ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮН ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ ГААГА МАКУЛДАШУУСУНУН ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

  • Басып чыгаруу

Кыргыз Республикасы 2003-жылдын 15-январындагы

Кыргыз Республикасынын № 13 Мыйзамы менен кошулган

 

 ӨнӨр жай үлгүлӨрүн эл аралык каттоо

жӨнүндӨ Гаага макулдашуусунун

ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

 

 Кириш жоболор

 

1-статья. Сакталган түшүндүрмөлөр

Ушул Актынын максаттары үчүн:

(i) “Гаага макулдашуусу” деген, мындан ары өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык каттоо жөнүндө Гаага макулдашуусу деп кайра аталган өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык депонирлөө жөнүндө Гаага макулдашуусун билдирет;

(ii) “ушул Акт” деген, ушул Акт менен таризделген Гаага макулдашуусун билдирет;

(iii) “Нускама” деген ушул Актыга Нускаманы билдирет;

(iv) “айтылган” деген, Нускамада айтылганды билдирет;

(v) “Париж конвенциясы” деген, кайра кароолорду жана оңдоолорду эске алуу менен 1883-жылы 20-мартта Парижде кол коюлган Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясын билдирет;

(vi) “эл аралык каттоо” деген, ушул Актыга ылайык жүзөгө ашырылган өнөр жай үлгүсүн эл аралык каттоону билдирет;

(vii) “эл аралык өтүнмө” деген, эл аралык каттоого өтүнмөнү билдирет;

(viii) “Эл аралык реестр” деген, Эл аралык бюро тарабынан алып барылуучу, жазуу үчүн, бул маалыматтардын сактагычына көз карандысыз ушул Акт же Нускама менен талап кылынуучу, же уруксат берилүүчү эл аралык каттоолор жөнүндө маалыматтарды расмий чогултууну билдирет;

(ix) “жак” деген, жеке же юридикалык жакты билдирет;

(x) “өтүнүүчү” деген, эл аралык өтүнмөнү өз атынан берген жакты билдирет.

(xi) “ээси” деген, Эл аралык реестрде эл аралык каттоо жөнүндөгү жазуу анын атына жүргүзүлгөн жакты билдирет;

(xii) “өкмөттөр аралык уюм” деген, 27(1)(ii) статьяга ылайык ушул Актыга катышуучу болуп калууга укугу бар өкмөттөр аралык уюмду билдирет;

(xiii) “Келишим түзүүчү тараптар” деген, ушул Актынын бардык катышуучу-мамлекеттерин же өкмөттөр аралык уюмдарды билдирет;

(xiv) “Өтүнүүчүнүн келишим түзүүчү тараптары” деген, Келишим түзүүчү тарапты же, Келишим түзүүчү ушул тарапка колдонулуучулугуна байланыштуу жок дегенде 3-статьяда көрсөтүлгөн шарттардын бирин канааттандырган эл аралык өтүнмөнү берүүгө өтүнүүчүдө укук пайда болгон Келишим түзүүчү тараптардын бирин билдирет; 3-статьяга ылайык өтүнүүчүдө эл аралык өтүнмө берүүгө укук пайда болуусу мүмкүн болгон эки же бир нече Келишим түзүүчү тараптар болгон учурда, “Өтүнүүчүнүн келишим түзүүчү тараптары” деген, Келишим түзүүчү мындай тараптардын ичинен эл аралык өтүнмөдө ушундай катары көрсөтүлгөнүн билдирет;

(xv) “Келишим түзүүчү тараптардын аймагы” деген, эгерде Келишим түзүүчү тарап болуп мамлекет эсептелсе, мындай учурда ушул мамлекеттин аймагын билдирет, ал эми эгерде Келишим түзүүчү тарап болуп өкмөттөр аралык уюм эсептелсе, – ушул өкмөттөр аралык уюмду уюштурган келишим колдонула турган аймакты билдирет;

(xvi) “Ведомство” деген, Келишим түзүүчү тарап ушул Келишим түзүүчү тараптын аймагында аракетке ээ болгон өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүнү тапшырган органды билдирет;

(xvii) “Экспертизаны жүргүзүүчү ведомство” деген, жок эле дегенде өнөр жай үлгүлөрүнүн жаңылык шарттарын канааттандыра тургандыгын аныктоо максатында өнөр жай үлгүлөрүнө коргоо берүүгө ушул ведомствого берилген өтүнмөлөргө экспертиза жүргүзүүчү ex officio Ведомствону билдирет.

(xviii) “көрсөтмө” деген, эл аралык каттоо белгилүү бир Келишим түзүүчү тарапта аракетке ээ экендиги жөнүндөгү жолдомону билдирет; ал ошондой эле, бул жөнүндөгү жолдомону Эл аралык реестрге жазууну билдирет;

(xix) “көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарап” жана “көрсөтүлгөн “Ведомство” дегендер, салыштырмалуу көрсөтмө жайылтылган Келишим түзүүчү тарапты жана Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосун билдирет;

(xx) “1934-ж. Акт” деген, 1934-жылы 2-июнда Лондондо кол коюлган Гаага макулдашуусун билдирет;

(xxi) “1960-ж. Акт” деген, 1960-жылы 28-ноябрда Гаагада кол коюлган Гаага макулдашуусунун Актсын билдирет;

(xxii) “1961-ж. Кошумча акт” деген, 1934-жылдагы Актыга кошумча катары 1961-жылы 18-ноябрда Монакодо кол коюлган Актыны билдирет;

(xxiii) “1967-ж. Толуктоочу акт” деген, оңдоолорду эске алуу менен 1967-жылы 14-июлда Стокгольмда кол коюлган Гаага макулдашуусун толуктоочу Актыны билдирет;

(xxiv) “Союз” деген, 1925-жылы 6-ноябрда Гаага макулдашуусу менен уюштурулган жана 1934-ж. жана 1960-ж. Актлар менен, 1961-ж. Кошумча акт менен, 1967-ж. Толуктоочу акт менен жана ушул Акт менен күчүндө сакталган Гаага союзун билдирет;

(xxv) “Ассамблея” деген, 21(1)(а) статьяда эскертилген Ассамблеяны, же ушул Ассамблеянын ордун алмаштыруучу кайсы гана болбосун органды билдирет;

(xxvi) “Уюм” деген, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xxvii) “Генералдык деректир” деген, Уюмдун Генералдык деректирин билдирет;

(xxviii) “Эл аралык бюро” деген, Уюмдун Эл аралык бюросун билдирет;

(xxix) “Ратификацияланган грамота” деген, ошондой эле кабыл алынгандыгы же жактырылгандыгы жөнүндөгү документти билдирет.

 2-статья. Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары жана айрым бир эл аралык келишимдер тарабынан берилген коргоонун башка түрлөрүнүн колдонулуучулугу

 (1) [Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары жана эл аралык келишимдер] Ушул Актынын жоболору Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары тарабынан берилүүгө мүмкүн болгон кыйла күчтүү бардык башка коргоону колдонууга зыян келтирбейт. Алар ошондой эле автордук укук боюнча эл аралык келишимдерге жана конвенцияларга ылайык искусство чыгармаларына жана колдонмо искусство чыгармаларына берилүүчү коргоого, ошондой эле Бүткүл дүйнөлүк соода уюмун уюштуруучу Макулдашууга тиркемеде бар болгон Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жөнүндө Макулдашууга ылайык өнөр жай үлгүлөрүнө берилүүчү коргоого эч кандай зыян келтирбейт.

(2) [Париж конвенциясын сактоо милдети] Ар бир Келишим түзүүчү тарап өнөр жай үлгүлөрүнө карата Париж конвенциясынын жоболорун сактоого милдеттенет.

 

I БАП

Эл аралык өтүнмө жана эл аралык каттоо

 

3-статья. Эл аралык өтүнмө берүүгө укук

Келишим түзүүчү тарап болуп эсептелген мамлекеттин же Келишим түзүүчү тарап болуп эсептелген өкмөттөр аралык уюмдун катышуучусу болуп эсептелген мамлекеттин гражданини болуп эсептелүүчү, же Келишим түзүүчү тараптын аймагында дайыма же кадимки жашап турган орду бар, же ушул аймакта иштеп турган жана жалган эмес өнөр жай, же соода ишканасы бар жактын кайсынысы болбосун эл аралык өтүнмө берүүгө укуктуу.

 4-статья. Эл аралык өтүнмө берүүнүн жол-жобосу

 (1) [Түз же түз эмес берүү] (а) Эл аралык өтүнмө өтүнүүчүнүн тандап алуусу боюнча түздөн-түз Эл аралык бюрого, же өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын Ведомствосу аркылуу берилиши мүмкүн.

(b) (а) пунктчасына карабастан Келишим түзүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жөнөткөн арызда эл аралык өтүнмөлөр анын Ведомствосу аркылуу бериле албай тургандыгы жөнүндө ага кабарлай алат.

(2) [Түз эмес берген учурда жөнөткөндүгү үчүн алым] Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болсо да, ушул Ведомство аркылуу берилген эл аралык кайсы гана өтүнмөнү болсо да жөнөткөндүгү үчүн алымды өтүнүүчүдөн ушул Ведомствонун пайдасына талап кыла алат.

