FaLang Language Switcher

Эл аралык патенттик классификациялоо жөнүндө СТРАСБУРГ МАКУЛДАШУУСУ

Кыргыз Республикасы 1998-жылдын 10-апрелиндеги №39 Мыйзамына ылайык

Макулдашууга кошулду 

Страсбург ш.

1971-жылдын 24-марты 

Эл аралык патенттик классификациялоо жөнүндө

СТРАСБУРГ МАКУЛДАШУУСУ 

Келишим түзүүчү тараптар

автордук күбөлүктөрдү, пайдалуу моделдерди жана пайдалуулугу жөнүндө күбөлүктөрдү патенттик классификациялоонун бирдиктүү системасын жалпы кабыл алуу жалпы кызыкчылыктарга жооп берерин жана өтө жакын эл аралык кызматташууну түзүүгө көмөк бере тургандыгын эске алып,

ага ылайык Европа кеңеши Ойлоп табууларга эл аралык патенттик классификациялоо түзгөн 1954-ж. 19-декабрындагы Ойлоп табууларга эл аралык патенттик классификациялоо боюнча Европа конвенциясынын маанилүү экендигин билип,

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын бардык катышуучу-өлкөлөрү үчүн ушул Классификациялоонун жалпы баалуулугун жана анын маанисин  эске алып,

заманбап техникалык жетишкендиктердин үзгүлтүксүз көбөйүп жаткан көлөмүнө алардын мүмкүнчүлүк алышын жеңилдетүүчү өнүккөн өлкөлөр үчүн ушул Классификациялоонун маанилүү экендигин эске алып,

1900-жылдын 14-декабрында Брюсселде, 1911-жылдын 2-июнунда  Вашингтондо, 1925-жылдын 6-ноябрында  Гаагада, 1934-жылдын 2-июнунда Лондондо, 1958-жылдын 31-октябрында  Лиссабондо жана 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979-жылдын 2-октябрында өзгөртүлгөн Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 19-статьясын эске алуу менен,

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашышты: 

1-статья. Атайын союзду түзүү. Эл аралык классификациялоону кабыл алуу 

Ушул Макулдашуу колдонулган өлкөлөр Атайын союзду түзөт жана автордук күбөлүктөрдүн, пайдалуу моделдердин жана пайдалуулугу жөнүндө күбөлүктөрдүн бирдиктүү патенттик классификациялоосун кабыл алат.  Классификациялоо "Эл аралык патенттик классификациялоо" (мындан ары Классификациялоо) деп аталат.

2-статья. Классификациялоонун аныктамасы 

(1) (а) Классификациялоо төмөнкүлөрдү камтыйт:

(i) 1954-ж. 19-декабрындагы Ойлоп табууларга эл аралык патенттик классификациялоо боюнча Европа конвенциясынын (мындан ары Европа конвенциясы) жоболоруна ылайык иштелип чыккан текст, ал күчүнө кирген жана 1968-ж. 1-сентябрында Европа кеңешинин Генералдык катчысы тарабынан жарыяланган;

(ii) ушул Макулдашуу күчүнө киргенге чейин Европа конвенциясынын 2 (2) статьясына ылайык күчүнө кирген өзгөртүүлөр;

(iii) 5-статьяга ылайык киргизилген өзгөртүүлөр, алар 6-статьянын жоболоруна ылайык күчүнө кирген;

(b) Классификациялоонун текстине кирген колдонмолор, эскертүүлөр ушул тексттин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелинет.

(2) (а) (1) (а) (i) пунктта айтылган текст эки акыйкат нускада камтылат, ар бири англис жана француз тилдеринде, бул Макулдашуу кол коюу үчүн ачылып жаткан датага карата бир нускасы – Европа Кеңешинин Генералдык катчысына жана башка нускасы – 1967-ж. 14-июлунда Конвенциянын негизинде түзүлгөн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык директоруна (мындан ары ылайыгына карата Генералдык директор жана Уюм) сактоого өткөрүлүп берилет.

