FaLang Language Switcher

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК УЮМУН (ИМБДУ) ТҮЗҮҮЧҮ КОНВЕНЦИЯ

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун (ИМБДУ) түзүүчү КОНВЕНЦИЯ

(Стокгольмдо 1967-жылдын 14-июлунда кол коюлган жана
1979-жылдын 2-октябрында, 1999-жылдын 24-сентябрында өзгөртүлгөн)

Келишим түзүүчү тараптар эркиндикти жана теңдикти сыйлоонун негизинде алардын өз ара пайданын кызыкчылыгында мамлекеттер ортосунда эң мыкты өз ара түшүнүшүү жана кызматташууга салым киргизүүнү каалап, бүткүл дүйнөдө чыгармачылык ишмердүүлүктү шыктандыруу максатында интеллектуалдык менчикти коргоого өбөлгө түзүүгө умтулуп, Союздардын ар биринин өз алдынчалуулугун толугу менен сыйлап, өнөр жай менчигин коргоо жана адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо тармагында түзүлгөн Союздардын администрациясын жаңылаштырууга жана мындан дагы үзүрдүүрөк кылууга умтулуп, төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

1-статья. Уюмду түзүү

Бул Конвенция менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму түзүлөт.

2-статья. Аныктамалар

Бул Конвенциянын маанисинде:
(i) “Уюм” деген Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет (ИМБДУ);
(ii) “Эл аралык бюро” деген интеллектуалдык менчик боюнча эл аралык бюрону билдирет;
(iii) “Париж конвенциясы” деген 1883-жылдын 20-мартында кол коюлган, анын кайра каралып чыккан, кайсы болбосун редакциясын кошкондо, Өнөр жай менчигин коргоо боюнча конвенцияны билдирет;
(iv) “Берн конвенциясы” деген 1886-жылдын 9-сентябрында кол коюлган, анын кайра каралып чыккан, кайсы болбосун редакциясын кошкондо, Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча конвенцияны билдирет;
(v) “Париж союзу” Париж конвенциясы менен түзүлгөн Эл аралык союзду билдирет;
(vi) “Берн союзу” деген Берн конвенциясы менен түзүлгөн Эл аралык союзду билдирет;
(vii) “Союздар” ушул Союзга байланыштуу түзүлгөн Париж союзун, атайын Союздарды жана атайын Макулдашууларды билдирет, ошондой эле интеллектуалдык менчикти коргоого өбөлгө түзүүгө, Уюм аны башкарууну ишке ашырууну 4 (iii)-статьяга ылайык өзүнө алганга тартылган кайсы болбосун башка эл аралык макулдашуу;
(viii) “интеллектуалдык менчик” төмөнкүлөргө тийиштүү укуктарды камтыйт:
- адабий, көркөм жана илимий чыгармаларга,
- - артистердин аткаруучулук ишмердүүлүгүнө, үн жаздыруу, радио – жана телекөрсөтүүлөргө,
- адам ишмердүүлүгүнүн бардык тармагындагы ойлоп табууларга
- -илимий ачылыштарга,
-өнөр жай үлгүлөрүнө,
- товардык белгилерге, тейлөө белгилерине, фирмалык аталыштарга жана коммерциялык белгилерге,
- - акыйкатсыз атаандаштыкка каршы коргоого,
- ошондой эле өндүрүштүк, илимий, адабий жана көркөм чыгармачылык тармагындагы интеллектуалдык менчик ишмердүүлүгүнө тийиштүү бардык башка укуктар.

3-статья. Түзүүнүн максаттары

Түзүүнүн төмөнкүдөй максаттары бар:
(i) бүткүл дүйнөдө интеллектуалдык менчикти коргоого мамлекеттердин кызматташуусу жана ылайык келген учурларда кайсы болбосун башка уюм менен өз ара аракеттешүү жолу менен өбөлгө түзүү;
(ii) Союздардын административдик кызматташуусун камсыз кылуу;

4-статья. Иш-милдеттери

3-статьяда баяндалган максаттарга жетүү үчүн Уюм өзүнүн тийиштүү органдары аркылуу жана Союздардын ар биринин компетенциясын сыйлоо менен:
(i) бүткүл дүйнөдө интеллектуалдык менчикти коргоону жакшыртууга багытталган иш-чараларды иштеп чыгууга жана ушул жааттагы улуттук мыйзамдарды эриш-аркак келтирүүгө өбөлгө түзөт;
(ii) Париж союзунун, ушул Союзга байланыштуу түзүлгөн атайын Союздардын жана Берн союзунун башкаруу милдеттерин аткарат;
(iii) интеллектуалдык менчикти коргоого өбөлгө түзүүгө чакырылган кандай болбосун башка эл аралык макулдашууну ишке ашыруу боюнча башкарууну өзүнө алууга же мындай башкарууда катышууга макулдугун бере алат;
(iv) интеллектуалдык менчикти коргоого өбөлгө түзүүгө чакырылган, эл аралык макулдашууларды түзүүгө өбөлгө түзөт;
(v) интеллектуалдык менчик жаатында юридикалык-техникалык жардам сураган мамлекеттерге өз кызматташуусун сунуш кылат;
(vi) интеллектуалдык менчикти коргоого тийиштүү маалыматты чогултат жана жайылтат, ушул жааттагы изилдөөлөрдү ишке ашырат жана демилге берет жана ушундай изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялайт;
(vii) интеллектуалдык менчикти эл аралык коргоону жеңилдетүүчү кызматтардын ишмердүүлүгүн камсыз кылат жана тийиштүү учурларда ушул жааттагы каттоону ишке ашырат, ошондой эле ушул каттоого тийиштүү маалыматтарды жарыялайт;
(viii) кандай болбосун башка тийиштүү аракеттерди көрөт.

