ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

  • Басып чыгаруу

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

Кыргыз Республикасынын № 10 Мыйзамы менен кошулган

 

Будапешт ш.

28 апрель 1977-жыл.

  ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

 Кириш жоболор

 

1-статья. Союзду түзүү

 Бул келишимдин катышуучу-мамлекеттери (мындан ары “Келишим түзүүчү мамлекеттер” деп аталуучулар) патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн микроорганизмдерди депонирлөөнүү эл аралык таануу боюнча Союз түзүшөт.

 2-статья. Аныктамалар

 Бул Келишимдин жана Нускаманын максаттары үчүн:

(i) "патентке" нускамалар, ойлоп табууларга, ойлоп табууларга автордук күбөлүктөргө, пайдалуулугу тууралуу күбөлүктөргө, пайдалуу моделдерге, кошумча патенттерге же кошумча күбөлүктөргө, кошумча автордук күбөлүктөргө жана пайдалуулугу тууралуу кошумча күбөлүктөргө патенттерге нускамалар катары түшүндүрүлүүгө тийиш;

(ii) “микроорганизмдерди депонирлөө” деген, ушул сөздөрдүн маанисин түшүндүргөн контекстке жараша ушул Келишимге жана Нускамага ылайык жүзөгө ашырылуучу төмөндөгү аракеттерди билдирет: микроорганизмди аны ала турган жана кабыл ала турган депонирлөө боюнча эл аралык органга берүүнү, же мындай микроорганизмди депонирлөө боюнча эл аралык орган аркылуу сактоону; же болбосо жогоруда айтылгандай берүүнү, ошондой эле жогоруда айтылгандай сактоону;

(iii) “патенттик жол-жобо” деген, патентке өтүнмөгө же патентке тиешелүү бардык административдик же юридикалык жол-жоболорду билдирет;

(iv) “патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн жарыялоо” деген, жалпыга жеткиликтүү тааныштыруу үчүн расмий жарыялоону, же патентке өтүнмөнү же патентти расмий эсептөөнү билдирет;

(v) “өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму” деген, 9(1) статьяга ылайык декларация берген кайсы гана болбосун уюмду билдирет;

(vi) “өнөр жай менчиги ведомствосу” деген, Келишим түзүүчү мамлекеттердин органы дегенди же, патенттерди берүүгө ыйгарым укугу бар өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму дегенди билдирет;

(vii) “депонирлөө боюнча мекеме” деген, микроорганизмдерди алууну, кабыл алууну жана сактоону, ошондой эле алардын образдарын берүүнү камсыз кылуучу мекемени билдирет;

(viii) “депонирлөө боюнча эл аралык орган” деген, 7-статьяга ылайык депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алган депонирлөө боюнча мекемени билдирет;

(ix) "депозитор" деген, микроорганизмди аны ала турган жана кабыл ала турган депонирлөө боюнча эл аралык органга берүүчү жеке же юридикалык жакты, ошондой эле эскертилген жеке же юридикалык жактын кайсы болбосун укук мураскерин билдирет;

(х) "Союз" деген, 1-статьяда айтылган Союзду билдирет;

(xi) "Ассамблея" деген, 10-статьяда айтылган Ассамблеяны билдирет;

(xii) "Уюм" деген, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xiii) "Эл аралык бюро" деген, Уюмдун эл аралык бюросун жана Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча эл аралык бириккен бюрону (БИРПИ) билдирет, азырынча БИРПИ иштеп жатат;

(xiv) "Генералдык деректир" деген, Уюмдун Генералдык деректирин билдирет;

(xv) "Нускама" деген, 12-статьяда айтылган Нускаманы билдирет.

 I БАП

Материалдык-укуктук жоболор

 3-статья. Микроорганизмдерди депонирлөөнү таануу жана анын натыйжасы

 (1)(а) Патенттик жол-жоболордун максаттары үчүн микроорганизмдерди депонирлөөгө уруксат берүүчү же талап кылуучу Келишим түзгөн мамлекеттер микроорганизмди депонирлөөнүн мындай максаттары үчүн депонирлөө боюнча кайсы гана эл аралык уюмда болсо да микроорганизмди депонирлөөнү таанышат. Мындай таануу депонирлөө боюнча эл аралык орган тарабынан көрсөтүлгөн депонирлөө фактысын жана датасын таанууну, ошондой эле үлгү катары берилгендер депонирленген микроорганизмдин үлгүсү болуп эсептелээрин таануу фактысын камтыйт.