 5-статья. Эл аралык өтүнмөнүн мазмуну

 (1) [Эл аралык өтүнмөнүн милдеттүү түрдөгү мазмуну] Эл аралык өтүнмө айтылган тилде же айтылган тилдердин биринде түзүлүүгө жана төмөндөгүлөрдү камтууга, же аны төмөндөгүлөр коштоп жүрүүгө тийиш:

(i) ушул Актыга ылайык эл аралык каттоо жөнүндө арыз;

(ii) өтүнүүчүгө карата айтылган маалыматтар;

(iii) сүрөттөлүштөрдүн нускаларынын айтылган саны же, өтүнүүчүнүн тандап алуусу боюнча, айтылган тартипте көрсөтүлгөн, эл аралык өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүлөрүнүн бир нече ар кандай сүрөттөлүштөрү; бирок, эгерде өнөр жай үлгүсү эки ченемдүү болуп эсептелсе жана (5) пунктка ылайык жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо көрсөтүлгөн болсо, сүрөттөлүштөрдүн ордуна эл аралык өтүнмө ушул өнөр жай үлгүсүнүн натуралык үлгүлөрүнүн айтылган саны менен коштоло алат;

(iv) өнөр жай үлгүсүн түзүүчү, же ага байланыштуу өнөр жай үлгүсү айтылган тартипте пайдаланыла турган буюмдун же буюмдардын көрсөткүчү;

(v) көрсөтүлгөн Келишим түзгөн тараптардын аталышы;

(vi) айтылган алымдар;

(vii) башка бардык айтылган маалыматтар.

(2) [Эл аралык өтүнмөнүн кошумча милдеттүү түрдөгү мазмуну]

(а) Келишим түзүүчү бардык тарап, экспертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Ведомство жана убактылуу ушул Актынын тарабы болуп калган мыйзам, ушул мыйзамга ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүгө өтүнмө берүүнүн датасын аныктоо максаттары үчүн, бул өтүнмө (b) пунктчасында саналып өткөн элементтердин кайсынысын болсо да камтуусун талап кылат, Генералдык деректирге жөнөтүлгөн арызда мындай элементтер жөнүндө аны кабардандыруусу мүмкүн.

(b) (а) пунктчасына ылайык кабарлоодо камтылууга мүмкүн болгон элементтер болуп төмөндөгүлөр эсептелишет:

(i) ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн авторунун жеке өзүнө карата көрсөтмөлөр;

(ii) ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүшүнүн же айырмалоочу белгилеринин кыскача сыпаттамасы;

(iii) аракеттенүү.

(с) Эгерде эл аралык өтүнмө (а) пунктчасына ылайык кабарлоо жасаган Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөсүн камтыса, ал ошондой эле айтылган тартипте ушул кабарлоонун предмети болуп эсептелүүчү элементтердин ичинен кайсынысын болсо да камтууга тийиш.

(3) [Эл аралык өтүнмөнүн мүмкүн болгон башка элементтеринин мазмуну] Эл аралык өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөн мындай башка элементтерди камтый алат же коштолуусу мүмкүн.

(4) [Бир эл аралык өтүнмөдө бир нече өнөр жай үлгүлөрү] Айтылууга мүмкүн болгон талаптарды эсепке алуу менен эл аралык өтүнмө эки же бир нече өнөр жай үлгүлөрүн камтый алат.

(5) [Жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо] Эл аралык өтүнмө жарыялоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомону камтуусу мүмкүн.

 6-статья. Артыкчылык

 1) [Артыкчылыкка аракеттенүү] (а) Эл аралык өтүнмө Париж конвенциясынын 4-статьясына ылайык Париж конвенциясынын же Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катышуучу-мамлекетинин кайсынысында болбосун, же мындай өлкөгө карата берилген бир же бир нече мурда берилген өтүнмөлөрдүн артыкчылыгы жөнүндө арызды камтуусу мүмкүн.

(b) Нускама тарабынан (а) пунктчасында эскертилген арыз эл аралык өтүнмө берилгенден кийин жасалышы мүмкүн экендиги караштырылуусу мүмкүн. Мындай учурда Нускамада анын мөөнөтү өткөнгө чейин ушундай арыз берилиши мүмкүн болгон эң кийинки мөөнөт белгиленет.

(2) [Артыкчылыкка аракеттенүү үчүн негиз болуп эсептелүүчү эл аралык өтүнмө] Берилген күндөн тартып эл аралык өтүнмө, андан аркы тагдырына көз карандысыз, Париж конвенциясынын 4-статьясынын маанисинде туура таризделген белгинин эквиваленти болуп эсептелет.

 7-статья. Көрсөткөндүгү үчүн алым

 (1) [Көрсөткөндүгү үчүн айтылган алым] Айтылган алымдар өз ичине (2) пунктун эске алуу менен, Ар бир келишим түзүүчү тарапка карата алымды камтыйт.

(2) [Көрсөтүү үчүн жеке алым] Келишим түзүүчү бардык тараптар, экспертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Ведомство жана эл аралык уюм болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тарап Генералдык деректирге жөнөткөн арызда ага, ал көрсөтүлгөн эл аралык өтүнмөнүн кайсынысына болбосун байланыштуу, жана ушундай эл аралык өтүнмө берүүнүн натыйжасында жүзөгө ашырылган кайсы гана болбосун эл аралык каттоону узартууга байланыштуу, (1) пунктта эскертилген көрсөткөндүгү үчүн айтылган алым, өлчөмү арызда көрсөтүлө турган жана кийинки арыздарда өзгөртүлүүсү мүмкүн болгон, көрсөтүлгөндүгү үчүн жеке алым менен алмаштырыла тургандыгы жөнүндө кабарлоосу мүмкүн.

Алымдын бул өлчөмү жогоруда аталган Келишим түзүүчү жак тарабынан, коргоонун баштапкы мөөнөтү үчүн жана коргоону узартуунун ар бир мөөнөтү үчүн же, ылайыктуу Келишим түзүүчү жак тарабынан жол берилүүчү коргоонун максималдуу мезгили үчүн белгилениши мүмкүн. Бирок алымдын мындай өлчөмү эл аралык жол-жобону пайдалануунун эсебинен алынган экономияны кармап калуунун эсебинен алынган суммадан аша албайт. Келишим түзүүчү тараптын ушул ведомствосу өтүнүүчүдөн өнөр жай үлгүлөрүнүн ушундай эле санына эквиваленттүү мезгилге коргоо берүү үчүн алууга укуктуу болмок.

(3) [Көрсөткөндүгү үчүн алымдарды которуу] (1) жана (2) пункттарда эскертилген көрсөткөндүгү үчүн алымдарды Эл аралык бюро Келишим түзгөн тараптарга бул алымдардын төлөнгөндүгүнө карата которот.

 8-статья. Укук бузууларды оңдоо

 (1) [Эл аралык өтүнмөнү экспертизалоо] Эгерде эл аралык өтүнмөнү Эл аралык бюро алган учурда ал ушул Актынын же Нускаманын талаптарын канааттандырбай тургандыгын эл аралык бюро аныктаса, ал, өтүнүүчүгө айтылган мөөнөт ичинде зарыл болгон оңдоолорду киргизүүнү сунуштайт.

(2) [Оңдолбогон укук бузуулар] (а) Эгерде өтүнүүчү айтылган мөөнөт ичинде оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушту аткарбаса, мындай учурда (b) пунктчасын эске алуу менен эл аралык өтүнмө боюнча иш кагаздары токтотулду деп эсептелинет.

(b) 5(2) статьяга, же ал жөнүндө Келишим түзүүчү тарап Нускамага ылайык Генералдык деректирге кабарлаган атайын талапка байланышкан укук бузуулар болгон учурда, – эгерде өтүнүүчү айтылган мөөнөт ичинде оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушту аткарбаса, эл аралык өтүнмө бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрүн камтыбаган болуп эсептелет.

 9-статья. Эл аралык өтүнмөнү берүү датасы

 (1) [Эл аралык өтүнмөнү түз берүү] Эгерде эл аралык өтүнмө түздөн-түз Эл аралык бюрого берилсе, (3) пунктун эске алуу менен берүүнүн датасы болуп, эл аралык өтүнмөнү Эл аралык бюро алгандагы дата эсептелет.

(2) [Эл аралык өтүнмөнү түз эмес берүү] Эгерде эл аралык өтүнмө өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын Ведомствосу аркылуу берилсе, берүү датасы айтылган тартипте аныкталат.

(3) [Айрым бир укук бузууларды камтуучу эл аралык өтүнмө] Эгерде Эл аралык бюро аны алган датага эл аралык өтүнмө, ушул айтылгандай, эл аралык өтүнмөнүн берүү датасын кийинкиге жылдырууну өз артынан алып келүүчү укук бузуу катары каралуучу укук бузууларды камтыган болсо, бул эл аралык өтүнмөнүн берүү датасы болуп, мындай укук бузууну оңдоону Эл аралык бюро алган дата эсептелет.

 10-статья (*). Эл аралык каттоо, эл аралык каттоонун датасы, эл аралык каттоону жарыялоо жана жашыруун нускалар

 (1) [Эл аралык каттоо] Эл аралык бюро эл аралык өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү ар бир өнөр жай үлгүсүн ушул өтүнмөнү алгандан кийин кечиктирбестен, же эгерде 8-статьяга ылайык оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунушталган болсо, керектүү оңдоолорду алгандан кийин кечиктирбестен каттайт. Каттоо 11-статьяга ылайык жарыялоо кийинкиге калтырылгандыгына же жоктугуна көз карандысыз жүзөгө ашырылат.