5-статья. Мүчө болуу

(1) Союздардын кайсы болбосун биринин мүчөсү болуп эсептелинген кайсы болбосун мамлекет 2 (vii)-статьяда аныкталганы боюнча Уюмдун мүчөсү боло алат.
(2) Уюмдун мүчөсү ошондой эле Союздардын кайсы болбосун биринин мүчөсү болбогон кайсы болбосун мамлекет боло алат, ал төмөнкүдөй шартта болушу керек:
(i) ал Бириккен Улуттар Уюмунун, Бириккен Улуттар Уюму менен байланыштуу болгон кайсы-бир адистештирилген мекеменин же Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик болуп эсептелинет же Эл аралык соттун Статуту болуп эсептелинет; же
(ii) ал ушул Конвенциянын тарабы болууга Генералдык Ассамблея тарабынан чакырылган.


6-статья.
 Генералдык Ассамблея

(1) (a) Союздардын кайсы болбосун биринин мүчөсү болуп эсептелинген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынан турган Генералдык Ассамблея түзүлөт.
(b) Ар бир мамлекеттин өкүлчүлүгү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар бир делегаттан турат.
(c) Ар дир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкүлчүлүк тартат.
(2) Генералдык Ассамблея:
(i) Координациялык комитеттин сунушу боюнча Генералдык Директорду дайындайт.
(ii) Уюмга тийиштүү болгон Генералдык Директордун отчетторун карап чыгат жана бекитет жана ага бардык керектүү нускамаларды берет;
(iii) отчетторду карап чыгат жана бекитет, Координациялык комитеттин ишмердүүлүгүн жактырат жана ага нускамаларды берет;
(iv) Союздар үчүн жалпы болгон эки жылдык чыгымдардын бюджетин кабыл алат;
(v) 4 (iii)-статьяда караштырылган эл аралык макулдашууларды ишке ашыруу боюнча башкарууга тийиштүү Генералдык Директор тарабынан сунуш кылынган иш-чараларды жактырат;
(vi) Уюмдун финансылык регламентин кабыл алат;
(vii) Бириккен Улуттар Уюмунун иш-тажрыйбасын көңүлгө алып, Катчылыктын жумушчу тилдерин аныктайт;
(viii) ушул Конвенциянын тараптары болууга 5 (2) (ii)-статья менен караштырылган мамлекеттерди чакырат;
(ix) Уюмдун мүчөсү болуп эсептелбеген кайсы мамлекеттер жана кайсы өкмөттөр аралык же эл аралык уюмдар анын отурумдарына байкоочулар катарында киргизиле тургандыгын аныктайт;
(x) ушул Конвенциянын алкагында башка тийиштүү иш-милдеттерди аткарат.
(2) (a) Ар бир мамлекет ал бир же андан көп Союздун мүчөсү болгондугуна карабастан, Генералдык Ассамблеяда бир добушу бар болот.
(b) Генералдык Ассамблеянын мамлекет-мүчөлөрүнүн жарымы кворум түзөт.
(c) (b) параграфчасынын жоболоруна карабастан, эгер кайсы-бир сессияда келген мамлекеттердин саны жарымынан азын түзсө, бирок Генералдык Ассамблеянын мамлекет-мүчөлөрүнүн үчтөн бирине барабар же жогору болсо, ал чечим кабыл ала алат, ошентип анын өзүнүн жол-жоболор эрежелерине тийиштүү чечимдеринен тышкары, Генералдык Ассамблеянын бардык чечимдерин кабыл алат, төмөнкүдөй шарттарды сактоодо гана күчүнө кирет. Эл аралык бюро анда тааныштырылбаган Генералдык Ассамблеянын мамлекет-мүчөлөрүнө эскертилген чечимдерди жиберет жана аларды чечимди жиберген күндөн тартып үч ай мөөнөттүн ичинде жазуу түрүндө алар ушул чечимдерге добуш бергендигин, аларга каршы же өзүн-өзү токтотуп тургандыгын билдирүүгө чакырат. Эгер ушул мөөнөттүн ичинде ошентип добуш берген же өзүн-өзү токтотуп тургандыгын билдирген мамлекеттердин саны сессияда кворумга жетүү үчүн жетишпеген санга жетсе, мындай чечимдер бир эле убакта зарыл болгон көпчүлүк сакталган шартында, күчүнө кирет.
(d) (e) жана (f) параграфчаларынын жоболорун сактаган шартында Генералдык Ассамблея өз чечимдерин берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен кабыл алат.
(e) (4) (iii) статьяда караштырылган эл аралык макулдашууларды ишке ашыруу боюнча башкарууга тийиштүү иш-чараларды жактыруу үчүн берилген добуштун төрттөн үчтөн көпчүлүгү талап кылынат.
(f) Бириккен Улуттар Уюмунун 57 жана 63-статьяларынын жоболоруна ылайык Бириккен Улуттар Уюму менен макулдашууну жактыруу үчүн берилген добуштун ондон тогуздан көпчүлүгү талап кылынат.
(g) Генералдык Директорду дайындоо (параграф (2) (i)), эл аралык макулдашууларды ишке ашыруу боюнча администрацияга байланыштуу Генералдык Директор тарабынан сунуш кылынган иш-чараларды жактыруу (параграф (2) (v)) жана штаб-квартираны көчүрүү үчүн (статья 10) зарыл болгон добуштардын көпчүлүгү Генералдык Ассамблеяда гана эмес, ошондой эле Париж союзунун Ассамблеясында жана Берн союзунун Ассамблеясында жетиштүү болушу керек.
(h) Өзүн-өзү токтотуп тургандардын добушу эсепке алынбайт.
(i) Делегат бир гана мамлекетти билдирет жана анын атынан гана добуш берет.
(4) (a) Генералдык Ассамблея Генералдык Директордун чакыруусу боюнча ар бир экинчи жылы кезектеги сессияга чогулат.
(b) Генералдык Ассамблея Координациялык комитеттин талаптары боюнча же Генералдык Ассамблеянын мамлекет-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талаптары боюнча Генералдык Директордун чакыруусу менен кезексиз сессияга чогулат
(c) Сессиялар Уюмдун штаб-квартирасында өткөрүлөт.
(5) Кандайдыр бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптары Генералдык Ассамблеянын отурумдарына байкоочулар катары киргизилет.
(6) Генералдык Ассамблея жол-жоболордун өзүнүн жеке эрежелерин кабыл алат.