(b) Келишим түзүүчү мамлекеттердин кайсынысы болсо да депонирлөөнүн (а) пунктчасында айтылгандар жөнүндө депонирлөө боюнча эл аралык орган тарабынан берилген тил каттын көчүрмөсүн талап кыла алат.

(2) Ушул Келишим жана Нускама менен жөнгө салынуучу маселелерге карата Келишим түзүүчү мамлекеттердин бири дагы ушул Келишим менен Нускамада караштырылгандан башка же кошумча талаптарды коё албайт.

 4-статья. Кайталап депонирлөө

 (1)(а) Эгерде депонирлөө боюнча эл аралык орган кандайдыр бир, атап айтканда төмөндөгүдөй себептер менен депонирленген микроорганизмдин үлгүлөрүн бере албаса:

(i) эгерде мындай микроорганизм мындан ары жашоого жөндөмдүү болуп эсептелбесе; же

(ii) эгерде үлгүлөрдү берүү аларды чет өлкөгө жөнөтүүнү талап кылса, ал эми экспорттук же импорттук чектөөлөргө байланыштуу үлгүлөрдү чет өлкөгө жөнөтүү же аларды чет өлкөлөрдө алуу жүзөгө ашырыла албаса, бул орган фактыны аныктагандан кийин ал үлгүлөрдү бере албай тургандыгы жөнүндө себептерин көрсөтүү менен тезинен депозиторго кабарлайт, жана депозитор (2) пункттагы жоболорду эсепке алуу менен жана ушул пунктта караштырылгандай шартта алгачкы депонирленген микроорганизмди кайталап депонирлөөгө укуктуу.

(b) Кайталап депонирлөө алгачкы депонирлөө жүзөгө ашырылган ошол эле депонирлөө боюнча эл аралык органда жүзөгө ашырылат, бирок:

(i) ал депонирлөө боюнча башка эл аралык органда жүзөгө ашырылат, эгерде алгачкы депонирлөөнү жүргүзгөн мекеме депонирлөө боюнча эл аралык статусун толук же депонирленген микроорганизмге тиешелүү микроорганизмдин ошол түрүнө карата жоготкон болсо, же эгерде алгачкы депонирлөөнү жүргүзгөн депонирлөө боюнча эл аралык орган депонирленген микроорганизмдерге карата өз милдеттерин аткарууну убактылуу же биротоло токтотсо;

(ii) ал депонирлөө боюнча башка эл аралык органда жүзөгө ашырылышы мүмкүн, (а)(ii) пунктчасында айтылгандай учурда.

(с) Кандай гана кайталап депонирлөөдө болбосун кайрадан депонирленген микроорганизм алгачкы депонирленгендин эле өзү болуп санала тургандыгын ырастоо менен депозитордун колу коюлган арыз тиркелет. Эгерде депозитордун бул ырастоосу талашты пайда кылса, далилдөө жүгү колдонулуудагы мыйзам менен жөнгө салынат.

(d) (а)-(с) жана (е) пунктчаларынын жоболорун эске алуу менен кайталап депонирлөө алгачкы депонирлөө датасына жүзөгө ашырылды деп эсептелет, эгерде алгачкы депонирленген микроорганизмдин жашоого жөндөмдүүлүгү жөнүндөгү бардык мындан мурунку арыздар микроорганизмдин жашоого жөндөмдүүлүгүнө көрсөтүшкөн болсо жана эгерде (а) пунктчасында айтылган кабарлоону депозитор алган күндөн тартып үч айдын ичинде кайталап депонирлөө жүзөгө ашырылган болсо.

(е) Эгерде (b)(i) пунктчасынын жоболору колдонулса жана (b)(i) пунктчасында айтылган, бүткөндүгү, чектелгендиги же токтотулгандыгы жөнүндө кабарлоонун Эл аралык бюро тарабынан жарыяланган күнүнөн баштап алты айдын ичинде, (а) пунктчасында айтылган кабарлоону депозитор албаса, (d) пунктчасында айтылган үч айлык мөөнөт жарыялоодо көрсөтүлгөн күндөн эсептеп чыгарылат.

(2) Эгерде депонирленген микроорганизм депонирлөө боюнча эл аралык башка органга өткөрүлүп берилген болсо, бул орган мындай микроорганизмдин үлгүсүн бере ала турган абалга келгичекти (1)(а) пунктунда айтылган укук аракеттенбейт.

