FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун ортосундагы интеллектуалдык менчик ведомствосу тарабынан көрсөтүлүүчү тейлөө кызматын өнүктүрүү жаатында кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштууИнтеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттиккызматы менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүкуюмунун ортосундагы интеллектуалдык менчик ведомствосутарабынан көрсөтүлүүчү тейлөө кызматын өнүктүрүүжаатында кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ.

Штаб-квартирасы Бишкекте (Кыргызстан) жайгашкан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары "Ведомство" деп аталуучу) жана Женевада (Швейцария) жайгашкан, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (мындан ары "ИМБДУ" деп аталуучу), (мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар),

Кыргызстандын экономикалык жана социалдык өнүгүшүнүн кызыкчылыгында интеллектуалдык менчик укуктарын (мындан ары "ИМ" деп аталуучу) жана чектеш тейлөө кызматын каттоо боюнча натыйжалуу жана таасирдүү тейлөө кызматын көрсөтүүнү камсыздоо максатында Ведомствонун ИМБДУ менен кызматташуусун каалагандыгын билип,

ИМ жөнүндө маалыматтарды алмашуу аркылуу (негизинен, өнөр жай менчиги жөнүндө маалыматтар) Тараптардын ортосундагы кызматташууну бекемдөө өз ара пайдалуу болоорун жана улуттук жана эл аралык деңгээлдерде техникалык жана экономикалык илгерилөөгө импульс берет деп эсептеп,

Ведомство менен ИМБДУнун ортосунда инновацияларга жана чыгармачылыкка демилге берүү кызыкчылыгында мүмкүн болгондой, коомдук маалыматтык кенч катары ИМ боюнча глобалдуу маалымат базаларын кошкондо, ИМдин глобалдуу инфраструктурасын өнүктүрүү жаатында жалпы маселелерди чечүүдө кызматташууну өркүндөтүүнү каалап,

Тараптардын ортосундагы өнөктүк улуттук экономикалык жана техникалык өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максатында, ИМ ведомствосу тарабынан көрсөтүлүүчү тейлөө кызматынын маанилүүлүгүнө байланыштуу маалымат алуусун бир кыйла жогорулатууга көмөк бере ала тургандыгын билип, Кызматташуу жөнүндө төмөнкүдөй макулдашууну (мындан ары "Макулдашуу" деп аталуучу) түзүштү:

 I. Долбоорду жайылтуу

 Тараптар ИМБДУнун Ведомствосу тарабынан берилген алдын ала маалыматтардын негизинде баалоонун жана сунуштардын деталдуу отчетторун даярдоо максатында, ИМ жаатында көрсөтүлүүчү анын тейлөө кызматтарын жаңылаштырууда Ведомствонун муктаждыктарына кеңири баа берүүгө сүйлөшүүдө. Тараптар көрсөтүлгөн тейлөө кызматтарынын сапатын жогорулатуу боюнча долбоорду жайылтууда, Ведомство Тараптардын ортосунда ресурстарды, милдеттерди жана ишти бөлүштүрүүгө байланыштуу Кыргызстандын Өкмөтүнүн активдүү катышуусунда ИМБДУ тарабынан иштелип чыгуучу сунуштарды аткаруу максаттарына ресурстарды бөлүп берүүгө даяр экендигин билдирген түшүнүктүн негизинде жүргүзүлүшү керек экендиги тууралуу макулдашууда.

 II. Техникалык жактан кеңеш берүү кызматы

 ИМБДУ ИМ жаатындагы макулдашылган, тиешелүү жана жогору сапаттагы тейлөө кызматын көрсөтүүдө Ведомствого көмөк көрсөтүү максатында автоматташтыруунун стратегиялык пландарын даярдоо, долбоордун ишинин көлөмүн аныктоо, долбоордук чыгымдардын жана ыкчам жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана техникалык сунуштамаларды жана нускамаларды иштеп чыгуу боюнча чыгымдардын сметаларын түзүү үчүн зарыл болгон техникалык кеңештерди берүүгө макул болууда.

Техникалык кызматташуунун программасынын маани-маңызына тиешелүү спецификация жана башка бөлүктөрү тууралуу Тараптар жазуу түрүндө өзүнчө макулдашат.