(b) (1) (а) (ii) пункттагы айтылып өткөн өзгөртүүлөр эки акыйкат нускада ар бири англис жана француз тилдеринде, бир нускасы – Европа Кеңешинин Генералдык катчысына жана башка нускасы – Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(с) (1) (а) (iii) пунктундагы айтылган өзгөртүүлөр англис жана француз тилдеринде, бир акыйкат нускада Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет. 

3-статья. Классификациялоонун тилдери 

(1) Классификациялоо англис жана француз тилдеринде иштелип чыккан, мында эки текст тең толугу менен акыйкат болуп эсептелинет.

(2) Классификациялоонун расмий тексттери 7-статьяда айтылып өткөн, Ассамблея аныктаган испан, немец, португал, орус жана япон тилдеринде,  ошондой эле башка тилдерде кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин же ушул өкмөттөр берген котормонун негизинде же Атайын союздун же Уюмдун бюджети үчүн финансылык кыйынчылыктарга алып келбеген башка ыкма менен Уюмдун эл аралык бюросу (мындан ары Эл аралык бюро) тарабынан иштелип чыгат. 

4-статья.  Классификациялоону колдонуу 

(1) Классификациялоо өзгөчө административдик мүнөзгө ээ.

(2) Атайын союздун ар бир өлкөсү негизги же кошумча система катарында Классификациялоону колдонууга укуктуу. 

(3) Атайын союздун өлкөлөрүнүн  компетенттүү органдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

(i) аларга берилүүчү патенттерге, автордук күбөлүктөрдү, пайдалуу моделдерди жана пайдалуулугу жөнүндө күбөлүктөрдү, ошондой эле ушул органдар аны жарыялайбы же жалпыга тааныштыруу үчүн жөн эле тиркелеби, ушуларга карабастан  коргоонун көрсөтүлгөн түрлөрүнө кирген өтүнмөлөр жана

(ii) (i) пунктчада айтылган документтерди жарыялоо же тиркеп коюу жөнүндө расмий басылмаларга жайгаштырылган билдирүүлөргө ойлоп табууга колдонулган Классификациялоонун толук индекстери, ага (i) пунктчада айтылган документ кирет.

(4) Ушул Макулдашууга кол коюуда же ратификациялык грамотаны же кошулуу жөнүндө актынын сактоого өткөрүп берүүдө:

(i) кайсы өлкө болбосун жалпыга тааныштыруу үчүн көрсөтүлгөн өтүнмөлөргө, ошондой эле ушул өтүнмөлөргө кирген билдирүүлөргө (3) пунктта караштырылган Классификациялоонун топторуна же топчолоруна кирген индекстерди киргизүү милдетин өзүнө алгандыгын билдирет жана 

(ii) жаңылыктуулукка экспертизалоо жүргүзбөгөн, кадимки же кийинки мөөнөткө калтырылган экспертизалоо болбосун жана патент берүү же коргоонун башка түрлөрүн берүү жол-жоболору анда техниканын деңгээлинин абалын аныктоо үчүн издөө жүргүзүүнү караштырбаган  кайсы өлкө болбосун (3) пунктта караштырылган документтерге жана билдирүүлөргө Классификациялоонун топторуна же топчолоруна кирген индекстерди киргизүү милдетин өзүнө албагандыгын билдирет. Эгер мындай абалдар же коргоонун айрым түрлөрүнө же техниканын айрым тармагына карата гана болсо, бул өлкө айтылган абалдан кайсыга тийиштүү болсо, ошого карата гана эскертме берет. 

(5) 5-статьяда айтылган Эксперттер комитети тарабынан аныкталган аларды "Эл аралык  патенттик классификациялоо" же ушул сөздөрдүн кыскартылышы коштогон Классификациялоонун индекстери алар киргизиле турган ар бир документтин башында кара шрифт же алар ачык көрүнгөндөй ыкма менен басылат.

(6) Эгер Атайын союздун кайсы өлкөсү болбосун патент берүүнү кайсы бир өкмөттөр ортосундагы органга тапшырса, ал ушул статьяга ылайык Классификациялоону ушул органдын колдонушун камсыздоочу бардык мүмкүн болгон чараларды көрөт. 