(2) [Эл аралык каттоонун датасы] (а) (b) пунктун эске алуу менен, эл аралык каттоонун датасы болуп, эл аралык өтүнмө берүүнүн датасы эсептелет.

(b) Эгерде аны Эл аралык бюро алган датага эл аралык өтүнмө 5(2) статьясы менен байланышкан укук бузууну камтыса, эл аралык каттоонун датасы болуп, мындай укук бузуунун оңдолушун Эл аралык бюро алган дата, же кайсы дата кыйла кеч болуп эсептеле тургандыгына жараша эл аралык өтүнмө берилген дата эсептелет.

(3) [Жарыялоо] (а) Эл аралык бюро эл аралык каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялайт. Мындай жарыялоо бардык Келишим түзүүчү тараптарда жетишээрлик болуп эсептелет жана ээсинен эч кандай башка жарыялоо талап кылынышы мүмкүн эмес.

(b) Эл аралык бюро ар бир көрсөтүлгөн Ведомствого эл аралык каттоо жөнүндө жарыяланган маалыматтардын нускасын жөнөтөт.

(4) [Жарыялоого чейин жашырындуулугун сактоо] (5) пунктун жана 11(4)(b) статьяны эске алуу менен Эл аралык бюро ар бир эл аралык өтүнмөнүн жана ар бир эл аралык каттоонун жарыяланганга чейинки жашырындуулугун сактоону камсыз кылууга тийиш.

(5) [Жашыруун документтердин нускалары] (а) Эл аралык бюро, каттоону жүзөгө ашыргандан кийин кечиктирбестен, эл аралык катталган нусканы, ошондой эле эл аралык өтүнмөнү коштоп жүрүүчү кайсы болбосун ылайыктуу арызды, документти же натуралык үлгүнү эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн жана ушундай нусканы алууну каалагандыгы жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлоо жөнөткөн Ведомстволордун ар бирине жөнөтөт.

(b) Эл аралык бюро тарабынан эл аралык каттоонун жарыяланышына чейин Ведомство, нускасы анын дарегине Эл аралык бюро тарабынан жөнөтүлүүчү ар бир эл аралык каттоого карата жашырындуулукту сактоого милдеттүү жана көрсөтүлгөн нусканы, бир гана, ылайыктуу эл аралык каттоо максаттарында жана ошол келишим түзүүчү тарапта берилген, же ал үчүн компетенттүү болуп эсептелүүчү ушул Ведомствонун атынан берилген өнөр жай үлгүлөрүн коргоого берилген өтүнмөлөрдү экспертизалоо максаттарында пайдалана алат.

Атап айтканда, Ведомство эл аралык каттоо анын негизинде жүзөгө ашырылуучу эл аралык өтүнмөнү берүүгө укук маселеси боюнча талаш-тартыш учурундагы административдик же соттук териштирүүлөрдөн башка учурларда, ушул эл аралык каттоонун ээсинен башка, Ведомствонун кызматкери болуп эсептелбеген кайсы гана жакка болбосун, кайсы гана болбосун эл аралык каттоонун мазмунун жайып жиберүүгө укуксуз.

Мындай административдик же соттук териштирүү учурунда эл аралык каттоонун мазмуну, ушундай жаюуга карата  жашырындуулукту сактоо милдетин өзүнө алуучу, мындай териштирүүлөрдүн катышуучулары тарабынан жашырындуулук сакталган шартта ачылышы мүмкүн.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 10-статьянын кабыл алынышында, бул статьяда, эл аралык өтүнмөгө же өтүнүүчүнүн же ээсинин же болбосо, өтүнүүчүнүн же ээсинин уруксатын алган жактын эл аралык каттоосуна кирүү мүмкүндүгүнө эч нерсе тоскоол болбой тургандыгы түшүндүрүлгөн.

 11-статья. Жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу

 (1) [Жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууга карата Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдарынын жоболору] (а) Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары айтылган мөөнөткө караганда кыйла узагыраак мөөнөткө өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууну караштырса, Келишим түзүүчү тараптар Генералдык деректирге жөнөтүүчү арызда ага жылдыруунун жол берилүүчү узактыгы жөнүндө кабарлайт.

(b) Эгерде Келишим түзүүчү тараптардын мыйзамдары өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун мөөнөтүн жылдырууну караштырбаса, Келишим түзүүчү тараптар Генералдык деректирге жөнөтүүчү арызда аны бул факт жөнүндө кабардандырат.

(2) [Жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу] Эгерде эл аралык өтүнмөдө жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо камтылса, жарыялоо төмөндөгүдөй учурларда жүргүзүлөт:

(i) мындай учурда, эгерде эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын бири дагы (1) пунктка ылайык арыз бербесе, – айтылган мөөнөт бүткөндөн кийин; же

(ii) мындай учурда, эгерде эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын кайсы бири (1) пунктка ылайык арыз берсе, – мындай арызда кабарланган мөөнөт өткөндөн кийин, же ушундай Келишим түзүүчү тараптардын бир нечеси болгон учурда – алардын арыздарында кабарланган мөөнөттөрдүн эң кыскасы өткөндөн кийин.

(3) [Эгерде колдонулуучу мыйзамга ылайык жылдыруу мүмкүн эмес болсо, мындай учурда жылдыруу жөнүндө жолдомолорду карап чыгуу] Мындай учурда, эгерде жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө жолдомо берилген болсо жана эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын кайсы бири (1)(b) пунктуна ылайык анын мыйзамына ылайык жылдыруу мүмкүн эместиги жөнүндө арыз берген болсо,

(i) (ii) пунктун эске алуу менен, Эл аралык бюро бул жөнүндө өтүнүүчүгө кабарлайт. Эгерде айтылган мөөнөт ичинде өтүнүүчү Эл аралык бюрого жиберилген жазуу түрүндөгү кабарлоодо мындай Келишим түзүүчү тарапты алып салууну жүзөгө ашырбаса, Эл аралык бюро жарыялоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндөгү жолдомону көңүлдөн тышкары калтырат;

(ii) эгерде эл аралык өтүнмө өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн ордуна өнөр жай үлгүсүнүн натуралык үлгүлөрүн камтыса, Эл аралык бюро мындай Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөсүн көңүлдөн тышкары калтырат жана бул тууралуу өтүнүүчүнү кабардандырат.

(4) [Мөөнөтүнөн мурда жарыялоо жөнүндө же эл аралык каттоонун материалдарына атайын кирүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндө жолдомо] (а) ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо тууралуу жолдомо бере алат; мындай учурда Эл аралык бюро мындай жолдомону алган датага мындай өнөр жай үлгүсүнө же мындай өнөр жай үлгүлөрүнө карата жылдыруу мөөнөтү бүттү деп эсептелет.

(b) Ээси ошондой эле (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун эл аралык бюронун алдында ээси тарабынан көрсөтүлгөн кайсы-бир үчүнчү тарапка эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир өнөр жай үлгүлөрүнө же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө тиешелүү материалдардан көчүрүп алууларды берүү жөнүндө, же ушул үчүнчү жакка мындай материалдарга кирүү мүмкүндүгүн алууга уруксат берүү жөнүндө жолдомо бере алат.

(5) [Эл аралык каттоодон баш тартуу жана анын аракеттенүүсүн чектөө] (а) Эгерде ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, көрсөтүлгөн бардык Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоодон баш тартса, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсү же өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар жарыяланбайт.

(b) Эгерде ээси (2) пунктка ылайык колдонулуучу жылдыруу мөөнөтүнүн ичинде качан болбосун, көрсөтүлгөн бардык Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү бир же бир нече өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык каттоо аракеттерин чектесе, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү калган өнөр жай үлгүсү же өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар жарыяланбайт.

(6) [Сүрөттөлүштөрдү жарыялоо жана берүү] (а) Ушул статьянын жоболоруна ылайык колдонулуучу жылдыруунун бардык мөөнөтү өткөндөн кийин, Эл аралык бюро айтылган алымдар төлөнгөн шартта эл аралык каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялайт. Эгерде мындай алымдар айтылган тартипте төлөнбөсө, эл аралык каттоо жоюлат, ал эми жарыялоо болсо жүргүзүлбөйт.

(b) Эгерде эл аралык өтүнмө 5(1)(iii) статьяга ылайык өнөр жай үлгүсүнүн бир же бир нече натуралык үлгүлөрү менен коштолгон болсо, ээси Эл аралык бюрого айтылган мөөнөт ичинде ушул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү ар бир өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн нускаларынын айтылган санын берет. Эгерде ээси муну жасабаса, эл аралык каттоо жоюлуп, жарыялоо жүргүзүлбөйт.

 12-статья. Баш тартуу

 (1) [Баш тартууга укук] Келишим түзүүчү тараптын кайсынысынын Ведомствосу болбосун, эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата, анын мыйзамдары тарабынан караштырылган коргоо берүүнүн шарттары сакталбаган болсо, мындай учурда ушул Келишим түзүүчү тараптын аймагындагы кайсы болбосун эл аралык каттоонун аракетин таануудан толук же жарым-жартылай баш тарта алат, бирок, эл аралык өтүнмөнүн формасына жана мазмунуна, же ушул Актыда же Нускамада караштырылган талаптарга кошумча болуп эсептелүүчүлөргө же алардан айырмалануучуларга карата, ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын мыйзамында караштырылган талаптар аткарылбагандыгынын негизинде эч кандай Ведомство кайсы болбосун эл аралык каттоонун аракетин таануудан толук же жарым-жартылай баш тарта албайт.