 5-статья. Экспорт жана импорт жаатындагы чектөөлөр

 Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет, эгерде микроорганизмдин айрым бир түрлөрүнүн экспортуна же импортуна чектөөлөр болуп калышы мүмкүн болсо, жана чектөөлөр болгон болсо, мындай чектөө ушул Келишимге ылайык улуттук коопсуздук максаттары үчүн же ден-соолукка же курчап турган чөйрөгө коркунуч келтиргендигине байланыштуу болгондо гана, депонирленген же микроорганизмдерди депонирлөөгө арналгандарга жайылтылуусунун абдан зарылдыгын тааныйт.

 6-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу

 (1) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алуу үчүн депонирлөө боюнча кайсы гана мекеме болбосун Келишим түзүүчү мамлекеттин аймагында жайгашууга тийиш жана бул мекеме (2) пунктта саналып өткөн шарттарга жооп бере тургандыгына жана жооп берүүсүн уланта тургандыгына карата ушул мамлекет тарабынан берилген ынандырууларда камтылган артыкчылыктардан пайдаланууга тийиш. Эскертилген ынандыруулар ошондой эле, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму тарабынан берилиши мүмкүн, бул учурда депонирлөө боюнча мекеме бул уюмдун мүчө-мамлекетинин аймагында жайгашууга тийиш.

(2) Депонирлөө боюнча мекеме, депонирлөө боюнча эл аралык орган катары төмөндөгүдөй болууга тийиш:

(i) үзгүлтүксүз иштеп турууга;

(ii) Нускамада караштырылгандай, зарыл болгон персоналдарга жана ушул Келишимге ылайык илимий жана административдик милдеттерди аткаруу үчүн жабдууларга ээ болууга;

(iii) калыс жана объективдүү болууга;

(iv) кайсы депозитор үчүн болсо да бирдей шарттарда депонирлөө максаттарында жеткиликтүү болууга;

(v) депонирлөө үчүн микроорганизмдердин бардык же белгилүү бир түрлөрүн кабыл алууга, алардын жашоого жөндөмдүүлүгүн изилдөөгө жана аларды Нускамада караштырылгандай сактоого;

(vi) депозиторго тил кат жана Нускамада караштырылгандай, жашоого жөндөмдүүлүгү жөнүндө бардык талап кылынган күбөлүктү берүүгө;

(vii) Нускамада караштырылгандай, депонирленген микроорганизмдерге карата жашырындуулуктун талаптарына баш ийүүгө;

(viii) Шарттарды сактоо менен жана Нускамада караштырылган жол-жобого ылайык кайсы гана болбосун депонирленген микроорганизмдердин үлгүлөрүн берүүгө.

(3) Нускама, кабыл алынуучу төмөндөгү чараларды караштырат:

(i) эгерде депонирлөө боюнча эл аралык орган депонирленген микроорганизмдерге карата өзүнүн милдетин аткарууну убактылуу же биротоло токтотсо же берилген ишендирүүлөргө ылайык кабыл алууга тийиш болгон микроорганизмдердин кандай гана түрлөрүн болсо да кабыл алуудан баш тартса;

(ii) депонирлөө боюнча кандайдыр бир эл аралык орган депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтоткон же чектеген учурда.

 7-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусуналуу

 (1)(а) Депонирлөө боюнча мекеме депонирлєє боюнча эл аралык органдын статусун депонирлөө боюнча мекеме жайгашкан аймактагы Келишим түзүүчү мамлекеттин Генералдык деректирине даректелген жана аталган мекеме 6(2) статьяда берилген шарттарга жооп бергендигин жана мындан ары дагы жооп берүүсүн уланта тургандыгын ырастоочу декларацияны камтыган кат жүзүндөгү кабарлоого байланыштуу алат. Айтылган статусту ошондой эле Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун Генералдык деректирине даректелген жана жогоруда айтылган декларацияны камтыган кат жүзүндөгү кабарлоого байланыштуу алууга болот.

(b) Бул кабарлоо ошондой эле Нускамада караштырылгандай депонирлөө боюнча мекеме жөнүндө маалыматты камтыйт жана анда депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу күчүнө киргенден башталган дата көрсөтүлүшү мүмкүн.

(2)(а) Эгерде Генералдык деректир кабарлоо талап кылынган декларацияны камтыйт деп жана бардык маалыматтар алынды деп тапса, бул кабарлоо тезинен Эл аралык бюро тарабынан жарыяланат.

(b) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусу кабарлоо жарыяланган датадан баштап алынат же, эгерде дата (1)(b) пунктуна ылайык көрсөтүлгөн болсо жана ал кабарлоонун датасынан кыйла кийинки болуп эсептелсе – ошол датадан баштап алынат.

