FaLang Language Switcher

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу

Мадрид ш.

1891-жылдын 14-апрели 

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө

МАДРИД МАКУЛДАШУУСУ 

 (1900-жылдын 14-декабрында Брюсселде,

1911-жылдын 2-июнунда Вашингтондо, 1925-жылдын 6-ноябрында Гаагада,

1934-жылдын  2-июнунда Лондондо, 1957-жылдын  15-июнунда Ниццада жана

1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979 жылдын
2-октябрында өзгөртүлгөн) 

Ошондой эле төмөнкүлөрдү карагыла:

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы (Париж, 1883-ж., 20 март);

Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу, 1957-ж., 15-июну; 1967-ж., 14-июлунда Стокгольмдо жана 1977-ж. 13-майында Женевада кайра каралып чыккан;

Өнөр жай үлгүлөрүнө эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө Локарн макулдашуусу, 1968-ж., 8-октябры. 

1-статья

(Атайын союзду түзүү. Белгилерди каттоо үчүн Эл аралык бюрого өтүнмө берүү. Кайсы өлкөдө чыгарылгандыгын аныктоо) (*) 

(1) Бул Макулдашуу колдонула турган өлкөлөр Белгилерди Эл аралык каттоо боюнча Атайын союз түзөт.

(2) Ар бир келишим түзүүчү өлкөнүн жарандары ушул Макулдашуунун бардык башка өлкө-катышуучуларында товарлар жана тейлөө кызматтарына колдонулуучу жана чыгарылгандыгы көрсөтүлгөн өлкөнүн ведомствосу аркылуу Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун (мындан ары «Уюм» деп аталуучу) түзүүчү Конвенцияда эскертилген Интеллектуалдык менчиктин эл аралык бюросуна (мындан ары «Эл аралык бюро» деп аталуучу) көрсөтүлгөн белгилерге өтүнмө берүү жолу менен катталган өз белгилерине коргоону камсыз кыла алат.

(3) чыгарылган өлкөсү болуп Атайын союздун өлкөсү эсептелинет, мында өтүнүүчүнүн анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо; эгер ал Атайын союздун өлкөсүндө ушундай ишканасы болбосо - Атайын союздун өлкөсү, бул анын жашаган жери болгон орду; эгер Атайын союздун өлкөсүндө жашаган жери болбосо –эгер ал Атайын союздун өлкөсүнүн жараны болуп эсептелинсе, анын жарандыгынын өлкөсү.

(*) Статьяларга тексти пайдаланууга ыңгайлуу кылуу үчүн аты ыйгарылган. Жазылган текст атын камтыбайт. 

2-статья

(Париж конвенциясынын 3-статьясына шилтеме (Жактардын айрым категорияларын Союздун өлкөлөрүнүн жарандарына теңөө)) 

Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн жарандарына Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 3-статьясында белгиленген шарттарды канааттандырган, ушул Макулдашуу менен Атайын союздун аймагында түзүлгөн, бул Макулдашууга кошулбаган өлкөлөрдүн жарандарына теңештирилет. 

3-статья

(Эл аралык каттоого өтүнмөнүн мазмуну) 

(1) Эл аралык каттоого кандай болбосун өтүнмө Нускамада айтылган бланкта берилиши керек; белги чыгарылган өлкөнүн ведомствосу бул өтүнмөдөгү берилген маалыматтар улуттук реестрдеги маалыматтарга туура келгендигин ырастайт жана өтүнмө берилген күндү жана номурун жана чыгарылган өлкөдө белгинин  катталгандыгын, ошондой эле эл аралык каттоого өтүнмө берилген күндү көрсөтөт

(2) Өтүнүүчү аларга белгини коргоо суралган товарларды же тейлөө кызматтарын, ошондой эле, эгер мүмкүн болсо, Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу менен белгиленген классификациялоого ылайык тийиштүү класс же классчаларды көрсөтүшү керек. Эгер өтүнүүчү класстарды көрсөтпөсө, Эл аралык бюро өзү айтылып өтүлгөн классификациялоонун тийиштүү класстары боюнча товарларды же тейлөө кызматтарын классификациялайт. Өтүнүүчү жүргүзгөн товарларды же тейлөө кызматтарын классификациялоо Эл аралык бюро тарабынан текшерилет, ал аны улуттук ведомство менен ишке ашырат. Эл аралык бюро менен улуттук ведомствонун ортосунда келишпестиктер келип чыккан учурда, акыркысынын чечими биротоло бүткөн болуп эсептелет.

(3) Эгер өтүнүүчү өз белгисин айырмалоочу белги катарында түскө коргоо сураса, анда ал төмөнкүлөргө милдеттүү:

1. өтүнүүчү бул тууралуу өтүнмө берет жана  өтүнмөдө коргоо суралган түстү же түстөрдүн айкалышуусун көрсөтүүгө;

2. өтүнмө менен бирге Эл аралык бюрого жиберилүүчү кабарлоого тиркелүүчү айтылып өткөн белгинин түстүү сүрөттөрүн берүү керек. мындай сүрөттөрдүн нускасынын саны Нускама менен аныкталат.

(4) Эл аралык бюро 1-статьяга ылайык берилген өтүнмөдө белгилерди тезинен каттоодон өткөрөт. Катталган күнү болуп Эл аралык бюро бул берген күндөн тартып эсептегенде, эки айдын ичинде өтүнмө алган шартында, чыгарылган өлкөдө эл аралык каттоого өтүнмө берилген күн эсептелет. Эгер өтүнмө бул мөөнөттө алынбаса, Эл аралык бюро өтүнмөнү аны алган күнү каттайт. Эл аралык бюро кечиктирбестен бул каттоо тууралуу кызыкдар болгон ведомстволорго билдирет. Катталган белгилер Эл аралык бюро чыгаруучу мезгилдүү журналда каттоого берилген өтүнмөдө камтылган маалыматтардын негизинде жарыяланат. Эгер белгилер сүрөттөп көрсөтүүчү элементтерди же өзгөчө графикалык жазууларды камтыса, өтүнүүчү клише берүүгө милдеттүүбү, бул Нускама менен белгиленет.

(5) Катталган белгилер менен таанышуу үчүн Келишим түзүүчү өлкөлөрдө ар бир ведомство Эл аралык бюродон жогоруда айтылган жарыялоонун нускасынын белгилүү санын акысыз жана нусканын белгилүү санын Нускама менен белгиленген шартта Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 16 (4) (а) статьясында көрсөтүлгөн бирдиктердин санына пропорциялуу төмөндөтүлгөн баа боюнча алышат. Мындай таанышуу бардык Келишим түзүүчү өлкөлөрдө толук жетишерлик болуп эсептелет жана мындан эч кандай башкасы өтүнүүчүдөн талап кылынбайт. 

3bis статья

("Аймактык чектелүү") 

(1) Ар бир Келишим түзүүчү өлкө кайсы убакытта болбосун Уюмдун Генералдык директоруна (мындан ары «Генералдык директор» деп аталуучу) эл аралык каттоонун негизинде келип чыккан коргоо белгинин ээсинин атайын арызы боюнча бул өлкөгө жайылтыларын жазуу түрүндө кабарлайт.

(2) Бул кабарлоо Генералдык директор тарабынан башка Келишим түзүүчү өлкөлөргө аны жибергенден алты айдан кийин күчүнө кирет.

3ter статья

("Аймактык кеңейтүү" жөнүндө арыз) 

(1) 3bis статья менен берилген мүмкүнчүлүк менен пайдаланган өлкөгө эл аралык каттоонун негизинде келип чыккан коргоону жайылтуу жөнүндө арыз 3-статьянын (1)-пунктунда караштырылган өтүнмөдө атайын жазылышы керек.

(2) Эл аралык каттоодон кийин берилген аймактык кеңейтүү жөнүндө арыз Нускамада жазылган бланкта өлкөнүн ведомствосу аркылуу берилиши керек. Эл аралык бюро кечиктирбестен мындай арызды каттайт жана бул тууралуу кызыкдар болгон ведомствого же кызыкдар болушкан ведомстволорго билдирет. Арыз Эл аралык бюро тарабынан чыгарылуучу мезгилдүү журналда жарыяланат. Аймактык кеңейтүү ал тууралуу Эл аралык реестрге киргизилген күндөн тартып күчүнө кирет; белгинин эл аралык каттоосунун күчүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин ал күчүн жоготот. 

4-статья

(Эл аралык каттоонун күчү) 

(1) Ушундай түрдө 3 жана 3ter статьялардын жоболоруна ылайык ар бир кызыкдар Келишим түзүүчү өлкөдө белгиге эгер ал ошол жерде түздөн-түз билдирилгендей эле, ошондой эле коргоо берилет. 3-статьяда караштырылган товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо белгини коргоо көлөмүнө байланыштуу Келишим түзүүчү өлкөлөрдү байланыштырбайт.

(2) Эл аралык каттоонун предмети болгон кандай болбосун белги ушул статьянын D пунктунда караштырылган формалдуу талаптарды милдеттүү түрдө сактабастан, Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 4-статьясында белгиленген артыкчылык укугун пайдаланат. 

4bis статья

(Мурунку улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу) 

(1) Эгер бир же бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдө өтүнмө берилген белги натыйжада ошол эле ээсинин же анын укук мураскорунун атына катталса, эл аралык каттоо ушул мурунку каттоолордун негизинде алынган укуктарды козгобостон, мурунку улуттук каттоонун ордун алмаштыруучу катары каралат.

(2) Улуттук ведомство арыз боюнча өз реестринде эл аралык каттоо жөнүндө белгилөө жүргүзүшү керек. 

5-статья

(Улуттук ведомстволор тарабынан коргоодон баш тартуу) 

(1) Мыйзамдар муну караштырган өлкөлөрдө, Эл аралык бюро тарабынан белгини каттоо же 3ter-статьясына ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз билдирилген ведомстволор алардын аймагында коргоо берилбейт деп билдирүүгө укугу бар. Мындай баш тартуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык улуттук каттоо үчүн өтүнмө берилген белгиге пайдаланылган шартында гана болот. Бирок коргоого улуттук мыйзамдар чектелген класстардын саны же чектелген товарлардын же тейлөө кызматы үчүн каттого мүмкүнчүлүк берген негизинде гана,  бир аз болсо да баш тартууга болбойт.

(2) Ушул укукту пайдалангысы келген ведомстволор Эл аралык бюрого алардын улуттук мыйзамдары менен караштырылган мөөнөтүндө бардык жүйөлөрүн көрсөтүү менен өзүнүн баш тартуусу жөнүндө белгини эл аралык каттоодон же 3ter-статьяга ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз билдирилген күндөн тартып эсептегенде, мөөнөтүнөн кечиктирбей бир жылда кабарлашы керек.

(3) Эл аралык бюро эгер, акыркысы тууралуу эскертилген ведомство баш тартуу жөнүндө мындай кабарлоонун нускасынын бирин Бюрого билдирсе, кечиктирбестен чыгарылган өлкөнүн ведомствосуна жана белгинин ээсине же анын ишенимдүү өкүлүнө жөнөтөт. Кызыкдар жак эгер белги ал тарабынан ага коргоого баш тартылган өлкөдө өтүнмө берилсе, каршылык көрсөтүү үчүн ошол эле мүмкүнчүлүктөргө ээ.

(4) Белгини коргоодон баш тартуунун жүйөлөрү Эл аралык бюро тарабынан бул тууралуу сураган кызыкдар жактарга билдирилет.

 (5) Ведомстволор жогоруда айтылган максималдуу мөөнөттүн ичинде бир жылда Эл аралык бюрого белгини каттоого байланыштуу алдын-ала же биротоло баш тартуу жөнүндө чеимди же коргоону кеңейтүү жөнүндө арызды жибербесе, бул белгиге карата ушул статьянын (1)-пунктунда караштырылган укугун жоготот.

(6) Белгинин ээсине тийиштүү убакта өз укуктарын коргоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү бербестен компетенттүү органдар тарабынан эл аралык белгини анык эмес деп табуу жөнүндө чечим чыгарылбайт. Эл аралык белгини анык эмес деп табуу жөнүндө чечим Эл аралык бюрого билдирилет. 

5bis статья

(Белгинин өзүнчө элементтерин пайдалануунун мыйзамдуулугун тастыктаган документтер) 

Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ведомстволору тарабынан талап кылына турган белгидеги герб, гербдин калканы, портрет, айырмалануучу белгилери, наамы, фирмалык аталыштар же өтүнүүчүнүн атынан тышкары, жактардын аттары, же башка ушу сыяктуу жазуулар сыяктуу камтылган өзүнчө элементтердин пайдалануунун мыйзамдуулугун тастыктаган документтер чыгарылган өлкөнүн ведомствосунун тастыктоосунан тышкары, кандай болбосун мыйзамдуулуктан, ошондой эле кандай болбосун тастыктоодон бошотулат. 

5ter-статья

(Эл аралык реестрдеги жазуулардын көчүрмөлөрү. Жаңылыктуулукка издөө. Эл аралык реестрден көчүрмөлөр) 

(1) Эл аралык бюро кайсы жак болбосун анын өтүнүчү боюнча жана Нускама менен белгиленген жыйымды төлөгөн шартында, аталган белгиге карата Реестрге киргизилген жазууларынын көчүрмөсүн берет.

(2) Эл аралык бюро ошондой эле акысына эл аралык белгилердин фонду боюнча жаңылыктуулукка издөө жүргүзөт.

(3) Келишим түзүүчү тараптардын биринде аларды көрсөтүү максаты менен суралып алынган  Эл аралык реестрдин көчүрмөлөрү кандай болбосун легализациядан бошотулат. 

6-статья

(Эл аралык каттоонун күчүнүн мөөнөтү. Эл аралык каттоонун көз карандысыздыгы. Чыгарылган өлкөдө коргоону токтотуу) 

(1) Эл аралык бюродо белгини 7-статьяда белгиленген шарттарда узартуу мүмкүнчүлүгү менен жыйырма жыл мөөнөткө катталат.

(2) Эл аралык каттоо күнүнөн тартып эсептегенде, беш жыл мөөнөтү өткөндөн кийин бул каттоо төмөнкүдөй жоболорду эске алып, чыгарылган өлкөдө алдын ала катталган улуттук белгиден көз каранды болуп калат.

(3) Белгини эл аралык каттоонун натыйжасында келип чыккан коргоо ал укук берүү предмети болуп эсептелингенби же жокбу, ага карабастан толук же жарым-жартылай суралбайт, эгер 1-статьяга ылайык чыгарылган өлкөдө мурун катталган улуттук белги эл аралык каттоого алган  күндөн тартып эсептегенде беш жылдын ичинде бул өлкөдө укуктук коргоо менен толук же жарым-жартылай пайдаланбаса.

