FaLang Language Switcher

Мыйзамдар

Международная классификация товаров и услуг МКТУ ( 10 редакция)

Международная классификация товаров и услуг МКТУ ( 10 редакция)

Жобо

Название

Принято

1

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтому менен бекитилген

2

Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 24-декабрындагы N 862 токтому менен бекитилген

3

Селекциялык жетишкендиктерди патенттөө үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы N 259 токтому менен бекитилген

4

Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы N 260 токтому менен бекитилген

5

Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-майындагы N 286 токтому менен бекитилген

6

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 20- январындагы N 225 токтому менен бекитилди

7

Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобосу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 27-апрелиндеги N 242 токтому менен бекитилди

8

Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу алымдар жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 9-июнундагы N 330 токтому менен бекитилди

9

Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-августундагы N 520 токтому менен бекитилди

10

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 27-ноябрындагы N 694 токтому менен бекитилди

11

Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуштар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 27-майында N 336 токтому менен бекитилди

12

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-июлундагы N 488 токтому менен бекитилген

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 23-февралындагы N 93 токтому менен бекитилген

14

Рационализатордук сунушту каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-апрелиндеги N 297
токтому менен бекитилди

15

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 15 09 2008 г. № 517 токтому менен бекитилди

16

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы N 155 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобосу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2000-жылдын 27-апрелиндеги N 242

токтому менен бекитилди

Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар,

пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө

Жобосу

I бөлүк

Жалпы жоболор 

1. Ушул Жобо менен жөнгө салынуучу мамилелер 

Бул Жобо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жашыруун ойлоп табууларды, жашыруун пайдалуу моделдерди жана жашыруун өнөр жай үлгүлөрүн (мындан ары - өнөр жай менчигинин жашыруун объектилери) түзүүгө, аларды укуктук коргоого жана пайдаланууга байланыштуу мүлктүк эмес жекече мамилелер жөнгө салынат.

2. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилеринин мамилелерин укуктук жөнгө салуу.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилерин түзүүгө, укуктук коргоого жана пайдалануута байланыштуу пайда болгон мамилерди укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Патенттик Мыйзамына, "Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик-укуктук актыларына негизделип, ушул Жобо менен, жана ага ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары менен ишке ашырылат.

3. Өнөр жай менчигинин объектилерин жашыруун абалга келтирүү.

Өнөр жай менчигинин объектилери "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү мамлекеттик жашыруун сырларды түзүүчү негизги маалыматтардын Тизмесинин, тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун жетекчилери бекитүүчү жашыруун абалга келтирилет.

Өнөр жай менчигинин объектилерин мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо менен байланышпаган коммерциялык жашыруун сырларды сактоо максатында же башка себептер менен жашыруун абалга келтирүүгө жол берилбейт. 

II бөлүк. Өнөр жай менчигинин жашыруун

объектилерин укуктук коргоо 

4. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектиси болуу укугу.

4.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектиси болуу укугу ушул Жобо менен корголот жана жашыруун ойлоп табуунун же жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн алгачкы патенти жана кадимки патенти менен, жана жашыруун пайдалуу моделдин күбөлүгү менен ырасталат (мындан ары - коргоо документтери). Бул документтер биринчилик наамды, жашыруун ойлоп табууга, жашыруун пайдалуу моделге жана жашыруун өнөр жай улгүсүнө авторлукту, аларды пайдалануу боюнча укуктарды, ошондой эле кызыктыруучу сый акы алуу, объектини жашыруун абалга келтиргендиги үчүн акчалай компенсация алуу жана пайдаланылгандыгы үчүн сый акы алуу укуктарын ырастайт.

4.2. Коргоо документтери өнөр жай менчигинин объектиси жашыруун абалда болгон мөөнөткө, бирок Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамы боюнча белгиленген өнөр жай менчигинин жашыруун эмес тиешелүү объектисинин коргоо документинин жарактуулук мөөнөтүнөн көп болбогон мөөнөттүн ичинде колдонулат.

4.3. Жашыруун ойлоп табуунун алгачкы патенти жана кадимки патенти аркылуу, жашыруун пайдалуу моделдин күбөлүгү аркылуу берилген укуктук коргоонун көлөмү алардын формуласы менен аныкталат, ал эми жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн алгачкы патенти жана кадимки патенти аркылуу берилген укуктук коргоонун көлөмү - ушул үлгүнүн буюмдагы (макеттеги) сүрөтүндөгү өзгөчө белгилеринин жыйындысы менен жана өзгөчө белгилеринин тизмесинде көрсөтүлгөндөр аркылуу аныкталат.

5. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин патентке татыктуу болуусунун шарттары.

5.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин патентке татыктуулугун аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамы боюнча белгиленген ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин, өнөр жай үлгүсүнүн патентке татыктуулук шарттары колдонулат.

5.2. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин жаңы экендигин аныктоодо техниканын деңгээлине Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамында каралган маалыматтар менен катар кыйла мурда биринчи деп эсептелген жашыруун ойлоп табууларга берилген СССРдин автордук күбөлүктөрү, өнөр жай менчигинин жашыруун объектисине берилген Кыргыз Республикасынын коргоо документтери киргизилет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка адамдары тарабынан өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин коргоо документин берүү суралган өтүнмө (чакырып алынбагандарынан бөлөктөрү) киргизилет, эгерде алардын жашыруундук даражасы өтүнмөсү берилген жашыруун ойлоп табуунун, жашыруун пайдалуу моделдин, жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн жашыруундук даражасынан жогору болбосо. 

III бөлүк. Укуктун субъектилери 

6. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин автору

6.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин автору деп ошол объектти өзүнүн чыгармачыл эмгеги менен түзгөн жеке адам эсептелет.

6.2. Эгерде өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин түзүүгө бир канча жеке адамдар катышышса, алардын баары тең авторлор болуп эсептелишет. Тараптарга тиешелүү укуктарды пайдалуунун тартиби алардын ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин т_зүүгө жеке өзүнүн чыгармачыл салымын кошпогон, авторго (авторлорго) техникалык, уюштуруу же материалдык гана жардам берген, же болбосо объектиге карата укук алууга, аларды колдонууга көмөк гана берген адам автор болуп эсептелбейт.

6.3. Автордук укук алып коюуга болбой турган жеке укук болуп эсептелет жана мөөнөтсүз корголот.

7. Патенттин ээси.

Коргоо документин алуу укугу төмөндөгүлөргө тиешелүү:

- өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин авторуна (авторлоруна);

- жалдоочуга, эгерде жалдоочу менен жумуш аткаруучунун ортосунда келишим боюнча башка шарттар каралбаса;

- автордун (авторлордун) же жалдоочунун укук мураскерине, анын ичинде келишимдин негизинде коргоо документин алуу укугу ага өткөрүлүп берилген адамга.

Жалдоочу менен кызматтык милдетттерин аткарууга же жалдоочудан алынган конкреттүү тапшырмага байланыштуу түзүлгөн өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин авторунун (авторлорунун) ортосундагы өз ара мамиле "Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат. 

IV бөлүм. Өнөр жай менчигинин жашыруун

объектисинин коргоо документин алуу 

8. Өтүнмө берүү

8.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин коргоо документин алуу үчүн өтүнмө берүү укугу (мындан ары - өтүнмө) ушул Жобонун 7-пунктуна ылайык коргоо документин алууга укугу бар адамга (мындан ары өтүнүүчү) тиешелүү.

8.2. Өтүнмөлөр ушул Жобонун, Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамынын жана Кыргызпатент кабыл алган нормативдик актылардын талаптарына ылайык түзүлүп, Кыргызпатентке берилет.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилеринин коргоо документтерин берүүнү кароо анын баардык этаптарында Кыргызпатенттин жашыруун-режимдик органы жана башка ведомстволордун жашыруун - режимдик органдары тарабынан уюштурулат.

8.3. Ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда жашыруундук абал берилүүчү маалыматтардын Тизмесинин негизинде жашыруундук абал берилген өнөр жай менчигинин жашыруун объектилеринин коргоо документтерин алуу боюнча өтүнмө өтүнүүчү тарабынан ушул Тизмени бекиткен ведомствонун жетекчисинин уруксаты боюнча жашыруун-режимдик органдар аркылуу берилет.

8.4. Жашыруундук абал берилүүчү маалыматтарынын Тизмеси жок жеке адамдар менен юридикалык тараптар, эгерде алардын ою боюнча, берилүүчү өтүнмө ачык түрдө берилген учурда ал улуттук коопсуздукка залал келтирет деп эсептелген учурда, өнөр жай менчигинин жашыруун объектисине мындай өтүнмөнү Кыргызпатентке иштеген жери боюнча жашыруун-режимдик органдары аркылуу, же эгерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо жашаган (жүргөн) жери боюнча атайын байланыш аркылуу беришет, же болбосо түз эле Кыргызпатентке беришет.

Мындай учурда өтүнмө ага жашыруундук абал берилиши жөнүндөгү тиркелген өтүнүч менен жиберилет.

8.5. Кыргызпатентке 8.4-пунктка ылайык түшкөн өтүнмөнү Кыргызпатент өтүнмөгө тармактык тиешелүүлүгүнө ылайык жашыруундук абал берүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун адистери менен бирдикте өтүнмө түшкөн күндөн тартып үч айлык мөөнөттүн ичинде карап чыгат.

Эгерде өтүнмө бир нече министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин же административдик ведомстволордун ишмердик чөйрөсүнө тиешелүү болсо, бул органдар Кыргызпатенттин сунушу боюнча ведомстволор аралык комиссияны уюштурушат жана ал өтүнмө түшкөн күндөн тартып эки айдын ичинде өтүнмөгө жашыруундук наам берүү жөнүндө чечим кабыл алуучу мамлекеттик бийлик органын аныкташы керек. Мындай учурда өтүнмөгө жашыруундук наам берүү жөнүндө чечим кабыл алуунун мөөнөтү ведомстволор аралык комиссиянын иштеген мезгилине узартылат.

8.6. Министрлик, мамлекеттик комитет же административдик ведомство өтүнмөнү жашыруун деп чечкенде ага тиешелүү жашыруундук белги ыйгарылат жана өтүнмө Кыргызпатентте же министрликтин тиешелүү бөлүгүндө каралып, бул жөнүндө өтүнүүчүгө билдирилет.

Муну менен бирге, эгерде өтүнмөнү жашыруун деп эсептөө үчүн толук негиздер жок болуп чыкса, өтүнүүчүгө анын жашыруундук даражасын төмөндөтүү жөнүндө же өтүнмөнүн материалдарынын аталган объектинин маңыз-мазмунуна тиешеси жок жашыруун маалыматтарды алып салуу жөнүндө себептери көрсөтүлгөн корутунду жиберилет.

Эгерде өтүнүүчү эки айдын ичинде ушундай корутунду алгандан кийин өтүнмөнүн жашыруундук даражасын төмөндөтпөсө, аталган объектинин мазмунуна тиешеси жок жашыруун маалыматтарды алып салбаса же белгиленген мөөнөттү узартып туруу жөнүндө себептери көрсөтүлгөн өтүнүч жиберилбесе өтүнмө берилген жок деп эсептелет.

Эгерде өтүнмөнү жашыруун деп табууга негиз жок деген чечим болгон учурда ал Кыргызпатент тарабынан Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамына ылайык өнөр жай менчигинин жашыруун эмес объектисинин өтүнмөсү катары каралып, бул жөнүндө өтүнүүчүгө билдирилет. Мындай учурда Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамында көрсөтүлгөндөй өтүнмөнү карап чыгуунун мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

9. Өнөр жай менчигинин жашыруу объектилеринин артыкчылыгын аныктоо.

9.1. Жашыруун ойлоп табуунун жана жашыруун пайдалуу моделдин артыкчылыгы алгачкы патент же кадимки патент же күбөлүк берүү жөнүндө өтүнүч айтылган өтүнмө, аларга тиешелүү баяндамалары, формулалары, чиймелери менен бирге Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып ыйгарылат.

Жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы патент же алгачкы патент берүү жөнүндө өтүнүч айтылган өтүнмө, аларга тиешелүү сүрөттөрдүн комплектиси, баяндамасы жана өнөр жай үлгүсүнүн өзгөчөлүү белгилеринин тизмеси менен бирге Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып ыйгарылат.

9.2. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин артыкчылыгы кошумча материалдар өтүнүүчү тарабынан өзүнчө өтүнмө катары толтурулуп, Кыргызпатентке берилген күндөн тартып ыйгарылышы мүмкүн, эгерде ал мурдагы өтүнмөнүн мазмунун өзгөртүп жибере тургандыгына байланыштуу кошумча материалдарды эске алууга мүмкүн эместиги жөнүндө өтүнүүчү билдирүү алган күндөн тартып үч айдын ичинде берилсе.

9.3 Өнөр жай менчигинин жашыруу объектисинин артыкчылыгы ошол эле өтүнүүчүнүн ойлоп табууну, пайдалуу моделди, өнөр жай үлгүсүн баяндаган кыйла мурдагы өтүнмөсү Кыргызпатентке берилген күндөн тартып ыйгарылышы мүмкүн, эгерде артыкчылыгы суралып жаткан мындай өтүнмө жашыруун ойлоп табуунун алгачкы патентин же кадимки патентин берүү жөнүндө андан мурдагы өтүнмө берилген күндөн он эки ай өтө электе берилсе жана жашыруун пайдалуу моделдин күбөлүгүн , жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн алгачкы патентин же кадимки патентин берүү жөнүндөгү андан мурдагы өтүнмө берилген күндөн алты ай өтө электе берилсе Мындай учурда мурдагы өтүнмө чакырып алынды де эсептелет.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин артыкчылыгы мурда берилген бир канча өтүнмөлөрдүн негизинде алардын ар бири үчүн көрсөтүлгөн шарттарды сактоо менен ыйгарылышы мүмкүн.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин артыкчылыгы андан мурда артыкчылыгы суралып, берилген өтүнмөнүн берилген күнү боюнча ыйгарылышына жол берилбейт.

9.4. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин артыкчылыгы алгачкы өтүнмөнүн мазмунун ачкан өзүнчө өтүнмө берилген күндөн тартып ыйгарылышы мүмкүн, эгерде өзүнчө өтүнмө алгачкы өтүнмө боюнча коргоо документин берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин жана даттануу үчүн мүмкүнчүлүк болбой калган учурда берилсе, ал эми аталган өтүнмө боюнча коргоо документи берилип калган учурда - ал мамлекеттик реестрде каттоого алынуучу датага чейин берилсе.

10. Өтүнмөнү эксперттөө.

10.1. Жашыруун ойлоп табууга жана жашыруун өнөр жай менчигине алгачкы патент же кадимки патент берүү жөнүндө өтүнмөнү эксперттөө аны үстүртөдөн эксперттөөдөн, алгачкы эксперттөөдөн жана нагызы боюнча экспертөөдөн турат.

Жашыруун пайдалуу моделге күбөлүк берүү жөнүндө өтүнмөнү эксперттөө аны үстүрттөн эксперттөөдөн жана алгачкы эксперттөөдөн турат.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилери үчүн өтүнмөлөрдү эксперттөө Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамында белгиленген өнөр жай менчигинин жашыруун эмес объектилерин эксперттөөнү жүргүзүүнүн тартибине жана Кыргызпатенттин нормативдик актыларына ылайык жүргүзүлөт.

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилери үчүн өтүнмө боюнча оң жыйынтык чыгарылып, өткөрүлгөн үстүрттөн эксперттөөдөн кийин өтүнүүчүгө үстүрттөн жүргүзүлгөн эксперттөөнүн жыйынтыгы боюнча билдирүү жиберилген күндөн тартып алгачкы эксперттөө жүргүзүлөт.

Эгерде алгачкы эксперттөөнүн жыйынтыгы боюнча өтүнмө патентке татыксыз сунушка берилгендиги аныктала турган болсо өтүнмө боюнча коргоо документин бербөө жөнүндө чечим кабыл алынат.

Өтүнмөнүн мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч берилген учурда анын мазмуну боюнча экспертиза өткөрүлөт.

Өтүнмөнүн мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүү учурунда Кыргызпатент тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун кызматчыларын экспертизага тартууга укуктуу. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттер менен административдик ведомстволордун жетекчилери мындай учурларда аталган адистерди орточо айлык акысын сактап, жол кире менен жашаган жайынын акысын төлөп берип, жиберүүгө милдеттүү.

Куралдын накта жаңы каражаттарына, аскердик техникага жана атайын техникалык каражаттарга тиешелүү өтүнмөнүн мазмуну боюнча экспертиза Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тизмедеги кызыкдар министрликтердин, мамлекеттик комитеттер менен административдик ведомстволордун корутундусу берилгенден кийин өткөрүлөт.

Өтүнмөнүн экспертизасынын жыйынтыгы боюнча жашыруун ойлоп табууга же жашыруун өнөр жай үлгүсүнө патент берүү же бербөө жөнүндө чечим чыгарылат.

10.2. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча коргоо документин бербөө жөнүндө кабыл алынган чечимге каршы арыздануу Кыргызпатенттин Алелляциялык Кеңешинде каралат. Айтылган арыздануу боюнча Апелляциялык Кеңеш кабыл алган чечимди сот аркылуу буздурууга болот.

10.3. Өтүнүүчү өзүнүн өтүнмөсүндө же экспертизанын корутундусунда көрсөтүлгөн баардык материалдар менен таанышып чыгууга укуктуу. Өтүнүүчүнүн жашыруун материалдар менен таанышуусу жашыруундук режим боюнча белгиленген жана "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Өтүнүүчү сураган патенттик материалдардын көчүрмөсүн (жашыруун эместериникин) Кыргызпатент өтүнүүчүнүн суроо-талабын алган күндөн тартып бир айдын ичинде жиберет.

11. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин өтүнмөсүн чакырып алуу.

Өтүнүүчү өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин каттоо күнүнө чейин өтүнмөнү кайта чакырып алууга укуктуу.

12. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин каттоого алуу жана коргоо документин берүү.

12.1. Кыргызпатенттин коргоо документин берүү жөнүндө кабыл алган чечиминин негизинде Кыргызпатент жашыруун өнөр жай үлгүсүн тиешелүү түрдө жашыруун ойлоп табуулардын Мамлекеттик реестрине, жашыруун пайдалуу моделдердин Мамлекеттик реестрине, жашыруун өнөр жай үлгүлөрүнүн Мамлекеттик реестрине киргизип, аны сураган адамдын наамына коргоо документин берет.

