FaLang Language Switcher

Патенттик укук жөнүндө келишим

 Кыргыз Республикасынын 2001-жылдын 20-ноябрындагы N 98 Мыйзамы менен ратификацияланган 

Женева ш., 2000-жылдын 2-июну 

Патенттик укук жөнүндө

КЕЛИШИМ 

Корутунду акт 2000-жылдын 1-июнунда Дипломатиялык конференция тарабынан кабыл алынган.

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Ассамблеяларынын отурумдарынын отуз төртүнчү сериясында (1999-ж. сентябрь) кабыл алынган чечимге ылайык жана ИМБДУнун даярдык иштери жүргүзүлгөндөн кийин Патенттик укук жөнүндө келишимди кабыл алуу боюнча Дипломатиялык конференция ИМБДУ тарабынан чакырылган жана 2000-жылдын 11-майынан 2-июнуна чейин Женевада өткөрүлгөн.

2000-жылдын биринчи июнунда Дипломатиялык конференция Патенттик укук жөнүндө келишимди кабыл алып, ал 2000-жылдын 2-июнунан кол коюу үчүн ачылган. 

1-берене. Кыскартылган түшүнүктөр 

Ушул Келишимдин максаттары үчүн, эгерде башкасы ачык караштырылбаган болсо:

(i)         "ведомство" Келишим түзгөн тараптардын патент берүүгө же ушул Келишим менен жөнгө салынуучу башка маселелер менен иш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу органы дегенди билдирет;

(ii)        "өтүнмө" 3-беренеде көрсөтүлгөндөй, патент берүүгө өтүнмө дегенди билдирет;

(iii)       "патент" 3-беренеде көрсөтүлгөндөй, патент дегенди билдирет;

(iv) «жакка» шилтемелер анын ичинде жеке жана юридикалык жакты камтуучу катары түшүндүрүлөт;

(iv)       "кабарлоо" ушул Келишим боюнча же андан тышкары ведомствого берилген жол-жоболорго байланышкан өтүнмөгө же патентке тиешелүү кайсы болбосун өтүнмөнү же кайсы болбосун өтүнүч катты, арызды, документти, кат-кабарларды же башка маалыматтарды билдирет;

(vi) "ведомствонун материалдары" ушул өтүнмөлөрдүн өзүлөрүн камтуу менен ушул ведомствого берилген өтүнмөлөргө жана ушул ведомство тарабынан же мындай маалыматтар сакталган сактагычтардан көз карандысыз ушул патенттердин өзүлөрүн камтуу менен, ылайыктуу Келишим түзгөн тараптарга карата аракеттери бар башка орган тарабынан берилген патенттерге тиешелүү болгон ведомстволор тарабынан сакталуучу маалыматтардын жыйындысын билдиришет;

(vii) "жазууну киргизүү" ведомствонун материалдарына маалыматтарды киргизүү боюнча кайсы болбосун аракеттерди билдирет;

(viii) "өтүнмө ээси" колдонуудагы мыйзамга ылайык ведомствонун материалдарында патент сураган жак катары же өтүнмө берген же болбосо ал боюнча иш алып барган башка жак катары көрсөтүлгөн жакты билдирет;

(ix) "ээси" ведомствонун материалдарында патент ээси катарында көрсөтүлгөн жакты билдирет;

(x) "өкүл" колдонуудагы мыйзамга ылайык өкүл дегенди билдирет;

(xi) "колу" өзүн өзү бирдейлештирүүнүн кайсы болбосун каражатын билдирет;

(xii) "ведомство тарабынан кабыл алынган тил" ведомстводогу тиешелүү жол-жоболор үчүн ведомство тарабынан кабыл алынган кайсы болбосун тилди билдирет;

(xiii) "котормо" тилге котормону же, тиешелүү учурларда ведомство тарабынан кабыл алынган алфавитти же символдордун топтомун пайдалануу менен транслитерацияны билдирет;

(xiv) "ведомстводогу жол-жобо" өтүнмө же патент боюнча ведомствонун иш кагаздарын жүргүзүүдөгү кайсы болбосун жол-жобону билдирет;

(xv) качан контексттен башкасы келип чыккан, жекелик түрүндөгү сөздөр көптүк түрүндөгү сөздөрдү камтыган жана тескерисинче болгон учурдан, ал эми мужской роддогу жеке ат атоочтор женский роддогу жеке ат атоочторду камтыган учурлардан тышкары (орус тилиндеги тексттерде);

(xvi) "Париж конвенциясы" кайра кароолорду жана оңдоолорду эске алуу менен, 1883-жылдын 20-мартында кол коюлган Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясын билдирет;

(xvii) "Патенттик кооперация жөнүндө келишим" кайра кароолорду, оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү эске алуу менен, 1970-жылдын 19-июнунда кол коюлган Патенттик кооперация жөнүндө келишимди ("РСТ"), ушул Келишимге Нускама жана Административдик нускама менен кошо билдирет;

(xviii) "Келишим түзгөн тарап" ушул Келишимдин тарабы болуп эсептелген кайсы болбосун мамлекетти же өкмөттөр аралык уюмду билдирет;

(xix) "колдонулуучу мыйзам" Келишим түзгөн тарап болуп мамлекет эсептелген учурда ушул мамлекеттин мыйзамын, ал эми Келишим түзгөн тарап болуп өкмөттөр аралык уюм эсептелсе – алардын негизинде ушул өкмөттөр аралык уюм аракеттенген ченемдик документтерди билдирет;

(xx) " ратификациялоо жөнүндө документ" кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документти камтуучу катары каралат;

(xxi) "Уюм" Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xxii) "Эл аралык бюро" Уюмдун Эл аралык бюросун билдирет;

(xxiii) "Башкы директор" Уюмдун Башкы директорун билдирет. 

2-берене. Жалпы принциптер 

(1)      (Кыйла жагымдуу шарттар) Келишим түзгөн тараптар өтүнмө ээлеринин жана ээлеринин көз карашынан алып караганда, 5-беренеден тышкары, ушул Келишимде жана Нускамада эскертилген талаптарга караганда кыйла жагымдуу болуп эсептелген талаптарды караштырууга укуктуу.

(2)      (Патенттик укуктун материалдык ченемдерин жөнгө салуунун жоктугу) Ушул Келишимде же Нускамада эч нерсе Келишим түзгөн тараптардын патенттерге карата колдонулуучу материалдык укуктун талаптарын өз ыктыяры боюнча айтууга укуктарды чектөө мүмкүндүгү катары түшүнүлбөөгө тийиш.  

3-берене. Аларга Келишим колдонулуучу өтүнмөлөр жана патенттер

(1) (Өтүнмөлөр) (а) Ушул Келишимдин жана Нускаманын жоболору ведомствого берилүүчү ойлоп табууга патенттерге жана кошумча патенттерге улуттук жана аймактык өтүнмөлөргө карата же Келишим түзгөн тараптар жана төмөнкүдөй болуп эсептелгендер үчүн колдонулат:

(i) Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык эл аралык өтүнмөлөр катары берилүүгө уруксат берилген өтүнмөлөрдүн түрлөрү;

(ii) Париж конвенциясынын 4G (1) же (2) беренесинде көрсөтүлгөндөй, (i) пунктчада эскертилген өтүнмөлөрдүн түрлөрүнүн ичинен ойлоп табууга патенттерге же кошумча патенттерге айрым өтүнмөлөр.

(b) Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин жоболорун эске алуу менен ушул Келишимдин жана Нускаманын жоболору ойлоп табууга патентке эл аралык өтүнмөлөргө жана Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык кошумча патенттерге карата колдонулат: 

(i) Келишим түзгөн тараптын ведомствосунда Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин 22 жана 39 (1) беренелерине ылайык колдонулуучу мөөнөттөргө карата;

(ii) ущул Келишимдин 23-беренесине же 40-беренесине ылайык эл аралык өтүнмөнү карап чыгуу же экспертизалоо башталууга мүмкүн болгон датага чейин же датадан кийин башталган кайсы болбосун жол-жобого карата.

(3)      (Патенттер) Ушул Келишимдин жана Нускаманын жоболору ойлоп табууга улуттук жана аймактык патенттерге карата жана Келишим түзгөн тараптарга карата күчү менен берилген улуттук жана аймактык кошумча патенттерге карата колдонулат. 

4-берене. Коопсуздукка карата өзгөчөлүк 

Ушул Келишимде же Нускамада эч нерсе ал коопсуздуктун маанилүү кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн зарыл деп эсептеген кайсы болбосун чараларды көрүүсүнө кайсы болбосун Келишим түзгөн тараптардын укугун чектебейт. 