Бул жобо ошондой эле беш жыл мөөнөтү өткөнгө чейин башталган сот ишин козгоонун натыйжасында укуктук коргоо кеч токтотулган учур үчүн колдонулат.

(4) Өтүнүүчүнүн же ех officio өтүнүчү боюнча улуттук реестрден белгини чыгаруу учурунда, чыгарылган өлкөнүн ведомствосу Эл аралык бюродон, Эл аралык реестрден белгини чыгарып салууну талап коёт; Бюро бул операцияны ишке ашырат. Сот ишин козгогон учурда аталган ведомство Эл аралык бюрого ех officio же доогердин талабы боюнча доо арызынын көчүрмөсүн же ушул доону тастыктаган кайсы болбосун документти, ошондой эле соттун акыркы чечимин жөнөтөт; Бюро бул тууралуу Эл аралык реестрде белгилейт. 

7-статья

(Эл аралык каттоону узартуу) 

(1) Каттоо негизги алымды жана 8-статьянын (2)-пункту менен караштырылган кошумча жана толуктоо алымдарын жөнөкөй төлөө аркылуу мурунку мөөнөтү өткөн учурдан тартып эсептегенде, жыйырма жыл  мөөнөткө дайыма узартылат.

(2) Узартуу анын акыркы түрүндөгү мурунку каттоого карата эч кандай өзгөртүүнү камтыбайт.

(3) 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысынын же ушул Актынын жоболоруна ылайык жүргүзүлгөн биринчи узартуу каттоо кирген Эл аралык классификациялоонун класстарынын көрсөтмөсүн камтыйт.

(4) Коргоонун мөнөтү өткөнгө чейин алты айдын ичинде Эл аралык бюро белгинин ээсине жана анын ишенимдүү өкүлүнө кабарлоо жиберүү аркылуу эскертилген мөөнөттүн бүтүшүнүн күнүн так эскертет.

(5) Нускама менен белгиленген кошумча жыйымды төлөө шартында, эл аралык каттоону узартуу үчүн жеңилдик менен алты ай мөөнөт берилет. 

8-статья

(Улуттук жыйым. Эл аралык алым.

Түшүүлөрдүн, толуктоо жана кошумча алымдардын артканын бөлүштүрүү) 

(1) Чыгарылган өлкөнүн ведомствосу ага эл аралык каттоо же узартуу суралган белгинин ээсинен өз ыктыяры боюнча улуттук жыйымды белгилөөгө жана өз пайдасына алууга укугу бар.

(2) Эл аралык бюродо белгини каттоо эл аралык алымды алдын-ала төлөгөн шартында ишке ашырылат, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

(а) негизги алымды;

(b) белги пайдаланыла турган товарлар жана тейлөө кызматтары киргизилгенден тышкары, эл аралык классификациялоонун ар бир классы үчүн кошумча алымды;

(с) 3ter статьяга ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө ар бир арызга кошумча алымды;

(3) Бирок (2)-пункттун (b) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алым Нускама менен белгиленген мөөнөттөгү каттоонун күнүнө карабастан, эгер товарлардын жана тейлөө кызматтарынын класстарынын саны Эл аралык бюро тарабынан аныкталган же чечилген болсо төлөнөт. Эгер Эгер белгиленген мөөнөттүн ичинде кошумча алым төлөнбөсө же эгер керектүү көлөмдө өтүнүүчү тарабынан товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси кыскартылбаса, анда эл аралык каттоого мындан ары өтүнмө боюнча иштешүү токтотулган болуп эсептелинет.

(4) (2)-пункттун (b) жана (с) пунктчаларында караштырылган түшүүлөрдөн тышкары, эл аралык каттоо үчүн ар түрдүү түшүүлөрдөн алынган жылдык киреше Эл аралык бюро тарабынан аталган Актыны аткарууга байланыштуу чыгымдарды жана чышашаларды кармап калуудан кийин ушул Актынын өлкө-катышуучуларынын ортосунда бирдей бөлүктө бөлүштүрүлөт. Эгер ушул Акт күчүнө кирген учурда кайсы бир өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек же ага кошула элек болсо, анда анын ратификациялоо же кошулуу күнүнө чейин ал ушул өлкөгө колдонулуучу мурунку Актынын негизинде бөлүштүрүлгөн түшүүлөрдүн арткан бөлүгүн алууга укугу бар.

(5) (2)-пункттун (b) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алымдардан чогулган суммалар ушул Актынын же 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца Актысынын өлкө-катышуучуларынын ортосунда ар бир жыл өткөн сайын өткөн жылдын ичинде ушул өлкөлөрдүн ар биринде коргоо суралган белгилердин санына пропорциялуу бөлүштүрүлөт, ал эми алдын ала экспертиза жүргүзгөн өлкөлөргө карата бул сан Нускамада белгиленген коэффициентти эсепке алуу менен эсептелет. Эгер, ушул Акт күчүнө кирген учурда өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек жана ага кошула элек болсо, ал ратификацияланышы же кошулушу күчүнө кирген күнгө чейин Ницца актысынын негизинде бөлүштүрүлүүчү сумманын тийиштүү бөлүгүн алууга укугу бар.

(6) (2)-пункттун (с) пунктчасында көрсөтүлгөн кошумча алымдардан чогулган суммалар 3bis статьяда караштырылган укукту пайдалануучу өлкөлөрдүн ортосунда ) (5)-пунктунун жоболоруна ылайык бөлүштүрүлөт. Эгер ушул Акт күчүнө кирген учурда өлкө дагы эле бул Актыны ратификациялай элек жана ага кошула элек болсо, ал ратификацияланышы же кошулушу күчүнө кирген күнгө чейин Ницца актысынын негизинде бөлүштүрүлүүчү сумманын тийиштүү бөлүгүн алууга укугу бар. 

8bis статья

(Бир же бир нече өлкөлөрдө коргоодон баш тартуу) 

Эл аралык каттоонун ээси бул баш тартуу тийиштүү болгон, өлкөлөргө ал тууралуу кабарлаган Эл аралык бюрого билдирүү үчүн өз өлкөсүнүн ведомствосуна арыз берүү аркылуу бир же бир нече Келишим  түзүүчү өлкөлөрдө коргоодон кайсы болбосун убакытта баш тарта алат. Коргоодон баш тартууга эч кандай жыйым алынбайт. 

9-статья

(Ошондой эле эл аралык каттоону козгоп өткөн улуттук реестрлердеги өзгөртүүлөр. Эл аралык каттоодо аталган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу. Бул тизмени толуктоо. Бул тизмеде алмаштыруулар) 

(1) Ээсинин өлкөсүнүн ведомствосу эгер бул өзгөртүүлөр ошондой эле эл аралык каттоону козгоп өтсө, Эл аралык бюрого жокко чыгаруу, реестрден чыгаруу, коргоодон баш тартуу, укук берүү жана улуттук реестрде белгини каттоо жөнүндө жазууга киргизилген башка өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлайт.

2) Бюро бул өзгөртүүлөрдү Эл аралык реестрге киргизет жана өз кезегинде, булар тууралуу Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ведомстволоруна кабарлайт.

(3) Ушул сыяктуу жол-жобо качан эл аралык каттоонун ээси бул каттоо жайылтылган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин кыскартуу жөнүндө билдиргенде орду бар.

(4) Бул операцияларга Нускама менен белгиленген  жыйым төлөнөт.

(5) Жаңы товардын же тейлөө кызматынын тизмесине кийинки толуктоо 3-статьяда айтылгандарга ылайык жаңы өтүнмө берүү аркылуу гана ишке ашырылат.

(6) Товарлардын же тейлөө кызматынын бирин башкасы менен алмаштыруу толуктоого теңештирилет. 

9bis статья 

(Өзүнө белгинин ээсинин өлкөсүн өзгөртүүнү тарткан эл аралык белгиге укук берүү) 

(1) Качан Эл аралык реестрге киргизилген белгиге укук эл аралык каттоонун ээсинин өлкөсүндө эмес, Келишими түзүүчү өлкөдө жашаган жакка берилген учурда, бул өлкөнүн ведомствосу ушундай укук берүү жөнүндө Эл аралык бюрого билдирет. Эл аралык бюроукук берүүнү каттайт, бул тууралуу башка ведомстволорго билдирет, ошондой эле аны өз журналына жарыялайт. Эгер укук берүү эл аралык каттоо күнүнөн тартып эсептегенде беш жыл мөөнөтү өткөнгө чейин ишке ашырылса, Эл аралык бюро жаңы ээсинин өлкөсүнүн ведомствосунан макулдук сурайт жана мүмкүн болсо, жаңы ээсинин өлкөсүндөгү белгинин катталган күнүн жана номурун жарыялайт.

(2) Белгини эл аралык каттоого өтүнмө берүүгө укуксуз жактын пайдасына ишке ашырылган Эл аралык реестрге киргизилген белгиге эч кандай укук берүү катталбайт.

(3) Качан укук берүү жөнүндө жазуу жаңы ээсинин өлкөсүнүн макул болбогондугунун натыйжасында же ушул укук берүү эл аралык каттоого өтүнмө берүүгө укуксуз жактын пайдасына ишке ашырылгандыктан  Эл аралык реестрге киргизилбеген учурда, белгинин мурунку ээсинин өлкөсүнүн ведомствосу Эл аралык бюродон белгини анын Реестринен чыгарып салууну талап кылууга укугу бар. 

9ter статья

 

(Катталган товарлар же тейлөө кызматтарынын бөлүгү же айрым Келишим түзүүчү өлкөлөргө карата гана эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү. Париж конвенциясынын 6quater статьясына шилтеме (Белгини өткөрүп берүү)) 

(1) Эгер Эл аралык бюрого катталган товарлар же тейлөө кызматтарынын бөлүгү үчүн гана эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө кабарланса, ал бул туралуу өз Реестрине жазат. Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн ар бири, эгер ушундай түрдө ыктыярдуу өткөрүп берилген товарлар же тейлөө кызматтары ыктыярдуу түрдө өткөрүп берген жактын пайдасына белги катталган бойдон калса, бул ыктыярдуу түрдө өткөрүп берүүнү анык деп тааныбоого укугу бар.

(2) Эл аралык бюро ушундай эле түрдө бир же бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөргө карата эл аралык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө жазат.

(3) Эгер мурунку учурларда ээсинин өлкөсү өзгөрсө жана эгер белги аны эл аралык каттоо жүргүзүлгөн күндөн тартып эсептегенде беш жылда мөөнөтү өткөнгө чейин өткөрүлүп берилсе, анда ага жаңы ээси тийиштүү болгон өлкөнүн ведомствосу 9 bis статьясына ылайык талап кылынган өз макулдугун бериши керек.

(4) Мурунку пункттардын жоболору Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 6quater статьясынын жоболорун эске алуу менен гана колдонулат. 

9quater статья

(Бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн бирдиктүү (жалгыз) ведомствосу.

Алар бир өлкө катарында каралышы тууралуу Бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн өтүнүчү) 

(1) Эгер Атайын союздун бир нече өлкөсү белгилер жөнүндө өз улуттук мыйзамдарын окшоштурууну ишке ашырууну сүйлөшсө, алар төмөнкүлөрдү Генералдык директорго кабарлайт,

(а) мында бирдиктүү (жалгыз) ведомство ар бир ушул өлкөлөрдүн улуттук ведомствосунун ордун ээлейт жана

(b) аларга тийиштүү аймактардын жыйындысы ушул статьядан мурунку жоболордун бардыгын же бөлүгүн пайдалануу үчүн бир өлкө катары каралышы керек.

(2) Бул кабарлоо ушуга байланыштуу Генералдык директор тарабынан башка Келишим түзүүчү өлкөлөргө билдирилген күндөн тартып эсептегенде, алты айдын ичинде күчүнө кирет.

10-статья

(Атайын союздун Ассамблеясы) 

(1) (а) Атайын союз бул Актыны ратификациялаган же ага кошулган өлкөлөрдөн турган Ассамблеясы бар.

(b) Ар бир өлкөнүн Өкмөтүн бир делегат билдирет, анын орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн.

(с) Атайын союзга жүктөлгөн ар бир өлкө-катышуучунун бир делегатынын башка орунга баруу жана келүүдөгү чыгымдарынан тышкары, ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган Өкмөт төлөйт.

 (2) (а) Ассамблея:

(i) Атайын союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Макулдашууну пайдаланууга байланыштуу бардык маселерди карайт;

(ii) Бул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган Атайын союздун өлкөлөрүнүн эскертүүлөрүн тийиштүү түрдө эске алып, Эл аралык бюрого кайра карап чыгуу боюнча конференция өткөрүүгө байланыштуу тапшырма берет;

(iii) Нускаманы өзгөртөт жана 8 (2)-статьяда караштырылган алымдардын, ошондой эле эл аралык каттоого тийиштүү башка жыйымдардын өлчөмүн белгилейт;

(iv) Атайын союзга тийиштүү Генералдык директордун отчётторун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат жана жактырат жана ага Атайын союздун компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык керектүү көрсөтмөлөрдү берет;

(v) программаны белгилейт, Атайын союздун эки жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчётторун жактырат;

(vi) Атайын союздун финансылык регламентин кабыл алат;

(vii) эксперттер комитетинин жана Атайын союздун максаттарын ишке ашыруу үчүн зарыл деп эсептеген жумушчу топторун түзөт;

(viii) анын отурумунда байкоочулар катарында Атайын союздун мүчөлөрү болуп эсептелбеген кайсы өлкөлөр жана кайсы өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар катышарын аныктайт;

(ix) 10-дан 13гө чейинки статьяларга оңдоолорду кабыл алат;

(x) Атайын союздун максаттарына жетүү үчүн кандай болбосун башка тийиштүү аракеттерди кылат;

(xi) ушул Макулдашуу менен ага жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат;

(b) Административдик милдетерди Уюм ишке ашырган, башка Союздар үчүн кызыкчылык келтирген маселелер боюнча Ассамблея Уюмдардын Координациялык комитетинин пикири менен таанышкандан кийин чечим кабыл алат.

(3) (а) Ассамблеянын ар бир өлкө-мүчөсүнүн бир добушу бар.

(b) Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн жарымы кворум түзөт.