Коргоо документин сураган адамдар бир канча болсо аларга бир гана коргоо документи берилет.

12.2. Берилген коргоо документине анын ээсинин талабы боюнча Кыргызпатент жаздым жиберилген каталар менен техникалык каталардын оңдоосун киргизет.

12.3. Жашыруун ойлоп табуулар, жашыруун пайдалануу моделдер, жашыруун өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте өнөр жай менчигинин жашыруун объектилери жөнүндө маалыматтардын системасында таркатылат. 

V бөлүк

Өнөр жай менчуигинин жашыруун

объектилерин пайдалану 

13. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектилерин пайдалануу укугу

13.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин пайдаланууу укугу патент ээсине, ошондой эле бул укук аларга мыйзамдуу түрдө өткөн адамдарга тиешелүү болуп эсептелет.

13.2. Коргоо документи менен корголгон өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин колдонуу укугун башкага берүү мамлекеттик жашыруун сырды сактоо талабын аткаруу менен лицензиялык келишимдин негизинде ишке ашырылат.

Лицензиялык келишимди каттоону Кыргызпатент жүргүзөт.

Каттоодон өтпөгөн лицензиялык келишим чыныгы эмес деп эсептелет.

13.3. Эгерде жашыруун объект атайын продукцияны иштеп чыгуу жана өндүрүү боюнча түзүлгөн келишимдин негизинде пайда болсо патент ээсинин өзүнүн өндүрүшүндө өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин пайдалануу укугун пайдалануусу жана бул укугун үчүнчү тарапка өткөрүп берүүсү ушул продукцияны иштеп чыгууну тапшырган тараптын уруксаты боюнча жүргүзүлөт.

13.4. Коргоо документи берилген өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин пайдалануу менен атайын продукцияны иштеп чыгууга жана өндүрүүгө тапшырма берген тарап (заказчик) лицензия алууну камсыз кылат.

Патент ээси лицензиялык келишим түзүүдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгында атайын продукциянын тапшырмачысына патент ээсине компенсация төлөп, өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин пайдаланууга уруксат бере алат.

13.5. Коргоо документи менен корголгон өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин патент ээсинин укугун бузуп, пайдалануу фактысы, анын ичинде мурда пайдалануу укугун ишке ашыруу фактысы аныкталган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоболор колдонулат.

14. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин жашыруундук абалга келтиргендиги үчүн компенсация төлөө.

Патент ээсине өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин жашыруундук абалга келтиргендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген минималдык жыйырма эмгек акысынын өлчөмүндө акчалай компенсация төлөнөт.

Аталган компенсация ушул Жобонун 8.3-пунктуна ылайык өтүнмө берүүгө уруксат берген же өтүнмөнү ушул Жобонун 8.6-пунктуна ылайык жашыруундук абалга келтирүү жөнүндө чечим чыгарган ведомство тарабынан ошол мезгил менен бир мезгилде төлөнөт.

Ойлоп табууну, пайдалуу моделди, өнөр жай үлгүсүн жашыруундук абалга келтиргендиги үчүн акчалай компенсация коргоо документи көрсөтүлгөн күндөн тартып бир айдын ичинде төлөнөт.

15. Патент ээси болбогон авторго сый акы төлөө.

15.1. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин патент ээси болбогон авторуна (авторлорго) анын ээси коргоо документин алган күндөн тартып бир ай мөөнөт ичинде кызыктыруучу акчалай сый акы төлөп берет жана ал кийинки сый акыларды төлөөдө эсепке алынбайт.

Бир жашыруун ойлоп табуу, бир жашыруун пайдалуу модель, бир жашыруун өнөр жай үлгүсү үчүн кызыктыруучу сый акынын өлчөмүн патент ээси авторлордун канча экендигине карабастан өздөрүнүн ортосундагы макулдашуунун негизинде аныкталуучу өлчөмдө макулдашууда көрсөтүлгөн шарт менен төлөйт. Ошону менен бирге кызыктыруучу сый акынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген он минималдык эмгек акыдан аз болбошу керек.

15.2. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин пайдалангандыгы үчүн патент ээси болбогон авторго (авторлорго) сый акы төлөнөт.

Сый акыны өнөр жай менчигинин жашыруун объектисин өзүнүн өндүрүшүндө пайдаланган же аны пайдаланууга лицензия берген патент ээси төлөйт.

15.3. Сый акынын өлчөмү жана аны төлөөнүн тартиби "Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет. 

VI бөлүк

Коргоо документин колдонууну токтотуу 

16. Коргоо документин жокко чыгаруу

16.1. Коргоо документи колдонуу мөөнөтүнүн ичинде жеке адамдар жана юридикалык тараптар тарабынан төмөндөгүдөй учурларда жокко чыгарылышы жана толугу менен же жарым-жартылай чыныгы эмес деп эсептелиши ыктымал:

а) өнөр жай менчигинин корголуучу жашыруун объектиси ушул Жободо каралган патентке татыктуулук шарттарына дал келбегенде;

б) жашыруун ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин формуласында же жашыруун өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү өзгөчө белгилеринин тизмесинде өтүнмөнүн алгачкы документтеринде көрсөтүлбөгөн белгилер болгондо;

в) алгачкы же кадимки патентте, же болбосо күбөлүктө автор (авторлор) же алардын ээлери туура эмес көрсөтүлгөндө.

16.2. Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисинин коргоо документин берүүгө ушул Жобонун 16.1-пунктунун "а" жана "б" пунктчаларында каралган негиздер боюнча каршы пикир Кыргызпатентте тиешелүү арыз берилген күндөн тартып, "Кыргыз Республикасында мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган мамлекеттик жашыруун сырларды сактоо тартибин сактоо менен каралат. Мындай арыздарды берүүнүн жана аны карап чыгуунун тартибин Кыргызпатент белгилейт.

Арызды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимге каршы сотко арызданууга болот.

17. Коргоо документин чыныгы эмес деп табуу жана аны колдонууну токтотуу.

Коргоо документи Кыргызпатенттин чечиминин, же мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин негизинде толугу бойдон же жарым-жартылай чыныгы эмес деп табылат. Коргоо документин колдонуу төмөндөгүдөй учурларда токтотулат:

а) ушул Жободо белгиленген колдонуу мөөнөтү бүткөндө;

б) патент ээсинин Кыргызпатентке берген арызынын негизинде, - ушул арыз Кыргызпатентке берилген күндөн тартып;

в) өнөр жай менчигинин жашыруун объектиси ушул Жобонун 20.1-пунктуна ылайык жашыруун эмес деп табылган учурда. 

VII бөлүк

Патент ээлери менен авторлордун укуктарын коргоо 

18. Талаш-тартыштарды чечүү.

Ушул Жобону колдонууга байланыштуу талаштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

19. Авторлордун укуктарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик.

Авторлукту өзүнө ыйгарып алуу, авторлош кылып алууга мажбурлоо, өнөр жай менчигинин жашыруун объектиси жөнүндө маалыматтарды мыйзамсыз ачыкка чыгаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келет.

20. Өнөр жай менчигинин объектисинин белгиленген жашыруундук даражасын сактап туруу зарылчылыгын текшерүү аны министрликтер, мамлекеттик комитеттер менен административдик ведомстволор жашыруун абалга келтирүү жөнүндө чечим кабыл алган учурда белгиленген жашыруундук мөөнөттүн ичинде жүргүзүлөт. Мындай текшерүү өтүнүүчүнүн же патент ээсинин демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

Жашыруун объектинин жашыруундугун алып салуу жөнүндө чечимди Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кызыкдар министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын сунушунун негизинде кабыл алат.

Жашыруун объектинин жашыруундугун алып салуу жөнүндө чечим өтүнүүчүгө же патент ээсине, ошондой эле Кыргызпатентке билдирилет.

21. Өнөр жай менчигинин жашыруундугу жоюлган объектисине коргоо документин берүү.

21.1. Патент ээси өнөр жай менчигинин жашыруундугу жоюлган объектисине ал жашыруун эмес деп табылган күндөн тартып бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамында каралган колдонуу мөөнөтүнүн калган жарактуулук мөөнөтүнө коргоо документин берүү жөнүндө Кыргызпатентке өтүнүч бере алат.

Өтүнүч берүүнүн мөөнөтү патент ээсинин себептери көрсөтүлгөн суранычы боюнча узартылышы мүмкүн. Белгиленген мөөнөттү бузуу жолу менен берилген өтүнүч кароо үчүн кабыл алынбайт.

21.2. Өнөр жай менчигинин жашыруундугу жоюлган объектилерине Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамында каралган коргоо документтери өнөр жай менчигинин жашыруун объектисине коргоо документи суралган биринчи жолку өтүнмө боюнча белгиленген биринчилик наамы сакталуу менен Кыргызпатент тарабынан берилет. Аларды берүүнүн тартиби Кыргызпатент тарабынан белгиленет.

Өнөр жай менчигинин жашыруундугу жоюлган объектисине берилген коргоо документи аны берүү жөнүндө өтүнүч берилген күндөн тартып колдонуу үчүн жарактуу болуп эсептелет жана ал өнөр жай менчигинин жашыруундугу жоюлган объектини Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамына ылайык өнөр жай менчигинин жашыруун эмес объектилеринин жаңылыгын аныктоодо анын биринчилик наамы таанылган күндөн тартып техниканын деңгээлине киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет. 

VIII бөлүк

Корутундулоочу жоболор 

22. Курал-жарактын, аскердик техниканын жана атайын техникалык каражаттардын жаңы түрлөрүнө суроо-талаптарды кароого жана материалдар боюнча корутунду берүүгө укуктуу мамлекеттик органдар төмөнкүлөр болуп саналат:

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги.

23. Патенттик алымдар

Өнөр жай менчигинин жашыруун объектисине карата өтүнмөлөрдү берүүгө жана аларды карап чыгууга байланыштуу юридикалык керектүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө боюнча төлөнүүчү алымдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алым алынат.

Коргоо документтерин бергендиги жана аны күчүндө кармап туруу үчүн алым алынбайт.

24. Чет өлкөлүк жеке адамдар менен юридикалык тараптардын укуктары.

Бул Жобонун нормалары, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, чет өлкөлүк жеке адамдар менен юридикалык тараптарга карата колдонулбайт.

25. СССРдин коргоо документтеринен жана аларды берүү боюнча өтүнмөлөрдөн келип чыгуучу укуктар.

Өтүнүүчү же патент ээси авторлор менен бирге СССРдин жашыруун ойлоп табууга карата автордук күбөлүгү менен же патенти менен корголгон жана ал боюнча өтүнмө берилген күндөн тартып бүтө элек 20 жылдык мөөнөттүн калган мөөнөтүнө Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуу боюнча патентин сурап, өтүнүч бере алышат.

Мындай учурда жашыруун ойлоп табууну жашыруундук абалга келтиргендиги үчүн аларга компенсация төлөнбөйт. Эгерде өтүнүүчүлөр биргелешип өтүнүч берүү жөнүндө макулдаша алышпаса аларга патент берилбейт. 

Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

1998-жылдын 24-декабрындагы N 862

токтому менен бекитилген

Өнөр жай менчик объектине мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө

ЖОБО 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2001-жылдын 15-майындагы N 233

токтомунун редакциясында) 

1. Ойлоп табууга, өнөр жай үлгүсүнө мажбурлоочу лицензия берүүнүн жана аны пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө бул жобо (мындан ары - өнөр жай менчик объекти) Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана аталган өнөр жай менчик объектилерин пайдаланууга мажбурлоочу лицензия берүүнүн шарттарын жана тартибин белгилейт.

2. Алдын ала патент, патент (мындан ары – патент) менен корголуучу өнөр жай менчик объектисин пайдалануу төмөнкү шарттардын бири болгондо гана, патент ээсинин уруксатысыз пайдаланууга болот:

а) эгер өнөр жай менчик объекти патент берген датадан тартып, үч жылдын ичинде патент ээси же ага укук берилген жактар (мындан ары – укук ээси) тарабынан пайдаланылбаса, Кыргыз Республикасынын товарлар жана тейлөө кызматынын рыногунда тиешелүү товарлар менен тейлөө кызматын жетишерлик эмес сунуштоого алып келсе;

б) өзгөчө кырдаалдарда (жаратылыш кырсыктары, катастрофалар, ири авариялар) же улуттук коопсуздук кызыкчылыгында;

в) Кыргыз Республикасы ушундай объектини коммерциялык эмес пайдаланган учурда;

г) зарыл учурда, сот же монополияга каршы орган тарабынан атаандаштыкка каршы (монополиялык) деп таанылган практиканы оңдоо.

3. Өнөр жай менчик объектин квалификациялуу пайдаланууну каалаган жана даяр кайсы жак болбосун ага аталган объектини пайдаланууга мажбурлоочу лицензия берүү жөнүндө сотко доо арызы менен кайрылууга укуктуу.

Сот аталган доо арызды кароону Сот ишин жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жүргүзөт.

4. Доо арыз берген жак укук ээси тарабынан өнөр жай менчик объектин пайдаланбагандыгынын же жетишсиз пайдалангандыгынын натыйжасында Кыргыз Республикасында тиешелүү товарлар менен тейлөө кызматына реалдуу керектөөнү тастыктаган маалыматтарды, ошондой эле коммерциялык практикада белгиленген тиешелүү шартта белгиленген мезгилде укук ээси менен лицензиялык келишим түзүүгө аракеттенгендиги жана бул аракеттер четтетилгендиги тууралуу маалыматтарды  бериши керек.

Көрсөтүлгөн талаптар ушул Жобонун 2-пунктунун “б” жана “в” пунктчаларында каралган учурларда, колдонулбайт. Ушул Жобонун 2-пунктунун “б” пунктчасында каралган учурда, укук ээсине ушундай пайдалануу жөнүндө кыска мөөнөттөрдө, ал эми ушул Жобонун 2-пунктунун “в” пунктчасында каралган учурунда, кечиктирилбестен кабарланат, мында корголуучу өнөр жай менчик объектинин көлөмү менен пайдаланылышынын узактыгы укук ээсине өлчөмдөш компенсацияны төлөө менен ага уруксат берилген, максаттар менен чектелет.

Эгер укук ээси өнөр жай менчик объектинин пайдаланылбагандыгын же жетишерлик эмес пайдаланылышын жүйөлүү себептер менен шартталгандыгын тастыктай албаса, сот аны пайдаланууга мажбурлоочу лицензия бере алат.

5. Сот мажбурлоочу лицензия берүү жөнүндө чечим чыгарганда төмөнкүдөй жоболорду эске алуу керек:

а) мажбурлоочу лицензия өнөр жай менчик объектинин жеке сапаттарына негизделиши керек;

б) мажбурлоочу лицензиянын көлөмү менен пайдаланылышынын узактыгы ал үчүн коюлган максат менен чектелет;

в) төлөмдөрдүн өлчөмү белгиленген коммерциялык практикага ылайык аныкталган ушу сыяктуу лицензиянын баасынан төмөн белгилениши керек;

г) жарым өткөргүчтөрдүн технологияларына мажбурлоочу лицензия Кыргыз Республикасы тарабынан коммерциялык эмес максатта же сот же монополияга каршы органдын чечими менен атаандаштыкка каршы (монополиялык) деп таанылган практиканы оңдоо үчүн гана берилет;

д) мажбурлоочу лицензия өзгөчө лицензия болуп саналбайт жана башка жакка кайра ыйгарып берүүгө болбойт. Өнөр жай менчигинин аталган объектин пайдаланууга укук мажбурлоочу лицензия берилген жак тарабынан берилиши мүмкүн, башка жакка анда объект пайдаланылып жаткан тиешелүү өндүрүш менен бирге гана берилет;

е) мажбурлоочу лицензия Кыргыз Республикасынын рыногунун керектөөлөрүн камсыздоо үчүн гана берилиши керек.

6. Белгиленген практикага ылайыктуу шарттарда лицензиялык келишим түзүүдөн баш тарткан, ошол эле учурда ойлоп табууга башка патенттин же пайдалуу моделге күбөлүктүн ээсин бузбастан, ойлоп табууну пайдалана албаган патент ээси сотко коргоо документи башка тиешелүү болгон, ойлоп табууга же пайдалуу моделге карата анын ойлоп табуусу экономикалык жактан маанилүү болгон техникалык жетишкендикти билдирген шартта, Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууну же пайдалуу моделди пайдаланууга ага мажбурлоочу лицензия берүү жөнүндө доо арызы менен кайрылууга укуктуу.

Аталган лицензия берилгенде, сот тарабынан ага мажбурлоочу лицензия берүүнү талап кылган жак тарабынан патенттелген ойлоп табууну пайдалануу үчүн зарыл болгон көлөмдө, ошондой эле өлчөмү, мөөнөтү жана төлөмдөрдүн тартиби, ойлоп табууну же пайдалуу моделди пайдалануу чеги белгилениши керек.

Мындай лицензияны кайра ыйгарып берүүгө болбойт. Ушул пункттун негизинде алынган ойлоп табууну же пайдалуу моделди пайдаланууга укук ага байланыштуу ушул укук берилген, ойлоп табууга патентти ыйгарып берүүдө берилиши мүмкүн.

7. Сот же монополияга каршы органдын чечими боюнча атаандаштыкка каршы (монополиялык) деп таанылган практиканы оңдоо үчүн сот мажбурлоочу лицензия берүү жөнүндө чечим чыгарганда ушул Жобонун 4-пунктта жана 5-пункттун “е” пунктчасында каралган шарттарды колдонбоого укуктуу. Атаандаштыкка каршы практиканы оңдоонун зарылчылыгы мындай учурларда, сый акынын өлчөмүн аныктоодо эске алынат. Сот ушундай уруксат берүүгө алып келген шарттар кайрадан келип чыгышы мүмкүн болсо, уруксат берүүнү жокко чыгарууга укуктуу.

8. Мажбурлоочу лицензия берүү жөнүндө чечим эгер ушуга алып келген кырдаал токтотулса жана кайра кайталанышы күмөндүү болсо, мажбурлоочу лицензияны алган жактардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын тиешелүү түрдө сактоо каралат. Сот жүйөлүү арыз боюнча бул кырдаалдардын болушу улантылып жатабы, ушул жөнүндө маселени кароого укуктуу.

9. Ушул Жобо менен каралган иштер боюнча соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү аларды каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигине жөнөтүлөт.