(2) [Баш тартуу жөнүндө кабарлоо] (а) Айтылган мөөнөт ичинде Ведомство Эл аралык бюрого баш тартуу жөнүндө кабарлоодо эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн таануудан баш тартуу жөнүндө кабарлайт.

(b) Баш тартуу жөнүндө кабарлоонун кайсынысында болбосун баш тартуу үчүн негиз болуп эсептелүүчү бардык себептер баяндалат.

(3) [Баш тартуу жөнүндө кабарлоону жөнөтүү; коргоо каражаттары] (а) Эл аралык бюро өтүнүүчүгө баш тартуу жөнүндө кабарлоонун нускасын жөнөтөт.

(b) Ээси коргоонун ошол эле каражаттарына укуктуу, төмөндөгүдөй учурда, эгерде эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнүн кайсынысы болбосун баш тартууну жөнөткөн Ведомствого колдонулуучу мыйзамга ылайык коргоо берүүгө өтүнмөнүн объектиси болгон болсо. Коргоонун мындай каражаттары жок эле дегенде кайра карап чыгуу мүмкүндүгүн же баш тартуу жөнүндө чечимди же ага даттанууну кайра кароону камтууга тийиш.

(4)(*) [Баш тартууну чакыртып алуу] Анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартуу кайсы убакта болсо да толугу менен же жарым-жартылай чакыртылып алынышы мүмкүн.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 12(4)-статьяны, 14(2)(b)-статьяны жана 18(4)-эрежени кабыл алууда, анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, ылайыктуу Ведомство баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо жайылтылуучу өнөр жай үлгүлөрүнө же өнөр жай үлгүлөрүнүн айрымдарына карата эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн таануу жөнүндө чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз түрүндө жүзөгө ашырылышы мүмкүн деген маани түшүндүрүлгөн. Муну менен ошондой эле, кайсы Ведомство болбосун, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жиберүү үчүн белгиленген мөөнөт ичинде, эгерде ал баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтпөгөн болсо да, мындай учурда эл аралык каттоонун аракеттенүүсүн тааныды деген чечим кабыл алгандыгы жөнүндө арыз жөнөтө алат деп түшүндүрүлгөн.

 13-статья. Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнө карата атайын талаптар

 (1) [Атайын талаптар жөнүндө кабарлоо] Ал ушул Актынын тарабы болуп калган учурга мыйзамы тигил же бул өтүнмөнүн объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсү ойдун бирдиктүүлүк талаптарына, жасап чыгаруунун же пайдалануунун бирдиктүүлүгүнө жооп берүүсүн, же буюмдардын бир эле комплектине таандык болуусун же, бир өтүнмөнүн объектиси бир гана көз карандысыз жана өзүнчө өнөр жай үлгүсү болуусун талап кылуучу Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жиберген арызда аны бул жөнүндө кабардандыра алат. Бирок, бир дагы мындай арыз 5(4) статьяга ылайык эл аралык өтүнмөгө эки же бир нече өнөр жай үлгүлөрүн киргизүүгө, ал тургай, төмөндөгүдөй учурда дагы, эгерде өтүнмөдө арыз жөнөткөн Келишим түзүүчү тарапка көрсөтмө камтылса дагы өтүнүүчүнүн укугуна зыян келтирбейт.

(2) [Арыз жиберүүнүн натыйжалары] Мындай арыздын кайсынысы болбосун кабарлоо жасаган Келишим түзүүчү мамлекеттин Ведомствосуна 12(1) статьяга ылайык, ушул Келишим түзүүчү мамлекеттин кабарлоосунда камтылган талаптар аткарылмайынча эл аралык каттоонун аракеттерин таануудан баш тартууга укук берет.

(3) [Каттоону бөлүштүрүүдө төлөнүүгө тийиш болгон кошумча алымдар] Эгерде (2) пунктка ылайык жасалган баш тартууга байланыштуу ылайыктуу Ведомстводо кабарлоодо баяндалган баш тартуунун негиздерин четтетүү максаттарында эл аралык өтүнмөнү бөлүштүрүү жөнүндө жолдомо берилсе, бул Ведомство баш тартуунун мындай негиздерин четтетүү үчүн берүү зарыл болгон ар бир кошумча эл аралык өтүнмө үчүн алым төлөтүп алууга укуктуу.

 14-статья. Эл аралык каттоонун аракети

 (1) [Колдонулуучу мыйзамга ылайык өтүнмө берүүгө окшош аракет] Эл аралык каттоо датасынан баштап, эл аралык каттоо ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо берүүгө өтүнмөнүн туура таризделип берилишиндеги сыяктуу эле, эл аралык каттоо көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын ар биринде жок эле дегенде ушундай эле аракетке ээ.

(2) [Колдонулуучу мыйзамга ылайык коргоо берүүгө окшош аракет] (а) Ведомство 12-статьяга ылайык баш тартуу жөнөтпөгөн ар бир көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарапта эл аралык каттоо, ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө алар тарабынан баш тартуунун жиберилиши үчүн караштырылган мөөнөттүн бүткөн датасынын эң акыркысынан баштап коргоо берүүдөгүдөй эле, же эгерде Келишим түзүүчү тарап ушул арызда көрсөтүлгөн датанын эң акыркысынан баштап Нускамага ылайык ылайыктуу арыз берген учурдагыдай эле аракетке ээ.

(b)(*) Эгерде көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосу баш тартууну жөнөтүп, андан кийин аны толугу менен же жарым-жартылай кайра чакыртса, эл аралык каттоонун баш тартуунун чакыртып алуусу тиешелүү болгон бөлүгү, ушул Келишим түзүүчү тарапта баш тартууну чакыртып алуунун эң акыркы датасынан баштап, ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамына ылайык өнөр жай үлгүсүнө коргоо бергендегидей эле аракетке ээ.

(с) Ушул пунктка ылайык эл аралык каттоо ээ болгон аракет, көрсөтүлгөн Ведомство Эл аралык бюродон алган түрүндө, же ушул Ведомстводо колдонулуучу жол-жобого ылайык киргизилген оңдоолор кайсы жерде колдонулгандыгын эске алуу менен, ушул каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү өнөр жай үлгүсүнө же өнөр жай үлгүлөрүнө жайылтылат.

(3) [Өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабынын көрсөтмөлөрүнүн аракетине карата арыз] (а) Ведомствосу эскпертиза жүргүзүүчү Ведомство болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге жиберилген арызда аны, эгерде ал өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабы болуп эсептелсе, бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрү эл аралык каттоодо күчкө ээ эмес экендиги жөнүндө кабардандыра алат.

(b) Эгерде (а) пунктчасында эскертилген арызды берген Келишим түзүүчү тарап эл аралык өтүнмөдө өтүнүүчүнүн Келишим түзүүчү тарабы жана ошондой эле көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тарап катарында көрсөтүлсө, Эл аралык бюро бул Келишим түзүүчү тараптын көрсөтмөлөрүн көңүлгө албайт.

(*) Дипломатиялык конференция тарабынан 12(4)-статьяны, 14(2)(b)-статьяны жана 18(4) эрежесин кабыл алууда, анын Ведомствосу тарабынан жөнөтүлгөн баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо жайылтылуучу өнөр жай үлгүсүнө же өнөр жай үлгүлөрүнүн айрымдарына карата эл аралык каттоонун аракеттерин таануу жөнүндө ылайыктуу Ведомство чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз түрүндө жүзөгө ашырылышы мүмкүн деген маани түшүндүрүлгөн. Муну менен ошондой эле, кайсы Ведомство болбосун, баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтүү үчүн белгиленген мөөнөт ичинде, эгерде ал баш тартууну чакыртып алуу жөнүндө кабарлоону жөнөтпөгөн учурда дагы эл аралык каттоонун аракеттерин таануу жөнүндө чечим кабыл алгандыгы тууралуу арыз жөнөтө алат деген маани түшүндүрүлгөн.

 15-статья. Эл аралык каттоону жараксыз деп таануу

 (1) [Коргоо үчүн мүмкүндүк берүүнүн талабы] Өтүнүүчүгө ылайыктуу учурда өз укуктарын коргоо үчүн мүмкүнчүлүк бербей туруп, ушул Келишим түзүүчү тараптын компетенттүү органы тарабынан, көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын аймагында эл аралык каттоону толугу менен же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө чечим чыгарылышы мүмкүн эмес.

(2) [Эл аралык каттоону жараксыз деп табуу жөнүндө кабарлоо] Анын аймагында эл аралык каттоо жараксыз деп табылган Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосу, эгерде ага каттоонун жараксыз деп ушундай табылышы жөнүндө белгилүү болсо, бул жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлайт.

