FaLang Language Switcher

Чектеш укуктар ээлеринин (аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын) укуктарын коргоо жаатындагы кызматташуу жөнүндө

 Чектеш укуктар ээлеринин (аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын) укуктарын коргоо жаатындагы кызматташуу жөнүндө

№ КЕЛИШИМ

Бир тараптан, Коомдун Уставынын негизинде иштеп жаткан, Президент Р.С. Жемковдун атынан, чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруу уюм катары (мындан ары – “Ассоциация”) иштеп жаткан, “Аманат” Автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча ассоциациясы” юридикалык жактардын бирикмеси жана экинчи тараптан, Кыргыз Республикасынын Президентинин 15.01.2010-ж. №5 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргызпатент жөнүндө жобонун негизинде иштеп жаткан, Директор З.Б. Исабаеванын атынан, чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу (мындан ары - Өнөк) уюм катары иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент), бирге “Тараптар деп аталуучулар,

Аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын укуктарын натыйжалуу жана бирдей өркүндөтүүнү жана колдоо көрсөтүүнү каалап,

Экономикалык, социалдык, маданий жана техникалык өнүгүүгө байланыштуу кызматташуунун зарылдыгын, аткаруулардын жана фонограммалардын өндүрүшүнө жана пайдалануусуна маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды өнүктүрүүгө жана жакындаштырууга терең таасир берүүнү, аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын укуктарынын балансы менен кеңири элдин кызыкчылыктарын сактоо зарыл экендигин билип, Тараптар төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди түзүштү:

1. Негизги түшүнүктөр

"аткаруучулар" - адабияттын же искусствонун чыгармаларын  роль кылып аткарган, ырдаган, музыкалык аспапта ойногон же башкача түрдө аткарган актер, ырчы, музыкант, бийчи же дагы башка адамдар;

"фонограмма" – кинематографиялык же башка аудиовизуалдык чыгармага киргизилген, жазуу түрүндөгү үндөрдөн тышкары, аткаруулардын же башка үндөрдүн ар кандай жалаң гана үн жазмасы;

"фонограмма чыгаруучу" – аткаруулардын же башка үндөрдүн же  үндөрдүн чыгышын биринчи жолу жаздырууну демилгелеген жана жоопкерчиликтүү болгон жеке же юридикалык жак;

"жарыялоо" – аткаруунун же фонограмманын жазуулары укук ээсинин макулдугу менен жана нускалар элге белгиленген санда сунушталган шартта, аткаруунун же фонограмманын нускаларын сунуштоо дегенди билдирет;

"эфирге берүү" – үндөрдү же сүрөттөрдү жана үндөрдү жана алардын сүрөттөрүн элге зымсыз байланыш каражаттар аркылуу берүүнү билдирет, спутник аркылуу мындай берүүлөр ошондой эле “эфирдик берүүлөр” болуп саналат, эгер код менен берилген каражаттар аркылуу элге уктуруу уюмдары же анын макулдугу менен берилсе, коддолгон белгилерди берүү “эфирден берүү” болуп саналат;

"жалпыга маалымат берүү үчүн билдирүү" – аткаруулар же фонограммалар эфирдик берүүлөрдөн, аткаруу үндөрүнөн же үндөрдөн тышкары, фонограммага жазылган кандай каражат менен болбосун элге берүүнү билдирет.

2. Келишимдин предмети

2.1. Чектеш укуктар ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу уюм катары иштеп жаткан ассоциация аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын укуктарын коргойт, алардын укуктарын жамааттык негизде Өнөк башкарат.

 

2.2.      Ушул Келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн укуктарды коргоо коммерциялык максатта жарыяланган фонограммаларды, аткарууларды түз же кыйыр түрүндө пайдалануу үчүн Өнөккө сый акыны чогултууну, бөлүштүрүүнү жана төлөөнү, аткарууларды жана фонограмма чыгаруучуларды жалпыга жарыялоо үчүн эфирден берүүнү же кандай билдирүүнү болбосун караштырат, алардын укуктарын жамааттык негизде Өнөк башкарат.

2.3.  Келишим төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

2.3.1.   коммерциялык максатта жарыяланган, фонограммалардан тышкары, башкасын пайдаланууга байланыштуу келип чыккан мамилелерге, чектеш укуктар объектилерине, ошондой эле автордук объектилерине;

2.3.2.  фонограмма чыгаруучулардын жана аткаруучулардын мүлктүк эмес укуктарына.

3. Финансылык шарттары

3.1.   Фонограммаларды, аткарууларды пайдалангандыгы үчүн Ассоциация Өнөккө Ассоциациянын колдонулуп жаткан документтерине ылайык белгиленген өлчөмдө сый акы төлөөгө милдеттенет.