7- статья. Конференция

(1) (a) Кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелгендигине жана эсептелбегендигине карабастан, ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынан турган Конференция уюштурулат.
(b) Ар бир мамлекеттин Өкмөтү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар бир делегаттан турат.
(c) Ар дир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкмөт тартат.
(2) Конференция:
(i) интеллектуалдык менчик жаатындагы жалпы кызыкчылыктарды көрсөткөн маселелерди талкуулайт жана Союздардын ишбилгилигин жана өз алдынчалуулугун эске алып, ушундай маселелер боюнча сунуштарды кабыл алат:
(ii) Конференциянын эки жылдык бюджетин кабыл алат;
(iii) Конференциянын бюджетинин чегинде юридикалык-техникалык жардамдын эки жылдык программасын кабыл алат;
(iv) 17-статьяда караштырылган тартипте ушул Конвенцияга оңдоолорду кабыл алат;
(v) Уюмдун мүчөсү болуп эсептелбеген кайсы мамлекеттер жана кайсы өкмөттөр аралык же эл аралык уюмдар анын отурумдарына байкоочулар катарында киргизиле тургандыгын аныктайт;
(vi) ушул Конвенциянын алкагында башка тийиштүү иш-милдеттерди аткарат.
(3) (a) Ар бир мамлекет-мүчө Конференцияда бир добушу бар.
(c) 17-статьянын жоболорун сактоо менен Конференция берилген добуштун үчтөн эки көпчүлүгү менен чечим кабыл алат.
(d) Кандайдыр-бир союздун мүчөлөрү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынын төгүмдөрүнүн өлчөмү добуш берүү менен аныкталат, анда аты аталган мамлекеттердин делегаттары гана катышууга укуктуу.
(e) Өзүн-өзү токтотуп тургандардын добушу эсепке алынбайт.
(f) Делегат бир гана мамлекетти билдирет жана анын атынан гана добуш берет.
(4) (a) Конференция Генералдык Ассамблея сыяктуу эле Генералдык Директордун чакыруусу боюнча ошол эле убакта жана ошол эле жерде кезектеги сессияга чогулат.
(b) Конференция көпчүлүк мамлекет-мүчөлөрдүн өтүнүчү боюнча Генералдык Директордун чакыруусу боюнча кезексиз сессияга чогулат.
(5) Конференция жол-жоболордун өзүнүн жеке эрежелерин кабыл алат.