(с) (b) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгер кайсы бир сессияда көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн саны Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн жарымынан азын түзсө,. бирок барабар же үчтөн биринен көбүн түзсө, ал чечим кабыл ала алынат; бирок өз жол-жобосуна кирген чечимдерден тышкары, Ассамблеянын чечимдери төмөнкүдөй шарттарды сактаганда гана аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Эл аралык бюро анда көрсөтүлбөгөн Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнө ушундай чечимдерди жөнөтөт жана алар бул чечимдерге добуш береби, аларга каршыбы же добуш берүүдөн өзүн-өзү токтотобу, аларды чечимдерди жиберген күндөн тартып эсептегенде, үч ай мөөнөттүн ичинде жазуу түрүндө билдирүүгө чакырат. Эгер бул мөөнөттүн ичинде добуш берген же добуш берүүдөн өзүн өзү токтоткон өлкөлөрдүн саны сессияда кворумга жетүү үчүн жетишпеген санга аз дегенде барабар болсо, мындай чечимдер бир эле убакта зарыл болгон көпчүлүк  болгон шартында, күчүнө кирет.

(d) 13 (2)-статьясын эске алып, Ассамблея берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен өз чечимдерин кабыл алат.

(е) Өзүн-өзү токтоткондордун добушу эсепке алынбайт.

(f) Делегат бир гана өлкөнүн кызыкчылыгын көрсөтөт жана анын атынан гана добуш берет.

(g) Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелинбеген Атайын союздун өлкөлөрү анын отурумдарына байкоочулар катарында киргизилет.

(4) (а) Ассамблея Уюмдун Генералдык Ассамблеясы сыяктуу эле ошол эле убакта жана ошол эле жерде, өзгөчө учурдан тышкары, эки жылда бир жолу Генералдык директордун чакыруусу боюнча кезектеги сессияга чогулат.

(b) Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талаптары боюнча Генералдык директордун чакыруусу боюнча кезексиз сессияга чогултулат.

(с) Генералдык директор ар бир сессиянын күн тартибин дайындайт.

(5) Ассамблея жол-жобонун өз эрежелерин кабыл алат. 

11-статья

(Эл аралык бюро) 

(1) (а) Эл аралык каттоого байланыштуу милдеттерди, ошондой эле Атайын Союздун башка административдик милдеттери Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылат.

(b) Эл аралык бюро негизинен отурумдарды даярдайт жана Ассамблеянын катчылыгынын, ошондой эле ал түзгөн эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун милдеттерин аткарат. 

(е) Генералдык директор Атайын союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Атайын союздун кызыкчылыгын көрсөтөт.

(2) Генералдык директор жана ал дайындаган кайсы болбосун персонал мүчөсү Ассамблеянын, ошондой эле ал түзгөн эксперттер комитетинин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарында өзүнүн кызматтык абалы боюнча ушул органдардын катчысы болуп эсетелинет.

(3) (а) Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык эл аралык бюро Макулдашуунун
10дон 13гө чейинки статьялардан тышкары, жоболорун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

(b) Эл аралык бюро карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоонун маселелери боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңешет.

(с) Генералдык директор жана ал дайындаган кызматкерлер бул конференцияларда добуш берүүгө укуксуз талкуулоого катышат.

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн кайсы болбосун милдеттерди аткарат. 

12-статья

(Каржы) 

(1) (а) Атайын союздун бюджети бар.

(b) Атайын союздун бюджети Атайын союздун өзүнүн түшүүлөрүн жана чыгымдарын, Союздар үчүн жалпы чыгымдардын бюджетине анын төгүмүн, ошондой эле тийиштүү учурларда Уюмдун Конференциясынын бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт.

(с) Союздар үчүн жалпы чыгымдар болуп Атайын союзга гана кирген эмес, ошондой эле алардын административдик милдеттерин Уюм ишке ашырган бир же бир нече башка Союздуку дагы эсептелинет. Бул жалпы чыгымдардагы Атайын союздун үлүшү ушул чыгымдарга анын кызыкчылыгы ылайык келет.

(2) Атайын союздун бюджети алардын административдик милдеттерин Уюм ишке ашырган башка Союздардын бюджеттерине ылайык координациялоонун талаптары эске алынып түзүлөт.

(3) Атайын союздун бюджети төмөнкүдөй булактардан каржыланат:

(i) эл аралык каттоого тийиштүү алымдардан жана башка жыйымдардан, Атайын союзга тийиштүү башка тейлөө кызматтарына Эл аралык бюро тарабынан төлөнгөн жыйымдардан жана алымдардан;

(ii) Атайын союзга тийиштүү жарыялоордон түшүүлөрдөн жана ушундай жарыялоордон башка түшүүлөрдөн;

(iii) сыйлык, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;

(iv) ренталардан, пайыздардан жана ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) (а) Эл аралык каттоого тийиштүү 8 (2)-статьяда караштырылган алымдардын жана башка жыйымдардын өлчөмү Генералдык директордун сунушу боюнча Ассамблея тарабынан белгиленет.

(b) Алымдардын өлчөмү Атайын союздун 8 (2) (b) жана (с) статьяларында көрсөтүлгөн кошумча жана толуктоочу алымдардан тышкары, алымдардан түшүүлөрү жана жыйымдардан жана кирешенин башка булактары аз дегенде Атайын союзга тийиштүү Эл аралык бюронун чыгымдарын жабууга мүмкүнчүлүк бергендей эсеп менен белгиленет.

(с) Бюджет жаңы каржылык жылга чейин кабыл алынбаган учурда, каржы регламентинде караштырылган тартипке ылайык мурунку жылдын деңгээлиндеги бюджет колдонулат.

(5) (4) (а) пунктчалардын жоболорун эске алып, жыйымдардын жана Атайын союзга тийиштүү Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлгөн башка тейлөө кызматтарына алымдардын өлчөмү Генералдык директор тарабынан белгиленет, ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт.

(6) (а) Атайын союз Атайын союздун ар бир өлкөсү ишке ашырган бир жолку жүгүртмө каражаттарынан түзүлгөн жүгүртмө каражаттар фондуна ээ. Эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, Ассамблея аны көбөйтүү тууралуу маселени чечет.

(b) Аталган фондуга ар бир өлкөнүн баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же ушул фондуну көбөйтүүдө анын катышуусунун үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынган жыл үчүн ушул Союздун бюджетине Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж союзунун мүчөсү катарында ушул өлкөнүн төгүмүнө пропорциялуу.

(с) Бул пропорция жана алымдын шарттары Уюмдун Координациялык комитеттин пикирин эске алып, Генералдык директордун сунушу боюнча Ассамблея тарабынан белгиленет.

(d) Качан Ассамблея  Атайын союздун резервдик фонду жүгүртмө каражаттар фонду катарында пайдаланылышын уруксат берип жаткан учурда, Ассамблея (а), (b) жана (с) пунктчаларынын жоболорун пайдаланууну токтото алат.

(7) (а) Уюмдун анын аймагында өз штаб-квартирасы болгон өлкө менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болгон учурда, бул өлкөнүн аванс берүүсү караштырылган.

(b) (а) пунктчасында эскертилген өлкө кандай болсо, ошондой эле Уюм аванс берүү жөнүндө милдеттемени жазуу түрүндө кабарлоо менен жокко чыгарууга укугу бар. Жокко чыгаруу кабарлоо жиберилген жылдан үч жыл өткөндөн кийин күчкө ээ болот.

(8) Каржылык текшерүү каржы регламентине ылайык алардын макулдугу менен Ассамблея тарабынан дайындалган Атайын союздун бир же бир нече өлкөлөрү же тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүргүзүлөт. 

13-статья

(10-дан 13-гө чейин статьяларга оңдоолор) 

(1) 10, 11, 12-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар Ассамблеянын кайсы болбосун өлкө-мүчөсү же Генералдык директор тарабынан берилет. Мындай сунуштар аларды Ассамблея караганга чейин аз дегенде алты ай калганга чейин Генералдык директор тарабынан Ассамблеянын өлкө-мүчөлөрүнө жиберилет.

(2) (1) –пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо Ассамблея тарабынан кабыл алынат, бул үчүн берилген добуштун төрттөн үчүнүн көпчүлүгү талап кылынат, бирок 10-статьяга жана ушул пунктка карата кандай болбосун оңдоо бештен төрттүн көпчүлүгү талап кылынат;

(3) (1) –пунктта көрсөтүлгөн статьяларга кандай болбосун оңдоо ал ушул оңдоону кабыл алган учурда Ассамблеянын мүчөсү болгон төрттөн үч өлкөнүн ар бир өлкөсүнүн конституциялык жол-жобосуна ылайык жүргүзүлгөн аны кабыл алуу тууралуу жазуу түрүндө кабарлоону Генералдык директор алгандан бир айдан кийин күчүнө кирет. 

14-статья

(Ратификациялоо жана кошулуу. Күчүнө кириши.

Мурунку актыларга кошулуу. Париж конвенциясынын 24-статьясына шилтеме. (Аймактары)) 

(1) Ушул Актыга кол койгон Атайын союздун ар бир өлкөсү аны ратификациялай алат, ал эми ага кол койбогон күндө да ага кошула алат.

(2) (а) Атайын союздун мүчөсү болуп эсептелинбеген, бирок Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болуп эсептелинген кайсы өлкө болбосун ушул Актыга кошула алат жана ушуну менен бирге Атайын союздун мүчөсү боло алат.

(b) Эл аралык бюро ушул Актыга ушундай өлкөнүн кошулгандыгы жөнүндө билдирүүнү алып, ушул өлкөнүн ведомствосуна 3-статьга ылайык ошол убакта эл аралык коргоону пайдаланган бардык белгилер тууралуу кабарлоо жиберет.

(с) Бул кабарлоо өзүнөн-өзү мурунку жоболордон келип чыккан артыкчылыктарды аталган белгилерге көрсөтүлгөн өлкөнүн аймагында камсыз кылат жана бир жылга мөөнөтүнүн башталышын аныктайт, анын ичинде кызыкдар болгон ведомство 5-статьяда караштырылган арызды берилет.

(d) Бирок, мындай өлкө ушул Актыга кошулуу менен мурун бул өлкөдө колдонулуучу бирдей улуттук каттоонун предети болгон жана кызыкдар болгон жактардын арызы боюнча тез эле таанылган эл аралык белгилерден тышкары, ушул Акт бул кошулуу күчүнө кирген күндө тартып катталган белгилерге карата гана пайдаланыларын билдирет.

(е) Мындай арыз Эл аралык бюрону бардык белгилер жөнүндө жогоруда айтылган кабарлоону жиберүүнүн зарылчылыгынан бошотот. Эл аралык бюро бир жылдын ичинде жаңы өлкөнүн кошулган учурунан бир жылдын ичинде (d)-пунктчасында караштырылган өзгөчөлүктөрдү пайдалануу жөнүндө керектүү тактоолор менен сунуш түшкөн белгилер тууралуу гана кабарлоо жиберет.

(f) Эл аралык бюро ушул Актыга кошулуп жатып, 3bis статьяда караштырылган укукту пайдалануу жөнүндө билдирген өлкөлөргө бардык белгилер жөнүндө кабарлоо жибербейт. Бул чектөө бул өлкөдө мурун эле бирдей улуттук каттоонун предмети болгон жана 3ter үжана  8 (2) (с)-статьяларга ылайык түзүлгөн жана жөнөтүлгөн коргоону кеңейтүү жөнүндө арыз үчүн негиз берген эл аралык белгилерге кирбейт.

(g) Ушул пункт  менен караштырылган кабарлоонун  биринин предмети болгон белгилерди каттоолор анын кошулгандыгынын анык күнүнө чейин түздөн-түз жаңы Келишим түзүүчү өлкөсүндө ишке ашырылган катоонун ордун алмаштыруучу катарында каралат.

(3) Ратификациялык грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар Генералдык директорго сактоого өткөрүлөт.

(4) (а) Ратификациялык грамоталарды жана кошулуу жөнүндө актыларды биринчилерден болуп өткөргөн беш өлкөгө карата ушул Акт ушул документтердин бешинчиси сактоого өткөрүлгөндөн үч айдан кийин күчүнө кирет.

(b) Кайсы болбосун башка өлкөгө карата эгер, Ратификациялык грамотада жана кошулуу жөнүндө актыда эң кеч күн көрсөтүлбөсө, ушул Акт ага Генералдык директор тарабынан аны ратификациялоо же кошулуу жөнүндө кабарлоо жибергенден үч айдан кийин күчүнө кирет. Акыркы учурда ушул Акт ушул өлкөгө карата ушундай түрдө көрсөтүлгөн күндө күчүнө кирет.

 (5) Ратификациялоо же кошулуу автоматтык түрдө ушул Акт менен белгиленген бардык жоболорду таанууну жана бардык артыкчылыктарды алууну өзүнө тартат. 

(6) Ушул Акт күчүнө киргенден кийин өлкө ушул Акт ратификацияланышы менен бир убакта гана 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысына кошула алат же ага кошулат. Ницца актыларынан мурунку Актыларга кошулушуна ушул актынын ратификацияланышы же ага кошулушу менен бир убакта дагы жол берилбейт.

 (7) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 24-статьясынын жоболору ушул Макулдашууга колдонулат. 

15-статья

(Жокко чыгаруу) 

(1) Бул Макулдашуу мөөнөтү чектөөсүз күчүндө болот.

(2) Кайсы болбосун өлкө Генералдык директорго жиберилген кабарлоо аркылуу ушул Актыны жокко чыгара алат. Бул жокко чыгаруу ошондой эле бардык мурунку Актыларды жокко чыгаруу болуп эсептелинет жана ошол убакта Макулдашуу күчүндө калган жана аткарылууга тийиш болгон Атайын союздун калган өлкөлөрүнө байланыштуу өлкөгө гана жайылтылат.

(3) Жокко чыгаруу Генералдык директор кабарлоо алган күндөн бир жылдан кийин күчкө ээ болот.

(4) Ушул статья менен караштырылган жокко чыгаруу укугу ал Атайын союздун мүчөсү болгон күндөн тартып эсептегенде, беш жылдын ичинде эч кандай өлкө тарабынан пайдаланылбайт..

(5) Жокко чыгаруу күчкө ээ болгон күнгө чейин катталган эл аралык белгилер жана 5-статьяда караштырылгандай ага бир жылдын ичинде баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылбаса бардык мөөнөттүн ичинде алар бул өлкөдө түздөн-түз билдирилгендей, эл аралык коргоо менен пайдаланууну улантышат 

16-статья

(Мурунку актыларды колдонуу) 

(1) (а) Ушул Акт ратификациялаган же ага кошулган Атайын союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы мамиле түзүүдө ушул Актылардан мурунку анын бардык редакцияларында 1891-жылдагы Мадрид макулдашуусу алар үчүн күчүнө кирген күндөн тартып алмаштырат.

(b) Бирок ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Атайын союздун ар бир өлкөсү үчүн ушул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган өлкөлөргө карата ал 1957-жылдын 15-июнундагы Ницца актысынын 12 (4)-статьясынын негизинде мурун жокко чыгарылбаган мурунку редакциялар күчүндө болот.

