FaLang Language Switcher

Аткаруулар жана фонограммалар боюнча имбдунун келишими

Бул Келишимге Кыргыз Республикасы
КР 2002-жылдын 23-апрелиндеги N 73 Мыйзамына ылайык кошулду

Женева шаары
1996-жылдын 2-20-декабры

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК УЮМУ

АВТОРДУК УКУК МЕНЕН ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫН АЙРЫМ
МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА ДИПЛОМАТИЯЛЫК
 КОНФЕРЕНЦИЯ

Аткаруулар жана фонограммалар боюнча ИМБДУнун
 КЕЛИШИМИ

Дипломатиялык конференция тарабынан кабыл алынган

Преамбула

Макулдашууну Тараптар
Аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучулардын укуктарын коргоону кыйла натыйжалуу жана бир кылка өркүндөтүүнү жана колдоону каалашып,
Экономикалык, социалдык, маданий жана техникалык өнүгүү менен байланыштуу маселелерди адекваттуу чечүүнү камсыз кылуу максатында жаңы эл аралык эрежелерди киргизүү зарыл экендигин моюнга алып,
Аткаруулар менен фонограммаларды чыгарууга жана пайдаланууга маалыматтын жана коммуникациялык технологиялардын өнүгүүсү менен жакындашуусу терең таасир берерин моюнга алып,
Аткаруучулар менен фонограммаларды чыгаруучулардын укуктары менен жана кеңири угуучулардын, так айтканда билим берүү, илимий изилдөө жана маалыматтардан пайдалануу тармагындагы укуктардын тең салмактуулугун сактоо зарыл экендигин моюнга алып,
Төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты:

I БӨЛҮК
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-Статья. Башка конвенцияларга карата мамилелер

(1) Бул Келишимде аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө 1961-жылы 26-октябрда Римде (мындан ары “Рим конвенциясы”) түзүлгөн Эл аралык конвенция боюнча Макулдашуучу Тараптардын бири бирине карата мурда алган милдеттенмелерине залал келтирбейт.
(2) Бул Келишим боюнча берилүүчү коргоо адабий жана көркөм чыгармаларга карата тиешеси болбойт жана ага эч нерсе таасир этпейт. Ошондуктан, бул Келишимдин жоболорунун бири да мындай коргого залал келтирбейт деп каралышы керек.
(3) Бул Келишим кайсы бир башка келишимдер менен байланышкан эмес жана алар боюнча кайсы бир укуктар менен милдеттенмелерге залал келтирбейт.

2-Статья. Алыктамалар

Бул Келишимдин максаттары үчүн:
(а) “аткаруучулар” - бул роль аткарган, ырдаган, көркөм окуган, декламациялаган, музыкалык аспапта ойногон, адабий же көркөм чыгарманы, же фольклордук чыгарманы өз ыкмасы менен сүрөттүн же башка бир ыкма менен аткарган актерлор, ырчылар, музыканттар, бийчилер жана башка адамдар;
(Ь) “фонограмма” деп, аткарылуучу үндөр же башка бир үндөр, ошондой эле үндөрдүн жаңырыгы жазылган, кинематографиялык же башка бир аудиовизуалдык чыгармаларга үн жазуу формасында киргизилген үндөрдөн бөлөк жазуулар аталат;
(с) “жазуу” деп, үндөрдү же алардын жаңырыгын тиешелүү түзүлүштөрдүн жардамы менен кабыл алууга, кайталап угууга жана аралыкка берүүгө мүмкүн болгон үндөрдүн чагылдырылышы эсептейт;
(d) “фонограмма чыгаруучу” - бул аткарылуучу үндөрдүн же башка үндөрдүн жаңырыгын биринчи жолу жазуу демилгесин өзүнө алган жана аны үчүн жооп берген жеке адамды же юридикалык тарапты билдирет;
(е) аткаруулардын жазуусун же фонограмманы “жарыялоо” - бул жазылган аткарууларды же фонограмманы угуучуларга укук ээсинин макулдугу менен сунуштоону жана алардын нускалары угуучуларга керектүү санда гана сунуштала турган шарт менен таркатууну билдирет;
(f) “эфирдик берүү” зымсыз байланыш каражаттары менен үндөрдү же элестер менен үндөрдү, же үндөрдүн жаңырыктарын угуучулардын кабыл алуусу үчүн берүүнү билдирет; спутник аркылуу мындай берүү да “эфирдик берүү” болуп саналат; эгерде кодировкалоочу каражаттар угуучуларга уктуруучу уюмдар тарабынан берилсе же алардын макулдугу менен берилсе кодировкаланган сигналдарды берүү да “эфирдик берүү” болуп эсептелет;
(g) аткаруулар менен фонограммаларды “бүт баарына маалымдоо” фонограммага жазылган аткаруунун үндөрүн, же болбосо үндөр менен үн жаңырыктарын угуучулар үчүн, эфирдик берүүдөн бөлөк, ар кандай каражаттар менен берүүнү билдирет. 15-Статьянын максаттары үчүн “бүт баарына маалымдоо” аныктамасы фонограммага жазылган үндөрдү же үндөрдүн жаңырыктарын угуп, кабыл алуусун да камтыйт.

