FaLang Language Switcher

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө СИНГАПУР КЕЛИШИМИ

КР 2008-жылдын 5-апрелиндеги N 51 Мыйзамы менен ратификацияланган 

Женева шаары

2006-жылдын 28-марты

TLT/R/DC/30

Түпнуска: англис тилинде

Датасы: 2006-ж. 28-марты 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК УЮМУ

ЖЕНЕВА 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР БОЮНЧА МЫЙЗАМДАР ЖӨНҮНДӨ КАЙРА КАРАЛГАН

КЕЛИШИМДИ КАБЫЛ АЛУУ БОЮНЧА ДИПЛОМАТИЯЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ 

2006-ж. 13-31-марты, Сингапур

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР БОЮНЧА МЫЙЗАМДАР ЖӨНҮНДӨ СИНГАПУР

КЕЛИШИМИ, ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР БОЮНЧА МЫЙЗАМДАР ЖӨНҮНДӨ

СИНГАПУР КЕЛИШИМИНЕ КАРАТА НУСКАМА ЖАНА ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР

БОЮНЧА МЫЙЗАМДАР ЖӨНҮНДӨ СИНГАПУР КЕЛИШИМИНЕ КОШУМЧА

ДИПЛОМАТИЯЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯГА РЕЗОЛЮЦИЯ ЖАНА АГА КАРАТА

НУСКАМАЛАР

 

2006-жылдын 28-мартында Дипломатиялык конференция

тарабынан кабыл алынды

                                                    

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө

СИНГАПУР КЕЛИШИМИ

                      

1-статья. Кыскартылган түшүндүрүүлөр 

Ушул Келишимдин максаттары үчүн жана атайын эскертүүлөр болбогондо:

(i) "Ведомство" Келишим түзгөн жак белгилерди каттоону тапшырган агенттикти билдирет;

(ii) "каттоо" Ведомство тарабынан белгини каттоону билдирет;

(iii) "өтүнмө" каттоо үчүн өтүнмөнү билдирет;

(iv ) "билдирүү" Ведомствого берилген өтүнмөгө же каттоого тийиштүү, кайсы болбосун арызды же кайсы болбосун өтүнмөнү, өтүнүч кат, кат-кабарды же башка маалыматтарды билдирет;

(v) "жакка" шилтеме жеке жана юридикалык жакка шилтеме катарында түшүндүрүлөт;

(vi) "ээси" белгилердин реестринде каттоонун ээси катарында көрсөтүлгөн жакты билдирет;

(vii) "белгилердин реестри" Ведомство түзө турган маалыматтардын жыйындысын билдирет. Реестр бардык каттоолордун мазмунун жана алар саналган алып жүрүүчүлөргө карабастан, бардык каттоолорго карата аларга киргизилген бардык маалыматтарды билдирет;

(viii) "Ведомстводогу жол-жобо" өтүнмө же каттоого карата Ведомстводогу иш кагаздарын жүргүзүү боюнча кайсы гана болбосун жол-жобону билдирет;

(iх) "Париж конвенциясы" кайра карап чыгууларды жана оңдоолорду эске алуу менен, Парижде 1883-ж. 20-мартында кол коюлган Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясын билдирет;

(х) "Ницца классификациясы" кайра карап чыгууларды жана оңдоолорду эске алуу менен, Ниццада 1957-ж. 15-июнунда кол коюлган белгилерди каттоо максаты үчүн товарларды жана тейлөө кызматтарын Эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу менен түзүлгөн классификацияны билдирет;

(хi) "лицензия" Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарына ылайык, белгини пайдаланууга болгон лицензияны билдирет;

(хii) "лицензиат" лицензия берилген жакты билдирет;

(хiii) "Келишим түзгөн тарап" кайсы гана болбосун мамлекетти же өкмөттөр ортосундагы уюм - ушул Келишимдин катышуучусун билдирет;

(хiv) "Дипломатиялык конференция" Келишимди кайра карап чыгуу же ага оңдоолорду киргизүү максаттары үчүн Келишим түзгөн тараптардын чакыруусун билдирет;

(хv) "Ассамблея" 23-статьяда айтылган Ассамблеяны билдирет;

(хvi) "ратификациялык сабатка" шилтеме кабыл алуу жана жактыруу жөнүндө документке киргизилүүчү шилтемелер катарында түшүндүрүлөт;

(xvii) "Уюм" Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xviii) "Эл аралык бюро" Уюмдун Эл аралык бюросун билдирет;

(xix) "Башкы директор" Уюмдун Башкы директорун билдирет;

(хх) "Нускама" 22-статьяда айтылган, ушул Келишимге карата нускаманы билдирет;

(ххi) "Статьяга" же Статьянын пунктуна же пунктчасына шилтеме Нускаманын тийиштүү эрежесине(лерине) киргизилүүчү шилтемелер катарында түшүндүрүлөт;

(ххii) "TLT 1994-ж." Женевада 1994-ж. 27-октябрында кол коюлган Товардык белгилер боюнча мыйзам жөнүндө келишимди билдирет. 

2-статья. Келишим пайдаланылган белгилер 

(1) [Белгилердин мүнөзү] Кайсы гана болбосун Келишим түзгөн тарап ушул Келишимди белгилөөлөрдөн турган белгилерге карата пайдаланат, алар анын мыйзамдарына ылайык, белгилер катарында катталышы мүмкүн.

(2) [Белгилердин категориялары]

(а) Ушул Келишим товарларга (товардык белгилер) же тейлөө кызматтарына (тейлөө белгилери) тийиштүү белгилерге же товарларга жана тейлөө кызматтарына пайдаланылат.

(Ь) Ушул Келишим жамааттык, сертификаттык жана кепилдүү белгилерге пайдаланылбайт. 

3-статья. Өтүнмө 

(1) [Өтүнмөдө же аны коштомодо камтылган көрсөтмөлөр же элементтер; Алымдар]

(а) Кайсы гана болбосун Келишим түзгөн тарап өтүнмө төмөнкү көрсөтмөлөрдүн же элементтердин бардыгын же айрымдарын камтышы керектигин талап кыла алат:

(i) каттоо жөнүндө арыз;

(ii) өтүнүүчүнүн аты жана дареги;

(iii) өтүнүүчү жараны болуп эсептелген, мамлекеттин аталышы, эгер ал кайсы-бир мамлекеттин жараны болуп эсептелсе; ал жашаган мамлекеттин аталышы, ушунусу бар болсо; анын аймаганда өтүнүүчүнүн анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы бар болгон мамлекеттин аталышы, ушунусу бар болсо;

(iv) юридикалык жактын уюштуруу-укуктук мүнөзү жана мамлекеттин аталышы, ал эми зарыл учурда ушул мамлекеттин курамындагы аймактык бирдиги, көрсөтүлгөн жактын мыйзамга ылайык түзүлүшү - эгер өтүнүүчү юридикалык жак болуп эсептелсе;

(v) өкүлдүн аты жана дареги, эгер өтүнүүчүнүн ушунусу бар болсо;

(vi) иш кат алышуу үчүн дарек, эгер 4(2)(Ь) статьяга ылайык, ушунусу талап кылынса;

(vii) Париж конвенциясынын 4-статьясына ылайык, талап кылына турган, артыкчылык жөнүндө ушундай арызды колдоого көрсөтмөлөрү жана далилдөөсү менен бирге мурун берилген өтүнмө боюнча артыкчылыгы сурала турган арыз - эгер өтүнүүчү ушундай артыкчылыктын укугу менен пайдалангысы келсе;

(viii) Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарына ылайык, талап кылына турган ушундай арызды колдоого көрсөтмөлөрү менен бирге, көргөзмөдө товарларды жана/же тейлөө кызматтарын экспонаттоонун натыйжасында келип чыккан коргоо сурала турган арыз - эгер өтүнүүчү ушундай коргоонун артыкчылыгы менен пайдалангысы келсе;

(iх) Нускамада айтылгандай, эч болбогондо бир белгинин көрсөтүлүшү;

(х) кайсы жерде пайдаланыла турган болсо, Нускамада айтылгандай, белгинин ушул түрүнө талап кылынуучу белгинин түрү, ошондой эле өзгөчө талаптар көрсөтүлгөн арыз;

(хi) кайсы жерде бул пайдаланыла турган болсо, Нускамада айтылгандай, Ведомство тарабынан колдонулуучу белгини каттоодон өткөрүүнү жана стандарттык символдорду пайдалануу менен жарыяланышын ниеттенгендигин билдирген өтүнүүчүнүн арызы;

(хii) кайсы жерде бул пайдаланыла турган болсо, Нускамада айтылгандай, белгини айырмалоочу элемент катарында түстү коргоону сурап алууну ниеттенгендигин көрсөткөн өтүнүүчүнүн арызы;

(хiii) белгинин транслитерациясын же анын белгиленген бөлүктөрүн;

(xiv) белгини же анын белгиленген бөлүктөрүн которууну;

(xv) Ницца классификациясынын класстары боюнча топтолгон белгини каттоо суралган товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын аталышы, мында ар бир топко бул Классификациянын классынын номуру болушу керек, буга товарлар же тейлөө кызматтарынын ушул тобу кирет жана топтор Классификациялоодо көрсөтүлгөн класстардын биринин артынан бири келүүчү тартибинде берилген;

(xvi) Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, белгини пайдаланууну ниеттенгендиги жөнүндө арыз.