5-статья. Эксперттер комитети 

(1) Эксперттер комитети түзүлөт,  анда Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн кызыкчылыгы көрсөтүлөт.

(2) (а) Генералдык директор Эксперттер комитетинин отурумдарына байкоочулар катарында патент жаатында адистештирилген өкмөттөр ортосундагы уюмдардын өкүлдөрүн жана эң кеминде алардын катышуучу-өлкөлөрүнүн бири ушул Макулдашуунун катышуучусун чакырат.

(b) Генералдык директор өз демилгеси боюнча же Эксперттер комитетинин сунушу боюнча башка мамлекеттер ортосундагы же эл аралык өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн аларга кызыкчылык келтирген маселелерди талкуулоого катышууга чакырат.

(3) Эксперттер комитети:

(i) Классификациялоого өзгөртүү киргизет;

(ii) Атайын союздун өлкөлөрүнө Классификациялоону пайдаланууга жана аны бирдей пайдаланууну өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максаты менен сунуштарды жиберет;

(iii) негизинен өнүккөн өлкөлөрдүн муктаждыктарын эске алып, ойлоп табууларды экспертизалоодо пайдаланылуучу документтерди кайра класстарга бөлүүдө эл аралык кызматташууга өбөлгө түзөт;

(iv) Атайын союздун же Уюмдун бюджети үчүн финансылык кыйынчылыктарды келтирбестен, бардык башка чараларды көрөт, өнүккөн өлкөлөргө Классификациялоону колдонууга көмөк берет;

(v) чакан комитеттерди жана жумушчу топторду түзүүгө укугу бар.

(4) Эксперттер комитети жол-жоболордун өз эрежелерин кабыл алат. Бул эрежелер (2) (а) пунктта айтылган анын чакан комитеттеринин жана жумушчу топторунүн өкмөттөр ортосундагы уюмдардын отурумдарында катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү камсыз кылышат. 

(5) Классификациялоону өзгөртүү боюнча сунуштар Атайын союздун кайсы өлкөсүнүн болбосун компетенттүү органы, Эл аралык бюро, ушундай сунуштарды киргизүү үчүн Эксперттер комитети тарабынан атайын чакырылган кайсы болбосун башка уюмдун (2) (а) пунктунун күчүндө Эксперттер комитетине берилген кайсы болбосун өкмөттөр ортосундагы уюмдар тарабынан киргизилет. Сунуштар Эл аралык бюрого кайра жөнөтүлөт, ал Эксперттер комитетине жана байкоочуларга Эксперттер комитетинин сессиясы башталганга 2 ай калганга чейин жиберет, анда айтылган сунуштар каралып чыгат.

(6) (а) Эксперттер комитетинин ар бир мүчө-өлкөсү бир добушка ээ.

(b) Эксперттер комитети өлкөлөр добуш берүүдө катышкандардын жөнөкөй көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(с) Классификациялоонун негизги структурасын өзгөртүүгө алып келген же кайра класстарга бөлүштүрүү боюнча маанилүү иш жүргүзүүгө чакырган чечим катарында  добуш берүүдө катышкандардын бештен биринен эсептелинген кандай болбосун чечимин кабыл алуу үчүн өлкөлөрдүн добуш берүүдө катышкандардын төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат.

(d) Калыс болгондордун добушу эсепке алынбайт. 

6-статья. Кабарлоо, күчүнө кириши жана өзгөртүүлөрдү жана башка чечимдерди жарыялоо 

(1) Атайын союздун компетенттүү органдары Классификациялоого өзгөртүүлөрдү кабыл алууга карата ар бир чечим тууралуу жана Эксперттер комитетинин сунуштары жөнүндө Эл аралык бюро тарабынан кабарлоо алат. Өзгөртүүлөр кабарлоо жиберилгенден 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

(2) Эл аралык бюро күчүнө кирген өзгөртүүлөрдү Классификациялоого киргизет. Өзгөртүүлөр жөнүндө билдирүүнү 7-статьяда айтылган Ассамблея тарабынан аныкталган мезгилдүү басылмаларда жарыялашат. 