3-Статья. Ушул Келишим боюнча корголуучу адамдар

(1) Макулдашуучу Тараптар башка Макулдашуучу Тараптардын граждандары болуп саналган, ушул Келишимде каралган аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучуларды коргоого алат.
(2) Башка Макулдашуучу Тараптардын граждандары деп, ушул Келишимдин Макулдашуучу Тараптары ушул Конвенциянын Макулдашуучу мамлекеттери болуп саналышса, Рим конвенциясында каралган коргоону берүүнүн талаптарына жооп берген аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучулар эсептелишет. Макулдашуучу Тараптар аталган талаптарга карата ушул Келишимдин 2-Статьясында берилген тиешелүү аныктамаларды пайдаланышат.
(3) Рим конвенциясынын 5(3)-Статьясында же ушул аталган Конвенциянын 5-Статьясынын максаттары үчүн каралган, жана ушул Конвенциянын 17-Статьясында каралган мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган ар бир Макулдашуучу Тарап Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык директоруна аталган жоболордо каралган билдирүүнү жиберет.

4-Статья. Улуттук тартип

(1) Ар бир Макулдашуучу Тарап башка Макулдашуучу Тараптардын граждандарына ушул Келишим боюнча 3(2)-Статьяда аныкталган өзгөчө берилүүчү өзгөчө укуктарды жана ушул Келишимдин 15-Статьясында каралган сый акы алуу укугун өз граждандарына бергендей тартипте берет.
(2) Ушул Статьянын (1)-пунктунда аталган милдеттенмелер ушул Келишимдин 15(3)-Статьясына ылайык жол берилүүчү эскертмелерди башка Макулдашуучу Тарап пайдалангандай даражада колдонулбайт.

II БӨЛҮК
АТКАРУУЧУЛАРДЫН УКУГУ

5-Cтатья. Аткаруучулардын мүлктүк эмес жеке укуктары

(1) Аткаруучулардын мүлктүк укуктарына карабастан, а түгүл ушул укуктарды өткөрүп бергенден кийинки аткаруучу өзүнүн жазыла элек оозеки аткарууларына же фонограммага жазылган аткарууларына карата өзүнүн аткарууларынын аткаруучусу катары эсептөөсүн, мындай укукту бербөө аткарууну пайдалануунун мүнөзүнөн, өзүнүн аткарууларын ар кандайча бузушуп же башкача бир өзгөртүп, кадыр-баркына залал келтире турган учурларга каршы турууда келип чыккан жагдайлардан бөлөк учурда талап кылууга укуктуу.
(2) Аткаруучуга (1)-пунктка ылайык берилген укуктар ал дүйнөнүн кайткандан кийин да мүлктүк укуктарын колдонуу жок дегенде толук токтогонго чейин сакталып, коргоо талап этилген учурда ал Макулдашуучу Тараптардын мыйзамдары боюнча укук берилген адамдар жана мекемелер тарабынан ишке ашырылат.
(3) Ушул Статья тарабынан берилген коргоону талап эткен укуктарды камсыз кылуучу коргоо каражаттары Макулдашуучу Тараптардын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

