FaLang Language Switcher

Олимпиадалык символду коргоо жөнүндө Найроби келишими

Найроби шаары

1981-жылдын 26-сентябры 

1981-жылы 26-сентябрда Найробиде кабыл алынган

Олимпиадалык символду коргоо жөнүндө

Найроби келишими 

I бөлүм. Негизги жоболор

II бөлүм. Мамлекеттердин кошундары

III бөлүм. Корутунду жоболор 

I бөлүм

Негизги жоболор 

1-статья. Мамлекеттердин милдеттенмелери 

Бул Келишимдин ар бир мамлекет-катышуучусу 2- жана 3-статьяларды эсепке алуу менен олимпиадалык символдон турган же Эл аралык олимпиадалык комитеттин Уставында белгиленген түрдө бул символду камтыган бардык белгилерди каттоодон баш тартууга же белги катары каттоону жарактуу эмес деп табууга жана буга Эл аралык олимпиадалык комитеттин уруксаты болгон учурлардан башка учурда, коммерциялык максаттарда белги катары же башка белгилөөлөр катары пайдаланууга тиешелүү чаралардын жолу менен тыюу салууга милдеттүү. Көрсөтүлгөн символдун аталган аныктамасы жана графикалык сүрөтү Тиркемеде келтирилет. 

2-статья. Милдеттенмеден алып салуулар 

(1) 1-статьяда каралган милдеттенме бул Келишимдин мамлекет-катышуучуларына төмөнкүлөргө карата тийиштүү болуп саналбайт:

(i) олимпиадалык символдон турган же бул символду камтыган ар бир белги, эгерде мындай белги бул мамлекетке карата бул Келишим күчүнө кирген күнгө чейин мамлекетте же бул мамлекетте 1-статьяда каралган милдеттенме аткарылып жаткан каалаган мезгилдин ичинде катталса, 3-статьяга ылайык токтотулган деп эсептелет;

(ii) коммерциялык максатта бул мамлекетте олимпиадалык символдон турган же бул символду камтыган ар бир белгини же башка тамганы бул мамлекетке карата Келишим күчүнө кирген күнгө чейин же бул мамлекетте 1-статьяда каралган милдеттенме аткарылып жаткан каалаган мезгилдин ичинде мыйзамдуу түрдө мындай пайдаланууну баштаган каалаган жактын же ишкананын пайдаланууну улантуусу 3-статьяга ылайык токтотулган деп эсептелет.

(2) (1) (i)-пунктчасынын жоболору ошондой эле Келишим боюнча каттоонун натыйжасында бул мамлекет катышуучусу болуп эсөптелген бул мамлекетте каттоосу жарактуу белгилерге карата да колдонулат.

(3) (1) (i)-пунктчасында аты аталган жактын же ишкансынын уруксаты менен пайдалануу көрсөтүлгөн пунктчанын максаттары үчүн бул жактын же ишкананын пайдалануусу катары эсептелет.

(4) Бул Келишимдин бир дагы мамлекет-катышуучусу олимпиадалык символду олимпиадалык кыймыл жөнүндө же бул кыймылдын алкагында жүзөгө ашырылуучу ишмердүүлүк жөнүндө маалымдоо максатында жалпыга маалымдоо каражаттарынын пайдалануусуна тыюу салууга милдеттүү эмес. 

3-статья. Милдеттенмени аткарууну токтотуп туруу 

1-статьяда каралган милдеттенмени аткаруу, эгерде ушул мезгилдин ичинде Эл аралык олимпиадалык комитет менен бул мамлекеттин Улуттук олимпиадалык комитетинин ортосунда эл аралык олимпиадалык комитет бул мамлекетте олимпиадалык символду пайдаланууга уруксат берүү шарттарына карата жана эл аралык олимпиадалык комитет көрсөтүлгөн уруксаттарды бергендиги үчүн ала турган бардык кирешелердеги Улуттук олимпиадалык комитеттин үлүшүнө карата колдонууда эч кандай макулдашуу болбосо, ал бүткүл мезгилдин ичинде ушул Келишимдин каалаган мамлекет-катышуучусу тарабынан токтотуп коюлду деп эсептелет. 

II бөлүм

Мамлекеттердин кошундары 

4-статья. I бөлүмдөн алып салуулар 

I бөлүмдүн жоболору мындай кошунду, аймакты, же башка топторду негиздөө тууралуу тийиштүү макулдашуулардан келип чыккан, атап айтканда мындай макулдашуулардагы товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен эркин алмашууну жөнгө салуучу жоболорго карата бажы кошунунун, эркин соода аймагынын, ар бир башка экономикалык кошундун же ар бир башка региондук же субрегиондук топтун мүчөлөрү болуп эсептелген бул Келишимдин мамлекет-катышуучуларынын милдеттенмелерине зыян келтирбейт. 