7-статья. Атайын союздун Ассамблеясы 

(1) (а) Атайын союздун Атайын союздун өлкөлөрүнөн турган Ассамблеясы бар.

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн өкмөтү бир делегаттан турат, анын орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар.

(с) 5 (2) (а) статьяда айтылган кайсы болбосун өкмөттөр ортосундагы уюм Ассамблеянын отурумдарында ал эми Ассамблея токтом чыгарса, Ассамблея тарабынан түзүлүшү мүмкүн болгон ушундай комитеттерде жана жумушчу топтордо байкоочулар тарабынан көрсөтүлөт.

(d) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкмөт тартат.

(2) (а) 5-статьянын жоболорун эске алып, Ассамблея:

(i) Атайын союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Макулдашууну пайдаланууга тийиштүү бардык маселелерди карап чыгат;

(ii) Эл аралык бюрого кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого карата көрсөтмөлөрдү берет;

(iii) Атайын союзга тийиштүү Генералдык директордун отчётун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат жана бекитет жана ага Атайын союздун компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык зарыл болгон нускамаларды берет;

(iv) Атайын союздун программасын аныктайт, 3 жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчётун бекитет;

(v) Атайын союздун финансылык регламентин бекитет; 

(vi) англис, француз жана 3 (2) статьяда саналып өткөн тилдерден тышкары, кайсы тилдерде Классификациялоонун расмий текстерин иштеп чыгууну чечет жана;

(vii) Атайын союздун максаттарын ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептеген комитеттерди жана жумушчу топторду түзөт;

(viii) Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелбеген кайсы өлкөлөр жана кайсы өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар (1) (с) пунктунун жоболорун эске алуу менен ал түзгөн кайсы болбосун комитеттердин же жумушчу топтун  отурумдарына байкоочулар катарында киргизилерин аныктайт;

(ix) Атайын союздун максаттарына жетүүгө багытталган кандай болбосун башка тийиштүү аракеттерди жүргүзөт;

(x) ушул Макулдашуудан келип чыккан башка милдеттерди аткарат.

(b) Аларды Уюм башкарган, ошондой эле башка Союздар үчүн кызыкчылык келтирген маселелер боюнча Ассамблея Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин угуп, чечимди кабыл алат.

(3) (а) Ассамблеянын ар бир мүчө-өлкөсү бир добушка ээ.

(b) Ассамблеянын мүчө-өлкөлөрүнүн жарымы кворумду түзөт. 

(с) кворум жок болсо, Ассамблея чечим кабыл алат, бирок анын жеке жол-жоболорунун эрежелерине тийиштүү чечимдерден тышкары, Ассамблея бардык ушундай чечимдерди кабыл алат, алар төмөнкүдөй шарттарды сактоодо гана күчүнө кирет. Эл аралык  бюро анда көрсөтүлбөгөн Ассамблеянын мүчө-өлкөлөрүнө айтылган чечимдерди жиберет жана алар ушул чечим үчүн алар добуш береби, каршыбы же калысбы, ушуларды билдирип 3 айдын ичинде жазуу түрүндө билдирүүсү зарыл. Эгер ушул мөөнөттүн ичинде добуш бергенин же калыс болгондугун билдирген өлкөлөрдүн саны ушул сессияда кворумга жетүү үчүн жетпеген санга жетсе, мындай чечимдер ошол эле убакта зарыл болгон көпчүлүк сакталган шартында, күчүнө кирет.

(d) 11 (2) статьянын жоболорун эске алуу менен Ассамблея берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(е) Калыс болгондордун добушу эсепке алынбайт.

(f) Делегат бир гана мамлекетти билдирет жана анын атынан добуш берет.

(4) (а) Ассамблея өзгөчө учурлардан тышкары, Уюмдун Генералдык Ассамблеясы чогулган убакта жана ошол эле жерде, Генералдык директордун чакыруусу боюнча 3 жылда бир жолу кезектеги сессияга чогулат.

