Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*) ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

  • Басып чыгаруу

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

11 Мыйзамы менен кошулду 

Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*)

ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ 

Ошондой эле Фонограммаларды чыгаруучулардын кызыкчылыктарын алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайталап чыгаруудан коргоо жөнүндө Конвенцияны карагыла (Женева, 1971-ж., 29 октябры). 

Келишим түзүүчү мамлекеттер, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын артист-аткаруучулардын укуктарын коргоого умтулушуп, төмөнкүлөр жөнүндө сүйлөшүштү: 

1-статья.

Ушул Конвенция менен көрсөтүлгөн коргоо адабий жана көркөм чыгармаларды автордук коргоого эч кандай зыян келтирбейт. Тийиштүү түрдө, ушул Конвенциянын жоболорунун бири дагы ушул коргоого зыян келтирген катарында талкууланышы мүмкүн эмес. 

2-статья. 

1. Бул Конвенциянын максаттары үчүн коргоонун улуттук режими деген коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен көрсөтүлгөн режимди билдирет:

а) анын аймагында жүргүзүлгөн аткаруулар, алардын эфир аркылуу уктуруулары же биринчи жаздырууга байланыштуу, анын жарандары болуп эсептелинген артист-аткаруучулар;

b) анын аймагында биринчи жолу жазылган же биринчи жолу жарыяланган фонограммаларга байланыштуу, анын жарандары болуп эсептелинген фонограмма чыгаруучулар;

с) анын аймагында жайгашкан таратуучу аспаптардын жардамы менен ишке ашырылуучу эфирдеги берүүлөргө байланыштуу, анын аймагында жайгашкан штаб-квартира, уктуруучу уюмдар.

2. Коргоонун улуттук режими коргоонун талаптарына жана ушул Конвенцияда түздөн-түз айтылган анын чектелишин караштырган шарттарга ылайык берилет. 

3-статья. 

Ушул Конвенциянын максаттары үчүн:

а) "артист-аткаруучулар" деп ролду ойногон, ырдаган, көркөм окуу окуган, декламация айткан, аткарган же башка түрдө адабий же көркөм чыгармаларды аткарууга катышкан актёрлор, ырчылар, музыканттар, бийчилер жана башка жактар түшүндүрүлөт;

b) "фонограмма" деп кайсы бир аткаруунун же башка үндөрдүн бөтөнчө үн жазуусу түшүндүрүлөт;

с)"фонограмма чыгаруучулар" деп аткаруунун же башка үндөрдүн биринчилерден болуп үн жаздырган жеке же юридикалык жак түшүндүрүлөт;

d) "жарыялоо" деп элге жетишерлик санда фонограмманын нускаларын таратуу (берүү) түшүндүрүлөт;

е) "кайталап чыгаруу" деп жаздырылган үндүн бир же андан көп нускаларын чыгаруу түшүндүрүлөт;

f) "эфирдеги берүүлөр" деп элдин кабыл алуусу үчүн үндөрдү жана сүрөттөлүштөрдү сымсыз каражаттар аркылуу берүү түшүндүрүлөт;

g) "ретрансляция" деп бир эле убакта эфирден башка уктуруучу уюм көрсөтүп жаткан уктурууну башка бир уктуруучу уюмдун  берүүсү түшүндүрүлөт; 

4-статья.

Ар бир Келишим түзүүчү тарап төмөнкүдөй шарттардын бирин сактоодо артист-аткаруучуларга коргоонун улуттук режимин көрсөтөт:

а) аткаруунун башка Келишим түзүүчү мамлекетте орду бар;

b) ушул Конвенциянын 5-статьясына ылайык корголуучу фонограммага киргизилген аткаруу;

с) фонограммага жазылбай туруп, эфир аркылуу жайылтылып, ушул Конвенциянын 6-статьясына ылайык корголуучу аткаруу. 

5-статья.

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет фонограмма чыгаруучуларга кайсынысы болбосун төмөнкү шарттарды сактаса коргоонун улуттук режимин көрсөтөт: 

а) фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинет (фонограмма чыгаруучунун жарандык критерийи);

b) үндү биринчи жаздыруу башка Келишим түзүүчү мамлекетте жүргүзүлгөн (үндү биринчи жаздыруунун ордунун критерийи);

с) фонограмма биринчи жолу башка Келишим түзүүчү мамлекетте жарыяланган  (жарыяланган ордунун критерийи).

2. Эгер фонограмма ушул Конвенциянын катышуучусу болуп эсептелинбеген мамлекетте жарыяланса, бирок ал биринчи жолу жарыялангандан тартып, отуз күндүн ичинде ал ошондой эле Келишим түзүүчү мамлекетте жарыяланса, (бир эле убакта жарыяланса), ал Келишим түзүүчү мамлекетте биринчи жолу жарыяланган катарында каралат.

3. Келишим түзүүчү кайсы мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберип, ал жарыяланган ордунун критерийин же альтернативалуу, үндү биринчи жаздыруунун ордунун критерийин пайдаланбагандыгын билдирет. Мындай кабарлоо ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу менен бир убакта же ушул актыларды ишке ашыргандан кийин кайсы учурда болбосун берилет; акыркы учурда  мындай кабарлоо аны алгандан кийин алты айдан кийин күчүнө кирет. 

6-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет  кабарлоо уюмдарына төмөнкүдөй шарттардын кайсынысы болбосун сактоодо коргоонун улуттук режимин көрсөтөт:

а) кабарлоо уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан;

b) эфирден берүүлөр башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспаптын жардамы менен ишке ашырылган;

2. Келишим түзүүчү кайсы мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберип, ал эгер кабарлоо уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан болсо же эгер эфирден берүүлөр ошол эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспаптын жардамы менен ишке ашырылган болсо, эфирдеги берүүлөргө коргоо уктурууларын билдирет. Мындай кабарлоо ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу менен бир убакта же ушул актыларды ишке ашыргандан кийин кайсы учурда болбосун берилет; акыркы учурда  мындай кабарлоо аны алгандан кийин алты айдан кийин күчүнө кирет. 

7-статья. 

1. Ушул Конвенцияга ылайык артист-аткаруучуларга көрсөтүлүүчү коргоо төмөнкүлөрдүн алдын алуу мүмкүнчүлүгүн камтыйт:

а) качан эфирден же жалпыга маалымат үчүн аткаруулар  эфирден берилген же жаздырууну пайдалануу менен ишке ашырылган учурлардан тышкары, алардын макулдугусуз эфирден берүүлөрдү же жалпыга маалымат үчүн алардын аткарууларын берүү;

b) жаздыруунун предмети болбогон, алардын макулдугусуз аткарууну жазууну ишке ашыруу. 