(Ь) (а) (хvi)-пунктчасында көрсөтүлгөн белгини пайдаланууну ниеттенгендиги жөнүндө арыз ордуна же толуктоо ордуна, өтүнүүчү Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, белгини иште пайдалануу жана далилдерди көрсөтүү жөнүндө арыз бере алат.

(с) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап анын Ведомствосуна берилген өтүнмөгө байланыштуу алым төлөнүшүн талап кыла алат.

(2) [Бир нече класстарга кирген товарлар жана/же тейлөө кызматтары үчүн бир өтүнмө] Бир эле өтүнмө Ницца классификациясынын бир же бир нече класстарына киргенине карабастан, бир нече товарлар жана/же тейлөө кызматтарына тийиштүү болушу мүмкүн.

(3) [Иш жүзүндө пайдалануу] Эгер (1)(а)(vi)-пунктуна ылайык белгини пайдаланууну ниеттенгендиги жөнүндө өтүнмө берилсе, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап өтүнүүчүнүн улуттук мыйзамдар менен белгиленген мөөнөттүн ичинде жана Нускамада айтылган минималдуу мөөнөттү эске алуу менен анын Ведомствосуна көрсөтүлгөн мыйзамдардын талаптары менен белгинин иш жүзүндө пайдаланылгандыгы жөнүндө далилдөөлөрдү көрсөтүшүн талап кыла алат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап өтүнмөгө карата (1) жана (3) пункттарда жана 8-статьяда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган шарттарды аткарууну талап кылбайт. Негизинен, өтүнмөгө карата аны карап чыгуунун бардык мезгилинин аралыгында төмөнкү шарттарды аткарышын талап кыла албайт:

(i) соода реестринен кайсы болбосун күбөлүктү же көчүрмөнү көрсөтүүнү;

(ii) өтүнүүчү өнөр жай же соода ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгынын, ошондой эле тийиштүү далилдерди көрсөтүүсүнүн көрсөтмөсү;

(iii) өтүнүүчү өтүнмөдө тизмеленген товарларга жана/же тейлөө кызматтарына туура келген ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгынын, ошондой эле тийиштүү далилдерди көрсөтүүсүнүн көрсөтмөсү;

(iv) башка Келишим түзгөн тараптын же Келишим түзгөн тарап болуп эсептелбеген, Париж конвенциясынын катышуучу мамлекеттин белгилердин реестринде белги далилдерин көрсөтүү, качан өтүнүүчү Париж конвенциясынын 6quinquies статьясын пайдаланууну сурап алган учурдан тышкары.

(5) [Далилдер] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап өтүнмө боюнча экспертизаны жүргүзүүдө эгер, Ведомстводо өтүнмөдө камтылган кайсы гана болбосун көрсөтмөнүн же элементтин анык экендигине карата негизделген күмөн келип чыкса, анын Ведомствосуна далилдерди берүүсүн талап кыла алат. 

4-статья. Өкүлчүлүк 

Иш кат алышуу үчүн дарек

(1) [Практикага жол берилген өкүлдөр]

(а) Кайсы Келишим түзгөн тарап Ведомстводогу кайсы болбосун жол-жоболор үчүн дайындалган өкүлдөн болбосун төмөнкүлөрдү талап кыла алат:

(i) өтүнмөлөр жана каттоолорго байланыштуу Ведомстводо колдонулуучу мыйзамдардын негизинде иш алып баруу укугунун болушун жана Ведомстводогу практикада жол берилүүсүн, кайсы жерде бул колдонулса;

(ii) өз дареги катарында Келишим түзгөн тарап аркылуу айтылган аймактагы даректи көрсөтүүсүн.

(Ь) (а) Ведомстводо өкүлдүн кайсы гана болбосун жол-жоболорго карата аракети же (а) пунктчасына ылайык, Келишим түзгөн тарап колдонуучу талаптарды сактаган өкүлгө карата, өтүнүүчү, ээси же башка кызыкдар жак менен ишке ашырыла турган аракет күчү бар же ушул өкүлдү дайындаган жогоруда аты аталган жактарга карата иш жүргүзүүсү.

(2) [Милдеттүү өкүлчүлүк; Иш кат алышуу үчүн дарек]

(а) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап Ведомстводогу кайсы болбосун жол-жоболордун максаттары үчүн, өтүнүүчү, ээси же башка кызыкдар жак жашабаган болуп жана анын аймагында чыныгы жана жалган эмес өнөр жай же коммерциялык ишкананын болбогонун өкүл тарабынан көрсөтүлүшүн талап кыла алат.

(Ь) (а)-пунктчасынын маанисинде өкүлчүлүктү талап кылбаган кайсы гана болбосун Келишим түзгөн тарап өтүнүүчү, ээси же башка кызыкдар жак анын ведомствосу колдонуучу кайсы болбосун жол-жоболордун максаттары үчүн жашабаган болуп анын аймагыңда чыныгы жана жалган эмес өнөр жай же коммерциялык ишканасы болбосо, ушул аймакта иш кат алышуу үчүн дарек болуусун талап кыла алат.

(3) [Ишеним кат]

(а) Качан Келишим түзгөн тарап өтүнүүчү, ээси же кайсы болбосун башка кызыкдар жак өкүл тарабынан анын Ведомствосунда тааныштырылышы керек экендигине уруксат берген же талап кылган учурларда, ал учурга байланыштуу, өтүнүүчүнүн, ээсинин же башка жактын аты көрсөтүлүп өзүнчө билдирүүдө (мындан ары - ишеним кат) ушундай өкүлдүн дайындалышын талап кыла алат.

(Ь) Ишеним кат анда көрсөтүлгөн бир же бир нече өтүнмөгө жана/же каттоолорго тийиштүү болушу мүмкүн же ар кандай чыгарып таштоолорду эсепке алуу менен, өкүлдү дайындаган жактын көрсөтмөсү менен, ушул жактын бардык болгон жана келип түшүүчү өтүнмөлөргө жана/же каттоолорго карата.

(с) Ишеним кат белгиленген юридикалык аракеттер менен өкүлдүн ыйгарым укуктарын чектейт. Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап өкүлдүн ишеним каттын негизинде өтүнмөнү кайра чакырып алууга же белгини каттоодон баш тартууга укугу бар экендигин так айтуусун талап кыла алат.

(d) Эгер Ведомствого билдирүүнү, анда өкүл катары көрсөтүлгөн жак берсе, бирок мындай билдирүүнү алган учурда Ведомстводо зарыл болгон ишеним кат болбосо, Келишим түзгөн тарап мындай ишеним катты Ведомствого Келишим түзгөн тарап белгиленген мөөнөттүн ичинде жана Нускамада айтылган минималдуу мөөнөттү эске алуу менен алып келип, көрсөтүүсүн талап кыла алат. Эгер, ишеним кат Ведомствого Келишим түзгөн тарап белгилеген мөөнөттүн ичинде берилбесе, Келишим түзгөн тарап көрсөтүлгөн жактын билдирүүсүнүн күчү жок деп билет.

(4) [Ишеним катка таянуу] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап анын Ведомствосуна өкүл тарабынан берилген кандай гана билдирүү болбосун, ушул Ведомство тарабынан жол-жоболор максаты үчүн пайдалангандыгына ишеним катка таянуу камтылышын талап кылат, анын негизинде өкүл өз аракеттерин жүргүзөт.

(5) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Келишим түзгөн тараптын бири дагы (3) жана (4) пункттарда жана 8-статьяда каралган маселелерге байланыштуу, ушул пункттарда алдын ала каралган шарттардан айырмаланган шарттарды аткарууну талап кыла албайт.

(6) [Далилдөөлөр] Эгер, Ведомстводо (3) жана (4)-пункттарда айтып өтүлгөн кайсы гана болбосун билдирүүдө камтылган, кайсы гана болбосун көрсөтмөнүн аныктыгына карата негизделген күмөн саноо келип чыкса, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап анын Ведомствосуна далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кыла алат. 

5-статья. Берүү датасы 

(1) [Мүмкүндүк берилген талап кылуулар]

(а) (Ь)-пунктчасын жана (2) пунктту эске алуу менен, Келишим түзгөн тарап 8(2)-статьясында жазылган тилде төмөнкү көрсөтмөлөрдү жана элементтерди анын Ведомствосу тарабынан кабыл алган датаны анын өтүнмө берүү датасы катарында белгилейт.