 16-статья. Эл аралык каттоого карата өзгөрүүлөр жөнүндө жазууну жана башка жазууларды киргизүү

 (1) [Өзгөрүүлөр жөнүндө жазууну жана башка жазууларды киргизүү] Эл аралык бюро белгилүү бир тартипте Эл аралык реестрге төмөндөгүлөр жөнүндө жазууларды киргизет:

(i) жаңы ээси 3-статьяга ылайык эл аралык өтүнмө берүүгө укуктуу болгон шартта, айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата жана эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата эл аралык каттоонун ээсинин өзгөртүүсүнүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(ii) ээсинин аты-жөнүнө же дарегине тиешелүү болгон өзгөртүүлөрдүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(iii) өтүнүүчүнүн өкүлдү же ээсин дайындоо жана мындай өкүлгө тиешелүү болгон башка ылайыктуу маалыматтардын кайсынысы жөнүндө болбосун;

(iv) ээсинин айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата эл аралык каттоодон баш тартуусунун кайсынысы жөнүндө болбосун;

(v) айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптардын эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү бир же бир нече өнөр жай үлгүлөрүнө карата эл аралык каттоонун аракетинин ээси тарабынан чектелүүсүнүн кайсынысы жөнүндө болбосун;

(vi) көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын анын аймагында эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата компетенттүү органдар тарабынан эл аралык каттоону жараксыз деп таануунун кайсынысы жөнүндө болбосун;

(vii) эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө укуктарга тиешелүү болгон, Нускамада айтылган ылайыктуу башка маалыматтардын кайсынысы жөнүндө болбосун;

(2) [Эл аралык реестрге жазууну киргизүүнүн натыйжалары] (i), (ii), (iv), (v), (vi) пунктчаларында жана (1) пункттун (vii) пунктчасында эскертилген кайсы жазууну болсо да киргизүүнүн өзү, эгерде бул жазуу ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосунун реестрине киргизилген болсо, ошол учурдагыдай эле аракетке ээ, бирок, кайсы Келишим түзүүчү тарап болбосун Генералдык деректирге жиберген арызда аны (1) пункттун (i) пунктчасында эскертилген жазуу бул Келишим түзүүчү тарапта, анын Ведомствосу мындай арызда саналып өткөн арызды же документти алганга чейин аракетке ээ эмес экендиги жөнүндө кабарлай ала тургандыгынан башкасында.

(3) [Алымдар] (1) пунктка ылайык кайсы жазууну болбосун киргизгендиги үчүн алым төлөтүлүшү мүмкүн.

(4) [Жарыялоо] Эл аралык бюро (1) пунктка ылайык кайсы жазууну болбосун киргизгендиги жөнүндө кабарлоону жарыялайт. Кабарлоону камтыган жарыялоонун нускасын ал ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосуна жөнөтөт.

 17-статья. Аракеттенүү мөөнөтү жана эл аралык каттоону узартуу, коргоо мөөнөтү

 (1) [Эл аралык каттоонун аракеттенүү мөөнөтү] Эл аралык каттоо алгач эл аралык каттоо датасынан тартып эсептөө менен беш жылга жөргүзүлөт.

(2) [Эл аралык каттоону узартуу] Эл аралык каттоо айтылган жол-жобого ылайык жана айтылган алымдар төлөнгөн шартта ар бири беш жылдан кошумча мезгилдерге узартылышы мүмкүн.

(3) [Көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарда коргоо мөөнөтү] (а) Эл аралык каттоону узартуунун шарттарында жана (b) пунктун эске алуу менен, коргоо мөөнөтү ар бир көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарда эл аралык каттоо датасынан тартып эсептөө менен 15 жылды түзөт.

(b) Көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптын мыйзамы ушул мыйзамга ылайык коргоо берилүүчү өнөр жай үлгүсүнө карата 15 жылдан ашуучу коргоо мөөнөтүн караштырган учурларда, эл аралык каттоону узартуу шартында коргоо мөөнөтү ушул Келишим түзүүчү тараптын мыйзамы караштыргандай болуп эсептелет.

(с) Ар бир Келишим түзүүчү тарап Генералдык деректирге жиберилген арызда өзүнүн мыйзамы тарабынан караштырылган коргоонун максималдуу мөөнөтү жөнүндө аны кабардандырат.

(4) [Узартуу аракетин чектөө мүмкүндүгү] Эл аралык каттоону узартуу айрым бир же бардык көрсөтүлгөн Келишим түзүүчү тараптарга карата жана эл аралык каттоонун объектиси болуп эсептелүүчү айрым бир же бардык өнөр жай үлгүлөрүнө карата жүргүзүлүшү мүмкүн.

(5) [Жазууну киргизүү жана узартуу жөнүндө маалыматтарды жарыялоо] Эл аралык бюро Эл аралык реестрге узартуулар жөнүндө жазууну киргизет жана бул жөнүндө кабарлоону жарыялайт. Кабарлоону камтыган жарыялоонун нускасын Эл аралык бюро ар бир ылайыктуу Келишим түзүүчү тараптын Ведомствосуна жиберет.

 18-статья. Эл аралык каттоолор жөнүндө маалымат, жарыялангандар жөнүндө маалыматтар

 (1) [Маалыматка кирүү мүмкүндүгү] Эл аралык бюро кайсы жакка болбосун анын өтүнүчү боюнча, айтылган алым төлөнгөн шартта, Эл аралык реестрден көчүрүп жазууну, же кайсы болбосун эл аралык каттоого карата Эл аралык реестрдин мазмуну жөнүндө маалыматты, жарыялангандар жөнүндө маалыматтарды берет.

(2) [Легитимдештирүүдөн бошотуу] Эл аралык бюро тарабынан берилген Эл аралык реестрден көчүрүп алуулар ар бир Келишим түзүүчү тарапта легитимдештирүүнүн бардык талаптарынан бошотулат.

 

II БАП

Административдик жоболор

 

19-статья. Бир нече мамлекеттердин бирдиктүү Ведомствосу

 (1) [Бирдиктүү Ведомство жөнүндө кабарлоо] Эгерде ушул Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенишкен бир нече мамлекеттер, же ушул Актынын бир нече катышуучу-мамлекеттери өнөр жай үлгүлөрү боюнча өздөрүнүн улуттук мыйзамдарын бир түргө келтирүүнү жүзөгө ашырышса, же жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашса, алар Генералдык деректирди төмөндөгүлөр тууралуу кабардандыра алышат:

(i) бирдиктүү Ведомство ушул мамлекеттердин ар биринин улуттук Ведомствосун алмаштырат, жана

(ii) бирдиктүү мыйзам колдонулуучу алардын аймактарынын жыйындысы ушул Актынын 1, 3-18 жана 31-статьяларын колдонуу максаттары үчүн бир Келишим түзүүчү тарап катары каралууга тийиш

(2) [Кабарлоо качан жасалууга тийиш] (1) пунктта эскертилген кабарлоо төмөндөгүдөй учурларда жасалууга тийиш:

(i) ушул Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенген мамлекеттердин учурунда – 27(2) статьяда эскертилген документтерди сактоого берүү мезгилинде;

(ii) ушул Актынын катышуучу-мамлекеттеринин учурунда – алардын улуттук мыйзамдарын жакшыртууну жүзөгө ашыргандан кийин кайсы убакта болбосун.

(3) [Кабарлоонун күчүнө кирүү датасы] (1) жана (2) пункттарда эскертилген кабарлоо төмөндөгүдөй учурларда күчүнө кирет:

(i) Актынын катышуучусу болуп калууга ниеттенген мамлекеттердин учурунда – мындай мамлекеттер ушул Акт менен байланыштуу болуп калган учурда.

(ii) ушул Актынын катышуучу-мамлекеттеринин учурунда – ушуга байланыштуу башка Келишим түзүүчү тараптарга Генералдык деректир жасаган кабарлоонун датасынан баштап үч ай өткөндөн кийин, же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кийинки датанын кайсынысында болбосун.

 20-статья. Гаага союзунда мүчөлүк

 Келишим түзүүчү тараптар 1934-ж. Актынын жана 1960-ж. Актынын катышуучу-мамлекеттери мүчө болгон ошол эле Союздун мүчөлөрү болуп эсептелишет.

 21-статья. Ассамблея

 (1) [Курамы] (а) Келишим түзүүчү тараптар 1967-жылдагы Толуктоочу актынын 2-статьясына байланыштуу мамлекеттердин ошол эле Ассамблеясынын мүчөлөрү болуп эсептелишет.

(b) Ассамблеянын ар бир мүчөсү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн болгон бир делегат менен көрсөтүлгөн, муну менен ар бир делегат бир гана Келишим түзүүчү тарапты көрсөтө алат.

(c) Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелбеген Союздун мүчөлөрү анын отурумдарында байкоочулар катары киргизилет.

(2) [Милдеттери] (а) Ассамблея:

(i) Союзду сактоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Актыны колдонууга тиешелүү бардык маселелерди карайт;

(ii) ага атайын жүктөлгөн укуктарды жүзөгө ашырат, жана ага ушул Актыга же 1967-ж. Толуктоочу актыга ылайык тапшырылган маселелерди аткарат;

(iii) Генералдык деректирге кайра кароо боюнча конференцияларды даярдоого тиешелүү көрсөтмөлөрдү берет жана мындай ар бир конференцияны чакыруу жөнүндө чечим кабыл алат.

(iv) Нускаманы өзгөртөт;

(v) Генералдык деректирдин Союзга тиешелүү болгон отчетторун жана ишмердүүлүгүн карайт жана жактырат жана Генералдык деректирге Союздун компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча бардык зарыл болгон көрсөтмөлөрдү берет.