III. Колдонулуучу технологиялар жана эл

аралык стандарттар

 Негизинен ИМди глобалдуу өнүктүрүү кызыкчылыгында эл аралык деңгээлде өз ара алмаштыруучу жана сыйышуучу аспаптардын жана каражаттардын колдонулушун өбөлгөлөө максатында ИМБДУ де-факто ИМБДУнун стандартына жана тармактык стандарттарга туура келген технологияларды пайдаланат.

 IV. Санариптештирүү долбоорлору

 ИМБДУ Ведомствонун өтүнүчү боюнча жана болгон ресурстар менен өнөр жай менчиги тууралуу маалыматтарды символдорду оптикалык билүү аркылуу (СОБ) сканерлөөгө, индекстөөгө, калыпка салууга жана санариптештирүүгө жардам берүүгө макулдугун берүүдө, ушуга байланыштуу Ведомство өзүнүн пайдалануучуларына өтө маанилүү маалыматтык тейлөө кызматын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Техникалык кызматташуунун программасынын маани-маңызына тиешелүү спецификация жана башка бөлүктөрү тууралуу Тараптар жазуу түрүндө өзүнчө макулдашат. ИМБДУ Ведомствонун өтүнүчү боюнча II тиркемеде баяндалган шартында долбоорлорду санариптештирүү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү максатында "WIPOcan" программалык каражатын жана ага карата пайдалануучунун колдонмосун берет, аларга ИМБДУ Ведомствого дагы маалымат бериле турган, мезгил-мезгили менен өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизип турат.

1. СОБ үчүн программалык каражаттарды пайдалануу менен ИМБДУдан алынган толук тексттүү маалыматтарды кошкондо, долбоорлорду санариптештирүүнү жүргүзүүнүн натыйжасында алынган маалыматтар Ведомствонун менчиги болуп эсептелинет жана IV статьяда баяндалган шартында берилет.

 V. ИМдин административдик башкаруу долбоорлору

 ИМБДУ Ведомствонун өтүнүчү боюнча жана болгон ресурстар менен Ведомство өзүнүн пайдалануучуларына натыйжалуу жана таасирдүү тейлөө кызматын көрсөтүүчү үчүн ИМге тиешелүү өтүнмөлөрдү иштеп чыгуу боюнча анын административдик жол-жоболорун автоматташтырууга жардам берүүгө макулдугун билдирет. Техникалык кызматташуунун программасынын маани-маңызына тиешелүү спецификация жана башка бөлүктөрү тууралуу Тараптар жазуу түрүндө өзүнчө макулдашат. ИМБДУ Ведомствонун өтүнүчү боюнча II статьяда баяндалган шартында программалык продуктуларды жана платформаларды, аларды ыңгайлаштыруу жана иштетүү жана аларга байланыштуу документтерди берет, аларга ИМБДУ Ведомствого дагы маалымат бериле турган, мезгил-мезгили менен өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизип турат.

 VI. Өнөр жай менчиги жөнүндө маалыматтар жана статистикалык

маалыматтар менен алмашуу

 1. Ведомство ИМБДУга төмөнкүдөй маалыматтарды акысыз берип турат:

(a) бардык мурдагы маалыматтарды ("патент алууга улуттук өтүнмөлөр") кошкондо, Ведомствого келип түшкөн өтүнмөлөр жана жарыяланган патенттер жөнүндө маалыматтар, ошондой эле эгер бар болсо, укуктук статус жөнүндө маалыматтар; жана/же

(b) улуттук фазага өткөн жана Ведомствого берилген Патент кооперациясы жөнүндө (РСТ) келишим боюнча өтүнмөлөргө тиешелүү маалыматтар ("улуттук фазага өткөн РСТнын өтүнмөлөрү") жана мүмкүнчүлүгү болушунча, РСТнын Нускамасынын 95-эрежесинде жазылгандай, РСТнын эл аралык өтүнмөлөрүнүн улуттук тилге котормолору; жана/же

(c) бардык мурдагы маалыматтарды, ошондой эле эгер бар болсо, укуктук статус жөнүндө маалыматтарды кошкондо, Ведомстводо катталган улуттук товардык белгилерге тиешелүү маалыматтар; жана/же