(b) Ассамблея Ассамблеянын мүчө-өлкөлөрүнүн төрттөн биринин талабы боюнча  Генералдык директор чакырган кезексиз сессияга чогулат.

(с) Генералдык директор ар бир сессиянын күн тартибин даярдайт.

(5) Ассамблея жол-жоболордун өз эрежелерин кабыл алат 

8-статья. Эл аралык бюро 

(1) (а) Атайын союздун административдик милдеттерин Эл аралык бюро ишке ашырат. 

(b) Эл аралык бюро негизинен отурумдарды даярдайт жана Ассамблея же Эксперттер комитети тарабынан түзүлгөн Ассамблеянын Катчылыгынын,  Эксперттер комитетинин жана башка комитеттердин жана жумушчу топтордун милдеттерин аткарат. (c) Генералдык директор Атайын союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелинет жана Атайын союздун кызыкчылыгын көрсөтөт.

(2) Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы кызматкер болбосун Ассамблея же Эксперттер комитети тарабынан түзүлгөн Ассамблеянын Катчылыгынын,  Эксперттер комитетинин жана башка комитеттердин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарында добуш берүү укуксуз катышышат. Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы кызматкер болбосун ушул органдардын ex officio катчысы болуп эсептелинет.

(3) (а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

(b) Эл аралык бюро кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоо маселелери боюнча өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңешет.

(с) Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы кызматкер болбосун добуш берүү укуксуз кайра карап чыгуу боюнча конференциянын ишине катышат.

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн кайсы болбосун башка милдеттерди аткарат. 

9-статья. Финансы 

(1) (а) Атайын союздун бюджети бар.

(b) Атайын союздун бюджети Атайын союздун жеке түшүүлөрүн жана чыгымдарын, Союздар үчүн жалпы чыгымдардын бюджетине анын төгүмүн, ошондой эле тийиштүү учурларда, Уюмдун Конференциясынын бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт.

(с) Союздар үчүн жалпы чыгымдар болуп аларды Уюм башкарган, ушул Атайын союзга, бирок бир эле убакта бир же бир нече башка Союздарга кирбеген чыгымдар эсептелинет. Ушул жалпы чыгымдарда Атайын союздун үлүшү бул чыгымдарга болгон анын кызыкчылыгына карата болот.

(2) Атайын союздун бюджети башка Союздардын бюджети менен координациялоону тийиштүү түрдө талаптарды эске алуу менен кабыл алынат, аларды Уюм башкарат.

(3) Атайын союздун бюджети төмөнкүдөй булактардан каржыланат:

(i) Атайын союздун  өлкөлөрүнүн төгүмдөрүнөн;

(ii) Эл аралык бюро тарабынан Атайын союзга тийиштүү тейлөө кызматтарын көрсөткөндүгү үчүн жыйымдардан жана төлөмдөрдөн;

(iii) Союзга тийиштүү басылмаларды Эл аралык бюро сатуудан түшкөн түшүүлөрдөн;

(iv) белектерден, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;

(v) ренталардан, пайыздардан жана ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) (а) (3) (i) пунктта айтылып өткөн төгүмдөрдү аныктоо үчүн Атайын союздун ар бир өлкөсү  Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясында кайсы класска киргизилсе, ошол эле класска кирет жана өз жылдык төгүмүн Париж союзунда ушул класс үчүн белгиленген бирдиктердин сандын негизинде төлөйт.

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн жылдык төгүмү бардык төгүм төлөгөн өлкөлөрдүн бирдиктеринин жалпы санына анын бирдиктеринин саны катарында бардык өлкөлөр төлөөгө тийиштүү болгон Атайын союздун бюджетине төгүмдөрдүн жалпы суммасына кирген суммага барабар.  

(с) Төгүмдөр ар бир жылдын биринчи январынан тартып төлөнөт.