с) алардын макулдугусуз, алардын аткаруусун кайталап чыгаруу:

1) эгер алгачкы үн жаздыруу алардын макулдугусуз ишке ашырылса;

2) артист-аткаруучулар өз макулдугун бергенден тышкары, эгер кайталап чыгаруу башка максатта жүргүзүлсө;

3) эгер алгачкы үн жаздыруу 15-статьянын жоболоруна ылайык жүргүзүлсө, ал эми кайталап чыгаруу ушул жоболордо көрсөтүлгөндөрдөн башка максаттарда жүргүзүлсө;

2. 1) Эгер эфирден берүүлөр артист-аткаруучулардын макулдугу менен жүргүзүлсө, анда эфирден берүү максаты менен ушундай жаздырууну эфирден берүү же кайталап чыгаруу максаты менен үн жаздырууну жүргүзүү трансляциялоого байланыштуу коргоо ушундай коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2) Эфирден берүү максаты менен ишке ашырылган үн жаздырууларды берүү уюмдарынын пайдалануусун аныктаган эрежелер жана шарттары коргоо суралып жаткан Келишим түзүүчү мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат.

3) Бирок ушул пункттун 1) жана 2)-пунктчаларында эскертилген ички мыйзамдар артист-аткаруучуларды алардын берүү уюмдары менен мамилелерин келишимдин күчү менен контролдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпашы керек. 

8-статья. 

Эгер бир эле ошол аткарууда бир нече артист-аткаруучулар катышса, ар бир Келишим түзүүчү мамлекет артист-аткаруучулардын өз укуктарын ишке ашырууларына байланыштуу абалын өздөрүнүн мыйзамдарында  жана мыйзамдык актыларында тактай алат. 

9-статья. 

Ички мыйзамдарды жана мыйзамдык актыларды кабыл алуу жолу менен Келишим түзүүчү кайсы  мамлекет болбосун ушул Конвенция менен берилүүчү коргоону адабий же көркөм чыгармаларды аткарбаган артисттерге жайылтат. 

10-статья. 

Фонограмма чыгаруучулар өзүлөрүнүн фонограммаларын түз же кыйыр кайталап чыгарууларына уруксат берүү же тыюу салуу укугун пайдаланышат. 

11-статья. 

Фонограммаларга байланыштуу, Келишим түзүүчү мамлекет өзүнүн ички мыйзамдарынын күчү менен фонограмма чыгаруучулардын же артист-аткаруучулардын же экөөнүн тең укуктарын коргоо үчүн шарт катарында формалдыктарды сактоону талап кылган учурда, эгер сатуудагы жарыяланган фонограмманын же алардын сыртынын жасалгаланышы биринчи жарыяланышы көрсөтүлүп, Р белгисинен турган жазуусу бар болсо жана фонограмма корголгондугу так көрсөтүлүп турса, алар  ушуларды эске алышы керек; эгер нускаларында же алардын сырткы жасалгаланышында фонограмма чыгаруучу же аларды чыгаруучу ушуга берген лицензиянын ээси (анын фамилиясы, соода маркасы же башка тийиштүү белги аркылуу) көрсөтүлбөсө, анда жазуу ошондой эле фонограмма чыгаруучунун укуктарынын ээсинин фамилиясын камтышы керек; мындан тышкары нускаларында же алардын сырткы жасалгаланышында негизги артисттер-аткаруучулар көрсөтүлбөсө, анда жаздыруу жүргүзүлгөн өлкөдө ошондой артист-аткаруучулардын укуктарынын ээ болгон жактын фамилиясы жазылышы керек. 

12-статья. 

Эгер коммерциялык максатта жарыяланган фонограмма же ошондой фонограмманы кайталап чыгаруу түздөн-түз эфирден берүү же жалпыга маалымдоо үчүн кандай болбосун ыкма менен берүү үчүн пайдаланылса, бир жолу акыйкат сыйакы артист-аткаруучуларга же фонограмма чыгаруучуларга же экөөнө тең пайдалануучулар тарабынан төлөнөт. Бул тараптардын ортосунда макулдашуу болбосо, бул сыйакыны бөлүштүрүүнүн шарттары ички мыйзамдар менен аныкталат. 

13-статья. 

Уктуруу уюмдары төмөнкүлөргө уруксат берүү же тыюу салуу укугун пайдаланышат:

а) эфирден өз көрсөтүүлөрүн трансляциялоого;

b) өзүнүн берүүлөрүн жаздырууга;

с) кайталап чыгаруу;

1) эфирге алардын макулдугусуз даярдалган өзүнүн жаздыруулары;

2) эгер кайталап чыгаруу ушул жоболордо көрсөтүлгөндөрдөн башка максаттарда жүргүзүлсө, 15-статьянын жоболоруна ылайык даярдалган эфирге өз берүүлөрүн жаздыруу;

d) жалпыга маалымдоо үчүн телекөрсөтүү программаларын берүү, эгер ал кирүү үчүн акы төлөнүп, элге жеткиликтүү болгон жерлерде жүргүзүлсө; ал ишке ашырыла турган шарттар ушул укукка коргоо суралган мамлекеттин ички мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

14-статья. 

Ушул Конвенцияга ылайык берилген коргоонун мөөнөтү жылдын аягынан эсептеле турган, эң кеминде жыйырма жыл мөөнөттүн аягына чейин созулат, анда:

а) фонограммаларды жана аларга киргизилген аткарууларды жазуу жүргүзүлгөн;

b) фонограммаларга киргизилбеген аткаруулардын орду бар;

с) эфирден берүүлөрдүн орду бар. 

15-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет  өзүнүн ички мыйзамдарында жана өзүнүн мыйзамдык актыларында төмөнкүлөрдү коргоого байланыштуу ушул Конвенцияда кепилдендирилген өзгөчө учурларын караштыра алат:

а) жеке максатында пайдалануу;

b) күндөлүк окуялар жөнүндө билдирүү максаты менен кыскача үзүндүлөрдү пайдалануу;

с) өзүнүн жабдуулары менен жана өзүнүн жеке берүүлөрү үчүн уктуруу уюму тарабынан жүргүзүлгөн кыска мөөнөттүү үн жаздыруу;

d) окуу же илимий-изилдөө максатында гана пайдалануу.

2. Ушул статьянын 1-пунктунун жоболоруна карабастан, Келишим түзүүчү кайсы мамлекет  болбосун адабий жана көркөм чыгармаларга автордук укукту коргоого байланыштуу анын ички мыйзамдарында жана мыйзамдык актыларда белгиленгендей эле, өзүнүн ички мыйзамдарында жана мыйзамдык актыларында артист-аткаруучуларды, фонограмма чыгаруучуларды жана уктуруу уюмдарын коргоодо ошондой эле чектөөлөрдү да караштыра алат. Бирок мажбурлоочу лицензиялар ушул Конвенцияда мүмкүн болгон өлчөмдө гана караштырылат. 

16-статья. 