8-статья. Координациялык Комитет

(1) (a) Париж союзунун Аткаруу комитетинин же Берн союзунун Аткаруу комитетинин же ушул эки Аткаруу комитеттеринин мүчөлөрү болуп эсептелген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынан турган Координациялык комитет түзүлөт. Бирок эгер ушул Аткаруу комитеттеринин кайсы-бири аларды шайлаган Ассамблея өлкө-мүчөлөрүнүн төрттөн биринин көбүрөөк санынан турса, анда мындай Аткаруу комитети Координациялык комитеттин мүчөлөрү боло турган өзүнүн мамлекет мүчөлөрүн алардын саны жогоруда айтылгандын төрттөн биринен жогору болбогон эсеп менен дайындайт.
(b) Координациялык комитеттин ар бир мамлекет-мүчөсүнүн Өкмөтү орунбасарлары, кеңешчилери жана эксперттери бар бир делегаттан турат.
(c) Координациялык комитет Конференциянын программасына же бюджетине жана анын күн тартибине түздөн-түз байланышы бар же Союздардын кайсы болбосун биринин мүчөсү болбогон ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынын укуктарына жана милдеттерине тийиштүү оңдоолорду Конвенцияга киргизүү жөнүндө сунуштарды карап чыгат, мындай мамлекеттердин төрттөн бири ушундай эле укуктары менен Координациялык комитеттин мүчөлөрү сыяктуу эле Координациялык комитеттин отурумдарына катышат. Конференция анын ар бир кезектеги сессиясында ушундай отурумдарга катышуу үчүн мамлекеттерди шайлайт.
(d) Ар дир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкмөт тартат.
(2) Эгер алардын администрациясын Уюм ишке ашырган башка Союздар Координациялык комитетте ушу өзүндөй тааныштырылгысы келсе, алардын өкүлдөрү Координациялык комитеттин мамлекет мүчөлөрүнүн ичинен дайындалышы керек.
(3) Координациялык комитет:
(i) эки же андан ашуун Союздун же бир же андан ашуун Союздун жана Уюмдун жалпы кызыкчылыктарын көрсөткөн Союздардын органдарына, Генералдык Ассамблеяга, Конференцияга жана генералдык директорго бардык административдик, финансылык жана маселелер боюнча. Негизинен чыгымдардын бюджети боюнча кеңештерди берет;
(ii) Генералдык Ассамблеянын күн тартибинин долбоорун даярдайт;
(iii) Конференциянын күн тартибин, ошондой эле программа жана бюджеттин долбоорлорун даярдайт;
(iv) чыгарып салынган;
(v) Генералдык Директордун ыйгарым укугунун мөөнөтү өткөнгө чейин же качан Генералдык Директордун кызмат орду бош болсо Генералдык Ассамблея тарабынан ушул кызмат ордуна аны дайындоо үчүн талапкерди көрсөтөт; эгер Генералдык Ассамблея бул талапкерди дайындабаса, бул жол-жобо качан Генералдык Ассамблея тарабынан талапкер дайындалганга чейин кайталана берет;
(vi) эгер Генералдык Директордун кызмат орду Генералдык Ассамблеянын эки сессиясынын ортосундагы мезгилде бош болсо, жаңы Генералдык Директор кызмат ордуна дайындалганга чейинки мөөнөткө Генералдык Директордун милдеттерин аткаруучуну дайындайт;
(vii) ага ушул Конвенцияга ылайык жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат.
(4) (a) Координациялык комитет Генералдык Директордун чакыруусу боюнча жылына бир жолу кезектеги сессияга чогултат. Эреже катары, Комитет Уюмдун штаб-квартирасына чогулат.
(b) Координациялык комитет Генералдык Директордун чакыруусу боюнча кезексиз сессияга же аны жеке демилгеси боюнча же Төраганын өтүнүчү боюнча же Координациялык комитеттин мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талаптары боюнча чогулат.
(5) (a) Ар бир мамлекет (1) (a) параграфта эскертилип өткөн Аткаруу комитетинин биринин же экөөсүнүн тең мүчөсү болуп эсептелгенине карабастан, Координациялык комитетте бир добушу бар.
(b) Координациялык комитеттин мүчөлөрүнүн жарымы кворум түзөт.
(c) Делегация бир гана мамлекетти билдирет жана анын атынан добуш бере алат.
(6) (a) Координациялык комитет өз пикирин билдирет жана берилген добуштун жөнөкөй көпчүлүгү менен чечим кабыл алат. Өзүн-өзү токтотуп тургандардын добушу эсепке алынбайт.
(b) Эгер жөнөкөй көпчүлүк менен добуш берилсе дагы, Координациялык комитеттин кайсы болбосун мүчөсү добуш бергенден кийин тезинен төмөнкүдөй түрдө добуштарды саноонун атайын эсебин жүргүзүүнү талап кыла алат: Париж союзунун Аткаруу комитетинин жана Берн союзунун Аткаруу комитетинин мүчө өлкөлөрүнүн тийиштүү аталыштарын көрсөтүү менен эки өзүнчө тизме түзүлөт, ар бир мамлекеттин добушу ал киргизилген ар бир тизмеде анын аталышынын каршы жагында жазылат. Эгер бул атайын эсептөө ушул тизменин ар биринде жөнөкөй көпчүлүк жетишпеген болсо, сунуш кабыл алынбаган болуп эсептелинет.
(7) Координациялык комитеттин мүчөсү болуп эсептелинбеген кайсы болбосун мамлекет – Уюмдун мүчөсү талкуулоого катышууга укугу менен, бирок добуш берүүгө укуксуз Комитеттин отурумдарында байкоочулар катарында катышат.
(8) Координациялык комитет өзүнүн жеке жол-жобо эрежелерин кабыл алат.