(2) Ушул Актынын катышуучулары болуп калган Атайын союзга кирбеген өлкөлөр аны эгер бул каттоолор аталган өлкөлөргө карата ушул Актынын талаптарына жооп берсе, ушул Актынын катышуучусу болуп эсептелинбеген Атайын союздун кайсы болбосун өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылган эл аралык каттоолорго колдонушат. Ушул Актынын катышуучулары болуп калган Атайын союзга кирбеген аталган өлкөлөрдүн улуттук ведомствосу аркылуу Эл аралык бюро тарабынан ишке ашырылган эл аралык каттоолорду айта турган болсок, анда мындай өлкөлөр Атайын союздун жогоруда аталган өлкөсү , анын катышуучусу болуп эсептелген акыркы Актынын талаптарын аткарууну талап кыла алгандыгын тааныйт. 

17-статья

(Кол коюу, тилдер, депозитарийдин милдеттери) 

(1) (а) Бул Актыга француз тилинде бир нускада кол коюлат жана Швециянын Өкмөтүнө сактоого өткөрүлүп берилет.

(b) Расмий тексттер Ассамблея аныктай алган башка тилдерде, кызыкдар болгон өкмөттөр менен кеңешүүдөн кийин  Генералдык директор тарабынан иштелип чыгат.

(2) Бул Акт 1968-жылдын 13-январына чейин Стокгольмдо кол коюу үчүн ачылды.

(3) Генералдык директор Швециянын Өкмөтү, Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тийиштүү түрдө күбөлөндүрүп жана кайсы бобосун өлкөнүн өкмөтүнө сурам боюнча ушул Актынын кол коюлган текстинин эки көчүрмөсүн жиберет.

(4) Генералдык директор Бул Актыны Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттоодон өткөрөт.

(5) Генералдык  директор атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө кол коюу, ратификациялык грамоталарды же кошулуу жөнүндө актылар жөнүндө жана арыздар, ушул документтерде камтылгандар жөнүндө, ушул Актынын кайсы болбосун жоболорунун күчүнө кириши жөнүндө, жокко чыгаруу жөнүндө  кабарлоолор 3bis, 9quater, 13, 14 (7) жана15 (2)-статьяларына ылайык жиберилген кабарлоо жөнүндө баяндайт. 

18-статья

(Өтмө жоболор)

(1) Биринчи Генералдык директор кызмат ордун ээлегенге чейин ушул Актыдагы Уюмдун Эл аралык бюросуна же Генералдык директорго шилтемелери Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы тарабынан түзүлгөн Союздун Бюросуна же тийиштүү түрдө анын Директоруна карата шилтемелер болуп эсептелинет.

(2) Ушул Акт ратификациялабаган же ага кошулбаган Атайын союздун өлкөлөрү Уюмду түзгөн Конвенция күчүнө киргенден кийин беш жылдын ичинде алар кааласа, эгер алар ушул статьялар менен байланыштуу болсо, ушул Актынын 10дон 13кө чейин статьялар күчүнө киргизген укуктарды пайдалана алышат. Ушундай укуктарды пайдаланууну каалаган кайсы өлкө болбосун Генералдык директорго ушул максат менен жазуу түрүндө кабарлоо жиберет, ал аны алган күндөн тартып, күчүнө кирет.  Мындай өлкөлөр көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин Ассамблеянын мүчөлөрү болуп эсептелинет. 

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө

Мадрид макулдашуусуна карата

НУСКАМА

Ассамблея жана Белгилерди Эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун Директорлор комитети (Мадрид союзу) тарабынан 1992-жылдын 1-апрелинде кабыл алынган. 

1-глава: Жалпы жоболор

2-глава: Эл аралык каттоого өтүнмө берүү

3-глава: Эл аралык каттоого өтүнмөнүн туура эмес таризделиши

4-глава: Эл аралык каттоо

5-глава: Баш тартуу, каттоону анык эмес деп таануу жана айрым сот жана административдик чечимдер жөнүндө жазууларды киргизүү

6-глава: Өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү

7-глава: Күчүнүн мөөнөтүнүн өткөндүгү жөнүндө билдирүү жана узартуу

8-глава: Күбөлүктөр, кабарлоолор жана жарыялоолор

9-глава: Алымдар жана жыйымдар

10-глава: Күчүнө кириши жана өтмө жоболор 

Преамбула 

Стокгольмдо 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979-жылдын 2-октябрында өзгөртүлгөн Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун 10(2)(а)(III) статьясына ылайык белгилерди эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун Ассамблеясы

жана

1957-жылдын 15-июнунда Ниццада кайра каралып чыккан Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун 10(4)-статьясына ылайык белгилерди эл аралык каттоо боюнча Атайын союздун өнөр жай менчик улуттук ведомстволорунун Директорлор комитети,

1988-жылдын 18-22-апрелге чейин Женевада биргелешкен кезексиз сессияда чогулушуп,

Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата ушул Нускаманы бир добуштан кабыл алышты. 

1-ГЛАВА

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-эреже

Кыскартылган түшүндүрүүлөр 

Бул Нускаманын маанисинде төмөнкүдөй түшүнүү керек:

(i) "Макулдашуу" – 1891-жылдын 14-апрелиндеги Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу, 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада, 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан жана 1979-жылдын 2-октябрында өзгөртүлгөн;

(ii) "улуттук ведомство" – Келишим түзүүчү өлкөнүн улуттук ведомствосу, анын компетенциясына белгилерди каттоо же Макулдашуунун 9quater (1)(а) статьясында эскертилген бир нече Келишим түзүүчү өлкөлөрдүн жалгыз ведомствосу кирет;

(iii) "Эл аралык бюро" – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Эл аралык бюросу жана Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бириккен эл аралык бюро(ИМКБЭБ), азырынча ИМКБЭБ иштөөдө;

(iv) "эл аралык катоого берилген өтүнмө" – Макулдашууга ылайык, эл аралык каттоого берилген өтүнмө;

(v) "өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз" – эл аралык каттоого тийиштүү өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз;

(vi) "өтүнүүчү" –өз атынан эл аралык каттоого өтүнмө берген жеке же юридикалык жак;

(vii) "ээси" – жеке же юридикалык жак, анын аты же аталышы Эл аралык реестрге эл аралык каттоонун ээси катарында киргизилет;

(viii) "юридикалык жак" – ага мыйзам колдонулуучу түшүнүгүндө юридикалык жак; юридикалык жакка жеке жана юридикалык жактардын кайсы болбосун бирикмеси теңештирилет, аларга ага ылайык түзүлгөн улуттук мыйзамдар, ал юридикалык жак болуп эсептелбесе дагы укук алууга жана милдеттемелерди кабыл алууга уруксат берет;

(ix) "Эл аралык каттоо" – Макулдашууга ылайык ишке ашырылган белгини каттоо;

(x) " Эл аралык реестр" – бул Нускамада караштырылган жазуулар киргизилген, анын формасына карабастан жүргүзүлгөн реестр; 

(xi) "Келишим түзүүчү өлкө" – Макулдашуунун кайсы болбосун өлкө-катышуучусу;

(xii) "кызыкдар өлкө" - Макулдашуунун 3ter статьясына ылайык эл аралык каттоодон кийин ишке ашырылган эл аралык каттоонун же аймактык кайсы өлкөгө болбосун аракети жайылтылган кайсы өлкө болбосун;

(xiii) "чыгарылган өлкө" - Макулдашуунун 1(3)-статьясында аныктама берилген өлкө;

(xiv) "ээсинин өлкөсү" – эл аралык каттоонун ээсинин анда өз өнөр жай же соода ишканасы болгон Келишим түзүүчү өлкө же алар болбосо, анын жашаган орду болгон же анысы болбосо – анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү өлкө;

(xi) "Сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоо" – 1973-жылдын
12-июнундагы Белгилердин сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө Вена макулдашуусу менен белгиленген классификациялоо;

(xvi) "Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоо" –
1957-жылдын 15-июнундагы Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусу менен түзүлгөн классификациялоо, 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо жана 1977-жылдын 13-майында Женевада кайра каралып чыккан. 

2-эреже

Эл аралык бюронун алдындагы Өкүлчүлүк 

(1) (а) Ишенимдүү өкүл эгер анын дайындалышы (b)-(h)-пункттарынын талаптарына ылайык ишке ашырылса, тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу болуп эсептелинет.

(b) Өтүнүүчү же ээси бир гана ишенимдүү өкүл дайындай алат.

(с) Эгер ишенимдүү өкүл катарында товардык белгилер чөйрөсүндөгү патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн же ишенимдүү өкүлдөрдүн кабинети же адвокаттар бюросу көрсөтүлсө, алар бир ишенимдүү өкүл катарында каралат.

(d) Эгер бир нече ишенимдүү өкүл дайындалса, аларды дайындаган документте алардын кимиси биринчи болуп көрсөтүлсө, тийиштүү түрдө жалгыз ишенимдүү өкүл болуп эсептелинет.

(е) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу сунуш (3)-пункттун жобосун эске алып, чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу же ээсинин өлкөсү аркылуу Эл аралык бюрого жиберилет.

(f) Ишенимдүү өкүл жөнүндө жазууларды киргизүү эл аралык каттоого берилген өтүнмөнүн бланкына, эл аралык каттоодо өзгөртүү же оңдоо жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыздын бланкына же эгер узартуу, ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу ишке ашырылган учурда, эл аралык каттоону узартуу жөнүндө арыздын бланкында тийиштүү рубриканы толтуруу аркылуу акысыз суралып алынат.

(g) Ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун жазууну киргизүү эгер узартуу өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыздын бланкына, оңдоо жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыздын бланкына же узартуу жөнүндө арыздын бланкына тийиштүү рубриканы толтуруу аркылуу ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу ишке ашырылса, эл аралык каттоого же эл аралык каттоону узартууга тийиштүү өзгөртүүлөр же оңдоолор жөнүндө жазууларды киргизүүдө акысыз суралып алынат.

(h) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү ошондой эле ушул максат үчүн караштырылган бланкта ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу суралып алынат.

(i) Эгер ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүүлөр жөнүндө арыз (b)-(h), пункттарда караштырылган шарттарга ылайык келбесе, Эл аралык бюро мындай арызды берилбеген катары карайт жана тийиштүү түрдө ал аркылуу берилген улуттук ведомствого же ушундай арыз берген жакка маалымдайт.

(2) 24-эрежени эске алып, Эл аралык бюро тийиштүү түрдө

ыйгарым укуктуу ишенимдүү өкүлгө Ушул Нускамага ылайык өтүнүүчүгө же ээсине даректелген кандай болбосун чакырууну, кабарлоону же башка билдирүүнү жиберет; кандай болбосун - тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу ишенимдүү өкүлгө жиберилген чакыруу, кабарлоо же башка билдирүү өтүнүүчүгө же ээсине жиберилгендегидей эле күчкө ээ.

(3) (1)(е) пункттун жоболоруна карабастан,

(i) ишенимдүү өкүлдү кайта чакырып алуу түздөн-түз Эл аралык бюрого билдирүүнү ээси кол коюп, жазуу түрүндө  жиберүү аркылуу акысыз ишке ашырылат; Эл аралык бюро мындай кайта чакырып алуу жөнүндө ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна, ошондой эле мандаты кайта чакырып алынган ишенимдүү өкүлгө маалымдайт;

(ii) мандаттан баш тартуу түздөн-түз Эл аралык бюрого ишенимдүү өкүл кол коюп, жазуу түрүндө  жиберүү аркылуу акысыз ишке ашырылат; Эл аралык бюро мындай баш тартуу жөнүндө ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна, ошондой эле ээсинин өзүнө маалымдайт;

(4) Ишенимдүү өкүл жөнүндө жазууну киргизүү мурун дайындалган кайсы болбосун башка ишенимдүү өкүлдү кайта чакырып алуу катары каралып чыгат.

(5) Ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу же ишенимдүү өкүлгө тийиштүү кандай болбосун өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү качан Эл аралык бюро ушул Нускамага ылайык арызды өзүнүн карамагына алган күнү ишке ашырылат. Бул жазуулар тууралуу кызыкдар болгон өлкөлөрдүн ведомстволоруна кабарланбайт жана алар «Эл аралык белгилер» журналына жарыяланбайт. 

3-эреже

Өтүнүүчү; ээси 

(1) Бир нече жеке же юридикалык жактар, эгер алардын ар бири Келишим түзүүчү өлкөнүн жараны болуп эсептелинсе же Макулдашуунун 2-статьясы менен караштырылган шарттарды канааттандырса жана өтүнүүчүлөрдүн бардыгы үчүн чыгарылган өлкө ошол эле бирөө болгон шартында, бир эле ошол эл аралык каттоонун өтүнүүчүсү боло алат.

(2) Бир нече жеке же юридикалык жактар, эгер алардын ар бири Келишим түзүүчү өлкөнүн жараны болуп эсептелинсе же Макулдашуунун 2-статьясы менен караштырылган шарттарды канааттандырса, бир эле ошол эл аралык каттоонун ээси катарында чыга алат. 

4-эреже

Улуттук ведомство 

(1) Чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу аркылуу эл аралык бюрого эл аралык каттоого өтүнмө, ал эми ээсинин, өлкөсүнүн улуттук ведомствосу аркылуу өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү тууралуу арыз жиберилиши керек.

(2) Өтүнмөгө же арызга тийиштүү корреспонденция ага жооп берүүгө милдеттүү болгон улуттук ведомствого Эл аралык бюро тарабынан жиберилет.

(3) Керектүү алымдар жана жыйымдар эгер мындай төлөөнү улуттук ведомство аркылуу ишке ашырууну улуттук эрежелер караштырбаса же мүмкүнчүлүк бербесе, түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан төлөнөт; эгер керектүү алымдар жана жыйымдар түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан төлөнсө, анда Эл аралык бюро түздөн-түз алар менен алымдарды жана жыйымдарды төлөө боюнча кат алышат.

 (4) Эгер ушул Нускамага ылайык улуттук ведомствонун колу талап кылынса, ал факсимиле же расмий мөөрү менен алмаштырылат.

(5) Бир нече документти камтыган кайсы болбосун пакет документтердин ар биринин бар экендигин тастыктаган каттоосу болушу керек 

5-эреже

Эл аралык бюро менен байланышуунун ыкмалары 

(1) Эл аралык бюрого жиберилүүчү бардык билдирүүлөр жазуу түрүндө ишке ашырылышы керек. Эл аралык бюро анын карамагында болгон жазуу түрүндөгү маалыматтардын негизинде гана иш жүргүзөт.

