FaLang Language Switcher

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Женева шаары

2012-жылдын 6-февралы

 

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк

уюму (ИМБДУ) менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)

ортосундагы кызматташтык жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

I. Жалпы жоболор

II. Максаттары жана милдеттери

III. Финансылык жана уюштуруу бөлүктөрү

IV. Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү

V. Макулдашуунун күчүнүн мөөнөтү

VI. Корутунду жоболор 

I. Жалпы жоболор 

Мындан ары "Тараптар" деп аталуучу Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы,

улуттук экономиканы инновациялык өнүктүрүү үчүн интеллектуалдык менчик (ИМ) жаатында эки тараптуу кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилеп,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы N 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын (мындан ары - Улуттук стратегия) жетекчиликке алып,

интеллектуалдык менчик укуктарын коргоону камсыз кылуу системасын жакшыртууга тиешелүү стратегиялык артыкчылыктардын жалпылыгын эске алып,

мындай кызматташууну өнүктүрүү үчүн зарыл шарт болуп интеллектуалдык менчикти натыйжалуу коргоо жана инновациялык ишмердүүлүктү демилгелөө эсептелээрин билип, төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты: 

II. Максаттары жана милдеттери 

1-статья. 

Бул Макулдашуунун максаты болуп Кыргыз Республикасын экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү жана өнүктүрүү, ошондой эле Улуттук стратегияны ишке ашырууда ар тараптуу кызматташуу эсептелет.

2-статья. 

Тараптар катышуучусу Кыргыз Республикасы болуп эсептелген ушул Макулдашууга жана башка эл аралык келишимдерге ылайык өз-ара пайданын жана теңчиликтин негизинде интеллектуалдык менчик жаатында кызматташтыкты жүзөгө ашырышат жана өнүктүрүшөт.

Тараптардын кызматташтыгы төмөндөгүлөргө багытталат:

- интеллектуалдык жана инновациялык ишмердүүлүк системасын жакшыртуу жолу менен экономиканы өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;

- инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин оптималдуу пайдалануу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

- алдыңкы технологияларды өткөрүп берүү механизми аркылуу экономиканы жаңылантууга көмөк көрсөтүү;

- интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө коомдун маалыматтуулугун жогорулатуу;

- интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу системасын түзүү;

- ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүктү демилгелөө, ошондой эле илимий-техникалык чыгармачылык чөйрөгө жаштарды активдүү тартуу жана жогорку кесиптик билим берүү программасына интеллектуалдык менчик боюнча курсту киргизүү жолу менен интеллектуалдык чыгармачылыкты колдоого жана активдештирүүгө өбөлгө түзүү;

- бизнес жана инвесторлор үчүн тиешелүү кайтарымды жогорулатууга өбөлгө түзүүчү интеллектуалдык менчик объектилерин натыйжалуу пайдалануу;

- рынокко илимий-техникалык борборлордон технологияларды өткөрүп берүүгө, ата мекендик экономиканы жаңылантуу, керектөөчүлөргө жаңы продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүү үчүн чет өлкөлүк алдыңкы технологиялардын импортуна өбөлгө түзүүчү бир катар чараларды ишке ашыруу;

- интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны жакшыртуу;

- кызматташтыктын башка өз-ара макулдашылган түрлөрү. 

III. Финансылык жана уюштуруу бөлүктөрү 

3-статья. 

Долбоорлорду ишке ашыруу боюнча финансылык жана уюштуруу маселелери өзүнчө эки тараптуу протоколдордун алкагында макулдашылат. 

4-статья.

Кыргызпатент Улуттук стратегияны ишке ашыруу үчүн Эксперттер тобун түзөт. Кыргызпатент келип чыккан кыйынчылыктарды көрсөтүү менен, жетишилген натыйжалар жөнүндө жарым жылдык жана жылдык отчетторду үзгүлтүксүз берип турат. Стратегияны ишке ашыруунун беш жылдык мезгили аяктагандан кийин Кыргызпатент баалоочу отчет берет. ИМБДУ өзүнүн адамдык жана финансылык ресурстарын эсепке алып, айрым биргелешкен долбоорлорду кошуу менен, Улуттук стратегияны ишке ашырууда Эксперттер тобуна жардам берет, ошондой эле Улуттук стратегияны ишке ашыруу мезгилинде зарыл болгон учурда конкреттүү маселелер боюнча кошумча консультацияларды жана/же окууларды өткөрөт. 

IV. Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү 

5-статья. 

Тараптардын өз-ара макулдугу боюнча бул Макулдашууга алар күчүнө кирген датаны көрсөтүү менен каттарды алмашуу аркылуу таризделүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. 

V. Макулдашуунун күчүнүн мөөнөтү 

6-статья. 

Ушул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана беш (5) жыл күчүндө болот. Тараптар анын күчүнүн мөөнөтү бүтөөрүнө алты ай калганда Макулдашууну карап чыгышат жана аны аныкталган кошумча мөөнөткө узартуу жөнүндө чечим кабыл алышат. 

VI. Корутунду жоболор 

7-статья. 

Тараптардын ар бири үч ай мурда бул жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлоону жөнөтүү жолу менен ушул Макулдашууну токтото алат. Эгерде тараптардын бири Макулдашууну токтотууну чечсе, долбоорлор боюнча макулдашылган келишүүлөрдүн бардыгы козголбойт. 

8-статья. 

Ушул Макулдашуу боюнча кайсы болбосун келишпестиктер Тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынат. 

2012-жылдын 6-февралында Женева шаарында эки түп нускада, ар бири англис жана орус тилдеринде түзүлдү.

Ушул Макулдашуунун жоболорун түшүндүрүүдө талаш-тартыштар келип чыккан учурда, Тараптар англис тилиндеги тексти жетекчиликке алышат.

 

Кыргыз Республикасынын                                                              Интеллектуалдык менчиктин

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык                                      бүткүл дүйнөлүк уюму үчүн

менчик жана инновациялар                                                            Башкы директор

мамлекеттик кызматы үчүн төрага

 

                                          

Марат Назарбеков                                                                            Френсис Гарри

Кыргыз патенттин кабарлары, N 1, 2012

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900