(d) Эгер анын бересесинин суммасы ал толук 2 жыл төлөй турган суммага барабар же андан жогору болсо,төгүмдөрдү төлөө боюнча бересеси бар өлкө Атайын союздун кайсы болбосун органында добуш берүү укугун жоготот. Бирок эгер төгүмдү төлөөнү мөөнөтүнөн кечиктирүү өзгөчө жана жүйөлүү себептер менен төлөбөгөндүгү далилденсе, Атайын союздун кайсы болбосун органы ушундай өлкөгө бул органда добуш берүү укугу менен пайдалануусуна уруксат берет.

(е) Бюджет жаңы финансылык мезгилге чейин кабыл алынбаган учурда, анда финансылык регламентте караштырылган тартипке ылайык, мурунку жылдын деңгээлиндеги бюджет менен иш жүргүзүлөт.

(5) Атайын союздун атынан Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн тейлөө кызматтарына төлөнүүчү жыйымдардын жана төлөмдөрдүн өлчөмү Генералдык директор тарабынан белгиленет, ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт. 

(6) (а) Атайын союздун жүгүртмө каражаттар фонду бар, ал Атайын союздун ар бир өлкөсү төлөй турган бир жолку төлөмдөн турат.  Эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө маселени чечет.

(b) Аталган фондуга ар бир өлкөнүн баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же ушул фондуну көбөйтүүдө анын үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алынган жылдагы ушул өлкөнүн төгүмүнө пропорциялуу.

(с) Бул пропорция жана төлөөнүн шарттары Генералдык директор Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин, анын сунушу боюнча Ассамблея тарабынан белгиленет.

(7) (а) Анын аймагында Уюмдун штаб-квартиасы бар өлкө менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, бул өлкө аванс берери караштырылган. Бул аванстардын суммасы жана алар бериле турган шарты ар бир учурда ушундай өлкө менен Уюмдун ортосундагы өзгөчө макулдашуунун предмети болуп эсептелинет.

(b) (а) пунктчасында айтылган өлкөдөй эле, Уюм дагы аванс берүү жөнүндө милдеттенмесин жазуу түрүндө кабарлоо аркылуу жокко чыгара алат. Жокко чыгаруу кабарлоо жиберилген жылдан 3 жылдан кийин күчүнө кирет.

(8) Финансылык текшерүү Атайын союздун бир же бир нече өлкөлөрүнүн финансылык регламентине ылайык же алардын макулдугу менен Ассамблея дайындаган тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүргүзүлөт. 

10-статья. Макулдашууну кайра карап чыгуу 

(1) Бул Макулдашуу Атайын союздун өлкөлөрүнүн атайын конференцияларында убактысы менен кайра карап чыгылышы керек.

(2) Кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(3) 7, 8, 9 жана 11 статьяларга карата оңдоолор кайра карап чыгуу боюнча конференцияда же 11-статьянын жоболоруна ылайык кабыл алынат. 

11-статья. Макулдашуунун айрым жоболоруна оңдоолор 

(1) 7, 8, 9-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар Атайын союздун кайсы өлкөсү болбосун же Генералдык директор тарабынан киргизилет. Мындай сунуштар Генералдык директор тарабынан аларды Ассамблея караганга чейин 6 ай мурун Атайын союздун өлкөлөрүнө жөнөтүлөт.

(2) (1) пунктта караштырылган статьяларга карата оңдоолор Ассамблея тарабынан кабыл алынат, бул үчүн берилген добуштун төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат; бирок 7-статьяга жана ушул пунктка карата кайсы болбосун оңдоо берилген добуштун бештен төртүнүн көпчүлүгү менен кабыл алынат.

(3) (а) (1) пунктта караштырылган статьяларга карата оңдоолор ар бир өлкөнүн конституциялык жол-жоболоруна ылайык жүргүзүлгөн аны кабыл алуу жөнүндө жазуу түрүндө кабарлоону Генералдык директордун ушул оңдоону кабыл алган учурда Атайын союздун мүчөлөрү болгон өлкөлөрдүн төрттөн үчүнөн алгандан бир айдан кийин күчүнө кирет.

(b) Ушундай түрдө кабыл алынган аталган статьяларга кандай оңдоо болбосун оңдоо күчүнө кирген учурда Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелинген бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү.