(2) Эл аралык бюрого маалыматтарды телеграф, телетайп же телебайланыштын башка ушу сыяктуу каражаттары аркылуу берүү төмөнкүдөй шартта жазуу түрүндө ушул маалыматтарды билдирүү менен теңештирилет:

(i) бул маалыматтар Эл аралык бюрого түшкөндө, 7-эрежеде караштырылган жумушчу тилде так баяндалган жана:

(ii) ушундай түрдө жиберилген маалыматтар бланкта көрсөтүлүшү керек, ошондой эле ушундай бланктагы тийиштүү аталышы жана номуру жиберилет.

(3) Качан ушул Нускамага ылайык бланк же документге кол коюу керек болсо, эгер Эл аралык бюро баштапкы билдирүүнү жана талап кылынган кол коюуну камтыган бланк же документтердин маалыматтарын алган күндөн тартып, жыйырма күнгө чейин албаса, (2)-пунктта караштырылган каражаттардын биринин жардамы менен талап кылынган маалыматтарды берүү анык эмес болуп эсептелинет. ушундай түрдө тастыкталган баштапкы билдирүү Эл аралык бюро аны алган күндөн тартып күчүнө ээ болот. 

6-эреже

Мөөнөтүн эсептөө 

(1) Жыл менен билдирилген кайсы болбосун мөөнөт качан мөөнөтү эсептелгенден тартып, кырдаал түзүлгөн ай жана күнгө ылайык келген кийинки жылдын ошол күнүндө жана айында бүтөт.

(2) Ай менен билдирилген кайсы болбосун мөөнөт качан мөөнөтү эсептелгенден тартып, кырдаал түзүлгөн айдын күнүнө ылайык келген тийиштүү кийинки айдын ошол күнү бүтөт; бирок эгер, тийиштүү кийинки ай ошол эле сандагы күн болбосо, мөөнөтү ошол айдын акыркы күнү бүтөт.

 (3) Күнү менен берилген кайсы мөөнөт болбосун каралып чыгуучу окуя жана акыркы күндүн мөөнөтү эсептелип чыкканда, анын кийинки күнүнөн тартып эсептелет.

(4) Эгер корреспонденция же төлөм Эл аралык бюрого белгилүү мөөнөттө түшүшү керек болсо, акыркы күнү Эл аралык бюро иштебеген ишемби, жекшемби же башка күнгө туш болсо же мындай корреспонденция же төлөмдү кабыл ала албаса анда бул мөөнөт бул кырдаалдын бири дагы болбогон кийинки күндүн бирине чейин узартылат.

 (5) Эл аралык бюро дайыма берилген мөөнөттүн өтүшүнүн күнүн көрсөтөт. 

7-эреже

Жумушчу тил 

(1) Макулдашууну аткаруу үчүн Эл аралык бюронун жумушчу тили болуп француз тили эсептелет.

(2) Негизинен, эл аралык каттоого өтүнмө, өзгөртүү киргизүү жөнүндө өтүнмө, алар боюнча кат жазышуу, коргоо берүүдөн баш тартуу, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер, каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоолор, ошондой эле Эл аралык реесрдин абалы жөнүндө Эл аралык бюрого берилүүчү маалыматтар, тактап айтканда Реестрден алынган көчүрмөлөр француз тилинде түзүлөт. 

2-ГЛАВА

ЭЛ АРАЛЫК КАТТООГО ӨТҮНМӨ БЕРҮҮ 

8-эреже

Эл аралык каттоого берилген өтүнмөнүн формасы жана мазмуну 

(1) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө Эл аралык бюро бекер берген бланкта  чыгарылган өлкөнүн ведомствосу тарабынан күнү жана колу коюлуп эки көчүрмөдө берилиши керек. Бланк так жана мүмкүн болсо жазуу машинкасында толтурулуш керек.

(2) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы жана көрсөтүлүшү керек:

(i)өтүнүүчүнүн аты; эгер өтүнүүчү жеке жак болсо, анда фамилиясы жана аты(аттары) көрсөтүлөт, мында аты(аттары)  фамилиянын алдына жазылат; эгер өтүнүүчү юридикалык жак болсо, анын толук аталышын көрсөтүү керек;

(ii) бардык зарыл маалыматтарды, үй номурун кошо көрсөтүү менен өтүнүүчүнүн дареги; өтүнүүчү анын негизги дарегинен айырмаланган кат жазышуу үчүн дарегин көрсөтө алат; эгер ар түрдүү даректери менен бир нече өтүнүүчү болсо, кат жазышуу жүргүзүлө турган дарек көрсөтүлөт;

(iii) өтүнүүчүнүн анык жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болгон Келишим түзүүчү өлкөнү; анысы болбогон учурда, анын жашаган орду болгон Келишим түзүүчү өлкөнү; анысы болбогон учурда, ал анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү өлкөнү;

(iv) ишенимдүү өкүлдүн аты жана дареги, эгер болсо;

(v) чыгарылган өлкөдө колдонулуучу өтүнмөнүн берилген күнү жана белгини каттоо номурлары;

(vi) бул колдонулган жерде, чыгарылган өлкөдө өтүнмө берүү же башка өлкөдө - өтүнүүчү көрсөткөн Өнөр жай менчикти коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусуна кандай бобосун башка өтүнмө берүү анын тактоосу боюнча аталган Конвенциянын 4-статьясынын маанисинде биринчи жолу берилген өтүнмө болуп эсептелинет, ошондой эле башка өтүнмөнүн күнү жана номуру;

(vii) 80х80 мм өлчөмүндөгү квадратка баткан белгинин кара-ак сүрөттөлүшү; эки эң алыс чекиттердин ортосундагы аралык 15мм ден аз эмес болушу керек; белгинин сүрөттөлүшү бланктагы ылайыкталган ордуна чапталат;

(viii) эгер белгинин айырмалануучу элементи катарында түскө коргоо суралса, суралуучу түс же түстөрдүн айкалышы, ошондой эле өлчөмү форматы А4 (210х297 мм) ашып кетпеген белгинин түстүү сүрөттөлүшү көрсөтүлөт;

(iv) эгер белги үчөлчөмдүү формада болсо, "көлөмдүк белги"көрсөтүлөт;

(x) эгер белги же белгинин бөлүгү латындан башк же араб же рим санынан башкадан турса, белги же белгинин бөлүгү латын тамгалары жана араб сандары менен транслитерацияланат;

(xi) эгер ал ушундай болсо, "жамааттык белги", "сертификаттык белги" же "кепилдендирүүчү белги" көрсөтүлөт;

(xii) Товарларды жана тейлөө кызматтарын Эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтолгон, алардын белгисине коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары ушул Классификациялоонун алфавиттик көрсөткүчүнүн терминдери бөтөнчө так терминдер менен белгиленген;

(xiii) эл аралык каттоо үчүн өтүнмөнү улуттук ведомство тарабынан алынган күн көрсөтүлөт; эгер, улуттук ведомство белгини улуттук реестрге киргизгенге чейин эл аралык каттоо үчүн өтүнмөнү алса, улуттук каттоонун күнү көрсөтүлөт;

(xiv) Макулдашуунун 3tеr (1)-статьясына ылайык коргоо суралган өлкөлөр;

(xv) 10(1)- эрежеге ылайык негизги алым төлөнгөн жыйырма же он жыл ичиндеги мезгил;

(xvi) негизги алымдын өлчөмү, ыкмасы жана төлөгөн күнү жана аны төлөөчү, жана зарыл учурда, 32(1)(а) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жана толуктоо алымдары;

(xvii) өтүнмөдөгү белгиге жана анын ээсине тийштүү бардык маалыматтар улуттук реестрдеги маалыматтарга тийиштүү экенин тастыктаган белги чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун арызы;

(xviii) эгер, ушундай тастыктоо ал чыгарылган өлкөдө белгини улуттук каттоосунда бар болсо, белгини Макулдашуунун 5bis статьясында караштырылган белгиде камтылган белгиленген элементтерди пайдаланууга өтүнүүчү ага тастыктоо бергендиги жөнүндө чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун арызы;

(xix) эгер мында маалыматтар ал чыгарылган өлкөдө белгини улуттук каттоосунда бар болсо, белгинин курамдык элементтерин аныктаган кошумча маалыматтар.

(3) Мындан тышкары, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

(i) эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө бир же бир нече эл аралык каттоонун предмети болгон белгиге тийиштүү болсо, ушул каттоолордун күнү жана номурлары;

(ii) эгер белги французчадан башка жазууларды камтыса, алардын француз тилиндеги котормосу. 

9-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө тиркелүүчү документтер 

(1) Эгер белги сүрөттөөчү элементти камтыса же өтүнүүчү оозеки белгини өзгөчө графикалык жазуу менен каттоодон өткөргүсү келсе, анда (2)(ii) пунктта караштырылган учурдан тышкары, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө 32(1)(b)(i) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө менен жана ушул сүрөттүн өлчөмүндөй эле 8(2)(vii) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө камтылган белгинин сүрөттөлүшүнө карата кошумча түрдө кара, ак түстө аткарылган белгинин эки сүрөттөлүшү менен коштолот.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө түстүү коргоо суралса, ал төмөнкүлөр менен коштолот:

(i) эгер өтүнүүчү белги анын өлчөмү форматы А4 (210 ммх297 мм) ашпагандай болуп, аталган белги элүү жолу сүрөттөлүшү менен түстүү аткарылып, кара, ак түстө жарыяланышын кааласа, мында, эгер белги сүрөттөчү элементти камтыса же өтүнүүчү оозеки белгини өзгөчө графикалык жазуу менен каттоодон өткөргүсү келсе, (1)-пункттун жоболору пайдаланылат деп түшүндүрүлөт;

(ii) эгер өтүнүүчү белги 32(1)(b)(ii) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө менен түстүү аткарууда жана 8(2)(viii) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө камтылган белгинин сүрөттөлүшүнө кошумча түрүндө түстүү аткарууда аталган белги эки жолу сүрөттөлүшү менен жана 8(2)(vii) эрежеде айтылган кара, ак түстө жана ошол эле өлчөмдө жарыяланышын каалаган учурда.

(3) (1) жана (2)(ii) пункттарда айтылган сүрөттөр кандайдыр бир ашыкча деталдардан бошотулушу жана белгини бардык деталдары менен так көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек.

(4) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө тиркелүүчү өзүнчө билдирүүлөргө улуттук ведомство өтүнүүчү өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар же тейлөө кызматтары үчүн бир же бир нече өлкөлөрдө коргоодон баш тарткандыгын көрсөтө алат. 

10-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү коштогон алымдар жана алымдын калган бөлүгүн төлөө 

(1) Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө 32(1)(а)(i) эрежеде белгиленген негизги алымды төлөө менен  коштолот, ал 32(1)(а)(iii) эрежеде белгиленген кошумча алымдын жыйырма жылдык мезгилге же биринчи он жылдык мезгилге төлөнсө болот, жана зарыл учурда, кошумча жыйымдын  32(1)(а)(ii) эрежеде белгиленген кошумча алымды жана төлөө жана 32(1)(b)(ii) эрежеде белгиленген кошумча жыйымды төлөө менен  коштолот.

(2) Эгер негизги алым биринчи он жылдык мезгилге гана төлөнсө, анда 32(1)(а)(i) эрежеде анын өлчөмү көрсөтүлгөн калган бөлүгү эл аралык каттоодон өткөн күндөн тартып эсептегенде, он жылдык мезгил өткөнгө чейин Эл аралык бюрого төлөнүшү керек.

(3) Эгер алымдын калган бөлүгү он жылдык мезгил өткөнгө чейин төлөнбөсө, анда он жылдык мезгил өткөн күндөн тартып эсептегенде, алты айдын ичинде 32(1)(d) эреже менен белгиленген алымдын калган бөлүгүн жана кошумча жыйымды Эл аралык бюро өз карамагында кармабаса, ээси каттоодон келип чыккан артыкчылыктарын жоготот, ал эми каттоонун өзү реестрден чыгарылат.

 3-ГЛАВА 

ЭЛ АРАЛЫК КАТТООГО БЕРИЛҮҮЧҮ ТУУРА ЭМЕС ТАРИЗДЕЛГЕН ӨТҮНМӨ 

11-эреже

Жалпы жоболор 

(1) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө Макулдашууга же ушул Нускамага ылайык келбесе, Эл аралык бюро каттоону токтото турат жана бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет; эгер сөз зарыл болгон алымдарды жана жыйымдарды төлөө жөнүндө болсо жана бул төлөө улуттук ведомство аркылуу жүргүзүлбөсө, анда өтүнүүчүгө эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү туура тариздөө сунуш кылынат.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (1)-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүнүн күнүнөн кийинки үч айдын ичинде туура таризделбесе, Эл аралык бюро эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү туура тариздөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; улуттук ведомстводон тышкары, ал бул тууралуу өтүнүүчүгө билдирет.

(3) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (2)-пункттун негизинде берилген мөөнөттүн ичинде туура таризделбесе, анда ал боюнча өндүрүш токтотулган болуп эсептелинет жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

12-эреже

Эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө, туура эмес таризделген товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо 

(1) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөдө алар үчүн белгиге коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары 8 (2)(xii) эрежеге ылайык класстар боюнча топтолбосо же Эл аралык бюро көрсөтүлгөн классификациялоону туура эмес деп эсептесе, анда ал улуттук ведомствого классификациялоо боюнча өзүнүн сунуштарын киргизет. Эгер ушундай сунуштардын натыйжасында 32(1)(а)(ii) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча алымды төлөө керек болсо, Эл аралык бюро эгер ушул ведомство аркылуу зарыл болгон алымдар жана жыйымдар төлөнсө, бул тууралуу өтүнүүчүгө же улуттук ведомствого билдирилет.

(2) (1)-пунктта көрсөтүлгөн учурларда, Эл аралык бюро мындан тышкары, өтүнүүчүгө же улуттук ведомствого эгер, ушул ведомство аркылуу зарыл болгон алымдар жана жыйымдар төлөнсө, 32(1)(с) эрежеде өлчөмү белгиленген классификациялоо үчүн жыйым төлөө зарыл экендигин билдирет.

(3) Кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым Эл аралык бюронун сунуш берген күнүнөн тартып эсептегенде, үч айдын ичинде төлөнүшү керек.

(4) Эгер (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөт өткүчө, Эл аралык бюро анын сунуштары менен макул эместиги тууралуу билдирүү албаса жана эгер кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым ошол эле мөөнөттө төлөнсө, анда ал 11- жана 13-эрежелерди эске алып, алар сунуш кылган классификациялоо менен белгини каттоодон өткөрөт.