3.2.      Сый акыны төлөө отчеттук кварталдан кийинки айдын 25 кечиктирилбеген мөөнөттө Өнөктүн алыш-бериш эсебине которуу аркылуу квартал сайын жүргүзүлөт. Сый акыны төлөө төлөм жүргүзүү күнү Казакстан Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген курс боюнча АКШ доллары менен жүргүзүлөт.

3.3.   Өнөк сый акыны алгандан кийин, 3 (үч) жумушчу күндөн кечиктирбестен, Ассоциацияга эсеп-фактураны көрсөтүүгө жана жөнөтүүгө милдеттенет.

3.4.  Ассоциация квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 25нен кечиктирбестен, мөөнөтүндө Өнөккө ушул Келишимдин №1 тиркемесине ылайык форма боюнча отчет берет. Отчет толук жана анык маалыматтуу болушу керек.

  1. 4.  Тараптардын кепилдиктери

4.1. Тараптар өз өлкөлөрүндөгү колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык түзүлгөндүгүнө жана иштеп жаткандыгына кепилдик беришет.

4.2.         Өнөк ушул Келишимден келип чыккан Ассоциацияга фонограмма чыгаруучулардын жана аткаруучулардын мүмкүн болгон мүлктүк доо-талаптарын, негизинен сый акыны өз убагында бөлүштүрүүнү жана төлөп берүүнү жөнгө салууга кепилдик берет.

4.3.    Тараптар Келишимди аткарууга байланыштуу алынган маалыматтарды жашырын сактоого милдеттенишет жана маалыматтарды жайылтпоону камсыздоо үчүн бардык иш-чараларды көрүүнү кепилдендирет, алардын негизинде үчүнчү жактар Тараптардын экономикалык жана финансылык абалы жөнүндө маалыматтарды ала алат.

  1. 5.  Талаш-тартыштарды чечүү

 

5.1.  Келишимди аткарууга байланыштуу Тараптардын ортосунда келишпестиктер жана талаш-тартыштар келип чыккан учурда, Тараптар сүйлөшүүлөр аркылуу аларды чечүүгө иш-чараларды көрүшөт.

5.2.   Сүйлөшүүлөрдү талаш-тартыштарды чечүү мүмкүн болбогон учурда, мындай талаш-тартыштар өтүнмө ээсинин өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык сот тартибинде каралышы керек.

6. Келишимдин күчүнүн мөөнөтү. Аны бузуунун шарты жана кесепеттери

6.1.  Бул келишим ага Тараптар кол койгон датадан тартып, күчүнө кирет жана 2010-жылдын “31” декабрына чейин күчүндө болот.  

6.2.  Келишимдин күчүнүн мөөнөтү эгер анын күчү бүткөнгө 30 (отуз) күн калганга чейин, Тараптардын бири дагы башка Тарапка Келишимдин мөөнөтүн узартуудан баш тарткандыгы жөнүндө жазуу түрүндө кабарлабаса, ар бир жолу бир жылга өзүнөн-өзү узартылат.

6.3.         Келишимдин шарттары Казакстан Республикасынын аймагына гана жайылтылат.

6.4.  Келишимге киргизилүүчү бардык башка өзгөртүүлөр жана толуктоолор алар жазуу түрүндө түзүлгөн шартта жана аларга эки Тарап тең кол койгон шартта анык болуп эсептелет.

6.5.  Ушул келишимдин күчү жаңы Келишимди түзүүдө, эки тараптын каалосу боюнча токтотулса болот.

6.6.     Бул келишим Тараптардын ар бирине бирден, эки нускада кол коюлду, экүү тең бирдей юридикалык күчкө ээ.

7. Тараптардын даректери жана банктагы маалымдаректери:

Ассоциация:

“Аманат” Автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча ассоциациясы” юридикалык жактардын бирикмеси

Дареги: Казакстан Республикасы,

050013 Алмата, Республика аянты 13 офис 511

РНН 600400613418

ИИК KZ4284901KZ005843880

«Нурбанк» АК Алмата филиалында

БИК NURSKZKX

Тел/факс.3340365

Алмата ш.

 

.

 

Жемков Р 

Өнөк:

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)

дареги: Кыргыз Республикасы, 720021, Бишкек ш., Москва көч. 62 ИНН 01506199310061 банктагы маалымдареги:

Кыргыз Инвестициялык-Кредиттик Банкы

Бишкек ш.

БИК 128001

Алыш-бериш эсеби 1280010107085113 SWIFT: KICB KG 22 Correspondent Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas New York City, NY 10006, USA

SWIFT: BKTR US 33 Account № of KICB: 04416441

тел.: (312) 68-08-19 факс: (312) 68-17-03

2010-жылдын « 9» сентябры 

Бишкек ш. Директор 

Исабаева 3. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900