(3) Жол-жобонун маалыматтары (1) жана (2) пункттарга ылайык Нускамада караштырылды.

 8-статья. Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтотуу жана чектөө

 (1)(а) Кайсы гана болбосун келишим түзгөн мамлекет же кайсы гана болбосун өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму Ассамблеядан 6-статьяда саналып өткөн шарттардын сакталбагандыгынын жана мындан ары сакталбай тургандыгынын негизинде депонирлөө боюнча эл аралык орган катары кайсы органдын болсо дагы статусун токтотуусун же микроорганизмдердин айрым бир түрлөрүн чектөөсүн талап кыла алат. Бирок Келишим түзгөн мамлекеттердин же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун мындай талаптары депонирлөө боюнча эл аралык органга алар тарабынан берилген 7(1)(а) статьяда эскертилген декларацияга карата жайылтылбайт.

(b) Талаптарды коюуга чейин (а) пунктчасына ылайык Келишим түзүүчү мамлекет же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму бул мамлекет же уюм айтылган кабарлоонун датасынан баштап алты айлык мөөнөт ичинде сунушталган талапты киргизүү зарылдыгын четтетүүгө мүмкүндүк берүүчү ылайыктуу чараларды колдонууга мүмкүндүк алуусу үчүн, 7(1) статьяга ылайык кабарлоо жасоочу Келишим түзүүчү мамлекеттин же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун сунуштаган талаптарынын себептери жөнүндө Генералдык деректир аркылуу кабарлайт.

(с) Эгерде Ассамблея талаптарды жетишээрлик негиздүү деп тапса, ал (а) пунктчасында эскертилген депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алган бул органга берилген микроорганизмдердин белгилүү бир түрлөрүн токтотуу жөнүндө же чектөө жөнүндө чечим чыгарат. Ассамблеянын бул чечими бул талаптын пайдасына берилүүчү көпчүлүк добуштардын үчтөн экисин талап кылат.

(2)(а) 7(1)(а) статьяда эскертилген ырастоолору бар декларацияны берүүчү Келишим түзүүчү мамлекет же өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму Генералдык деректирдин атына кабарлоонун жардамы менен өз декларациясын толук кайра чакыртып ала алышат жана эгерде анда камтылган ынандыруулар мындан ары жараксыз болсо, өз декларациясын кандай учурда болсо дагы кайра чакыртып ала алышат.

(b) Мындай кабарлоо Нускамада караштырылган датадан баштап депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун токтотууга алып келет, эгерде ал бүтүндөй декларацияга, же бул статустун ылайыктуу чектөөлөрүнө тиешелүү болсо, эгерде ал микроорганизмдердин белгилүү бир түрлөрүнө гана тиешелүү болсо.

(3) Жол-жобонун маалыматтары (1) жана (2) пункттарга ылайык Нускамада караштырылды.

 9-статья. Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдары

 (1)(а) Бир нече мамлекеттер регионалдык патенттерди берүүнү тапшырган жана бардык мүчө-мамлекеттер Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөлөрү болуп эсептелишкен өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болсо дагы, ал 3(1)(а) статьяда караштырылгандарды таануу жөнүндө милдеттенмени, 3(2) статьяда эскертилген талаптарга тиешелүү милдеттенмелерди кабыл ала тургандыгы жана өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмуна колдонулуучу ушул Келишимдин жоболорунан жана Нускамадан келип чыгуучу бардык натыйжаларын тааный тургандыгы жөнүндө декларацияны Генералдык деректирге бере алат. Эгерде мындан мурунку сүйлөмдө айтылган декларация ушул Келишим күчүнө кире электе берилген болсо, мындай учурда, 16(1) статьяга ылайык анын аракети аталган күчүнө кирүү датасынан башталат. Ушул Келишим күчүнө киргенден кийин декларация берилген учурда, анын аракети декларация берилген датадан үч ай өткөндөн кийин башталат, эгерде анда кыйла кечирээк дата көрсөтүлбөгөн болсо. Акыркыдай учурда декларациянын аракети ушундай түрдө көрсөтүлгөн датадан башталат.

(b) Жогоруда көрсөтүлгөн уюмдун 3(1)(b) статьяда караштырылганга укугу бар.