(d) бардык мурдагы маалыматтарды, ошондой эле эгер бар болсо, укуктук статус жөнүндө маалыматтарды кошкондо, Ведомствого берилген өнөр жай үлгүсүнө патент берүүгө жарыяланган өтүнмөлөргө тиешелүү маалыматтар; жана/же

(е) ИМ боюнча статистикалык маалыматтарды тандоого жана глобалдуу маалыматтык кызматтарды түзүүнүн долбоорлорун ишке ашырууда колдоо көрсөтүү үчүн улуттук ченемдик актылардын актылардын көчүрмөлөрүнө арналган ИМБДУнун веб-сайтында көрсөтүлгөн атайын форматта эгер ушундайлар болсо, өнөр жай менчиги боюнча Ведомствонун статистикалык маалыматтары.

Өнөр жай менчиги жөнүндө маалыматтар жана статистикалык маалыматтар Ведомстводогу жана башка пайдалануучулар үчүн ИМБДУнун онлайндык издөө системалары аркылуу коомдук кенч катары таанышууга жеңил мүмкүндүк алуулары үчүн жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар өз ара кабыл алына турган форматта электрондук байланыш каражаттары боюнча берилет.

2. Спецификациялар жана алмашууга боло турган маалыматтарга тиешелүү башка бөлүктөрү тууралуу Тараптар жазуу түрүндө өзүнчө макулдашат.

3. Ведомство маалыматтарды VI статьянын 1-пунктуна ылайык (шарттарга байланыштуу) төмөнкүдөй шарттарда берет, мында кеңири эл үчүн арналган онлайндык издөө системалардын жана тиешелүү маалыматтык системалардын иштешине жана колдонулушуна карата туташуу жана пайдалануу, тактап айтканда тил аспаптарын иштеп чыгуу, өнөр жай менчиги боюнча маалыматтык-талдоо отчетторун түзүү, статистикалык маалыматтарды жана у.с. даярдоо үчүн аларды алууга мүмкүн боло тургандай кылып, ИМБДУга ушул маалыматтарды кайрадан калыптоого же чыгарып алууга мүмкүнчүлүк берет. Ведомство тарабынан берилген маалыматтар белгиленген өлчөмдөгү төлөмдү төлөгөн жазылуучулар үчүн арналган ИМБДУнун кеңейтилген онлайндык издөө системасына дагы киргизилет, мында ушул эсепке келип түшкөн каражаттар тейлөөгө жана кеңири эл үчүн арналган ИМБДУнун системасын өнүктүрүүгө жумшалган чыгымдардын бөлүгүн жабуу үчүн пайдаланылат.

4. Ведомствонун өтүнүчү боюнча жана Ведомство менен ИМБДУнун ортосунда финансылык шарттарды кошкондо, конкреттүү шарттарды макулдашкан шартында, ИМБДУ маалыматка глобалдуу мүмкүнчүлүк алууну кеңейтүү максатында үчүнчү жактарга VI статьянын 1 (а)-(е) пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды бере алат. ИМБДУнун ушундай маалыматтарды Ведомствонун алдын ала жазуу түрүндөгү макулдугун албастан, кандайдыр-бир башка жактарга берүүгө же сатууга укугу жок.

5. VI (а) статьясында айтылган маалыматтарга алмашуу иретинде жана (http:www.wipo.int/patentscope/en/data/national/phase/procedures.html)

стандарттуу шарттарын эске алуу менен ИМБДУ Ведомствого библиографиялык маалыматтарды жана РСТнын бардык жарыяланган эл аралык өтүнмөлөрү, келечекте түзүлө турган жана тиешелүү төлөмдү төлөгөн жазылуучулар гана пайдалана турган кандай болбосун кошумча системалар боюнча ХМL форматындагы толук издөө үчүн жарамдуу тексттүү маалыматтарды кошкондо, РСТнын маалыматтарына тиешелүү кандай болбосун продуктуларды акысыз берет жана тейлөө кызматтарын көрсөтөт, ушундан улам Ведомство элге кеңири өзүнөн жана өзүнүн веб-сайты же кандай болбосун башка каражаттары аркылуу РСТнын түздөн-түз издөө тейлөө кызматтарын көрсөтүүнү камсыз кыла алат.