(5) Эгер макул эместиги тууралуу билдирүү (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө алынса, Эл аралык бюро жаңы сунуштарды киргизе алат же кошумча алым жана классификациялоо үчүн жыйым ошол эле мөөнөттө төлөнсө, 11- жана 13-эрежелерди эске алып, Эл аралык бюро туура деп эсептеген классификациялоо менен белгини каттоодон өткөрөт.

 6) Эгер кошумча алым (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөсө, анда эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө  боюнча өндүрүш токтотулат жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет.

(7) Эгер классификациялоо үчүн жыйым (3)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөсө, Эл аралык бюро ушул чогултууну төлөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; улуттук ведомстводон тышкары, ал бул тууралуу өтүнүүчүгө дагы билдирет. Эгер ушул мөөнөттө төлөмдөр төлөнбөсө, анда эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө  боюнча өндүрүш токтотулат жана мурун төлөнгөн алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

13-эреже

Лингвистикалык көз-караш менен аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес терминдерди камтыган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмеси 

(1) Эгер Эл аралык бюро эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөгө товарларды жана тейлөө кызматтарын көрсөтүү үчүн лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес терминдер пайдаланылган деп эсептесе, анда ал бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет жана зарыл учурда ага билдирилген күндөн тартып, үч айдын ичинде эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнү оңдоону сунуш кылуу менен өзгөртүү жөнүндө өзүнүн сунуштарын жиберет.

(2) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө (1)-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттө оңдолбосо, Эл аралык бюро аталган өтүнмөнү оңдоо үчүн ушундай эле узактыктагы мөөнөт берет; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана өтүнүүчүгө билдирет.

(3) Эгер эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө өтүнмө (2)-пункттун негизинде берилген мөөнөттө оңдолбосо, Эл аралык бюро улуттук ведомство термин киргизиле турган классты көрсөткөн шартында, белгини лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес термин менен каттоодон өткөрөт жана анын пикири боюнча бул термин лингвистикалык көз-караш менен караганда аныкталбаган, түшүнүксүз же туура эмес экендигин белгилейт. Эгер улуттук ведомство эч кандай классты белгилеп бербесе, Эл аралык бюро бул термин ех officio чыгарып салат; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана өтүнүүчүгө билдирет.

4-ГЛАВА

ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО

 14-эреже

Эл аралык реестрде белгини каттоо 

(1) Качан Эл аралык бюро өз карамагында Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө болгондо, ал белгини Эл аралык реестрде каттайт.

(2) Белгини каттоо төмөнкүлөрдү камтыйт же көрсөтөт:

(i) эл аралык каттоонун күнүн;

(ii) Эл аралык реестрге белгинин анык кирген күнүн;

(iii) негизги алым төлөнгөн жыйырма же он жылдагы мезгил;

(iv) эл аралык каттоонун катар номуру;

(v) белгинин ээсинин аты жана дареги, зарыл учурда, кат жазышуу үчүн пайдаланылуучу дарек;

(vi) эгер ээсинин дарегинде чыгарылган өлкөсүнөн башка өлкө көрсөтүлсө, көрсөтүлгөн өлкө чыгарылган өлкөсү каралгандыгынын себеби;

(vii) кара, ак түстө аткарылган белгинин сүрөттөлүшү жана эгер түсүнө коргоо суралса, түстүү аткарылган белгинин сүрөттөлүшү;

(viii) зарыл учурда, суралган түстү жана түстөрдүн айкалышын көрсөтүү;

(iх) зарыл учурда, Белгилердин сүрөт элементтерин эл аралык классификациялоон категорияларын жана бөлүктөрүн көрсөтүү;

(х) эгер ал ушундай болсо, "көлөмдүк белгини" көрсөтүү;

(хi) зарыл учурда, 8(2)(х) эрежеде караштырылган транслитерацияны, ошондой эле 8(3)(ii) эрежеде караштырылган котормону;

(хii) эгер ал ушундай болсо, "жамааттык белги", "сертификаттык белги" же "кепилдендирүүчү белгилерин" көрсөтүү;

(xiii) Товарларды жана тейлөө кызматтарын эл аралык классификациялоонун класстары боюнча топтоштурулган белгиге коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары;

(хiv) чыгарылган өлкөсү, өтүнмө берилген күнү жана номуру, эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмөнүн берилген күнүндө бул өлкөдө колдонулуучу  белгинин каттоосу; (xv) качан бул колдонулуучу болсо, өтүнүүчү көрсөткөн чыгарылган өлкөдө өтүнмө берүү же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусуна башка өлкөдө кайсы болбосун башка өтүнмө берүү анын тастыктоосу боюнча аталган Конвенциянын 4-статьясынын маанисинде өтүнмө биринчи жолу берилген деп эсептелинет, ошондой эле ушул башка өтүнмөнүн берилген күнү жана номуру;

(xvi) аларда коргоо суралган өлкөлөр жана 9(4)-эрежеге ылайык жиберилген коргоодон баш тартуулар, эгер ушундайлар бар болсо;

(хvii) качан бул колдонула турган болсо, 8(2)(хviii) эрежеде караштырылган арыз;

(xviii) качан бул колдонула турган болсо, 8(3)(хix) эрежеде эскертилген кошумча маалыматтар;

(хiх) качан бул колдонула турган болсо, 8(3)(i) эрежеде караштырылган факультативдик маалыматтар;

(хх) качан бул колдонула турган болсо, ишенимдүү өкүлгө тийиштүү маалыматтар. 

15-эреже

Эл аралык каттоодон өткөрүлгөн күнү 

(1) Эл аралык каттоонун күнү болуп качан Эл аралык бюро өз карамагында Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык эл аралык каттоого берилүүчү өтүнмө болгон күн эсептелинет.

(2)Бирок:

(i) Эл аралык каттоонун күнү болуп чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу эл аралык катттого өтүнмө алган күн эсептелинет, эгер ушул күндөн кийин эки айдын ичинде Эл аралык бюронун өз карамагында ушул өтүнмө болсо жана эгер көрсөтүлгөн өтүнмө Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келсе;

(ii) эгер чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосу белги улуттук реестрге киргизилгенге чейин эл аралык каттоого өтүнмө алса, анда эл аралык каттоо күнү бул белги киргизилген күн деп эсептелинет, эгер ушул күндөн кийин эки айдын ичинде Эл аралык бюро өз карамагында ушул өтүнмө болсо,  эгер көрсөтүлгөн өтүнмө Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келсе;

(3) Эгер эл аралык каттоого берилген өтүнмө туура эмес таризделсе, анда Эл аралык бюронун карамагындагы  (1) жана (2)-пункттардагы көрсөтүлгөн максаттар үчүн туура таризделген өтүнмөнүн күнү болуп эсептелинет.

(4) Бирок, эгер өтүнмөнүн туура эмес таризделиши олуттуу элементтерди козгоп өтпөсө жана эгер 11(1)-эрежеде айтылган билдирүү берилген күндөн кийин үч айдын ичинде өтүнмөнүн туура таризделиши ишке ашырылса, эл аралык каттоонун күнү өзгөртүлбөйт. Туура эмес таризделүү олуттуу элементтерге кирген катарында каралат, эгер:

(i) эл аралык каттоого берилген өтүнмө жеке өзүнө же өтүнүүчүнүн дарегине карата көрсөтмөлөрдү камтыбаса;

(ii) эл аралык каттоого берилген өтүнмө Келишим түзүүчү өлкөгө карата көрсөтмөлөрдү камтыбаса, мында өтүнүүчүнүн анык  жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо;  анысы болбосо, анын жашаган орду болгон Келишим түзүүчү тараптын; анысы болбосо, анын жараны болуп эсептелинген Келишим түзүүчү тараптын;

(iii) эл аралык каттоого берилген өтүнмө чыгарылган өлкөдө жарамдуу өтүнмөнүн берилген күнүн жана номурун жана белгинин каттоосун камтыбайт;

(iv) эл аралык каттоого берилген өтүнмө белгинин сүрөттөлүшүн камтыбайт;

(v) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө алардын белгисине коргоо суралган товарлар жана тейлөө кызматтары көрсөтүлгөн эмес;

(vi) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө аларда белгисине коргоо суралган өлкөлөр көрсөтүлгөн эмес;

(vii) эл аралык каттоого берилген өтүнмөдө чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосунун өтүнмөдөгү белгиге жана анын ээсине тийиштүү бардык маалыматтар улуттук реестрде көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык келгендигин тастыктаган арыз болбойт;

(viii) Эл аралык бюрого алым төлөнбөсө же качан (5)(i) пункт колдонулган учурдан тышкары, төлөнгөн сумма жетишсиз. 

(5) Эл аралык каттоонун күнү ошондой эле төмөнкүдөй учурларда өзгөрүүсүз калат, эгер:

(i) эл аралык каттоого берилген өтүнмө классификациялоо үчүн жыйым катарында алынган сумма жана зарыл учурда, кошумча алым катарында алынган сумма
2(3)-эрежеде көрсөтүлгөн үч ай мөөнөттүн ичинде төлөнгөн шартында, товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоонун көз-карашы менен караганда туура эмес таризделсе;

 (ii) 13-эреже колдонулат. 

5-ГЛАВА

БАШ ТАРТУУЛАР, КАТТООНУ АНЫК ЭМЕС ДЕП ТААНУУ ЖАНА АЙРЫМ СОТ ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК ЧЕЧИМДЕР ЖӨНҮНДӨ ЖАЗУУЛАРДЫ КИРГИЗҮҮ 

16-эреже

Баш тартуу жана баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоонун формасы жана мазмуну 

(1) 5-статьяда эскертилген коргоону берүүдө алдын-ала же акыркы баш тартуу жана баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоолор Эл аралык бюрого бирдей, айы-күнү жана колу коюлган нускада ар бир эл аралык каттоого өзүнчө заказдык корреспонденция менен жөнөтүлөт.

(2) Коргоо берүүдө баш тартуу жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук ведомство;

(ii) эл аралык каттоого ылайык келген номур жана негизги улуттук каттоонун номуру;

(iii) эл аралык каттоого ылайык келген ээсинин аты жана дареги;

(iv) баш тартуунун жүйөлөрү;

(v) эгер баш тартуу товарлардын жана тейлөө кызматтардын бардыгын козгобосо, анда коргоо берүүгө баш тартылгандан калганы;

(vi) эл аралык каттоого каршы коюлган, мурунку артыкчылыгы менен улуттук же эл аралык белги же белгилер, алар үчүн каршы коюлган улуттук белгилер катталган, товарлар жана тейлөө кызматтары (бул көрсөтмө улуттук реестрде колдонула турган оригинал тилинде берилет), каршы коюлган белгилердин өтүнмөсүнүн же каттоосунун айы-күнү жана номуру, ошондой эле алардын ээсининаты жана дареги; эгер бул белгилер сүрөттөлүүчү элементти же өзгөчө графикалык жазууну камтыса же эгер аларга түстүү же түстөрдүн айкалышын коргоо суралса, каршы коюлган улуттук белгилердин сүрөттөлүшү кабарлоонун ар бир нускасына тиркелиши керек;

(vii) азыркы учурда колдонулуучу улуттук мыйзамдардын негизги жоболору;

(viii) макул эместигин билдирүүнүн мөөнөтү жана макул эместиги көрсөтүлүп, жибериле турган орган, зарыл учурда жергиликтүү ишенимдүү өкүл аркылуу берилет;

(iх) баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган күн;

(3) Баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө кабарлоолордо эл аралык каттоого ылайык номуру, ошондой эле ушул каттоонун ээсинин аты жана дареги көрсөтүлөт. 

17-эреже

Баш тартуу жөнүндө кабарлоонун мөөнөтү, баш тартуу жөнүндө жазууларды киргизүү жана баш тартууну кайра жөнөтүү 

(1) Коргоо берүүгө баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюрого улуттук мыйзамдарда караштырылган мөөнөттө, бирок ага Эл аралык реестрге белги же аймактык кеңейтүү жөнүндө арыз киргизилген күндөн тартып, эсептегенде бир жылда мөөнөтү өткөндөн кечеңдетпей, жөнөтүлөт; жөнөтүлгөн күнү почта штемпели боюнча аныкталат. Эгер почта штемпели даана билинбесе же болбосо, анда кабарлоо Эл аралык бюро аны алгандан жыйырма күн мурун жиберилген катары баш тартуу жөнүндө каралат; бирок ушундай түрдө белгиленген айы-күнү баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн мурункуга туура келсе, анда кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан ал ушул акыркы күнгө жиберилген катарында каралат.

(2) Баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан төмөнкүдөй учурда таанылбайт, эгер:

(i) почта штемпелине ылайык ал (1)-пунктта караштырылган мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол жылда Эл аралык бюрого жиберилсе;

(ii) почта штемпели даана билинбесе же болбосо, ал (1)-пунктта караштырылган мөөнөтү бүткөндөн жыйырма күндөн ашуун өткөндөн кийин ошол жылда Эл аралык бюрого жиберилет;

(iii) анда баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган улуттук ведомство көрсөтүлбөгөн;

(iv) анда ушул ведомство тарабынан кол коюлган эмес;

(v) эгер кабарлоодо камтылган башка маалыматтар гана кабарлоону тактоону жардам бербесе, анда тийиштүү эл аралык каттоонун номуру көрсөтүлгөн эмес;

(vi) анда баш тартуунун жүйөлөрү көрсөтүлгөн эмес.

(3) (2)-пунктта көрсөтүлгөн учурларда, Эл аралык бюро:

(i) баш тартуу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жиберет;

(ii) баш тартуу жөнүндө кабарлоону жиберген улуттук ведомствого, чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна баш тартуу жөнүндө кабарлоо Эл аралык бюро тарабынан таанылбайт деп маалымдайт жана  мунун себептерин көрсөтөт.

(4) (2)-пунктта караштырылбаган учурларда, Эл аралык бюро кечиктирбестен Эл аралык реестрге баш тартуу жөнүндө жазууну киргизет жана кабарлоонун бир нускасын чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна жана белгинин ээсине, ошондой эле эгер ал чыгарылган өлкөсү болуп эсептелбесе, белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жиберет. Бирок, эгер кабарлоо ушул эреженин (2)-пунктунда көрсөтүлбөгөн негиздер боюнча 16(1) жана (2)- эрежелерге ылайык келбесе, баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган улуттук ведомство кечиктирбестен белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосунун Эл аралык бюросунун өтүнүчү боюнча же белгинин ээсинин өтүнүчү боюнча кабарлоону оңдоосу керек. 