(2) Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кызыкчылыктарын козгогон ушул Келишимдин же Нускаманын кайсы жобосун болбосун кайра карап чыгууда же оңдоолорду киргизүүдө, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кайсынысы болбосун Генералдык деректирге жиберилген кабарлоо аркылуу (1) пунктта эскертилген өзүнүн декларациясын чакыртып ала алат. Бул чакыртып алуу төмөндөгүдөй учурларда күчүнө кирет:

(i) кайра каралган же өзгөртүлгөн жоболор күчүнө кирген күнгө чейин кабарлоо алган учурда – ушул күндөн баштап;

(ii) кабарлоону (i) пунктчада эскертилген күндөн кийин алган учурда – кабарлоодо көрсөтүлгөн күндөн баштап же, мындай көрсөткүч жок болгондо, кабарлоону алган күндөн баштап үч айдан кийин.

(3) (2)-пунктта эскертилген учурга кошумча, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмунун кайсынысы болбосун Генералдык деректирге жөнөтүлгөн кабарлоо аркылуу (1)(а) пунктта эскертилген өзүнүн декларациясын чакыртып ала алат. Бул чакыртып алуу Генералдык деректир кабарлоону алган күндөн тартып эки айдан кийин күчүнө кирет. Чакыртып алуу жөнүндөгү бир дагы кабарлоо ушул пунктка ылайык декларация күчүнө кирген күндөн баштап беш жылдык мөөнөт ичинде кабыл алынбайт.

(4) Кабарлоо 7(1) статьяга ылайык депонирлөө боюнча мекемеге депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун алууга мүмкүндүк берген өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму тарабынан жасалган (2) же (3) пунктта эскертилген чакыртып алуу, өз артынан Генералдык деректир чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону алган күндөн тартып бир жылдан кийин мындай статусту токтотууну алып келет.

(5) (1)(а) пунктта эскертилген декларациянын кайсынысы болсо да, (2) же (3) пунктта эскертилген чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, 6(1) статьянын экинчи сүйлөмүнө ылайык көрсөтүлгөн ынандыруулар жана 7(1)(а) статьяга ылайык жасалып декларацияга киргизилгендер, 8(1) статьяга ылайык коюлган талап жана 8(2) статьяда эскертилген, чакыртып алуу жєнїндє кабарлоо, бул уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери мүчөсү болуп эсептелген жана чечимдери мындай мамлекеттердин өкмөттөрүнүн расмий өкүлдөрү тарабынан кабыл алынуучу өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык жогорку жетектөөчү органы тарабынан өзгөчө алдын ала жактырылуусун талап кылат.

II БАП

Административдик жоболор

 10-статья. Ассамблея

 (1)(а) Ассамблея Келишим түзүүчү мамлекеттерден турат.

(b) Ар бир Келишим түзүүчү мамлекет орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар болууга мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлгөн.

(с) Өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык ар бир уюму Ассамблеянын отурумдарында, ошондой эле,

(d) Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген, бирок Уюмдун же Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болуп эсептелүүчү кайсы гана мамлекет болбосун, жана патенттер тармагында адистештирилүүчү жана 2(v) статьяда аныкталгандай, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму болуп эсептелбеген кайсы гана өкмөттөр аралык уюм болбосун, Ассамблеянын отурумдарында жана, эгерде Ассамблея мындай чечимди кабыл алса, Ассамблея тарабынан уюштурулган кандай гана комитетинде же жумушчу тобунда болбосун байкоочулары менен көрсөтүлгөн.

(2)(а) Ассамблея:

(i) Союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Келишимди колдонууга тиешелүү болгон бардык маселелерди карайт;

(ii) атайын ага жүктөлгөн укуктарды жүзөгө ашырат жана ушул Келишимге ылайык ага тапшырылган тапшырмаларды аткарат;

(iii) Генералдык деректирге кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого тиешелүү көрсөтмөлөрдү берет;

(iv) Генералдык деректирдин Союзга тиешелүү болгон отчетторун жана ишмердүүлүгүн карап чыгат, бекитет жана Союздун компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча зарыл болгон бардык нускамаларды берет;

(v) Союздун ишине жардам берүү үчүн зарыл деп эсептеген комитеттерди, жумушчу топторду түзөт;

(vi) (1)(d) пунктунун жоболорун эске алуу менен, кайсы мамлекеттер Келишим түзүүчү мамлекеттер болуп эсептелбей тургандыгын, 2(v) статьясында аныкталган кайсы өкмөттөр аралык уюмдар өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюму болуп эсептелбей тургандыгын жана кайсы эл аралык өкмөттөр аралык уюмдарга байкоочулар катарында анын отурумдарына катышууга укук берилээрин жана депонирлөө боюнча эл аралык органдарга байкоочулар катарында анын отурумдарына кандай даражада катышууга укук берилээрин аныктайт.