(i) белгини каттоого суралган, анык же божомолдонгон көрсөтмөнү;

(ii) өтүнүүчүнү окшоштурууга мүмкүнчүлүк берүүчү көрсөтмөлөрдү;

(iii) Ведомствого өтүнүүчү же анын өкүлү менен байланышууга мүмкүнчүлүк берүүчү көрсөтмөлөрдү; ушунусу бар болсо,

(iv) өтүнмөдө анын каттоосу суралган, белгинин так көрсөтүлүшү жетишерлик;

(v) аларды каттоо суралган, товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын тизмесин;

(vi) Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, 3(1)(а)(xvi) статьяда айтылган арыздагы 3(1)(а)(xvi) же (Ь) статьясы же 3(1 (Ь) статьяда айтылган арыз жана далилдөөлөр колдонулса.

(Ь) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, өтүнмөнүн берилген датасы катарында анын Ведомствосунун бардыгын эмес, (а) пунктчасында айтылган көрсөтмөлөрдүн жана элементтеринин айрымдарын гана же 8(2)-статьяда айтылган тилден айырмаланган, тилде алынгандарын белгилей алат.

(2) [Мүмкүн болгон кошумча талап кылуулар]

(а) Келишим түзгөн тарап өтүнмө берүүнүн датасы айтылган алымды төлөгөнгө чейин, белгиленбей турганын караштырат.

(Ь) Келишим түзгөн тарап эгер, ал ушул Келишимдин катышуучусу болуп калуучу датага ушундай талапты пайдаланган учурда гана (а) пунктчасындагы айтылган талапты колдоно алат.

(3) [Оңдоолор жана мөөнөттөр] (1) жана (2)-пункттарына ылайык, оңдоолорду киргизүүнүн шарттары жана мөөнөттөрү Нускама менен белгиленет.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап өтүнмө берилген датага карата (1) жана (2) пункттарда айтылгандардан айырмаланган шарттарды аткарууну талап кылбайт. 

6-статья. Бир нече класстарга тийиштүү товарлар жана/же тейлөө кызматтары үчүн бир каттоо 

Эгер Ницца классификациясынын бир нече класстарына кирген товарлар жана/же тейлөө кызматтары бир гана өтүнмөгө киргизилсе, анда бул өтүнмө боюнча бир гана каттоо жүргүзүлөт. 

7-статья. Өтүнмөнү жана каттоону бөлүү 

(1) [Өтүнмөнү бөлүү]

(а) Анда бир нече товар жана/же тейлөө кызматы аталган кайсы гана өтүнмө болбосун (мындан ары - баштапкы өтүнмө);

(i) эч болбогондо, белгини каттоо жөнүндө Ведомство тарабынан чечим кабыл алынганга чейин,

(ii) белгини каттоого Ведомствонун чечимине каршы каршылык көрсөтүүнү кароого байланыштуу, кандай гана болбосун жол-жоболордун учурунда,

(iii) белгини каттоо жөнүндө чечимге даттанууга байланыштуу, кандай гана болбосун жол-жоболордун учурунда,

баштапкы өтүнмөдө аталган товар жана/же тейлөө кызматынын ушундай өтүнмөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүү жолу менен (мындан ары - бүлүнгөн өтүнмөлөр) эки же бир нече өтүнмөгө өтүнүүчү же анын суранычы боюнча бөлүштүрүлөт. Бөлүнгөн өтүнмөлөр баштапкы өтүнмөнүн берилген датасын жана анын артыкчылыгын сакташат, ушунусу бар болсо.

(Ь) (а)-пунктчасын эске алып, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, алымды төлөөнү камтуу менен, өтүнмөнү бөлүштүрүүгө карата талаптарды эркин коет.

(2) [Каттоону бөлүү] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, (1)-пункт каттоону бөлүштүрүүгө карата колдонулат. Мындай бөлүштүрүү:

(i) каттоону жарабайт деп эсептөөнү таанууну үчүнчү жактардын талаптарына байланыштуу, Ведомстводогу каңдай гана болбосун жол-жобонун учурунда,

(ii) мурдагы жол-жобонун жүрүшүндө Ведомство кабыл алган чечимге даттанууга байланыштуу, кандай гана болбосун жол-жоболордун учурунда, Келишим түзгөн тарап эгер, анын мыйзамдары үчүнчү жактарга аны каттоого чейин белгинин каттоого каршы каршылык көрсөтүүгө уруксат берсе, каттоону бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырбаган учурда уруксат берилет. 

8-статья. Билдирүүлөр 

(1) [Берүү каражаттары жана билдирүүлөрдүн формасы] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап билдирүүлөрдүн каражаттарын, ошондой эле ушундай маалыматтарды - кагазда, электрондук же башка формада кабыл алууну тандай алат. 

(2) [Кабар берүү тили] 

(а) Кайсы гана болбосун Келишим түзгөн тарап, кандай гана билдирүү болбосун анын ведомствосунда кабыл алынган тилде түзүлүшүн талап кылат. Эгер, Ведомство бир тилден ашыгына мүмкүнчүлүк берилсе, өтүнүүчүдөн же башка кызыкдар жактан билдирүүнүн белгиси же элементи бир тилден ашык эмес берилиши талап кылынбайт деген шартта, Ведомствого байланыштуу колдонулган тилге карата кандай гана болбосун талапты аткарышы талап кылынат.

(Ь) Бир дагы Келишим түзгөн тарап ушул Келишим менен караштырылгандан айырмаланган кандай гана болбосун билдирүүнү которуусун күбөлөндүрүүнү, нотариалдык күбөлөндүрүүнү, түпнускасын тастыктоону, мыйзамдаштыруусун же башка ырастамасын талап кыла албайт.

(с) (Ь)-пунктчасына карабастан, эгер, Ведомство кагаздагы билдирүүдөгү кайсы кана кол коюуга болбосун, анын түпнускасына байланыштуу күмөн саноого негизи болгон учурда гана Келишим түзгөн тарап Ведомствого далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кылат.

(4) [Электрондук формада же электрондук берүү каражаттары менен берилген билдирүүлөр] Эгер Келишим түзгөн тарап Ведомствого билдирүүлөр электрондук формада же электрондук берүү каражаттары менен берсе, ал кандай гана болбосун ушундай билдирүүлөр Нускамада жазылган талаптарга жооп берүүсүн талап кылат.

(5) [Билдирүү берүү] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап билдирүү берүүнү анын мазмуну Нускамада караштырылгандай, аналогиялуу Типтүү эл аралык бланкка тийиштүү болгондой билдирүүнү кабыл алат, ушунусу бар болсо.

(6) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап (1)(5)-пункттарга байланыштуу, ушул статьяда көрсөтүлгөндөн айырмаланган шарттарды аткарууну талап кылбайт.

(7) [Өкүл менен байланыш каражаты] Ушул статьядагы эч нерсе өтүнүүчүнүн ээсинин же башка кызыкдар жактын жана анын өкүлүнүн ортосундагы байланыш каражатын жөнгө салбайт. 

9-статья. Товарларды жана/же тейлөө кызматтарын классификациялоо 

(1) [Товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын көрсөтмөлөрү] Өтүнмө же каттоого жана товарлар жана/же тейлөө кызматтары камтыган көрсөтмөлөргө байланыштуу Ведомство тарабынан жүргүзүлгөн ар бир каттоо жана кайсы гана болбосун жарыялоо Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулган жана көрсөтүлгөн Классификациянын класстарынын тартиби боюнча ушул товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын аталышын көрсөтөт, мында ушул товарлардын же тейлөө кызматтарынын тобу кирген ушул классификациялоонун классынын номуру ар бир топко (группа) карата коюлат жана топтор көрсөтүлгөн Классификациялоонун класстарынын тартибинде берилген.

(2) [Бир эле класска же ар түрдүү класстарга кирген товарлар же тейлөө кызматтары]

(а) Товарлар же тейлөө кызматтары Ведомство тарабынан жүргүзүлгөн кайсы гана болбосун каттоо же жарыялоодо, алардын Ницца классификациясынын бир эле, ошол класста болгонунун негизинде окшош деп эсептелинбейт.

(Ь) Товарлар же тейлөө кызматтары Ведомство тарабынан жүргүзүлгөн кайсы гана болбосун каттоо же жарыялоодо, алардын Ницца классификациясынын ар түрдүү класстарында болгондугунун негизинде окшош эмес деп эсептелинбейт. 

10-статья. Аттарын же даректерин өзгөртүү 

(1) [Ээсинин атын же дарегин өзгөртүү] 

(а) Эгер, каттоонун ээси болуп мурдагысы эле калса, бирок анын аты жана/же дареги өзгөрсө, ар бир Келишим түзгөн тарап реестрге киргизилиши керек болгон, тийиштүү каттоонун жана өзгөрүүнүн номуру көрсөтүлүп, билдирүүдө берилгендерди Ведомствонун өзүнүн белгилеринин реестрине ушундай өзгөрүүнү киргизүү жөнүндө арызын тааныйт.

(Ь) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап арызда төмөнкүлөрдүн көрсөтүлүшүн талап кылат:

(i) ээсинин аты жана дареги;

(ii) өкүлдүн аты жана дареги, эгер каттоо ээсинин ушунусу болсо;

(iii) иш кат алышуу үчүн дарек, эгер каттоо ээсинин ушунусу болсо.