18-эреже

Эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун формасы жана мазмуну 

(1) Качан кызыкдар болгон өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан анык эмес деп таанылса жана каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим даттанууга болбосо, бул өлкөнүн улуттук ведомствосу бул тууралуу билери менен Эл аралык бюрого бул каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоо жиберет; эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө ар бир кабарлоо Эл аралык бюрого үч бирдей, айы-күнү жана колу коюлган нускаларда заказдык корреспонденция менен жиберилет.

(2) Кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарган орган;

(ii) тийиштүү эл аралык каттоонун номуру жана зарыл учурда, негизги улуттук каттоонун номуру;

(iii) тийиштүү эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

(iv) эгер эл аралык каттоону анык эмес деп таануу бардык товарларга жана тейлөө кызматтарына тиешелүү болбосо, анда белгини каттоодо кайсылар үчүн анык деп таанылгандар;

(v) тийиштүү эл аралык каттоого каршы келген, мурунку артыкчылыгы менен улуттук же эл аралык белги же белгилер, өтүнмөнүн жана каттоонун айы-күнү жана номурлары, ошондой эле алардын ээлеринин аты жана дареги;

(vi) ошол учурда колдонулуучу улуттук мыйзамдардын негизги жоболору;

(vii) эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылган күн;

(3) Эл аралык бюронун өтүнүчү боюнча эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабар берген өлкөнүн улуттук ведомствосу ага эгер ушул өлкөнүн улуттук мыйзамдары ушуну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берсе,эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечимдин бир нускасын жиберет.

(4) Эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечим чыгарылган күндү көрсөтүү менен кабарлоо алган күнү Эл аралык бюро тарабынан эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө жазуу киргизилет.

(5) Эл аралык бюро эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна жана ээсине жиберет. Ушул ведомствонун өтүнүчү боюнча Эл аралык бюро эл аралык каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө кабарлоонун бир нускасын эгер Эл аралык бюро аны (3)-пунктка ылайык ала алган шартында, жиберет. 

19-эреже

Айрым соттук жана административдик чечимдер жөнүндө жазууларды киргизүү 

Даттанууга болбой турган жана анын жыйынтыгында кайсы бир кызыкдар болгон өлкөдө эл аралык каттоону пайдаланууда ээсинин укугу чектелип тургандыктан, кандай болбосун соттук жана административдик чечимдер жөнүндө жазуулар ушул өлкөнүн улуттук ведомствосунун өтүнүчү боюнча Эл аралык реестрге киргизилет. Арызга соттук жана административдик чечимдин көчүрмөсү, аны сураган жазуулардын киргизилиши, ошондой эле көрсөтүлгөн ведомство тарабынан түзүлгөн соттук жана административдик чечимдердин кыскача баяндоосу тиркелет. 

6-ГЛАВА

ӨЗГӨРТҮҮ ЖӨНҮНДӨ ЖАЗУУНУ КИРГИЗҮҮ  

20-эреже

Өзгөртүү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыздын  формасы жана мазмуну  

(1) Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бардыгы же айрым бөлүгү үчүн бир же бир нече өлкөлөргө белгини коргоону жайылтуу, товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бардыгы же айрым бөлүгү үчүн укук берүү, жарым-жартылай ыктыярдуу берүү же айрым өлкөлөргө карата реестрден эл аралык  каттоону чыгаруу, айрым кызыкдар өлкөлөрдө коргоодон баш тартуу, товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөө же эл аралык каттоонун ээсинин атын же дарегин өзгөртүү сыяктуу өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыздар анын карамагына Эл аралык бюро тарабынан бекер берилген бланкта белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосу тарабынан күнү жана колу коюлуп, бир нускада берилет.

(2) Өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызда бардык учурларда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

(i) тийиштүү эл аралык каттоонун номуру жана зарыл учурда, негизги улуттук каттоонун номуру;

(ii) тийиштүү эл аралык каттоонун ээсинин аты жана дареги;

(iii) 32(1)(е) эрежеде көрсөтүлгөн жыйымдын өлчөмү, төлөөнүн күнү жана ушул жыйымды төлөөчү;

(3) Арыз 32(1)(е) эрежеде көрсөтүлгөн жыйымды төлөө менен коштолот. 

21-эреже

Туура эмес таризделген өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз 

(1) Эгер өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз Макулдашууга жеушул нускамага ылайык келбесе, Эл аралык бюро ушундай жазууну киргизбей турат жана бул тууралуу улуттук ведомствого билдирет; эгер сөз кошумча алымды же зарыл болгон жыйымды төлөө тууралуу болсо жана бул төлөө улуттук ведомство аркылуу эмес жүргүзүлсө, анда ээсине арызды туура тариздөө сунуш кылынат.

(2) Эгер арыз (1)-пунктта эскертилген кабарлоонун датасынан кийинки үч айдын ичинде туура таризделбесе, Эл аралык бюро өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызды туура тариздөө үчүн ушундай эле узактагы мөөнөт берет; ал бул тууралуу улуттук ведомствого жана белгинин ээсине билдирет.

(3) Эгер өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арыз (2)-пунктка ылайык берилген мөөнөттө туура таризделбесе, анда арыз боюнча иш токтотулат жана мурун төлөнгөн бардык алымдар жана жыйымдар кайтарылып берилет. 

22-эреже

Эл аралык реестрге өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү жана ушул жазууларды киргизүүнүн датасы 

(1) Эл аралык каттоого тийиштүү өзгөртүү жөнүндө жазуулар качан Эл аралык бюро өз карамагына Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү тууралуу арызды алган күнү киргизилет.

(2) Эл аралык реестрге жарым-жартылай ыктыярдуу берүү жөнүндө жазуулар жарым-жартылай бөлүгү ыктыярдуу берилген эл аралык каттоо номуру менен киргизилет; ыктыярдуу берилген бөлүгү жөнүндө жазуулар Эл аралык реестрге өзүнчө эл аралык каттоо катары киргизилет жана башкы тамга менен коштолуучу жарым-жартылай бөлүгү ыкыярдуу берилген бөлүгүнүн каттоо номуруна ээ болот. 

23-эреже

Оңдоолор 

(1) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго тийиштүү Эл аралык бюронун каталары кайсы убакта болбосун Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(2) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго жана Эл аралык бюронун пикири боюнча эл аралык каттоодон келип чыккан укуктарга зыян келтире тургандарга байланыштуу улуттук ведомствонун каталары эгер улуттук ведомство тарабынан оңдоо жөнүндө өтүнүч же оңдоонун предмети болуп эсептелинген Эл аралык реестрге жазууларды киргизүү Эл аралык бюрого эл аралык каттоону жарыялагандан алты айдын ичинде берилсе Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(3) ) Эл аралык реестрдеги каттоолорго же жазууларга, алар тууралуу кабарлоолор же аларды жарыялоолорго жана Эл аралык бюронун пикири боюнча эл аралык каттоодон келип чыккан укуктарга зыян келтирбей тургандарга байланыштуу улуттук ведомствонун каталары кайсы убакта болбосун Эл аралык бюро тарабынан оңдолот.

(4) Эл аралык бюро Эл аралык реестрге оңдоолорду киргизүү тууралуу жазууларды киргизет.

(5) Эгер улуттук ведомство тарабынан чыгарылган баш тартуу жөнүндө чечим оңдолгон бөлүгүнө кирсе, анда ушундай эле 17-эреже колдонулат; оңдоону жарыялоо күнү Эл аралык бюро тарабынан 17(1)-эрежеде караштырылган жазууларды киргизүү күнү катарында каралат. 

7-ГЛАВА

КҮЧҮНҮН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨНДҮГҮ ТУУРАЛУУ КАБАРЛОО ЖАНА УЗАРТУУ 

24-эреже

Күчүнүн мөөнөтү өткөндүгү тууралуу кабарлоо 

Мурунку жыйырма жылдык мөөнөт өткөнгө алты ай калганга чейин же эгер негизги алым биринчи он жылдык мөөнөткө төлөнгөн болсо, Эл аралык бюро белгинин эссине жана анын ишенимдүү өкүлүнө каттоонун күчүнүн мөөнөтү өткөн күнү тууралуу кабарлоо жиберүү аркылуу эскертет. 

25-эреже

Узартуунун мөөнөтү жана шарттары 

(1) Каттоону узартуу үчүн алынуучу алымдар болуп 32(1) (а) (i) эреже менен белгиленген жыйырма жыл үчүн негизги алым, 32(1) (а) (iii) эреже менен белгиленген кошумча алым жана зарыл учурда 32(1) (а) (ii) эреже менен белгиленген кошумча алым  эсептелинет.

(2) Узартуу үчүн алынуучу алымдар мурунку мезгил өткөнгө эң кеминде бир жыл калгыча төлөнбөйт.

(3) Зарыл болгон алымдар мурунку мезгил  өткөн күндөн кеч эмес төлөнүшү керек. Ошентип, алар ушул датадан кийин, бирок 32(1)(d) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйым ушул эле мөөнөттө төлөнсө, Макулдашуунун 7(5)-статьясында караштырылган алты ай жеңилдетилген мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөнүшү керек.

(4) (1)-пунктта караштырылган алымды жана зарыл учурда 32(1)(d) эрежеде көрсөтүлгөн кошумча жыйымды төлөө 34(2)-эрежеде караштырылган маалыматтарды жана зарыл учурда узартылган эл аралык каттоонун күчүнүн мөөнөтү өткөн датага Эл аралык реестрге киргизилген өлкөнү жана узартуу суралбагандарды көрсөтүү менен коштолот.

(5) Зарыл болгон алымдарды төлөө эгер белги ээсинин өлкөсүнүн эрежелери ушул өлкөнүн улуттук ведомствосу аркылуу төлөөгө уруксат бербесе, түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан ишке ашырылышы керек; эгер төлөө түздөн-түз кызыкдар болгон жактар тарабынан ишке ашырылса, Эл аралык бюро түздөн-түз алар менен кат жазышат.

(6) (4)-пунктта эскертилген өлкөлөрдүн тизмесин чектөө Макулдашуунун 7(2)-статьясынын маанисинде өзгөртүлгөн болуп эсептелинбейт. 

26-эреже

Жарым-жартылай ыктыярдуу берилген эл аралык каттоону узартуу 

(1) (2)-пунктту эске алып, жарым-жартылай ыктыярдуу берилген эл аралык каттоону узартуу ыктыярдуу берүү кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгүнө жана жакка тийиштүү бөлүгүнө карата өзүнчө жүргүзүлөт, мында узартуу шарттарын берүү кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгүнө жана жакка тийиштүү бөлүгүнө карата толугу менен жана өзүнчө пайдаланылат.

(2) Эгер кимдин пайдасына ишке ашырылса, ыктыярдуу берген жакка тийиштүү бөлүгү жана жакка тийиштүү бөлүгү узартуу күнүнө бир жана ошол эле ээге катталса, анда бул бөлүктөр баштапкы эл аралык каттоонун номуру бар бир жана ошол эле каттоонун предмети боло алышат. 

27-эреже

Туура эмес таризделген узартуу 

(1) Эгер алардын аткарылышы Макулдашуу же ушул Нускама менен талап кылынган узартуунун шарттары сакталбаса, Эл аралык бюро эгер зарыл болгон алымдар ушул ведомство аркылуу төлөнсө, бул тууралуу белгинин ээсине же белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна кабарлайт.

(2) Эл аралык каттоо узартылбайт жана бардык төлөнгөн алымдар кайтарылып берилбейт, эгер узартуу шарттары сакталбаса:

(i) мурунку мөөнөтү өткөнгө чейин, же

(ii) 25(3)- эрежеде караштырылган алты айлык жеңилдик берилген мөөнөтүнүн ичинде. 

28-эреже

Эл аралык реестрге узартуу жөнүндө жазууларды киргизүү 

(1) Макулдашууга жана ушул Нускамага ылайык келген шартында узартуу жөнүндө жазуулар Эл аралык реестрге мурунку мезгил өткөн күнгө карата киргизилет; эгер эскертилген мезгилдин мөөнөтү өткөндөн кийинки жеңилдетилген алты айлык мөөнөттүн ичинде жүргүзүлсө, узартууга ошол эле күн коюлат.

(2) Жазууларда төмөнкүлөр камтылат жана көрсөтүлөт:

(i) узартуунун айы-күнү;

(ii) узартуунун күчүнүн мөөнөтү;

(iii) узартылган каттоонун катар номуру;

(iv) белгинин ээсинин аты жана дареги жана зарыл учурда, кат жазышуу үчүн пайдаланылуучу дарек;

(v) эгер ээсинин дарегинде Келишим түзүүчү өлкө болуп эсептелинбеген өлкө көрсөтүлсө, анда белгинин ээсине эл аралык каттоонун ээси болууга укук берилгендигинин себеби;

(vi) чыгарылган өлкөсү;

(vii) белгинин кара-ак түстө сүрөттөлүшү жана эгер түстүү коргоо суралса, белгинин түстүү сүрөттүлүшү;

(viii) зарыл учурда, суралуучу түс  же түстөрдүн айкалышы көрсөтүлөт;

(iх) зарыл учурда, Белгилердин сүрөт элементтерин э аралык классификациялоонун категориялары жана бөлүктөрү көрсөтүлөт;

(х) "көлөмдүк белги" көрсөтүлөт, эгер ал ушундай болсо;

(хi) зарыл учурда, 8(2)(х) эрежеде караштырылган транслитерация жана 8(3)(ii) ) эрежеде караштырылган котормо;

(хii) "жамааттык белги", "сертификаттык белги " же "кепилдендирүүчү белги" көрсөтүлөт, эгер ал ушундай болсо;

(хiii) Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын класстары боюнча топтолгон товарлар жана тейлөө кызматтары, эгер товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөнүн натыйжасында бул тизме бардык өлкөлөр үчүн бирдей болбосо, айырмалары көрсөтүлөт; товарлардын жана тейлөө кызматтарынын бөлүгү үчүн чыгарылган баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган учурда, ушундай чечим чыгарган ошол же тигил өлкөнүн аталышы гана көрсөтүлөт;

(xiv) алардын каттоосун узартуу үчүн керектүү алымдар төлөнгөн жана анда белги каттала элек болуп эсептелинген өлкөлөр;

(xv) зарыл учурда, 8(3)(i) эрежеде караштырылган кошумча маалыматтар. 

8-ГЛАВА

КҮБӨЛҮКТӨР, КАБАРЛООЛОР ЖАНА ЖАРЫЯЛООЛОР 

29-эреже

Күбөлүктөр 

(1) Эл аралык бюро заказдык кат менен чыгарылган өлкөнүн улуттук ведомствосуна белгинин ээсине күбөлүк жиберет, анда белгини каттоодо Эл аралык реестрге киргизилген маалыматтар камтылат.

