келишимдер жана 11-берене боюнча Келишим түзүүчү тараптардын укуктарына жана милдеттенмелерине ылайык алардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн ак ниет практикага, ак ниет бүтүмгө же ак ниет пайдаланууга карата бенефициарлардын кызыкчылыктарында соттук, административдик же ченемдик токтомдорду камтышы мүмкүн.

11-берене

Чектөөлөргө жана алып салууларга карата жалпы милдеттенмелер

Ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн керектүү чараларды кабыл алууда бул Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясына, интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жана АУК боюнча Макулдашууларга ылайык, алардын түшүнүктөрү жөнүндө макулдашуулардын кошуп, төмөнкүлөрдү аткара алгыдай укуктарды жүзөгө ашырышы жана милдеттерди аткарышы мүмкүн:

(а) Берн конвенциясынын 9(2)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар мындай кайра өндүрүү чыгарманы ченемдүү пайдаланганда зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган шарттардын белгилүү өзгөчө учурларында чыгармаларды кайра өндүрүүгө уруксат бере алышат;

(b) Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча Макулдашууга ылайык Келишим түзүүчү тараптар укук ээлеринин мыйзамдуу кызыкчылыктарын негизсиз түрдө кыспаган жана чыгарманы ченемдүү пайдаланууга зыян келтирбеген белгилүү өзгөчө учурларга өзгөчө укуктарга карата чектөөлөрдүн же алып салуулардын аракеттерин алып барат;

(c) Автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин 10(1)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу укуктарын негизсиз түрдө кыспаган  белгилүү өзгөчө учурларда АУК боюнча авторлорго берилүүчү укуктардын ичинен чектөөлөрдү жана алып салууларды карай алышат;

(d) Автордук укук боюнча ИМБДУнун Келишиминин 10(1)-беренесине ылайык Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясын колдонууда чыгарманы нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу укуктарын негизсиз түрдө кыспаган белгилүү өзгөчө учурларда укуктардын ичинен кайсы-бир чектөөлөрдү жана алып салууларды белгилей алышат. 

12-берене

Башка чектөөлөр жана алып салуулар

1. Келишим түзүүчү тараптар бул Келишим түзүүчү тараптардын эл аралык укуктарына жана милдеттенмелерине ылайык бул Келишим түзүүчү тараптардын экономикалык абалын жана анын социалдык жана маданий керектөөлөрүн, начарыраак өнүккөн өлкөлөрдүн учурларында – анын өзгөчө керектөөлөрүн жана өзгөчө эл аралык укуктарын жана милдеттенмелерин, ошондой эле андан келип чыккан ийкемдүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ушул Келишимде каралганга караганда, Келишим түзүүчү тараптар бенефициарлардын кызыкчылыктарына жана автордук укуктарына карата башка чектөөлөрдү жана алып салууларды өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында белгилеши мүмкүн экендигин таанышат.

2. Бул Келишим улуттук мыйзамдарында каралган бузулуулары бар жактардын кызыкчылыктарындагы башка чектөөлөргө жана алып салууларга зыян келтирбейт.

13-берене

Ассамблея

1.      (a) Келишим түзүүчү тараптар Ассамблеяны бекитет.

(b) Ар бир Келишим түзүүчү тарап Ассамблеяда бир делегат менен көрсөтүлөт, ал орун басар, кеңешчи, жана эксперт болушу мүмкүн.

(c) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны шайлаган Келишим түзүүчү тарап тартат. Ассамблея Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын практикасында белгиленгендерге ылайык өнүгүп келе жаткан өлкөлөр катары каралган же рыноктук экономикага өтүү процессинде турган өлкөлөр болуп саналган Келишим түзүүчү тараптардын делегацияларынын катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүү үчүн финансылык жардам көрсөтүүнү ИМБДУдан сурай алат.

2.      (a) Ассамблея ушул Келишимди колдоого, өнүктүрүүгө, колдонууга жана иштешине тиешелүү маселелерди карайт.

(b) Ассамблея ушул Келишимге катышууга айрым өкмөттөр аралык уюмдарга жол берүүгө карата 15-берене боюнча ага жүктөлгөн функцияларды жүзөгө ашырат.

(c) Ассамблея ушул Келишимди кайра кароо үчүн кайсы болбосун дипломатиялык конференцияны чакыруу жөнүндө чечим кабыл алат жана андай дипломатиялык конференцияны даярдоо боюнча ИМБДУнун Башкы директоруна керектүү көрсөтмөнү берет.

3.      (a) Ар бир мамлекет болуп саналган Келишим түзүүчү тарап бир добушка ээ жана өзүнүн атынан гана добуш бере алат.