5-берене. Берүү датасы 

(1)      (Өтүнмөнүн элементтери) (a) Эгерде Нускама менен башкасы айтылбаган болсо жана (2)-(8) пункттардын жоболорун эске алуу менен, Келишим түзгөн тараптар өтүнмө берилген дата болуп, өтүнмө ээсинин тандап алуусу боюнча кагаз жүзүндө же берүү датасынын максаттары үчүн ведомство тарабынан жол берилген башка ыкма менен берилген төмөндө саналып өтүүчү элементтердин бардыгын анын ведомствосу алган дата эсептеле тургандыгын караштырат:

(i) бул элементтер өтүнмө болууга арналгандыгына ачык же божомол көрсөтмөлөр;

(ii) өтүнмө ээсинин ким экендигин аныктоого мүмкүндүк берүүчү же ведомствого өтүнмө ээси менен байланышууга мүмкүндүк берүүчү көрсөтмөлөр;

 (iii) сыртынан сыпаттама катары көрүнгөн бөлүк.

 (b) Келишим түзгөн тарап берүү датасынын максаттары үчүн (a) (iii) пунктчасында эскертилген элемент катары чиймени кабыл ала алат.

 (c) Берүү датасынын максаттары үчүн Келишим түзгөн тарап өтүнмө ээсинин ким экендигин аныктоого мүмкүндүк берүүчү маалыматты, ошондой эле ведомствого өтүнмө ээси менен байланышууга мүмкүндүк берүүчү же өтүнмө ээсинин ким экендигин аныктоого мүмкүндүк берүүчү далилди кабыл ала алгандай же ведомствого өтүнмө ээси менен (a) (ii) пунктчасында эскертилген элемент катары байланышууга мүмкүндүк берүүчү маалыматты берүүсүн талап кыла алат. 

 (2) (Тил) (a) Келишим түзгөн тарап (1) (a) (i) жана (ii) пунктунда эскертилген көрсөтмөлөр ведомство тарабынан кабыл алынган тилде берилишин талап кыла алат.

 (b) Берүү датасынын максаттары үчүн (1) (a) (iii) пунктунда эскертилген бөлүк кайсы болбосун тилде берилиши мүмкүн.

 (3) (Кабарлоо) Эгерде өтүнмө (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон талаптардын бирин же бир нечесин канааттандырбаса, ведомство кайсы болбосун мындай талапты аткарууга жана Нускамада каралган мөөнөт ичинде эскертүүлөрүн берүүгө мүмкүндүк түзүү менен, өтүнмө ээсине мүмкүн болушунча тезирээк кабарлайт.

 (4) (Талаптардын андан ары аткарылышы) (a) Эгерде биринчи берилген өтүнмөдө (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон талаптардын бири же бир нечеси аткарылбаса, берилген дата болуп, (b) пунктчасын жана (6) пунктун эске алуу менен, натыйжасында ага (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон бардык талаптар аткарылган дата эсептелет.

 (b) Келишим түзгөн тарап, эгерде (а) пунктчасында эскертилген талаптардын бири же бир нечеси Нускамада каралган мөөнөт ичинде аткарылбаса, мындай учурда өтүнмө берилген жок деп эсептелээрин караштыра алат. Эгерде өтүнмө берилген жок деп эсептелсе, ведомство бул жөнүндө тиешелүү себептерин көрсөтүү менен өтүнмө ээсине кабарлайт.

 (5) (Сыпаттаманын же чийменин жетишпеген бөлүгүнө тиешелүү кабарлоо) Эгерде берилген датаны белгилөөдө ведомство өтүнмөдө болжол менен сыпаттаманын бир бөлүгү жок деп же өтүнмөдө болжол менен өтүнмөдө жок чиймеге шилтеме берилген деп эсептесе, ведомство кечиктирбестен бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарлайт.

 (6) Берүү датасы сыпаттаманын же чийменин жетишпеген бөлүгү берилбеген учурда (а) Эгерде сыпаттаманын жетишпеген бөлүгү же жетишпеген чийме ведомствого Нускамада каралган мөөнөт ичинде берилсе, сыпаттаманын бул бөлүгү же чийме (b) жана (c) пунктчаларын эске алуу менен өтүнмөгө кошулат, берүү датасы болуп, сыпаттаманын ушул бөлүгүн же ушул чиймени ведомство алган дата, же алардын кайсынысы кечирээги болуп эсептелээрине көз карандысыз, (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бардык талаптар аткарылган дата эсептелет.

 (b) Эгерде сыпаттаманын жетишпеген бөлүгү же жетишпеген чийме (а) пунктчасына ылайык берилсе, (1) (a) пунктунда эскертилген бир же бир нече элементтер ведомство тарабынан биринчи жолу алынган датадагы өтүнмөгө алардын киргизилбей калгандыгын оңдоо үчүн мурдагы өтүнмөнүн артыкчылыгы суралат, Нускамада белгиленген мөөнөт ичинде берилген өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча жана Нускамада каралган талаптарды эске алуу менен берүү датасы болуп, (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бардык талаптар аткарылган дата эсептелет.

 (c) ) Эгерде (а) пунктчасына ылайык берилген сыпаттаманын жетишпеген бөлүгү же жетишпеген чийме Келишим түзгөн тарап белгилеген мөөнөт ичинде алынган болсо, берүү датасы болуп, (1) жана (2) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бардык талаптар аткарылган дата эсептелет.

 (7) (Мурда берилген өтүнмөгө шилтеме берүү менен сыпаттаманы же чиймелерди алмаштыруу) (а) өтүнмө берүү датасынын максаттары үчүн, Нускамада жазылган талаптарды эске алуу менен, ведомство тарабынан кабыл алынган тилде өтүнмө берүүдө жасалган шилтеме мурда берилген өтүнмөнү же кайсы болбосун чиймелерди алмаштырат.

 (b) (а) пунктчасында эскертилген талаптар аткарылбаганда, өтүнмө берилген жок деп эсептелиши мүмкүн. Эгерде өтүнмө берилген жок деп эсептелсе, ведомство бул жөнүндө тиешелүү себептерин көрсөтүү менен өтүнмө ээсине кабарлайт.

 (8) (Өзгөчөлүктөрү) Бул беренеде эч нерсе төмөнкүлөрдү чектебейт:

 (i) өтүнмө ээсинин Париж конвенциясынын 4G (1) же (2) беренесине ылайык, ушул беренеде эскертилген бөлүнүп коюлган өтүнмөнүн берилген датасы катары ушул беренеде эскертилген биринчи өтүнмөнүн датасын сактоо укугун жана тиешелүү учурларда артыкчылык укугунун өзгөчөлүгүн сактоо укугун;

 (ii) Келишим түзгөн тараптын мурда берилген өтүнмөнүн берүү датасына артыкчылык берүү үчүн зарыл болгон талаптарды Нускамада каралган кайсы болбосун түрдөгү өтүнмөгө колдонуу укугун. 

6-берене. Өтүнмө 

(1)      (Өтүнмөнүн формасы же мазмуну) Эгерде ушул Келишимде башкасы караштырылбаган болсо, бир дагы Келишим түзгөн тарап төмөнкүлөргө карата айырмалуу же кошумча болуп эсептелген өтүнмөнүн формасына же мазмунуна тиешелүү кайсы болбосун талаптардын аткарылышын талап кыла албайт:

 (i) Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык эл аралык өтүнмөлөргө карата караштырылган формага же мазмунга тиешелүү талаптарга карата;

 (ii) Көрсөтүлгөн Келишимдин 23-беренесинде эскертилгендей, өтүнмөнү карап чыгуу же эл аралык экспертиза башталар менен, Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык алардын аткарылышы ушул Келишимдин кайсы болбосун катышуучу-мамлекетинин ведомствосу тарабынан, же ушул мамлекет үчүн иштеген ведомство тарабынан талап кылынышы мүмкүн болгон формага же мазмунга тиешелүү талаптарга карата;

 (iii) Нускамада каралган кайсы болбосун башка талаптарга карата.

 (2) (Арыздын бланкы) (a) Келишим түзгөн тарап, Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык, эл аралык өтүнмөнүн арызынын мазмунуна ылайык келе турган өтүнмөнүн мазмуну ушул Келишим түзгөн тарап тарабынан жазылган арыздын бланкында берилишин талап кыла алат. Келишим түзгөн тарап ошондой эле (1) (ii) пунктунда жол берилген же Нускамада каралган мазмундун кайсы болбосун башка элементтери (1) (iii) пунктуна ылайык арыздын ушул бланкында берилишин талап кыла алат.

 (b)   (a) пунктчасынын жоболоруна карабастан жана 8 (1) беренесин эске алуу менен Келишим түзгөн тарап (a) пунктчасында эскертилген мазмунду Нускамада караштырылган арыздын бланкында берүүгө жол берет.