9-статья. Эл аралык бюро

(1) Эл аралык бюро Уюмдун Катчылыгы болуп эсептелинет.
(2) Эл аралык бюрону Генералдык Директор жетектейт, анын эки же андан көбүрөөк орунбасарлары бар.
(3) Генералдык Директор узактыгы алты жыл мөөнөткө дайындалат. Ал кайрадан узактыгы алты жыл мөөнөткө дагы бир жолу гана дайындала алат. Дайындоонун бардык башка шарттары Генералдык Ассамблея тарабынан аныкталат.
(4) (a) Генералдык Директор Уюмдун башкы кызмат адамы болуп эсептелинет.
(b) Ал Уюмдун кызыкчылыгын айкындайт.
(c) Ал Генералдык Ассамблеяга отчёт берет жана Уюмдун ички жана тышкы иштерине тийиштүү анын директиваларын аткарат.
(5) Генералдык Директор бюджеттердин жана программалардын долбоорлорун, ошондой эле ишмердүүлүк тууралуу мезгилдүү отчётторду даярдайт.
(6) Генералдык Директор жана ал дайындаган кайсы болбосун мүчөсү добуш берүү укуксуз Генералдык Ассамблеянын, Конференциянын, Координациялык комитеттин жана кайсы болбосун башка комитеттин же жумушчу топтун бардык отурумдарына катышат. Генералдык Директор же ал дайындаган персоналдын мүчөсү ушул органдардын ex officio катчысы болот.
(7) Генералдык Директор Эл аралык бюронун милдеттерин үзүрдүү аткаруу үчүн зарыл болгон кызматкерди дайындайт. Ал Координациялык комитеттин жактыруусунан кийин Генералдык Директордун орунбасарларын дайындайт. Дайындоонун шарттары Генералдык Директордун сунушу боюнча Координациялык комитет тарабынан бекитилген кызматкер жөнүндө регламент менен аныкталат. Кызматкерди тандоодо жана анын кызматынын шарттарын аныктоодо маанилүү фактор болуп жумушка жөндөмдүүлүгүнүн, ишбилгилигинин жана ак ниеттүүлүгүнүн жогорку деңгээлин камсыздоо зарылчылыгы эсептелинет. Мүмкүн болушунча кеңири географиялык негизде кызматкерди тандоого тийиштүү көңүл бурулат.
(8) Генералдык директордун жана кызматкердин милдеттеринин мүнөзү өзгөчө эл аралык болуп эсептелинет. Алар өз милдеттерин аткарууда кайсы болбосун өкмөттөн же Уюмдан тышкары бийиликтен нускаманы сурай же ала алышпайт. Алар эл аралык кызмат адамдары катарында алардын абалына шектенүү келтире турган кандай болбосун аракеттерден кармануулары керек. Ар бир мамлекет-мүчө Генералдык директордун жана персоналдын өзгөчө эл аралык мүнөздөгү милдеттерин сыйлоого жана алардын өз милдеттерин аткарууда таасир берүүгө аракет кылбоого милдеттенме алат.
(2001-жылдын 20-ноябрында №99 КРнын Мыйзамы менен кабыл алынган, 1999-жылдын 24-сентябрындагы оңдоонун редакциясында)

10- статья. Штаб-квартира

(1) Уюмдун штаб-квартирасы Женевада жайгашкан
(2) Аны көчүрүү жөнүндө чечим 6 (3) (d) жана (g)-статьяда караштырылгандай, Генералдык Ассамблея тарабынан кабыл алынат.

11-статья.
 Каржы

(1)Уюмдун эки өзүнчө бюджети бар: Союздар үчүн жалпы чыгымдар бюджети жана Конференция бюджети.
(2) (a) Союздар үчүн жалпы чыгымдар бюджети бир нече Союздардык кызыкчылыгын көрсөткөн чыгымдарды караштырат.
(b) Бул бюджет төмөнкүдөй булактардан каржыланат:
(i) Союздардын төгүмдөрүнөн, мында ар бир Союздун төлөмүнүн өлчөмү ушул Союздун кызыкчылыгында жүргүзүлүүчү жалпы чыгымдардын ошол үлүшүн эсепке алуу менен ушул Союздун Ассамблеясы тарабынан аныкталат;
(ii) Эл аралык бюрого юридикалык-техникалык жардам көрсөтүүгө, Союздардын кайсынысына болбосун түздөн-түз тиешесиз, Эл аралык бюронун тейлөө кызматтарынын төлөмдөрүнөн;
(iii) Союздардын кайсынысына-болбосун түздөн-түз тиешесиз Эл аралык бюронун жарыялоолорун сатуудагы келип түшүүлөрдөн же ушундай жарыялоолорго укук берүүдөгү келип түшүүлөрдөн;
(iv) (3) (b) (iv) параграфтагы караштырылган учурлардан тышкары, Уюмдун пайдасына түшкөн тартуу, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан;
(v) Уюмдун рента, пайыз жана башка түрдүү кирешелеринен;
(3) (a) Конференциянын бюджети Конференциянын сессиясын өткөрүүгө жана юридикалык-техникалык жардам программаларын ишке ашырууга чыгымдарды караштырат.
(b) Бул бюджет төмөнкүдөй булактардан финансыланат:
(i) Кандайдыр бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптарынын төгүмдөрүнөн;
(ii) Союздардын бул бюджетке чегерүүлөрүнөн, мында ар бир Союздун чегерүү өлчөмү ушул Союздун Ассамблеясы тарабынан аныкталат жана кайсы болбосун Союз айтылган бюджетке чегерүүлөрдөн өзүн өзү токтото алат;
(iii) Эл аралык бюро юридикалык-техникалык жардам көрсөтүү кызматы үчүн алган каражаттардан;
(iv) (a) параграфчасы менен караштырылган максаттар үчүн Уюмдун пайдасына түшкөн тартуу, мураска калган каражаттардан жана субсидиялардан.