6-Cтатья. Аткаруучулардын өзүнүн жазыла элек аткарууларына карата
мүлктүк укуктары

Аткаруучулар өзүнүн аткарууларына карата уруксат берүү бончча өзгөчө укуктардан пайдаланышат:
(i) аткаруу мурда эфирде берилген учурдан бөлөк учурда, өздөрүнүн жазыла элек аткарууларын эфирден берүүгө жана бүт баарына маалымдоого;
(ii) өзүнүн жазыла элек аткарууларын жазууга.

7-Статья. Кайталап чыгарууга карата укук

Аткаруучулар фонограмма жазылган өзүнүн аткарууларын кандай жол менен болбосун жана кандай формада болбосун түз же каймана түрдө кайталап чыгарууга уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.

8-Статья. Жайылтууга карата укук

(1) Аткаруучулар өздөрүнүн аткарууларынын түп нускасы менен фонограммага жазылган нускаларын сатуу жолу менен бүт баарына маалымдоого же менчик укугун башкага өткөрүүгө уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.
(2) Бул Келишимде Макулдашуучу Тараптардын (1)-пунктта аталган, түп нусканы же аткаруучунун уруксаты менен жазылып алынган нускаларды биринчи жолу саткандай кийин же аларга карата менчик укугун башкага өткөрүп бергенден кийин бүтүүчү укукту колдонуунун шарттарын аныктоо же аныктабоо боюнча эркиндиктерине эч нерсе таасир этпейт.

9-Статья. Прокаттоого карата укук

(1) Аткаруучулар Макулдашуучу Тараптардын улуттук мыйзамдарында аныкталгандай, өздөрүнүн аткарууларынын түп нускасын жана фонограммага жазылган нускаларын өздөрү тараткандан кийин же алар өздөрүнүн уруксаты менен таратылгандан кийин да аларды угуучулар үчүн коммерциялык прокаттоого уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.
(2) Макулдашуучу Тарап (1)-пункттун жоболоруна карабастан, аткаруучулардын фонограммага жазып алынган аткарууларынын нускаларын прокаттагандыгы үчүн аларга акыйкаттуу сый акы төлөөнүн системасы 1994-жылдын 15-апрелине карата колдонулуп келгендиктен жана азыр да колдонулуп жаткандыктан, фонограммаларды коммерциялык прокаттоо аткаруучулардын кайталап уктурууга карата өзгөчө укуктарына анчалык залал келтирбей турган шартта ушул системаны сактап кала алат.

10-Статья. Жазылган аткарууларды алууну жеңилдетүү боюнча укук

Аткаруучулар зым же зымсыз байланыш каражаттары менен өздөрүнүн фонограммага жазылган аткарууларын угуучулардын өкүлдөрү өздөрүнүн тандоосу менен ар кандай жерден ар кандай мезгилде алала тургандай бүт баарына маалымдоого уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.

III БӨЛҮК
ФОНОГРАММА ЧЫГАРУУЧУЛАРДЫН УКУКТАРЫ

11-Статья. Кайталап чыгарууга карата укук

Фонограмма чыгаруучулар өздөрүнүн фонограммаларын ар кандай жол менен ар кандай формада түздөн түз же кыйыр түрдө кайталап чыгарууга карата өзгөчө укуктардан пайдаланышат.

12-Статья. Жайылтууга карата укук

(1) Фонограмма чыгаруучулар өздөрүнүн фонограммаларынын түп нускасын жана көбөйтүлгөн нускаларын сатуу жолу менен бүт баарына маалымдоого же менчик укугун башкага өткөрүүгө уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.
(2) Бул Келишимде Макулдашуучу Тараптардын (1)-пунктта аталган, түп нусканы же фонограмма чыгаруучунун уруксаты менен жазылып алынган нускаларды биринчи жолу саткандан кийин же аларга карата менчик укугун башкага өткөрүп бергенден кийин бүтүүчү укукту колдонуунун шарттарын аныктоо же аныктобоо боюнча эркиндиктерине эч нерсе таасир этпейт.