 (3) (Котормо) Келишим түзгөн тарап анын ведомствосу тарабынан кабыл алынгандан башка тилде жазылган өтүнмөнүн кайсы болбосун бөлүгүнүн котормосун талап кыла алат. Келишим түзгөн тарап ошондой эле Нускамада каралгандай, ведомство тарабынан жол берилген тилде түзүлгөн өтүнмөнүн бөлүктөрүнүн ведомство тарабынан жол берилген башка кайсы болбосун тилдерге котормосун талап кыла алат.

 (4) (Алымдар) Келишим түзгөн тарап өтүнмөгө карата алам төлөөнү талап кыла алат. Келишим түзгөн тарап Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин өтүнмө берүү үчүн алым төлөөгө тиешелүү болгон жоболорун колдоно алат.

 (5) (Артыкчылыктуу документ) Эгерде мурдагы өтүнмөнүн артыкчылыгы суралса, Келишим түзгөн тарап, эгерде мурдагы өтүнмө ведомство тарабынан жол берилгенден башка тилде түзүлгөн болсо, мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсү жана котормосу Нускамада каралган талаптарга ылайык берилишин талап кыла алат. 

 (6) (Далилдер) Келишим түзгөн тарап, өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү процессинде, эгерде бул ведомство ушул материалдын шексиздигине жана ушул котормонун тактыгына карата күмөн санаса, ушундай учурда гана анын ведомствосуна (1) же (2) пунктта эскертилген кайсы болбосун материалга, же (3) же (5) пунктта, же артыкчылык жөнүндөгү арызда эскертилген кайсы болбосун котормого карата далилдердин берилишин талап кыла алат.

 (7) (Кабарлоо) (1)-(6) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, же эгерде (6) пунктка ылайык далил талап кылынса, ведомство кайсы болбосун мындай талапты аткарууга жана Нускамада каралган мөөнөт ичинде эскертүүлөрдү берүүгө мүмкүндүк берүү менен, өтүнмө ээсин кабардар кылат.

 (8) (Талаптардын аткарылбашы) (a)  (1)-(6) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, Нускамада каралган мөөнөт ичинде Келишим түзгөн тарап (b) пунктчасын жана 5 жана 10-беренелерди эске алуу менен, анын мыйзамдарында караштырылган санкцияны колдоно алат.

 (b) Эгерде артыкчылыкка талаптанууга карата (1), (5) же (6) пунктуна ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон кандайдыр бир талап Нускамада каралган мөөнөт ичинде аткарылбаса, 13-беренени эске алуу менен артыкчылыкка талаптануу жок деп эсептелинет. 5 (7) (b) беренесин эске алуу менен эч кандай башка санкциялар колдонулушу мүмкүн эмес. 

7-берене. Өкүлчүлүк 

(1)      (Өкүлдөр) (a) Келишим түзгөн тарап өкүлдүн ведомстводогу кайсы болбосун жол-жоболордун максаты үчүн арналган төмөнкүлөргө ээ болуусун талап кыла алат:

(i)       ведомстводогу өтүнмөлөргө жана патенттерге карата иштерди колдонуудагы мыйзамдардын негизинде алып барууга укуктуу болуусун;

 (ii) өзүнүн дареги катарында Келишим түзгөн тарап тарабынан жазылган аймактагы даректи берүүсүн;

 (b)   (c) пунктчасын эске алуу менен ведомстводо өкүл тарабынан ишке ашырылуучу кайсы болбосун жол-жобого карата же (а) пунктчасына ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу талаптарды сактаган өкүлгө карата, өтүнмө ээси, ээси же башка кызыкдар болгон жак тарабынан ишке ашырылуучу, же ушул өкүлдү дайындашкан жогоруда саналып өткөн жактарга карата ишке ашырылуучу аракеттер күчкө ээ болот.

 (c) Келишим түзгөн тарап ант берген же салтанаттуу билдирүү, же ишеним кат жокко чыгарылган учурда өкүлдүн колу өтүнмө ээсинин, ээсинин же ушул өкүлдү дайындаган башка кызыкдар болгон жактын колу ээ болгон күчкө ээ боло албай тургандыгын караштырышы мүмкүн.

 (2) (Милдеттүү өкүлчүлүк) (a) Келишим түзгөн тарап, өтүнмөгө карата укук мураскери, өтүнмө ээси, ээси же башка кызыкдар болгон жак төмөнкү жол-жоболорго байланыштуу ведомстводо өз алдынча аракеттерди жасагандан тышкары, ведомстводо кайсы болбосун жол-жобону ишке ашыруу максаттары үчүн өтүнмө ээси, ээси же башка кызыкдар болгон жак, өкүл дайындоосун талап кыла алат:

 (i) берүү датасынын максаттары үчүн;

(ii) жөн эле алым төлөө үчүн;

(iii) Нускамада каралгандай кандай болбосун башка жол-жобо үчүн;

 (iv) (i)-(iii) пунктчаларда эскертилген кайсы болбосун жол-жобого карата ведомство тарабынан тилкат же кабарлоо берүү үчүн.

 (b) Күчүндө кармоо үчүн алым кайсы болбосун жак тарабынан төлөнүшү мүмкүн.

 (3) (Өкүлдү дайындоо) Келишим түзгөн тарап өкүлдү дайындоо жөнүндө ведомствого Нускамада каралган ыкма менен кабарлоого жол берет.

 (4) (Башка талаптарга тыюу салуу) Бир дагы Келишим түзгөн тарап, эгерде башкасы ушул Келишим менен караштырылбаса же Нускамада каралбаса, ушул пункттар менен жөнгө салынуучу маселелерге карата (1)-(3) пункттарда эскертилгендерден башка формалдуу талаптардын аткарылышын талап кыла албайт.

 (5) (Кабарлоо) (1)-(3) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, ведомство укук ээсине өтүнмө ээсинин, ээсинин же башка кызыкдар болгон жактын өтүнмөсүнө карата кайсы болбосун мындай талапты аткаруу жана Нускамада каралган мөөнөт ичинде эскертүүлөрүн берүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен, кабарлоо жөнөтөт.

 (6) (Талаптардын аткарылбашы) Нускамада каралган мөөнөт ичинде (1)-(3) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонгон бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, Келишим түзгөн тарап анын мыйзамдары менен караштырылган санкцияны колдоно алат. 

8-берене. Кабарлоолор; даректер 

(1)      (Бланк жана кабарлоолорду берүү каражаттары) (а) Өтүнмө берүү датасын белгилөөдөн тышкары 5 (1) беренеге ылайык жана 6 (1) беренесин эске алып, Нускама (b)-(d) пунктчаларын эске алуу менен, Келишим түзгөн тарапка бланкка жана кабарлоолорду берүү каражаттарына карата колдонууга уруксат берилген талаптарды аныктайт.

 (b) Бир дагы Келишим түзгөн тарап кабарлоолорду кагаз түрүндөгүдөн башкача берүүгө жол берүүгө милдеттүү эмес.

 (c) Бир дагы Келишим түзгөн тарап кабарлоолорду кагаз түрүндө берүүнү жокко чыгарууга милдеттүү эмес.

 (d) Келишим түзгөн тарап мөөнөттү сактоо максаттары үчүн кабарлоолорду кагаз түрүндө берүүгө жол берет.

 (2) (Кабарлоонун тили) Эгерде ушул Келишим же Нускама менен башкасы караштырылбаган болсо, Келишим түзгөн тарап кабарлоо ведомство тарабынан кабыл алынган тилде берилишин талап кыла алат.

 (3) (Типтүү эл аралык бланктар) (1) (a) пунктунун жоболоруна карабастан жана (1) (b) пунктун жана 6 (2) (b) беренесин эске алуу менен Келишим түзгөн тарап кабарлоонун мазмунун, эгерде Нускама аны караштырса, Нускамада караштырылган мындай кабарлоого карата Типтүү эл аралык бланкка ылайык келген бланкта берүүгө жол берет.

 (4) (Кабарлоолорго кол коюу) (a) Эгерде Келишим түзгөн тарап кайсы болбосун кабарлоонун максаттары үчүн кол коюуну талап кылса, бул Келишим түзгөн тарап Нускамада каралган талаптарга жооп берген кайсы болбосун кол коюуга жол берет.

 (b) Бир дагы Келишим түзгөн тарап, кайсы болбосун квазисоттук териштирүүлөр учурунан же качан бул Нускамада каралган учурдан тышкаркы учурларда, кайсы болбосун кол коюуну күбүлүндүрүүнү, нотариалдык күбөлөндүрүүнү, түпнусканы күбөлөндүрүүнү, легалдаштырууну же башка ырастоолорду талап кыла албайт.