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2000-жылдын 20-январындагы N 225

токтому менен бекитилди

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин

жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу

аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук

сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө

Жобо 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2003-жылдын 27-октябрындагы N 690 токтомунун

редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул Жобо "Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткаруу үчүн иштелип чыккан.

2. Автордук укук жана чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы же бастырып чыгаргандыгы үчүн авторлорго сый акы жеке адамдар же юридикалык тараптар бир конкреттүү учурда эки тараптын тең макулдашуусу боюнча түзүлгөн келишимдин негизинде аныкталат, ошону менен бирге ал ушул Жободо аныкталган минималдык өлчөмдөн аз болбошу керек.

3. Бул Жобо өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу тартибинде жаратылган чыгармаларга карата колдонулбайт.

4. Бул Жобо төмөндөгү минималдык өлчөмдөрдү аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн:

- угуучулар алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык, музыкалуу драмалык жана адабий чыгармаларды жаратуу боюнча заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн;

- аудиовизуалдык (кино-, теле- жана видеофильмдер, слайд-фильм ж.б.) чыгармаларды жараткандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн, мамлекеттик киностудиянын чыгармаларын кошпогондо;

- басып чыгаруу үчүн илимдин, адабият менен искусство чыгармаларын жараткандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрүн.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-октябрындагы N 690 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Ушул Жободо каралбаган чыгармаларды жараткан учурда авторго тиешелүү сый акы тараптарын макулдашуусу боюнча аныкталат жана ал чыгарма жаратуу боюнча келишимде көрсөтүлөт.

6. Заявка боюнча автордук келишимде автор чыгарманы келишимдин шарттарына ылайык жаратууга жана аны заказчынын өзүнө берүүгө милдеттенме алат. Заказчы келишим боюнча белгиленген сый акынын эсебинен авторго аванс берүүгө милдеттүү. Аванстын өлчөмү, аны берүүнүн тартиби жана мөөнөтү тараптардын макулдашуусу боюнча келишимде белгиленет.

7. Эгерде чыгарманы жаратууга бир канча авторлор (мындан ары - автор) катышса, автордук сый акы ушул өлчөмдөрдүн чегинде жалпысынан аныкталат.

Автордук сый акы авторлордун ортосундагы алардын өз ара макулдашуусу боюнча бөлүштүрүлөт жана ал чыгарма жаратуу же чыгарманы басып чыгаруу боюнча келишимде көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай макулдашуу болбогон учурда чыгармага карата автордук укук бардык авторлор тарабынан бирге ишке ашырылат, ал эми сый акы алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт. 

II. Угуучулар алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык,

музыкалуу драмалык жана көркөм чыгармаларды жаратуу боюнча

заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды

угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу

үчүн автордук сый акынын өлчөмдөрү 

8. Угуучулардын алдында аткаруу үчүн драмалык, музыкалык, музыкалуу драмалык жана көркөм адабий чыгармаларды жаратуу боюнча заявкаларды аткаргандыгы үчүн же жарыяланбаган чыгармаларды угуучулар алдында биринчи жолу аткарган (койгон) укугу үчүн автордук сый акынын өлчөмү проценттик эсептөө боюнча чыгарманы коюунун сметалык наркынын 20 процентинен аз болбогон өлчөмдө аныкталат.

9. Авторлор деп:

а) тексттин (пьесанын, либреттонун, инсценировканын жана котормонун) автору;

б) композитор;

н) балетмейстср (ж.б.) эсептелишет.

Чыгарма угуучулардын алдында аткарылганда автордук сый акы Кыргызпатенттин Коллегиясы бекиткен автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн регламентине ылайык бөлүштүрүлөт.

10. Чыгарма автор (авторлор) тарабынан киргизилген толуктоолору жана өзгөртүүлөрү менен кайталап коюлганда автордук сый акынын өлчөмү проценттик эсептөө боюнча чыгарманы кайталап (жаңыртып) коюунун сметалык наркынын 5 проценттен аз болбогон өлчөмүндө аныкталат. 

III. Аудиовизуалдык (кино-, теле- жана видеофильмдер,

слайд- фильмдер, ж.б.) чыгармаларды жараткандыгы үчүн

автордук сый акылардын өлчөмдөрү 

11. Аудиовизуалдык чыгармаларды жараткандыгы үчүн автордук сый акы автор (авторлор) менен түзүлгөн келишимдин негизинде заказчы тарабынан төлөнөт жана ал көркөм фильмдер боюнча сметалык наркынын 10 процентинен аз болбогон өлчөмдө төлөнүүсү жана хроникалык-документалдык, илимий-популярдуу жана башка жанрлар боюнча 7 проценттен аз (болбогон өлчөмдө төлөнүүсү каралат.

12. Кинофильм жаратуучулардын сый акысынын өлчөмү, эгерде аны кино көрсөтүүчү корпорациялар сатып алышса сатуудан алынган суммадан аныкталып, 15 проценттен аз болбошу керек.

Авторлор менен түзүлгөн келишимге мындай мүмкүнчүлүктөр каралган атайын пункт киргизилиши мүмкүн.

13. Аудиовизуалдык чыгармалардын авторлору деп, "Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык:

а) адабий сценарийдин автору;

б) аудиовизуалдык чыгарма үчүн атайын жазылган (тексти менен же тексти жок) музыкалык чыгарманын автору (композитору);

в) режиссер-коюучу;

г) оператор-коюучу;

д) сүрөтчү-коюучу эсептелишет. 

IV. Басып чыгарылуучу илим, адабият жана искусство

чыгармаларын жараткандыгы үчүн автордук

сый акынын өлчөмү 

14. Илим, адабият жана искусство чыгармаларынын бардык түрлөрүн басып чыгарууда аларды жараткандыгы үчүн автордук сый акы жазуу жүзүндө түзүлгөн келишимде чектелген өлчөмдө жана анда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде төлөнүп берилет.

15. Чыгарманы басып чыгаруу жөнүндө автордук келишимдер "Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31статьясында каралган шарттарга дал келиши керек.

16. Автордук сый акынын өлчөмү чыгарманын эстетикалык-көркөмдүк баалуулугуна, көлөмүнө жана басып чыгаруу иштеринин татаалдыгына жараша автор менен түзүлгөн келишим боюнча чектелет жана ал бүт тираждын саттыкка чыгарылгандыгы наркынын 10 процентинен аз болбошу керек.

17. Эгерде автордук укук менен корголгон чыгарма автор (автордук укуктун ээси) менен келишим түзүлбөстөн басып чыгарылса, автор (автордук укуктун ээси) өзүнө келтирилген моралдык жана материалдык зыян тарткандыгы үчүн чоң өлчөмдөгү компенсация алуу укугуна соттук тартипте жетишкен учурдан бөлөк учурда, басма авторго (автордук укуктун ээсине) ушул Жобонун 16- пунктунда чектелген өлчөмдөн аз эмес өлчөмдө автордук сый акы төлөп берүүгө милдеттүү.

18. Автордук сый акы, келишимде башка шарттар каралбаса, үч этапта төлөнүп берилиши мүмкүн:

- келишим түзүлгөн учурда автордук сый акынын жалпы суммасынын үчтөн бир (1/3) өлчөмүнөн кем эмес аванс төлөнөт;

- автордук сый акынын кийинки үчтөн бир (1/3) өлчөмү бул тираж басып чыгарылганда төлөнөт;

- калган суммасы бүт тираж сатылгандан кийин төлөнөт.

19. Илим, адабият жана искусство чыгармалары кайталап басып чыгарылганда (кайтадан басылганда) автордук сый акы төмөнкү өлчөмдөрдө:

- экинчи басылышы үчүн - 7 процент;

- үчүнчү басылышы үчүн - 5 процент;

- төртүнчү басылышы үчүн - 3 процент;

- бешинчи басылышы жана калган кийинки басылыштары үчүн бүт тираждын сатыкка чыгарылгандагы наркынын 1,5 процент өлчөмүндө төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2004-жылдын

23-февралындагы N 93

токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү

боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн

2006-жылдын 27-сентябрындагы N 695,

2007-жылдын 28-августундагы N 377,

2012-жылдын 25-майындагы N 318,

2012-жылдын 31-декабрындагы N 878

токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Иптеллектуалдык менчик жаатында тартип бузуударга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары - Комиссия) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү тартин бузууларга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу максатында аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын өз ара аракеттерин камсыз кылуучу координациялык орган болуп саналат.

2. Комиссия өз иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат. 

II. Комиссиянын негизги милдеттери 

3. Комиссиянын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп эсептелет:

а) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу;

б) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын өз ара натыйжалуу аракеттерин камсыз кылуу жана иш-аракеттерин координациялоо;

в) интеллектуалдык менчик жаатында ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу;

г) интеллектуалдык менчик жаатында укуктук маданиятты калыптандыруу;

д) интеллектуалдык менчик объектилерин мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;

е) интеллектуалдык менчик бйюнча тартип бузууларга каршы аракеттенүү жаатында эл аралык кызматташууну кеңейтүү. 

III. Комиссияиын иш-милдеттери жана укуктары 

4. Комиссияга төмөнкү иш-милдеттер жүктөлөт:

а) Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жаатындага кырдаалды комплекстүү талдоону жүргүзүү, аталган тармакта тартип бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

б) иителлектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын иш-аракеттерии координациялоо;

в) интеллектуалдык менчик жаатында мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштен чыгуу;

г) интеллектуалдык менчик жаатындагы иш-аракеттердин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

д) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүүгө карата иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү;

е) интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузуларга каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташуусун кеңейтүү жөнүндө сунуштарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тиешелүү эл аралык келишимдерге катышуусу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү;

ж) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Ресиубликасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин жүзөгө ашырылышын контролдоону уюштурууга көмөктөшүү.

5. Комиссия төмөнкү укуктарга ээ:

а) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча аткаруучу бийлик органдарынан, мамлекеттик жана башка уюмдардан белгиленген тартипте маалымат (материал) сурап алууга, аткаруучу бийлик органдарынын тиешелүү маалымат банктарынын маалмматтарын белгиленген тартипте пайдаланууга;

б) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзүнүн заседаниелеринде аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын жетекчилеринин жана кызмат адамдарынын маалыматтарын угууга;

в) зарыл учурда интеллектуалдык менчик жаатындагы программалар менен долбоорлорду эксперттөөнү уюштурууга;

г) айрым маселелерди кароо үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүнөн, окумуштуулар менен адистерден турган эксперттик жана жумушчу топторду түзүүгө;

д) интеллектуалдык менчик маселелери боюнча белгиленген тартипте кеңешмелерди, конференция жана жумушчу жолугушууларды уюштурууга жана өткөрүүгө. 

IV. Комиссиянын иш-аракетинин тартиби 

6. Комиссиянын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министр эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 27-сентябрындагы N 695, 2012-жылдын 31-декабрындагы N 878 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

7. Комиссиянын иши Комиссиянын заседаниесинде бекитилген план боюнча жүргүзүлөт. Комиссия мүчөлөрү иштин планы, заседаниелердин күн тартиби боюнча сунуш киргизишет жана Комиссиянын заседаниелерине материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоого катышат.

8. Комиссиянын заседаниелери зарылдыгына жараша, бирок жарым жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Комиссиянын заседаниеси, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынын көбү катышса, укуктуу болуп саналат.

9. Комиссия мүчөлөрү заседаниелерге жеке өздөрү катышат, ордуна башкаларды жиберүүгө укуксуз. Комиссия мүчөсү заседаниеге келбей калган учурда ал каралуучу маселелер боюнча өз пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу.

Аткаруучу бийлик органдарынын, мамлекеттик жана башка уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Комиссиянын заседаниелерине Комиссия аныктаган тартипте катышат.

Комиссия айрым маселелерди жабык заседаниеде карашы мүмкүн.

10. Комиссиянын чечими Комиссиянын заседаниеге катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ал протокол менен таризделип, ага Комиссиянын төрагасы кол коет. Эгерде добуш бирдей болуп калса Комиссиянын төрагасы добуш берген чечим кабыл алынат.

Комиссиянын заседаниесинин күн тартибин жана анын иштөө регламентин Комиссиянын төрагасы, же болбосо анын тапшыруусу боюнча төраганын орунбасары бекитет.

11. Комиссиянын компетенцияларынын чегинде кабыл алынган чечимдери Комиссияга кирген бийлик органдары, ошондой эле аталган органдар тескөөчү чөйрөдө иш жүргүзгөн уюмдар үчүн милдеттүү болуп сапалат.

12. Комиссиянын ишине зарылдыгына жараша анын курамына кирбеген мамлекеттик бийлик органдарынын кызмат адамдары жана уюмдардын өкүлдөрү тартылышы мүмкүн.

13. Комиссиянын иш-аракетин уюштуруу-усулдук жактан камсыздоону Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 28-августундагы N 377, 2012-жылдын 25-майындагы N 318 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 29-февралындагы

N 155 токтому менен

бекитилген

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик

объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө

ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 71 токтомунун редакциясына ылайык)

Бул Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобо Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлерин (мындан ары - ИМО мамреестрлери) жүргүзүү тартибин аныктайт.

1. Ушул Жободо пайдаланылган негизги кыскартуулар:

ИМБДУ - Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму;

ИМБДУ SТ.9 - Патенттик документтердеги жана кошумча коргоо күбөлүктөрүндөгү библиографиялык маалыматтар боюнча сунуштар;

ИМБДУ SТ.60 - Товардык белгилер жөнүндө библиографиялык маалыматтарга тиешелүү сунуштар;

ИМБДУ SТ.80 - Өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө библиографиялык маалыматтарга тиешелүү сунуштар;

ИНИД - Патенттик документтердин библиографиялык маалыматтарынын коддору;

ЭПК - Эл аралык патенттик классификация;

РСТ - Патенттик кооперация жөнүндө келишим;

ТКЭК - Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо. Кыргыз Республикасы "Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ница макулдашуусуна Кыргыз Республикасынын кошулушу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык кошулган;

ӨҮЭК - Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы;

СССР - Советтик Социалисттик Республикалар Союзу;

реестрлер бөлүмү - Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмү;

Автордук укук объектилеринин идентификатору:

С01 - адабий чыгармалар (адабий көркөм, илимий, окуу, публицистикалык жана башка чыгармалар);

С02 - драмалык жана сценарийлик чыгармалар;

С03 - музыкалык-драмалык чыгармалар;

С04 - хореографиялык чыгармалар жана пантомималар;

С05 - тексти бар же тексти жок музыкалык чыгармалар;

С06 - живопись, скульптура, график, дизайн чыгармалары жана көркөм сүрөт искусствосунун башка чыгармалары;

С07 - декоративдик-колдонмо жана сценографиялык искусство чыгармалары;

С08 - архитектура, шаар куруу жана сейил бак искусство чыгармалары;

С09 - фотосүрөт чыгармалары жана фотосүрөткө окшош ыкма менен алынган чыгармалар;

С10 - географиялык, геологиялык жана башка карталар, пландар, эскиздер жана географияга, топографияга жана башка илимдерге тиешелүү чыгармалар;

С20 - аудиовизуалдык чыгармалар (кино-, теле- жана видеофильмдер, слайдфильмдер жана башка видеочыгармалар);

Чектеш укуктар объектилеринин идентификатору:

Р21 - коюулар;

Р22 - аткаруулар;

Р23 - фонограммалар;

Р24 - эфирдик-кабелдик уктуруу уюмдарынын берүүлөрү.

2. ИМО Мамреестрлери Кыргыз Республикасынын укуктук коргоосу берилүүчү интеллектуалдык менчик объектилерин каттоо, ошондой эле алардын укуктук статустарынын бардык өзгөртүүлөрү үчүн арналган расмий документтер болуп эсептелишет.

ИМО мамреестрлери ар бир бети номерлештирилген, көктөлгөн жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн, Кыргызпатенттин Мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө (мындан ары-Мамреестрлер бөлүмү) дайыма сакталып туруучу китептер болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын ИМО Мамреестрлери төмөндөгүлөрдү камтыйт:

1) Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын мамлекеттик реестри;

2) Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестри;

3) Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестри;

4) Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри;

5) Кыргыз Республикасынын жалпыга белгилүү товардык белгилеринин мамлекеттик реестри;

6) Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын мамлекеттик реестри;

7) Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестри;

8) Кыргыз Республикасынын корголуучу селекциялык жетишкендиктеринин мамлекеттик реестри;

9) Кыргыз Республикасынын электрондук эсептөөчү машиналар үчүн программаларынын мамлекеттик реестри;

10) Кыргыз Республикасынын маалымат базаларынын мамлекеттик реестри;

11) Кыргыз Республикасынын интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестри;

12) Кыргыз Республикасынын автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестри;

13) Кыргыз Республикасынын чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестри;

14) Кыргыз Республикасынын рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестри;

15) Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестри.

ИМОнун жогоруда саналган Мамреестрлерин жүргүзүү тартиби ушул Жобого 1-15-тиркемелерде келтирилген.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ОТ мамреестринде ойлоп табууну каттоо тартиби

1. Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын мамлекеттик реестри (мындан ары - ОТ мамреестри) ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары - патенттер) берилген ойлоп табууларды каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. "Ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патенти" термини төмөндөгү түшүнүктөрдү камтыйт: маңызы боюнча экспертиза жүргүзүлгөн патент, же маңызы боюнча экспертиза жүргүзүлбөгөн - өтүнүчүнүн жоопкерчилиги астындагы патент.

3. Ойлоп табуу жөнүндө маалыматтарды ОТ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, ойлоп табууга патент берүү жөнүндө чечим жана ойлоп табууну каттоо, жарыялоо жана патент бергендиги үчүн алымдарды төлөө эсептелет.

4. ОТ мамреестринде ойлоп табууну каттоодо маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн ИНИДдин коддорун коюу менен, ИМБДУнун SТ.9 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

5. ОТ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- СССРдин коргоо документинин номери (10);

- ОТ мамреестриндеги каттоо номери (11);

- документтин түрү (12);

- ОТ мамреестринде ойлоп табуунун катталган датасы (15);

- өтүнмөнүн каттоо номери (СССР коргоо документтерин кайра каттоо үчүн СССР өтүнмөсүнүн номери) (21);

- өтүнмө берилген дата (22);

- ойлоп табууга менчик укугунун аракети башталган дата (24);

- анын негизинде конвенциялык артыкчылык суралган өтүнмөнүн номери (31);

- конвенциялык артыкчылыктын датасы (32);

- конвенциялык артыкчылыктын өлкөсү (33);

- ойлоп табуу жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери (46);

- ЭПКнын индекси(тери) (51);

- ойлоп табуунун аталышы (54);

- ойлоп табуунун формуласы (57);

- ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана берилген датасы (62);

- өтүнмө ээсинин(леринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (71);

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду (72);

- патент ээсинин(леринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патентик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);

- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (75);

- ошондой эле өтүнмө ээлери жана патент(тердин) ээси(лери) болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (76);

- РСТ өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: каттоо номери, берилген датасы (86);

- кат алышуулар үчүн даректер (98).