13-Статья. Прокаттоого карата укук

(1) Фонограмма чыгаруучулар өздөрүнүн фонограммаларынын нускасын жана көбөйтүлгөн нускаларын өздөрү тараткандан кийин же алар өздөрүнүн уруксаты менен таратылгандан кийин да аларды угуучулар үчүн коммерциялык прокаттоого уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.
(2) Макулдашуучу Тарап (1)-пункттун жоболоруна карабастан, фонограмма чыгаруучулардын фонограммаларынын нускаларын прокаттагандыгы үчүн аларга акыйкаттуу сый акы төлөөнүн системасы 1994-жылдын 15-апрелине карата колдонулуп келгендиктен жана азыр да колдонулуп жаткандыктан, фонограммаларды коммерциялык прокаттоо фонограмма чыгаруучулардан фонограмманы кайталап чыгарууга карата өзгөчө укуктарына анчалык залал келтирбей турган шартта ушул системаны сактап кала алат.

14-Статья. Фонограммаларды алууну жеңилдетүү боюнча укук

Фонограмма чыгаруучулар зым же зымсыз байланыш каражаттары менен өздөрүнүн фонограммаларын угуучулардын өкүлдөрү өздөрүнүн тандоосу боюнча ар кандай жерден ар кандай мезгилде алала тургандай бүт баарына маалымдоого уруксат берүү боюнча өзгөчө укуктардан пайдаланышат.

IV БӨЛҮК
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

15-Статья. Эфирдик берүү жана бүт барына маалымдоо боюнча сый акы
алууга карата укук

(1) Аткаруучулар жана фонограмма чыгаруучулар эфирдик берүү же бүт баарына маалымдоо үчүн коммерциялык максаттарда жарыяланган фонограммаларды түздөн түз же кыйыр түрдө пайдалангандыгы үчүн бир жолку акыйкаттуу сый акы алуу укугунан пайдаланышат.
(2) Макулдашуучу Тараптар өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында пайдалануучудан аткаруучу же фонограмма чыгаруучу, же болбосо аткаруучу да, фонограмма чыгаруучу да бир жолку акыйкаттуу сый аш төлөп берүүсүн талап кылууга акылуу экендигин белгилей алышат. Аткаруучу менен фонограмма чыгаруучунун ортосунда келишим болбогон учурда Макулдашуучу Тараптар бир жолку акыйкаттуу сый акы аткаруучу менен фонограмма чыгаруучунун ортосунда ага ылайык бөлүштүрүлө турган шарттарды белгилей турган улуттук мыйзам кабыл алалат.
(3) Ар бир Макулдашуучу Тарап ИМБДУнун Генералдык директоруна сактоого берген билдирүүсүндө (1)-пункттун жоболорун пайдаланылгандардын кээ бир түрлөрүнө карата гана колдоно тургандыгын же аларды пайдаланууну кандайдыр бир жол менен чектей тургандыгын же бул жоболорду таптакыр эле колдонбой тургандыгын билдире алат.
(4) Бул Статьянын максаттары үчүн фонограммаларды зым же зымсыз байланыш каражаттары боюнча бүт баарына маалымдоо жеңил болуп калгандыктан угуучулардын өкүлдөрү аларды ар кандай жерден ар кандай мезгилде өз тандоосу менен алала турган болсо, фонограммалар коммерциялык максатта жарыялангандай каралат.

16-Статья. Чектөөлөр жана айырмалоолор

(1) Макулдашуучу Тараптар өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында адабий жана көркөм чыгармаларга карата автордук укуктарды коргоого карата караган чектөөлөр менен айырмалоолорду өздөрүнүн улуттук мыйзамдарында аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучулар үчүн да караштыра алышат.
(2) Макулдашуучу Тараптар айрым өзгөчө учурларда ушул Келишимде каралган укуктардын бирине аткарууларды же фонограммаларды кадыресе пайдаланууга залал келтирбеген жана аткаруучу менен фонограмма чыгаруучунун мыйзамдуу кызыкчылыктарына негизи жок жерден зыянын тийгизбеген кайсы бир чектөөлөрдү коюшат же ушул укукту өзгөчө айырмалашат.