 (c)   (b) пунктчасын эске алуу менен, Келишим түзгөн тарап, эгерде ведомстводо кайсы болбосун кол коюуга карата шек саноого негиз бар болсо, ушундай учурда гана ведомствого далилдердин берилишин талап кыла алат.

 (5) (Кабарлоолордогу көрсөтмөлөр) Келишим түзгөн тарап кайсы болбосун кабарлоо Нускамада каралган бир же бир нече көрсөтмөлөрдү камтуусун талап кыла алат.

 (6) (Кат жазышуу үчүн дарек, юридикалык документтерди тапшыруу үчүн дарек жана башка даректер) Нускамада каралган кайсы болбосун жоболорду эске алуу менен, Келишим түзгөн тарап өтүнмө ээсинен, ээсинен же башка кызыкдар болгон жактан кайсы болбосун кабарлоодо төмөнкүдөй көрсөтмөлөрдүн болушун талап кыла алат:

 (i) кат жазышуу үчүн даректер;

(ii) юридикалык документтерди тапшыруу үчүн даректер;

(iii) Нускамада караштырылган кайсы болбосун башка даректин.

 (7) (Кабарлоо) Кабарлоолорго карата (1)-(6) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, ведомство ага кайсы болбосун ушундай талапты аткарууга жана эскертүүлөрүн Нускамада каралган мөөнөттө берүүгө мүмкүндүк берүү менен, өтүнмө ээсине, ээсине же башка кызыкдар болгон жакка кабарлайт.

 (8) (Талаптардын аткарылбашы) Нускамада каралган мөөнөт ичинде (1)-(6) пункттарга ылайык Келишим түзгөн тарап колдонуучу бир же бир нече талаптар аткарылбаган учурда, Келишим түзгөн тарап 5 жана 10-беренелерди жана Нускамада каралган кайсы болбосун четтетүүлөрдү эске алуу менен, анын мыйзамдарында караштырылган санкцияны колдоно алат. 

9-берене. Кабарландыруулар 

(1)      (Жетишээрлик кабарландыруу) Ушул Келишимге же Нускамага ылайык ведомство тарабынан кат жазышуу үчүн дарек боюнча же, 8(6) беренеге ылайык көрсөтүлгөн юридикалык документтерди тапшыруу үчүн дарек же, ушул жобонун максаттары үчүн жана ушул кабарландырууга карата жоболорго ылайык келген Нускамада караштырылган кайсы болбосун дарек боюнча жөнөтүлгөн кайсы болбосун кабардандыруу ушул Келишимдин жана Нускаманын максаттары үчүн жетишээрлик кабарландыруу болуп саналат.

(2)      (Эгерде байланышууга мүмкүндүк берүүчү көрсөтмөлөр берилбесе) Эгерде ушул өтүнмө берүүчү, ээси же башка кызыкдар болгон жак менен байланышууга мүмкүндүк берүүчү көрсөтмөлөр ведомствого берилбеген болсо, ушул Келишимде жана Нускамада эч нерсе Келишим түзгөн тарапты өтүнмө ээсине, ээсине же башка кызыкдар болгон жакка кабарландыруу жөнөтүүгө милдеттендирбейт.

(3)      (Кабарландырбоо) 10 (1) беренесин эске алуу менен, эгерде ведомство ушул Келишимге же Нускамага ылайык кайсы болбосун талаптардын аткарылбагандыгы жөнүндө өтүнмө ээсин, ээсин же башка кызыкдар болгон жакты кабарландырбаса, мындай кабарландыруунун жоктугу өтүнмө ээсин, ээсин же башка кызыкдар болгон жакты бул талапты аткаруу милдетинен бошотпойт. 

10-берене. Патенттин күчү; жокко чыгаруу 

(1)      (Айрым формалдуу талаптардын аткарылбагандыгын козгобогон патенттин күчү) Өтүнмөгө карата 6 (1), (2), (4) жана (5) жана 8 (1)-(4) беренелеринде эскертилген бир же бир нече формалдуу талаптардын аткарылбагандыгы, формалдык талаптын аткарылбагандыгы атайылап алдоонун натыйжасы болуп эсептелгенден тышкаркы учурда, патентти толук же жарым жартылай жоюу же жараксыз деп таануу үчүн негиз болушу мүмкүн эмес.

(2)      (Жоюу же жараксыз деп таануу болжоштурулган учурда эсертүүлөрдү берүү, өзгөртүү киргизүү же оңдоо мүмкүндүгү) Эгерде буга жүйөлүү зарыл мөөнөт ичинде колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык жол берилсе, патентти жоюу же жараксыз деп таануу болжоштурулгандыгына байланыштуу, ээсине эскертүүлөрүн берүү, өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизүү мүмкүндүгүн бербей туруп патент толук же жарым жартылай жоюлушу же жараксыз деп таанылышы мүмкүн эмес.

(3)      (Атайын жол-жоболорго карата милдеттенмелердин жоктугу) (1) жана (2) пункттар жалпы укук колдонуу жол-жоболоруна караганда башка патенттик укуктарды коргоо үчүн соттук жол-жоболорду киргизүү боюнча кандайдыр милдеттенмелерди жаратпайт. 

11-берене. Мөөнөттөргө карата жумшартуулар 

(1)      (Мөөнөттөрдү узартуу) Эгерде бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилсе жана мындай өтүнүч кат Келишим түзгөн тараптын тандоосу боюнча берилсе, Келишим түзгөн тарап ведомстводогу өтүнмөгө же патентке карата жол-жоболордун жүрүшүндө аракеттерди жасоо үчүн ведомство тарабынан белгиленген мөөнөттү Нускамада каралган мезгилге узартууну караштыра алат:

 (i) белгиленген мөөнөт өткөнгө чейин; же

(ii) белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин, бирок Нускамада каралган мөөнөт ичинде.

(2)      (Иш кагаздарын жүргүзүүнү улантуу) Ведомстводогу өтүнмөгө же патентке карата жол-жоболордун жүрүшүндө аракеттерди жасоо үчүн Келишим түзгөн тараптын ведомствосу белгилеген мөөнөт өтүнмө ээси же ээси тарабынан сакталбаган учурда жана бул Келишим түзгөн тарап (1) (ii) пунктуна ылайык мөөнөттү узартууну караштырбаса, анда ал төмөнкүдөй учурларда өтүнмө же патент боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнү улантууну караштырат, эгерде ушул өтүнмөгө же патентке карата өтүнмө ээсинин же ээсинин укуктарын калыбына келтирүү зарыл болсо, эгерде:

 (i) бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилген болсо;

 (ii) өтүнүч кат берилген болсо жана тиешелүү аракеттерди жасоо үчүн аларга карата мөөнөт колдонула турган бардык талаптар Нускамада каралган мөөнөт ичинде аткарылса.

(3)      (Өзгөчөлүктөр) Бир дагы келишим түзгөн тараптан Нускамада каралган өзгөчөлүктөргө карата (1) же (2) пунктта эскертилген жумшартууларды караштыруу талап кылынбайт.

(4)      (Алымдар) Келишим түзгөн тарап (1) же (2) пунктка ылайык өтүнүч катка карата алым төлөөнү талап кыла алат.

(5)      (Башка талаптарга тыюу салуу) Бир дагы Келишим түзгөн тарап, эгерде ушул Келишим менен башкасы караштырылбаса же Нускамада каралбаса, (1) же (2) пунктка ылайык караштырылган жумшартууларга карата (1)-(4) пункттарда эскертилгендерден башка талаптардын аткарылышын талап кыла албайт.

(6)      (Баш тартуу болжоштурулган учурда эскертүүлөрдү берүү мүмкүндүгү) өтүнүч кат (1) же (2) пунктка ылайык, болжоштурулган баш тартууга байланыштуу, белгиленген мөөнөт ичинде өтүнмө ээсине же ээсине эскертүүлөрүн берүү мүмкүндүгүн бербей туруп кийинкиге калтырылышы мүмкүн эмес. 