(4) (a) Конференциянын бюджетине өз төгүмүн аныктоо үчүн кандайдыр бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын ар бир мамлекет-тарабы белгиленген класска кирет жана өзүнүн жылдык төгүмүн белгиленген бирдиктердин санынын негизинде төмөнкүдөй түрдө төлөйт:
A классы ____________ 10
B классы ____________ 3
C классы ____________ 1
(b) Ар бир ушундай мамлекет бир эле убакта 14 (1)-статьяда караштырылган аракеттерди ишке ашыруу менен ал кирүүнү каалаган классты көрсөтөт. Кайсы болбосун ушундай мамлекет классын өзгөртө алат. Эгер мамлекет өтө төмөнкү классты тандаса, ал бул тууралуу Конференциянын кезектеги сессиясында билдирүүсү керек. Кайсы болбосун ушундай өзгөрүү сессиядан кийин келүүчү календардык жылдын башталышынан күчүнө кирет.
(c) Ар бир ушундай мамлекеттин жылдык төгүмү бардык айтылып өткөн мамлекеттердин анын бирдиктеринин саны бирдиктердин жалпы санына кирген сыяктуу, Конференциянын бюджетине төлөөгө тийиштүү болгон бардык ушундай мамлекеттердин төгүмдөрүнүн жалпы суммасына барабар.
(d) Төгүм ар бир жылдын биринчи январынан тартып төлөнөт.
(e) Эгер бюджет жаңы финансылык мезгилдин башталышына чейин кабыл алынбаса, анда финансылык регламентке ылайык мурунку жылдын деңгээлиндеги бюджет колдонулат.
(5) Ушул статьяда караштырылган финансылык төлөмдөрдү төлөө боюнча карызы бар кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын мамлекет-тарабы, ошондой эле кайсы болбосун Союзга төлөмдөрдү төлөө боюнча карызы бар кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелген ушул Конвенциянын мамлекет-тарабы эгер анын карызынын суммасы мурунку толук эки жыл үчүн ал төлөөчү төлөмдүн суммасына барабар же жогору болсо, анын мүчөсү болуп эсептелинген Уюмдун органдарында добуш берүү укугун жоготот. Бирок ушул органдардын кайсынысы болбосун эгер ушуга чейин ал төлөмдү төлөөнү кечиктирүү өзгөчө жана шексиз кырдаалда болгонуна ишенсе, мындай мамлекетке добуш берүү укугун пайдаланууга уруксат бере алат.
(6) Эл аралык бюро тарабынан юридикалык-техникалык жардам көрсөтүүгө тийиштүү төлөмдөрдүн өлчөмүн Генералдык Директор белгилейт жана Координациялык комитетке баяндалат.
(7) Уюм Координациялык комитеттин жактыруусунан кийин түздөн-түз өкмөттөрдөн, мамлекеттик жана жеке уюмдардан, ассоциациялардан же жактардан сыйлыктарды, мураска калган каражаттарды жана субсидияларды ала алат.
(8) (a) Уюмдун жүгүртмө каражаттар фонду бар, ал Союз жана кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын ар бир мамлекет-тарабы менен ишке ашырыла турган бир жолу төлөнүүчү төлөмдөн турат. Эгер жүгүртмө каражаттар фонду жетишсиз болсо, аны көбөйтүү тууралуу маселе каралат.
(b) Ар бир Союздун бир жолу төлөнүүчү төлөмүнүн өлчөмү жана анын фондуну көбөйтүүдө мүмкүн болгон катышуусу Союздун ассамблеясы тарабынан аныкталат.
(c) Кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын ар бир мамлекет-тарабынын бир жолу төлөнүүчү төлөмүнүн өлчөмү жана анын фондунун кандай-болбосун көбөйүүсүндөгү үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынган жылдагы ушул мамлекеттин жылдык төгүмүнө пропорционалдуу. Бул пропорция жана төлөмдүн шарттары ал Координациялык комитеттин пикирин уккандан кийин, Конференцияда Генералдык директордун сунушу боюнча белгиленет.
(9) (a) Уюмдун анын аймагында штаб-квартирасы бар болгон мамлекет менен түзүлгөн штаб-квартира жөнүндө макулдашууда качан жүгүртмө каражаттардын фонду жетишсиз болгон учурда, мындай мамлекет аванс бере тургандыгы караштырылган. Бул аванстардын суммалары жана аларга берилүүчү шарттары ар бир учурда ушундай мамлекет жана Уюмдун ортосундагы өзгөчө макулдашуунун предмети болуп эсептелинет. Ушундай мамлекет-тарап аванс берүү милдети менен байланыштуу болгон учурда ал Координациялык комитетте ex officio до бир орду бар болот.
(b) (a) параграфчасында эскертилген мамлекет сыяктуу, ошондой эле Уюм аванс берүү жөнүндө милдеттемелерди жокко чыгарууну жазуу түрүндө кабарлоого укугу бар. Жокко чыгаруу кабарлоо жиберилген жыл бүткөндөн кийин үчү жылдан кийин күчүнө кирет.
(10) Эсептерди текшерүү каржылык регламентте караштырылган бир же андан көбүрөөк мамлекет-мүчөлөр же тышкы текшерүүчүлөр тарабынан жүргүзүлөт.Алар өздөрүнүн макулдугу менен Генералдык Ассамблея тарабынан дайындалат.

12-статья. Укукка жөндөмдүүлүк, артыкчылыктар жана иммунитеттер

(1) Уюм ар бир мамлекет мүчөнүн аймагында ушул мамлекеттин мыйзамдарына ылайык Уюмдун максатына жетүү жана анын иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн зарыл болгон укукка жөндөмдүүлүккө ээ болот.
(2) Уюм Швейцария Конфедерациясы менен штаб-квартира жөнүндө жана кийинштаб-квартира жайгаштырылышы мүмкүн болгон кайсы болбосун башка мамлекет менен макулдашуу түзөт.
(3) Уюм Уюмга, анын расмий жактарына жана бардык мамлекет-мүчөлөрүнүн өкүлдөрүнө анын максатына жетүү жана анын иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн зарыл болгон артыкчылыктарды жана иммуниттерди камсыздоо максаты менен башка мамлекет-мүчөлөрү менен эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуларды түзөт.
(4) Генералдык Директор Координациялык комитет жактыргандан кийин деле сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алат, (2) жана (3) параграфтардагы эскертилген макулдашууларды Уюмдун атынан түзөт жана кол коёт.