(vii) Союздун максаттарына жетүүгө багытталган башка бардык ылайыктуу иштерин жүзөгө ашырат;

(viii) Ушул Келишимден келип чыгуучу бардык башка милдеттерди аткарат.

(b) Ошондой эле башкарууну Уюм жүзөгө ашыруучу башка Союздар үчүн кызыгуу жаратуучу маселелер боюнча, Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин Ассамблея чечим чыгарат.

(3) Делегат бир гана мамлекеттин атынан чыгат жана ошонун атынан гана добуш бере алат.

(4) Ар бир Келишим түзгөн мамлекет бир добушка ээ.

(5)(а) Келишим түзгөн мамлекеттердин жарымы шартсанды (кворум) түзөт.

(b) Шартсан болбой калган учурда Ассамблея чечим кабыл ала алат, бирок Ассамблеянын өзүнүн жол-жобо эрежелерине тиешелүү чечимдеринен башка бардык чечимдери, Нускамада караштырылгандай шартсанга жана зарыл болгон көпчүлүк добуштарга кат алышуу аркылуу жетишилгенде гана күчүнө кирет.

(6)(а) Ассамблея 8(1)(с), 12(4) жана 14(2)(b) статьяларынын жоболорун эске алуу менен көпчүлүк берилген добуштар менен өзүнүн чечимдерин чыгарат.

(b) Добуш берүүдө калыс калган добуштар кабыл алынбайт.

(7)(а) Ассамблея кезектеги сессияга үч жылда бир жолу Генералдык деректирдин чакыруусу боюнча, мүмкүн болушунча бир эле убакта бир эле жерде, Уюмдун Генералдык ассамблеясы орун алган жерде чогулат.

(b) Ассамблея чукул сессияга Генералдык деректирдин чакыруусу менен же анын жеке демилгеси менен, же Келишим түзгөн өлкөлөрдүн төрттөн бир бөлүгүнүн талабы боюнча чогулат.

(8) Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

 11-статья. Эл аралык бюро

 (1) Эл аралык бюро:

(i) Союздун административдик, атап айтканда ушул Келишимге жана Нускамага ылайык же Ассамблея тарабынан атайын ага жүктөлгөн тапшырмаларын жүзөгө ашырат;

(ii) Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун кайра карап чыгуу боюнча конференцияларынын жана Генералдык деректир тарабынан чакырылган жана Союзга тиешелүү маселелерди карай турган бардык башка отурумдарынын катчылыгынын милдеттерин аткарат.

(2) Генералдык деректир Союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Союздун атынан чыгат.

(3) Генералдык деректир Союзга тиешелүү маселелерди карап чыгуу үчүн бардык отурумдарды чакырат.

(4)(а) Генералдык деректир жана ал дайындаган персонал мүчөсүнүн кимиси болсо да Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарына, ошондой эле Генералдык деректир тарабынан чакырылган жана Союзга тиешелүү маселелерди карай турган бардык башка отурумдарына добуштук укугусуз катышат.

(b) Генералдык деректир же ал дайындаган персонал мүчөсү Ассамблеянын, ошондой эле (а) пунктчасында эскертилген комитеттердин, жумушчу топтордун жана башка отурумдардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

(5)(а) Генералдык деректир Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоону ишке ашырат.

(b) Генералдык деректир кайра карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен консультация жүргүзө алат.

(с) Генералдык деректир жана ал тарабынан дайындалган адамдар кайра карап чыгуу боюнча конференциялардын ишине добуштук укугусуз катышат.

(d) Генералдык деректир же ал тарабынан дайындалган персонал мүчөсү кайра карап чыгуу боюнча бардык конференциялардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

 12-статья. Нускама

 (1) Нускамада төмөндөгүлөргө тиешелүү болгон эрежелер караштырылды:

(i) ушул Келишим Нускамага атайын шилтеме кыла турган же алар белгиленгендигин же белгилене тургандыгын караштырган талаптарга,

(ii) кайсы гана болбосун административдик талаптарга, маселелерге же жол-жоболорго;

(iii) ушул Келишимди колдонуу үчүн пайдалуу болгон бардык майда-чүйдө нерселерге.

(2) Ушул Келишим менен чогуу кабыл алына турган Нускама ушул Келишимге тиркелет.

(3) Ассамблея Нускамага оңдоолорду киргизүүгө укуктуу.

(4)(а) Нускамага кандай гана болбосун оңдоолорду киргизүү үчүн (b) пунктчасынын жоболорун эске алуу менен берилген добуштардын көпчүлүк үчтөн экиси талап кылынат.  