6. ИМБДУ ошондой эле Ведомствого РСТнын толук тексттүү маалыматтарынан тышкары, РСТнын жарыяланган патенттик өтүнмөлөрү жөнүндө маалыматтарды кайтадан форматтоого, чыгарууга жана/же берүүгө уруксат берет. ИМБДУ Ведомствого РСТнын эч кандай толук тексттүү маалыматтарын жайылтууга уруксат бербейт.

7. Тараптардын ортосундагы жалпы шарттарды эске алып, ИМБДУ Ведомствого ошондой эле товардык белгилерди жана өнөр жай үлгүлөрүн улуттук жана эл аралык каттоо боюнча издөө жүргүзүү үчүн арналган ИМБДУнун онлайн системаларына акысыз кирүүгө мүмкүнчүлүк берет, жакында ИМБДУ буларды иштеп чыгууга киришет.

8. Тараптар ушундай өз ара алгылыктуу системалар жана платформалар орнотулганга жана киргизилгенге чейин VI статьянын жоболорун аткарууга милдеттүү эмес. Алардан башкасы келип чыга тургандай болгон, кандай болбосун жоболоруна карабастан, маалыматтарды жиберүүгө, аларды алууга жана аларды алмашууга Тараптардын VI статьясы менен караштырылган милдеттенмелерди аткарышы маалыматтарды ушундай берүүнү, аны алууну жана аны менен алмашууну жеңилдетүүгө багытталган өз ара кабыл алынуучу форматтарды, системаларды жана платформаларды түзүүгө байланыштуу болот.

 VII. Ведомствонун мүмкүнчүлүгүн бекемдөөдө жардам берүү

 Ведомствонун өтүнүчү боюнча жана ресурстарга байланыштуу, ИМБДУ акыркы пайдалануучулар жана жетекчилик үчүн окутууну уюштурат, ошондой эле жергиликтүү техникалык персоналга билим берүү боюнча алардын дараметин бекемдөө боюнча чараларды көрөт, мындай окутуп үйрөтүү кол менен иштеген жумушчу жол-жоболорунан автоматташтырылган түрүнө өтүүнү жеңилдетет жана жаңылаштыруудан пайда алуу үчүн жетишерлик мүмкүнчүлүк түзүүгө шарт түзөт.

 VIII. Өзгөртүүлөрдү киргизүү

 1-тиркемеде баяндалган жалпы шарттардан тышкары, бул Макулдашууга жана анда айтылып өткөн кандай болбосун башка макулдашууларга жазуу түрүндө жана тиешелүү өзгөртүүлөр күчүнө кирген датасын көрсөтүү менен кат алмашуу аркылуу Тараптардын өз ара макулдугу боюнча өзгөртүүлөр киргизилет.

 IX. Макулдашуунун күчүнө кириши, күчүнүн мөөнөтү

жана күчүн токтотуу

 Макулдашуу ага Тараптар кол койгондон кийин күчүнө кирет. Макулдашуу чектелбеген мөөнөттө күчүндө болот. Тараптардын кайсынысы болбосун алты ай калганда бирине жазуу түрүндө кабарлоо жиберген шартында, Макулдашуунун күчүн токтото алат. Тараптардын бири Макулдашуунун күчүн токтотуу жөнүндө чечимди кабыл алса, бул ишке ашырылып жаткан долбоорлорго байланыштуу кабыл алынган милдеттенмелерди козгобойт. Ушинтип күчүн токтотуу, ошондой эле Тараптар түзгөн жана ушул Макулдашуудан келип чыккан кандай болбосун макулдашууларга, ушул Макулдашууга же анын тиркемелерине ылайык ИМБДУнун Ведомствого берген кандай болбосун лицензияларга жайылтылат. ИМБДУ ушул Макулдашуу жана/же анын кандай болбосун тиркемелери боюнча Ведомствого көрсөткөн бардык программалык камсыздоону токтотот. Мындан кийин ушундай программалык камсыздоо жана административдик башкаруу үчүн өзгөчө жоопкерчиликти Ведомство тартат.

 X. Артыкчылыктар жана иммунитеттер

 Ушул Макулдашуудагы же ага байланыштуу эч нерсе 1947-ж. 21-ноябрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы жана 1970-ж. 9-декабрында Швейцарияда Уюмдун укуктук статусу жөнүндө Швейцариянын Федералдык кеңеши менен ИМБДУнун ортосундагы макулдашуунун жоболору жана ушулардын эле аны аткаруу жөнүндө макулдашуусу менен кабыл алынган адистештирилген мекемесинин артыкчылыктар жана иммунитеттер жөнүндө конвенциясы менен караштырылган ИМБДУнун кандайдыр артыкчылыктардан жана иммунитеттерден баш тартуусу катары түшүндүрүлбөшү керек.