1. Ушул Конвенциянын катышуучусу болгон кайсы мамлекет болбосун өзүнө андан келип чыккан милдеттенмелерди алат жана андан келип чыккан артыкчылыктарды пайдаланат. Ошентип, ал кайсы убакта болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу төмөнкүлөрдү билдирет, анда ал:

а) 12-статьяга карата:

1) ушул статьянын  жоболорун пайдаланбайт;

2) пайдалануунун белгиленген түрлөрүнө карата ушул статьянын жоболорун пайдаланбайт;

3) аларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген, фонограммаларга карата бул статьяны пайдаланышпайт;

4) аларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген, фонограммаларга карата ушул статьяга ылайык берилүүчү коргоону ушул мамлекеттин фонограммаларга коргоо берүүсүн чектеген деңгээли жана шарттары менен чектелет, мында бул тууралуу кабарлоо жиберген мамлекеттин жараны биринчи жолу үн жаздырган болот; бирок фонограммаларды чыгаруучу анын жараны болуп эсептелген Келишим түзүүчү мамлекет кабарлоо жиберген жакка же жактарга мамлекет сыяктуу эле коргоо көрсөтпөгөн факт коргоонун деңгээлине таасир берген фактор катарында каралбайт;

b) 13-статьянын (d) пунктун пайдаланбайт; эгер Келишим түзүүчү мамлекет ушундай кабарлоо жиберсе, анда башка Келишим түзүүчү мамлекеттер ушул мамлекетте штаб-квартирасы жайгашкан уктуруучу уюмдарына 1-статьянын (d) пунктунда караштырылган укукту берүүгө милдеттүү эмес. 

2. Эгер ушул статьянын 1-пунктунда эскертилген кабарлоо ратификациясын, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөргөндөн кийин берилсе, анда арызды алгандан кийин,  алты айдан кийинкүчүнө кирет. 

17-статья. 

1961-ж. 26-октябрына карата биринчи жаздырган ордунун критерийинин негизинде гана фонограммаларды чыгаруучуларга коргоо берген кайсы мамлекет болбосун ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу убагында ишке ашырылган Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу 5-статьянын максаты үчүн ал биринчи жаздырган ордунун критерийин гана пайдаланарын билдирет, ал эми
16-статьянын 1 (а) (3) жана (4)-пунктунун максаттары үчүн чыгаруучунун жарандык критерийинин ордуна биринчи жаздырган ордунун критерийи пайдаланылат.  

18-статья. 

Кайсы мамлекет болбосун 5-статьянын 3-пунктуна, 6-статьянын 2-пунктуна,
16-статьянын 1-пунктуна ылайык аны чектей алат жана кийинчерээк Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу чакыртып алат. 

19-статья. 

Ушул Конвенциянын жоболоруна карабастан, эгер артист-аткаруучу өз аткаруусун үндүк жаздырууга же көрсөтүүгө макулдугун берсе, 7-статья пайдаланылбай калат. 

20-статья. 

1. Бул Конвенция ушундай мамлекет үчүн бул Конвенция күчүнө кирген күнгө чейин кайсы Келишим түзүүчү мамлекетте болбосун келип чыккан укуктарды кемсинтпейт.

2. Бир дагы Келишим түзүүчү мамлекет ушундай мамлекет үчүн бул Конвенция күчүнө кирген күнгө чейин фонограммалар, биринчи жазуу жүргүзүлгөндөргө карата эфирден аткаруулар же берүүлөргө орду бар болгондорго ушул Конвенциянын жоболору пайдаланылбайт.

21-статья. 

Ушул Конвенция менен берилүүчү коргоо артист-аткаруучуларга, фонограмма чыгаруучуларга же уктуруучу уюмдарына көрсөтүлүүчү кайсы бир коргоону кемсинтпейт. 

22-статья. 

Келишим түзүүчү мамлекеттер эгер мындай макулдашуулар ушул Конвенция менен берилүүчү фонограмма чыгаруучуларга же уктуруучу уюмдарына кеңири укуктарды берүүнү караштырса же ушул Конвенцияга каршы келбеген башка жоболорду камтыса, өз ара атайын макулдашууларга кирүү укугун сактайт. 

23-статья. 

Бул Конвенция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына сактоого өткөрүлүп берилет. Ал Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конференциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармачылыкты коргоо боюнча эл аралык союздун мүчөсү болуп эсептелинген артист аткаруучуларды, фонограммаларды чыгаруучуларды жана уктуруучу уюмдарды эл аралык коргоо боюнча дипломатиялык конференцияга чакырылган кайсы мамлекет тарабынан болбосун 1962-жылдын 30-июнуна чейин кол коюу үчүн ачык болот. 

24-статья. 

1. Бул Конвенция ратификациялоого же ага кол койгон мамлекеттер тарабынан кабыл алынууга тийиш. 

2. Ушул Конвенция 23-статьяда көрсөтүлгөн Конференцияга чакырылган кайсы мамлекет- Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болбосун,  эки шартында тең мындай мамлекет Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конференциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармачылыкты коргоо боюнча эл аралык союздун мүчөсү болуп эсептелинет.

3. Ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актылар Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына сактоого өткөрүлүп берилет. 

25-статья.

1. Ушул Конвенция ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө алтынчы актын сактоого өткөргөн күндөн үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Мындан кийин бул Конвенция ар бир мамлекетке карата ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө анын актын сактоого бергенден, үч айдан кийин күчүнө кирет. 

26-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет өз Конституциясына ылайык, ушул Конвенцияны пайдаланууну камсыздоо үчүн зарыл чараларды кабыл алууга милдеттүү.

2. Ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө өз актысын сактоого өткөрүп берүү күнү ар бир мамлекет өз ички мыйзамдарына ылайык ушул Конвенциянын шарттарын аткарууга даяр болушу керек. 

27-статья. 

1. Кайсы мамлекет болбосун ратификациялоодо же кошулууда же андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык союзунун күчү ушул аймактарга жайылтылган шартында, ушул Конвенция ал жооптуу болгон тышкы мамилелерди жүргүзүү үчүн бардык же алардын бир аймагына пайдаланырарын билдирет.

2. 5-статьянын 3-пунктунда, 6-статьянын 2-пунктунда, 16-статьянын 2-пунктунда жана 17 жана 18-статьяларда көрсөтүлгөн кабарлоолор ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн бардык же кайсы бир аймактын бирине жайылтылышы мүмкүн. 

28-статья. 

1. Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет өз атынан же 27-статьяда көрсөтүлгөн кайсы бир же бардык аймактын атынан ушул Конвенцияны жокко чыгара алат.

2. Жокко чыгаруу Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу жүргүзүлөт жана кабарлоо алган күндөн он эки айдан кийин күчүнө кирет.

3. Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан жокко чыгаруу укугу ушул Конвенция тарабынан күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл өткөнгө чейин ушул мамлекет үчүн күчүнө кириши ишке ашырылбайт.

4. Келишим түзүүчү мамлекет анын Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык союздун мүчөсү болбой калгандан тартып ушул Конвенциянын катышуучусу болбой калат.

5. Ушул Конвенция Автордук укук жөнүндө Бүткүл дүйнөлүк конвенциянын катышуучусу же Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө эл аралык конвенциянын ушул аймакка пайдаланууну токтоткон убактан тартып 27-статьяда көрсөтүлгөндүн кайсынысына болбосун пайдаланылышы токтотулат. 