(vi) программаны аныктайт жана Союздун эки жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчетторун жактырат;

(vii) Союздун финансылык регламентин кабыл алат;

(viii) Союздун максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн ал зарыл деп эсептеген комитеттерди жана жумушчу топторду түзөт;

(ix)  (1)(с) пунктун эске алуу менен, анын отурумдарына байкоочулар катарында кайсы мамлекеттер, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар киргизиле тургандыгын аныктайт;

(х) Союздун максаттарына жетүү үчүн башка бардык ылайыктуу аракеттердин кайсынысын болбосун кабыл алат жана ушул Акт тарабынан ага жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат.

(b) Башкаруу милдеттерин Уюм аткаруучу, ошондой эле башка Союздар үчүн кызыгуу жаратуучу маселелерге карата, Уюмдун Координациялык комитетинин сунуштарын угуп, Ассамблея чечим кабыл алат.

(3) [Шартсан (Кворум)] (а) Мамлекеттер болуп эсептелүүчү жана конкреттүү маселе боюнча добушка укуктары бар Ассамблея мүчөлөрүнүн жарымы бул маселе боюнча добуш берүү үчүн шартсанды (кворумду) түзөт.

(b)  (а) пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгерде кандайдыр бир отурумда жана конкреттүү маселелер боюнча сунушталган добушка укугу бар мамлекеттердин саны жарымынан азыраагын түзсө, бирок, конкреттүү маселелер боюнча добушка укугу бар Ассамблеянын сунушталган мүчө-мамлекеттеринин үчтөн бир бөлүгүнө барабар же андан ашык болсо, ал чечим кабыл ала алат; бирок Ассамблеянын чечими, анын өзүнүн жеке жол-жоболоруна тиешелүү чечимдеринен башкасы, төмөндөгү шарттардын сакталышында гана милдеттүү болуп калышат. Эл аралык бюро мындай чечимдерди ушул маселе боюнча добушка укугу бар бирок, анда сунушталбаган Ассамблеянын мүчө-мамлекеттерине жөнөтөт жана аларды чечимдерди жөнөткөн датадан баштап үч айлык мөөнөт ичинде жазуу жүзүндө, бул чечимдерге добуш берише тургандыгы, каршы экендиктери же добуш берүүдөн өзүн кармап кала тургандыгы жөнүндө кабарлоого чакырат. Эгерде бул мөөнөт өткөндөн кийин ушундай жол менен добуш берген же добуш берүүдөн өзүн кармап калган мамлекеттердин саны, жок дегенде сессиянын өзүндө кворумга жетүү үчүн жетпей калган санга барабар болсо, мындай чечимдер, бир эле учурда зарыл болгон көпчүлүгүнө ээ болгон шартта күчүнө кирет.

(4) [Ассамблеяда чечимдерди кабыл алуу] (а) Ассамблея мүмкүнчүлүгүнө жараша консенсустун негизинде өз чечимдерин кабыл алат.

(b) Консенсустун негизинде чечимдерди кабыл алуу мүмкүн болбогон учурда талкууланып жаткан маселе боюнча чечим добуш берүү менен кабыл алынат. Бул учурда:

(i) мамлекет болуп эсептелүүчү ар бир Келишим түзүүчү тарап, бир гана добушка ээ жана өзүнүн атынан гана добуш берет, жана

(ii) өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелүүчү Келишим түзүүчү тараптын кайсынысы болбосун өзүнүн мүчө-мамлекеттеринин атынан добуш бере алат, муну менен добуштардын саны ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү ага кирүүчү мүчө-мамлекеттердин санына барабар болууга тийиш, муну менен бир дагы мындай өкмөттөр аралык уюм добуш берүүгө катыша албайт, эгерде анын мүчө-мамлекеттеринин ичинен кайсынысы болбосун добуш берүүгө катышууда өз укугунан пайдаланууну чечсе жана тескерисинче болсо.

(c) 1967-жылдагы Толуктоочу актынын 2-статьясынын жоболоруна байланышкан мамлекеттерге гана тиешелүү маселелер боюнча, көрсөтүлгөн статьяга байланышы жок Келишим түзүүчү тараптар, добуш берүүгө алар гана укуктуу болгон Келишим түзүүчү тараптарга гана тиешелүү маселелер боюнча каралган учурда добуш берүүгө укуксуз.

(5) [Көпчүлүгү] (а) 24(2), 26(2) статьяларды эске алуу менен, көпчүлүк үчтөн эки берилген добуштар менен өз чечимдерин чыгарат.

(b) Добуш берүүдөн өзүн кармап калган добуштар эсепке кабыл алынбайт.

(6) [Сессиялар] (а) Ассамблея Генералдык деректир тарабынан чакырылган кезектеги сессияга эки жылда бир жолу жана өзгөчө жагдайлардан башкасында, ошол эле убакытта, Уюмдун Генералдык Ассамблеясы турган ошол эле жерде чогулат.

(b) Ассамблея Генералдык деректир тарабынан чакырылган кезексиз сессияга Ассамблеянын мүчөлөрүнүн төрттөн бир бөлүгүнүн талабы боюнча же Генералдык деректирдин демилгеси боюнча чогулат.

(с) Генералдык деректир ар бир сессиянын күн тартибин даярдайт.

(7) [Жол-жобонун эрежелери] Ассамблея өзүнүн жеке жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

 22-статья. Эл аралык бюро

 (1) [Административдик милдеттер] (а) Эл аралык каттоого байланышкан милдеттер, ошондой эле ушул Союзга тиешелүү административдик милдеттер Эл аралык бюро тарабынан жүзөгө ашырылат.

(b) Эл аралык бюро, атап айтканда, отурумдарды даярдайт жана Ассамлбеянын жана Ассамблея тарабынан уюштурулууга мүмкүн болгон эксперттердин комитеттеринин жана жумушчу топторунун катчылыгынын милдетин аткарат.

(2) [Генералдык деректир] Генералдык деректир Союздун башкы кызмат адамы болуп эсептелет жана Союздун атынан чыгат.

(3) [Ассамблеянын сессияларынан тышкаркы башка отурумдар] Генералдык деректир Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттин жана жумушчу топтун кайсынысын болбосун жана Союзга тиешелүү маселелер боюнча башка бардык отурумдарды чакырат.

(4) [Ассамблеядагы жана башка отурумдардагы Эл аралык бюронун ролу] (а) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган адамдар Ассамблеянын, Ассамблея тарабынан уюштурулган комитеттердин жана жумушчу топтордун бардык отурумдарына жана Союздун колдоосу алдында Генералдык деректир тарабынан чакырылган башка отурумдардын кайсынысына болбосун, добуш берүүгө укуксуз катышат.

(b) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган персонал мүчөсүнүн кимиси болбосун, Ассамблеянын, комитеттердин, жумушчу топтордун жана (а) пунктчасында эскертилген башка отурумдардын ex officio катчысы болуп эсептелет.

(5) [Конференциялар] (а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра кароо боюнча конференциялардын кайсынысына болбосун даярдоо иштерин жүзөгө ашырат.

(b) Эл аралык бюро эскертилген даярдоо иштерине тиешелүү маселелер боюнча өкмөттөр аралык, эл аралык жана улуттук өкмөттүк эмес уюмдар менен консультация жүргүзө алат.

(c) Генералдык деректир жана Генералдык деректир тарабынан дайындалган адамдар кайра кароо боюнча конференциялардагы талкууларга добуш берүүгө укуксуз катышат.

(6) [Башка милдеттери] Эл аралык бюро ушул Актыга байланыштуу башка бардык ага жүктөлгөндөрдү аткарат.

 23-статья. Финансылар

 (1) [Бюджет] (а) Союз бюджетке ээ.

(b) Союздун Бюджети Союздун гана келип түшүүлөрүн жана чыгымдарын жана административдик милдеттерин Уюм аткаруучу Союз үчүн жалпы чыгымдардын бюджетине анын төгүмүн камтыйт.

(c) Союздун гана чыгымдары болуп эсептелбеген, ошондой эле административдик милдеттерин Уюм аткаруучу бир же бир нече Союзга тиешелүү чыгымдар Союздардын жалпы чыгымдары болуп эсептелет. Бул жалпы чыгымдардагы Союздун үлүшү ушул чыгымдардагы анын кызыкчылыгына ылайык келет.

(2) [Башка Союздардын бюджеттери менен Координациялоо] Союздун бюджети административдик милдеттерин Уюм аткаруучу башка Союздардын бюджеттери менен координациялоонун талаптарын эске алуу менен түзүлөт.

(3) [Бюджетти финансылоо булактары] Союздун бюджети төмөндөгү булактардан финансыланат:

(i) эл аралык каттоого байланыштуу алымдардан;

(ii) Эл аралык бюро тарабынан Союзга тиешелүү башка кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн жыйымдар жана төлөмдөрдөн;

(iii) Эл аралык бюронун Союзга тиешелүү болгон жарыялоолорун сатуудан келип түшүүлөрдөн, же роялтинин эсебинен келип түшүүлөрдөн;

(iv) тартуулардан, мураска калган каражаттардан жана жардамга берилүүчү акчалардан;

(v) ренттерден, проценттерден жана ар түрдүү башка кирешелерден.

(4) [Алымдардын жана жыйымдардын өлчөмүн белгилөө; бюджеттин деңгээли] (а)  (3)(i) пунктунда караштырылуучу алымдардын өлчөмү Генералдык деректирдин сунушу боюнча Ассамблея тарабынан аныкталат. (3)(ii) пунктунда караштырылуучу жыйымдар Генералдык деректир тарабынан аныкталат жана Ассамблеянын кийинки сессиясында алар жактырылганга дейре убактылуу негизде колдонулат.