 XI. Талаш-тартыштарды жөнгө салуу

 Ушул Макулдашуу боюнча кандай болбосун талаш-тартыштарды жөнгө салуу Тараптардын ортосунда сүйлөшүү жолу менен жүргүзүлүшү керек. Ушуну тастыктоо үчүн тиешелүү түрдө ыйгарым укук берилгендер, төмөндө бул Макулдашууга кол коюшту.

2012-ж. 31-августунда Женева ш. эки түп нускада, ар бири англис жана орус тилдеринде түзүлдү.

Тексттердин ортосунда айырмачылыктар келип чыккан учурда, Тараптар англис тилиндеги текстти жетекчиликке алышат.

 

Кыргыз Республикасынын                                                              Интеллектуалдык менчиктин

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык                                      бүткүл дүйнөлүк уюму үчүн

менчик жана инновациялар                                                            Башкы директор

мамлекеттик кызматы үчүн төрага

 

Марат Назарбеков                                                                            Фрэнсис Гарри

 

 

1-тиркеме

 

ИМ ведомствосу тарабынан тейлөө кызматын көрсөтүү

үчүн ИБДдунун программалык камсыздоосун пайдалануунун

ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

    

I. Бул жалпы шарттардын контексттиндеги аныктамалар

"Программалык камсыздоо" деген ИМ Ведомствосу тарабынан көрсөтүлүүчү тейлөө кызматынын сапатын жогорулатуу максатында ИМБДУнун берген программалык камсыздоосун билдирет. Программалык камсыздоо "WIPOScan" программалык каражатын, "WIPO IPAS" (ИМБДУнун өнөр жай менчик жаатындагы автоматташтыруу системасы) программалык каражатын жана/же ИМ жаатындагы жумушчу программалык каражаттарды дагы камтыйт. "WIPOScan" программалык каражаты ИМ ведомстволорундагы басма документтерин санариптештирүүнү жеңилдетүү максатында өнөр жай менчиги боюнча маалыматтарды сканирлөө, индекстөө жана форматтоо үчүн арналган. "WIPO IPAS" программалык каражаты ИМ ведомстволорунда өнөр жай менчик жаатында жумуш процесстерин башкаруу үчүн арналган.

"Ведомство" деген ички процесстерди башкарууну жакшыртуу жана анын пайдалануучуларына көрсөтүлүүчү ИМ жаатындагы тейлөө кызматынын сапатын максималдуу жогорулатуу үчүн ИМ Ведомствосу көрсөтүүчү тейлөө кызматтарга тиешелүү ИМБДУнун программалык камсыздоосун пайдаланууну каалаган ИМБДУнун кайсы болбосун мүчө-мамлекетинин өнөр жай менчигинин ведомствосун же ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин тобунун аймактык ведомствосун билдирет.

II. Берилүүчү укуктар

 ИМБДУ Ведомствого ушул документте баяндалган шартында жана 4-бөлүктө баяндап жазылган "ак ниет пайдалануу" саясатына ылайык ИМ жаатындагы тейлөө кызматын көрсөтүү үчүн программалык камсыздоону пайдаланууга укук берилет. Бул укукту берүүнүн максаты болуп алар көрсөткөн тейлөө кызматынын сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга кызыкдар болгон ИМдин көптөгөн ведомстволору тарабынан түшкөн өтүнүчтөрдү канааттандыруу эсептелинет. Эгер ушул жалпы шарттарда башкасы каралбаса, Ведомствого ага сублицензия берүү мүмкүнчүлүксүз, программалык камсыздоону пайдаланууга бүткүл дүйнөдө колдонулуп келген өткөрүлүп берилбей турган жана өзгөчөлүксүз укук төмөнкүдөй түрдө берилет:

(a) Ведомство өзүнүн жеке колдонмо программаларында программалык камсыздоонун өзгөчө вариантын пайдалана алат;

(b) Ведомство тарабынан иштелип чыккан жана программалык камсыздоого байланыштуу эч бир компоненттер же модулдар программалык камсыздоонун бөлүгү катары каралбайт жана ушул Жалпы шарттардын күчүнө кирбейт;

(c) Ведомство кошижарачы аркылуу программалык камсыздоону пайдалана алат, бирок мында кошижарачы программалык камсыздоого эч кандай укук албайт.