13-статья. 
Башка уюмдар менен мамилелер

(1) Уюм эгер бул максатка ылайыктуу болсо, жумушчу мамилелерин белгилейт жана башка өкмөттөр ортосундагы уюмдар менен кызматташат. Ушундай уюмдар менен жетишкен ушул тууралуу кайсы-болбосун генералдык макулдашуу Координациялык комитет жактыргандан кийин Генералдык Директор менен түзүлөт.
(2) Уюм өз компетенциясынын маселелери боюнча эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар, ошондой эле кызыкдар өкмөттөрдүн макулдугу менен улуттук уюмдар менен кеңеш берүү жана кызматташуу боюнча тийиштүү иш-чараларды өткөрө алат. Мындай иш-чаралар Координациялык комитет жактыргандан кийин Генералдык Директор өткөрөт.

14-статья. Конвенцияга кол коюу, ратификациялоо жана ага кошулуу

(1) 5-статьяда аты аталган мамлекеттер төмөнкүдөй жол менен ушул Конвенциянын тараптары жана Уюмдун мүчөлөрү боло алышат:
(i) ратификациялоо жөнүндө эскертүүсүз Конвенцияга кол коюу;
(ii) ратификациялоо жөнүндө эскертүү менен кол коюу, андан кийн ратификациялык грамотаны депонирлөө болот; же
(iii) кошулуу жөнүндө актыны депонирлөө.
(2) Ушул Конвенциянын кайсы болбосун башка жобосуна карабастан, Париж конвенциясынын, Берн конвенциясынын же ушул эки конвенциянын мамлекет-тарабы эгер ал бир эле убакта ратификацияласа же кошулса же эгер ал ратификацияланган же кошулган болсо гана ушул Конвенциянын тарабы боло алат:
- же анын 20 (1) (b) (i) статьясында караштырылган Париж конвенциясынын Стокгольм актысына толугу менен же чыгарып салуу менен гана;
- же анын 28 (1) (b) (i) статьясында караштырылган Берн конвенциясынын Стокгольм актысына толугу менен же чыгарып салуу менен гана;
(3) Кошулуу жөнүндө ратификациялык грамоталар или актылар Генералдык Директордо депонирленет.

15-статья. Конвенциянын күчүнө кириши

(1) Бул Конвенция качан Париж союзунун он мамлекет-мүчөлөрү жана Берн союзунун жети мамлекет-мүчөлөрү 14 (1)-статьяда караштырылган аракеттерди ишке ашыргандан кийин үч айдан кийин күчүнө кирет, мында эгер мамлекет эки Союздун тең мүчөсү болуп эсептелинсе, ал эки топто тең эсептелинет деп түшүндүрүлөт. Ушул эле күнү эки Союздун биринин дагы мүчөсү болуп эсептелинбей туруп, 14 (1)-статьяда караштырылган аракеттерди ушул күнгө чейин үч айдан кечиктирбей ишке ашырган мамлекеттерге карата дагы Конвенция күчүнө кирет.
(2) Кайсы болбосун мамлекетке карата ушул Конвенция ага ушундай мамлекет
14 (1)-статьяда караштырылган аракеттерди ишке ашыргандан кийин үч айдан кийин күчүнө кирет.

16-статья. Эскертмелер

Бул Конвенцияга карата эч кандай эскертмелер колдонулбайт.

17-статья. Оңдоолор

(1) Бул Конвенцияга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар Уюмдун кайсы болбосун мамлекет-мүчөсүнүн демилгеси боюнча, Координациялык комитеттин же Генералдык директордун демилгеси боюнча берилет. Мындай сунуштар Генералдык директор тарабынан аларды Конференция карап чыкканга аз болгондо алты ай айга чейин Уюмдун мамлекет-мүчөлөрүнө жиберилет.
(2) Оңдоолор Конференцияда кабыл алат. Качан оңдоону кабыл алуу кандайдыр-бир союздун мүчөлөрү болуп эсептелбеген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптардын укуктарын жана милдеттерин козгосо, мындай мамлекеттер добуш берүүдө катышат. Бардык калган сунуш кылынган оңдоолор боюнча кандайдыр-бир союздун мүчөлөрү болуп эсептелген ушул Конвенциянын мамлекет-тараптары добуш берет. Оңдоолор добуш берүүдө жөнөкөй көпчүлүк менен эгер Конференция аларга тийиштүү конвенциялардын административдик жоболоруна карата оңдоолорду кабыл алганына байланыштуу алардын ар биринде пайдаланылуучу эрежелерге ылайык Париж союзунун Ассамблеясы жана Берн союзунун Ассамблеясы тарабынан алдын ала кабыл алынган оңдоолор жөнүндө ушундай сунуштар боюнча гана добуш берген шартында кабыл алынат.
(3) Кайсы болбосун оңдоо качан аны кабыл алгандыгы тууралуу ар бир мамлекеттин конституциялык жол-жобосуна ылайык жүргүзүлгөн жазуу түрүндө билдирүүнү ушул оңдоону Конференция кабыл алган учурда (2)-параграфка ылайык оңдоо жөнүндө сунуш боюнча добуш берүүгө укугу бар Уюмдун мамлекет-мүчөлөрүнүн төрттөн үчүнөн Генералдык директор алгандан кийин, бир айдан кийин күчүнө кирет. Ушундай түрдө оңдоону кабыл алуу мамлекет-мүчөлөрдүн финансылык милдеттемелерин көбөйтүүчү кандай болбосун оңдоо алар тарабынан ушундай оңдоо кабыл алынгандыгы тууралуу билдирген мамлекеттер үчүн гана милдеттүү түрдө эсептелинген шартында, оңдоо күчүнө кирген же ушул күндөн кийин анын мүчөсү болгон Уюмдун мүчөсү болуп эсептелген бардык мамлекеттер үчүн милдеттүү.