12-берене. Ведомстволор тарабынан ылайыктуу чараларды кабыл алуу же ниеттенбегендик фактысы белгиленгенден кийин укуктарды калыбына келтирүү

(1)      (Өтүнүч кат) Келишим түзгөн тарап ведомстводо жол-жоболордун жүрүшүндө өтүнмө ээси же ээси тарабынан аракеттерди ишке ашыруу үчүн мөөнөт сакталбаган учурда жана эгерде ушул сакталбагандык өз артынан түздөн-түз өтүнмөгө же патентке карата укуктарды жоготууну алып келсе, ведомство тиешелүү өтүнмөгө же патентке карата өтүнмө ээсинин же ээсинин укуктарын калыбына келтире тургандыгын караштырат, эгерде:

 (i) бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилсе;

 (ii) өтүнүч кат берилсе жана көрсөтүлгөн аракеттерди жасоо үчүн аларга мөөнөт колдонулуучу бардык талаптар Нускамада каралган мөөнөт ичинде аткарылган болсо;

 (iii) өтүнүч катта мөөнөттүн сакталбагандык себептери көрсөтүлсө; жана

 (iv) ведомство мындай жагдайда ылайыктуу чаралар кабыл алынгандыгына карабастан мөөнөт сакталган эмес же, Келишим түзгөн тараптын тандап алуусу боюнча, кайсы болбосун кечиктирүү билип туруп жасалган деп эсептесе.

(2)      (Өзгөчөлүктөр) Бир дагы Келишим түзгөн тараптан Нускамада каралган өзгөчөлүктөргө карата (1) пунктка ылайык укуктарды калыбына келтирүү талап кылынбайт.

(3)      (Алымдар) Келишим түзгөн тарап (1) пунктка ылайык өтүнүч катка карата алымдын төлөнүшүн талап кыла алат.

(4)      (Далилдер) Келишим түзгөн тарап (1) (iii) пунктта эскертилген себептерди тастыктоого арыздын же башка далилдин ведомство тарабынан белгиленген мөөнөт ичинде ведомствого берилишин талап кыла алат.

(5)      (Баш тартуу болжоштурулган учурда эскертүүлөрдү берүү мүмкүндүгү)

Өтүнүч кат (1) пунктка ылайык, болжоштурулган баш тартууга байланыштуу, белгиленген мөөнөт ичинде өтүнмө берүүчү тарапка эскертүүлөрүн берүү мүмкүндүгүн бербей туруп толук же жарым жартылай кийинкиге калтырылышы мүмкүн эмес. 

13-берене. Артыкчылыкка талаптанууну оңдоо, же толуктоо; артыкчылык укугун калыбына келтирүү 

(1)      (Артыкчылыкка талаптанууну оңдоо, же толуктоо) Эгерде Нускамада башкасы каралбаса, Келишим түзгөн тарап өтүнмөгө (“кийинки өтүнмө”) карата артыкчылыкка талаптанууну оңдоо же толуктоо мүмкүнчүлүгүн караштырат, эгерде:

 (i) бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилсе;

 (ii) өтүнүч кат Нускамада каралган мөөнөт ичинде берилсе; жана

 (iii) кийинки өтүнмө берилген дата анын негизинде артыкчылык суралган эң алгачкы өтүнмөнүн берилген датасынан тартып саналган артыкчылык мөөнөтү бүткөн датадан кеч эмес болсо.

(2)      (Кийинки өтүнмөнү кечигип берүү) 15-беренени көңүлгө алуу менен Келишим түзгөн тарап, эгерде мурунку өтүнмөнүн артыкчылыгы суралган же суралышы мүмкүн болгон өтүнмө (“кийинки өтүнмө”) артыкчылык мөөнөтү өткөн датадан кеч эмес, бирок Нускамада каралган мөөнөттүн чегинде берүү датасына ээ болсо, ведомство артыкчылык укугун калыбына келтирүүнү караштырат, эгерде: 

 (i) бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилсе;

 (ii) өтүнүч кат Нускамада каралган мөөнөт ичинде берилсе;

 (iii) өтүнүч катта артыкчылык мөөнөтүнүн сакталбагандык себептери көрсөтүлгөн болсо; жана

(v)      ведомство мындай жагдайда ылайыктуу чаралар кабыл алынгандыгына карабастан артыкчылык мөөнөтү ичинде кийинки өтүнмө берилген эмес же, Келишим түзгөн тараптын тандап алуусу боюнча, билип туруп жасалган деп эсептесе. 

(3)      (Мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсүнүн берилбеши) Келишим түзгөн тарап, эгерде 6 (5) беренеге ылайык талап кылынган мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсү 6-беренеге ылайык Нускамада каралган мөөнөт ичинде ведомствого берилбесе, ведомство артыкчылык укугун калыбына келтире тургандыгын караштырат, эгерде:

 (i) бул жөнүндө өтүнүч кат ведомствого Нускамада каралган талаптарга ылайык берилсе; жана

 (ii) өтүнүч кат 6 (5) беренеге ылайык Нускамада каралган мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүү үчүн мөөнөт ичинде берилсе;

 (iii) ведомство көчүрмөнү берүү жөнүндө өтүнүч кат мурдагы өтүнмө берилген ведомствого Нускамада каралган мөөнөт ичинде берилди деп эсептесе; жана

 (iv) мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсү Нускамада каралган мөөнөт ичинде берилсе.

(4)      (Алымдар) Келишим түзгөн тарап (1)-(3) пунктка ылайык өтүнүч катка карата алымдын төлөнүшүн талап кыла алат.

(5)      (Далилдер) Келишим түзгөн тарап (2) (iii) пунктунда эскертилген себептердин негизине кайсы болбосун арызды же башка далилдерди ведомство тарабынан белгиленген мөөнөт ичинде ведомствого берилишин талап кыла алат.

(6)      (Баш тартуу болжоштурулган учурда эскертүүлөрдү берүү мүмкүндүгү)

(7)      Өтүнүч кат (1)-(3) пунктуна ылайык өтүнмө берүүчү тарапка белгиленген мөөнөт ичинде болжоштурулган баш тартууга байланыштуу эскертүүлөрүн берүүгө мүмкүндүк бербей туруп толук же жарым жартылай кийинкиге калтырылышы мүмкүн эмес. 

14-берене. Нускама 

(1)      (Мазмуну) (a) ушул Келишимге тиркелген Нускама төмөндөгүлөргө тиешелүү эрежелерди камтыйт:

 (i) ушул Келишим аларга карата алар “Нускамада караштырылууга” тийиш экендигин ачык караштырган маселелерге;

 (ii) ушул Келишимдин жоболорун аткарууда пайдалуу жол-жоболорго;

 (iii) административдик талаптарга, маселелерге же жол-жоболорго.

 (b) Нускама ошондой эле Келишим түзгөн тарапка төмөнкүлөр жөнүндө өтүнүч каттарга карата колдонууга уруксат берилген формалдуу талаптарга тиешелүү эрежелерди караштырат:

 (i) аты-жөнүн же дарегин өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу;

 (ii) өтүнмө ээсин же ээсин өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу;

 (iii) лицензия же күрөө жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу;

 (iv) каталарды оңдоо жөнүндө.

(c) Нускама ошондой эле Эл аралык бюронун колдоосу астында Ассамблея тарабынан Типтүү эл аралык бланктардын кабыл алынышын, ошондой эле 6 (2) (b) берененин максаттары үчүн арыздын бланкынын кабыл алынышын караштырат.

 (2) (Нускамага оңдоолорду киргизүү) (3) пунктту эске алуу менен Нускамага кайсы болбосун оңдоону киргизүү берилген добуштардын көпчүлүк төрттөн үч бөлүгүн талап кылат.

 (3) (Бир добуштуулук талаптары ) (a) Нускама оңдоолор бир добуштуу чечим менен гана киргизилүүгө мүмкүн болгон Нускаманын жоболорун аныктай алат.

 (b)  Нускамага кошумчалоого же (a) пунктчасына ылайык Нускамада аныкталган жоболордун ичинен алууга алып келүүчү кайсы болбосун оңдоолорду киргизүү бир добуштуу чечимдерди талап кылат.

 (c) Бир добуштуулукка жетишкендикти аныктоодо, добуш берүүдө чындыгында берилген добуштар гана кабыл алынат. Калыс калган добуштар эсепке кошулбайт.

 (4) (Келишим менен Нускаманын ортосундагы ажырымдар) ушул Келишим менен Нускаманын жоболорунун ортосунда ажырымдар болгон учурда Келишимдин жоболору колдонулат. 

15-берене. Париж конвенциясы менен байланыш 

(1)      (Париж конвенциясын сактоо милдеттенмеси) Ар бир Келишим түзгөн тарап патенттерге карата Париж конвенциясынын жоболорун сактайт.

(2)      (Париж конвенциясына ылайык милдеттенмелер жана укуктар) (а) Ушул Келишимде эч нерсе Париж конвенциясына ылайык Келишим түзгөн тараптардын бири бирине карата болгон милдеттенмелерин жокко чыгарбайт.

 (b) Ушул Келишимде эч нерсе Париж конвенциясына ылайык өтүнмө берүүчүлөр жана укук ээлери пайдалануучу укуктарды кемсинтпейт. 