(b) депонирлөө боюнча эл аралык органдар тарабынан депонирленген микроорганизмдердин үлгүлөрүн берүүгө тиешелүү болгон бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн, бир дагы Келишим түзүүчү мамлекеттин сунуш кылынган оңдоого каршы добуш бербөөсү талап этилет.

(5) Ушул Келишимдин жоболору менен Нускаманын жоболорунун ортосунда айырма болуп калган учурда Келишимдин жоболору колдонулат.

III БАП

Кайра кароо жана оңдоолор

13-статья. Келишимди кайра кароо

 (1) Бул Келишим убакыттын өтүшү менен Келишим түзүүчү мамлекеттердин конференцияларында кайра каралууга дуушар болушу мүмкүн.

(2) Кайра кароо боюнча кайсы гана болбосун конференцияларды чакыруу жөнүндө чечим Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(3) 10-жана 11-статьяларга оңдоолор кайра кароо боюнча конференцияда же 14-статьяга ылайык кабыл алынышы мүмкүн.

 14-статья. Келишимдин айрым бир жоболоруна оңдоолор

 (1)(а) 10-жана 11-статьяларга оңдоолорду киргизүү тууралуу сунуштар ушул статьяга ылайык кайсы гана болбосун Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан же Генералдык деректир тарабынан берилиши мүмкүн.

(b) Мындай сунуштар Генералдык деректир, Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан алардын Ассамблея тарабынан каралышына жок дегенде алты ай калганга чейинки убакытта жиберилет.

(2)(а) (1)-пунктта эскертилген статьяларга оңдоолор Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

(b) 10-статьяга бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн берилген добуштардын көпчүлүк бештен төрт бөлүгү, 11-статьяга бардык оңдоолорду кабыл алуу үчүн берилген добуштардын көпчүлүк төрттөн үч бөлүгү талап кылынат.

(3)(а) (1)-пунктта эскертилген статьяларга бардык оңдоолор, ар бир мамлекеттин конституциялык жол-жоболоруна ылайык жүзөгө ашырылган, аны кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону Генералдык деректир Ассамблея бул оңдоолорду кабыл алып жатканда анын мүчөлөрү болуп турган Келишим түзгөн мамлекеттердин төрттөн үч бөлүгүнөн алган күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

(b) Көрсөтүлгөн статьяга бардык оңдоолор Ассамблея бул оңдоолорду кабыл алып жатканда анын мүчөлөрү болуп турган Келишим түзүүчү мамлекеттердин бардыгы үчүн милдеттүү түрдөгү катары кабыл алынган, бирок, эскертилген Келишим түзгөн мамлекеттер үчүн финансылык милдеттенмелерди түзүүчү же, мындай милдеттенмелерди көбөйтүүчү бардык оңдоолор алар тарабынан мындай оңдоолордун кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлаган Келишим түзүүчү мамлекеттер үчүн гана милдеттүү түрдөгү болуп эсептелет.

(с) (а) пунктчасынын жоболоруна ылайык кабыл алынган жана күчүнө кирген кайсы оңдоо болбосун Ассамблея тарабынан бул оңдоо кабыл алынган күндөн кийин Келишим түзүүчү мамлекеттер болуп калган мамлекеттер үчүн милдеттүү түрдө болуп эсептелет.

IV БАП

Корутунду жоболор

 15-статья. Келишимге катышуу

 (1) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун кайсы мүчө-мамлекети болбосун төмөндөгүдөй жолдор аркылуу ушул Келишимдин катышуучусу боло алат:

(i) ратификацияланган грамотаны андан ары сактоого берүү менен Келишимге кол коюу; же

(ii) Келишимге кошулгандыгы жөнүндө актыны сактоого берүү.

(2) ратификацияланган грамоталар же кошулгандыгы жөнүндө актылар сактоо үчүн Генералдык деректирге берилет.

 16-статья. Келишимдин күчүнө кириши

 (1) Бул Келишим ратификацияланган грамоталарды же кошулгандыгы жөнүндө актыларды сактоого берген биринчи беш мамлекет үчүн, бешинчи ратификацияланган грамотанын же кошулгандыгы жөнүндө актынын сактоого берилген күндөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет.

(2) Бул Келишим кайсы мамлекет үчүн болбосун, бул мамлекет тарабынан ратификацияланган грамотанын же кошулгандыгы жөнүндө актынын сактоого берилген күнүнөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет, эгерде ратификацияланган грамотада же кошулгандыгы жөнүндө актыда кыйла кеч дата көрсөтүлбөгөн болсо, акыркысындай учурда бул Келишим ушул мамлекетке карата ушундай жол менен көрсөтүлгөн датага күчүнө кирет.