(с) Кайсы болбосун тарап, анын Ведомствосуна берилген арызга байланыштуу, алым төлөнүшүн талап кылат.

(2) Эгер өзгөртүү бир нече каттоого тийиштүү болсо дагы, анда бардык тийиштүү каттоо номурлары көрсөтүлгөн шарты менен бир эле арыз жетишерлик.

(2) [Өтүнүүчүнүн атын же дарегин өзгөртүү] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, качан тийиштүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номур бериле элек болсо же ушундай номур өтүнүүчүгө же анын өкүлүнө билине элек болгон шартында гана, өзгөртүү өтүнмө же өтүнмөлөргө же болбосо кандайдыр бир өтүнмөгө же өтүнмөлөргө жана каттоого же каттоолорго тийиштүү болгон учурда (1)-пункт колдонулушу керек, арыз ошого карабастан, ушундай өтүнмөнү нускамада айтылгандай бирдейлештирет.

(3) [Өкүлдүн атын же дарегин же иш кат алышуу үчүн дарегин өзгөртүү] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, кайсы гана болбосун өкүлдүн атын же дарегин өзгөртүүсүнө ушунусу болсо жана иш кат үчүн дарегине тийиштүү кандай гана болбосун өзгөртүүгө ушунусу бар болсо (1)-пункт колдонулат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууну тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап ушул статьяда айтылган арызга байланыштуу, (1) жана (3)-пункттарга жана 8-статьядагы айтылгандардын айырмаланган шарттарды аткаруусун талап кыла албайт. Ошону менен бирге, ушундай өзгөрүүнү тастыктаган кандайдыр бир документти көрсөтүүсү талап кылынбайт.

(5) [Далилдөөлөр] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап эгер, Ведомствонун арызда камтылган кайсы болбосун көрсөтмөнүн аныктыгына байланыштуу негизделген күмөн саноо келип чыкса, анын Ведомствосуна далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кылат. 

11-статья. Ээсин өзгөртүү 

(i) [Каттоо ээсин өзгөртүү] 

(а) Каттоо ээси өзгөргөн учурда, ар бир Келишим түзгөн тарап реестрге киргизиле турган, тийиштүү каттоонун жана өзгөрүүнүн номуру көрсөтүлүп, каттоонун жаңы ээси (мындан ары - жаңы ээси) болуп калган жактын же каттоонун мурунку ээсинин билдирүүсүндө берилгендерди Ведомствонун өзүнүн белгилердин реестрине ушундай өзгөрүүнү киргизүү жөнүндө арызды тааныйт.

(b) Эгер, ээсин өзгөртүү келишим түзүүнүн натыйжасы болуп эсептелсе, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, бул арызда көрсөтүлүшүн талап кылат, ага сурам жиберген тараптын каалоосу боюнча төмөнкү документтерди бири тиркелет:

(i) келишим көчүрмөсү, мында бул көчүрмөнүн келишимдин түпнускасына туура келүүсү мамлекеттик нотариус же башка кайсы болбосун компетенттүү мамлекеттик орган тарабынан ырасталгандыгы талап кылат;

(ii) каттоо ээсинин өзгөргөнүн билдирген келишимдин көчүрмөсү, мында бул көчүрмөнүн аныктыгы мамлекеттик нотариус же башка кайсы болбосун компетенттүү мамлекеттик орган тарабынан ырасталгандыгы талап кылынат;

(iii) Нускамада жазылгандай жана мурунку жана жаңы ээсинин колу коюлган формасына жана мазмунуна ылайык түзүлгөн белгиге укук берүү жөнүндө ырасталбаган (күбөлөндүрүлбөгөн) күбөлүк;

(iv) Нускамада жазылгандай жана мурунку жана жаңы ээсинин колу коюлган формасына жана мазмунуна ылайык түзүлгөн белгиге укук берүү жөнүндө ырасталбаган (күбөлөндүрүлбөгөн) документ.

(с) Эгер, ээсинин өзгөргөнү биригүүнүн натыйжасы болуп эсептелсе, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап бул компетенттүү орган түзгөн жана ушундай биригүүнү далилдеген документтин көчүрмөсү тиркелген арызда көрсөтүлүшүн талап кылат, мисалы, соода реестринин көчүрмөсү, мында бул көчүрмөнүн документтин түпнускасына туура келүүсү ушул документте берген орган же мамлекеттик нотариус же кайсы болбосун башка компетенттүү мамлекеттик орган тарабынан ырасталгандыгы талап кылынат.

(d) Бир же бир нече, бирок бардык эмес энчилештер өзгөргөн учурда, келишим түзгөн же биригүүнүн натыйжасында, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, ага өзгөрүү тиешелүү болбогон кайсы болбосун энчилеш, ал кол койгон документте ээсинин өзгөргөнүнө ачык макулдугун билдирүүсүн талап кылат.

(е) Эгер, ээсинин өзгөргөнү келишим түзүүнүн же биригүүнүн натыйжасы болуп эсептелбей, ал эми башка себептерден келип чыкса, мисалы, мыйзам же сот чечимин колдонуудан болсо, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап ушундай өзгөрүүнү далилдеген документтен көчүрмөсү тиркелген арызда көрсөтүлүшүн талап кылат, мында бул көчүрмөнүн документтин түпнускасына туура келүүсү ушундай документти берген орган, мамлекеттик нотариус же кайсы болбосун башка компетенттүү мамлекеттик орган тарабынан ырасталгандыгы талап кылынат.

(f) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшүн талап кылат:

(i) мурунку ээсинин аты жана дареги;

(ii) жаңы ээсинин аты жана дареги;

(iii) жаңы ээси жараны болуп эсептелинген мамлекеттин аталышы, эгер ал кандайдыр бир мамлекеттин жараны болуп эсептелинсе; жаңы ээсинин жашаган жери болгон, мамлекеттин аталышы, ушунусу бар болсо; жаңы ээсинин анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болгон мамлекеттин аталышы, ушунусу бар болсо;

(iv) эгер жаңы ээси юридикалык жак болуп эсептелсе, юридикалык жактын уюштуруу-укуктук мүнөзү жана мамлекеттин аталышы, ал эми зарыл учурда, алардан көрсөтүлгөн юридикалык жак түзүлгөн мыйзамдарга ылайык, ушундай мамлекеттин курамындагы аймактык бирдик;

(v) өкүлдүн аты жана дареги, эгер мурунку ээсинин ушунусу бар болсо;

(vi) иш кат алышуу үчүн дарек, эгер мурунку ээсинин ушунусу бар болсо;

(vii) өкүлдүн аты жана дареги, эгер жаңы ээсинин ушунусу бар болсо;

(viii) иш кат алышуу үчүн жаңы ээсинин дареги, эгер, 4(2)(Ь)-статьяга ылайык, ушунусу талап кылынса.

(g) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, анын Ведомствосуна берилген арызга байланыштуу, алым төлөнүшүн талап кыла алат.

(h) эгер, ээсинин өзгөрүшү бир нече каттоого тийиштүү болсо дагы, ар бир каттоо үчүн мурунку жана жаңы ээси бир жана ошол эле ээси болуп эсептелген шартта, бир гана арыз жетиштүү.

(i) Эгер, ээсинин өзгөрүшү мурунку ээсинин каттоосунда катталган товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын бардыгына тийиштүү болбосо, жана колдонулуп жаткан мыйзамдар ушундай өзгөрүү жөнүндө жазууларды киргизүүгө уруксат берсе, Ведомство өзүнчө каттоо жүргүзөт.

(2) [Өтүнмөнүн ээсинин өзгөрүшү] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, эгер, тийиштүү өтүнмөлөрдүн кайсы болбосун бирөөнө номур бериле элек болсо, же ушундай номур өтүнүүчүгө же анын өкүлүнө же белгилүү болбогондо, арызда ошого карабастан, бул Нускамада айтылгандай, өтүнмө бирдейлештирилген шартта, качан гана ээсинин өзгөрүшү өтүнмөнүн же өтүнмөлөрдүн өзгөрүшү же болбосо өтүнмөнүн же өтүнмөлөрдүн жана каттоого же каттоолорго тийиштүү болсо, (1-пункт) колдонулат.

(3) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы келишим түзгөн тарап ушул Статьяда айтылган арызга карата, (1) жана (2)-пункттарда жана 8-статьяда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган, шарттарды аткарууну талап кыла албайт. Негизинен, төмөнкү шарттарды аткаруу талап кылынбайт:

(i) (1) (с) пункттун жобосун эске алып, кайсы болбосун документти же соода реестринен көчүрмөнү көрсөтүүнү;

(ii) жаңы ээси өнөр жай же соода ишмердүүлүгүн, ошондой эле тийиштүү далилдөөлөрдү көрсөтүүсүнүн көрсөтмөсү;

(iii) жаңы ээси ээсинин өзгөрүшү, ошондой эле тийиштүү далилдөөлөр жайылтылбаган, товарларга жана/же тейлөө кызматтарына туура келген ишмердүүлүктү жүргүзө тургандыгынын көрсөтмөсү;

(iv) мурунку ээсинин жаңы ээсине өз ишканасын толук же жарым-жартылай же материалдык эмес активдерин өткөрүп бергендигинин, ошондой эле тийиштүү документтерин көрсөтүүсүнүн көрсөтмөсү.