17-Статья. Коргоонун мөөнөтү

(1) Ушул Келишим боюнча аткаруучуларга берилүүчү коргоонун мөөнөтү анын ушул аткаруусу фонограммага жазылган жылдын аягынан баштап эсептелип, эң эле болбогондо 50 жылдык мөөнөттүн аягына чейин улантылат.
(2) Ушул Келишим боюнча фонограмма чыгаруучуларга берилүүчү коргоонун мөөнөтү фонограмма жарыяланган жылдын аягынан тартып эсептелип, эң эле болбогондо 50 жылдык мөөнөттүн аягына чейин улантылат же эгерде ал жарыяланбаса фонограмма жазылган жылдын аягынан тартып, эсептелип, 50 жыл бою улантылат.

18-Статья. Техникалык чараларга карата милдеттенмелер

Макулдашуучу Тараптар аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучуларды ушул Келишим боюнча өл укуктарын ишке ашыруу үчүн пайдалануучу техникалык каражаттарды аларга бербей коюу учурларынан жана аткаруучулар же фонограмма чыгаруучулар уруксат бербеген жана мыйзам боюнча да жол берилбеген аракеттерден тиешелүү укуктук коргоону жана укуктук жактан коргоонун натыйжалуу каражаттарын караштырышат.

19-Статья. Укуктарды башкаруу боюнча маалыматтарга карата
 милдеттенмелер

(1) Макулдашуучу Тараптар төмөндө аталган аракеттердин кайсынысын болбосун атайлап ишке ашырган, билип туруп же коргоонун граждандык-укуктук каражаттарын колдонууга байланыштуу мындай аракеттер ушул Келишимде каралган укуктардын кайсынысын болбосун бузууга түртөөрүн, аны бузууга жол берерин, ага көмөк көрсөтөөрүн же аны жашыраарын билип алуу үчүн жетиштүү негиздерге ээ болгон ар кандай адамдардан укуктук жактан коргоонун тиешелүү жана натыйжалуу каражаттарын караштырышат:
(i) укуктарды башкаруу боюнча электрондук маалыматтардын кайсынысын болбосун уруксатсыз жоюудан же өзгөртүүдөн;
(ii) аткаруулар, жазылып алынган аткаруулардын нускалары же фонограммалары боюнча маалыматтар уруксатсыз жоюлгандыгын же өзгөртүлгөндүгүн билип туруп, аларды уруксатсыз жайылтуудан, же болбосо жайылтуу максатында импорттоодон, эфирде берүүдөн, бүт баарына билдирүүдөн же маалымдоодон.
(2) Ушул Статьянын маанисинде “Укуктарды башкаруу боюнча маалыматтар” аткаруучуну, аткаруучунун аткаруусун, фонограмма чыгарууну, фонограмманы аткарууга же фонограммага карата кайсы бир укуктун ээсин, же болбосо аткарууну же фонограмманы пайдалануунун шарттары жөнүндө маалыматты, жазып алынган аткаруулардын же фонограмманын нускасына тиркелген ар кандай маалыматтардын элементтериндеги ар кандай сандар менен колдорду, же болбосо жазып алынган аткарууну же фонограмманы бүт баарына билдирүүгө же маалымдоого байланыштуу берилген маалыматты ырастоочу маалыматты билдирет.

20-Статья. Жол-жоболор

Ушул Келишимде каралган укуктарга ээ болуу жана ушул укуктарды ишке ашыруу кайсы бир жол-жоболорду аткаруу менен байланышкан эмес.

21-Статья. Эскертмелер

15(3)-Статьянын жоболоруна ылайык бул Келишимге эч кандай эскертме берүүгө жол берилбейт.

22-Статья. Убакытка карата колдонуу

(1) Макулдашуучу Тараптар ушул Келишимде каралган аткаруучулар менен фонограмма чыгаруучулардын укуктарына карата тиешелүү өзгөртүүлөрдү эске алып, Берн конвенциясынын 18-Статьясынын жоболорун колдонушат.
(2) Макулдашуучу Тарап (1)-пунктка карабастан ушул Келишимдин ушул Тарапка карата күчүнө киргенден кийин аткарылып келген ушул Келишимдин 5-Статьясын колдонууга чек кое алат.