29-статья. 

1. Ушул Конвенция күчүнө киргенден беш жылдан кийин кайсы Келишим түзүүчү мамлекет болбосун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жиберүү аркылуу Конвенцияны кайра карап чыгуу үчүн конференцияны чакырууга сунуш киргизе алат. Генералдык катчы бардык Келишим түзүүчү мамлекеттерге ушул сунуш тууралуу билдирет. Эгер Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына кабарлоо жибергенден кийин, алты айдын ичинде Келишим түзүүчү мамлекеттердин жарымынан кем болбогону ага ушул сунушка макул болгондугун билдирсе, Генералдык катчы бул тууралуу  Эмгек эл аралык бюросунун Генералдык директоруна, Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча эл аралык союздун Бюро директоруна билдирет, алар 32-статьяда айтылган Өкмөттөр аралык комитет менен бирге кызматташууда ушул Конвенцияны кайра карап чыгуу боюнча конференцияны чакырышат.

2.Ушул Конвенциянын кандай өзгөрүүсүн болбосун кабыл алуу үчүн кайра карап чыгуу боюнча конференция өткөрүлчү күнүнө карата Конвенциянын катышуучулары болуп эсептелинген, көрсөтүлгөндөрдүн көпчүлүгү мамлекеттердин үчтөн экисин билдирген шартта, кайра карап чыгуу боюнча конференцияда катышкандардын үчтөн экисинин көпчүлүгү талап кылынат.

3. Ушул Конвенцияны толугу менен же жарым-жартылай өзгөртө турган конвенцияны кабыл алган учурда, эгер кайра каралып чыккан Конвенцияда  башкасы караштырылбаса:

а) бул Конвенция кайра каралып чыккан конвенция күчүнө кирген күндөн тартып, ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу үчүн ачык болбой калат;

b) бул Конвенция кайра каралып чыккан Конвенциянын катышуучусу болбогон, Келишим түзүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелерге карата күчүндө калат. 

30-статья. 

Ушул Конвенцияны талкуулоого же колдонууга тийиштүү эки же андан көбүрөөк Келишим түзүүчү мамлекеттердин ортосундагы кайсы талаш-тартыш болбосун, эгер талаш-тартышта катышкан кайсы тараптын болбосун талабы боюнча сүйлөшүү аркылуу ал жөнгө салынбаса, кызыкдар болгон мамлекеттер аны башка тартипте чечүүгө макул болбосо, Эл аралык соттун чечүүсүнө берилет. 

31-статья. 

5-статьянын 3-пунктунун, 6-статьянын 2-пунктунун, 16-статьянын 1-пунктунун жана 17-статьянын жоболору үчүн зыян келтирбестен, ушул Конвенцияга карата эч кандай эскертүүлөр берилбейт. 

32-статья. 

1. Өкмөттөр аралык комитет түзүлөт, анын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

а) ушул Конвенциянын колдонулушуна жана күчүнө карата маселелерди изилдөө;

b) ушул Конвенцияны мүмкүн болушунча кайра карап чыгуу үчүн сунуштарды чогултуу жана документацияларды даярдоо.

2. Комитет акыйкат географиялык өкүлчүлүктү тийиштүү түрдө эске алуу менен эгер Келишим түзүүчү мамлекеттер он эки же андан аз болсо, аныкталуучу Келишим түзүүчү мамлекеттердин өкүлдөрүнөн турат; 

3. Комитет Келишим түзүүчү мамлекеттердин ичинен шайлоо өткөрүү аркылуу Конвенциянын күчүнө кирген күнүнөн тартып он эки айдын ичинде түзүлөт, алардын ар бири бир добушка ээ.

4. Комитет төраганы жана кызмат адамдарын шайлайт. Ал ар түрдүү Келишим түзүүчү мамлекеттердин комитетинде мүчөлүгүнүн кезектүүлүгүн камсыз кыла турган, ушундай түрдө анын келечектеги миилдеттерин жана жаңыртуу тартибин аныктай турган жол-жоболор эрежелерин кабыл алат.

5. Комитеттин катчылыгы Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Эл аралык эмгек бюросунун кызматкерлеринен жана Генералдык директорлордун жана  ушул уюмдарга ылайык дайындалган Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча эл аралык союздун кызматкерлеринен турат.  

6. Анын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү аны  максатка ылайыктуу деп тааныган ар бир жолу чакырылуучу Комитеттин отуруму Билим берүү, илим жана маданият, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Эл аралык эмгек бюросунун штаб-квартираларында кезек менен жүргүзүлөт.

7. Комитеттин мүчөлөрүнүн чыгымдары аларга тийиштүү өкмөттөргө жүктөлөт. 

33-статья. 

1. Бул Конвенция англис, француз жана испан тилдеринде түзүлгөн, мында бардык үч тексттер тең акыйкат болуп эсептелинет.

2. Бул Конвенциянын расмий тексттери ошондой эле немец, италия жана португал тилдеринде түзүлөт. 

34-статья. 

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы 23-статьяда көрсөтүлгөн конференцияга чакырылган мамлекеттерди кабарлайт, ошондой эле ар бир мамлекет- Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы, Эл аралык эмгек бюросунун директору, Билим берүү, илим жана маданият жана Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директору:

а) ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого өткөрүп берүү жөнүндө ;

b) ушул Конвенциянын күчүнө киришинин күнү жөнүндө;

с) ушул Конвенция менен караштырылган кайсы кабарлоо, арыз же билдирүү жөнүндө;

d) 28-статьянын 4 жана 5- пункттарында эскертилген кырдаалдардын келип чыгышы  жөнүндө.

2. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы ошондой эле Эл аралык эмгек бюросунун Генералдык директоруна, Билим берүү, илим жана маданият боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна жана Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директоруна Конвенцияны кайра карап чыгуу боюнча 29-статьясына ылайык берилген сунуштар тууралуу билдирет. Төмөндөгү тийштүү түрдө ыйгарым укуктуулар ушул Конвенцияга кол коюшту.

Римде 1961-жылдын жыйырма алтынчы октябрында англис, француз жана испан тилдеринде, бир нускада түзүлдү. Тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн түпнусканын көчүрмөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы аркылуу 23-статьяда көрсөтүлгөн конференцияга чакырылган бардык мамлекеттерге, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун ар бир мамлекет-мүчөсүнө, ошондой эле Билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык директоруна, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Эл аралык союздун бюросунун директоруна берилет.

 

(*) ЮНЕСКОдогу СССРдин туруктуу өкүлчүлүгү үчүн Эл аралык регламенттөө жана укуктук маселелер боюнча бюронун директору, Морис Глелдин өтүнүчү боюнча 1989-жылдын ноябрында ЮНЕСКОнун Катчылыгынын орус котормосу секциясы тарабынан которулган расмий эмес котормо. Жарыяланды: Автордук укук боюнча бюллетень. 1992. Т. XXV. N 1. С.33. 

Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө

ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ 

1992-жылдын 1-мартына карата абалы боюнча ратификациялоо, кабыл алуу жана кошулуу 

I. Конвенцияны кабыл алуу 

Конвенция артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча дипломатиялык конференция тарабынан кабыл алынды. (Рим, 1961-ж., 10-26 октябры). 

II. Күчүнө кириши 

1. Баштапкы күчүнө кириши: 1964 г., 18-майы, 25-статьянын 1-пунктуна ылайык. 

2. Өзүнчө мамлекет үчүн кийинки күчүнө кириши 25-статьянын 2-пунктуна ылайык ратификациялоо, кабыл алуу же кошулуу жөнүндө документти сактоого өткөргөн күндөн тартып.

III. Ратификациялоо, кабыл алуу жана кошулуу (а)

 

(Р – ратификациялоо же кабыл алуу; К -кошулуу)

Документти өткөргөн күнү сактоо

Аймактык колдонулушу

 

 

Кабарлоону алган күнү

Жайылтылат

Арыз (b)

 

Австрия

1973-жылдын 9-марты Р  

Х

 

Аргентина

1991-жылдын 2-декабры Р

 

 

Барбадос

1983-жылдын 18-июну  К  

 

 

Бразилия

1965-жылдын 29-июну Р  

 

 

Буркина-Фасо  

1987-жылдын 14-октябры К

 

 

Гватемала

1976-жылдын 14-октябры

 

 

Германия(1) 

1966-жылдын 21-июлу Р  

Х

 

Гондурас

1989-жылдын 16-ноябры К

 

 

Дания

1965-жылдын 23-июну  Р  

Х

 

Доминиканская Республика

1986-жылдын 27-октябры К

 

 

Ирландия

1979-жылдын 19-июну Р  

Х

 

Италия

1975-жылдын 8-январы Р 

Х

 

Испания 

1991-жылдын 14-августу Р

Х

 

Колумбия

1976-жылдын 17-июну П  

 

 

Конго 

1962-жылдын 20-июну К  

Х

 

Коста-Рика  

1971-жылдын 9-июну К   

 

 

Лесото

1989-жылдын 26-октябры К

Х

 

Люксембург

1975-жылдын 25-ноябры П

Х

 

Мексика

1964-жылдын 17-февралы Р

 

 

Монако

1985-жылдын 6-сентябры Р

Х

 

Нигер  

1963-жылдын 5-апрели К 

Х

 

Норвегия

1978-жылдын 10-апрели К

Х

 

Панама 

1983-жылдын 2-июну К   

 

 

Парагвай

1969-жылдын26-ноябры  Р

 

 

Перу 

1985-жылдын 7-майы К    

 

 

Сальвадор

1979-жылдын 29-марты К 

 

 

Бириккен Королдук

1963-жылдын 30-октябры  Р

 20.12.1966 Гибралтар (арыз менен)

10.03.1970  Бермуд (арыз менен)    

 

 

 

 

 

Х

 

Уругвай

1977-жылдын 4-апрели К 

 

 

Фиджи  

1972-жылдын 11-январы К

Х

 

Филиппин 

1984-жылдын 25-июну К  

 

 

Финляндия

1983-жылдын 21-июлу  Р  

Х

 

Франция

1987-жылдын 3-апрели Р 

Х

 

Чехословакия

1964-жылдын 13-майы К   

Х

 

Чили

1974-жылдын 5-июну Р   

 

 

Швеция

1962-жылдын 13-июлу  Р

Х

 

Эквадор

1963-жылдын 19-декабры  Р

 

 

Япония

1989-жылдын 26-июлу К  

Х

 (а) Ушул материал Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы берген маалыматка негизделген, ал Конвенциянын депозитарийи болуп эсептелинет.

(b) Арыздардын тексттерин төмөн жактан карагыла. 

Арыздар 

Австрия. 1. Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруучу уюмдардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча Эл аралык конвенциянын 16-статьясынын (а)(iii) 1-пунктуна ылайык аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген фонограммаларга карата 12-статьянын жоболору колдонулбайт   [Австрия].…

2. Конвенциянын 16-статьясынын 1(а)(iv) пунктуна ылайык, чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген, фонограммаларга байланыштуу, Австрия 12-статья менен караштырылган укуктарды коргоону чектейт, мында Австрияда биринчи жолу жараны болуп белгиленгендердин фонограммаларын коргоого карата ушул мамлекет тарабынан ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү белгиленет. 

3. Конвенциянын 16-статьясынын 1 (b) пунктуна ылайык, Австрия 13 (d) статьясын колдонбойт.

Бермуд. 1. 5 (1)(b) ст. карата: аталган Конвенциянын 5 (3) статьяларынын жоболоруна ылайык, Бермуд фонограммаларга байланыштуу белгилөө критерийин пайдаланбайт.

2. 6 (1) ст. карата: аталган Конвенциянын 6 (2) статьяларынын жоболоруна ылайык, ал уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, Бермуд уктуруучу программаларын  коргоону камсыз кылат. 

3. 12-ст. карата: аталган Конвенциянын 16-статьяларынын жоболоруна ылайык:

 (а) Бермуд төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт: (i) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинген – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (ii) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

(b) фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген же фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгендин 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирип, арыз берген тарапка Бермуд эгер ушундай арыз бербеген, Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу чыгарылбаса, 12-ст. менен караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Германия. Германия Федеративдик Республикасы Артист-аткаруучулардын, фонограмма чыгаруучулардын жана уктуруу уюмдарынын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө эл аралык конвенциянын 5-ст. 3-п. жана 1-ст. 1 (а)(iv) п. караштырылган төмөнкүдөй эскертмелери менен пайдаланат:

1. Фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыгын коргоого байланыштуу ал Конвенциянын 5-ст. 1 (b) п. караштырылган белгилөөнүн критерийин пайдаланбайт. 

2. Конвенциянын 12-ст. менен караштырылган башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны фонограмма чыгаруучу болуп эсептелсе, коргоо ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет.

Гибралтар. 1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5 (3) ст. ылайык, Гибралтар фонограммаларга карата белгилөө критерийин колдонбойт.

2. 6 (1) ст. карата: аталган Конвенциянын 6 (2) статьяларынын жоболоруна ылайык, ал уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, Гибралтар уктуруу программаларды  коргоону камсыз кылат. 

3. 12-ст. карата: Конвенциянын 16-ст. ылайык:

(а) Гибралтар төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт: (i) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинген – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (ii) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

 (b) фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген же фонограммаларды чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгендин 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирип, арыз берген тарапка Гибралтар эгер ушундай арыз бербеген, Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу чыгарылбаса, 12-ст. менен караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Дания. 1. 6-ст. 2-п. карата: эгер алардын штаб-квартиралары башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашса жана ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу уктуруу жүргүзүлгөн учурда гана, уктуруучу уюмдарга коргоо көрсөтүлөт. 