III бөлүм

Корутунду жоболор 

5-статья. Келишимге катышуу 

(1) Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (мындан ары "Уюм" деп аталат) же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) кошунунун (мындан ары Париж кошуну" деп аталат) мүчөсү болуп эсептелген ар бир мамлекет:

(i) ратификациялык грамотаны же кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документке кол коюу жана андан ары сактоого өткөрүү, же

(ii) кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүп берүү жолу менен бул Келишимдин катышуучусу боло алат.

(2) (1) пунктунда аты аталбаган, Бириккен Улуттар Уюмунун же Бириккен Улуттар Уюму менен байланышта болгон кандайдыр бир адистештирилген мекемелердин мүчөсү болуп эсептелген ар бир мамлекет кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүп берүү жолу менен бул Келишимдин катышуучусу боло алат.

(3) Ратификациялык грамоталар, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтер же кошулуу жөнүндө актылар Уюмдун Генералдык директоруна (мындан ары Генералдык директор" деп аталат) сактоого өткөрүлүп берилет. 

6-статья. Келишимдин күчүнө кириши 

(1) Өз ратификациялык грамоталарын, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерин же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөрүп берген биринчи үч мамлекетке карата ушул Келишим үчүнчү ратификациялык грамотаны, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документти же кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүп берген күндөн кийин бир айдан соң күчүнө кирет.

(2) Ратификациялык грамотасын, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документин же кошулуу жөнүндө актысын сактоого өткөрүп берген ар бир башка мамлекетке карата бул Келишим бул документти сактоого өткөрүп берген күндөн кийин бир айдан соң күчүнө кирет. 

7-статья. Келишимди жокко чыгаруу 

(1) Ар бир мамлекет бул Келишимди Генералдык директорго билдирүү жөнөтүү жолу менен жокко чыгара алат.

(2) Жокко чыгаруу Генералдык директор билдирүү алган күндөн бир жылдан кийин күчүнө кирет. 

8-статья. Кол коюу жана Келишимдин тилдери 

(1) Бул келишимге англис, испан, орус жана француз тилдеринде бир түп нускада кол коюлат, ошондой эле бардык тексттер бирдей чыныгы болуп саналат.

(2) Расмий тексттерди кызыкдар өкмөттөр менен консультацияларды өткөрүүдөн кийин Генералдык директор араб, италиан, немец жана португал тилдеринде, ошондой эле Уюмдун Конференциясы же Париж кошунунун Ассамблеясы белгилеген башка тилдерде иштеп чыгат.

(3) Бул Келишим Найробиде 1982-жылдын 31-декабрына чейин жана андан кийин Женевада 1983-жылдын 30-июнуна чейин кол коюу үчүн ачык. 

9-статья. Келишимди сактоого өткөрүп берүү;

көчүрмөлөрдү жиберүү;

Келишимди каттоо 

(1) Бул Келишимдин түп нускасы кол коюу үчүн Найробиде жабылган соң Генералдык директорго сактоого өткөрүлүп берилет.

(2) Генералдык директор ал күбөлөндүргөн бул Келишимдин эки көчүрмөсүн 5 (1) жана (2)-статьяларда аты аталган бардык мамлекеттерге жана суроо-талаптар боюнча ар бир башка мамлекетке жөнөтөт.

(3) Генералдык директор бул Келишимди Бириккен Улуттар Уюмунун Секретариатында каттоодон өткөрөт. 

10-статья. Билдирүүлөр 

Генералдык директор 5 (1) жана (2)-статьяларда аты аталган мамлекеттерге:

(i) 8-статьяга ылайык кол коюулар жөнүндө,

(ii) 5 (3)-статьяга ылайык ратификациялык грамоталарды, кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерди же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүп берүү тууралуу;

(iii) 6 (1)-статьяга ылайык бул Келишимдин күчүнө кирген күнү жөнүндө;

(iv) 7-статьяга ылайык алынган ар бир жокко чыгаруу тууралуу билдирүү жөнөтөт. 

Тиркеме 

Олимпиадалык символ бири-бирине илинген мындай тартипте солдон оңго жайгаштырылган көк, сары, кара, жашыл жана кызыл шакектерден турат. Ал бир же ар түрдүү түстөрдө сүрөтү түшүрүлгөн олимпиадалык шакектерден турат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900