(b) (3)(i) пунктунда караштырылуучу алымдардын өлчөмү, алымдардын жана башка булактардын эсебинен алынуучу Союздун кирешеси эң аз дегенде Союзга карата Эл аралык бюронун бардык чыгашаларын жабуу үчүн жетишээрлик болгондой белгиленет.

(c) Эгерде бюджет жаңы финансылык мезгилдин башталышына чейин кабыл алынбаса, анда финансы регламентине ылайык бюджет мурунку жылдын деңгээлинде пайдаланылат.

(5) [Жүгүртүү каражаттарынын фонду] Союз ашыкча келип түшүүлөрдүн эсебинен түзүлүүчү жүгүртүү каражаттарынын фондусуна ээ, жана эгерде Союздун ар бир мүчөсү тарабынан жүзөгө ашырылуучу бир жолку төлөмдөн мындай артып калуулар жетишээрлик болуп эсептелбесе, эгерде жүгүртүү каражаттары жетишээрлик болбой баратса, Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө маселени чечет. Бир жолку төлөмдүн өлчөмү жана төлөө шарттары Генералдык деректирдин сунушу боюнча Ассамблея тарабынан аныкталат.

(6) [Кабыл алынуучу мамлекеттер тарабынан авансалаштыруу] (а) Аймагында Уюмдун өз штаб-квартирасы болгон мамлекет менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда, жүгүртүүчү каражаттар фонду жетишээрлик болбой калган учурда, мындай мамлекет аванстарды бере тургандыгы караштырылган. Бул аванстардын суммасы жана аларды берүү шарттары ар бир учурда мындай мамлекет менен Уюмдун ортосундагы өзүнчө макулдашуулардын предмети болуп эсептелет.

(b)  (а) пунктчасында эскертилген мамлекет сыяктуу эле Уюм дагы жазуу жүзүндө кабарлоо жолу менен аванстарды берүү жөнүндөгү милдеттенмени денонсациялоого (жокко чыгарууга) укуктуу. Денонсациялоо кабарлоо жасалган жыл бүткөндөн кийин үч жылдан кийин күчүнө кирет.

(7) [Эсептерди текшерүү] Эсептерди текшерүү финансылык регламентте караштырылгандай Союздун бир же бир нече катышуучу-мамлекеттери же тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүзөгө ашырылат. Алар Ассамблея тарабынан алардын макулдугу менен дайындалышат.

 24-статья. Нускама

 (I) [Жөнгө салуу чөйрөсү] Нускама ушул Актыны колдонуу тартибин жөнгө салат. Атап айтканда Нускама төмөндөгүлөргө тиешелүү жоболорду камтыйт:

(i) жөнгө салуусун ушул Акт атайын “Нускамада белгилеген” талаптарга;

(ii) ушул Актынын жоболоруна карата башка маалыматтарга же аларды колдонуу үчүн пайдалуу болгон кайсы гана маалыматтарга болбосун;

(iii) административдик талаптардын, маселелердин же жол-жоболордун кайсынысына болбосун.

(2) [Нускаманын айрым бир жоболоруна оңдоолор] (а) Нускаманын айрым бир жоболоруна оңдоолор, бир добуштан, же көпчүлүк бештен төрт добуш менен кабыл алынган чечим аркылуу гана киргизилүүгө мүмкүн экендиги Нускамада көрсөтүлүшү мүмкүн.

(b) Келечекте Нускаманын кандайдыр бир жобосуна оңдоолорду киргизүүгө бир добуштуулуктун же көпчүлүк бештен төрт добуш болуу талабы жайылтылбашы үчүн, бир добуштуу чечим талап кылынат.

(c) Келечекте Нускаманын кандайдыр бир жобосуна оңдоолорду киргизүүгө бир добуштуулуктун же көпчүлүк бештен төрт добуш болуу талабы жайылтылышы үчүн, көпчүлүк бештен төрт добуш талап кылынат.

(3) [Ушул Акт менен Нускаманын ортосундагы айырмачылыктар] Ушул Акт менен Нускаманын ортосунда айырмачылыктар болуп калган учурда, Актынын жоболору колдонулат.

 

 III БАП

Кайра кароо жана оңдоолорду киргизүү

 

25-статья. Бул Актыны кайра кароо

 (1) [Кайра кароо боюнча конференциялар] Бул Акт Келишим түзүүчү тараптардын конференциясы тарабынан кайра каралышы мүмкүн.

(2) [Айрым бир статьяларды кайра кароо же аларга оңдоолорду киргизүү] 21, 22, 23, жана 26-статьяларга оңдоолор кайра кароо боюнча конференция тарабынан, же 26-статьянын жоболоруна ылайык Ассамблея тарабынан киргизилиши мүмкүн.

 26-статья. Ассамблея тарабынан айрым бир статьяларга оңдоолорду киргизүү

 (1) [Оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар] (а) Ассамблея тарабынан 21, 22, 23-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолордун киргизилиши жөнүндө сунуштар Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы тарабынан болбосун жана Генералдык деректир тарабынан берилиши мүмкүн.

(b) Мындай сунуштарды Генералдык деректир Келишим түзүүчү тараптарга эң аз дегенде Ассамблея тарабынан алардын каралышына чейин 6 ай мурда жөнөтөт.

(2) [Добуш берүүдө талап кылынган көпчүлүк] (1) пунктта эскертилген статьяларга бардык оңдоолордун Ассамблея тарабынан кабыл алынышы көпчүлүк төрттөн үч добушту талап кылат, кабыл алуу үчүн көпчүлүк бештен төрт добушту талап кылуучу 21-статьяга же ушул пунктка оңдоолорду киргизүүдөн башкасында.

(3) [Күчүнө кирүүсү] (а)  (2) пункт колдонулган учурдан башкасында, (1) пунктта саналып өткөн статьяларга киргизилген кандай болбосун оңдоолор, оңдоолорду кабыл алуу учурунда Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелишкен жана берилген оңдоого добуш берүүгө укуктуу болгон бардык Келишим түзүүчү тараптардын төрттөн үч бөлүгүнөн, Келишим түзүүчү тараптын ар биринде жүзөгө ашырылганды айтылган тартипке ылайык кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону Генералдык деректир алгандан кийин бир айдан кийин күчүнө кирет.

(b)  21(3) же (4)-статьяга же ушул пунктчага оңдоонун кайсынысы болбосун күчүнө кирбейт, эгерде Ассамблея аны кабыл алган датадан тартып алты айдын ичинде Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы болбосун Генералдык деректирге мындай оңдоо менен ал байланышсыз экендиги тууралуу кабарласа.

(c) ушул пункттун жоболоруна ылайык күчүнө кирүүчү оңдоонун кайсынысы болбосун, ушул оңдоо күчүнө кирген учурда Келишим түзүүчү тараптар болуп эсептелишкен, же кыйла кечирээк датага Келишим түзүүчү тараптар болуп калуучу бардык мамлекеттер жана өкмөттөр аралык уюмдар үчүн милдеттүү болуп эсептелет.

 

IV БАП

Корутунду жоболор

 

27-статья. Ушул Актыга катышуу

 (1) (Актыга катышуу шарттары) (2) жана (3) пункттарды жана 28-статьяны эске алуу менен,

(i) Уюмдун мүчө-мамлекеттеринин кайсынысы болбосун ушул Актыга кол коюп жана анын катышуучусу болуп кала алат.

(ii) ушул өкмөттөр аралык уюмдун уюштуруучу келишими колдонулуучу аймакта аракеттенүүчү, өнөр жай үлгүлөрүнө коргоо алынышы мүмкүн болгон Ведомствосу бар өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болбосун төмөндөгүдөй шартта ушул Актыга кол коюп жана анын катышуучусу болуп кала алат, ушул өкмөттөр аралык уюмдун мүчө-мамлекеттеринин ичинен жок дегенде бири Уюмдун мүчөсү болуп эсептелсе, жана мындай Ведомство 19-статьяга ылайык жасалган кабарлоонун объектиси болуп эсептелбеген шартта.

(2) [Ратификация же кошулуу] (1) пунктта эскертилген мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдун кайсынысы болбосун сактоого төмөндөгүлөрдү бере алат:

(i) ратификациялоо грамотасын, эгерде, алар ушул Актыга кол койгон болсо; же

(ii) кошулуу жөнүндө актыны, эгерде алар ушул Актыга кол койбогон болсо.

(3) [Сактоого берүү датасы] (а) (b)-(d) пунктчаларын эске алуу менен, ратификациялоо грамотасын, же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү датасы катары, ылайыктуу документ сактоого берилген дата эсептелет.

(b) Ушул мамлекет мүчөсү болуп эсептелүүчү өкмөттөр аралык уюм ээ болгон Ведомство аркылуу гана алынууга мүмкүн болгон өнөр жай үлгүсүнө коргоого карата, кайсы мамлекеттин болбосун, ратификациялоо грамотасын, же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү датасы катары, ушул өкмөттөр аралык уюмдун ылайыктуу документи коргоого берилген дата эсептелет, эгерде бул дата ушул мамлекеттин документи коргоого берилген датадан кечирээк дата болсо.