18-статья. Жокко чыгаруу

(1) Кайсы болбосун мамлекет-мүчө Генералдык Директорго даректелген Нота жазуу аркылуу ушул Конвенцияны жокко чыгара алат.
(2) Жокко чыгаруу Генералдык Директор ушундай Нота жазууну алган күндөн тартып, алты айдын ичинде күчүнө кирет.

19-статья. Кабарлоо

Генералдык Директор бардык мамлекет-мүчөлөрдүн өкмөттөрүнө кабарлайт:
(i) ушул Конвенцияны күчүнө кирген күнү жөнүндө;
(ii) ратификациялык грамоталарга же кошулуу тууралуу актыларына кол коюу же депонирлөө жөнүндө;
(iii) ушул конвенцияга карата кандай болбосун оңдоону кабыл алуу жана ушундай оңдоо күчүнө кирген күн жөнүндө;
(iv) ушул Конвенцияны жокко чыгаруу жөнүндө;

20-статья.
 Корутунду жоболор

(1) (a) Бул Конвенция бир нускада англис, испан, орус жана француз тилдеринде кол коюлат, мында ар бир текст бирдей негизги нускасына туура келет жана Швециянын Өкмөтүнө сактоого өткөрүлүп берилет.
(b) Бул Конвенция Стокгольмдо 1968-жылдын 13-январына чейин кол коюу үчүн ачылган.
(2) Расмий котормолордун текстери кызыкдар өкмөттөр менен немец, италия жана португал тилдеринде жана Конференция белгилеген башка тилдерге Генералдык директордун буйругу менен которулат.
(3) Генералдык Директор тийиштүү түрдө ушул Конвенциянын эки күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн жана Конференцияда кабыл алынган ар бир оңдоолорун Париж же Берн союздарынын мамлекет-мүчөлөрүнүн өкмөттөрүнө, ушул Конвенцияга кошулган ар бир мамлекеттин өкмөтүнө, ошондой эле сурам боюнча кайсы болбосун мамлекеттин өкмөтүнө жиберет. Өкмөттөргө жиберилчү Конвенциянын кол коюлган тексттеринин көчүрмөлөрү Швециянын Өкмөтү менен күбөлөндүрүлөт.
(4) Генералдык Директор бул Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюмунун Катчылыгында каттоодон өткөрөт.

21-статья. Өтмө жоболор

(1) Биринчи Генералдык Директор кызмат ордун ээлегенге чейин бул Конвенциядагы Эл аралык бюрого же Генералдык Директорго шилтемелер Өнөр жай, адабий жана көркөм менчикти коргоо боюнча Бириккен Эл аралык бюрого (ошондой эле Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча Бириккен Эл аралык бюро (БИРПИ) деп аталуучу) же аларга тийиштүү Директорго шилтеме болуп эсептелинет.
(2) (a) Кандайдыр-бир Союздун мүчөсү болуп эсептелген, бирок ушул Конвенциянын тараптары болбогон мамлекеттер бул Конвенция күчүнө кирген күндөн тартып, беш жылдын ичинде эгер алар кааласа, ушул Конвенциянын тараптары ээ болгондой эле, ушундай укуктарга ээ боло алышат. Ушундай укуктарды пайдаланганды каалаган кайсы болбосун мамлекет Генералдык Директорго бул тууралуу жазуу түрүндө кабарлайт; мындай кабарлоо аны алган күндөн тартып, күчүнө кирет. Мындай мамлекеттер эскертилген мөөнөт өткөнгө чеийн Генералдык Ассамблеянын жана Конференциянын мүчөлөрү болуп эсептелинет.
(b) Ушул беш жыл мөөнөт өткөндөн кийин мындай мамлекеттер Генералдык Ассамблеяда жана Конференцияда жана Координациялык комитетте добуш берүү укугун жоготот.
(c) Бул Конвенциянын тараптары болуу менен мындай мамлекеттер кайрадан добуш берүү укугуна ээ болот.
(3) (a) Париж же Берн союздарынын ушул Конвенциянын тараптары боло элек мамлекет-мүчөлөрү болгондуктан, Эл аралык бюро жана Генералдык Директор Өнөр жай, адабий жана көркөм менчикти коргоо боюнча Бириккен Эл аралык бюро же аларга тийиштүү Директор катарында иштейт.
(b) Ушул Конвенциянын күчүнө кирген күнү көрсөтүлгөн Бюродо иштеген кызматкер (а) параграфчасында эскертилген өтмө мезгилдин убагында ошондой эле Эл аралык бюродо иштеген болуп эсептелинет.
(4) (a) Качан гана Париж союзунун бардык мамлекет-мүчөлөрү Уюмдун мүчөлөрү болгондо, бул Союздун укуктары, милдеттери жана Бюронун мүлкү Уюмдун Эл аралык бюросуна өтөт.
(b) Качан гана Берн союзунун бардык мамлекет-мүчөлөрү Уюмдун мүчөлөрү болгондо, бул Союздун укуктары, милдеттери жана Бюронун мүлкү Уюмдун Эл аралык бюросуна өтөт.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900