2. ОТ мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

6. ОТ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- патент ээсинин аталышын же атын өзгөртүү жөнүндө жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- патентти өткөрүп берүү жөнүндө же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү тууралуу катталган лицензиялык келишим жөнүндө;

- патентти толугу менен же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- фармацевтикага тиешелүү патенттин жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө;

- патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө;

- патентти жарым жартылай жараксыз деп таанууда ойлоп табуунун формуласын өзгөртүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- патенттин дубликатын берүү жөнүндө.

1) Патент ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ОТ мамреестрине патент ээсинин аталышын же атын өзгөртүү жөнүндө жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп патент ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- патент номерин;

- өтүнмө номерин;

- өтүнмө берилген датаны;

- ойлоп табуунун аталышын;

- патент ээсинин мурунку жана жаңы аты-жөнүн же аталышын жана дарегин.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- патенттин түп нускасы;

- белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- патент ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Өзгөртүүлөрдү киргизүү патент ээсинин аталышы же аты-жөнү анын кайра түзүлүүсүнө, укук мураскорлугуна байланыштуу өзгөргөндө болушу мүмкүн.

Бул учурда өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документ төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- кайра түзүүнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий документи;

- кайра түзүү жана укук мураскорлугу жөнүндө соттун чечими;

- кайра түзүү жөнүндө белгиси бар уюмдун уставы;

Чет өлкөлүк юридикалык жактар, көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр болуп өткөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документти көрсөтүшөт.

Документтер алар келип түшкөн датадан баштап бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде патент ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу документтердин сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн. Сурам жөнөтүлгөндө документти карап чыгуунун мөөнөтү ылайыгына жараша бир айга узартылат.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- ОТ мамреестрине жана патентке кошумча баракка патент ээсинин жаңы аты-жөнүн, аталышын жана (же) жашаган/турган ордунун дарегин киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- киргизилген өзгөртүүлөрү бар патентти патент ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) тапшырат же анын дареги боюнча жөнөтөт.

2) Патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим тууралуу маалыматтарды киргизүү.

Патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим тууралуу маалыматтарды ОТ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Патентти өткөрүп бергендиги жөнүндө келишимди же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү тууралуу лицензиялык келишимди каттоодо реестрлер бөлүмү чечимди алган датадан баштап бир айдын ичинде жана патенттин түпнускасы бар болгондо:

- ОТ мамреестрине жана патентке карата кошумча баракка тиешелүү маалыматтарды киргизет;

патент ээсинин (патенттик ишенимдүү өкүлдүн) дарегине маалыматтар киргизилген патентти тапшырат же жөнөтөт.

Мында ОТ мамреестрине жана патенттин кошумча барагына төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча:

укук мураскору;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү жөнүндө келишим боюнча:

лицензиат;

лицензиянын түрү;

өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

келишимдин жарактуулук мөөнөтү;

- кайсы жакка болбосун ачык лицензияга укук берүү жөнүндө келишим боюнча:

ачык лицензия жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата жана бюллетендин номери.

3) Патентти толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Ойлоп табууну толук же жарым жартылай жараксыз деп таануунун негизи болуп ("Патент мыйзамы" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31- жана 32-беренелери (мындан ары - Мыйзам)) мыйзамдык күчүнө кирген соттун чечиминин негизиндеги Апелляциялык кеңештин чечими же соттун чечиминин негизинде чыгарылган Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин чечимин же Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн баштап бир айдын ичинде:

- ОТ мамреестрине жана патенттин кошумча барагына тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- ОТ мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарларды жарыялоого жөнөтөт.

ОТ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ойлоп табууну каттоону толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- ойлоп табууну каттоону жарым жартылай жараксыз деп таанууда ойлоп табуунун формуласын өзгөртүү жөнүндө.

4) Патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды ОТ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн баштап бир айдын ичинде:

- ОТ мамреестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- ОТ мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарларды жарыялоого жөнөтөт.

ОТ мамреестрине патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- Мыйзамдын 4-беренесине ылайык белгиленген жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин;

- патентти күчүндө кармоо үчүн алым белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөндө - патентти күчүндө кармоо үчүн алым төлөөнүн белгиленген мөөнөтү өткөн датадан баштап;

- Кыргызпатентке патент ээси берген арыздын негизинде.

5) Фармацевтикага тиешелүү болгон патенттин жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Фармацевтикага тиешелүү болгон ойлоп табууга патенттин жарактуулук мөөнөтү Кыргызпатент тарабынан беш жылдан көп эмес мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

Патенттин жарактуулугун узартуу жөнүндө маалыматтарды ОТ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, патент ээсинин же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн өтүнүч каты кызмат кылат. Жарактуулук мөөнөтү алым төлөнгөн шартта узартылат.

Жолдомо төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- патенттин номерин;

- өтүнмөнүн номерин;

- ойлоп табуунун аталышын;

- патент ээсин көрсөтүүнү (жеке жактын аты-жөнүн же юридикалык жактын аталышын);

- кат алышуу үчүн дарек.

Өтүнүч катка төмөндөгүлөр тиркелүүгө тийиш:

- патенттин түпнускасы;

- пайдаланууга компетенттүү органдын уруксаттамасынын көчүрмөсү;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- патент ээсинин патентик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты, эгерде өтүнүч кат ал аркылуу берилген болсо.

Документтер Кыргызпатентке алар келип түшкөн датадан баштап бир айдын ичинде каралат.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- ОТ мамреестрине патенттин жарактуулук мөөнөтүнүн кайсыга чейин узартылгандыгын киргизет;

- патенттин жарактуулук мөөнөтүнүн узартылышы жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет;

- патенттин түпнускасына анын жарактуулугун узартылгандыгы жөнүндө белги коет;

- патент ээсинин (патенттик ишенимдүү өкүлдүн) дарегине өзгөртүүлөр киргизилген патентти тапшырат же жөнөтөт.

6) Талашсыз жана техникалык каталардын ондоолорун киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо, алым төлөөсүз, Кыргызпатент тарабынан ОТ мамреестрине жана патентке киргизилет. Өтүнмө ээсинин күнөөсү боюнча кетирилген каталарды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

ОТ мамреестрине талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин буйругу же патент ээсинин арызы кызмат кылат.

Мамреестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругу же патент ээсинин арызын алган күндөн баштап бир айдын ичинде:

- ОТ мамреестрине талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизет;

- патентке тиешелүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

7) Патенттин дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Патенттин түпнускасы жоголгон же бузулган учурда, патент ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча, Кыргызпатент тарабынан патенттин дубликаты берилиши мүмкүн. Патенттин бир нече ээси болгондо, дубликат патенттин бардык ээлеринин же алардын укук мураскерлеринин биргелешкен арызы боюнча берилет. Дубликаттын берилиши патенттин дубликатынын берилиши жөнүндөгү маалыматтарды киргизүүнүн негизи болуп эсептелет.

Арызга тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскорлугу жөнүндө документ (зарыл болгон учурда) (мисалы, мураска укук жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында ОТ мамреестрлер бөлүмү:

- ОТ мамреестрине дубликат берилгендиги жөнүндөгү маалыматтарды киргизет;

- дубликатты патент ээсине же анын укук мураскерине (патенттик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Патенттин дубликатын берүү, Кыргызпатентке арыз келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Патенттин дубликаты анда көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча патенттин түпнускасына дал келет жана аны менен юридикалык бирдей күчкө ээ.

Патенттин дубликаты патенттин бланкасында (жана кошумча баракта, ал бар болгон учурда) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде патенттин түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелинет.

Ойлоп табууга патенттин дубликаты берилгендиги жөнүндөгү маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ПМ мамреестринде пайдалуу моделди каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестри (мындан ары-ПМ мамреестри) пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары-патенттер) берилген пайдалуу моделдерди каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. Пайдалуу модель жөнүндө маалыматтарды ПМ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө чечим жана пайдалуу моделди каттоо, жарыялоо жана патент бергендиги үчүн алымдарды төлөө эсептелет.

3. ПМ мамреестринде пайдалуу моделди каттоодо маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн ИНИДдин коддорун коюу менен, ИМБДУнун SТ.9 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. ПМ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ПМ мамреестриндеги каттоо номери (11);

- документтин түрү (12);

- ПМ мамреестринде пайдалуу моделдин катталган датасы (15);

- өтүнмөнүн каттоо номери (21);

- өтүнмө берилген дата (22);

- пайдалуу моделге менчик укугунун аракети башталган дата (24);

- анын негизинде конвенциялык артыкчылык суралган өтүнмөнүн номери (31);

- конвенциялык артыкчылыктын датасы (32);

- конвенциялык артыкчылыктын өлкөсү (33);

- пайдалуу модель жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери (46);

- ЭПКнын индекси(тери) (51);

- пайдалуу моделдин аталышы (54);

- пайдалуу моделдин формуласы (57);

- ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана берилген датасы (62);

- өтүнмө ээсинин(ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (71);

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду (72);

- патент ээсинин(ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патентик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);

- өтүнмө ээлери болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (75);

- өтүнмө ээлери жана патент(тердин) ээси(лери) болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (76);

- РСТ өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: каттоо номери, берилген датасы (86);

- кат алышуулар үчүн даректер (98).

2. ПМ мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

5. ПМ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- патент ээсинин аталышын же атын өзгөртүү жөнүндө жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим жөнүндө;

- пайдалуу моделди пайдаланууга укук берүү тууралуу катталган лицензиялык келишим жөнүндө;

- ачык лицензияга укук берүү жөнүндө;

- патентти толугу менен же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- патенттин жарактуулугун токтотуу, жоюу жөнүндө;

- патентти жарым жартылай жараксыз деп таанууда пайдалуу моделдин формуласын өзгөртүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- патенттин дубликатын берүү жөнүндө.

ПМ мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана пайдалуу моделди каттоо жөнүндө патент берүү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 2-главасынын 6-пунктунун 1-7-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ӨҮ мамреестринде өнөр жан үлгүсүн каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестри (мындан ары - ӨҮ мамреестри) өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары-патенттер) берилген өнөр жай үлгүлөрүн каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. "Өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патенти" термини төмөндөгү түшүнүктөрдү камтыйт: маңызы боюнча экспертиза жүргүзүлгөн патент, же маңызы боюнча экспертиза жүргүзүлбөгөн - Өтүнмө ээсинин жоопкерчилиги астындагы патент.

3. ӨҮ мамреестринде өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды каттоо үчүн негиз болуп өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө чечим жана өнөр жай үлгүсүн каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымдардын төлөнүшү эсептелет.

4. ӨҮ мамреестринде өнөр жай үлгүсүн каттоодо маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн ИНИДдин коддорун коюу менен, ИМБДУнун SТ.80 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

5. ӨҮ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- СССРдин коргоо документинин номери (10);

- ӨҮ мамреестриндеги каттоо номери (11);

- табигый тилдеги документтин түрү (12);

- ӨҮ мамреестринде өнөр жай үлгүсүнүн катталган датасы (15);

- өтүнмөнүн каттоо номери (СССР коргоо документтерин кайра каттоо үчүн СССР өтүнмөсүнүн номери) (21);

- өтүнмө берилген дата (22);

- өнөр жай үлгүсүнө менчик укугунун аракети башталган дата (24);

- билдирилген варианттардын саны (28);

- анын негизинде конвенциялык артыкчылык суралган өтүнмөнүн номери (31);

- конвенциялык артыкчылыктын датасы (32);

- конвенциялык артыкчылыктын өлкөсү (33);

- өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери (45);

- ӨҮЭКнын индекси(тери) (51);

- өнөр жай үлгүсүнүн аталышы (54);

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүшү (сүрөтү, фотосүрөтү) (55);

- өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси (57);

- ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана берилген датасы (62);

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (71);

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду (72);

- патент ээсинин(леринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патентик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);

- ошондой эле өтүнмө ээлери болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (75);

- ошондой эле өтүнмө ээлери жана патент(тердин) ээси(лери) болуп эсептелген(ишкен) автор(лор), өлкөнүн коду (76);

- кат алышуулар үчүн даректер (98).

2. ӨҮ мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

6. ӨҮ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- өнөр жай үлгүсүнүн ээсинин аталышын же аты-жөнүнүн өзгөрүшү жөнүндө жана/же анын дарегинин же турган жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу;

- өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга укук берүү жөнүндө катталган лицензиялык келишим тууралуу;

- патентти толугу менен же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- патентти жарым жартылай жараксыз деп таанууда өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин өзгөртүү жөнүндө;

- патенттин аракетин токтотуу, жоюу жөнүндө;

- ачык лицензияга укук берүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- патенттин дубликатын берүү жөнүндө;

ӨҮ Мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана өнөр жай үлгүсүн каттоо жөнүндө патент берүү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 2-главасынын 6-пунктунун 1-7-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 71 токтомунун редакциясына ылайык)

1. ТБ мамреестрине товардык белгини каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестри (мындан ары-ТБ мамреестри) товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ТБ мамреестринде ага каттоо номерин берүү менен товардык белги жөнүндө маалыматтарды каттоо үчүн негиз болуп товардык белгиге күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана товардык белгини каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алымдардын төлөнүшү эсептелет.

3. ТБ мамреестринде товардык белгилерди каттоодо маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн ИНИДдин коддорун коюу менен, ИМБДУнун SТ.60 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. ТБ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- СССРдин күбөлүктөрүнүн номери (10);

- ТБ мамреестриндеги каттоо номери (11);

- ТБ мамреестринде товардык белгинин катталган датасы (15);

- товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүнүн бүткөн датасы (18);

- өтүнмөнүн каттоо номери (21);

- өтүнмө берилген дата (22);

- көргөзмөдө көрсөтүлгөн датаны камтуу менен, артыкчылыктын башка датасы (23);

- товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтү башталган дата (24);

- анын негизинде конвенциялык артыкчылык суралган өтүнмөнүн номери (31);

- конвенциялык артыкчылыктын датасы (32);

- конвенциялык артыкчылыктын өлкөсү (33);

- ТКЭКтин классы(тары) (51);

- Вена классификациясы боюнча класстар (53);

- товардык белгинин сүрөттөлүшү (54);

- белги жамааттык болуп эсептелээрине көрсөтмө (55);

- белги көлөмдүү болуп эсептелээрине көрсөтмө (56);

- катталган товардык белгилерди белгилөө үчүн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси (57);

- айрым бир элементтерди коргоодон чыгаруу (дискламация) (58);

- билдирилген түстөрдү көрсөтүү (59);

- товардык белгинин ээсинин(леринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);

- кат алышуулар үчүн даректер (98).

5. Жамааттык белгини каттоо "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары - Мыйзам) 12-беренесине ылайык жүргүзүлөт. Жамааттык белгилерге кошумча түрүндө ТБ мамреестрине жана күбөлүккө жамааттык белгилерди пайдаланууга укугу бар юридикалык жактар жөнүндө маалыматтар, уставга жана жамааттык белгилерди пайдаланууга укугу бар ишканалар менен уюмдардын жетекчилеринин бардыгынын кол койгон датасына шилтеме киргизилет.

2. ТБ мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

6. ТБ мамреестрин алып баруу процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- товардык белгинин аталышынын же ээсинин аты-жөнүнүн өзгөрүшү жөнүндө жана/же анын дарегинин же турган жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- аларга карата товардык белги катталган товарлардын тизмесин кыскартуу жөнүндө;

- анын маңызын өзгөртпөй турган товардык белгинин кээ бир элементтерин өзгөртүү жөнүндө;

- товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө;

- товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө;

- товардык белгини каттоону толугу менен же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- товардык белгини каттоонун аракетин токтотуу жөнүндө;

- товардык белгини каттоонун аракеттенүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу жөнүндө;

- товардык белгиге күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Товардык белгинин ээсинин аталышынын же ээсинин аты-жөнүнүн өзгөрүшү жөнүндө жана/же анын дарегинин же турган жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТБ мамреестрине товардык белгинин ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн өзгөрүшү жөнүндө жана/же анын дарегинин же турган жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, товардык белгинин ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө берилген дата;

- товардык белгинин аталышы;

- товардык белгинин ээсинин мурдагы жана жаңы аты-жөнү же толук аталышы жана дареги.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- товардык белгинин ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген, Кыргызпатентте катталган ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Өзгөртүүлөрдү киргизүү анын кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу товардык белгинин ээсинин аталышынын, же аты-жөнүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу болушу мүмкүн.

Бул учурда өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документ төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- кайра түзүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий документи;

- кайра түзүү же укук мураскерлик жөнүндө соттун чечими;

- кайра түзүү тууралуу белгиси менен уюмдун уставы.

Чет өлкөлүк юридикалык жактар көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр болуп өткөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документти көрсөтүшөт.

Документтер алар келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактала турган материалдардын сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн. Сурамды жөнөтүүдө документтерди карап чыгуу мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- ТБ мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына товардык белгинин ээсинин жаңы аталышын же аты-жөнүн жана/же дарегин киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Аларга карата товардык белги катталган товарлардын тизмесин кыскартуу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү.

ТБ мамреестрине товардык белги катталгандарга карата товарлардын тизмесин кыскартуу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп, товардык белгинин ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- берилген датасы;

- товардык белгинин ээсин көрсөтүү (жеке жактын аты-жөнү, же юридикалык жактын аталышы);

- товардык белгинин ээсинин өкүлүн көрсөтүү;

- кат алышуу үчүн дарек;

- кыскартылган товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси.