(с) (а) пунктчасына ылайык кабыл алынган кандай оңдоо болбосун (а) пунктчасынын жоболоруна ылайык айтылып өткөн оңдоо күчүнө кирген датадан кийин Атайын союздун мүчөлөрү болуп калган бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү түрдө колдонулат.  

12-статья. Макулдашууда катышуу 

(1) Кайсы өлкө болбосун - Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу төмөнкүдөй жол менен ушул Макулдашуунун тарабы боло алат:

(i) кийин ратификациялык грамотаны сактоого өткөрүп берүү менен Макулдашууга кол коюу, же

(ii) Макулдашууга кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүү.

(2) Ратификациялык грамоталар же  кошулуу жөнүндө актылар Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(3) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын Стокгольм актысынын 24-статьясынын жоболору ушул Макулдашууга колдонулат.

(4) (3) пункт эч убакта Атайын союздун кайсы бир өлкөсү тарабынан ага ушул Макулдашуу башка өлкө тарабынан көрсөтүлгөн пункттун күчү менен колдонулуп, аймакка карата анык абалын унчукпастан таануу же кабыл алуу болуп түшүндүрүлбөйт. 

13-статья. Макулдашуунун күчүнө кириши 

(1) (а) Бул Макулдашуу ратификациялык грамоталар же кошулуу жөнүндө актылар сактоого өткөрүлүп берилгенден, бир жылдан кийин күчүнө кирет:

(i) ушул Макулдашуу кол коюу үчүн ачылган датага карата Европа конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген өлкөлөрдүн үчтөн экиси менен, жана

(ii) мурун Европа конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинбеген Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын үч катышуучу-өлкөлөрү жана эң кеминде алардын бири патенттерге же автордук күбөлүктөргө берилген өтүнмөлөрдүн саны ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүп берген күнгө карата Эл аралык бюро тарабынан жарыяланган жылдык статистикалык маалыматтарга ылайык 40 миңден ашкан өлкө.

b) Бул Макулдашуу (а) пунктчасына ылайык күчүнө кирген өлкөлөрдүн санына кирбеген кайсы болбосун өлкөлөргө карата Макулдашуу эгер ратификациялык грамотада же кошулуу жөнүндө актыда өтө кеч дата көрсөтүлбөсө, Генералдык директор тарабынан аны ратификациялоо же кошулуу жөнүндө акты тууралуу кабарлоо берилгенден, бир жылдан кийин күчүнө кирет. Акыркы учурунда ушул Макулдашуу ушундай түрдө көрсөтүлгөн датада ушул өлкөгө карата күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасы үчүн 1999-жылдын 10-сентябрынан күчүнө кирди.  

(с) Ушул Макулдашууну ратификациялаган же ага кошулган Европа конвенциясынын катышуучу-өлкөлөрү бул макулдашуу ушул өлкөлөргө карата күчүнө кирген датадан кеч эмес жокко чыгаруу күчүнө кирген шартында, аты аталган конвенцияны жокко чыгарууга милдеттүү.

(2) Ратификациялоо же кошулуу автоматтуу түрдө ушул макулдашуу менен белгиленген бардык жоболорду таанууга жана бардык артыкчылыктарды алууга алып келет.  

14-статья. Макулдашуунун күчүнүн мөөнөтү 

Бул Макулдашуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын күчүнүн мөөнөтүндөй эле мөөнөткө ээ.  

15-статья. Жокко чыгаруу 

(1) Атайын союздун кайсы өлкөсү болбосун Генералдык директорго кабарлоо жиберүү аркылуу ушул Макулдашууну жокко чыгара алат.

(2) Жокко чыгаруу Генералдык директор кабарлоо алгандан, бир жылдан кийин күчүнө кирет.

(3) Ушул статья менен караштырылган жокко чыгаруу укугу ал Атайын союздун мүчөсү болуп калган датадан тартып эсептегенде, 5 жыл өткөнгө  чейин эч бир өлкө тарабынан колдонулбайт. 