16-берене. Патенттик кооперация жөнүндө келишимди кайра кароолордун, оңдоолордун жана өзгөртүүлөрдүн күчү

(1)      (Патенттик кооперация жөнүндө келишимди кайра кароолордун, оңдоолордун жана өзгөртүүлөрдүн колдонуучулугу) (2) пунктту эске алуу менен, ушул Келишимдин беренелери менен макул болгон, 2000-жылдын 2-июнунан кийин жасалган Патенттик кооперация жөнүндө келишимге кайсы болбосун кайра кароо, оңдоо же өзгөртүүлөр Ассамблея ар бир өзүнчө учурда берилген добуштардын көпчүлүк төрттөн үч бөлүгү менен ылайыктуу чечим кабыл алган шартта ушул Келишимдин жана Нускаманын максаттары үчүн колдонулат.

(2)      (Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин өтмө жоболорунун колдонулбастыгы), Ага байланыштуу кайра каралган оңдоолорду камтуучу Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин кайсы болбосун жобосу же ушул Келишимдин өзгөртүлгөн жобосу ушул келишимдин катышуучу-мамлекеттерине, же мындай мамлекеттин ведомствосуна, же мындай мамлекеттин атынан иш алып баруучу ведомствого карата, ушул жобо бул мамлекет же ведомство тарабынан колдонулуучу мыйзамга каршы келген убакыт ичинде колдонулбайт, ушул Келишимдин жана нускаманын максаттары үчүн колдонулбайт.

(3)       

17-берене. Ассамблея 

(1)      (Курамы) (a) Келишим түзгөн тараптардын Ассамблеясы болот.

 (b) Ассамблеяда ар бир Келишим түзгөн тарап орун басарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлөт. Ар бир делегат бир гана Келишим түзгөн тарапты көрсөтө алат.

 (2) (Милдеттери) Ассамблея:

(i) ушул Келишимди сактоого жана өнүктүрүүгө жана аны колдонууга тиешелүү маселелерди карайт;

 (ii) Эл аралык бюронун жардамы астында Типтүү эл аралык бланктарды жана 14 (1) (c) беренесинде караштырылган арыздын бланкын иштеп чыгат;

 (iii) Нускамага оңдоолорду киргизет;

(iv) ар бир Типтүү эл аралык бланкты жана (ii) пунктчасында караштырылган арыздын бланкын жана (iii) пунктчасында караштырылган ар бир оңдоону колдонуунун датасы үчүн шарттарды аныктайт;

 (v) 16 (1) беренесине ылайык Патенттик кооперация жөнүндө келишимди кайсы болбосун кайра кароо, оңдоо же өзгөртүү ушул Келишимдин же Нускаманын максаттары үчүн колдонулуучу болуп эсептеле тургандыгын чечет;

 (vi) ушул Келишимден келип чыгуучу башка бардык милдеттерди аткарат.

(2)      (Кворум) (a) Мамлекет болуп эсептелүүчү Ассамблеянын мүчөлөрүнүн жарымы кворумду түзөт.

 (b)  (a) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгерде кайсы бир сессияда мамлекетттер болуп эсептелүүчү жана анда көрсөтүлгөн Ассамблеянын мүчөлөрүнүн саны жарымынан азыраагын түзүп, бирок мамлекетттер болуп эсептелүүчү Ассамблеянын мүчөлөрүнүн үчтөн бир бөлүгүнө барабар болсо же андан ашса, Ассамблея чечим кабыл ала алат, бирок Ассамблеянын бардык чечимдери, анын өзүнүн жол-жоболрунун эрежелерине тиешелүү чечимдерден тышкары, төмөнкү шарттар аткарылганда гана милдеттүү түрдө болуп калат.

Эл аралык бюро көрсөтүлгөн чечимдерди мамлекетттер болуп эсептелүүчү жана анда көрсөтүлгөн Ассамблеянын мүчөлөрүнө жөнөтөт жана аларга чечимдерди жөнөткөн датадан тартып санаганда үч айдын ичинде жазуу жүзүндө алардын ушул чечимдерге добуш бере тургандыгын, аларга каршы экендигин же добуш берүүдө калыс калуусун кабарлоону сунушайт. Эгерде мындай мөөнөт өткөнчө ушундай добуш берген же добуш берүүдөн калыс калган мүчөлөрдүн саны сессиянын өзүндө кворумга жетүү үчүн жетпей калган мңчөлөрдүн санына жетсе, мындай чечимдер бир эле учурда зарыл болгон көпчүлүк сакталган шартта күчүнө кирет.

(3)      (Ассамблеяда чечимдерди кабыл алуу ) (a) Ассамблея консесустун негизинде өзүнүн чечимдерин кабыл алууга умтулат.

 (b) Консесустун негизинде чечим кабыл алууга мүмкүн болбогон учурда талкууланып жаткан маселе боюнча чечим добуш берүү менен кабыл алынат. Бул учурда:

 (i) Ар бир Келишим түзүүчү тарап мамлекет болуп эсептелет, бир добушка ээ болот жана өзүнүн атынан гана добуш берет; жана

 (ii) өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелген кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап добуш берүүдө өзүнүн мүчө-мамлекетинин атынан катыша алат, мында добуштардын саны ушул Келишимдин катышуучусу болуп эсептелген, ага кирген мүчө-мамлекеттердин санына барабар болууга тийиш. Эгерде кайсы болбосун анын мүчө-мамлекеттеринин ичинен добуш берүүгө катышууга же катышпоого өз укугунан пайдаланса, бир дагы өкмөттөр аралык уюм добуш берүүдө катышпайт. Мындан тышкары, эгерде ушул Келишимдин катышуучусу болуп эсептелген мүчө-мамлекеттердин ичинен кайсынысы болбосун башка ушундай өкмөттөр аралык уюмдун мүчө-мамлекети болуп эсептелсе жана бул өкмөттөр аралык уюм добуш берүүдө катышса, бир дагы ушундай өкмөттөр аралык уюм добуш берүүдө катышпайт.

(4)      (Көпчүлүк) (a) 14 (2) жана (3), 16 (1), ошондой эле 19 (3) беренелеринин жоболорун эске алуу менен, Ассамблея өзүнүн чечимдерин берилген добуштардын көпчүлүк үчтөн экиси менен кабыл алат.

 (b) зарыл болгон көпчүлүк жетишилгендигин же жоктугун аныктоодо добуш берүүдө чындыгында берилген добуштар гана кабыл алынат. Добуш берүүдө калыс калгандардын добуштары эсепке кабыл алынбайт.

 (6) (Сессиялар) Ассамблея кезектеги сессияга Башкы директордун чакырыгы боюнча эки жылда бир жолу чогулат.

 (7) (Жол-жобо эрежелери) Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин, анын ичинде чукул чакырылган сессиялардын эрежелерин кабыл алат. 

18-берене. Эл аралык бюро 

(1)      (Административдик милдеттери ) (a) Эл аралык бюро ушул Келишимге тиешелүү административдик милдеттерди ишке ашырат.

 (b) Атап айтканда Эл аралык бюро отурумдарды дярдайт жана Ассамблеянын Катчылыгынын жана Ассамблея тарабынан уюштурулушу мүмкүн болгон эксперттер комитеттеринин жана жумушчу топтордун милдеттерин аткарат.

 (2) (Ассамблеянын сессияларынан тышкаркы башка отурумдар) Башкы директор Ассамблея тарабынан уюштурулган кайсы болбосун комитеттин жана жумушчу топтун отурумун чакырат.

 (3) (Ассамблеядагы жана башка отурумдардагы Эл аралык бюронун ролу), (a) Башкы директор жана Башкы директор тарабынан дайындалган жактар Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушч топтордун бардык отурумдарына добуш берүү укугусуз катышышат.

 (b) Башкы директор же Башкы директор тарабынан дайындалган штаттык кызматкер Ассамблеянын жана (а) пунктчасында эскертилген комитеттердин жана жумушчу топтордун ex officio катчысы болуп эсептелет.

 (4) (Конференциялар) (a) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра кароо боюнча кайсы болбосун конференциянын даярдоо иштерин жүзөгө ашырат.

 (b) Эл аралык бюро Уюмдун мүчө-мамлекеттери, өкмөттөр аралык жана улуттук бейөкмөт уюмдар менен эскертилген даярдоо иштерине тиешелүү мселелер боюнча консультация иштерин жүргүзө алат.

 (c) Башкы директор жана Башкы директор тарабынан дайындалган жактар кайра кароо боюнча конференциялардагы талкууларга добуш берүү укугусуз катышышат.