 17-статья. Келишимди жокко чыгаруу

 (1) Келишим түзгөн кайсы мамлекет болсо дагы Генералдык деректирге багытталган кабарлоону жөнөтүү жолу менен ушул Келишимди жокко чыгара алат.

(2) Жокко чыгаруу бул кабарлоону Генералдык деректир алган күндөн тартып эки жылдан кийин күчүнө кирет.

(3) (1) пунктта караштырылган жокко чыгаруу укугу бир дагы Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан анын ушул Келишимдин катышуучусу болуп калган күнүнөн тартып беш жылдык мөөнөт өтмөйүнчө пайдаланылышы мүмкүн эмес.

(4) Депонирлөө боюнча эл аралык органдын статусун ушундай жол менен алган депонирлөө боюнча мекемеге карата 7(1)(а) статьяда эскертилген декларацияны жасаган Келишим түзүүчү мамлекет тарабынан ушул Келишимдин жокко чыгарылышы, (1) пунктта эскертилген кабарлоону генералдык деректир алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин мындай статустун токтотулушуна алып келет.

 18-статья. Келишимге кол коюу жана тилдери

 (1)(а) Бул Келишим англис жана француз тилдеринде бир оригиналда кол коюлду, экөө тең бирдей акыйкат тексттер.

(b) Бул Келишимдин расмий тексттери кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин, Генералдык деректир тарабынан жана ушул Келишимге кол коюлган күндөн тартып эки айдын ичинде Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун уюштурган Конвенция кол коюлган башка тилдерде иштелип чыгат.

(с) Бул Келишимдин расмий тексттери кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин, Генералдык деректир тарабынан араб, италия, немец, португалия жана япон тилдеринде, ошондой эле Ассамблея аныктаган башка тилдерде иштелип чыгат.

(2) Бул Келишим кол коюу үчүн 1977-жылы 31-декабрда Будапештте ачылды.

 19-статья. Келишимди сактоо; көчүрмөлөрүн жөнөтүү; келишимди каттоо

 (1) Бул Келишимдин түп нуска тексти, ал кол коюу үчүн жабылгандан кийин Генералдык деректирге сактоо үчүн берилет.

(2) Генералдык деректир ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн ушул Келишимдин жана Нускаманын эки көчүрмөсүн 15(1) статьяда эскертилген бардык мамлекеттердин өкмөттөрүнө, 9(1)(а) статьяга ылайык декларация бере ала турган өкмөттөр аралык уюмдарга, жана талап кылуусу боюнча башка бардык мамлекеттин өкмөтүнө берет.

(3) Генералдык деректир бул Келишимди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгында каттатат.

(4) Генералдык деректир ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн ушул Келишимге жана Нускамага бардык оңдоолордун көчүрмөлөрүн бардык Келишим түзгөн мамлекеттерге, бардык өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдарына жана талап кылуусу боюнча, 9(1)(а) статьяга ылайык декларация бере ала турган башка бардык мамлекетердин өкмөттөрүнө жана өкмөттөр аралык бардык уюмдарга берет.

 20-статья. Кабарлоолор

 Генералдык деректир Келишим түзүүчү мамлекеттерди, өнөр жай менчигинин өкмөттөр аралык уюмдарын жана Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болуп эсептелген мамлекеттерди төмөндөгүлөр жөнүндө кабарландырат:

(i) 18-статьяга ылайык баш ийүү жөнүндө;

(ii) 15(2) статьяга ылайык ратификацияланган грамоталарды же кошулгандыгы жөнүндөгү актыларды сактоого берүү жөнүндө;

(iii) 9(1)(а) статьянын жоболоруна ылайык берилген декларациялар жөнүндө жана 9(2) же (3) статьяларына ылайык чакыртып алуу тууралуу кабарлоолор жөнүндө;

(iv) 16(1) статьяга ылайык ушул Келишимдин күчүнө кирген датасы жөнүндө;

(v) 7 жана 8-статьяларга ылайык кабарлоолор жөнүндө, ошондой эле 8-статьяга ылайык чечимдер жөнүндө;

(vi) 14(3) статьяга ылайык ушул Келишимге оңдоолорду кабыл алуу жөнүндө;

(vii) Нускамага бардык оңдоолор жөнүндө;

(viii) Келишимге же Нускамага оңдоолордун күчүнө кирүү даталары жөнүндө;

(ix)  17-статьяга ылайык алынган жокко чыгаруулар жөнүндө.