23-Статья. Укуктарды камсыз кылуу боюнча жоболор

(1) Макулдашуучу Тараптар өздөрүнүн укуктук системасына ылайык ушул Келишимди колдонууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чараларды кабыл алууга милдеттенишет.
(2) Макулдашуучу Тараптар өздөрүнүн мыйзамдарында ушул Келишимде каралган укуктарды ар кандай бузуу актыларына каршы көрүүлүчү натыйжалуу чараларды ишке ашырууга мүмкүндүк берген укуктарды, анын ичинде укук бузууларды болтурбоо боюнча шашылыш чараларды жана укукту андан ары бузууну токтотуучу каражат болуп саналган чараларды камсыз кылуу боюнча көрүлүүчү чаралардын каралышын камсыз кылышат.

V БӨЛҮК
АДМИНИСТРАТИВДИК ЖАНА КОРУГУНДУЛООЧУ ЖОБОЛОР

24-Статья. Ассамблея

(1) (а) Макулдашуучу Тараптар Ассамблея уюштурушат.
(Ь) Ар бир Макулдашуучу Тарап бир делегат жибере алат, анын орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн.
(с) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган Макулдашуучу Тарап көтөрөт. Ассамблея Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында кабыл алынган практикага ылайык өнүгүп келаткан өлкө катары эсептелген же рынок экономикасына өтүү процессине турган өлкө болуп эсептелген Макулдашуучу Тараптардын делегацияларынын ассамблеяга катышуусуна көмөк көрсөтүү үчүн ИМБДУдан финансалык жардам берүүсүн сурашы мүмкүн.
(2) (а) Ассамблея ушул Келишимдин жашашына, өнүгүшүнө, колдонулушуна жана иштешине байланышкан маселелерди карайт.
(Ь) Ассамблея кээ бир өкмөттөр аралык уюмдарды ушул Келишимге 26(2)-Статьяга ылайык катыштыруу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарат.
(с) Ассамблея ушул Келишимди кайтадан карап чыгуу үчүн ар кандай дипломатиялык конференцияларды чакыруу жөнүндө чечим чыгарып, ИМБДУнун Генералдык директоруна ушундай дипломатиялык конференцияларды даярдоо боюнча керектүү көрсөтмөлөрдү берет.
(3) (а) Мамлекет болуп эсептелген ар бир Макулдашуучу Тарап бир гана добушка ээ болот жана өзүнүн гана атынан добуш берет.
(Ь) Өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелген ар бир Макулдашуучу Тарап ушул Келишимдин тараптары болуп эсептелген ушундай уюмдун мүчө-мамлекеттеринин санын добуштарынын санына барабар болгон ушундай уюмдун мүчө-мамлекеттеринин ордуна шайлоого катыша алат. Эгерде ушундай уюмдун мүчө-мамлекеттеринин кайсынысы болбосун өзүнүн добуш берүү укугун өзү колдонсо ар кандай өкмөттөр аралык уюм добуш берүүгө катышпайт жана тескерисинче болсо катыша алат.
(4) Ассамблея ИМБДУнун Генералдык директору чакыруучу кезектеги сессияга эки жылда бир жолу чогулат.
(5) Ассамблея добуш берүү боюнча өзүнүн эрежелерин, анын ичинде кезексиз сессияны чакырууга, кворумдун талаптарына карата ар кандай чечимдерди кабыл алуу үчүн добуштун көпчүлүгүн талап эткен ушул Келишимдин жоболорун эске алуу менен өз эрежелерин кабыл алат.

25-Статья. Эл аралык бюро

ИМБДУнун эл аралык уюму Келишимге байланыштуу административдик милдеттерди аткарат.