(c) Кабарлоону камтыган же 19-статьяда эскертилген кабарлоо менен коштолгон ратификациялоо грамотанын кайсынысы болбосун, же кошулуу жөнүндө актынын кайсынысынын болбосун сактоого берүү датасы катары, ылайыктуу кабарлоо жасаган мамлекеттердин тобунун ичинен мүчө-мамлекеттеринин документтеринин акыркы болуп сактоого берилген датасы эсептелет.

(d) Ратификациялоо грамотанын кайсынысы болбосун, же мамлекеттин кошулуу жөнүндө актысынын кайсынысы болбосун, ошондой эле сактоого башка бир мамлекеттин же бир өкмөттөр аралык уюмдун документтери берилген шартта, же сактоого, алардын аталыштарын көрсөтүү менен ушул Актынын катышуучусу болууга укуктуу болгон башка эки мамлекеттин, же бир мамлекеттин жана бир өкмөттөр аралык уюмдун документтери берилген шартта ушул документ берилди деп эсептелүүчү арызды камтуусу же арыз менен коштолуусу мүмкүн. Мындай арызды камтыган же аны менен коштолгон документ сактоого арызда көрсөтүлгөн, шарттар аткарылган датада берилген катары каралат. Бирок, эгерде арызда көрсөтүлгөн башка документ өз кезегинде ушул сыяктуу арызды камтыса, же аны менен коштолсо, мындай документ сактоого акыркы арызда көрсөтүлгөн шарттар аткарылган датага берилди деп эсептелет.

(е) (d) пунктуна ылайык жасалган арыздын кайсынысы болбосун, кайсы убакта болсо да толугу менен же жарым-жартылай чакыртылып алынышы мүмкүн. Мындай чакыртып алуунун кайсынысы болбосун ылайыктуу кабарлоону Генералдык деректир алган датадан тартып күчүнө кирет.

 28-статья. Ратификациянын жана кошулуунун күчүнө кирүү датасы

 (1) [Көңүлгө алынуучу документтер] Ушул статьянын максаттары үчүн 27(1) статьяда эскертилген мамлекеттер же өкмөттөр аралык уюмдар тарабынан сактоого берилген жана 27(3)статьяга ылайык сактоого берүү датасына ээ болгон ратификацияланган грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар гана көңүлгө алынат.

(2) [Ушул Актынын күчүнө кириши] Ушул Акт ратификацияланган грамоталар жана кошулуу жөнүндө актылар, сактоого алты мамлекет тарабынан, Эл аралык бюро тарабынан чогултулган жыл сайынкы эң акыркы статистикалык маалыматтарга ылайык, эч болбогондо бул мамлекеттердин ичинен үчөө төмөндөгү шарттардын эч болбогондо бирөөнү канааттандырган шартта берилген күнүнөн тартып үч айдан кийин күчүнө кирет:

(i) ылайыктуу мамлекетте же ага карата өнөр жай үлгүлөрүн коргоого эң аз дегенде 3000 өтүнмө берилген; же

(ii) ылайыктуу мамлекетте же ага карата кандайдыр бир башка мамлекеттин жашоочулары тарабынан өнөр жай үлгүлөрүн коргоого эң аз дегенде 1000 өтүнмө берилген.

(3) [Ратификациялардын жана кошулуулардын күчүнө кириши] (а) Ушул Актынын күчүнө кирүү датасына эң аз дегенде үч ай калганга чейин ратификацияланган грамотаны же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берген мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдардын кайсынысы болбосун, ушул Акт күчүнө кирген датага анын жоболору менен байланыштуу болуп калышат.

(b) Мамлекеттердин же өкмөттөр аралык уюмдардын кайсынысы болбосун, алар өздөрүнүн ратификацияланган грамотасын же кошулуу жөнүндө актысын сактоого берген датадан, же ылайыктуу документте көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датадан тартып үч айдан кийин ушул Акт менен байланыштуу болуп калат.

 29-статья. Эскертүүлөрдү жасоого тыюу салуу

 Ушул Актыда эч кандай эскертүүлөргө жол берилбейт.

 30-статья. Келишим түзүүчү тараптардын арыздары

 (1) [Арыздарды качан берүүгө болот] 4(1)(b), 5(2)(а), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2), же 17(3)(с) статьяларга ылайык кайсы гана арыз болбосун төмөндөгүдөй учурларда берилүүгө мүмкүн:

(i) 27(2) статьяда эскертилген кандайдыр бир документ сактоого берилген учурда, – мындай учурда арыз, ушундай арызды жасаган мамлекет же өкмөттөр аралык уюм ушул Акт менен байланыштуу болуп калган датадан баштап күчүнө кирет.

(ii) 27(2) статьяда эскертилген кандайдыр бир документ сактоого берилгенден кийин, – мындай учурда арыз аны Генералдык деректир алган күндөн тартып, же арызда көрсөтүлгөн кайсы болбосун кыйла кечирээк датадан тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет, бирок эл аралык каттоо датасы арыздын күчүнө кирген датасына дал келген тигил же бул кыйла кеч датага туура келген кайсы болбосун эл аралык каттоого карата гана колдонулат.

(2) [Бирдиктүү Ведомствого ээ болгон мамлекеттердин арыздары] ушул пунктта эскертилген кайсы гана арыз болбосун (1) пунктуна карабастан, башка мамлекет же башка мамлекеттер менен бирге 19(1) статьяга ылайык Генералдык деректирге, бирдиктүү Ведомство алардын улуттук Ведомстволорун алмаштыра тургандыгы жөнүндө кабарлаган болсо, эгерде ошол башка мамлекет же башка мамлекеттер ылайыктуу арыз берсе же берүүгө даярданса, ушундай учурда гана күчүнө кирет.

(3) [Арыздарды чакыртып алуу] (1) пунктта эскертилген кайсы гана арыз болбосун, Генералдык деректирге кабарлоо жөнөтүү жолу менен кайсы учурда болсо да чакыртылып алынышы мүмкүн. Мындай чакыртып алуу Генералдык деректир кабарлоону алган күндөн, же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датанын кайсынысынан болбосун баштап үч айдан кийин күчүнө кирет. Кабарлоо 7(2) статьяга ылайык жасалган учурда, чакыртып алуунун аракети жогоруда аталган чакыртып алуу күчүнө киргенге чейин берилген эл аралык өтүнмөлөргө жайылтылбайт.

 31-статья. 1934-ж. жана 1960-ж. Актылардын колдонулуучулугу

 (1) [Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелер] Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелерге ушул Акт гана колдонулат. Бирок, ушул Акт бул мамлекеттердин өз ара мамилелерине колдонулуучу болуп калган датага чейин Эл аралык бюродо депонирленген өнөр жай үлгүлөрүнө келсек, алар өздөрүнүн өз ара мамилелеринде жагдайга жараша 1934-ж. Актыны же 1960-ж. Актыны колдонушат.

(2) [Ушул Актынын ошондой эле 1934-ж. же 1960-ж. Актылардын катышуучулары болуп эсептелүүчү жана 1934-ж. же 1960-ж. Актлардын катышуучулары болуп эсептелүүчү, бирок ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелбөөчү мамлекеттердин ортосундагы мамилелер] (а) Ушул Актынын ошондой эле 1934-жылдагы Актынын катышуучу мамлекетинин кайсынысы болбосун, өзүнүн 1934-жылдагы Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттер менен болгон мамилелеринде 1934-жылдагы Актыны колдонууну улантышат, бирок 1960-жылдагы Актынын же ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелишпейт.

(b) Ушул Актынын ошондой эле 1934-жылдагы Актынын катышуучусу болуп эсептелүүчү мамлекеттин кайсынысы болбосун, 1960-жылдагы Актынын катышуучулары болуп эсептелүүчү мамлекеттер менен болгон мамилелеринде 1960-жылдагы Актыны колдонууну улантышат, бирок ушул Актынын катышуучулары болуп эсептелишпейт.

 32-статья. Ушул Актыны жокко чыгаруу

 (1) [Кабарлоо] Келишим түзүүчү тараптардын кайсынысы болбосун, Генералдык деректирге кабарлоо жиберүү жолу менен ушул Актыны жокко чыгара алат.

(2) [Күчүнө кирүү датасы] Жокко чыгаруу Генералдык деректир кабарлоону алган датадан же кабарлоодо көрсөтүлгөн кыйла кечирээк датанын кайсынысынан болбосун баштап, бир жылдан кийин күчүнө кирет. Жокко чыгаруу кароодо турган кайсы болбосун эл аралык өтүнмөгө, же жокко чыгаруу күчүнө кирген учурга жокко чыгаруучу Келишим түзүүчү тарапка карата ушул Актынын колдонулушун козгобойт.

 33-статья. Ушул Актынын тилдери; кол коюу

 (1) [Түпнуска тексттер; расмий тексттер] (а) Ушул Акт англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлду, бардык тексттер бирдей акыйкат тексттер.

(b) Расмий тексттер Ассамблея аныктаган мындай башка тилдерде кызыкдар болгон өкмөттөр менен консультация алышкандан кийин Генералдык деректир тарабынан иштелип чыгат.

(2) [Кол коюу үчүн мөөнөт] Бул Акт аны кабыл алуудан кийин бир жыл ичинде кол коюу үчүн Уюмдун штаб-квартирасында ачылды.

 34-статья. Депозитарий

 Генералдык деректир ушул Актынын депозитарийи болуп эсептелет.