Арызга алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Арыз ал келип түшкөн датадан баштап бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу материалдардын сурамы жиберилиши мүмкүн. Сурамды жөнөтүүдө документтерди карап чыгуу мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- ТБ мамреестрине жана күбөлүккө берилген кошумча баракка товарлардын тизими кыскаргандыгы жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

3) Анын маңызын өзгөртпөй турган товардык белгинин кээ бир элементтерин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Анын маңызын өзгөртпөй турган товардык белгинин кээ бир элементтерин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, товардык белгинин ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмө номери;

- берилген датасы;

- товардык белгинин ээсин көрсөтүү (жеке жактын аты-жөнүн же юридикалык жактын аталышын);

- товардык белгинин ээсинин өкүлүн көрсөтүү;

- кат алышуу үчүн дарек;

- белгиге киргизилген кээ бир элементтерди өзгөртүү жөнүндө маалыматтардын сыпаттамасы;

- катталган белги;

- өзгөртүлгөн түрдөгү белги.

Товардык белгинин кээ бир элементтерин өзгөртүүнү киргизүүдө, өзгөртүлгөн сүрөт 25 нуска санында көрсөтүлөт. Өзгөртүүлөр, алар маанисиз болуп эсептелген учурда каралат, б.а. белгинин визуалдык жана/же фонетикалык таасирин өзгөртпөй турган болсо.

Арызга тиркелет:

- күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- товардык белгинин ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген, Кыргызпатент тарабынан катталган ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Арыз ал келип түшкөн датадан баштап бир айдын ичинде каралат жана карап чыгуу аяктаган соң реестрлер бөлүмү:

- ТБ мамреестрине жана күбөлүккө кошумча баракка анын маңызын өзгөртпөй турган товардык белгинин кээ бир элементтерин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

4) Товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө келишимди же товардык белгини пайдаланууга укук берүү тууралуу лицензиялык келишимди каттоодо реестрлер бөлүмү чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде жана күбөлүктүн түпнускасы бар болгондо:

- ТБ мамреестрине жана күбөлүккө кошумча баракка тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

Мында ТБ мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча:

укук мураскери;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө келишим боюнча:

лицензиат;

лицензиянын түрү;

өткөрүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгаруу датасы;

келишимдин жарактуулук мөөнөтү.

5) Товардык белгини каттоону толук же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Товардык белгини каттоону толук же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Апелляциялык кеңештин чечими же күчүнө кирген соттун чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин чечимин же Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ТБ мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- ТБ мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

ТБ мамреестрине товардык белгини каттоону толук же жарымжартылай жараксыз деп таануу жөнүндө төмөндөгүдөй маалыматтар киргизилет:

- эгерде ал Мыйзамдын 4-беренесинде белгиленген талаптарды бузуу менен жүргүзүлгөн болсо, анын аракетинин бүтүндөй мөөнөтү ичинде;

- Мыйзамдын 5-беренесинде белгиленген негиз боюнча расмий бюллетенде товардык белгини каттоо жөнүндө маалыматтар жарыяланган датадан тартып беш жыл ичинде;

- эгерде ал Мыйзамдын 3-беренесинин экинчи бөлүгүндө белгиленген талаптарды бузуу менен жүргүзүлгөн болсо, анын аракетинин бүтүндөй мөөнөтү ичинде.

Кайсы жак болбосун, белгиленген мөөнөт ичинде, алым төлөө менен, Апелляциялык кеңешке товардык белгини каттоого каршылыгын билдире алат. Товардык белгини каттоого карата каршылык ал келип түшкөндөн тартып төрт айдын ичинде каралууга тийиш.

Апелляциялык кеңештин чечими өтүнмө ээси тарабынан аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде сотко даттанылышы мүмкүн.

6) Товардык белгини каттоонун аракетин токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТБ мамреестрине товардык белгини каттоонун аракетин токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү (Мыйзамдын 26-беренеси) үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ТБ мамреестрине тийиштүү маалыматтарды киргизет;

- ТБ мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

ТБ мамреестрине товардык белгини каттоонун жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- Мыйзамдын 15-беренесинде караштырылган анын жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин;

- Мыйзамдын 19-беренесинин үчүнчү бөлүгүнө ылайык, бирдиктүү сапатка же башка жалпы мүнөздөмөгө ээ болбогон товарларга жамааттык белгини пайдалануу себеби боюнча анын жарактуулук мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө мыйзамдык күчүнө кирүүчү соттун чечиминин негизинде;

- Мыйзамдын 20-беренесинин бешинчи бөлүгүнө ылайык товардык белгини пайдаланбагандыгы боюнча анын жарактуулук мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө мыйзамдык күчүнө кирген соттун чечиминин негизинде;

- анын жарактуулук мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө Кыргызпатенттин чечиминин негизинде, ал эми юридикалык жак - товардык белгинин ээси жоюлганда же укук мураскерлиги түзүлбөстөн жеке жактын - товардык белгинин ээсинин ишкердик иши токтотулганда ал сотко даттанылган болсо - соттун чечими боюнча;

- товардык белги товардын белгилүү бир түрүн белгилөө катары жалпы

колдонууга кирген белгиге айланган учурда, мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин негизинде,

- товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө ээсинин арызынын негизинде.

7) Товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүнүн акыркы жылынын ичинде берилген товардык белгинин ээсинин же укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы кызмат кылат. Каттоонун жарактуулук мөөнөтү алым төлөнгөн шартта ар бир жолу он жылга узартылышы мүмкүн. Товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн, товардык белгинин ээсинин өтүнүч каты боюнча, кошумча алым төлөнгөн шартта каттоонун жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин ага алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн.

Арыз төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтү;

- товардык белгинин ээсин көрсөтүү (жеке жактын аты-жөнү, же юридикалык жактын аталышы);

- кат алышуу үчүн дарек.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелүүгө тийиш:

- товардык белгиге күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- товардык белгинин ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патентик ишенимдүү өкүлгө берилген, ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Документтерди карап чыгуу алар Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө күбөлүккө кошумча барак даярдайт;

- ТБ мамреестрине товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтү кайсыга чейин узартылган датаны киргизет;

- товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган, күбөлүктүн кошумча барагын тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

8) Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген талашсыз же техникалык каталарды оңдоо алым төлөтүлбөстөн Кыргызпатент тарабынан ТБ мамреестрине жана күбөлүккө киргизилет. Өтүнмө ээси тарабынан кетирилген каталарды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону ТБ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу же товардык белгинин ээсинин арызы кызмат кылат.

Мамреестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун же күбөлүктүн ээсинин арызын алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ТБ мамреестрине талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону киргизет;

- күбөлүккө тиешелүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

8-1) Товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу жөнүндө маалыматтарды ТБ мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп эл аралык каттоонун ээси, же болбосо анын өкүлү тарабынан белгинин улуттук каттоосун күбөлөндүрүүчү күбөлүктүн номерин көрсөтүү менен, товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу жөнүндө Кыргызпатентке берилген арыз эсептелет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- ишеним кат, эгерде арыз товардык белгинин ээсинин өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе.

Товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу төмөнкү шарттар сакталган учурда ишке ашырылат:

- 1891-жылдын 14-апрелиндеги Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун 3 ter беренесине жана 1989-жылдын 28-июнундагы Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна протоколдун 3 ter беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын көрсөтмөсү эл аралык каттоодо же аймактык кеңейтүү жөнүндө арызда камтылат;

- улуттук жана эл аралык каттоонун ээси болуп бир эле адам эсептелет;

- улуттук жана эл аралык каттоонун предмети болуп бир эле белги эсептелет;

- улуттук жана эл аралык каттоонун предмети болуп эсептелген белги, ошол эле товарлар жана/же кызмат көрсөтүүлөр үчүн катталган.

Арыз жана тиркелген документтер Кыргызпатент тарабынан алар келип түшкөн күндөн тартып эки айдын ичинде каралат.

Кароо процессинде товардык белгинин ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө суроо-талап жиберилиши мүмкүн. Суроо-талап жиберилгенде документтерди кароо мөөнөтү узартылат.

Документтерди кароонун оң жыйынтыгында реестрлер бөлүмү:

- ТБ мамреестрине товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоо менен алмаштыруу жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарламаны жарыялоого жиберет;

- товардык белгинин ээсине же анын өкүлүнө улуттук каттоонун эл аралык каттоо менен алмаштырылгандыгы жөнүндө кабарландырууну жиберет.

ТБ мамреестрине маалыматтар киргизилген күндөн тартып бир айдын ичинде Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросуна товардык белгини улуттук каттоонун эл аралык каттоо менен алмаштырылгандыгы жөнүндө кабарландыруу жиберилет.

9) Товардык белгиге күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн түпнускасы жоголгон же бузулган учурда товардык белгинин ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан күбөлүктүн дубликаты берилиши мүмкүн. Дубликаттын берилиши күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндөгү маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгон учурда) (мисалы, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн мураска укук жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү);

- ишеним кат, эгерде арыз товардык белгинин ээсинин өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- дубликаттын берилиши жөнүндө маалыматтарды ТБ мамреестрине киргизет;

- дубликаты күбөлүктүн ээсине же анын укук мураскерине (патенттик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Күбөлүктүн дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн дубликаты анда көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча күбөлүктүн түпнускасына дал келет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ болот.

Күбөлүктүн дубликаты күбөлүктүн бланкасында (жана кошумча баракта, ал бар болгон учурда) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде күбөлүктүн түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелинет.

Күбөлүктүн дубликаты берилгендиги жөнүндөгү маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
5-тиркеме

Кыргыз Республикасынын жалпыга белгилүү товардык белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ЖБТБ мамреестрине жалпыга белгилүү товардык белгилерди каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын жалпыга белгилүү товардык белгилеринин мамлекеттик реестри (мындан ары - ЖБТБ мамреестри) жалпыга белгилүү товардык белгилерге Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары күбөлүктөр) берилген жалпыга белгилүү товардык белгилерди каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ЖБТБ мамреестрине жалпыга белгилүү товардык белгилерди каттоо үчүн негиз болуп, товардык белгини жалпыга белгилүү деп таануу жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечими эсептелет.

3. ЖБТБ мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ЖБТБ мамреестрине каттоо номери;

- товардык белгини жалпыга белгилүү деп таануу жөнүндө Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечими чыгарылган дата;

- жалпыга белгилүү товардык белгинин ээсинин(ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- ЖБТБ мамреестрине жалпыга белгилүү товардык белгинин катталган датасы;

- жалпыга белгилүү товардык белгинин сүрөттөлүшү;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. ЖБТБ мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. ЖБТБ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- жалпыга белгилүү товардык белгинин аталышынын же ээсинин өзгөрүшү жөнүндө жана/же анын дарегинин же турган жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндө маалыматтарды киргизүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-августундагы N 520 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө жобонун 16-пункту) үчүн негиз болуп, жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндөгү Апелляциялык кеңештин чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ЖБТБ мамреестрине жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- жалпыга белгилүү товардык белги жалпыга белгилүүлүк статусун жоготкондугу жөнүндө маалыматтарды жарыялоого жөнөтөт.

2) Күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө өзгөртүүлөрдү, оңдоолорду жана маалыматтарды ЖБТБ мамреестрине киргизүүнүн, ошондой эле күбөлүгүн берүүнүн Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 2-главасынын 6-пунктунун 1, 8 жана 9-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
6-тиркеме

Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ТЧЖА мамреестрине товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамлекеттик реестри (мындан ары - ТЧЖА мамреестри) товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарына Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоого жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүүгө, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ТЧЖА мамреестрине товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, товар чыгарылган жерлердин аталышын каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө жана каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгү тууралуу чечим эсептелет.

3. Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоодо жана аларды пайдаланууга укук берүүдө маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн ИНИДдин коддорун коюу менен, ИМБДУнун SТ.60 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. ТЧЖА мамреестрине төмөндөгүдөй маалыматтар киргизилет:

- ТЧЖА мамреестриндеги товар чыгарылган жердин аталышынын каттоо номери/товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укукка күбөлүктүн номери (11);

- ТЧЖА мамреестринде товар чыгарылган жердин аталышы катталган дата (15);

- товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укукка күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү бүткөн дата (18);

- каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн номери (21);

- каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө берилген дата (22);

- товар чыгарылган жердин аталышы (билдирилген белги) (54);

- товардын түрү жана анын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (57);

- товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укукка күбөлүктүн ээсинин(леринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);

- кат алышуу үчүн дарек (98).

2. ТЧЖА Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

5. ТЧЖА мамреестрин алып баруу процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн:

- күбөлүктүн ээсинин аталышынын жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө;

- товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө;

- товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн аракетин токтотуу жөнүндө;

- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Күбөлүктүн ээсинин аталышынын же аты-жөнүн жана/же анын дарегинин же жүргөн жеринин (жашаган жеринин) өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТЧЖА мамреестрине жана күбөлүккө күбөлүктүн ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн өзгөртүүлөрүн киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүктүн ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн Кыргызпатентке берген арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн номери;

- каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө берилген датасы;

- товар чыгарылган жердин аталышы (билдирилген белги);

- күбөлүктүн ээсинин мурунку жана жаңы аты-жөнү же күбөлүктүн ээсинин толук аталышы жана дареги.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- күбөлүктүн ээси тарабынан патентик ишенимдүү өкүлгө берилген, Кыргызпатентте катталган ишеним кат, эгерде арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе.

Кайра түзүүгө, укук мураскерлигине байланыштуу күбөлүктүн ээсинин аталышын же аты-жөнүн өзгөртүү жөнүндөгү арызга Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 2-главасынын 6-пунктунун 1-пунктчасына ылайык ушул өзгөртүүнү тастыктоочу документ тиркелет.

Күбөлүктүн ээсинин жүргөн жерин же жашаган жерин өзгөртүү жөнүндөгү арызга күбөлүктүн ээсинин, катталган товар чыгарылган жердин аталышына ылайык, ушул географиялык объектиде жүргөндүгүн ырастоочу компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусу тиркелет.

Документтер алар келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде күбөлүктүн ээсине (патентик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу материалдардын сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн. Сурамды жөнөтүүдө документтерди карап чыгуу мөөнөтүү тиешелүү түрдө узартылат. Карап чыгуу аяктагандан кийин, оң натыйжа чыккан учурда реестрлер бөлүмү:

- ТЧЖА мамреестрине, күбөлүккө жана күбөлүктүн кошумча барагына күбөлүктүн ээсинин жаңы аталышын же аты-жөнүн киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого даярдайт жана жөнөтөт;

- күбөлүктүн ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) ондоо киргизилген күбөлүктү тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТЧЖА мамреестрине товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Апелляциялык кеңештин чечими же күчүнө кирген соттун чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин чечимин же Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн баштап бир айдын ичинде:

- ТЧЖА мамреестрине жана күбөлүккө тийиштүү маалыматтарды киргизет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

ТЧЖА мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- каттоонун аракетинин бүтүндөй мөөнөтү ичинде каттоону жана күбөлүктү жараксыз деп тануу жөнүндө, эгерде ал "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (мындан ары - Мыйзам) тарабынан белгиленген талаптарды бузуу менен жүргүзүлгөн болсо;

- товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жараксыз деп таанууга байланыштуу күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө.

Кайсы гана жак болбосун, алым төлөө менен, товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүк берүүгө Апелляциялык кеңешке каршылык билдире алат, ал келип түшкөн датадан тартып төрт айдын ичинде каралууга тийиш.

Апелляциялык кеңештин чечими өтүнмө ээси тарабынан аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде сотко даттанылышы мүмкүн.

3) Товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТЧЖА мамреестрине товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

каттоонун жарактуулугу токтотулган учурда:

- ТЧЖА Мамреестрине каттоонун жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет:

- берилген географиялык объект үчүн мүнөздүү шарттардын жок болуп кеткендигине жана ТЧЖА Мамреестрде көрсөтүлгөн касиеттери менен товарды өндүрүүгө мүмкүн эместигине байланыштуу;

- чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактардын товар чыгарылган өлкөдө берилген товар чыгарылган жердин аталышына укуктарын жоготкондугуна байланыштуу;

- ТЧЖА мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

күбөлүктүн аракети токтотулган учурда:

- ТЧЖА мамреестрине каттоонун аракетин токтотуу жөнүндө маалыматты киргизет:

- товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун аракетин токтотууга байланыштуу;

- күбөлүктүн аракеттенүү мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу (Мыйзамдын 33-беренеси);

- ушул товар чыгарылган жердин аталышына карата ТЧЖА Мамреестрде көрсөтүлгөн өзгөчө касиеттерин жоготкондугуна байланыштуу;

- юридикалык жак жоюлганда же укук мураскерлигин түзүүсүз жеке жактын - күбөлүктүн ээсинин ишкердик иши жоюлганда;

- Кыргызпатентке берилген күбөлүктүн ээсинин арызынын негизинде;

- ТЧЖА мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Кайсы жак болбосун жогоруда көрсөтүлгөн негиздер боюнча товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн аракетин токтотуу жөнүндө каршылыгын Апелляциялык кеңешке бере алат. Каршылык ал келип түшкөн күндөн тартып төрт айдын ичинде каралууга тийиш.

Апелляциялык кеңештин чечими өтүнмө ээси тарабынан аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде сотко даттанылышы мүмкүн.

4) Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү

ТЧЖА мамреестрине товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүнүн акыркы жылынын ичинде күбөлүктүн ээсинин же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн берген арызы эсептелет.

Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү алым төлөнгөн шартта ар бир жолу он жылга узартылышы мүмкүн. Ээсинин өтүнүч каты боюнча товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин кошумча алым төлөнгөн шартта ага алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн.

