FaLang Language Switcher

Алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайра чыгаруудан фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө Женева конвенциясы

Кыргыз Республикасы Конвенцияга Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 23-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык кошулган

Женева ш.
1971-жыл 29 октябрь

Алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайра чыгаруудан
фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө
 КОНВЕНЦИЯ

Фонограммаларды мыйзамсыз кайра чыгаруунун жайылтылышынын улам өсүп бара жаткандыгына жана анын натыйжасында авторлордун, артист-аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарына келтирилген зыяндарга кабатырланган; ошондой эле, ушуга окшогон актылардан фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо, көрсөтүлгөн фонограммаларда аткаруулары жана чыгармалары жазылган артист аткаруучулардын кызыкчылыктарына жооп бере тургандыгына ишенген катышуучу-мамлекеттер, билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюму жана Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму тарабынан ушул тармакта жасалган иштердин жогорку баалуулугун таануу менен; колдонулуп жаткан эл аралык конвенцияларга эч кандай зыян келтирбөөгө жана атап айтканда кандай жол менен болбосун артист-аткаруучулардын жана радио берүүлөрдүн жана фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуучу, 1961-жылдын 26-октябрындагы Рим конвенциясын кыйла кеңири кабыл алууга жолтоо болбоого умтулуу менен, төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты:

1-статья.

Ушул Конвенциянын максаттары үчүн төмөндөгүлөрдү түшүнүү керек:
a) “Фонограмма” деп, үндөрдүн кайсы болбосун өзгөчө үндүк жазуусун;
b) “Фонограммаларды чыгаруучулар” деп, фонограммада үндөрдүн жазуусун биринчи болуп жасаган жеке же юридикалык жакты;
c) “Көчүрмө” деп, фонограммадан түздөн-түз же кыйыр түрдө жазылып алынган жана ушул фонограммада жазылган үндөрдүн бардыгын же маанилүү бөлүгүн камтыган үндөрдү ичине камтуучу сактагычты;
d) “Эл арасында жайылтуу” деп, анын жардамы менен көчүрмөсү элге бүтүндөй же жарым-жартылай түздөн-түз же кыйыр түрдө сунушталуучу актынын кайсынысын болбосун;

2-статья.

Ар бир катышуучу-мамлекет башка катышуучу-мамлекеттердин жарандары болуп эсептелүүчү фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын, өндүрүүчүнүн макулдугусуз фонограммалардын көчүрмөлөрүн чыгаруудан жана жогоруда эскертилген өндүрүү же алып кирүү аларды эл арасында жайылтуу максатында жүзөгө ашырылган учурда, мындай көчүрмөлөрдү ар дайым алып кирүүдөн, ошондой эле бул көчүрмөлөрдү эл арасында жайылтуудан сактоого милдеттенет.

3-статья.

Ар бир катышуучу-мамлекеттин улуттук мыйзамдарында ал аркылуу ушул Конвенция колдонула турган жана төмөндөгүлөрдүн ичинен бир же андан көп чараларды камтый турган юридикалык чараларды аныктоо укугу сакталат: автордук укук же башка өзгөчө укук берүү аркылуу коргоо; ак ниет эмес атаандаштыкка тиешелүү мыйзамдар аркылуу коргоо; кылмыш санкциялары аркылуу коргоо.

4-статья.

Ар бир катышуучу-мамлекеттин улуттук мыйзамдарында берилген коргоонун аракеттенүү мөөнөтүн аныктоо укугу сакталат. Бирок, эгерде улуттук мыйзам коргоонун белгилүү бир мөөнөтүн караштырса, анда бул мөөнөт фонограмманын биринчи жазуусу жасалган жылдын аягынан баштап, же ал биринчи жарыяланган жылдын аягынан баштап жыйырма жылдан кем болбоого тийиш.

5-статья.