2. 16-ст. 1(а)(ii) п. карата: 12-ст. жоболору уктуруу максатында пайдаланууда же коммерциялык максатта эл алдында билдирүү максатында гана пайдаланылат.

3. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. карата фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелсе, 12-ст. менен караштырылган коргоо ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет, ал ушул мамлекет тарабынан фонограмманы коргоо үчүн Даниянын биринчи белгиленген жараны аркылуу чектелет.

4. 17-ст. карата: эгер биринчи белгилөө башка Келишим түзүүчү мамлекетте (белгилөө критерийи) жүргүзүлсө, Дания 5-ст. менен караштырылган коргоону берет; 16-ст. 1(а)(iii) и (iv) п. караштырылган максат үчүн көрсөтүлгөн критерий жарандык критерийдин ордуна колдонулат.

Ирландия. 1. 5-ст. 1-п. карата: Конвенциянын 5-ст. 3-п. карата Ирландия белгилөө критерийин колдонбойт.

2. 6 (1) ст. карата: Конвенциянын 6-ст. 2-п. жоболоруна ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Ирландия уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12-ст. карата: 16-ст. 1(а)(ii) п. ылайык Ирландия эл алдында уктурулуучу уктуруу программаларына коргоону камсыз кылбайт: (а) элдер жашаган же эс алып жаткан, кайсы имаратта болбосун фонограммаларды эл алдында угуу, качан мындай уктуруу ушундай имараттарда жашагандарга негизинен түзүлгөн шарт болуп эсептелинет – имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары; (b) пайда түшүрүү үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу ишмердүүлүктүн бир бөлүгү катарында фонограммаларды угуу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн же башка түрдө динге, билим берүүгө же социалдык камсыздоого байланыштуу – андан түшкөн пайда башка максатта пайдаланыла турган, имаратка фонограмма угууга кирерде акы алынуучу учурдан тышкары;

Италия. 1. 6-ст. 1-п. карата: Конвенциянын 6-ст. 2-п. ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Италия уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

2.12-ст. карата: Конвенциянын 16-ст. 1(а) п. ылайык:

(а) Италия уктуруу максатында пайдаланууда же кинематографтан тышкары, коммерциялык максатта башка эл алдындагы билдирүүлөрдө 12-ст. жоболорун пайдаланат;

 (b) ал башка Келишим түзүүчү мамлекетте белгиленген фонограммаларга карата гана 12-ст. жоболорун пайдаланат;

 (с) башка Келишим түзүүчү мамлекетте белгиленген фонограммаларга карата ал 12-ст. менен караштырылган коргоону чектейт, бул Италияда биринчи жолу белгиленген фонограммаларды коргоо үчүн ушул мамлекет менен караштырылган ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөт менен чектелгенин билдирет; бирок эгер мамлекет алардын укугу Италия тарабынан корголуучу укук ээлерине коргоону камсыз кылбаса, бул кырдаал коргоонун көлөмүндө каршылык келип чыкканын билдирбейт.

3. 13-ст. карата: Конвенцияны 16-ст. 1(b) п. ылайык, Италия 13 (d) ст. жоболорун пайдаланбайт;

4. 5-ст. карата: Конвенциянын 17-ст. ылайык Италия 5-ст. максаттары үчүн белгилөө критерийин гана пайдаланат: жарандык критерийи эмес, ушул эле критерий Конвенциянын 16-ст. 1(а)(iii) жана  (iv) п. караштырылган арыздарга байланыштуу максаттар үчүн пайдаланылат.

Испания. Ратификациялоо жөнүндө документте төмөнкүдөй арыз камтылган: 

5-статья.

Испания Өкмөтү Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык, ал биринчи жарыялоо ордунун критерийин пайдаланбай тургандыгын билдирет; анын ордуна биринчи жаздыруу ордунун критерийин пайдаланат. 

6-статья. 

Испания Өкмөтү Конвенциянын 6-ст. 2-п. ылайык, уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруучу программаларына коргоону камсыз кыларын билдирет. 

16-статья. 

Испания Өкмөтү Конвенциянын 16-ст. 1-п. жоболоруна ылайык, ошондой эле Конвенциянын 12-ст. карата төмөнкүлөрдү билдирет:

Биринчиден, Конвенциянын 16-ст. 1(а)(iii) п. жоболоруна ылайык,  фонограмма чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин биринин жараны болуп эсептелбегенге карата 12-ст. жоболору пайдаланылбайт.

Экинчиден, Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. жоболоруна ылайык, фонограмма чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата Испания Өкмөтү 12-ст. ылайык көрсөтүлгөн коргоону чектейт.

Конго. 1964-жылдын 16-майында алынган билдирүүсүндө Конго Өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына Конвенцияга кошула тургандыгы жөнүндө чечимин кабарлады. Мында төмөнкүдөй арыздар берилген:

1. 5-ст. 3-п.: "жарыкка чыгаруу критерийи" чыгарып салынат.

2. 16-ст.: 12-ст. пайдаланылышы толугу менен алынып салынат.

Лесото. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

"Аталган Конвенциянын 12-ст. ылайык, Лесото Королдугунун Өкмөтү пайда алуу максаты менен эмес берүү программаларына, ошондой эле коомдук жерлерде эл алдында билдирүүлөр накта коммерциялык ишмердүүлүктүн натыйжасы болуп эсептелбесе, ушул статьянын жоболору пайдаланылбайт.

13-ст. ылайык, Лесото Королдугунун Өкмөтү төмөнкүлөрдү билдирет:

өзүн аталган статьянын (d)  пунктчасынын жоболоруна тийиштүү деп эсептебейт".

Люксембург. 1. Фонограмма чыгаруучуларга көрсөтүлүүчү коргоого карата, Люксембург жарыка чыгаруу критерийин пайдаланбастан, Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык жарандык жана белгилөө критерийи пайдаланылат.

Фонограммага карата Люксембург, Конвенциянын 16-ст. 1 (b) п. ылайык 12-ст. жоболорун пайдаланбайт.

3. Уктуруу-көрсөтүү уюмдарына карата Люксембург, Конвенциянын 16-ст. 1 (b) п. ылайык 13 (d) ст. караштырылган телекөрсөтүү уктуруу программаларына карата коргоо көрсөтпөйт.

Монако. Ратификациялоо жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

1. 5-ст. 3-п. күчүндө фонограмма чыгаруучуларды коргоого карата жарыка чыгаруу критерийин пайдаланбастан, жарандык жана белгилөө критерийи пайдаланылат.

2. Буга 16-ст. 1 (а)(i) п. уруксат берилгендиктен, 12-ст. жоболорунун бир дагы фонограммаларды коргоого карата пайдаланылбайт.

3. Бул 16-ст., 1 (b) п. менен уруксат берилгендиктен, телекөрсөтүү уктуруу программалардын эл алдында билдирүүсүнө карата коргоого тийиштүү 13 (d) жоболору уктуруу уюмдарына карата пайдаланылбайт.