(4) [Далилдөөлөр] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап эгер, Ведомстводо ушул статьяда айтылган кайсы болбосун документте же арызда камтылган кайсы болбосун көрсөтмөнүн аныктыгына байланыштуу негизделген күмөн саноо келип чыкса, (1) (с) же (е)-пункттарынын жоболору жайылтылган учурда, Ведомствосуна далилдөөлөрдү анын көрсөтүүсүн талап кылат. 

12-статья. Катаны оңдоо 

(1) [Каттоого тийиштүү катаны оңдоо] 

(а) Ар бир Келишим түзгөн тарап анын Ведомствосуна берилген өтүнмөдө же башка арызда көрсөтүлгөн жана белгилердин жана/же анын Ведомствосунун кайсы болбосун жарыялоосунда берилген, каттоо ээсинин оңдоло турган кагазы жана реестрге киргизилиши мүмкүн болгон оңдоолор, тийиштүү каттоо номуру көрсөтүлүп берилген билдирүүдөгү катаны оңдоо жөнүндө арызды тааныйт.

(Ь) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшүн талап кылат:

(i) ээсинин аты жана дареги;

(ii) өкүлдүн аты жана дареги, эгер ушунусу бар болсо;

(iii) иш кат алышуу үчүн дарек, эгер ээсинин ушунусу бар болсо.

(с) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап берилген арызга байланыштуу, анын Ведомствосуна, алым төлөнүшүн талап кыла алат.

(d) Качан оңдоо бир эле жактын бир нече каттоосуна тийиштүү болгон учурда дагы, ар бир каттоо үчүн ката жана талап кылынган оңдоо ошол эле бирөө болгон жана арызда бул каттоолордун бардыгынын номуру көрсөтүлгөн шартында бир гана арыз жетиштүү.

(2) [өтүнмөгө тийиштүү катаны оңдоо] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, качан тийиштүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номур бериле элек болсо же ушундай номур өтүнүүчүгө же анын өкүлүнө билине элек болгон шартында гана, өзгөртүү өтүнмө же өтүнмөлөргө же болбосо кандайдыр бир өтүнмөгө же өтүнмөлөргө жана каттоого же каттоолорго тийиштүү болгон учурда (1)-пункт колдонулушу керек, арызда ошого карабастан, өтүнмө нускамада жазылгандай бирдейлештирилет.

(3) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап ушул статьяда айтылган арызга байланыштуу, (1) жана (3)-пункттардагы жана 8-статьядагы айтылгандардан айырмаланган шарттарды аткаруусун талап кыла албайт.

(4) [Далилдөөлөр] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап эгер, Ведомствонун божомолдонгон ката чынында эле ката болуп эсептелгенине байланыштуу негизделген күмөн саноо келип чыкса, анын Ведомствосуна далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кылат.

(5) [Ведомствонун каталары] Келишим түзгөн тараптын Ведомствосу кандайдыр бир алымды төлөөсүз өз каталарын кызмат боюнча милдети же өтүнүч боюнча оңдойт.

(6) [Оңдолбой турган каталар] Бир дагы Келишим түзгөн тарап, анын мыйзамдарына ылайык, оңдоого болбой турган катага байланыштуу (1), (2) жана (5)-пункттардын жоболорун колдонууга милдеттүү эмес. 

13-статья. Каттоонун күчүнүн мөөнөтү жана аны узартуу 

(1) [Каттоону узартуу же аны коштогондору жөнүндө арызда камтылган көрсөтмөлөр же элементтер; Алымдар]

(а) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап каттоону узартуу арыз берүү жана ушул арыз төмөнкү көрсөтмөлөрдүн бардыгын же айрымдарын камтый турган шартында жүргүзүлүшүн талап кыла алат:

(i) каттоону узартуу жөнүндө өтүнүчтү;

(ii) каттоо ээсинин аты жана дареги;

(iii) тийиштүү каттоонун номуру;

(iv) Келишим түзгөн тараптын тандоосу боюнча - анын натыйжасында тийиштүү каттоо жүргүзүлгөн өтүнмөнүн датасы, же болбосо тийиштүү каттоо жүргүзүлгөн датасы;

(v) өкүлдүн аты жана дареги, эгер ээсинин ушунусу бар болсо;

(vi) иш кат алышуу үчүн дарек, эгер ээсинин ушунусу бар болсо;

(vii) Ниц классификациясынын класстары боюнча топтолгон, булар үчүн каттоону узартуу суралган реестрге киргизилген товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын аталыштары же булар үчүн каттоону узартуу суралбаган реестрге киргизилген товарлардын жана/же тейлөө кызматтарынын аталыштары, мында ушул товарлардын же тейлөө кызматтарынын ушул тобу кирген ар бир топко ушул классификациянын классынын номуру коштоосу керек жана топтор көрсөтүлгөн Классификациянын класстарынын биринен бирине өтүүчү тартибинде берилген - эгер, ушундай узартуу суралса, Келишим түзгөн тарап белгилердин реестрине киргизилген кээ бир товарларга жана/же тейлөө кызматтарына карата гана каттоону узартууга уруксат берет;

(viii) ээси же анын өкүлүнө караганда, башка жактын аты жана дареги, эгер, Келишим түзгөн тарап каттоону узартуу жөнүндө арыз ушундай жак тарабынан берилишине уруксат берсе.

(Ь) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, анын Ведомствосуна берилген каттоону узартуу жөнүндө арызга байланыштуу, алым төлөнүшүн талап кылат. Каттоонун баштапкы мезгилине же каттоону узартуунун кайсы болбосун мезгили үчүн алым төлөнгөндөн кийин, ушул мезгилдин ичинде каттоону күчүндө кармап туруу үчүн башка эч кандай төлөө талап кылынбайт. Бул пунктчанын максаттары үчүн белгини пайдаланууга байланыштуу арызды жана/же далилдөөлөрдү берүүгө байланыштуу алымдар каттоону күчүндө кармап туруу үчүн төлөө катары каралбайт жана аларга бул пунктчанын жоболору тийиштүү эмес.

(с) Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, каттоону узартуу жөнүндө арыздын берилишин жана (Ь)-пунктчасында айтын өтүлгөн тийиштүү алымдын Ведомство Келишим түзгөн тараптын мыйзамдары менен белгиленген мөөнөттүн ичинде, Нускамада айтылган минималдуу мөөнөттүү эске алып, төлөшүн талап кыла алат.

(2) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап, каттоону узартуу жөнүндө арызга байланыштуу (1)-пунктта жана 8-статьяда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган шарттарды аткарууну талап кыла албайт. Негизинен, төмөнкү шарттарды аткаруу талап кылынбайт:

(i) белгинин кайсы болбосун көрсөтүү же башка бирдейлештирүү;

(ii) белгинин катталгандыгын же белгини каттоо кайсы болбосун башка белгилердин реестринде узартылгандыгынын далилдөөлөрүн көрсөтүү;

(iii) белгини пайдаланууга байланыштуу арыз жана/же далилдөөлөрдү көрсөтүү.

(3) [Далилдөөлөр] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, каттоону узартуу жөнүндө арызды карал чыгуунун жүрүшүндө эгер, Ведомствонун каттоону узартуу жөнүндө арызда камтылган кайсы болбосун көрсөтмөнүн же элементтин аныктыгына карата негизделген күмөн саноо келип чыкса, анын Ведомствосуна далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кыла алат.

(4) [Негизи боюнча экспертиза жүргүзүүгө тыюу салуу] Келишим түзгөн тараптын бир дагы Ведомствосу анын узартуу максаттары үчүн негизи боюнча каттоо экспертизасын жүргүзө албайт.

(5) [Каттоо күчүнүн мөөнөтү] Биринчи каттоо мөөнөтүнүн күчү он жылды түзөт жана кийинки он жылдык мезгилге узартылышы мүмкүн. 

14-статья. Мөөнөтүн сактабаган учурда жумшактык кылуулар 

(1) [Мөөнөтү өткөнгө чейин жумшактык кылуулар] Келишим түзгөн тарап, эгер, Ведомство тарабынан узартуу жөнүндө арыз мөөнөтү өткөнгө чейин алынса, өтүнмө же каттоого карата Ведомстводо жол-жоболордун жүрүшүнө аракеттерди жүргүзүү үчүн мөөнөтүн узартууну караштырат.

