Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын жана Венгрия патент ведомствосунун ортосунда кызматташуу жөнүндө Макулдашуу

  • Басып чыгаруу

Будапешт шаары

2008-жылдын 15-январы 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент

кызматынын жана Венгрия патент ведомствосунун

ортосунда кызматташуу жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы жана Венгрия патент ведомствосу, Мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар,

эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелерди эске алуу менен, эл аралык стандарттар боюнча интеллектуалдык менчикке укуктарды натыйжалуу коргоону камсыз кылуу үчүн тараптардын ортосундагы өз-ара пайдалуу байланыштарды өнүктүрүү менен,

эки тараптуу кызматташтыктын маанилүүлүгүн түшүнүү жана кеңири масштабда интеллектуалдык менчикке укуктарды коргоо тутумун пайдалануучулардын кызыкчылыктарын сактоого умтулуу менен,

мындай кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн зарыл шарт болуп интеллектуалдык менчикке укуктарды натыйжалуу жана адекваттуу коргоо эсептелээрин таануу менен,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты: 

1-статья. 

Бул макулдашуунун максаты болуп тараптардын ортосундагы интеллектуалдык менчик тармагында кызматташтык эсептелет.

Тараптар интеллектуалдык менчик тармагында мыйзамдардагы өзгөрүүлөр, ошондой эле алардын ведомстволорундагы уюштуруучулук өзгөрүүлөр жөнүндө бири-бирине маалымдап турушат. 

2-статья. 

Тараптар ушул Макулдашууга жана алар катышуучу болуп эсептелген башка эл аралык келишимдерге ылайык өз-ара пайда табуунун жана тең укуктуулуктун негизинде интеллектуалдык менчикти коргоо тармагында кызматташтыкты жүзөгө ашырышат жана өнүктүрүшөт.

Тараптардын кызматташтыгы төмөндөгүлөргө багытталат:

- интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоого жана пайдаланууга байланышкан маселелерди талкуулоо;

- маалыматтарды, ченемдик жана башка документтерди, ошондой эле интеллектуалдык менчикти коргоо тармагында тажрыйба жана адистерди алмашуу;

- адистердин жана эксперттердин биргелешкен стажировкаларын уюштурууга;

- биргелешкен конференцияларды, семинарларды жана жумушчу жолугушууларды уюштурууга;

- колдонулуп жүргөн милдеттенмелерди зыянга учуратпастан Патенттик кооперация жөнүндө келишим (РСТ) тармагындагы ишмердүүлүккө өзгөчө көңүл буруу менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) алкагында кызматташтыкты жүзөгө ашыруу, ошондой эле Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун (БСУ) алкагында кызматташуу;

- интеллектуалдык менчик тармагында ар кандай кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо (анын ичинде кызыкдар болгон жактардын сурамдары боюнча патент жана товардык белгилер боюнча издөө жүргүзүү);

- кызматташуунун өз-ара макулдашылган башка формалары. 

3-статья. 

Тараптардын ар бири ушул Макулдашууга ылайык аткарылуучу ишмердүүлүк боюнча бардык чыгымдарды төлөйт. 

4-статья. 

Тараптардын өз-ара макулдашуусу боюнча ушул Макулдашууга бул Макулдашуунун ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелүүчү өзүнчө Протоколдор түрүндө таризделген өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. 

5-статья. 

Бул Макулдашуу беш жылдык мөөнөткө түзүлөт жана ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

Эгерде тараптардын бири тиешелүү мөөнөттүн бүтөөрүнө 3 ай калганга чейин экинчи Тарапка ушул Макулдашуунун аракетин токтотуу жөнүндө өзүнүн ниетин билдирбесе анын аракети кийинки беш жылдык мөөнөткө өзүнөн-өзү узартылат. 

2008-жылы 15-январы Будапешт шаарында ар бири эки түпнускада, англис, кыргыз жана орус тилдеринде түзүлдү жана бирдей күчкө ээ. Бул Макулдашуунун жоболорун түшүндүрүүдө карама-каршы пикирлер пайда болгон учурда Тараптар англис тилиндеги тексти жетекчиликке алышат. 

Кыргыз Республикасынын                                                                 Венгрия Патент

Мамлекеттик патент                                                                         ведомствосу үчүн

кызматы үчүн

 

Директор                                                                                              Президент

Надырбек Турганбаев                                                                      доктор Бендзел Миклош