Нигер. 1963-жылдын 25-июнунда алынган билдирүүсүндө, Нигер Өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысына Конвенцияга кошула тургандыгы жөнүндө чечимин кабарлады. Мында төмөнкүдөй арыздар берилген:

1. 5-ст. 3-п.: "жарыкка чыгаруу критерийи" чыгарып салынат.

2. 16-ст.: 12-ст. пайдаланылышы толугу менен алынып салынат.

Норвегия. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт:

(а) 16-ст., 1 (а)(ii) п. ылайык, 12-ст. экономикалык пайда алууга байланыштуу эмес пайдаланууларга карата пайдаланылбайт.

(b) 16-ст., 1 (а)(iii) п. ылайык, 12-ст. эгер чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбесе, пайдаланылбагандыгы жөнүндө эскертме берилет.

(c) 16-ст., 1 (а)(iv) п. ылайык, Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны тарабынан чыгарылган фонограммалар үчүн 12-ст. караштырылган коргоонун көлөмү жана мөөнөтү биринчи жолу Норвегиянын жараны чыгарган фонограммага ушул мамлекет көрсөткөн коргоонун көлөмү жана мөөнөтү жогору болбогондугу тууралуу эскертме берилген.

(d) 16-ст.. 2-п. ылайык, уктуруу-көрсөтүү программаларынын штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында, гана корголот.

Кошулуу жөнүндө документти сактоого өткөрүүдө Норвегия Өкмөтү төмөнкүдөй билдирүү кылды: "Артистердин аткарууларынын жаздырууларын эл алдында көрсөтүүдө салык салууга тийиштүү 1956-ж. 14-декабрындагы Норвегия мыйзамы ушул салыктан фонограмма чыгаруучуларга жана аткаруучуларга каражаттарды которуу эрежесин белгилейт.

Ушул салыктан жыл сайын түшкөн түшүүлөрдүн бөлүгү алардын жарандыгына карабастан, фонограммаларды эл алдында пайдалангандыгы үчүн фонограмма чыгаруучулардын пайдасына  мыйзам боюнча сыйакы катарында берилет. Аталган мыйзамдын шарттары боюнча салыктан чегерүүлөр норвегия артист-аткаруучуларына жана жеке негизде алардын муктаж болгон мураскорлоруна берилет. Бул кайрымдуулук чарасы Конвенцияга эч кандай тиешеси жок. Конвенциянын талаптарына толугу менен ылайык келген, аталган мыйзам менен белгиленген тартип мындан кийин дагы ишке ашырылат".

Бириккен Королдук. 1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5 (3) ст. ылайык Бириккен Королдук фонограммаларга карата белгилөө критерийлерин пайдаланбайт.

2. 6 (1) карата: аталган Конвенциянын 6 (2) жоболоруна ылайык уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана Бириккен Королдук уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12-ст. карата: Конвенциянын 16 (1) ст. жоболоруна ылайык:

(а) Бириккен Королдук төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболорун пайдаланбайт: (i) элдер жашаган же эс ала турган кандай имаратта фонограмманы эл алдында угуу, мында ушундай уктуруу ушундай имаратта туруктуу же убактылуу жашап жаткандарга ыңгайлуу шарттардын бири болуп эсептелген болсо – бул фонограмма уктурулуучу имаратка кирерде өзгөчө акы алынган учурдан тышкары; (ii) пайда алуу үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу, ишмердүүлүктүн бөлүгү катарында фонограммаларды эл алдында уктуруу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн, башкача айтканда дин, билим берүү же социалдык камсыздандырууга байланыштуу-фонограмманы уктуруу үчүн имаратка киреде акы алынган учурдан тышкары;

(b) 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбегенге же фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата ал 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирет, Бириккен Королдук эгер ушундай билдирүү кылбаган Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу жарыкка чыгарылбаса, 12-ст. караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

Фиджи. 1972-жылдын 11-январында Фиджи Өкмөтү тарабынан сактоого өткөрүлүп берилген кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй билдирүүлөрдү камтыйт:

1. 5 (1)(b) ст. карата: Конвенциянын 5(3) ст. ылайык, Фиджи фонограммаларга карата белгилөө критерийлерин пайдаланбайт.

2. 6 (1) ст. карата: Конвенциянын 6(2) ст. ылайык, Фиджи в соответствии с положениями ст.6 (2) Конвенции, Фиджи уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруу программаларына коргоону камсыз кылат.

3. 12 ст. карата: Конвенциянын 16(1) жоболоруна ылайык:

(а) Фиджи төмөнкүдөй пайдаланууларга карата 12-ст. жоболорун пайдаланбайт:

(i) (i) элдер жашаган же эс ала турган кандай имаратта фонограмманы эл алдында угуу, мында ушундай уктуруу ушундай имаратта туруктуу же убактылуу жашап жаткандарга ыңгайлуу шарттардын бири болуп эсептелген болсо – бул фонограмма уктурулуучу имаратка кирерде өзгөчө акы алынган учурдан тышкары;

(ii) пайда алуу үчүн эмес түзүлгөн жана иштеп жаткан клубдун, коомдун же башка уюмдун иши менен байланыштуу, ишмердүүлүктүн бөлүгү катарында фонограммаларды эл алдында уктуруу, негизинен кайрымдуулук максаты үчүн, башкача айтканда дин, билим берүү же социалдык камсыздандырууга байланыштуу -  фонограмманы уктуруу үчүн имаратка кирерде акы алынган учурдан тышкары;

 (b) 16 (1)(а)(i) ст. жоболоруна ылайык, фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбегенге же фонограмманы чыгаруучу башка Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелгенге карата ал 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын билдирет, Фиджи эгер ушундай билдирүү кылбаган Келишим түзүүчү мамлекетте фонограмма биринчи жолу жарыкка чыгарылбаса, 12-ст. караштырылган коргоону камсыз кылбайт.

                1972-жылдын 12-июнунда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы билдирүү алды, анда Фиджи Өкмөтү мындай деп билдирген:"... Фиджи Өкмөтү, аталган Конвенцияны кайра сурап алып, ушуну менен 12-ст. өзүнчө жоболоруна байланыштуу өз билдирүүсүн чакырып алды жана аталган Конвенциянын 16(1) ст. ылайык Фиджи 12-ст. жоболорун пайдаланбай тургандыгын кабарлайт".

Финляндия. 1. 6-ст. 2-п. карата: уктуруу уюмунун штаб-квартирасы башка Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан жана уктуруу ушул эле Келишим түзүүчү мамлекетте жайгашкан таратуучу аспап аркылуу жүргүзүлгөн шартында гана уктуруучу программаларына коргоо камсыз кылынат.

2. 16-ст., 1(а)(i) п. карата: 12-ст. жоболору 1961-жылдын 1-сентябрына чейин уюм ээ болгон фонограммаларга карата пайдаланылбайт.

3. 16-ст.1(а)(ii) п. карата: 12-ст. жоболору уктуруу үчүн фонограммаларды пайдаланган учурда гана пайдаланат.