16-статья. Кол коюу, тилдер, кабарлоо, депозитарийдин милдеттери

(1) (а) Бул Макулдашууга англис жана француз тилдеринде, бир нускада кол коюлат, мында эки текст тең толук акыйкат деп эсептелинет.

(b) Ушул Макулдашуу кол коюу үчүн 1971-жылдын 30-сентябрына чейин ачык.

(с) Кол коюу үчүн ал жабылгандан кийин, бул Макулдашуунун түпнуска тексти Генералдык директордо сакталат.

(2) Расмий текстери испан, немец, португал, орус жана япон тилдеринде, ошондой эле Ассамблея белгилеген башка тилдерде кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин Генералдык директор тарабынан иштелип чыгат.

(3) (а) Генералдык директор өзү күбөлөндүрүп, тийиштүү түрдө ушул Макулдашуунун кол коюлган текстинин эки көчүрмөсүн ага кол койгон бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө жана сурам боюнча кайсы болбосун өлкөнүн өкмөтүнө жиберет.  Генералдык директор ошондой эле өзү күбөлөндүрүп, тийиштүү түрдө бир көчүрмөсүн Европа кеңешинин Генералдык катчысына жиберет.

(b) Генералдык директор ушул Макулдашууга карата кандай болбосун оңдоонун тийиштүү түрдө ал күбөлөндүргөн эки көчүрмөсүн Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө жана сурам боюнча кайсы болбосун өлкөнүн өкмөтүнө жиберет. Генералдык директор ошондой эле өзү күбөлөндүрүп, тийиштүү түрдө бир көчүрмөсүн Европа кеңешинин Генералдык катчысына жиберет.

(с) Генералдык директор ушул Макулдашууга кол койгон же ага кошулган кайсы болбосун өлкөнүн өкмөтүнө сурам боюнча англис же француз тилдеринде Классификациялоонун тийиштүү түрдө ал күбөлөндүргөн көчүрмөсүн жиберет.

(4) Генералдык директор бул Макулдашууну Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттоодон өткөрөт.

(5) Генералдык директор Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучуларынын бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө жана Европа Кеңешинин Генералдык катчысына төмөнкүлөр жөнүндө кабарлайт:

 (i) кол коюу жөнүндө;

(ii) ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүп берүү жөнүндө;

(iii) бул Макулдашуу күчүнө кирген дата жөнүндө;

(iv) Классификациялоону пайдалануу боюнча тактоолор жөнүндө;

(v) ушул Макулдашууга карата оңдоолорду кабыл алуу жөнүндө;

(vi) аларга карата ушул оңдоолор күчүнө кирген даталар жөнүндө; 

(vii)жокко чыгаруулар жөнүндө. 

17-статья. Өтмө жоболор 

(1) Ушул Макулдашуу күчүнө киргенден кийин 2 жылдын ичинде Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелинбеген Европа конвенциясынын катышуучу-өлкөлөрү эгер алар ушуну кааласа, алар Атайын союздун мүчөлөрү болгондогудай эле Эксперттер комитетинде ушундай эле укуктар менен пайдалана алышат.

(2) (1) пунктта айтылып өткөн мөөнөттөн кийин 3 жылдын ичинде аталган пуктта айтылган өлкөлөр Эксперттер комитетинин отурумдарында, ал эми аталган Комитет токтом кылса, анда ал түзгөн кайсы болбосун чакан комитетте же жумушчу топто байкоочулар катарында катыша алышат.  Ушул мезгилдин эле ичинде бул өлкөлөр 5 (5) статьяга ылайык Классификациялоого өзгөртүүлөрдү киргизе алышат жана 6 (1) статьяга ылайык Эксперттер комитетинин чечимдери жана сунуштары жөнүндө кабарлоо алышат.

(3) Бул Макулдашуу күчүнө киргенден кийин 5 жылдын ичинде Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелинбеген Европа конвенциясынын катышуучу-өлкөлөрү Ассамблеянын отурумдарында, ал эми Ассамблея токтом кылса, анда ал түзгөн кайсы болбосун комитетте же жумушчу топто байкоочулар катарында катыша алышат. 

Документ бүттү

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900