Жогоруда айтылып өткөн түрлөрүнөн тышкары, кандай болбосун башка пайдалануу үчүн шарттарга байланыштуу, алдын ала жазуу түрүндө макулдашуу түзүү талап кылынат. Ошону менен бирге, Ведомство ИМБДУ менен Ведомствонун ортосунда алдын ала түзүлгөн макулдашуусуз үчүнчү жактарга программалык камсыздоону же кандай болбосун туунду продуктуларды бере албайт.

 III. Өзгөртүүлөрдү киргизүү

 Ведомство булактын кодун өзгөрттүбү жана эгер өзгөртсө, анда кандайча жана качан жана төмөнкүдөй шарттарды сактагандыгы тууралуу так кабарлоо камтыган шартында, ИМБДУдан алдын ала макулдашуу алуу менен Ведомство программалык камсыздоого өзүнүн жеке колдонмо системаларын түзүү үчүн зарыл болгон кандай болбосун өзгөртүүлөрүн киргизе алат:

(a) автордук укук жөнүндө кабарлоо жана программалык камсыздоого байланыштуу укуктук эскертме жасалышы керек жана булактын кодуна, документтерге жана/же адатта ушундай кабарлоо менен ишке ашырылуучу башка берилүүчү документтерге киргизилет;

(b) туунду продукт аны өзгөчө программалык камсыздоо катары кабыл алынбастыгы үчүн ушу сыяктуу так бирдейлештирилиши керек.

ИМБДУ ушундай өзгөртүүлөрдүн натыйжасынан келип чыккан эч бир ушу сыяктуу өзгөртүүлөр, каталар, чыгымдар же зыян келтирилгендиги үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

IV. Ак ниет пайдалануу

 Ушул Жалпы шарттардагы эч нерсе автордук укук жөнүндө мыйзамдарга жана колдонулуучу башка мыйзамдарга ылайык автордук укук ээсинин өзгөчө укуктарына байланыштуу, ак ниет пайдалануудан, ак ниет ишкердик мамилелерден же башка чектөөлөрдөн келип чыккан укукту эч бир кемитпейт, ишке ашырууга тоскоолдук кылбайт жана чектебейт.

 V. Менчик укугу

 Өзгөчө жана өзгөртүлгөн программалык камсыздоого менчик укугу жана укуктук титул ИМБДУга тиешелүү жана дайыма тиешелүү болот. Ведомство түздөн-түз, кыйыр же презумпция тартибинде программалык камсыздоого же анын бөлүгүнө кандайдыр титул, автордук укук же менчик укугун ала албайт. Бул статья Ведомство жана программалык камсыздоого байланыштуу иштелип чыккан компоненттерге жана модулдарга карата колдонулбайт.

 VI. Жоопкерчилик

 Программалык камсыздоону ийгиликтүү орнотуу жана пайдалануу үчүн Ведомство жоопкерчиликтүү ИМБДУ Ведомствонун өтүнүчү боюнча, анын кызматкерлери программалык камсыздоону башкарышы, пайдаланышы жана андан пайда алышы үчүн окутууга жоопкерчиликтүү. Ведомствого программалык камсыздоону орнотуу, жөнгө салуу жана натыйжалуу пайдалануу маселелери боюнча техникалык жардам жана/же жалпы кеңеш берилет. ИМБДУ программалык камсыздоого киргизилген техникалык билимди берүү боюнча бардык жөндүү чараларды көрөт, алардан системанын натыйжалуу иштеши түздөн-түз байланыштуу болот. ИМБДУ программалык камсыздоонун, анын жаңыланышынын жаңы варианттарын жана/же колдонулуп жаткан варианттардын жакшыртылган компоненттерин берип турат. Бирок ИМБДУ бир кыйла мезгил өткөндөн кийин, Ведомство пайдаланган программалык камсыздоону тейлөө жана колдоо үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Ведомство программалык камсыздоонун негизинде иштелип чыккан системаларды тейлегендиги жана колдоо көрсөткөндүгү үчүн жоопкерчиликтүү болот. Жабдуулар менен программалык камсыздоонун бирге кошулуп иштегендиги үчүн Ведомство гана жоопкерчиликтүү.