26-Статья. Келишимге катышуу боюнча укук

(1) ИМБДунун мүчө-мамлекеттеринин ар бири ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.
(2) Ассамблея ушул Келишим боюнча жөнгө салынуучу маселелер боюнча компетенциябыз бар жана ушундай уюмдун бардак мүчө-мамлекеттери үчүн милдеттүү болгон өзүбүздүн нормативдик базабыз бар деп жана ушул Келишимдин катышуучусу болуу үчүн өзүнүн ички эрежелерине ылайык укук берилип жиберилгенбиз деп билдирген ар бир өкмөттөр аралык уюмга ушул Келишимге катышууга уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алалат.
(3) Европалык Шериктештик ушул Келишимди кабыл алган Дипломатиялык конференцияда мындан мурунку пунктта айтылгандай билдирүү жасай турган болсо ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

27-Статья. Келишим боюнча укуктар менен милдеттенмелер

Эгерде бул Келишимде кандайдыр бир башкача атайын жоболор болбосо ар бир Макулдашуучу Тарап бардык укуктардан пайдаланат жана ушул Келишим боюнча бардык милдеттенмелерди алат.

28-Статья. Келишимге кол коюу

Бул Келишим кол коюу үчүн ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ар бири жана Европалык Шериктештик үчүн 1997-жылдын 31-декабрына чейин ачык.

29-Статья. Келишимдин күчүнө кирүүсү

Бул Келишим 30 мамлекет аны ратификациялагандыгы же ага кошулгандыгы жөнүндө документтерди ИМБДУнун Генералдык директоруна сактоого тапшыргандан кийин үч ай өткөндө күчүнө кирет.

30-Статья. Келишимге катыша баштоонун датасы

Бул Келишим төмөндөгүлөр үчүн милдеттүү болуп эсептелет:
(i) 29-Статьяда аталган 30 мамлекет үчүн - бул Келишим күчүнө кирген датадан тартып;
(ii) ИМБДУнун Генералдык директоруна сактоого документ тапшырган ар бир башка мамлекет үчүн - ушул мамлекет аны тапшырган датадан кийин үч ай өткөндө;
(iii) Европалык Шериктештик үчүн - ратификациялоо же кошулуу жөнүндө документ сактоого тапшырылган датадан кийин үч ай өткөндө, эгерде мындай документ ушул Келишим 29-Статьяга ылайык күчүнө киргенден кийин тапшырылса, же ушул Келиш күчүнө киргенден кийин үч ай өткөндө, эгерде аталган документ сактоого ушул Келишим күчүнө кире электе тапшырылса;
(iv) ушул Келишимге катышууга уруксат берилген башка ар кандай өкмөттөр аралык уюмдар үчүн - анын кошулуу жөнүндө документи сактоого тапшырылган датадан кийин үч ай өткөндө.

31-Статья. Келишимди денонсациялоо

Ар бир Макулдашуучу Тарап бул Келишимди ИМБДУнун Генералдык директоруна билдирүү жиберүү жолу менен денонсациялай алат. Ар бир денонсация ИМБДУнун Генералдык директору билдирүүнү алган датадан бир жыл өткөндөн кийин күчүнө кирет.

32-Статья. Келишимдин тилдери

(1) Бул Келишим орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдериндеги бир нускага кол коюлуп, кабыл алынды жана ушул тилдерде жазылган бардык тексттер бирдей болуп саналат.
(2) (1)-пунктта аталган тилдерден башка ар кандай тилдердер расмий тексттер кызыкдар тараптын өтүнүчү боюнча жана бардык кызыкдар тараптар менен консультациялашуудан кийин ИМБДУнун Генералдык директору тарабынан бекитилет. Бул пункттун максаттары үчүн “кызыкдар тарап” түшүнүгү расмий тили же расмий тилдеринин бири суранычтын негизи болгон ИМБДУнун ар бир мүчө-мамлекетин, ошондой эле суранычтын негизи алардын расмий тилдеринин бири болгон Европа Шериктештигин жана ушул Келишимдин катышуучусу болуп калышы ыктымал болгон башка ар кандай өкмөттөр аралык уюмдары билдирет.

33-Статья. Депозитарий

ИМБДУнун Генералдык директору ушул Келишимдин депозитарийи болуп саналат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900