Катышуучу мамлекеттердин ичинен бирөө өзүнүн улуттук мыйзамына ылайык шарттар катарында фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктары корголо турган формалдуулуктарды аткарууну талап кылса, мындай учурда, бул формалдуулуктар аткарылды деп эсептелет, эгерде эл арасында жайылтылуучу фонограммалардын бардык уруксат берилген көчүрмөлөрүндө же алардын таңгактарында бул фонограмма коргоодо экендиги даана көрүнүп тургандай кылып, биринчи чыгарылыштын жылын көрсөтүү менен, белги түрүндө (тегеректин ичинде) атайын “Р” деген жазуу жазылган болсо, эгерде көчүрмөлөр же алардын таңгактары фонограмма жасоочуну, анын укук мураскерин же анын аты-жөнүн, маркасын же башка ылайыктуу белгисин эскертүү аркылуу лицензия ээсин белгилебесе, анда жазуу ошондой эле өндүрүүчүнүн, анын укук мураскеринин же өзгөчө лицензия ээсинин аты-жөнүн камтууга тийиш.

6-статья.

Автордук укук же башка өзгөчө укук берүү аркылуу же кылмыш санкцияларын колдонуу аркылуу коргоону камсыз кылган ар бир катышуучу-мамлекет өзүнүн улуттук мыйзамында, адабий жана көркөм чыгармалардын авторлорунун кызыкчылыктарын коргоого карата жол берилген сыяктуу, ошондой эле мүнөздөгү фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоого тиешелүү чектөөлөрдү караштыра алат.
Бирок милдеттүү лицензиялар төмөндөгүдөй учурда гана караштырылышы мүмкүн, эгерде бардык төмөндөгү шарттар канааттандырылса:
a) кайра чыгаруу окутуу же илимий-изилдөө максаттарында гана пайдалануу үчүн арналса;
b) лицензия компетенттүү органдары лицензия берген жана көчүрмөлөрдүн экспортуна жайылтылбай турган катышуучу-мамлекеттин аймагында кайра чыгаруу үчүн гана жарамдуу болсо;
c) лицензияга байланыштуу ишке ашырылган кайра чыгаруу өз артынан, эскертилген органдар тарабынан башкалар менен катар, чыгарыла турган көчүрмөлөрдүн санын эске алуу менен аныкталуучу, адилет сый акыга карата укукту алып келет.

7-статья.

1) Бул Конвенция эч качан улуттук мыйзам же эл аралык конвенциялар менен берилүүчү авторлордун, артис-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын же радиоберүү органдарынын кызыкчылыктарын коргоону чектөөчү же зыян келтирүүчү катары түшүндүрүлүшү мүмкүн эмес.
2) Ар бир катышуучу-мамлекеттин улуттук мыйзамы зарыл учурда, чыгып аткаруулары фонограммага жазылган артис-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо аракетинин чөйрөсүн, ошондой эле ушундай коргоону алар пайдаланууга мүмкүн болгон шарттарды аныктайт.
3) Бир дагы катышуучу-мамлекет берилген мамлекеттин аймагында ушул Конвенция күчүнө киргенге чейин жазылган фонограммаларга карата ушул Конвенциянын жоболорун аткарууга милдеттүү эмес.
4) Улуттук мыйзамы 1971-жылы 29-октябрга фонограмма чыгаруучуларга биринчи жазылган жеринин негизинде гана алардын кызыкчылыктарына коргоо берген ар бир катышуучу-мамлекет, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык деректиринде депонирленген кабарлоо жолу менен, ал ушул талапты өндүрүүчүнүн жарандык талабынын ордуна колдоно тургандыгын билдире алат.

8-статья.

1) Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросу фонограммаларды коргоого тиешелүү маалыматтарды чогултат жана жарыялайт. Ар бир катышуучу-мамлекет ушул маселе боюнча бардык жаңы мыйзамдарды жана расмий тексттерди кечиктирбестен Эл аралык бюрого кабарлайт.
2) Эл аралык бюро катышуучу-мамлекеттердин кайсынысына болбосун анын өтүнүчү боюнча ушул Конвенцияга тиешелүү маселелер боюнча маалымат берет, ошондой эле ушул Конвенция тарабынан караштырылган коргоону жүзөгө ашырууну жеңилдетүү максаттарында изилдөөлөрдү жүргүзөт жана тейлөөнү камсыз кылат.

3) Эл аралык бюро билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюму менен жана алардын ылайыктуу компетенциясына тиешелүү маселелерге карата Эмгектин эл аралык уюму менен кызматташтыкта мындан мурунку 1 жана 2- пункттарда баяндалган милдеттерди аткарат.

9-статья.