(2) [Мөөнөтү өткөндөн кийин жумшактык кылуулар] Эгер, өтүнүүчү, ээси же башка кызыкдар жак өтүнмө же каттоого карата келишим түзгөн тараптын Ведомствосунда жол-жоболордун жүрүшүндө аракеттерди жүргүзүү үчүн мөөнөттү (мындан ары - тийиштүү мөөнөт) сактай алышбаса, Келишим түзгөн тарап эгер, Ведомствого узартуу жөнүндө арыз берилсе, Нускамада жазылган талаптарга ылайык, төмөнкү жумшактык кылуулардын бирин же бир нечесин караштырат:

(i) Нускамада жазылгандай, убакыт мезгилине тийиштүү мөөнөттү узартуу;

(ii) өтүнмө же каттоого байланыштуу жол-жоболорду улантуу;

(iii) эгер, Ведомство ушундай мөөнөттү сактабаганы тийиштүү чараларды колдонгонуна карабастан же Келишим түзгөн тараптын тандоосу боюнча ушундай кечиктирүү атайын күн мурунтан ниеттелбегендиктен келип чыкканын белгилесе, өтүнмө же каттоого карата өтүнүүчүнүн, ээсинин же башка кызыкдар жактын укугун кайра берүү.

(3) [Чыгаруулар] Бир дагы Келишим түзгөн тарап Нускамада жазылган чыгарууларга байланыштуу (2)-пунктта айтылган кандайдыр бир жумшактык кылууларды караштырууга милдеттүү эмес.

(4) [Алымдар] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап (1) жана (2)-пункттарда көрсөтүлгөн кайсы болбосун жумшактык кылууларга карата алым төлөөнү талап кыла алат.

(5) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Келишим түзгөн тарап (2)-пунктта айтылган кайсы болбосун жумшактык кылууларга байланыштуу ушул статьядагы жана 8-статьяда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган шарттарды аткарууну талап кыла алат. 

15-статья. Париж конвенциясын сактоо милдеттенмеси 

Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап белгилерге карата Париж конвенциясынын жоболорун сактоого милдеттенет. 

16-статья. Тейлөө белгилери 

Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап тейлөө белгилерин каттоодон өткөрөт жана ушундай белгилерге карата Париж конвенциясынын тийиштүү жоболорун колдонот. 

17-статья. Лицензияны каттоо жөнүндө арыз 

(1) [Лицензияны каттоо жөнүндө арызга карата талаптар] Эгер, Келишим түзгөн тараптын мыйзамдары Ведомстводо лицензияны каттоону караштырса, бул Келишим түзгөн тарап каттоо жөнүндө арыз:

(i) Нускамада айтылгандай талаптарга ылайык берилишин жана

(ii) Нускамада айтылгандай колдоочу документтер менен коштолуусун талап кыла алат.

(2) [Алымдар] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап лицензияны каттоого байланыштуу анын Ведомствосуна алым төлөөсүн талап кыла алат.

(3) [Бир нече каттоого тийиштүү бир арыз] Арызда бардык тийиштүү каттоолордун каттоо номурлары көрсөтүлгөн, ээси жана лицензиат бардык каттоолор үчүн ушулар болуп эсептелген жана арызда бардык каттоолорго карата Нускаманын негизинде лицензиянын көлөмү көрсөтүлгөн шарт болсо, лицензия бир нече каттоого тийиштүү болгондо дагы, бир гана арыз жетиштүү.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу]

(а) Эч бир Келишим түзгөн тарап (1)-(3)-пункттарда жана 8-статьяда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган шарттарды аткарууну талап кыла албайт. Негизинен, төмөнкүлөр талап кылынбайт:

(i) лицензиянын предмети болуп эсептелген, белгини каттоо жөнүндө күбөлүктү көрсөтүүнү;

(ii) лицензиялык келишимди же аны котормосун көрсөтүүнү;

(iii) лицензиялык келишимди финансылык шарттарын көрсөтүүнү;

(Ь) (а)-пунктчасы белгилердин реестрине лицензияны каттоодон тышкары, башка максаттар үчүн маалыматтарды элге таратууга байланыштуу Келишим түзгөн тараптын мыйзамдарына ылайык, болуп келген милдеттенмелердин эч бирине зыян келтирбейт.

(5) [Далилдөөлөр] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап, эгер Ведомстводо Нускамада көрсөтүлгөн арызда же кайсы болбосун документте камтылган кайсы болбосун көрсөтмөгө карата негизделген күмөн саноосу болсо, анын Ведомствосуна далилдөөлөрдү көрсөтүүсүн талап кыла алат.

(6) [Өтүнмөлөргө байланыштуу арыздар] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, эгер, Келишим түзгөн тараптын мыйзамдары ушундай каттоону караштырса, өтүнмөгө лицензияны каттоо жөнүндө арыздарга (1) - (5)-пункттар колдонулат. 

18-статья. Лицензияны каттоону өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө арыз 

(1) [Арызга байланыштуу талаптар] Эгер, Келишим түзгөн тараптын мыйзамдары Ведомстводо лицензияларды каттоону караштырса, анда Келишим түзгөн тарап лицензияны каттоону өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө арыз:

(i) Нускамада айтылгандай талаптарга ылайык берилишин жана

(ii) Нускамада айтылгандай колдоочу документтер менен коштолуусун талап кыла алат.

(2) [Башка талаптар] Тийиштүү өзгөртүүлөрдү эске алып, 17 (2) (6)-статья лицензияны каттоону өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө арыздарга карата колдонулат. 

19-статья. Лицензияны каттоо болбогондугунун натыйжалары 

(1) [Белгини каттоонун жана коргоонун аныктыгы] Лицензиянын каттоосунун болбогондугу Келишим түзгөн тараптын Ведомствосу же башка органы тарабынан лицензиянын же ушул белгини коргоонун предмети болуп эсептелген белгини каттоонун аныктыгын козгобойт.

(2) [Лицензиаттын кээ бир укуктары] Келишим түзгөн тарап лицензиат ушул келишим түзгөн тараптын мыйзамдарына ылайык ээ боло алган, белгиге болгон укук бузууларга байланыштуу ээсинин демилгеси боюнча багытталган сот териштирүүсүндө катышууну же ушундай жол-жоболордун жолу менен ушул лицензиянын предмети болуп эсептелген белгиге укук бузуулардын натыйжасында учураган чыгашанын ордун жабууну алууга, кайсы болбосун укукту ишке ашыруу үчүн шарт катарында лицензияны каттоону талап кыла албайт.

(3) [Лицензияны каттоо болбогондугунда белгини пайдалануу] Келишим түзгөн тарап лицензиат тарабынан белгини пайдалануу белгилерди алуу, күчүндө кармап туруу жана коргоого байланыштуу жол-жоболордун жүрүшүндө ээсинин атынан пайдалануу катарында каралышы үчүн шарт катарында лицензияны каттоону талап кыла албайт. 

20-статья. Лицензиянын болгондугу жөнүндө көрсөтмө 

Эгер, Келишим түзгөн тараптын мыйзамдары белги лицензияга ылайык пайдалангандыгы тууралуу көрсөтмөнү талап кылса, ушул талапты толук же жарым-жартылай сактабоосу лицензиянын же бул белгини коргоонун предмети болуп эсептелген белгини каттоонун аныктыгын козгобойт жана 19 (3)-статьянын колдонууну козгобойт. 

21-статья. Божомолдонгон баш тартуу учурунда эскертүүлөр 

3-статьяга ылайык өтүнмө же 7, 10-14, 17 жана 18-статьяларга ылайык арыз божомолдонгон баш тартууга байланыштуу Ведомствонун өтүнүүчүгө же өтүнүч жиберген тарапка жөндүү мөөнөттүн ичинде эскертүү берүү мүмкүнчүлүгүн бербестен толук же жарым-жартылай четтетилүүсү болбойт. 14-статьяга карата, эгер жумшактык кылуу жөнүндө өтүнүч жиберген жакта чечим негизделе турган фактылар боюнча эскертүүлөрдү көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болсо, бир дагы Ведомстводон эскертүү берүү мүмкүнчүлүгүн берүү талап кылынбайт. 

22-статья. Нускама 

(1) [Мазмуну]

(а) Ушул Келишимге тиркелген Нускама төмөнкүлөргө байланыштуу эрежелерди камтыйт:

(i) ушул Келишим булардын жөнгө салынышын атайын "Нускамада айтылып өтүлгөн" маселелерди;

(iii) кайсы болбосун административдик талаптарды, маселелерди же жол-жоболорду.

(Ь) Нускама ошондой эле Типтүү эл аралык бланктарды камтыйт.

(2) [Нускамага оңдоолорду киргизүү] (3)-пунктту эске алып, Нускамага кандай болбосун оңдоолорду киргизүү берилген добуштун төрттөн үчүнүн көпчүлүгүн талап кылат.

(3) [Бир добуштуулукту талап кылуу]

(а) Нускама бир добуштуулук менен гана оңдоолор киргизиле турган Нускаманын жоболорун белгилей алат.

(b) (а) пунктчасына ылайык, Нускамада белгиленген жоболорго жобону кошуп же алып таштоого алып келген Нускамага кайсы болбосун оңдоолорду киргизүү.

(с) Бир добуштуулукка жетишүү болгонун же болбогонун аныктоодо, добуш берүүдө чыныгы берилген добуштар гана эсепке алынат.