Арыз төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- каттоого жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн номери;

- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү;

- күбөлүктүн ээсин көрсөтүү (жеке жактын аты-жөнүн же юридикалык жактын аталышын);

- күбөлүктүн ээсинин дареги.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелүүгө тийиш:

- компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) күбөлүктүн ээсинин берилген географиялык объектиде жүргөндүгүн жана күбөлүктө көрсөтүлгөн касиеттер менен товар өндүрүп жаткандыгын ырастоочу корутундусу;

- товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн түп нускасы;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- күбөлүктүн ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Документтер келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат жана карап чыгуу бүткөндөн кийин оң натыйжа болгондо реестрлер бөлүмү:

- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө күбөлүккө кошумча барак даярдайт;

- ТЧЖА мамреестрине күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү кайсыга чейин узартылган датасы киргизилет;

- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- күбөлүктүн ээсине (патенттик ишенимдик өкүлгө) күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган күбөлүккө кошумча баракты тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

5) Талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо Кыргызпатент тарабынан алым төлөтүлбөстөн ТЧЖА Мамреестрине жана күбөлүккө киргизилет. Өтүнмө ээси тарабынан кетирилген катараларды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

Талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун ТЧЖА мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин кабарлоосу же күбөлүктүн ээсинин арызы эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин кабарлоосун же күбөлүктүн ээсинин арызын алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ТЧЖА Мамреестрине талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизет;

- күбөлүккө тийиштүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндөгү кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

6) Күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн түп нускасы жоголгон же бузулган учурда күбөлүктүн ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан күбөлүктүн дубликаты берилиши мүмкүн. Дубликаттын берилиши күбөлүктүн дубликатынын берилгендиги жөнүндө маалыматтарды киргизүү учун негиз болуп эсептелет.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарылдыгына жараша) (мисалы, мураскерлик укугу жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

- ишеним кат, эгерде арыз күбөлүктүн ээсинин өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилсе.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- ТЧЖА мамреестрине дубликат берилгендиги жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- күбөлүктүн ээсине же анын укук мураскерине (патентик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) дубликат берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Күбөлүктүн дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн дубликаты анын ичиндеги көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча күбөлүктүн түпнускасына ылайык келет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ.

Күбөлүктүн дубликаты күбөлүктүн бланкасында (жана кошумча баракта, ал бар болгон учурда) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде күбөлүктүн түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелет.

Күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
7-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ФА мамреестринде фирмалык аталышты каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестри (мындан ары - ФА Мамреестри) Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары-күбөлүктөр) берилген фирмалык аталыштарды каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп саналат.

2. ФА Мамреестринде фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп фирмалык аталыштарды каттоо жөнүндө чечим жана белгиленген алымдын төлөнүшү эсептелет.

3. ФА Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ФА Мамреестриндеги каттоо номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө берилген дата;

- фирмалык аталыштын артыкчылык датасы;

- юридикалык жактын фирмалык аталышы;

- юридикалык жактын турган жери (дареги);

- фирмалык аталыштын ээсинин аталышы;

- юридикалык жактын ишинин түрү(лөрү);

- фирмалык аталыш катталган дата;

- өлкөнүн коду;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. ФА мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. ФА Мамреестрин жүргүзүү процессинде төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- фирмалык аталыштын ээсинин аталышын жана/же анын дарегин өзгөртүү жөнүндө;

- фирмалык аталышты каттоону толук же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Фирмалык аталыштын ээсинин аталышын жана/же анын дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ФА Мамреестрине фирмалык аталыштын ээсинин аталышынын жана/же анын дарегинин өзгөртүүлөрүн киргизүү үчүн негиз болуп, фирмалык аталыштын ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн өтүнүч каты эсептелет.

Жолдомо төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш;

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө берилген дата;

- фирмалык аталыштын аталышы;

- юридикалык жактын мурдагы жана жаңы аталышы жана дареги.

Өтүнүч катка төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- күбөлүктүн түпнускасы;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- күбөлүктүн ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген, ишеним кат, эгерде өтүнмө кат ал аркылуу берилсе.

Чет өлкөлүк юридикалык жактар көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр болгон өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документти көрсөтүшөт.

Документтер келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде күбөлүктүн ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу материалдардын сурамы жиберилиши мүмкүн. Сурам жөнөтүлгөндө документтерди карап чыгуу мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- ФА Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына күбөлүктүн ээсинин жаңы аталышын жана/же дарегин киргизет.

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

- күбөлүктүн ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктүн кошумча барагын тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Фирмалык аталышты каттоону толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Фирмалык аталышты каттоону толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Апелляциялык кеңештин чечиминин же күчүнө кирген соттун чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин же соттун чечимин алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ФА Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына себептерин көрсөтүү менен күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө тийиштүү маалыматтарды киргизет;

- күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды жарыялоого жөнөтөт.

ФА Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- күбөлүктү толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө.

3) Күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ФА мамреестрине күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу, күбөлүктүн ээсинин арызы кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ФА Мамреестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- ФА Мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

ФА Мамреестрине күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- фирмалык аталышка өзгөчө укуктан баш тартуу жөнүндө ээсинин арызы боюнча;

- юридикалык жак жоюлган учурда же анын фирмалык аталышы өзгөргөн учурда;

- Апелляциялык кеңештин чечими боюнча, эгерде ал сотто даттанылбаган болсо;

- соттун чечими боюнча.

4) ФА Мамреестрине каталардын оңдоолорун же күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү, ошондой эле күбөлүк берүү Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 2-главасынын 6-пунктунун 8 жана 9-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
8-тиркеме

Кыргыз Республикасынын корголуучу селекциялык жетишкендиктеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. СЖ мамреестрине селекциялык жетишкендиктерди каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын корголуучу селекциялык жетишкендиктеринин мамлекеттик реестри (мындан ары-СЖ Мамреестри) Кыргыз Республикасынын патенттери (мындан ары-патенттер) берилген селекциялык жетишкендиктерди каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп саналат.

2. СЖ Мамреестрине селекциялык жетишкендиктер жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп селекциялык жетишкендикти каттоо жөнүндө чечим жана каттагандыгы, жарыялагандыгы жана патент бергендиги үчүн алымдарды төлөө эсептелет.

3. СЖ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- СССРдин коргоо документинин номери;

- СЖ Мамреестрине каттоо номери;

- СЖ Мамреестрине селекциялык жетишкендикти каттоо датасы;

- өтүнмөнүн каггоо номери (СССРдин коргоо документтерин СССРдин өтүнмөлөрүн кайра каттоо үчүн);

- өтүнмө берилген дата;

- селекциялык жетишкендикке менчик укугунун аракети башталган дата;

- СССРдин коргоо документтерин кайра каттоого жолдомо берилген дата;

- анын негизинде конвенциялык артыкчылык суралган өтүнмөнүн номери;

- конвенциялык артыкчылык датасы;

- конвенциялык артыкчылык өлкөсү (өлкөнүн коду);

- селекциялык жетишкендик жөнүндө маалыматтарды жарыялоонун датасы, бюллетендин номери;

- селекциялык жетишкендиктин аталышы;

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду;

- патент ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- патентик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. СЖ Мамреестриие өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. СЖ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- патент ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же анын турган жеринин (жашаган жеринин) дарегин өзгөртүү жөнүндө;

- патентти өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө;

- селекциялык жетишкендикти пайдаланууга укук берүү тууралуу лицензиялык келишим жөнүндө (аргасыз лицензия);

- селекциялык жетишкендикти каттоону толук же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;

- патентти токтотуу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- патенттин дубликатын берүү жөнүндө.

1) Патент ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же дарегин анын турган жерин (жашаган жерин) өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

СЖ Мамреестрине патент ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же анын турган жеринин (жашаган жеринин) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп патент ээсинин же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- патенттин номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө берилген дата;

- селекциялык жетишкендиктин аталышы;

- патент ээеинин мурдагы жана азыркы аты-жөнү же толук аталышы.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;

- патенттин түпнускасы;

- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- патенттин ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патентик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Өзгөртүүлөрдү киргизүү анын кайра түзүлүүсүнө же укук мураскерлигине байланыштуу патент ээсинин аталышынын өзгөрүүсүнө байланыштуу болушу мүмкүн.

Мындай учурда өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документ төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- кайра түзүүнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий документи;

- кайра түзүү жана укук мураскерлиги жөнүндө соттун чечими;

- кайра түзүү жөнүндө белгиси менен уюмдун уставы;

Чет өлкөлүк юридикалык жактар көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр болуп өткөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документти көрсөтүшөт.

Документтер алар келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде каралат. Карап чыгуу процессинде күбөлүктүн ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) жетишпеген же тактоочу материалдардын сурамы жиберилиши мүмкүн. Сурам жөнөтүлгөндө документтерди карап чыгуу мөөнөтү тиешелүү узартылат.

Документтерди карап чыгуунун он натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- СЖ Мамреестрине жана патенттин кошумча барагына патент ээсинин жаңы аты-жөнүн же аталышын жана (же) дарегин киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндөгү кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- патент ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) өзгөртүүлөр киргизилген патентти тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Патентти өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө же селекциялык жетишкендикти пайдалануу укугун берүүгө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

СЖ Мамреестрине Патентти өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө же селекциялык жетишкендикти пайдалануу укугун берүүгө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Патентти өткөрүп берүү жөнүндө келишимди же селекциялык жетишкендикти пайдлануу укугун берүүгө лицензиялык келишимди каттоодо Мамреестрлер бөлүмү чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде, патентгин түпнускасы бар болгон учурда:

- СЖ Мамреестрине жана патенттин кошумча барагына тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- патент ээсине (патенттик ишенимдүү өкүлгө) маалыматтар киргизилген патентти тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

Мында СЖ мамреестрине жана патенттин кошумча барагына төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча;

укук мураскери;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- селекциялык жетишкендикти пайдалануу укугун берүү жөнүндө лицензиялык келишим боюнча:

лицензиат;

лицензиянын түрү;

өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

келишимдин жарактуулук мөөнөтү;

- кайсы жакка болбосун ачык лицензияга укук берүү жөнүндө келишим боюнча:

ачык лицензия жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата жана бюллетендин номери;

- аргасыз лицензия боюнча:

аргасыз лицензия берүү жөнүндө маалыматтар.

3) Селекциялык жетишкендикти каттоону толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Селекциялык жетишкендикти каттоону толук же жарым жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Апелляциялык кеңештин чечими же күчүнө кирген соттун чечиминин негизинде Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин чечимин же Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- СЖ Мамреестрине жана патенттин кошумча барагына тийиштүү маалыматтарды киргизет:

- СЖ Мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

СЖ Мамреестрине патентти жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- эгерде патент берүү датасына селекциялык жетишкендик жаңылык, айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана стабилдүүлүк шарттарына ылайык келбеген болсо;

- эгерде патентте патент ээси катарында көрсөтүлгөн адам патент алуу үчүн мыйзамдык негиздерге ээ болбогон болсо.

4) Патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

СЖ Мамреестрине селекциялык жетишкендикке патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- СЖ мамреестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет:

- СЖ Мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

СЖ Мамреестрине патенттин жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- патент ээси тарабынан белгиленген мөөнөттө патентти күчүндө кармап тургандыгы үчүн алым төлөнбөгөн учурда - патентти күчүндө кармап тургандыгы үчүн алым төлөөнүн белгиленген мөөнөтү бүткөн датадан;

- патент ээси белгиленген мөөнөттө Мамкомиссиянын, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясынын сурамы боюнча селекциялык жетишкендиктин коргоого жарамдуулугун текшерүү үчүн урукту, асыл тукум материалын, документтерди жана башка маалыматты бербеген учурда же селекциялык жетишкендикти текшерүүнү ордунда өткөрүү үчүн шарттарды камсыз кылбаган учурда;

- селекциялык жетишкендик бир түрдүүлүк жана туруктуулук шарттарына ылайык келбегенде;

- "Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесине ылайык белгиленген жарактуулук мөөнөтү бүткөндө.

5) Талашсыз жана техникалык каталардын оңдоосун киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген каталарды оңдоо Кыргызпатент тарабынан СЖ Мамреестрине жана патентке алым төлөтүлбөстөн киргизилет. Өтүнмө ээсинин күнөөсү боюнча кетирилген каталарды оңдогондугу үчүн алым төлөтүлүп алынат.

СЖ Мамреестрине талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин кабарлоосу же патент ээсинин арызы эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин кабарлоосун же патент ээсинин арызын алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- СЖ Мамреестрине талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизет;

- патентке тиешелүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет.

6) Патенттин дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Патенттин түпнускасы жоголгон же бузулган учурда патент ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан патенттин дубликаты берилиши мүмкүн. Патенттин бир нече ээси болгон учурда патенттин дубликаты бардык ээлеринин же алардын укук мураскерлеринин биргелешкен арызы боюнча берилет. Дубликат берүү патенттин дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет.

Арызга тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгон учурда) (мисалы, мураскерликке укук жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү);

- ишеним кат, эгерде арыз патент ээсинин өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- СЖ Мамреестрине дубликат берүү жөнүндө маалыматтар киргизилет;

- ээсине же анын укук мураскерине (патенттик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) патенттин дубликатын берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Патенттин дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Патенттин дубликаты анда көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча патенттин түпнускасына дал келет жана аны менен юридикалык бирдей күчкө ээ.

Патенттин дубликаты патенттин бланкасында (жана кошумча баракта) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде патенттин түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелет.

Патенттин дубликаты берилгендиги жөнүндөгү маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
9-тиркеме

Кыргыз Республикасынын электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ЭЭМдер үчүн программаларды ЭЭМ Мамреестринде каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын электрондук эсептөөчү машиналары үчүн программаларынын мамлекеттик реестри (мындан ары - ЭЭМ Мамреестри) ЭЭМдер үчүн программаларды расмий каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген ЭЭМдер үчүн программаларды каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ЭЭМдер үчүн программалар жөнүндө маалыматтарды ЭЭМ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана ЭЭМ үчүн программаны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн жыйымдын төлөнүшү эсептелет.

3. ЭЭМ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ЭЭМ Мамреестринде каттоо номери;

- өтүнмөнүн каттоо номери;

- өтүнмө келип түшкөн дата;

- ЭЭМ үчүн программанын биринчи жарыкка чыккан (жарыяланган) жери жана датасы;

- ЭЭМ үчүн программаны расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- ЭЭМ үчүн программаны ЭЭМ Мамреестринде расмий катталган датасы;

- ЭЭМ үчүн программанын аталышы;

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аты жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- автордун (авторлордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду;

- укук ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- программа жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. ЭЭМ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. ЭЭМ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же анын дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

- катталган ЭЭМ үчүн программага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө;

- катталган ЭЭМ үчүн программага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же анын дарегинин өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ЭЭМ Мамреестрине укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же жашаган жеринин дарегинин өзгөрүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатентке берилген укук ээсинин арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө келип түшкөн дата;

- ЭЭМ үчүн программанын аталышы;

- укук ээсинин мурдагы жана жаңы аты-жөнү же толук аталышы жана дареги.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- укук ээсинин - жеке жактын аты-жөнүнүн же укук ээсинин - юридикалык жактын аталышынын өзгөртүүлөрүнүн укуктуулугун тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

- күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Өзгөртүүлөрдү киргизүү анын кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу укук ээсинин - юридикалык жактын аталышынын өзгөрүүсү менен байланыштуу болушу мүмкүн.

Бул учурда өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документ төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- кайра түзүүнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий документи;

- кайра түзүү жана укук мураскерлиги жөнүндө соттун чечими;

- кайра түзүү жөнүндө белгиси менен уюмдун уставы;

Чет өлкөлүк юридикалык жактар укук ээсинин аталышынын өзгөрүшү болуп өткөн өлкөнүн мыйзамына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун тастыктоочу документти беришет.

Документтер алар келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Документтерди карап чыгуунун он натыйжасында реестрлер бөлүмү:

- ЭЭМ Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча брагына укук ээсинин жаңы аты-жөнүн же толук аталышын жана (же) дарегин киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү укук ээсине (өкүлүнө) тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же катталган ЭЭМ үчүн программага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ЭЭМ Мамреестрине мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим тууралуу же катталган ЭЭМ үчүн программага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди же ЭЭМ үчүн программаны пайдаланууга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоодо Мамреестрлер бөлүмү келишимди каттоо жөнүндө чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде жана күбөлүктүн түпнускасы бар болгондо:

- ЭЭМ Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү укук ээсине (өкүлүнө) тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

Мында ЭЭМ Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ЭЭМ үчүн программага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча:

укук мураскери;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- ЭЭМ үчүн программаны пайдаланууга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча:

лицензиат;

лицензиянын түрү;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

келишимдин жарактуулук мөөнөтү.

3) Талашсыз жана техникалык каталардын оңдоолорун киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген талашсыз же техникалык каталарды оңдоо алым төлөтүлбөстөн Кыргызпатент тарабынан ЭЭМ Мамреестрине жана күбөлүккө киргизилет. Өтүнмө ээси тарабынан кетирилген каталарды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону ЭЭМ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин кабарлоосу же укук ээсинин арызы кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин кабарлоосун же укук ээсинин арызын алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ЭЭМ Мамреестрине талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону киргизет;

- күбөлүккө тиешелүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

4) Күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн түпнускасы жоголгон же бузулган учурда товардык белгинин ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынаи күбөлүктүн дубликаты берилиши мүмкүн.

Дубликаттын берилиши күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндөгү маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

- жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгон учурда) (мисалы, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн мураска укук жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү);

- ишеним кат, эгерде ушул ээсинин өкүлү аркылуу берилсе.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- дубликаттын берилиши жөнүндө маалыматтарды ЭЭМ Мамреестрине киргизет;

- дубликаты күбөлүктүн ээсине же анын укук мураскерине (патенттик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Күбөлүктүн дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн дубликаты анда көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча күбөлүктүн түпнускасына дал келет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ.

Күбөлүктүн дубликаты күбөлүктүн бланкасында (жана кошумча баракта) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде күбөлүктүн түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелинет.

Күбөлүктүн дубликаты берилгендиги жөнүндөгү маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
10-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Маалымат базаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. МБ мамреестринде маалымат базаларын расмий каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Маалымат базаларынын мамлекеттик реестри (мындан ары - МБ Мамреестри) маалымат базаларын расмий каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген маалымат базаларын каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. Маалымат базалары жөнүндө маалыматтарды МБ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана маалымат базасын каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн жыйымдын төлөнүшү эсептелет.

3. МБ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- МБ Мамреестринде расмий каттоо номери;

- өтүнмөнүн каттоо номери;

- өтүнмө келип түшкөн дата;

- маалымат базасынын биринчи жарыкка чыккан (жарыяланган) жери жана датасы;

- маалымат базасын расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- МБ Мамреестринде маалымат базасынын расмий катталган датасы;

- маалымат базасынын аталышы;

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду;

- укук ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- маалымат базасы жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. МБ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. МБ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же анын дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

- катталган маалымат базасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө;

- катталган маалымат базасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө;

МБ мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күбөлүк берүү Кыргыз Республикасынын электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 2-главасынын 4-пунктунун 1-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
11-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Интегралдык микросхемаларынын топологияларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ИМСТ мамреестринде топологияларды расмий каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Интегралдык микросхемаларынын топологияларынын мамлекеттик реестри (мындан ары-ИМСТ мамреестри) интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген маалымат базаларын каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ИМСТ Мамреестрине топологиялар жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана топологияны каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн жыйымдын төлөнүшү эсептелет.