(b) Өкмөттөр аралык уюм болуп саналган кайсы болбосун Келишим түзүүчү тарап ушул Келишимдин тарапташы болуп саналган ушундай уюмдун мүчө-мамлекетинин саны менен бирдей добуш берүүнүн саны менен ушундай уюмдун мүчө-мамлекети менен бирге добуш берүүгө катыша алат. Мындай өкмөттөр аралык уюм, эгерде анын мүчө-мамлекетинин кайсынысы болбосун өзүнүн добуш берүү укугун пайдаланса, же тескерисинче болсо, добуш берүүгө катыша албайт.

4. Ассамблея Башкы директордун чакыруусу боюнча жана өзгөчө кырдаалдар жок болгон учурда, ошол эле мөөнөттө жана ошол эле ИМБДУнун Башкы Ассамблеясынын жеринде кезектеги сессияга чогула алат.

5. Ассамблея ымаланын негизинде өзүнүн чечимин кабыл алууга умтулат жана анын ичинде кезексиз сессия чакырууга, кворумдун талаптарына жана ушул Келишимдин жоболорун эске алууга, ар түрдүү чечимдерди кабыл алуу үчүн талап кылынган көпчүлүккө карата өзүнүн жол-жоболоштуруу эрежесин белгилейт. 

14-берене

Эл аралык бюро

Ушул Келишимге карата административдик функцияларды ИМБДУнун Эл аралык бюросу аткарат.

15-берене

Келишимге катышуу укугу

1. ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекети ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

2. Ассамблея ушул Келишим менен жөнгө салынган маселелер боюнча ушундай уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери үчүн жеке милдеттүү ченемдик базасы жана компетенциясы анда бар экендигин билдирген жана ага кадимки түрдө анын ички жол-жобосуна ылайык ушул Келишимдин катышуучусу болууга ыйгарым укук берилген кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюмду ушул Келишимге катышууга уруксат берүү жөнүндө чечимди кабыл ала алат.

3. Европалык Союз, мурдагы пунктта эске салынгандай, ушул Келишимде кабыл алынган Дипломатиялык конференцияга арыз берүү менен, ушул Келишимдин катышуучусу боло алат. 

16-берене

Келишим боюнча укуктар жана милдеттенмелер

Эгерде ушул Келишимде башкалар жөнүндө кандайдыр-бир өзгөчө жоболор камтылбаса, ар бир Келишим түзүүчү тарап бардык укуктарды пайдалана алат жана ушул Келишим боюнча бардык милдеттенмелерди өзүнө кабыл алат.

17-берене

Келишимге кол коюу

Ушул келишим аны Марракештеги дипломатиялык конференцияда кабыл алынгандан соң, андан кийин бир жыл ичинде ИМБДУнун штаб-квартирасында кайсы болбосун укуктуу тарапка кол коюу үчүн ачык.

18-берене

Келишимдин күчүнө кириши

Бул Келишим өздөрүнүн ратификациялоо же кошулуу жөнүндө документтери 15-беренеде эске салынган, 20 укуктуу тараптарга сактоого берилгенден кийин үч ай өткөн соң күчүнө кирет.

19-берене

Келишимге катышуунун башталыш датасы

Бул Келишим төмөнкүлөр үчүн милдеттүү болуп саналат:

(а) 18-беренеде эске салынган, ушул Келишим күчүнө кирген датадан тартып 20 укуктуу тарап үчүн;

 

(b) өзүнүн ратификациялоо же кошулуу жөнүндө документи ИМБДУнун Башкы директоруна сактоого ал тарабынан берилген датадан тартып үч айдын ичинде, 15-беренеде эске салынган ар бир башка укуктуу тарап үчүн.

20-берене

Келишимди жокко чыгаруу

Кайсы болбосун Келишим түзүүчү тарап ИМБДУнун Башкы директоруна жөнөтүлгөн кабарлоо жолу менен ушул Келишимди жокко чыгара алат. Кайсы болбосун жокко чыгаруу ИМБДУнун Башкы директору кабарлоону алган датадан тартып бир жылдын ичинде күчүнө кирет. 

21-берене

Келишимдин тили

1. Бул Келишим орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдеринде бир нускага кол коюлат, ошону менен бирге бул тилдердеги бардык тексттер барабар башатташ болуп саналат.

2. Кайсы тилдеги болбосун, (1) пунктта көрсөтүлгөндөн башка, расмий текст бардык кызыкдар тараптар менен кеңешкенден кийин кызыкдар тараптардын өтүнүчү боюнча ИМБДУнун Башкы директору тарабынан бекитилет. Ушул пункттун максаты үчүн “кызыкдар тараптарды” ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекети билдирет, расмий тил же расмий тилдердин бири өтүнүчтүн предмети болуп саналат, ошондой эле, эгерде өтүнүчтүн предмети болуп, анын расмий тилдеринин бири саналса, Европалык Союз жана кайсы болбосун башка өкмөттөр аралык уюм ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

22-берене

Депозитарий

Ушул Келишимдин Депозитарийи болуп, ИМБДУнун Башкы директору саналат.