(2) ) Эл аралык бюро заказдык кат менен белгинин ээсине же белгинин ээсинин өлкөсүнүн улуттук ведомствосуна эгер узартуу ушул ведомство аркылуу жүргүзүлсө, күбөлүк жиберет, анда узартууда Эл аралык реестрге киргизилген маалыматтар камтылат. 

30-эреже

Кабарлоолор 

(1) Эл аралык бюро заказдык кат менен кызыкдар болгон өлкөлөрдүн улуттук ведомстволоруна эл аралык каттоолор жөнүндө, ошондой эле коргоо берүүгө алдын-ала жана акыркы баш тартуу жөнүндө, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө, каттоону анык эмес деп таануу жөнүндө чечимдер, 19-эрежеге ылайык кыскача баяндалган чечимдер жөнүндө, Эл аралык реестрден каттоону чыгаруу жөнүндө, Эл аралык реестрге киргизилген оңдоолор жана башка өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлайт.

(2) Эл аралык бюро заказдык кат менен белгинин ээсине Эл аралык реестрге киргизилген коргоо берүүгө алдын-ала жана акыркы баш тартуу жөнүндө, баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жөнүндө жазуулар тууралуу кабарлоонун бир нускасын жана кадимки почта аркылуу Эл аралык реестрге киргизилген каттоону анык эмес таануу жөнүндө жазуулар тууралуу кабарлоону жана Эл аралык реестрге киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жазуулардын көчүрмөсүн жөнөтөт. 

(3) Конкреттүү учурга байланыштуу, Эл аралык бюро ошондой эле заказдык кат менен улуттук ведомствого же белгинин ээсине 11,12 жана 13-эрежелерде көрсөтүлгөн туура эмес таризделген арыздарга карата кабарлоолорду жана башка билдирүүлөрдү жөнөтөт. 

31-эреже

Жарыялоолор 

(1) Эл аралык бюро ай сайын "Эл аралык белгилер" журналына каттоолор, узартуулар, өзгөртүүлөр, Эл аралык реестрден каттоолорду чыгаруу, оңдоолор, коргоо берүүдө акыркы баш тартуулар (бирок баш тартуунун жүйөлөрүн көрсөтүүсүз), баш тартуудан кийинки акыркы чечимдер жана Эл аралык реестрге киргизилген каттоону анык эмес деп биротоло таануу, 19-эрежеге ылайык кыскача баяндалган чечимдер жөнүндө, экинчи он жылдык мөөнөткө алымдын калган бөлүгү төлөнгөндүгү тууралуу жарыяланат; Эл аралык реестрден эскертилген алымдын калган бөлүгү төлөбөгөндүн натыйжасында чыгарылган эл аралык каттоо номуру жана узартылбай калган эл аралык каттоо номуру 10(3) и 25(3) эрежелерде көрсөтүлгөн жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин гана жарыяланат.  

(2) Эл аралык бюро жыл сайын көрсөткүчтөрдү чыгарат, анда белгинин ээлеринин аттары алфавиттик тартипте жайгаштырылып, эл аралык каттоолору көрсөтүлөт, алар мурунку жылы жарыяланган. 

(3) Эл аралык бюро ошондой эле белгилердин эл аралык каттоосу жөнүндө жыл сайын статистикалык маалыматтарды жарыялайт.

(4) Ар бир улуттук ведомство Эл аралык бюродон Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык тандалган тийиштүү класска карата жыйымдардын бирдигин, акысыз "Эл аралык белгилер" журналынын эки нускасын жана бул журналдын эки нускасын кагазда же микро-фишада жарым баасына алууга укугу бар.  

9-ГЛАВА

АЛЫМДАР ЖАНА ЖЫЙЫМДАР 

32-эреже

Зарыл болгон алымдар жана жыйымдар 

(1)  Эл аралык бюро швейцариянын франкы менен күн мурун төлөөгө тийиштүү болгон төмөнкүдөй алымдарды жана жыйымдарды алат:

(2)                          

Шв.франкы

(а) эл аралык каттоо же узартуу үчүн алымдар

(i) негизги алым

20 жылга (10(1) жана 25(1)эреже)  _____________________________ 790

биринчи 10-жылдык мезгилине

(10(1) эреже) ______________________________________________ 520

биринчи 10-жылдык мезгилине

негизги алымдын калган бөлүгү

(10(2) эреже) _____________________________ 660

(ii) үчөөнөн тышкары товарларын жана тейлөө кызматтарынын ар классы үчүн кошумча алым

(Макулдашуунун 7(1) жана 8(2)(b) статьялары) ___________________________ 88

(iii) бир өлкөгө коргоону жайылтуу үчүн кошумча алым

(Макулдашуунун 3ter, 7(1) жана 8(2)(с)статьялары) ______ 88

(b) кошумча жыйым

(i) качан белги түстүү жасалып, жарыяланган учурдан тышкары,

сүрөттөөчү элементти камтыган белги

же өзгөчө графикалык жазуудагы оозеки белги үчүн,

(9(1) эреже) _________________________ 65

(ii) түстүү жасалып, жарыяланган белги үчүн

(9(2)(ii) эреже)___________________________________________ 400

(с) товарларды жана тейлөө кызматтарын классификациялоо үчүн жыйым

(12(2) эреже)

(i) эгер товарлар жана тейлөө кызматтары классификацияланбаса же

класстар боюнча топтолбосо _____________________________ 70

жана ар бир сөз үчүн жыйырмадан ашык _____________________________ 4

(ii) эгер көрсөтүлгөн классификациялоо туура эмес болсо,

ар бир сөз үчүн _____________________________________________ 4

(кайра классификациялоого туш болгону

19га барабар же азыраак болсо, эч кандай жыйым алынбайт)

(d) жеңилдетилген мөөнөттү пайдалангандыгы үчүн кошумча жыйым

(10(3) жана 25(3) эреже: 50% (а) пунктчасына ылайык алынган алым

(е) өзгөртүү жөнүндө жазууларды киргизүү үчүн жыйым

(Макулдашуунун 9(4) статьясы жана 20-эреже)

(i) эл аралык каттоодон кийин билдирилген аймактык кеңейтүү

(Макулдашуунун 3 ter (2) статьясы) _______________________________ 160

(ii) эл аралык каттоого толук укук берүү

 _________________________________________________ 160

(iii) эл аралык каттоодо жарым-жартылай ыктыярдуу берүү

(айрым өлкөлөргө карата товарлардын жана тейлөө кызматтарынын айрым бөлүктөрү үчүн) ____________________________________________ 160

(iv) 33(iv) эреже менен караштырылган учурдан тышкары, өлкөлөрдүн бардыгы же айрымдары үчүн эл аралык каттоодон кийин билдирилген товарларын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөө _____________________________ 160

(v)белгинин ээсинин атынын жана дарегинин өзгөрүшү:

бир эл аралык каттоо үчүн___________________________ 90

эгер ушундай эле өзгөртүү бир убакта суралса,

ошол эле ээсинин төмөнкүдөй

ар бир эл аралык каттоосу үчүн __________________________________ 10

(f) Эл аралык реестрдин мазмуну жөнүндө

маалымат берүү үчүн жыйым (Макулдашуунун 5ter (1)статьясы)

(i) Реестрден үч бетке чейин көчүрмө үчүн ______________________ 90

үчтөн ашкан ар бир бет үчүн ____________________________ 10

(ii) бир эл аралык каттоо үчүн башка жазуу түрүндөгү маалымдамалар жана маалыматтар: ___________________________ 70

эгер ушундай эле маалыматтар бир убакта суралса,

ошол эле ээсинин төмөнкүдөй ар

бир эл аралык каттоосу үчүн __________________________________ 10

(iii) бир эл аралык каттоо үчүн

оозеки берилген башка маалыматтар ___________________________________ 25

(iv) эл аралык каттоонун өзүнчө оттиск же фотокөчүрмөсү,

бир бет үчүн ______________________ 5

(2) Эл аралык бюро операцияларды тез аткаруу. Ошондой эле ушул эреже менен караштырылбаган тейлөө кызматтары үчүн анын өлчөмүн өзү белгилеген жыйымды алууга укугу бар.

(3) Алымдардын жана жыйымдардын өлчөмү өзгөргөн учурда, алымдардын жана жыйымдардын жаңы өлчөмү бул өзгөрүү күчүнө кирген күнгө же андан кеч датага эл аралык каттоого, ошондой эле мөөнөтү ушул же кечирээк датада бүткөн эл аралык каттоону узартууга пайдаланылат. Экинчи он жылдык мезгилине тийиштүү алымдын калган бөлүгүнө карата алымдын жаңы өлчөмү качан алымдын калган бөлүгү өзгөртүү күчүнө киргенден кийин төлөнгөн учурда пайдаланылат. 

33-эреже

Жыйымдардан бошотуу 

Жыйымдар төмөнкүдөй учурда алынбайт:

(i) Реестрден толугу менен эл аралык каттоо чыгарылганда;

(ii) айрым өлкөлөрдө коргоодон баш тартканда;

(iii) эгер ал 9(4) эрежеге ылайык эл аралык каттоого берилген өтүнмө менен бир убакта ишке ашырылса, айрым өлкөлөргө карата товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөдө;

(iv) Макулдашуунун 6(4) статьясына ылайык улуттук ведомство тарабынан суралган товарлардын жана тейлөө кызматтарынын тизмесин чектөөдө;

(v) чыгарылган өлкөдө бегини каттоого тийиштүү соттук карап чыгуу жөнүндө же акыркы соттун чечимдери жөнүндө Эл аралык реестрдеги жазуулар (Макулдашуунун 6(4) статьясынын экинчи фразасы);

(vi) алдын-ала же биротоло баш тартуунун же соттун чечиминин негизинде Эл аралык реестрге киргизилген кандай болбосун жазуулар;

(vii) 2(1)(f) жана (g) жана 2(3)(i) жана (ii).(*) эрежелерде караштырылган ишенимдүү өкүл, ишенимдүү өкүлдү алмаштыруу жана ишенимдүү өкүлгө байланыштуу өзгөртүүлөр жөнүндө жазууларды киргизүү;

(*) 1992-жылдын 1-апрелинен тартып 2(1)(h) эрежеде көрсөтүлгөн жазуулар, ошондой эле алымды төлөгөндөн бошотулат. 

34-эреже

Алымдарды жана жыйымдарды төлөө 

(1) Тийиштүү алымдар жана жыйымдар төмөнкүдөй төлөнөт:

(i) Эл аралык бюродо ачылган мурунку эсептен белгиленген сумманы алуу жолу менен;

(ii) Эл аралык бюронун банктык эсебине которуу жолу менен;

(iii) банктык чекти көрсөтүү жолу менен;

(iv) суммаларды төлөө же Эл аралык бюронун почталык которуу эсебине которуу жолу менен;

(v)накталай акчалар.

(2) Алымдарды жана жыйымдарды ар бир төлөгөн учурда анын максатын, ошондой эле тийиштүү белгини, өтүнүүчүнүн атын же эгер белги Эл аралык реестрге киргизилсе, белгинин ээсинин атын жана эл аралык каттоонун номурун жана айы-күнүн көрсөтүү зарыл.

(3) Ушул Нускаманын маанисинде, алымдар жана жыйымдар Эл аралык бюро тарабынан талап кылынган сумма алынган күнү же талап кылынган сумма Эл аралык бюронун эсебинде болсо, Эл аралык бюро тарабынан бул эсептен сумманы алуу жөнүндө тапшырманы алган күнү төлөнгөн болуп эсептелинет. 

35-эреже

Кошумча алымдарды бөлүштүрүү 

(1) Макулдашуунун 8(5) статьясында көрсөтүлгөн коэффициент жана аларды алдын ала эксперттөөнү жүргүзгөнгө пайдаланган өлкөлөр кошумча алымдарды бөлүштүрүүдө төмөнкүдөй мааниси бар: 

анык эместиктин абсоюттук себептерине гана

эксперттөө жүргүзгөн өлкөлөр үчүн ______________________ эки

мындан тышкары жаңылыктуулукка

эксперттөө жүргүзгөн өлкөлөр үчүн:

(а) үчүнчү жактардын келишпестиги боюнча _____________________________ үч

(b) ех officio ____________________________________________ төрт

(2) Төрт коэффициенти ошондой эле эң эле туура келген мурунку белгилерин көрсөтүү менен жаңылыктуулукка издөө жүргүзгөн өлкөлөргө колдонулат. 

10-ГЛАВА

КҮЧҮНӨ КИРИШИ ЖАНА ӨТМӨ ЖОБОЛОР 

36-эреже

Күчүнө кириши 

Бул Нускама 1989-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет жана ушул күндөн тартып, 1975-жылдын 29-сентябрында, 1981-жылдын 24-ноябрында жана 1983-жылдын 15-декабрында өзгөртүлгөн, 1974-жылдын 21-июнундагы Белгилерди Эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата нускаманы лмаштырат. 

37-эреже

Өзүнчө каттоолорду узартууга байланыштуу өтмө жоболор 

(1) Эгер 1966-жылдын 15-декабры менен 1973-жылдын 15-декабрынын ортосунда жүргүзүлгөн эл аралык каттоо каттоонун эки датасын камтыса, тактап айтканда: 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада же 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан Макулдашууга ылайык бир каттоонун датасы, ал эми башкасы – 1934-жылдын 2-июнунда Лондондо кайра каралып чыккан Макулдашууга ылайык бир каттоонун датасы болсо жана ушул каттоо ар бир ушул эки датаны эсепке алуу менен белгиленген мөөнөттө узартылса, анда каттоону узартуунун датасын аныктоо үчүн эң эрте коюлган дата назарга алынат.

(2) Эгер каттоону узартуу каттоонун эң кеч датасы колдонулган өлкөлөргө карата гана белгиленген мөөнөттө жүргүзүлсө, анда бул акыркы дата каттоону узартуунун датасын аныктоо үчүн назарга алынат.

(3) Эгер эл аралык каттоодо узартуу суралса, Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын эл аралык классификациялоосунда класстар боюнча товарлардын жана тейлөө кызматтары топтолбосо, Эл аралык бюро эгер ал 27(2)-эрежеде көрсөтүлгөн мөөнөтү мүмкүндүк берген деңгээлде узартуу үчүн зарыл болгон алымдарды жана жыйымдарды төлөсө, өзү белгинин ээсинин же улуттук ведомствонун макулдугу боюнча аларды топтойт. Товарлардын жана тейлөө кызматтарынын мындай топтолушу өз алдынча Макулдашуунун 7(2)-статьясынын маанисинде өзгөрүүлөрдү болтурбайт.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900