 VII. Интеллектуалдык менчик укуктары

 Ведомство программалык камсыздоого колдонула турган автордук укук жана интеллектуалдык менчик менен өнөр жай менчигинин башка укуктары (мындан ары "укуктар" деп аталуучулар) менен корголуучу бардык объектилерге ИМБДУнун менчик укугун, укуктук титулдарын жана башка укуктарын тастыктайт жана тааныйт жана бардык ушундай укуктар ИМБДУнун өзгөчө менчиги болуп эсептелинет жана дайыма эсептелинип келет. Ведомство ушул укуктар менен корголуучу объектилерге ИМБДУнун укугун буза турган же менчик укугуна, укуктарына жана укуктук титулдарына карата коркунуч келтирген же чектей турган эч кандай аракеттерди кылбайт жана ага уруксат бербейт. Алардан тескери аракеттер чыга турган болгон, эч кандай жоболорго карабастан, ИМБДУ программалык камсыздоо же анын кайсы болбосун бөлүгү эч кандай патентти, товардык белгини, автордук укукту, коммерциялык жашырын сырды же кайсы бир үчүнчү жактын башка мүлктүк укугун козгобойт же бузбайт деп ачык кепилдик бере албайт.

 VIII. Материалдык жоопкерчилик жана форс-мажор абалы

 ИМБДУ Пайдалануучу келтирген чыгымдарга жаза катары ыйгарылган айыптоодо материалдык жоопкерчилик тартпайт. ИМБДУ материалдык жоопкерчиликке тартылбайт жана анын тарабынан контролдоого болбогон, кандай болбосун себептердин же абалдын келип чыгышынын түз же кыйыр натыйжасы болуп эсептелген, тейлөө кызматы кечиктирилгенине же көрсөтүлбөгөнүнө же аны бузгандыгына байланыштуу, Тараптын өз милдетин аткарбаганы катары каралбайт.

 IX. Булагына жана укуктук тактоого шилтеме

 Ведомство ИМБДУну программалык камсыздоонун булагы катары көрсөтөт. Бирок кандай болбосун ушундай көрсөтмө төмөнкүдөй укуктук тактоону камтыйт: "Бул программалык камсыздоо Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму (ИМБДУ) тарабынан "кандай болсо, ошондой" берилет жана ИМБДУ көрсөтүлгөн программалык камсыздоонун же белгилүү болгон, баяндалган же көрсөтүлгөн программалык камсыздоодо камтылган кандай болбосун маалыматтын кандайдыр конкреттүү максат үчүн жарамдуулугун, ылайык келгендигин, бүтүндүүлүгүн, тактыгын, ишенимдүү экендигин же толуктугун ачык же кыйыр түрүндө билдирбейт, кепилдик бербейт жана камсыздабайт. ИМБДУ толугу менен көрсөтүлгөн программалык камсыздоону пайдаланган же көрсөтүлгөн программалык камсыздоонун же белгилүү болгон, баяндалган же көрсөтүлгөн программалык камсыздоодо камтылган кандай болбосун маалыматты пайдалана турган жактын түз же кыйыр түрдө келтирген кандай болбосун чыгымдары же зыян алып келгендиги үчүн материалдык жоопкерчилик тартуудан толугу менен баш тартат.".

 X. Эмблеманы пайдалануу

 Ведомствонун ИМБДУ тарабынан буга жазуу түрүндөгү атайын уруксатысыз ИМБДУнун эч кандай эмблемасын (эмблемаларын) же товардык белгисин (товардык белгилерин) пайдаланууга укугу жок жана Ведомство менен ИМБДУнун ортосундагы макулдашууга боло турган пайдалануудагы ушундай шарттарын аткарууга милдеттүү.

 XI. Акыркы (биротоло) макулдашуу (качан бул колдонула турган

болсо)

 Бул Жалпы шарттар (жана аларга киргизилген кандай болбосун өзгөртүүлөр) программалык камсыздоону пайдаланууга байланыштуу ИМБДУ менен Ведомствонун ортосундагы бардык сүйлөшүп келишкендикти билдирет.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900