 (5) (Башка милдеттери) Эл аралык бюро ушул келишимге байланыштуу ага жүктөлгөн кайсы болбосун башка милдеттерди аткарат. 

19-берене. Кайра кароолор 

(1)      (Келишимди кайра кароо) (2) пункттун жоболорун эске алуу менен, Келишим түзгөн тараптардын конференциясында ушул Келишим кайра кароого дуушар болушу мүмкүн. . Кайра кароо боюнча кайсы болбосун конференцияны чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(2)      (Кайра кароо же Келишимдин айрым жоболорун оңдоо) 17 (2) жана (6) беренеге оңдоолор кайра кароо боюнча конференция тарабынан, же (3) пункттун жоболоруна ылайык Ассамблея тарабынан киргизилиши мүмкүн.

(3)      (Келишимдин айрым жоболоруна карата Ассамблея тарабынан кабыл алынган оңдоолор) (a) Ассамблея тарабынан 17 (2) жана (6) беренеге оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап же Башкы директор тарабынан көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай сунуштарды Башкы директор Ассамблея тарабынан алардын каралышына эң аз дегенде 6 ай калганга чейин Келишим түзгөн тараптарга жөнөтөт.

 (b)  (а) пунктчасында караштырылган жоболорго карата кайсы болбосун оңдоолорду кабыл алуу берилген добуштардын көпчүлүк төрттөн үч бөлүгүн талап кылат.

 (c) (а) пунктчасында караштырылган жоболорго карата кайсы болбосун оңдоо ар бир Келишим түзгөн тараптын конституциялык жол-жобосуна ылайык ишке ашырылган, аны кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону, ал тарабынан ушул оңдоо кабыл алынган датага Ассамблеянын мүчөлөрү болуп турган Келишим түзгөн тараптардын төрттөн үч бөлүгүнөн Башкы директор алган күндөн бир айдан кийин күчүнө кирет. Көрсөтүлгөн жоболорго карата ушундай жол менен кабыл алынган кайсы болбосун оңдоо, оңдоо күчүнө кирген датага, Келишим түзгөн тараптардын бардыгы үчүн, ошондой эле кыйла кийинки датага Келишим түзгөн тарап болуп кала турган мамлекеттер жана өкмөттөр аралык уюмдар үчүн милдеттүү болот. 

20-берене. Келишимде катышуу 

(1)      (Мамлекеттер) Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелген же Уюмдун мүчөсү болуп эсептелген жана ушул мамлекеттин ведомствосу аркылуу, же башка мамлекеттин ведомствосу, же өкмөттөр аралык уюм аркылуу ага патенттер берилиши мүмкүн болгон кайсы болбосун мамлекет ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

(2)      (Өкмөттөр аралык уюмдар) Эгерде эң аз дегенде ушул өкмөттөр аралык уюмдун мүчө-мамлекеттеринин бири Париж конвенциясынын катышуучусу же Уюмдун мүчөсү болуп эсептелсе жана ушул өкмөттөр аралык уюм анын ички жол-жоболоруна ылайык керектүү шартта ушул келишимдин катышуучусу болууга ыйгарым укуктуу экендигин жана төмөнкүлөрдү билдирсе, кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюм ушул келишимдин катышуучусу боло алат:

 (i) ал анын мүчө өлкөлөрүнө карата күчүндө болгон патенттерди берүүгө компетенттүү болсо; же

 (ii) ал ушул Келишим менен жөнгө салынуучу маселелерге карата компетенттүү болсо, анын бардык мүчө-мамлекеттери үчүн милдеттүү болгон өзүнүн мыйзамдары бар болсо жана анын ушул мыйзамга ылайык анын аймагында күчкө ээ боло турган патенттерди берүү максаттарында аймактык ведомствого ээ болсо же ошого ыйгарым укуктарды берген болсо. (3) пунктту эске алуу менен кайсы болбосун мындай арыз ратификациялоо же кошулуу жөнүндөгү документти сактоого тапшыруу учурунда берилет.

(3)      (Аймактык патентик уюмдар) Европа патенттик уюму, Евразия патенттик уюму, Африканын өнөр жай менчик аймактык уюму жана Африканын интеллектуалдык менчик уюму ушул Келишимди кабыл алган Дипломатиялык конференцияда (2) (i) же (ii) пунктта эскертилген арызды берүү менен өкмөттөр аралык уюм катарында ушул Келишимдин катышуучусу болуп кала алышат, эгерде ратификациялоо же кошулуу жөнүндөгү документти берүүдө ал анын ички жол-жоболоруна ылайык керектүү деңгэлде ушул Келишимдин катышуучусу болуп калганга ыйгарым укуктуу экендигин билдирсе.

(4)      (Ратификацияло же кошулуу) (1), (2) же (3) пункттарынын талаптарын канааттандыруучу кайсы болбосун мамлекет же өкмөттөр аралык уюм сактоого төмөнкүлөрдү бере алат:

 (i) ушул мамлекет же уюм тарабынан ушул Келишимге кол коюу учурунда, раификациялоо жөнүндө документти; же

 (ii) ушул мамлекет же уюм тарабынан ушул Келишимге кол коюлбаган учурда кошулуу жөнүндө документти. 

21-берене. Келишимдин күчүнө кириши; ратификациялоолордун жана кошулуулардын күчүнө кирүү даталары 

(1)      (Ушул Келишимдин күчүнө кириши) Бул Келишим он өлкө сактоого Башкы директорго өзүлөрүнүн ратификацияланган грамоталарын же кошулуу жөнүндөгү актыларын берген соң үч айдан кийин күчүнө кирет.

(2)       (Ратификациялоолордун жана кошуулуулардын күчүнө кирүү даталары) Ушул Келишим өзүнүн жоболору менен төмөнкүлөрдү байланыштырат:

 (i)  Ушул Келишим күчүнө кирген датадан кийин, (1) пунктта эскертилген он мамлекетти; 

 (ii) Башкы директорго өзүнүн ратификацияланган грамотасын же кошулуу жөнүндөгү актысын берген датадан, же ушул документте көрсөтүлгөн кайсы болбосун кыйла кийинки датадан, бирок эгерде мындай документ (1) пунктка ылайык ушул Келишим күчүнө киргенден кийин сактоого берилген болсо, мындай сактоого берилген датадан соң алты айдан кеч эмес убакыт ичиндеги датадан үч ай өткөндөн кийин, кайсы болбосун башка мамлекетти;

 (iii) анын ратификациялоо же кошулуу жөнүндөгү документи сактоого берилген датадан, ушул документте көрсөтүлгөн кайсы болбосун кыйла кийинки датадан, бирок эгерде мындай документ (1) пунктка ылайык ушул Келишим күчүнө киргенден кийин сактоого берилген болсо, сактоого мындай берүү датасынан кийин алты айдан кеч эмес убакыт ичиндеги датадан үч ай өткөндө кийин, же эгерде мындай документ сактоого ушул Келишим күчүнө киргенге чейин берилген болсо, ушул Келишим күчүнө киргенден кийин үч айдан кийин, Европа патенттик уюмунан, Евразия патенттик уюмунан, Африканын өнөр жай менчик аймактык уюмунан жана Африканын интеллектуалдык менчик уюмунан ар бирин;

 (iv) анын ратификациялоо же кошулуу жөнүндөгү документи сактоого берилген датадан үч ай өткөндөн кийин, же ушул документте көрсөтүлгөн, бирок сактоого мындай берүү датасынан алты айдан кеч эмес кайсы болбосун кыйла кийинки датага ушул Келишимдин катышуучусу болуп калууга укуктуу болгон кайсы болбосун башка өкмөтөр аралык уюмду. 

22-берене. Келишимди иштеп жаткан өтүнмөлөргө жана патенттерге колдонуу 

(1)      (Принцип)  (2) пунктту эске алуу менен, Келишим түзгөн тарап, кароодо турган өтүнмөлөргө карата жана 21-беренеге ылайык Келишим түзүүчү тарап ушул Келишимдин жоболоруна байланыштуу болуп калган колдонулуп жаткан датага, патенттерге карата 5-беренеден жана 6 (1) жана (2)-беренеден жана аларга тиешелүү Нускамадан тышкары, ушул Келишимдин жана Нускаманын жоболорун колдонот. 

(2)      (Жол-жоболор) Бир дагы Келишим түзгөн тарап, эгерде мындай жол-жобо 21-беренеге ылайык Келишим түзүүчү тарап ушул Келишимдин жоболоруна байланыштуу болуп калган датага чейин башталса, (1) пунктта караштырылган өтүнмөлөр жана патенттер боюнча иш кагаздарын жүргүзүүдөгү кайсы болбосун жол-жобого ушул Келишимдин же Нускаманын жоболорун колдонууга милдеттүү эмес. 