3. ИМСТ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ИМСТ Мамреестрине топологиянын каттоо номери;

- өтүнмөнүн каттоо номери;

- өтүнмө келип түшкөн дата;

- коммерциялык максаттарда топология биринчи жолу пайдаланылган жер жана датасы;

- топологиянын расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- ИМСТ Мамреестрине топология расмий катталган дата;

- топологиянын аталышы;

- өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аты жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- автордун(лордун) аты-жөнү, өлкөнүн коду;

- укук ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- топология жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата, бюллетендин номери;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. ИМСТ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

4. ИМСТ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же анын дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

- катталган топологияга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган келишим жөнүндө;

- катталган топологияга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө;

- топологияны пайдаланууга өзгөчө укуктун аракеттерин токтотуу жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды ондоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө;

- башка өзгөртүүлөр.

1) ИМСТ мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күбөлүк берүү (топологияны пайдаланууга өзгөчө укуктун аракетин токтотуу жөнүндө маалыматты киргизүүдөн башка учурларда) Кыргыз Республикасынын электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын мамлекеттик реестрин алып баруунун тартибинин 2-главасынын 4-пунктунун 1-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

2) Топологияны пайдаланууга өзгөчө укуктун аракетин токтотуу жөнүндө маалыматты киргизүү.

ИМСТ Мамреестрине күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ИМСТ Мамреестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- ИМСТ Мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

ИМСТ Мамреестрине күбөлүктүн жарактуулугун токтотуу жөнүндө маалыматтар киргизилет:

- Кыргыз Республикасынын "Интегралдык микросхемаларынын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө" Мыйзамынын 10-беренесине ылайык белгиленген анын жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин.

  

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
12-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. АУ Мамреестрине автордук укук объектилерин каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестри (мындан ары - АУ Мамреестри) автордук укук объектилерин каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген автордук укук объектин каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. АУ Мамреестрине автордук укук объектилери жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана автордук укук объектисин каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн жыйымдын төлөнүшү эсептелет.

3. АУ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- АУ Мамреестрине күбөлүктүн каттоо номери;

- өтүнмөнүн каттоо номери;

- өтүнмө берилген дата;

- чыгарма биринчи жолу эл алдында аткарылган (жарыяланган (жарыкка чыккан)) дата;

- автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- АУ Мамреестрине автордук укук объектисин каттоо датасы;

- автордук укук объектисинин бирдейлештирүүчүсү;

- чыгарманын аталышы;

- автор(лор):

автордун(лордун) аты-жөнү (псевдоними), өлкөнүн коду;

кат алышуу үчүн дарек;

жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюмуна таандыктыгы;

- мүлктүк укуктардын ээси (ээлери):

аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

кат алышуу үчүн дарек;

жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюмуна таандыктыгы.

Автордук укук объектилеринин бирдейлештирүүчүсү төмөндөгүдөй тизмеге жана коддорго ээ:

- адабий чыгармалар (адабий-көркөм, илимий, окуу, публицистикалык жана башка чыгармалар) С01;

- драмалык жана сценарийлик чыгармалар С02;

- музыкалык-драмалык чыгармалар С03;

- хореографиялык чыгармалар жана пантомималар С04;

- тексти бар же тексти жок музыкалык чыгармалар С05;

- живопись, скульптура, графика, дизайн чыгармалары жана сүрөт искусствосунун башка чыгармалары С06;

- декоративдик-колдонмо жана сценографиялык искусствонун чыгармалары С07;

- архитектура, шаар куру жана сейил бак искусство чыгармалары С08;

- фотосүрөт чыгармалары жана фотосүрөткө окшогон ыкмалар менен алынган чыгармалар С09;

- географиялык, геологиялык жана башка карталар, пландар, эскиздер жана географияга, топографияга жана башка илимдерге кирүүчү чыгармалар С10;

- аудиовизуалдык чыгармалар (кино-, теле- жана видеофильмдер, слайдфильмдер жана башка кино-, теле- жана видеочыгармалар), радиочыгармалар С20.

2. АУ Мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби

4. АУ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- укук ээсинин аталышынын жана/же анын дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

- катталган чыгармага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган автордук келишим жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Укук ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

АУ Мамреестрине мүлктүк укуктун ээсинин аталышын (аты-жөнүн) жана (же) анын дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, ээсинин Кыргызпатентке берген арызы эсептелет.

Арыз төмөндөгү маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;

- өтүнмөнүн номери;

- өтүнмө берилген дата;

- чыгарманын аталышы;

- мүлктүк укуктун ээсинин мурдагы жана жаңы аты-жөнү же толук аталышы жана дареги.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелүүгө тийиш:

- мүлктүк укуктун ээсинин - жеке жактын же автордук укуктун ээсинин - юридикалык жактын аталышынын аты-жөнүнүн өзгөрүшүнүн укуктуулугун тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

- күбөлүктүн түпнускасы;

- белгиленген жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- өкүлдүн ишеним каты, эгерде арыз ал аркылуу берилген болсо.

Өзгөртүүлөрдү киргизүү анын кайра түзүлүүсүнө байланыштуу мүлктүк укук ээсинин - юридикалык жактын аталышынын өзгөртүүгө байланыштуу болушу мүмкүн.

Бул учурда өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун тастыктоочу документ төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:

- кайра түзүүнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий документи;

- кайра түзүү жана укук мураскерлиги жөнүндөгү соттун чечими;

- кайра түзүлгөндүгү жөнүндө белги менен уюмдун уставы;

- автордук укук объектисине укукту өткөрүп берүүнү (мүлктүк укуктун ээсинин укук мураскерине) тастыктоочу, мүлктүк укуктун ээсинин ишканасынын жоюлгандыгы же жоюлган балансы жөнүндө актынын көчүрмөсү.

Чет өлкөлүк юридикалык жактар мүлктүк укуктун ээсинин аталышы өзгөртүлгөн өлкөнүн мыйзамына ылайык, өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун тастыктоочу документти көрсөтүшөт.

Документтер алар келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат жана карап чыгуу бүткөндөн кийин оң натыйжа чыккан учурда реестрлер бөлүмү:

- АУ Мамреестрине жана күбөлүккө мүлктүк укуктун ээсинин жаңы аты-жөнүн же толук аталышын жана/же дарегин киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

- өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү мүлктүк укуктун ээсине (өкүлүнө) тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

2) Катталган чыгармага мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган автордук келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

АУ Мамреестрине чыгарманы (автордук укук объектисин) пайдаланууга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу катталган автордук келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Чыгарманы (автордук укук объектисин) пайдаланууга мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү тууралуу автордук келишимди каттоодо реестрлер бөлүмү автордук келишимди каттоо жөнүндө чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде жана күбөлүктүн түпнускасы бар болгон учурда:

- АУ Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына ылайыктуу маалыматтарды киргизет;

- өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктү мүлктүк укуктун ээсине (өкүлүнө) тапшырат же анын дарегине жөнөтөт.

Мында АУ Мамреестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- пайдалануучу;

- автордук келишимдин түрү;

- келишимдин номери;

- өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү;

- автордук келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- келишимдин жарактуулук мөөнөтү жана аймагы.

3) Талашсыз жана техникалык каталардын ондоолорун киргизүү.

Өтүнмө ээсинин эркинен тышкары кетирилген талашсыз же техникалык каталарды оңдоо алым төлөтүлбөстөн Кыргызпатент тарабынан АУ Мамреестрине жана күбөлүккө киргизилет. Өтүнмө ээси тарабынан кетирилген каталарды оңдоо үчүн жыйым төлөтүлүп алынат.

Талашсыз жана техникалык каталарды ондоону АУ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин кабарлоосу же мүлктүк укук ээсинин арызы кызмат кылат.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин кабарлоосун же мүлктүк укук ээсинин арызын алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- АУ Мамреестрине талашсыз жана техникалык каталарды оңдоону киргизет;

- күбөлүккө тиешелүү оңдоолорду киргизет;

- киргизилген оңдоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

4) Күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн түпнускасы жоголгон же бузулган учурда мүлктүк укуктун ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан күбөлүктүн дубликаты берилиши мүмкүн. Дубликаттын берилиши күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндөгү маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

- жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгон учурда) (мисалы, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн мураска укук жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү);

- ишеним кат, эгерде арыз мүлктүк укуктун ээсинин өкүлү аркылуу берилсе.

Документтерди карап чыгууда оң натыйжа чыгарылган учурда реестрлер бөлүмү:

- дубликаттын берилиши жөнүндө маалыматтарды АУ Мамреестрине киргизет;

- дубликаты күбөлүктүн ээсине же анын укук мураскерине (патенттик ишенимдүү өкүлгө, өкүлгө) берет;

- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Күбөлүктүн дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн дубликаты анда көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча күбөлүктүн түпнускасына дал келет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ.

Күбөлүктүн дубликаты күбөлүктүн бланкасында (жана кошумча баракта) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, оң жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөидүрүлөт.

Дубликат берилгенде күбөлүктүн түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелинет.

Күбөлүктүн дубликаты берилгендиги жөнүндөгү маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
13-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ЧУ Мамреестринде чектеш укуктар объектисин каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестри (мындан ары - ЧУ Мамреестри) чектеш укуктар объектилерин каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген чектеш укуктар объектилерин каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ЧУ Мамреестрине автордук укук объектилери жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана чектеш укуктар объектисин каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн жыйымдын төлөнүшү эсептелет.

3. ЧУ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- ЧУ Мамреестрине күбөлүктүн каттоо номери;

- өтүнмөнүн каттоо номери;

- өтүнмө берилген дата;

- чектеш укуктар объектиси биринчи жолу эл алдында аткарылган (жарыяланган (жарыкка чыккан)) дата;

- чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

- ЧУ Мамреестрине чектеш укуктар объектисин каттоо датасы;

- чектеш укуктар объектисинин бирдейлештирүүчүсү;

- чектеш укуктар объектисинин аталышы;

- өткөрүлүп берилүүчү укуктардын көлөмү жана аймагы;

- чектеш укуктардын субъектиси(лери);

- аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

- кат алышуу үчүн дарек;

- жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюмуна таандыктыгы;

- автор(лор):

автордун(лордун) аты-жөнү (псевдоними), өлкөнүн коду;

кат алышуу үчүн дарек;

- жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюмуна таандыктыгы;

- мүлктүк укуктун ээси(лери):

аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду;

кат алышуу үчүн дарек;

жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюмуна таандыктыгы.

4. Чектеш укуктардын объектилеринин бирдейлештирүүчүсү төмөндөгү объектерди жана алардын коддорун камтыйт:

- коюулар - Р21

- аткаруулар - Р22

- фонограммалар - Р23

- эфирдик жана кабельдик уктуруу уюмунун берүүлөрү - Р24

2. ЧУ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

5. ЧУ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн өзгөрүшү жөнүндө;

- катталган чектеш укук объектисине мүлктүк укуктарды ыктыярдуу ыйгарып берүү жөнүндө;

- катталган чектеш укук объектисине мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө;

- талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө;

- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

ЧУ Мамреестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана чектеш укуктар объектилерин каттоо жөнүндө күбөлүк берүү Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 2-главасынын 4-пунктунун 1-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
14-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. РС Мамреестринде рационализатордук сунуштарды каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестри (мындан ары - РС Мамреестри) рационализатордук сунуштарды каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары - күбөлүктөр) берилген рационализатордук сунушту каттоого, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. РС Мамреестринде рационализатордук сунуштар жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, күбөлүк берүү жөнүндө чечим жана каттагандыгы үчүн алымдын төлөнүшү эсептелет.

3. РС Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- РС Мамреестринде каттоо номери;

- арыздын каттоо номери;

- арыз берилген дата;

- рационализатордук сунуштун аталышы;

- ишкананын(лардын) аталышы;

- автордун(лордун) аты-жөнү;

- Реестрде сунуш катталган дата;

- рационализатордук сунуш жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата жана бюллетендин номери;

- кат алышуу үчүн дарек.

2. Күбөлүктүн дубликатын берүү

4. Күбөлүк, жоголгон же бузулган учурда күбөлүктүн ээсинин же анын укук мураскеринин арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан күбөлүктүн дубликаты берилиши мүмкүн.

Арызга төмөндөгү документтер тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарылдыгына жараша) (мисалы, мураскерлик укугу жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

Күбөлүктүн дубликатын берүү Кыргызпатентке арыз келип түшкөндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн дубликаты анын ичиндеги көрсөтүлгөн маалыматтардын курамы боюнча күбөлүктүн түпнускасына ылайык келет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ.

Күбөлүктүн дубликаты күбөлүктүн бланкасында (жана кошумча баракта, ал бар болгон учурда) дубликаты берүү мезгилинде аракетте болгондун үлгүсүндө берилип, он жактагы жогорку бурчунда "Дубликат" деген мөөр басылат. Берилген дубликат Кыргызпатенттин директорунун кол коюусу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Дубликат берилгенде күбөлүктүн түпнускасы юридикалык күчүн жоготкон болуп эсептелет.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндөгү жобого
15-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Патентик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. ПИӨ мамреестринде патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестри (мындан ары - ПИӨ Мамреестри) Кыргыз Республикасынын патентик ишенимдүү өкүлдөрү катарында аттестацияланган Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоо үчүн арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ПИӨ Мамреестрине патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоо жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин аттестациялык комиссиясынын чечими, каттагандыгы үчүн белгиленген акы төлөнгөндүгү жөнүндө документ эсептелет.

3. ПИӨ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

- күбөлүктүн номери да болуп дагы эсептелүүчү каттоо номери;

- Кыргызпатенттин аттестациялык комиссиясынын чечиминин каттоо номери жана датасы;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн катталган датасы;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү;

- жашаган жеринин дареги;

- интеллектуалдык менчик объектилери боюнча патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгүнүн чектөөлөрү;

- кат алышуу үчүн дарек, ошондой эле телефонунун, телефаксынын номери, электрондук почтосунун дареги, эгерде алар бар болсо.

2. ПИӨ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана кошумча маалыматтарды киргизүүнүн тартиби

4. ПИӨ Мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- патенттик ишенимдүү өкүл жөнүндө маалыматтарды өзгөртүү жана толуктоолор жөнүндө;

- патенттик ишенимдүү өкүлгө карата жаза-чара жөнүндөгү белги тууралуу;

- патенттик ишенимдүү өкүлдү ПИӨ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө.

1) Патентик ишенимдүү өкүл жөнүндө маалыматтарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордү киргизүү.

ПИӨ Мамреестрине патенттик ишенимдүү өкүл жөнүндө маалыматтардын өзгөртүүлөрүн жана толуктоолорун киргизүү үчүн негиз болуп, патенттик ишенимдүү өкүлдүн төмөндөгү маалыматтарды камтуучу арызы кызмат кылат:

- кесиптик ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууга байланышкан бардык өзгөртүүлөр жөнүндө;

- юридикалык жактын уставындагы өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө - патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгүн токтотуу, жоюу же патентик ишенимдүү өкүлдүн юридикалык жагынын кайра түзүлүүсү жөнүндө.

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын негизинде реестрлер бөлүмү:

- ПИӨ Мамреестрине тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет;

- киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

2) Патенттик ишенимдүү өкүлгө карата жаза-чара жөнүндө белгини киргизүү.

Патенттик ишенимдүү өкүлгө карата жаза-чара жөнүндө белги тууралуу маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп, Кыргызпатенттин апелляциялык комиссиясынын чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү бир айдын ичинде:

- ПИӨ Мамреестрине патенттик ишенимдүү өкүлгө карата кабыл алынган чаралар жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- патенттик ишенимдүү өкүлгө карата кабыл алынган чаралар жөнүндө маалыматтарды жарыялоого жиберет.

ПИӨ Мамреестрине төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

-эскертүү;

- Апелляциялык комиссиянын чечиминин негизинде ПИӨ Мамреестринен чыгаруу;

- аттестациянын жыйынтыктары боюнча калыбына келтирүү менен 1 жылга чейинки мөөнөткө ГГИӨ Мамреестринен убактылуу чыгаруу;

- 5 жыл ичинде аттестацияга укуксуздугу менен Мамреестрден чыгаруу.

3) ПИӨ Мамреестринен патенттик ишенимдүү өкүлдү чыгаруу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ПИӨ Мамреестринен патенттик ишенимдүү өкүлдү чыгаруу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган датадан тартып бир айдын ичинде:

- ПИӨ Мамреестрине патенттик ишенимдүү өкүлдү ПИӨ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө маалыматтарды киргизет;

- патенттик ишенимдүү өкүлдү ПИӨ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө маалыматтарды жарыялоого жиберет.

ПИӨ Мамреестрине патенттик ишенимдүү өкүлдү ПИӨ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө төмөндөгү негиздер киргизилет:

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн жеке арызы;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготуусу, анын ичинде туруктуу жашап турган жерин алмаштыруусу (башкача айтканда бир жылдан ашык чет өлкөдө болуусу) жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы юридикалык дарегин жоготуусу, же "Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин экинчи бөлүгүндө каралган кырдаалдардын пайда болуусу;

- патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан Кыргызпатентке көрсөтүлгөн маалыматтардын же документтердин чыныгылыгына ылайык келбестигинин табылышы;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракетине карата кардардын же кайсы болбосун жактын даттануусун карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссиянын чечими;

- "Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган укуктарды жана милдеттерди патенттик ишенимдүү өкүл кыянатчылык менен пайдаланган фактыны карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссиянын чечими;

- үч жыл ичинде патенттик ишинин өкүлдүн ишинин ишке ашырылбай калышы;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн иши боюнча иш алып барууга тыюу салуу жөнүндө же мындай иштин мүмкүндүгүн жокко чыгаруучу башка жаза жөнүндө соттун чечиминин мыйзамдык күчүнө кириши;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн дүйнөдөн кайтышы.

Күбөлүк күчүн жоготот жана Кыргызпатентке тапшырылышы керек.