(4) [Келишим менен Нускаманын ортосундагы туура келбестик] Ушул Келишимдин жоболору менен Нускаманын жоболорунун ортосундагы туура келбестик келип чыккан учурда, келишимдин жоболору колдонулат. 

23-статья. Ассамблея 

(1) [Курам]

(а) Келишим түзгөн тараптардын Ассамблеясы бар.

(b) Ар бир Келишим түзгөн тараптын Ассамблеяда орун басарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар бир делегаты бар. Ар бир делегат бир гана Келишим түзгөн тарапты көрсөтө алат.

(2) [Маселелери] Ассамблея:

(i) ушул Келишимдин өнүгүшүнө тийиштүү маселелерди карайт;

(ii) Типтүү эл аралык бланктарды кошкондо, Нускамага оңдоолорду киргизет;

(iii) (ii)-пунктчада айтылган ар бир оңдоону колдонуунун датасына карата шарттарды аныктайт;

(iv) ушул келишимдин жоболорун аткаруу үчүн зарыл болгон бардык башка милдеттерди аткарат. 

(3) [Кворум]

(а) Мамлекеттер болуп эсептелген, Ассамблеянын мүчөлөрүнүн жарымы кворумду түзөт.

(Ь) (а)-пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгер, мындайдыр бир сессияда, анда кагышкан мамлекеттер болуп эсептелген Ассамблеянын мүчөлөрү жарымынан азыраагын түзүп жана мамлекеттер болуп эсептелген Ассамблеянын мүчөлөрүнүн үчтөн биринен ашса, Ассамблея чечим кабыл ала алат, бирок анын жеке жол-жоболорунун эрежелерине кирген, чечимден тышкары, Ассамблеянын бардык чечимдери төмөнкү шарттар аткарылуусунда милдеттүү болуп калат. Эл аралык бюро мамлекеттер болуп эсептелген, Ассамблеянын мүчөлөрүнө жана анда тааныштырылбагандарга көрсөтүлгөн чечимдерди жиберет жана чечим жиберилген күндөн тартын, алар ушул чечимге добуш бергенин же добуш берүүдөн өздөрүн токтотушканын үч ай мөөнөттүн ичинде жазуу түрүндө билдирүүсүн сунуш кылат. Эгер, ушул мөөнөт өткөндөн кийин, ушинтип добуш берген же добуш берүүдөн өздөрүн токтотушкан ушул мүчөлөрүнүн саны бул сессиядагы кворумга жетүү үчүн жетишпеген мүчөлөрдү санына жетишсе мындай чечимдер бир убакытта зарыл болгон көпчүлүктүн шартында күчүнө кирет.

(4) [Ассамблеяда чечим кабыл алуу]

(а) Ассамблея консенсустун негизинде өз чечим кабыл алууга умтулат.

(Ь) Консенсустун негизинде чечим кабыл алуу мүмкүн болбогон учурда, талкууланган маселе боюнча чечим добуш берүү менен кабыл алынат. Бул учурда:

(i) мамлекет болуп эсептелген ар бир Келишим түзгөн тарап бир добушка ээ жана өз атынан гана добуш берет, жана

(ii) өкмөттөр ортосундагы уюм болуп эсептелген, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап ушул Келишимдин катышуучулары болуп эсептелген, ага кирген мүчө мамлекеттердин добушунун санына барабар болгон добуштун саны менен өз мүчө мамлекеттердин ордуна добуш берүүгө катыша алат. Бир дата ушундай өкмөттөр ортосундагы уюм добуш берүүгө катышпайт, эгер анын мүчө-мамлекеттеринин ичинен кайсынысы болбосун добуш берүүдө катышууга өз укугун пайдаланса жана тескерисинче. Мындан тышкары, бир дагы ушундай өкмөттөр ортосундагы уюм добуш берүүгө катышпайт, эгер ушул Келишимдин катышуучусу болуп эсептелген мүчө мамлекеттин кайсынысы болбосун башка ушундай өкмөттөр ортосундагы уюмдун мамлекет-мүчөсү болуп эсептелсе, анда бул өкмөттөр ортосундагы уюм добуш берүүгө катышат.

(5) [Көпчүлүк]

(а) 22(2) жана (3)-статьяларды эске алып, Ассамблея өз чечимдерин берилген добуштардын үчтөн эки көпчүлүгү менен кабыл алат.

(b) Зарыл болгон көпчүлүккө жетишүү болгонун же болбогонун аныктоодо, добуш берүүдө анык берилген добуштар гана эсепке алынат. Добуш берүүдө калыстар эсепке алынбайт.

(6) [Сессиялар] Ассамблея кезектеги сессияга ИМБУнун Башкы Ассамблеясындай эле, ошол эле мезгилдин ичинде жана ошол эле ордунда жана өзгөчө шарт болбогондо, Башкы директордун чакыруусу боюнча чогулат.

(7) [Жол-жобонун эрежелери] Ассамблея жол-жоболордун өз эрежелерин, анын ичинде өзгөчө сессиялардын чакыруусунун эрежелерин кабыл алат. 

24-статья. Эл аралык бюро 

(1) [Административдик милдеттер]

(а) Эл аралык бюро ушул Келишимге тийиштүү административдик милдеттерди ишке ашырат.

(Ь) Айрым алганда, Эл аралык бюро Ассамблеянын секретариатынын жана Ассамблея тарабынан түзүлө турган эксперттердин жана жумушчу топтордун ушундай комитеттеринин отурумдарын даярдайт жана милдеттерин аткарат.

(2) [Ассамблеянын сессияларынан тышкары, башка отурумдар] Башкы директор Ассамблея тарабынан түзүлгөн кайсы болбосун комитеттин жана жумушчу топтун отурумун чакырат.

(3) [Ассамблеяда жана башка отурумдарда Эл аралык бюронун ролу]

(а) Башкы директор жана Башкы директор тарабынан дайындалган жактар Ассамблеянын бардык отурумдарына Ассамблея тарабынан түзүлгөн комитеттерге жана жумушчу топторго добуш берүүгө укуксуз.

(b) Башкы директор же башкы директор тарабынан дайындалган штаттык кызматкер а пунктчасында айтылган, Ассамблеянын, комитеттердин жана жумушчу топтордун eх-officio катчысы болуп эсептелет.

(4) [Конференциялар]

(а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык, кайра карап чыгуу боюнча кайсы болбосун конференцияга карата даярдоо иштерин жүргүзөт.

(Ь) Эл аралык бюро айтылган даярдоо иштерине тийиштүү маселелер боюнча Уюмдун мүчө-мамлекеттери, өкмөттөр ортосундагы жана эл аралык жана улуттук өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңеше алат.

(с) Башкы директор жана Башкы директор тарабынан дайындалган жактар кайра карап чыгуу боюнча конференцияда талкуулоодо добуш берүүгө укуксуз катышат.

(5) [Башка милдеттер] Эл аралык бюро ушул Келишимге байланыштуу, ага жүктөлгөн кайсы болбосун милдеттерди аткарат. 

25-статья. Кайтадан карап чыгуу жана оңдоолорду киргизүү 

Бул Келишимге дипломатиялык конференцияда гана кайтадан карап чыгууга дуушар болот же ага оңдоолор киргизилет. Кайсы болбосун дипломатиялык конференцияны чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат. 

26-статья. Келишимге катышуу 

(1) [Келишимге катышуу укугу] Келишимге кол коюуга жана (2) жана (3)-пункттарды, ошондой эле 28(1) жана (3) статьяларды эске алып, эл аралык мамилелердин төмөнкү субъектилери анын тарабы боло алат:

(i) Уюмдун кайсы болбосун мүчө-мамлекети, анда белгилер анын жеке Ведомствосу тарабынан каттоодон өтсө болот;

(ii) ушул өкмөттөр ортосундагы уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери Уюмдун мүчөлөрү болуп эсептелген шартта, ушул өкмөттөр ортосундагы уюмду түзүүчү, анда келишим колдонула турган, аймакта жүргүзүлүүчү, анда өкмөттөр ортосундагы уюм ага кирген ар бир мүчө-мамлекетте же тийиштүү өтүнмөдө ушул максат үчүн көрсөтүлгөн анын мүчө-мамлекеттери;

(iii) Уюмдун мүчөсү болуп эсептелген, башка көрсөтүлгөн мамлекеттин Ведомствосу аркылуу гана белгилер каттоодон өткөрүлө турган, кайсы болбосун Уюмдун мүчө-мамлекети;

(v) Уюмдун мүчө-мамлекеттеринин топторунун жалпы Ведомствосу аркылуу гана белгилер каттоодон өткөрүлө турган, кайсы болбосун Уюмдун мүчө-мамлекети.

(2) [Ратификация же кошулуу] (1)-пунктта айтылган эл аралык мамилелердин кайсы болбосун субъекти сактоого:

(i) эгер, ал ушул Келишимге кол койсо, ратификациялык грамотаны;

(ii) эгер, ал ушул Келишимге кол койбосо, кошулуу жөнүндө актыны өткөрүп бере алат.