1) Ушул Конвенция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысында депонирленет. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болуп эсептелүүчү мамлекеттердин кайсынысы тарабынан болбосун, Бириккен Улуттар Уюму менен же Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик менен байланышкан адистештирилген мекемелердин бири, же Эл аралык Соттун Статутунун жагы тарабынан кол коюлуу үчүн, 1972-жылдын 30-апрелине чейин ачык калат.
2) Ушул Конвенция ратификацияланууга же ага кол койгон жактар тарабынан кабыл алынууга тийиш. Ал ушул статьянын биринчи пунктунда эскертилген мамлекеттердин кайсынысы болбосун ага кошулушу үчүн ачык.
3) Ратификациянын же кабыл алуунун Актысы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысында депонирленет.
4) Мамлекет ушул Конвенция менен байланыштуу болуп калган мезгилде, ал өзүнүн улуттук мыйзамдарына ылайык ушул Конвенциянын жоболорун ишке ашыра тургандай абалда болууга тийиш экендиги көңүлгө алынат.

10-статья.

Бул Конвенцияга карата эч кандай эскертмелерге жол берилбейт.

11-статья.

1) Ушул Конвенция ратификациялоонун, кабыл алуунун же кошулуунун бешинчи актысы депонирленгенден кийин үч ай өткөн соң күчүнө кирет.
2) Ушул Конвенцияны ратификациялоочу же кабыл алуучу же ага кошулуучу ар бир мамлекет үчүн, ушул Конвенция, ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө бешинчи акт депонирленгенден кийин, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык деректири 13-статьянын 4-пунктуна ылайык бул мамлекет тарабынан ылайыктуу актынын депонирленгендиги жөнүндө кабарлаган датадан үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3) Ар бир мамлекет ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу убагында же кайсы убакта болбосун, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысына кечирээк кабарлоо жиберүү менен ушул Конвенция бардык же эл аралык мамилелерин ал камсыз кылуучу аймактардын кайсы бирине карата колдонулууга боло тургандыгы жөнүндө билдире алат. Бул кабарлоо аны алган күндөн баштап үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4) Бирок мурунку пункт, эч убакта, унчукпастан таанууну билдирген же көрсөтүлгөн пункттун күчүндө ушул Конвенция башка катышуучу-мамлекет тарабынан жайылтылып, кайсы болбосун аймакта кайсы болбосун катышуучу-мамлекеттин чыныгы абалын кабыл алуу катарында талкууланышы мүмкүн эмес.

12-статья.

1) Ар бир катышуучу-мамлекет өз атынан же 11-статьянын 3-пунктунда эскертилген бардык аймактардын кайсы биринин атынан Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысына жазуу жүзүндө кабарлоо жиберип, ушул Конвенцияны жокко чыгарууга укуктуу.
2) Жокко чыгаруу, мурунку пунктта эскертилген кабарлоону Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысы алган датадан тартып, он эки ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

13-статья.

1) Ушул Конвенцияга англис, испан, орус жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлду, бардык бул төрт текст бирдей күчкө ээ.
2) Расмий котормолору Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык деректири тарабынан кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин, араб, голланд, италия, немис жана португалия тилдеринде камсыз кылынат.
3) Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык деректирине, Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык деректирине жана Эмгектин эл аралык бюросунун Генералдык деректирине төмөндөгүлөр жөнүндө кабарлайт:
a) ушул Конвенцияга кол койгон мамлекеттер;
b) ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актыларды депонирлөө;
c) ушул Конвенциянын күчүнө кирүү датасы;
d) 11-статьянын 3-пунктуна ылайык жөнөтүлгөн кабарлоо тууралуу кайсы болбосун арыз;
e) жокко чыгаруу тууралуу кабарлоону алуу.
4) Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык деректири 9-статьянын 1-пунктунда эскертилген мамлекеттерге мурунку пункттун колдонулушуна байланыштуу алынган бардык кабарлоолор жөнүндө, ошондой эле ушул Конвенциянын 7-статьясынын 4-пунктуна байланыштуу берилген арыздар жөнүндө кабарлайт. Ал ошондой эле айтылган арыздар жөнүндө Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык деректирине жана Эмгектин эл аралык бюросунун Генералдык деректирине кабарлайт.

5) Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Катчысы ушул Конвенцияны ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн эки нускада 9-статьянын 1-пунктунда эскертилген бардык мамлекеттерге жөнөтөт.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900