23-берене. Эскертүүлөр 

(1)      (Эскертүү) Кайсы болбосун мамлекет же өкмөттөр аралык уюм эскертүү жолу менен, 6(1) берененин жоболору Патенттик кооперация жөнүндө келишимге ылайык эл аралык өтүнмөгө колдонулуучу ойлоп табуунун биримдүүлүгүнө карата эч кандай талапка колдонулбастыгы тууралуу билдире алат.

(2)      (Эскертүүлөрдү берүү ыкмалары) (1) пунктка ылайык кайсы болбосун эскертүү, эскертүү берүүчү тиешелүү мамлекеттин же өкмөттөр аралык уюмдун ушул Келишимге кошулуусу жөнүндө же ратификацияланышы тууралуу документке тиркелүүчү арызда жасалат.

(3)      (Артка чакыртуу) (1) пунктка ылайык кайсы болбосун эскертүү кайсы учурда болбосун артка чакыртылып алынышы мүмкүн.

(4)      (Башка эскертүүлөргө тыюу салуу) (1) пунктта караштырылган учурдан тышкары ушул Келишимге эч кандай башка эскертүүлөргө жол берилбейт. 

24-берене. Келишимди денонсациялоо 

(1)      (Кабарлоо) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап Башкы директорго багытталган кабарлоону жөнөтүү жолу менен ушул Келишимди денонсациялай алат.

(2)      (Күчүнө кирүү датасы) Кайсы болбосун денонсация Башкы диретор кабарлоону алган датадан же кбарлоодо көрсөтүлгөн кайсы болбосун кыйла кийинки датадан тартып бир жылдан кийин күчүнө кирет. Денонсация кароодо турган кайсы болбосун өтүнмөгө карата же денонсация күчүнө кирген датага Келишим түзгөн тарап денонсациялаган, колдонулуп жаткан кайсы болбосун патентке карата ушул келишимди колдонууну козгобойт.  

25-берене. Келишимдин тилдери 

(1)      (Чыныгы тексттер) Ушул Келишим бир нускада англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдеринде кол коюлду, мында ушул гана тексттер бирдей чыныгы тексттер.

(2)      (Расмий тексттер) (1) пунктта эскертилген кайсы болбосун тилдеги расмий текст кызыкдар болгон тараптар менен консультация алышкандан кийин Башкы директор тарабынан бекитилет. Ушул пункттун максаттары үчүн, кызыкдар болгон тарап деген, анын расмий тили же расмий тилдеринин бири болуп ошол сөз болуп жаткан тил эсептелген, Келишимдин катышуучусу болуп эсептелүүчү же 20 (1) беренеге ылайык Келишимдин катышуучусу болуп калууга укуктуу болгон кайсы болбосун мамлекет жана Европа патенттик уюму, Евразия патентик уюму, Африканын аймактык өнөр жай менчик уюму жана Африка интеллектуалдык менчик уюму, ошондой эле эгерде анын расмий тилдеринин бири болуп ошол сөз болуп жаткан тил эсептелсе, Келишимдин катышуучусу болуп эсептелүүчү же Келишимдин катышуучусу болуп калууга укуктуу болгон кайсы болбосун башка өкмөттөр аралык уюм дегенди билдирет.

(3)      (Чыныгы тексттердин артыкчылыгы) түшүнүүлөргө карата ар кандай пикирлер келип чыккан учурда чыныгы жана расмий тексттердин негизинде чыныгы тексттер пайдаланылат. 

26-берене. Бул Келишим Уюмдун штаб-квартирасында, 20 (1) беренеге ылайык Келишимдин катышуучусу болуп калууга укуктуу болгон кайсы болбосун мамлекет жана Европа патенттик уюму, Евразия патенттик уюму, Африканын аймактык өнөр жай менчик уюму жана Африка интеллектуалдык менчик уюму тарабынан кол коюу үчүн, ал кабыл алынгандан кийин бир жылга ачылды. 

 

27-берене. Депозитарий; каттоо 

(1)      (Депозитарий) Башкы директор ушул Келишимдин депозитарийи болуп эсептелет.

(2)      (Каттоо) Башкы директор ушул Келишимди Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттайт. 

Патенттк укук жөнүндө келишимге жана ушул келишимге Нускамага карата Дипломатиялык конференциянын

МАКУЛДАШЫЛГАН БИЛДИРҮҮЛӨРҮ 

1. Дипломатиялык конференция тарабынан 1 (xiv) беренени кабыл алууда, “ведомстводогу жол-жобо” деген сөздөр колдонулуучу мыйзамга ылайык сот жол-жоболорун камтыбайт деп түшүнүлгөн.

2. Дипломатиялык конференция тарабынан 1 (xvii), 16 жана 17 (2) (v)  беренени кабыл алууда, төмөнкүдөй деп түшүнүлгөн:

 (1) PLT Ассамблеясы тиешелүү учурларда РСТ Ассамблеясынын отурумдары менен бирге чакырылат.

 (2) РСТнын катышуучу-мамлекеттерине кошумча катары, РСТга карата Административдик нускамага өзгөртүүлүрдү киргизүү сунушталгандыгына байланыштуу тиешелүү учурларды  PLTнын Келишим түзгөн тараптары менен консультациялар жүргүзүлөт.

 (3) Башкы директор РСТ Ассамблеясы тарабынан чечим кабыл алуу үчүн, тиешелүү учурларда РСТнын катышуучусу болуп эсептелбеген Келишим түзгөн тарап Ассамблеянын жана РСТнын башка органдарынын отурумдарына байкоочу катары чакырылышын сунуштайт.

 (4) Эгерде PLT Ассамблеясы 16-беренеге ылайык РСТга кандайдыр бир кайра кароо, оңдоо же өзгөртүү PLTнын максаттары үчүн колдонулууга тийиш деген чечими кабыл алса, Ассамблея ар бир өзүнчө учурда PLTга ылайык өтмө жоболорду караштыра алат.

3. 6 (5) жана 13 (3) беренелерин, 4 жана 14-эрежелерди кабыл алууда Дипломатиялык конференция Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунан артыкчылыктуу документтер үчүн санариптик китепкана системасын түзүүнү тездетүүнү көптөн-көп суранды. Мындай система патент ээлеринин жана артыкчылыктуу документтерге кирүү мүмкүнчүлүгүн алууну каалаган башка жактардын кызыкчылыктарына жооп бермек.

4. Ушул Келишимдин 8 (1) (a) эрежелерин колдонууга көмөк көрсөтүү максатында, Дипломатиялык конференция, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Башкы Ассамблеясына жана Келишим түзүүчү тараптарга, өнүккөн жана өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө, ошондой эле өткөөл экономикадагы өлкөлөргө ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин алар тарабынан ал күчүнө киргенге чейин аткарылышы үчүн кошумча техникалык жардамдарды көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды.

Дипломатиялык конференция ошондой эле рынок экономикасындагы өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдү өтүнүчкө жооп катары жана өз-ара макулдашылган шарттарда өнүккөн жана өнүгүп бара жаткан өлкөлөрдүн, ошондой эле өткөөл экономикадагы өлкөлөрдүн кызыкчылыгында техникалык жана финансылык жактан кызматташууга чакырат.

Дипломатиялык конференция ИМБДУнун Башкы Ассамблеясына ушул Келишим күчүнө киргенден кийин ар бир кезектеги сессияда мындай кызматташуунун жүрүшүнө контролду жана баалоону ишке ашырып туруу өтүнүчү менен кайрылды.

5.  12 (5) (vi) жана 13 (3) (iv) эрежелерди кабыл алууда Дипломатиялык конференция тарабынан, тараптардын ортосундагы тескөөлөрдүн жүрүшүндө 11 жана 12-беренелер менен караштырылган жумшартуулар чөйрөсүндөгү аракеттерди алып таштоо максатка ылайыктуу болсо дагы, Келишим түзүүчү тараптардын колдонулуучу мыйзамдары ушул жагдайларда үчүнчү жактардын ар кандай кызыкчылыктарын, ошондой эле ушул тескөөлөрдүн катышуучусу болуп эсептелбеген башка жактардын кызыкчылыктарын эске алган тиешелүү жумшартууларды караштырса жакшы болмок деп түшүнүлдү.

6. Ушул Келишимди жана ага карата Нускаманы түшүнүүгө же колдонууга карата эки же бир нече Келишим түзгөн тараптардын ортосунда келип чыгуучу кайсы болбосун талаш-тартыш Башкы директордун жардамы менен консультацияларды жүргүзүү же ортомчулук кылуу аркылуу жөнгө салынышы мүмкүн.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900