 

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө ЖОБО

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2000-жылдын 27-ноябрындагы
N 694 токтому менен
бекитилди

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 6-августундагы N 415, 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2014-жылдын 20-майындагы № 263, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Жободо интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Бул Жобонун максаттары үчүн төмөндөгү аныктамалар колдонулат:

интеллектуалдык менчиктин объектилери - илим, адабият жана искусство чыгармаларынын нускалары; электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларынын, маалыматтар базаларынын, фонограммалардын нускалары; товардык белгилер, тейлөө белгилери менен маркаланган товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары менен белгиленген товарлар;

укук ээси - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык интеллектуалдык менчик объектисине карата укукка ээ болгон жак;

контрафакт товарлар - товарларды бажы чек арасы аркылуу өткөрүү же бажы контролунда турган товарлар менен башка аракеттерди жасоо менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголуучу укук ээсинин укуктарын бузууга алып келген интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарлар"

товар чыгарууну убактылуу токтотуу - интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларды чыгарууну же шарттуу чыгарууну Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын убактылуу токтотушу.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын бажы органдары Интеллектуалдык менчик объектилеринин бажы реестрине (мындан ары - Бажы реестри) киргизилген интеллектуалдык менчиктин объектилерине карата укук ээлеринин укуктарын өзүнүн компетенциясынын чегинде коргоону ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254  токтомунун редакциясына ылайык)

II. Интеллектуалдык менчиктин объектисин каттаттуу боюнча өтүнмө

4. Интеллектуалдык менчик объектисин Бажы реестринде каттоого өтүнмө бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга укук ээси же укук ээсинин кызыкчылыгын жактаган, бажы чек арасы аркылуу товарларды ташып өтүүдө алардын интеллектуалдык менчик объектисине карата укуктары бузулгандыгын же бузулушу мүмкүн экендигин болжолдоого жетиштүү негизи бар башка жак тарабынан берилет жана ал өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) төмөнкүлөр камтылууга тийиш болгон арызды:

- укук ээси жөнүндө, ал эми эгерде арыз анын өкүлү тарабынан берилсе, ал тууралуу да толук маалымат;

- Бажы реестрине киргизилүүчү интеллектуалдык менчик объектисин көрсөтүү;

- анын товарларды чыгаруучу уюмдардын, ошондой эле ага таандык интеллектуалдык менчик объектилерин колдонууга ыйгарым укуктары же лицензиялары бар уюмдардын аталыштары жана даректери, аларды колдонууга ыйгарым укуктарын тастыктаган документтер;

- түпкү товарларды чыгарган жери;

- интеллектуалдык менчик объектилерине карата укуктарды коргоо мөөнөтү. Көрсөтүлгөн мөөнөт 2 (эки) жылдан ашпоого тийиш;

2) Интеллектуалдык менчик объектилерине карата укуктарды тастыктоочу документтер. Алар төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- интеллектуалдык менчик жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - Кыргызпатент) тарабынан берилген товардык белгисин жана/же тейлөө белгисин каттоо жөнүндө күбөлүк;

- Интеллектуалдык менчиктин дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросунун реестринен Кыргыз Республикасынын аймагында товардык белгисин жана/же тейлөө белгисин эл аралык каттоо тууралуу көчүрмө, Кыргызпатенттин тиешелүү тастыктоосу менен;

- Кыргызпатент тарабынан берилген, товарларды чыгаруу жеринин аталышын колдонуу укугуна күбөлүк;

- автордук укуктарын каттоо тууралуу күбөлүк, эгерде ал Кыргызпатентте каттоого алынса;

- Кыргызпатентте катталган товардык белгисине жана тейлөө белгисине укуктарын өткөрүп берүү тууралуу келишим (лицензиялык келишим, укуктарын өткөрүп берүү тууралуу келишим), ошондой эле укук ээси интеллектуалдык менчик объектилерине карата өзүнүн укуктарын тастыктоо иретинде көрсөтө алган башка документтер;

- объектилерге карата автордук укуктарын өткөрүп берүү тууралуу келишим (лицензиялык келишим, укуктарын өткөрүп берүү тууралуу келишим, автордук келишим ж.б.);

- башка жактарга зыян келтиргендиги үчүн арыз берүүчүнүн жарандык-укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу келишими;

- укук ээси тарабынан берилген ишеним кат, эгерде документтер өкүл тарабынан берилсе;

- белгиленген тартипте салык органдары тарабынан берилген КНС боюнча төлөөчү катары каттоо тууралуу маалымкат;

3) интеллектуалдык менчик объектилери бар түпкү товарлардын сүрөттөлүшү жана зарыл болгон учурда интеллектуалдык менчик объектисин камтыган товардын сырткы көрүнүшү тууралуу толук маалымат берген үлгү же фото сүрөт же башка маалыматтар;

4) Бажы реестрине киргизүүгө арыз берген күнгө чейин 5 (беш) жылдан кем эмес мезгил ичиндеги арыз ээси тарабынан интеллектуалдык менчик объектисин камтыган товарларды ташып өтүү жөнүндө маалыматтар;

- 5) контрафакттык товарларды аныктоого мүмкүнчүлүк берген башка маалыматтар:

- шектелген контрафакттык товарлардын импорттоочусунун жана/же жүк алуучунун аты жана дареги;

- шектелген товарлардын толук сүрөттөлүшү, үлгүсүн жана/же фото сүрөтүн кошуу менен;

- шектелген товарды чыгаруучу өлкө же чыгаруучу өлкөлөр жана ишканалар;

- шектелген товар бажылык тариздөө үчүн болжолдуу берилүүчү жер;

- унаанын түрү же ташуучу уюмдун аталышы;

6) ушул Жобонун тиркемесине ылайык үлгү боюнча укук ээси тарабынан толтурулуучу бажы органдарынын чыгымдарын (эгерде шектелген товардын чыгуусун токтоткондон кийин белгиленген мөөнөттүн ичинде укук ээси кармалган товарга карата маселени чечүү тууралуу тиешелүү сотко арыз бергендигин тастыктоочу документтерди бербесе) жана декларация берүүчүнүн чыгашаларын (эгерде соттун чечими менен кармалган товар контрафакттык эмес деп табылса) өндүрүп берүү тууралуу жазуу жүзүндөгү милдеттенме (мындан ары - милдеттенме).

Кыргыз Республикасынын бажы органдарында укук ээсинин кызыкчылыктарын жактоого тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат же болбосо мындай ыйгарым укуктар берилген башка документтер (лицензиялык, автордук келишим, коммерциялык өкүлчүлүктүн келишими ж.б.) болсо, милдеттенме укук ээсинин өкүлү тарабынан таризделип жана берилиши мүмкүн.

Арызга милдеттенменин аткарылышын камсыздоону тастыктоочу документ же болбосо зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчилик тобокелдигин декларанттын пайдасына камсыздандыруу келишими тиркелет;

7) жыйымдардын төлөнүшүн тастыктаган документ.

Укук ээси (анын өкүлү) тарабынан берилген маалыматтардын тууралыгын текшерүү максатында бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган укук ээсинен (анын өкүлүнөн), үчүнчү жактардан, ошондой эле мамлекеттик органдардан берилген маалыматтарды ырастоочу документтерди сурап алууга укуктуу. Суралуучу документтер суроо-талап келген күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде берилүүгө тийиш.

Укук ээсинен (анын өкүлүнөн) суралган документтер келбесе, арыз кайра чакыртылган болуп саналат жана андан аркы кароого жатпайт, бул тууралуу укук ээси кат же электрондук формада кабарланат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

III. Өтүнмөнү карап чыгуу

5. Өтүнмөнү кабыл алуу жана карап чыгуу бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган арызды түшкөн күнүнөн тартып бир айдан ашпаган мөөнөттө карайт жана арызда көрсөтүлгөн интеллектуалдык менчик объектилерин Бажы реестрине киргизүү же аларды киргизүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Кабыл алынган чечим тууралуу арыз ээси жазуу жүзүндө кабарланат. Мында бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мөөнөттү узартууга укуктуу, бирок бир айдан ашык эмес.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Интеллектуалдык менчик объектилерин Бажы реестрине киргизүү жөнүндө чечим чыккандан кийин интеллектуалдык менчик объектилери Бажы реестрине киргизилет.

Интеллектуалдык менчик объектилерин идентификациялоо үчүн керектүү маалымдарды камтыган маалыматтык баракча 3 (үч) күндүн ичинде бажы органдарына аткаруу үчүн таратылат.

Интеллектуалдык менчик объектиси укук ээсинин арызы боюнча же болбосо укук ээси интеллектуалдык менчик объектисине карата укуктарынын жоюлушуна байланыштуу маалыматтардын өзгөргөндүгү тууралуу билдирбеген учурда, укук ээси алмашканда жана лицензиялык келишимди колдонуу мөөнөтүнөн мурда токтотулганда же интеллектуалдык менчиктин объектисин Бажы реестрине киргизүүдө жалган маалыматтар берилгенде бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча Бажы реестринен мөөнөтүнөн мурда чыгарылышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Бажы контролдугу ишке ашырылуучу каттоонун жарактуулук мөөнөтү - интеллектуалдык менчик объектисин Бажы реестрине киргизүү жөнүндө бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган чечим чыгарган учурдан тартып – эки жыл. Аталган мөөнөт укук ээси кошумча жыйым төлөө шартын аткарып, арыз берген учурда кийинки дагы бир мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

Каттоону колдонуу мөөнөтү интеллектуалдык менчик укугунун жарактуулук мөөнөтүнөн узак болушу мүмкүн эмес.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

9. Укук ээси ушул Жобонун 4-пунктунун 6-пунткчасында каралган милдеттенмелерди аткарууну кепилдикке алуу максатында интеллектуалдык менчик объектисин Бажы реестрине киргизүү тууралуу чечим кабыл алгандыгы жөнүндө билдирмени жиберген күндөн баштап бир айдын ичинде товарлардын чыгышын токтотуу менен жактарга келтирген мүлктүк зыяны үчүн жоопкерчиликти камсыздандыруу келишимин (келишимдерди) берүүгө милдеттүү.

Мында камсыздандыруу суммасы 10 (он) миң евродон кем болбошу керек.

Укук ээсинин кызыкчылыктарын бажы органдарында көрсөтүүгө тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат же болбосо ушундай ыйгарым укуктар берилген башка документтер болгондо мүлктүк зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчиликти камсыздандыруу келишими (келишимдери) жана милдеттенме укук ээсинин өкүлү тарабынан таризделиши жана берилиши мүмкүн.

Мүлктүк зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчиликти камсыздандыруу келишими (келишимдери) берилбеген учурда Бажы реестрине киргизүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат, бул жөнүндө арыз берүүчүгө ушундай чечим кабыл алган күндөн баштап беш жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө кабарланат.

Интеллектуалдык менчик объектилери Бажы реестринде каттоого алынганда төмөндөгү аткарылган иштер үчүн жыйым алынат:

- интеллектуалдык менчик объектилеринен ар бирин каттоого алгандыгы үчүн -1330 сом;

- интеллектуалдык менчик объектисинин каттоосунун жарактуулук мөөнөтүн узарткандыгы үчүн - 410 сом.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Бажы реестри бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Бажы реестрин жүргүзүүнүн жана аны жарыялоонун тартибин бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

IV. Товар чыгарууну убактылуу токтотуу

11. Интеллектуалдык менчик объектилери бар товарларга карата бажы документтерин толтуруунун жана бажы контролдугунун тартиби ушул Жободо каралган өзгөчөлүктөр эске алынуу менен бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарында жана башка нормативдик укуктук актыларда белгиленген тартипте ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Бажы реестринде катталган интеллектуалдык менчик объектилери бар товарлар аныкталган учурда бажы органдары бул товарларды чыгарууну же шарттуу чыгарууну жана сатууну 10 (он) жумушчу күнгө чейин токтотушат.

Товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө билдирүү алгандан кийин укук ээси же анын өкүлү товарды ташып келүүгө жазуу жүзүндө макулдук берсе товар чыгаруу токтотулбайт.

Укук ээсинин же анын кызыкчылыгын жактаган жактын суроо-талабы боюнча бул мөөнөт бажы органы тарабынан узартылышы мүмкүн, бирок 10 (он) жумушчу күндөн ашык эмес убакытка чейин гана.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Товарларды чыгарууну токтотуу жана товарларды чыгарууну токтотуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө чечим бажы органынын жетекчиси же ыйгарым укук берилген адам тарабынан жазуу жүзүндө таризделет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Кыргыз Республикасынын бажы органы товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбей товар чыгарууну убактылуу токтотуу себептери жана убактылуу токтотуу мөөнөттөрү жөнүндө декларантка жана укук ээсине, же алардын укугун жактаган адамдарга билдирүүгө милдеттүү, ошондой эле ал декларантка укук ээсинин аталышы менен дарегин, ал эми укук ээсине декларанттын аталышы менен дарегин кабарлайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Укук ээси товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин ал он жумушчу күндүн ичинде бажы органына тиешелүү сот органында товар чыгаруу убактылуу токтотулгандыгына карата өзүнүн мыйзамдуу укуктары менен кызыкчылыктарын калыбына келтирүү боюнча чара көргөндүгүн ырастоочу документтерди бериши керек.

Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн документтерди берүүдө интеллектуалдык менчик объектилери бар товарларды чыгарууну токтотуунун мөөнөттөрү соттун тиешелүү чечими мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин узартылат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Эгерде укук ээси сот процессин козгогондугу жөнүндө бажы органына он күндүк мөөнөт ичинде билдирбесе жана жарнак берүүчү товарларды ташып келүү боюнча калган шарттарды аткара турган болсо товарлар жарнак берүүчүгө кайтарылып берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

V. Товар чыгарууну убактылуу токтотууга байланыштуу чыгымдарды төлөп берүү

17. Укук ээси товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө билдирүү алгандан кийин үч күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары менен бекитилген тартипте милдеттемени аткарууну камсыз кылууну төгүшү керек. Эгер укук ээси ушул Жобонун 15-пунктундагы шарттарды аткарбаса, анда товарды чыгарууну токтото туруу менен байланышкан бажы органдарынын чыгымдарын жапа товарды токтото туруунун натыйжасында келип чыккан, декларанттын зыяндарын эсептен чыгаруу менен укук ээсине кайтарылып берилет. Ал эми эгер камсыз кылуунун суммасы көрсөтүлгөн чыгымдарды жана зыяндарды жабуу үчүн жетишсиз болуп чыкса, анда кошумча төлөнүүгө тийиш болгон сумманын өлчөмү укук ээси менен декларанттын ортосунда макулдашуу, же сот тартибинде аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. Кыргыз Республикасынын бажы органдары берүүчү маалыматтарга карата мамиле. Товардын бөлүгүн жана үлгүсүн текшерүү үчүн алуу

18. Бажы органы мамлекеттик, коммерциялык, кызматтык жашыруун сыр же мыйзам тарабынан корголуучу бөлөк жашыруун сыр болуп эсептелген маалыматты товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим кайсы товарга карата кабыл алынса ошол товардын контрафакт товар экендигин аныктоо үчүн пайдаланууга мүмкүн болсо анын жашыруундугун сактоого зыян келтирбестен аны укук ээсине декларанттарга же алардын кызыкчылыгын жактаган жактарга бере алат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Укук ээлери же декларанттар же алардын кызыкчылыгын жактаган адамдар алган маалымат үчүнчү адамдарга берилбейт жана ал аларга эмне үчүн берилсе ошол максатта гана пайдаланылышы керек.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Бажы органынын уруксаты боюнча жана анын кызмат адамынын катышуусунда укук ээси жана декларант же алардын кызыкчылыгын жактаган адамдар товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим кайсы товарга карата кабыл алынса ошол товардын бөлүгүн жана үлгүсүн ала алышат жана аларга изилдөө (экспертиза) жүргүзө алышат.

VII. Товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу

21. Эгерде укук ээси (анын өкүлү) товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим өз күчүндө болгон мөөнөттүн ичинде товар чыгарууну убактылуу токтотуу жана (же) аны Бажы реестринен чыгаруу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылса, же болбосо ушул Жободо белгиленген өлчөмдө жана белгиленген мөөнөттө акча чегербесе, товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим жокко чыгарылат.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

22. Укук ээси (анын өкүлү) кармалган товарга сот процесси козголгондугу тууралуу жана сот тарабынан ушул товар барымтага алынгандыгы жөнүндө далилдерди бергенден кийин товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечим жокко чыгарылышы керек. Товар чыгарууну убактылуу токтотуу жөнүндө чечимди Кыргыз Республикасынын бажы органынын башчысы, же болбосо анын ордундагы кызмат адамы жокко чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө жобого
тиркеме

Товарларды токтото турууга байланышкан чыгымдардын ордун толтуруу жөнүндө
МИЛДЕТТЕМЕ

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 794, 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 254 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Муну менен, ________________________________________________________________

Укук ээси же укук ээсинин ишенимдүү адамы (Уставга ылайык юридикалык же жеке

____________________________________________________________________________

жактын толук аталышы, юридикалык дареги, МИЖРК коду, СТИН, телефон,

____________________________________________________________________________

факс, жеке адамдар үчүн паспортунун маалыматтары, ишеним каттын N)

Шектелген товар контрафакттык эмес экени белгилүү болгон учурда, товарды чыгарууну токтото туруу менен байланышкан бардык көрсөтүлгөн бажы органынын чыгымдарын жана декларантка келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттенет.

Катар N

Товардын аталышы

ТЭИТН коду

Интеллектуалдык менчиктин объектисинин корголуу мүмкүнчүлүгү тууралуу документтин аталышы, N жана күнү

Интеллектуалдык менчиктин объектисинин каттоо номери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арыз ээси товарды токтото туруу жөнүндө кабар алган күндөн тартып үч жумуш күнүнүн ичинде милдеттемени аткарууну камсыз кылууну (товарлардын күрөөсү, банктык кепилдик, депозит, кепилдик) төгүүгө милдеттенет.

Бажы органынын боло турган чыгымдарынын эсебин Бажы берет (иш сараплар жана транспорттук чыгымдар жана башкалар), ал эми Декларанттын боло турган чыгымдарынын эсебин Декларант (транспорттук чыгымдар, жүктөө-түшүрүү жумуштары, убактылуу сактоо чыгымдары жана башкалар) берет.

Бажы органдарынын чыгымдарынын жана декларанттын зыяндарынын ордун толтурууну жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин 345, 346, 348-беренелеринин талаптары менен тааныштым. 

Укук ээси __________________ (колу)

М.О. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900