(3) [Сактоого өткөрүү датасы] Ратификациялык грамотаны же кошулуу

жөнүндө актыны сактоого өткөрүүнүн датасы болуп төмөнкүлөр эсептелет:

(i) (1) (i)-пунктта айтылган, мамлекеттин учурунда мамлекеттин тийиштүү документин сактоо өткөрүү датасында;

(ii) өкмөттөр ортосундагы уюмдун учурунда - өкмөттөр ортосундагы уюмдун тийиштүү документин сактоого өткөргөн датасы;

(iii) төмөнкү шарт аткарылган ай-күн: (1) (iii) пунктта айтылган, мамлекеттин учурунда - ушул мамлекеттин тийиштүү документтери жана көрсөтүлгөн башка мамлекеттин тийиштүү документтери сактоого өткөрүлгөн;

(iv) (1)(iv) пунктта айтылган, мамлекеттин учурунда жогоруда көрсөтүлгөн (ii) пунктчага ылайык, колдонулуучу датасы;

(v) 1(v)-пунктта айтылган, мамлекеттердин топторунун мүчө-мамлекетинин учурунда - бардык мүчө-мамлекеттердин документтерин сактоого өткөрүлгөн датасы. 

27-статья. 1994-ж. ТLТны жана ушул Келишимди колдонуу 

(1) [Бир эле убакта ушул Келишимдин жана 1994-ж. TLTнын мүчөлөрү болуп эсептелген, Келишим түзгөн тараптардын ортосундагы мамилелер] Ушул гана Келишим бир эле убакта ушул Келишимдин жана 1994-ж. TLTнын мүчөлөрү болуп эсептелген, Келишим түзгөн тараптардын ортосундагы мамилелерде колдонулат.

(2) [Ушул Келишимдин катышуучулары болуп эсептелбеген, ушул Келишимдин мүчөлөрү жана 1994-ж. TLTнын Келишим түзгөн мүчө-тараптары болуп эсептелген Келишим түзгөн тараптардын ортосундагы мамилелер] Бир эле убакта ушул Келишимдин жана 1994-ж. TLTнын катышуучусу болуп эсептелген, кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап ушул Келишимдин катышуучулары болуп эсептелбеген, 1994-ж. TLTнын Келишим түзгөн тараптары менен болгон мамилелерде 1994-ж. TLTны колдонууну улантууда. 

28-статья. Күчүнө кириши 

Ратификациялардын жана кошулуулардын күчүнө кирүү датасы

(1) [Эске алынуучу документтер] Ушул статьянын максаттары үчүн 26(1)-статьяда айтылган, эл аралык мамилелердин субъектилери тарабынан сактоого өткөрүлгөн жана 26(3)-статьяга ылайык, күчүнө киришинин датасы болгон ратификациялык грамоталар же актылар гана эске алынат.

(2) [Келишимдин күчүнө кириши] Ушул Келишим 26(1)(i)-статьяда көрсөтүлгөн он мамлекет же өкмөттөр ортосундагы уюмдар өздөрүнүн ратификациялык грамоталарын же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөргөндөн кийин, үч айдан кийин күчүнө кирет.

(3) [Ушул Келишим күчүнө киргенден кийин, ратификациянын жана кошулуулардын күчүнө кириши] (2)-пункттун жобосу тийиштүү болбогон, эл аралык мамилелердин кайсы болбосун субъектисине карата, ушул Келишим ал өздөрүнүн ратификациялык грамотасын же кошулуу жөнүндө актысын сактоого өткөргөндөн кийинки күндөн үч айдан кийин күчүнө кирет. 

29-статья. Эскертүүлөр 

(1) [Белгилердин өзгөчө категориялары] Кайсы болбосун мамлекет же өкмөттөр ортосундагы уюм эскертүү жолу менен байланышкан, корголо турган же туунду белгилер сыяктуу белгилердин категорияларына карата 2(1) жана 2(а)-статьясына карабастан, ал 3(1), 5, 7, 8(5), 11 жана 13-статьяларынын эч бир жоболорун колдонбойт. Мындай эскертүүдө, ушундай эскертүү кирген жогоруда көрсөтүлгөн жоболордун ичинен көрсөтүлөт.

(2) [Бир нече класстар үчүн каттоо] Кайсы болбосун мамлекеттин же өкмөттөр ортосундагы уюмдун мыйзамдары, ушул Келишимди кабыл алуу күчүндө товарлардын бир нече класстары үчүн өзүнчө каттоону жана тейлөө кызматтарынын бир нече класстары үчүн өзүнчө каттоону караштырса, ушул Келишимге кошулуу учурунда эскертүүнүн жардамы менен, 6-статьянын жоболору колдонулбай тургандыгын билдире алат.

(3) [Каттоону узартууга байланыштуу негизи боюнча экспертиза] Мындай экспертиза ушул Келишимдин күчүнө киришине чейин, аларга тейлөө белгилерин каттоо мүмкүнчүлүгү киргизилген, ушундай мамлекеттин уюмдун мыйзамдары күчүнө киргенден кийин, алты ай мөөнөттүн ичинде берилген өтүнмөлөрдүн негизинде жүргүзүлгөн көптөгөн каттоолорду четтетүү менен чектелген шартында, кайсы болбосун мамлекет же өкмөттөр ортосундагы уюм эскертүүнүн жардамы 13(4)-статьяга карабастан, Ведомство тейлөө кызматтарына тийиштүү болгон каттоону биринчи узартууга байланыштуу, негизи боюнча мындай каттоонун экспертизасын жүргүзө тургандыгын билдире алат.

(4) [Лицензиаттын белгиленген укуктары] Кайсы болбосун мамлекет же өкмөттөр ортосундагы уюм эскертүү жолу менен, 19(2)-статьяга карабастан, ал ээсинин демилгеси боюнча башталган, укук бузууларга байланыштуу жол-жоболорго катышууга кайсы болбосун укукту лицензиатка ушул мамлекеттик же өкмөттөр ортосундагы уюмдун мыйзамдарына ылайык берүү же лицензиянын предмети болуп эсептелген, белгиге болгон укук бузууларды ушундай жол-жоболор аркылуу, аларга келтирилген зыянды калыбына келтирүү үчүн шарт катарында лицензияны каттоодон өткөрүүнү талап кылуусун билдирет.

(5) [Милдеттүү шарттар] Кайсы болбосун эскертүү (1), (2), (3) же (4)-пункттарга ылайык, эскертүү берген тийиштүү мамлекеттин же өкмөттөр ортосундагы уюмдун ушул Келишимге кошулуу жөнүндө ратификациялык грамотага же актыга тиркелген арызында берилет.

(6) [Эскертүүлөрдү алып таштоо] (1), (2), (3) же (4)-пункттарында каралган кайсы болбосун эскертүү кайсы убакытта болбосун алынып салынат.

(7) [Башка эскертүү берүүгө тыюу салуу] (1), (2), (3) жана (4)пункттарда караштырылган учурдан тышкары, ушул Келишимге карата эч кандай эскертүүлөр берилбейт. 

30-статья. Келишимди жокко чыгаруу 

(1) [Кабарлоо] Кайсы болбосун Келишим түзгөн тарап Башкы директорго жиберген кабарлоо жолу менен ушул Келишимди жокко чыгара алат.

(2) [Күчүнө киришинин датасы] Жокко чыгаруу Башкы директор кабарлоо алган күндөн тартып, бир жылдан кийин күчүнө кирет. Жокко чыгаруу көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин, жокко чыгаруучу Келишим түзгөн тарап, ушундай каттоо узартууга тийиштүү болгон, күндөн тартып кайсы болбосун каттоого карата, ушул Келишимдин колдонулушун токтото ала турган шартта, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөн күнгө карап чыгууга берилген кайсы болбосун өтүнмөгө же жокко чыгаруучу Келишим түзгөн тарапка байланыштуу катталган кайсы болбосун белгиге карата ушул Келишимдин колдонулушун козгобойт. 

31-статья. Келишимдин тилдери; Кол коюу 

(1) [Түпнуска тексттер; Расмий тексттер]

(а) Ушул Келишимге англис, араб, кытай, француз, орус жана испан тилдеринде, бир нускага кол коюлат, бардык тексттер толугу менен бирдей.

(Ь) (а) пунктчасында айтылбаган жана Келишим түзгөн тараптын расмий тилдеринин бири болуп эсептелген тилдеги расмий текст көрсөтүлгөн Келишим түзгөн тарап жана кайсы болбосун башка кызыкдар Келишим түзгөн тарап менен кеңешүүдөн кийин Башкы директор тарабынан иштелип чыгат.

(2) [Кол коюу үчүн мөөнөт] Ушул Келишим аны кабыл алгандан кийин, бир жылдын ичинде Уюмдун штаб-квартирасында кол коюу үчүн ачык. 

32-статья. Депозитарий 

Ушул Келишим Башкы директорго сактоого өткөрүлөт.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900