Марракеште 2013-жылдын июнь айынын жыйырма жетинчи күнүндө жасалган.


[1]2(а)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ушул Келишимдин максаттары үчүн бул аныктама аудиокитеп сыяктуу аудиоформадагы чыгарманы камтый тургандыгы түшүнүлөт.

[2] 2(а)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ушул Келишимдин максаттары үчүн өкмөт тарабынан таанылган органдар коммерциялык эмес негизде бенефициарлардын кызыкчылыктарында маалыматтарга жетүүнү же билим берүүнү, кесиптик окутууну, ыңгайлашкан окууну камсыз кылуу максатында өкмөт тарабынан финансылык колдоо алган органдарды камтыйт.

[3] 3(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Бул туюндурма эч нерсени билдирбейт, “оңдоого мүмкүн эмес” түшүнүгү бардык мүмкүн болгон медициналык диагностикалык процедураларды жана дарылоо методдорун пайдалануу жөнүндө талаптарды билдирет.

[4] 4(3)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге бул пункт басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактарга ылайыктуу котормого укукка карата Берн конвенциясына ылайык уруксат берилген чектөөлөрдү жана алып салууларды колдонуу чөйрөсүн тарытпай жана кеңейтпей тургандыгы түшүнүлөт.

[5] 4(4)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге коммерциялык жол менен алууга мүмкүндүктүн бар болушуна карата талаптар ушул үч баскычтуу текшерүү беренесине ылайык чектөө жана алып салуу дал келеби же жокпу, ошол жөнүндө маселени алдын ала чечпей тургандыгы түшүнүлөт.

[6] 5(1)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге мындан ары ушул Келишимде кайсы болбосун башка келишимде каралган өзгөчө укуктардын колдонуу чөйрөсү эч нерсе тарыптай жана кеңейтпей тургандыгы түшүнүлөт.

[7] 5(2)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге ыйгарым укуктуу орган үчүн башка Келишим түзүүчү тарапка түздөн-түз бенефициарга жеткиликтүү форматта нусканы жайылтуу же берүү үчүн ал тарабынан тейленген жак бенефициар болуп саналганы жөнүндө тастыктоо үчүн кошумча чараларды кабыл алуу жана 2(с)-беренесинде жазылгандай, өзүнүн жеке практикасы боюнча иштөө жөндүү болушу мүмкүн экендиги түшүнүлөт.  

[8] 5(4)(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге Келишим түзүүчү тарап ушул Келишим же башка эл аралык келишим боюнча өз милдеттенмелеринин алкагынан сырткары үч баскычтуу текшерүүнү кабыл алганын же колдонгонун бул Келишимде эч нерсе талап кылбайт жана болжолдобойт.

[9]5(4)(b)-беренесине карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге Келишим түзүүчү тараптар үчүн АУКту ратификациялоого же ага кошулууга же анын кандайдыр-бир жобосун сактоого эч кандай милдеттенмелерди бул Келишимде эч нерсе түзбөй тургандыгы жана АУКта каралган эч бир укуктарды, чектөөлөрдү жана алып салууларды бул Келишимде эч нерсе козгобой тургандыгы түшүнүлөт.

[10] 5-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге 6-берене боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткарууда Келишим түзүүчү тараптар 4-беренеде каралган бирдей ийкемдүү мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылары түшүнүлөт.

[11] 7-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге ыйгарым укуктуу органдар ар түрдөө кырдаалдарда жеткиликтүү форматта нускаларды даярдоодо, жайылтууда жана берүүдө техникалык чараларды колдонуулары мүмкүн экендигин жана эгерде ал улуттук мыйзамдарга туура келсе, мындай практикага ушул Келишимде эч нерсе тоскоолдук кылбай тургандыгы түшүнүлөт.

[12] 9-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге 9-берене ыйгарым укуктуу органдарды милдеттүү каттоо дегенди билдирбей жана ушул Келишимде каралган ишмердүүлүккө ыйгарым укуктуу органдардын катышууларын шарттабай тургандыгы түшүнүлөт; анын ордуна ал жеткиликтүү форматта нускаларды чек аралар аралык алмашууга көмөктөшүү максатында маалымат алмашуу мүмкүндүгүн караштырат.

[13] 10(2)-беренеге карата макулдашылган билдирүү: Ошону менен бирге, эгерде чыгарма 2-беренеге ылайык чыгарманы белгилөөгө түшүп калса, мындай чыгармаларды аудиоформага кошуп, бул аны бенефициарлар үчүн жайылтуу жана берүү, жеткиликтүү форматта нускаларды даярдоо үчүн керек болгондуктан, ушул Келишимде каралган чектөөлөр жана алып салуулар чектеш укуктарга карата mutatismutandis колдонула тургандыгы түшүнүлөт.