4. 16-ст., 1 (а)(iv) п. карата: башка Келишим түзүүчү мамлекетте биринчи жолу белгиленген фонограммаларга карата 12-ст. караштырылган коргоо Финляндияда биринчи жолу белгиленген фонограммаларды коргоо үчүн ушул мамлекет тарабынан белгиленген ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөт менен белгиленет. 

5. 16-ст., 1(b) п. карата: 13 (d) ст. жоболору кинотеатрлардагы же башка ушул сыяктуу жерлердеги телекөрсөтүү программаларын эл алдында билдирүүгө гана пайдаланылат.

6. 17-ст. карата: Финляндия 5-ст. максаттары үчүн белгилөөнүн критерийлерин гана пайдаланат; 16-ст., 1(а)(iv) п. максаттары үчүн – жарандык критерийи эмес, белгилөө критерийи пайдалананылат.

Франция. Ратификациялоо жөнүндө документ төмөнкүдөй эскертмелерди камтыйт: 

5-статья.

Франция Республикасынын Өкмөтү, Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык, фонограммаларды коргоого карата жарыка чыгаруу критерийи эмес, биринчи белгиленген критерийи пайдаланыларын билдирет.. 

12-статья. 

Франция Республикасынын Өкмөтү, биринчиден, ушул Конвенциянын 16-ст. 1 (a)(iii) п. ылайык – аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелбеген бардык фонограммаларга карата ушул статьянын жоболору пайдаланылбай тургандыгын билдирет.  Экинчиден, Франция Республикасынын Өкмөтү, аларды чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелген бардык фонограммаларга карата ушул статья (12-ст.) менен белгиленген коргоонун көлөмү жана мөөнөтү ушул Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан Франциянын жарандарынын биринчи жолу белгиленген фонограммаларына карата көрсөтүлгөн ошол эле көлөм жана ошол эле мөөнөтү менен чектелет.

Чехословакия. Конвенциянын  ст.16-ст., 1 (a)(ii) жана (iv) п. берилген эскертмелери менен.

Швеция. Кабарлоолору менен:

(а) 6-ст., 2-п. карата:

(b) 16-ст., 1(а)(ii) п. карата:

12-ст. жоболору уктуруу үчүн пайдаланууда гана пайдаланылат.

(с) 16-ст., 1 (а)(iv) п. карата:

(d) 16-ст., 1 (b) п. карата: 13 (d) ст. жоболору кинотеатрларда же башка ушу сыяктуу жерлерде телекөрсөтүү программаларын эл алдында  берүүгө гана пайдаланылат.

(е) 17-ст. карата.

1986-ж. 27-июнунда Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык катчысы Швеция Өкмөтүнөн төмөнкүдөй билдирүү камтылган кайрылуу алды: 

"Конвенциянын 18-ст. негиз кылып, Швеция 1962-жылдын 13-июлунда депонирленген ратификациялоо жөнүндө документте камтылган кабарлоосун алат же өзгөртөт, тактап айтканда:

1. 6-ст. 2-п. карата кабарлоо алынып салынат.

2. ст.16-ст., 1(a)(ii) п. берилген кабарлоо, ага ылайык Швеция тарабынан 12-ст. уктурууга гана пайдаланылат, алардын ишин камтыган көлөмдүн жагына өзгөрөт: Швеция 12-ст. коммерциялык максатта жүргүзүлгөн көрсөтүүлөргө жана эл алдындагы билдирүүлөргө жүргүзүлөт.

3. 17-ст. карата кабарлоо фонограмма чыгарууга тийиштүү бөлүгүндө алынып салынат. 1986-ж. 1-июлунан тартып, Швеция ш. бардык фонограммаларга Конвенциянын 10-ст. караштырылган коргоону көрсөтөт.

Алып салуу жана өзгөртүү 1986-ж. 1-июлунан тартып күчүнө кирет".

Япония. Кошулуу жөнүндө документ төмөнкүдөй арызды камтыйт:

1. Конвенциянын 5-ст. 3-п. ылайык фонограмма чыгаруучуларга  коргоо көрсөтүүдө Япония Өкмөтү тарабынан жарыкка чыгаруу критерийи пайдаланылбайт. 

2. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(ii) п. ылайык уктуруу же сымдар боюнча көрсөтүү максатында пайдаланууга карата Япония Өкмөтү тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору пайдаланылат.

3. Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(iv) п. ылайык:

(i) фонограмма чыгаруучу Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинип, ал Конвенциянын 16-ст. 1 (а)(i) п. ылайык, ушул мамлекет тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору пайдаланбай тургандыгын билдирсе, Япония Өкмөтү тарабынан Конвенциянын 12-ст. жоболору караштырган коргоо көрсөтүлбөйт;

(ii) фонограмма чыгаруучу Конвенциянын 12-ст. жоболорун пайдаланып, Келишим түзүүчү мамлекеттин жараны болуп эсептелинсе, Япония Өкмөтү Конвенциянын 12-ст. жоболору менен белгиленген коргоо мөөнөтүн ушул келишим түзүүчү мамлекет- Япониянын жарандары биринчи жолу белгилеген фонограммаларга камсыз кылган мөөнөт менен чектейт.

Эскертүү:

1. ЮНЕСКОнун Генералдык директору Германия Федеративдик Республикасынын Туруктуу өкүлүнөн 1990-ж. 3-октябрында жазылган катты алган, анда  "Германия Демократиялык Республикасынын Германия Федеративдик Республикасына кошулушунун натыйжасында, 1990-ж. 3-октябрында күчүнө кире турган макулдашуу тууралуу кабарлоо берилген, эки германия мамлекети бирдиктүү суверендүү мамлекет түзүү максаты менен бирикти". Бул кат 1990-ж. 3-октябрындагы оозеки билдирүү менен коштолгон, мында "мындан ары Германия Федеративдик Республикасынын келишимдерин жана Германия Демократиялык Республикасынын келишимдеринин статусун анын Германия Федеративдик Республикасына кошулушунун натыйжасында 1990-ж. 3-октябрындагы күчүнө кирген макулдашуу жөнүндө билдирүү берилген, ал 1990-жылдын 3-октябрында күчүнө кирет. Германия Федеративдик Республикасы менен Германия Демократиялык Республикасынын ортосундагы бирдиктүү Германияны түзүү жөнүндө 1990-ж. 31-августундагы келишим (Биригүү жөнүндө келишим):  

1. 11-статья. Германия Федеративдик Республикасынын келишимдери 

Келишим түзүүчү тараптар алардын катышуучусу Германия Федеративдик Республикасы болгон эл аралык келишимдер жана макулдашуулар өз күчүндө каларын түшүнүп жана аларга байланыштуу укуктар жана милдеттенмелер ушул Келишимдин 3-ст. көрсөтүлгөн аймактарга жайылтылат" (Бранденбург, Мекленбург Жерлери - Батыш Померания, Саксония, Саксония - Ангальт жана Тюрингия, ошондой эле Германия Федеративдик Республикасынын Негизги мыйзамынын күчү жайылтылбаган Берлин жерлеринин сектору).